Procedure : 2018/2217(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0163/2019

Indgivne tekster :

A8-0163/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.53
CRE 26/03/2019 - 13.53

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0294

BETÆNKNING     
PDF 195kWORD 67k
6.3.2019
PE 626.835v02-00 A8-0163/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2017

(2018/2217(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Martina Dlabajová

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2017

(2018/2217(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2017 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 642/2014 af 16. juni 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail(5), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0163/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet Shift2Rail decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet Shift2Rail, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2017

2018/2217(DEC)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2017 med fællesforetagendets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 642/2014 af 16. juni 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail(11), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013(12),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0163/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet Shift2Rail, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2017

2018/2217(DEC)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0163/2019),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet Shift2Rail ("fællesforetagendet") blev oprettet i juni 2014 for en periode på ti år ved Rådets forordning 642/2014(13),

B.  der henviser til, at de stiftende medlemmer er Unionen, repræsenteret ved Kommissionen, og partnere fra jernbaneindustrien (centrale interessenter, herunder producenter af jernbanemateriel, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og forskningscentre), og at andre enheder kan deltage i fællesforetagendet som associerede medlemmer;

C.  der henviser til, at fællesforetagendets mål er: a) at etablere et fælles europæisk jernbaneområde, b) at gøre det europæiske jernbanesystem mere attraktivt og konkurrencedygtigt og at fremme dets innovative teknologier og løsninger, c) at sikre et modalt skift fra vejtransport og d) at fastholde den europæiske jernbaneindustris ledende position på det globale marked;

D.  understreger, at fællesforetagendet skal have de nødvendige finansielle, materielle og menneskelige ressourcer til at nå disse centrale mål på en effektiv måde;

E.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i maj 2016;

Generelt

1.  anerkender på grundlag af Revisionsrettens beretning, at fællesforetagendets regnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2017, i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2016 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

2.  anerkender, at det af Revisionsrettens beretning fremgår, at de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2017, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

3.  noterer sig, at EU's maksimale bidrag til fællesforetagendets aktiviteter udgør 450 000 000 EUR, som skal betales via Horisont 2020; noterer sig, at fællesforetagendets medlemmer fra industrien skal bidrage med midler svarende til mindst 470 000 000 EUR, bestående af bidrag i naturalier og kontantbidrag til dækning af fællesforetagendets operationelle aktiviteter og administrationsudgifter på mindst 350 000 000 EUR samt bidrag i naturalier til fællesforetagendets supplerende aktiviteter på mindst 120 000 000 EUR;

4.  minder om, at forskning og innovation ikke er en isoleret proces, hvor der anvendes en simpel regel for processtyring; understreger derfor, at det er yderst vigtigt blandt forsknings- og innovationsprojekterne at identificere de projekter, der er i stand til at bringe innovative løsninger på markedet; fremhæver, at ændringer i forordningen om oprettelse af fællesforetagendet og i dets vedtægter vil være meget vigtige for den kommende udvikling af fællesforetagendet med henblik på at forbedre dets effektivitet; understreger især, at det er nødvendigt at forudse anvendelsen af princippet om flerårig finansiering og vedtage fleksible tidsplaner for offentliggørelse af projektforslag;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

5.  bemærker, at der på det endelige disponible budget for 2017 var opført 68 600 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 44 100 000 EUR i betalingsbevillinger; fremhæver, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne var henholdsvis 94 % og 79 %, hvilket er et lavt niveau, navnlig for betalingsbevillingerne; bemærker desuden, at de fleste af fællesforetagendets betalinger i 2017 var forfinansieringsbetalinger til Horisont 2020-projekter udvalgt efter indkaldelserne af forslag i 2017; bemærker, at fællesforetagendets uudnyttede betalingsbevillinger fra tidligere år beløb sig til 7,6 mio. EUR; bemærker, at det samlede beløb ifølge fællesforetagendets svar blev anset for at dække første kvartal af 2018 som følge af tidspunktet for Kommissionens betaling;

6.  bemærker, at fællesforetagendet ud af de 411 500 000 EUR (herunder 398 000 000 EUR som det maksimale kontantbidrag fra Unionen og kontantbidraget fra industriens medlemmer til fællesforetagendernes administrationsudgifter på 13 500 000 EUR) ved udgangen af 2017 havde indgået forpligtelser for 158 800 000 EUR og afholdt betalinger på 78 600 000 EUR (19,1 % af de tildelte midler) til gennemførelsen af den første bølge af projekter; mener, at dette viser, at fællesforetagendet for nærværende har indgået flerårige tilskudsaftaler og indkøbskontrakter, der betinger hinanden indbyrdes, for så vidt angår gennemførelsen af 39 % af fællesforetagendets program for forskning og innovation i overensstemmelse med fællesforetagendets flerårige arbejdsprogram;

7.  anerkender, at industriens medlemmer ved udgangen af 2017 – fire måneder efter at fællesforetagendet havde lanceret sine første Horisont 2020-projekter – ud af de 350 000 000 EUR, som industriens medlemmer skal bidrage med til fællesforetagendets operationelle aktiviteter og administrationsudgifter, havde indberettet bidrag i naturalier på 34 900 000 EUR til operationelle aktiviteter, hvoraf 3 000 000 EUR var blevet attesteret; bemærker, at bestyrelsen havde valideret kontantbidrag på 4 900 000 EUR til fællesforetagendets administrationsudgifter;

8.  beklager, at ingen af de øvrige medlemmer inden udløbet af fristen den 31. januar 2018 var i stand til at få sine udgifter attesteret i relation til operationelle bidrag i naturalier (IKOP) for 2017 og bidrag i naturalier til gennemførelsen af supplerende aktiviteter (IKAA); bemærker, at IKOP for 2017 blev anslået til at udgøre 21,3 mio. EUR, hvilket repræsenterede en positiv tendens i overensstemmelse med den normale programforvaltningskurve; er tilfreds med, at de anmeldte kumulative IKAA-erklæringer fra andre medlemmer ved udgangen af 2017 beløb sig til 130 mio. EUR, hvilket er over det minimumsbeløb på 120 mio. EUR, der er fastsat i overensstemmelse med forordningen om oprettelsen af fællesforetagendet;

9.  konstaterer, at de samlede bidrag fra industriens medlemmer således beløb sig til 169 800 000 EUR ved udgangen af 2017, mens Unionens kontantbidrag var på 83 200 000 EUR;

10.  bemærker, at fællesforetagendet i 2017 undertegnede 17 tilskudsaftaler i forlængelse af indkaldelser af forslag for 2017, og at værdien af forsknings- og innovationsaktiviteterne fra disse indkaldelser af forslag beløb sig til 110 900 000 mio. EUR, som skal medfinansieres af fællesforetagendet op til et maksimum på 60 100 000 mio. EUR;

11.  bemærker endvidere, at de øvrige stiftende medlemmer foruden Unionen og de associerede medlemmer blev enige om at begrænse deres anmodning om samfinansiering til 44,44 % af de samlede projektomkostninger, hvilket er det laveste samlede beløb for Horisont 2020-programmet; glæder sig over, at 120 SMV'er deltog indkaldelsen af forslag i 2017, og at 50 små og mellemstore virksomheder (SMV'er) blev udvalgt til finansiering (25 %);

Performance

12.  glæder sig over, at manglen på centrale resultatindikatorer ikke længere er et problem i forbindelse med Horisont 2020; beklager, at oplysninger om et tredje sæt af centrale resultatindikatorer endnu ikke er tilgængelige på grund af projekternes art; noterer sig, at eksperterne opfordrer til yderligere overvågning og analyse ved klart at skelne mellem de faktisk opnåede centrale resultatindikatorer ved udgangen af hvert år og de forventede centrale resultatindikatorer;

13.  bemærker, at forholdet mellem forvaltningsomkostningerne (det administrative/operationelle budget) fortsat ligger på under 5%, hvilket tyder på, at fællesforetagendet har en ret enkel og effektiv organisationsstruktur;

14.  bemærker med bekymring den foreløbige værdi af løftestangseffekten på 0,9 ved udgangen af 2016; opfordrer fællesforetagendet til at tage skridt til at opfylde den ønskede løftestangseffekt i hele perioden 2014-2020 på 1,18;

15.  noterer sig, at eksperterne nævner, at fællesforetagendet allerede har bidraget til at skabe kontinuitet og en fælles vision for jernbaneforskning i jernbanesektoren; glæder sig over, at fællesforetagendet desuden har bidraget til at opbygge tillid mellem aktører, som ellers ikke ville have mulighed for at udveksle ideer og fælles interesser uden for en kommerciel situation; bemærker, at tilstedeværelsen af jernbaneoperatører i fællesforetagendet bør styrkes med tiden;

16.  bemærker, at eksperterne er af den opfattelse, at der er en vis fare for, at fællesforetagendet kan betragtes som en "lukket butik", til dels på grund af historiske årsager, som stadig er i folks bevidsthed; opfordrer fællesforetagendet til at behandle dette og til at skabe fremskridt og tillid, navnlig gennem de åbne processer for udvælgelse af fremtidige innovationstemaer og nye partnere;

Personaleudvælgelse og -ansættelse

17.  bemærker, at fællesforetagendet i 2017 ansatte syv medarbejdere i overensstemmelse med dets stillingsfortegnelse: en juridisk medarbejder, en administrativ og finansiel assistent, en drifts- og tilskudsmedarbejder samt fire programledere;

18.  bemærker, at fællesforetagendets personale ved udgangen af 2017 bestod af 20 medarbejdere ud af de 23 som fastsat i stillingsfortegnelsen;

Intern kontrol

19.  bemærker, at fællesforetagendet har indført pålidelige forudgående kontrolprocedurer baseret på finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange, og at den fælles revisionstjeneste fra Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation ("den fælles revisionstjeneste") er ansvarlig for den efterfølgende revision af omkostningsanmeldelser vedrørende Horisont 2020-projekter; bemærker endvidere, at situationen ved udgangen af 2017 viste, at de fleste vigtigste interne kontrolstandarder i vid udstrækning blev gennemført, men at visse foranstaltninger først vil blive afsluttet senere; opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om disse gennemførelser

20.  glæder sig over, at fællesforetagendet er villigt til at eksperimentere i 2018 med henblik på at forenkle de administrative procedurer ved at gennemføre pilotstøtten i form af engangsbeløb i en begrænset programstyringsramme;

21.  noterer sig, at restfejlprocenten for Horisont 2020-programmet ifølge Revisionsretten lå under væsentlighedstærsklen på 1,44 %, selv om den forventes at stige ca. 2,24 %, når man tager hensyn til udkastene til revisionsberetninger;

22.  bemærker, at den repræsentative stikprøve for fællesforetagendet for de efterfølgende kontroller i 2017 blev fastsat til 15 deltagere, der svarer til 1,3 mio. EUR i fællesforetagendets validerede medfinansiering; beklager, at der ikke angives en specifik fejlprocent i forbindelse med revisioner, der blevet udført, af den repræsentative stikprøve af fællesforetagendet;

23.  anerkender, at den interne revisionstjeneste udfylder rollen som fællesforetagendets interne revisor og i denne henseende indirekte rapporterer til bestyrelsen og den administrerende direktør; bemærker, at det første kontrolbesøg bestod i udarbejdelse af en risikoprofil for fællesforetagendet med det formål at fastlægge en plan med en intern revision hvert tredje år; bemærker, at den interne revisionstjenestes strategiske plan for intern revision 2017-2019 blev fremlagt i juni 2017, og at den vil blive revideret årligt;

24.  noterer sig, at fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 sammen med den fælles revisionstjeneste iværksatte den første efterfølgende revision af et tilfældigt udsnit af de foreløbige omkostningsanmeldelser under Horisont 2020; opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne af denne revision;

25.  noterer sig med beklagelse, at arbejdet med de specifikke ændringer af Kommissionens fælles værktøjer til forvaltning og overvågning af tilskud under Horisont 2020, der er nødvendige for at muliggøre behandling af fællesforetagendets bidrag i naturalier, ikke var afsluttet ved udgangen af 2017; opfordrer fællesforetagendet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om disse ændringer;

26.  bemærker, at Kommissionens midtvejsevaluering af fællesforetagendets operationelle aktiviteter under Horisont 2020 for perioden 2014-2016 var blevet gennemført; bemærker, at bestyrelsen har udarbejdet og vedtaget en handlingsplan; noterer sig, at nogle tiltag allerede er blevet iværksat, og bemærker, at ikke alle henstillinger vil blive behandlet under det nuværende finansielle rammeprogram;

Operationelle udbud og tilskud

27.  noterer sig, at der blev konstateret visse kvalitative mangler i fællesforetagendets offentlige udbud vedrørende indkøb af tjenesteydelser i forbindelse med kommunikation og arrangementer med et anslået budget på 1 200 000 EUR over fire år; bemærker, at fællesforetagendet i henhold til fællesforetagendets svar besluttede ikke at indføre mindstekrav til finansiel kapacitet for ikke at afskrække SMV'er fra at deltage i udbuddet;

Andre spørgsmål

28.  glæder sig over, at fællesforetagendet har fastlagt sin egen strategi og handlingsplan for bekæmpelse af svig med henblik på at afhjælpe de forhold, der ligger til grund for de vigtigste bemærkninger fra Revisionsretten inden for rammerne af dechargeproceduren for 2016;

29.   bemærker, at fællesforetagendet har vedtaget regler for interessekonflikter for så vidt angår dets medlemmer, organer, personale og udstationeret personale samt for medlemmerne af fællesforetagendets bestyrelse og har indført en skræddersyet strategi for bekæmpelse af svig, der supplerer Horisont 2020-strategien, herunder en vurdering af de risici og muligheder, der er forbundet hermed;

30.  fastholder vigtigheden af samarbejdet mellem fællesforetagendet og Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA); glæder sig over inddragelsen af ERA i møder i fællesforetagendets bestyrelse og i de grupper, der har udarbejdet den flerårige handlingsplan; bemærker endvidere, at fællesforetagendet vurderede anmodningen om forskning og innovation fra ERA for at undgå overlappende aktiviteter.

31.  glæder sig over fællesforetagendets synergier med andre EU-programmer og fonde, f.eks. Europa-Parlamentets pilotprojekt "veje til topkvalitet" og glæder sig over samarbejdet om andre relevante projekter, såsom SESAR- eller Rail Baltica-projektet;

32.  glæder sig over de aktiviteter, der er iværksat med henblik på at øge synligheden af fællesforetagendet; bemærker, at der er foretaget en omstrukturering af webstedet, indførelse af et nyhedsbrev hver anden måned, stigningen i antallet af besøgende, følgere på de sociale medier og pressedækningen;

33.  glæder sig over, at fællesforetagendet har indført en skræddersyet strategi til bekæmpelse af svig, der supplerer Horisont 2020-strategien, herunder en vurdering af de risici og muligheder, der er forbundet hermed.

22.1.2019

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Fællesforetagendet Shift2Rail (S2R) for regnskabsåret 2017

(2018/2217(DEC))

Ordfører for udtalelse: Innocenzo Leontini

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over, at Den Europæiske Revisionsret har fastslået, at de transaktioner, der ligger til grund for Fællesforetagendet Shift2Rails (S2R) regnskab for regnskabsåret 2017 i alle væsentlige henseender er lovlige og formelt rigtige;

2.  bemærker, at det årlige budget for 2017 for fællesforetagendet S2R var på 68,6 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 44,1 mio. EUR i betalingsbevillinger;

3.  bemærker, at fællesforetagendet S2R for driftsbudgettet opnåede en udnyttelsesgrad på 94 % for forpligtelsesbevillinger og på 79 % for betalingsbevillinger; bemærker, at de fleste af fællesforetagendets betalinger i 2017 var forfinansieringsbetalinger til Horisont 2020-projekter udvalgt efter indkaldelserne af forslag i 2017; bemærker den lave (55,2 %) gennemførelse af betalingsbevillinger i afsnit 2 (administrative udgifter) som følge af anvendelsen af flerårige rammekontrakter; beklager, at der var svagheder i budgetplanlægningsprocessen, og at fællesforetagendet S2R havde uudnyttede midler fra det foregående år til et beløb på ca. 7,6 mio. EUR;

4.  beklager, at ingen af de øvrige medlemmer inden udløbet af fristen den 31. januar 2018 var i stand til at få sine omkostninger attesteret i relation til operationelle bidrag i naturalier (IKOP) for 2017 og bidrag i naturalier til gennemførelsen af supplerende aktiviteter (IKAA); bemærker, at IKOP for 2017 blev anslået til at udgøre 21,3 mio. EUR, hvilket repræsenterede en positiv tendens i overensstemmelse med den sædvanlige programforvaltningskurve; er tilfreds med, at de anmeldte kumulative IKAA-erklæringer fra andre medlemmer ved udgangen af 2017 beløb sig til 130 mio. EUR, hvilket er over det minimumsbeløb på 120 mio. EUR, der er fastsat i overensstemmelse med forordningen om fællesforetagendet S2R;

5.  understreger, at forskning og innovation inden for jernbanesektoren er afgørende for udviklingen af en sikker og globalt konkurrencedygtig jernbanesektor og endvidere spiller en vigtig rolle for opnåelsen af en betydelig reduktion af jernbanetransportsystemets livscyklusomkostninger, en betydelig forøgelse af jernbanetransportsystemets kapacitet med hensyn til pålidelighed og punktlighed samt for fjernelsen af de resterende tekniske hindringer for interoperabilitet og mindskelsen af de negative eksterne virkninger i tilknytning til transport; fremhæver endvidere, at fællesforetagendet S2R's mål er at opnå et fælles europæisk jernbaneområde og gøre det europæiske jernbanesystem mere attraktivt og konkurrencedygtigt; understreger, at fællesforetagendet S2R skal have de nødvendige finansielle, materielle og menneskelige ressourcer til at nå disse centrale mål på en effektiv måde;

6.  minder om, at forskning og innovation ikke er en isoleret proces, der anvender en simpel regel for processtyring; understreger derfor, at det er yderst vigtigt blandt forsknings- og innovationsprojekterne at identificere de projekter, der er i stand til at bringe innovative løsninger på markedet; fremhæver, at det i forbindelse med udviklingen af det næste S2R-fællesforetagende vil være meget vigtigt at foretage ændringer i forordningen om oprettelse af fællesforetagendet S2R og i dets vedtægter med henblik på at forbedre dets effektivitet; understreger især, at det er nødvendigt at forudse anvendelsen af princippet om flerårig finansiering og vedtage fleksible tidsplaner for offentliggørelse af projektforslag;

7.  insisterer på vigtigheden af samarbejdet mellem fællesforetagendet S2R og Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA); glæder sig over inddragelsen af ERA i fællesforetagendets bestyrelsesmøder; anmoder fællesforetagendet S2R om at forelægge mere konkrete oplysninger om de vigtigste resultater af dette samarbejde i sin årlige aktivitetsrapport;

8.  bemærker, at fællesforetagendet S2R i 2017 tildelte 17 tilskud som et resultat af 2017-indkaldelsen, der blev lanceret i november 2016, og som vil blive samfinansieret med fællesforetagendet S2R med op til 60,1 mio. EUR; bemærker endvidere, at de øvrige stiftende medlemmer foruden Unionen og de associerede medlemmer blev enige om at begrænse deres anmodning om samfinansiering til 44,44 % af de samlede projektomkostninger, hvilket er det laveste samlede beløb for Horisont 2020-programmet; glæder sig over, at 120 SMV'er deltog i 2017-indkaldelsen, og at 50 SMV'er blev udvalgt til finansiering (25 %);

9.  glæder sig over, at fællesforetagendet S2R er villigt til at eksperimentere i 2018 med henblik på at forenkle de administrative procedurer ved at gennemføre pilotstøtten i form af engangsbeløb i en begrænset programstyringsramme;

10.  bemærker, at den repræsentative stikprøve for fællesforetagendet S2R for de efterfølgende kontroller i 2017 blev identificeret til 15 deltagere, der repræsenterer 1,3 mio. EUR i S2R-medfinansiering, der er valideret; beklager, at der ikke angives en specifik fejlprocent i forbindelse med revisioner udført for den repræsentative stikprøve af fællesforetagendet S2R;

11.  glæder sig over, at fællesforetagendet S2R har fastlagt sin egen strategi og handlingsplan for bekæmpelse af svig med henblik på at afhjælpe de forhold, der ligger til grund for de vigtigste bemærkninger fra Revisionsretten inden for rammerne af dechargeproceduren for 2016;

12.   bemærker, at fællesforetagendet S2R har vedtaget regler for interessekonflikter for så vidt angår dets medlemmer, organer, personale og udstationeret personale samt for medlemmerne af fællesforetagendet S2R's bestyrelse og har indført en skræddersyet strategi til bekæmpelse af svig, der supplerer Horisont 2020-strategien, herunder en vurdering af de risici og muligheder, der er forbundet hermed;

13.  foreslår, at Parlamentet meddeler fællesforetagendet S2R's administrerende direktør decharge for gennemførelsen af fællesforetagendet S2R's budget for regnskabsåret 2017.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

22.1.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Christelle Lechevalier, Julie Ward

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Peter Lundgren

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

  OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 452 af 14.12.2018, s. 10.

(2)

EUT C 452 af 14.12.2018, s. 12.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 177 af 17.6.2014, s. 9.

(6)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(7)

EUT C 452 af 14.12.2018, s. 10.

(8)

EUT C 452 af 14.12.2018, s. 12.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 177 af 17.6.2014, s. 9.

(12)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(13)

Rådets forordning (EU) nr. 642/2014 af 16. juni 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail (EUT L 177 af 17.6.2014, s. 9).

Seneste opdatering: 19. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik