Postupak : 2018/2217(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0163/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0163/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.53
CRE 26/03/2019 - 13.53

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0294

IZVJEŠĆE     
PDF 202kWORD 67k
6.3.2019
PE 626.835v02-00 A8-0163/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017.

(2018/2217(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Martina Dlabajová

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017.

(2018/2217(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017. s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 642/2014 od 16. lipnja 2014. o uspostavi zajedničkog poduzeća Shift2Rail(5), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0163/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća Shift2Rail za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017.,

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća Shift2Rail, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017.

(2018/2217(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017. s odgovorom Zajedničkog poduzeća(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 642/2014 od 16. lipnja 2014. o uspostavi zajedničkog poduzeća Shift2Rail(11), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0163/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća Shift2Rail, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio odluke o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017.

(2018/2217(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0163/2019),

A.  budući da je zajedničko poduzeće Shift2Rail („Zajedničko poduzeće”) osnovano u lipnju 2014. za razdoblje od deset godina Uredbom 642/2014(13);

B.  budući da su članovi osnivači Unija, koju predstavlja Komisija, i partneri iz željezničkog sektora (ključni dionici, uključujući proizvođače željezničke opreme, željezničke prijevoznike, upravitelje infrastrukture i istraživačke centre) i da drugi subjekti mogu sudjelovati u Zajedničkom poduzeću kao pridruženi partneri;

C.  budući da su ciljevi Zajedničkog poduzeća: (a) uspostava jedinstvenog europskog željezničkog prostora (b) povećanje atraktivnosti i konkurentnosti europskog željezničkog sustava i poticanje njegovih inovativnih tehnologija i rješenja (c) osiguranje modalnog prelaska s cestovnog prometa i (d) održavanje vodeće pozicije europske željezničke industrije na svjetskom tržištu;

D.  ističe da Zajedničko poduzeće treba dobiti potrebne financijske, materijalne i ljudske resurse kako bi se ti ključni ciljevi mogli učinkovito i djelotvorno ostvariti;

E.  budući da je Zajedničko poduzeće u svibnju 2016. započelo sa samostalnim radom;

Općenito

1.  potvrđuje da se u izvješću Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. („Izvješće Revizorskog suda”) u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2016. te rezultati poslovanja, novčani tokovi i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s Financijskom uredbom i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  potvrđuje da se u izvješću Revizorskog suda navodi da su transakcije povezane s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

3.  napominje da najveći mogući doprinos Unije aktivnostima Zajedničkog poduzeća iznosi 450 000 000 EUR, a isplaćuje se iz programa Obzor 2020.; napominje da sektorski partneri uključeni u Zajedničko poduzeće doprinose sredstvima u iznosu od najmanje 470 000 000 EUR, od čega su najmanje 350 000 000 EUR doprinosi u naravi i novčani doprinosi za operativne aktivnosti i administrativne troškove Zajedničkog poduzeća, a najmanje 120 000 000 EUR doprinosi u naravi za dodatne aktivnosti Zajedničkog poduzeća;

4.  podsjeća da istraživanja i inovacije nisu izoliran proces koji se koristi jednostavnim pravilom za upravljanje procesima; stoga ističe da je vrlo važno da se među projektima za istraživanja i inovacije utvrde oni koji na tržište mogu donijeti inovativna rješenja; ističe da će izmjene Uredbe o uspostavi Zajedničkog poduzeća te izmjene u njegovim statutima biti vrlo važne za sljedeću fazu razvoja Zajedničkog poduzeća u cilju poboljšanja njegove učinkovitosti; posebno naglašava da je potrebno predvidjeti primjenu načela višegodišnjeg financiranja i donijeti fleksibilne rasporede za objavljivanje prijedloga projekata;

Upravljanje proračunom i financijama

5.  napominje da je konačni proračun za financijsku godinu 2017. dostupan za izvršenje uključivao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 68 600 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 44 100 000 EUR; ističe da su stope iskorištenosti za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje iznosile 94 % odnosno 79 %, što je niska razina, posebno za odobrena sredstva za plaćanje; također napominje da su većina plaćanja koja je Zajedničko poduzeće izvršilo 2017. bile isplate pretfinanciranja za projekte u okviru programa Obzor 2020. koji su odabrani na temelju poziva na podnošenje prijedloga iz 2017. godine; napominje da su neiskorištena odobrena sredstva za plaćanje Zajedničkog poduzeća iz prethodnih godina iznosila 7,6 milijuna EUR; na temelju odgovora Zajedničkog poduzeća napominje da se smatralo da će puni iznos pokriti prvo tromjesečje 2018. zbog vremenskog rasporeda plaćanja Komisije;

6.  napominje da je Zajedničko poduzeće do kraja 2017. od 411 500 000 EUR (uključujući 398 000 000 EUR kao maksimalni novčani doprinos Unije i novčani doprinos sektorskih partnera za administrativne troškove Zajedničkog poduzeća u iznosu od 13 500 000 EUR) preuzelo obveze u iznosu od 158 800 000 EUR i isplatilo 78 600 000 EUR (19,1 % dodijeljenih sredstava) za provedbu svojeg prvog kruga projekata; iz toga proizlazi da je Zajedničko poduzeće dosad sklopilo međuovisne višegodišnje sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovore o javnoj nabavi za provedbu 39 % svojeg programa za istraživanje i inovacije, u skladu sa svojim višegodišnjim programom rada;

7.  prima na znanje činjenicu da su od 350 000 000 EUR doprinosa koje sektorski partneri trebaju dati za operativne aktivnosti i administrativne troškove Zajedničkog poduzeća ti članovi do kraja 2017., odnosno četiri mjeseca nakon što je Zajedničko poduzeće započelo s provedbom svojih prvih projekata u okviru programa Obzor 2020., prijavili doprinose u naravi za operativne aktivnosti u iznosu od 34 900 000 EUR, od čega je potvrđeno 3 000 000 EUR; prima na znanje da je upravni odbor potvrdio novčane doprinose u iznosu od 4 900 000 EUR za administrativne troškove Zajedničkog poduzeća;

8.  žali zbog činjenice da do roka utvrđenog za 31. siječnja 2018. nisu potvrđeni troškovi nijednog drugog člana povezani s operativnim doprinosom u naravi i doprinosom u naravi za druge aktivnosti u 2017.; napominje da je procijenjena vrijednost operativnih doprinosa u naravi 2017. iznosila 21,3 milijuna EUR, što predstavlja pozitivan trend u skladu s uobičajenom S-krivuljom programskog upravljanja; izražava zadovoljstvo zbog toga što je prijavljeni kumulativni doprinos u naravi za druge aktivnosti koje su do kraja 2017. prijavili ostali članovi iznosio 130 milijuna EUR, što je iznad minimalnog iznosa od 120 milijuna EUR utvrđenog u skladu s Uredbom o uspostavi Zajedničkog poduzeća;

9.  primjećuje da su na kraju 2017. ukupni doprinosi partnera iz željezničkog sektora iznosili 169 800 000 EUR, dok su novčani doprinosi Unije iznosili 83 200 000 EUR;

10.  napominje da je 2017. Zajedničko poduzeće potpisalo 17 ugovora o bespovratnim sredstvima kao rezultat poziva na podnošenje prijedloga iz 2017. i da je vrijednost aktivnosti u području istraživanja i razvoja povezanih s tim pozivima iznosila 110 900 000 EUR, koje je trebalo sufinancirati Zajedničko poduzeće u maksimalnom iznosu od 60 100 000 EUR;

11.  nadalje, napominje da su se članovi osnivači koji nisu Unija i pridruženi članovi dogovorili ograničiti svoj zahtjev za sufinanciranje na 44,44 % od ukupnih troškova projekta, što je najniži ukupni iznos za program Obzor 2020.; pozdravlja činjenicu da je u pozivu na podnošenje prijedloga iz 2017. sudjelovalo 120 malih i srednjih poduzeća te da je njih 50 odabrano za financiranje (25 %);

Uspješnost

12.  pozdravlja činjenicu da nedostatak utvrđenih ključnih pokazatelja uspješnosti više nije problem u okviru programa Obzor 2020.; izražava žaljenje zbog toga što informacije o trećem skupu ključnih pokazatelja uspješnosti još nisu dostupne zbog naravi projekata; napominje da stručnjaci pozivaju na daljnje praćenje aktivnosti i analizu, uz jasno razlikovanje stvarno ostvarenih ključnih pokazatelja uspješnosti na kraju svake godine i predviđenih ključnih pokazatelja uspješnosti;

13.  primjećuje da je omjer troškova upravljanja (administrativni/operativni proračun) i dalje ispod 5 %, što upućuje na prilično jednostavnu i učinkovitu organizacijsku strukturu Zajedničkog poduzeća;

14.  sa zabrinutošću primjećuje da je srednja vrijednost učinka poluge na kraju 2016. iznosila 0,9; poziva Zajedničko poduzeće da poduzme korake kako bi ostvarilo ciljani učinak poluge od 1,18 tijekom cijelog razdoblja od 2014. do 2020. godine;

15.  napominje da stručnjaci tvrde da je Zajedničko poduzeće već pomoglo stvoriti kontinuitet i zajedničku viziju istraživanja u željezničkom sektoru u okviru željezničke zajednice; osim toga, pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće pridonijelo izgradnji povjerenja između sudionika koji inače ne bi imali priliku dijeliti ideje i zajedničke interese izvan komercijalne situacije; napominje da bi s vremenom trebalo povećati zastupljenost željezničkih prijevoznika u Zajedničkom poduzeću;

16.  podsjeća da stručnjaci smatraju da postoji određena opasnost da se zajedničko poduzeće smatra „zatvorenom trgovinom”, djelomično i zbog povijesnih razloga kojima se ljudi još uvijek vode; poziva Zajedničko poduzeće da se pozabavi time i da se stvori napredak i povjerenje koji će se osobito izgraditi putem otvorenih postupaka odabira budućih tema za inovacije i novih partnera;

Odabir osoblja i zapošljavanje

17.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće 2017. zaposlilo sedmero zaposlenika u skladu s planom radnih mjesta: pravnog službenika, administrativnog i financijskog asistenta, operativnog službenika i službenika za potporu za bespovratna sredstva te četiri upravitelja programa;

18.  prima na znanje da je na kraju 2017. Zajedničko poduzeće imalo 20 zaposlenika od 23 koliko je predviđeno planom radnih mjesta;

Unutarnja kontrola

19.  napominje da je Zajedničko poduzeće uspostavilo pouzdane postupke ex ante kontrole na temelju pregleda financijske i operativne dokumentacije te da je Zajednička služba za reviziju Komisijine glavne uprave za istraživanje i inovacije („Zajednička služba za reviziju”) odgovorna za ex post reviziju zahtjeva za povrat troškova za projekte u okviru programa Obzor 2020.; osim toga, napominje da je stanje na kraju 2017. pokazalo da su najvažniji standardi unutarnje kontrole u velikoj mjeri provedeni, uz neke mjere koje tek treba provesti; poziva Zajedničko poduzeće da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o toj provedbi;

20.  pozdravlja spremnost Zajedničkog poduzeća da tijekom 2018. pokuša pojednostavniti administrativne postupke provedbom pilot-projekta jednokratnih bespovratnih sredstava u ograničenom okviru kontrole programa;

21.  prima na znanje da je stopa preostale pogreške za program Obzor 2020. bila ispod praga značajnosti, prema podacima Revizorskog suda, u visini od 1,44 %, iako se očekuje da će porasti na oko 2,24 % kada se uzmu u obzir nacrti izvješća o reviziji;

22.  napominje da je za ex post kontrole tijekom 2017. reprezentativni uzorak Zajedničkog poduzeća utvrđen na 15 sudionika u vrijednosti od 1,3 milijuna EUR odobrenog sufinanciranja Zajedničkog poduzeća; izražava žaljenje zbog činjenice da nije utvrđena posebna stopa pogreške kad je riječ o reviziji reprezentativnog uzorka Zajedničkog poduzeća;

23.  prima na znanje činjenicu da služba Komisije za unutarnju reviziju vrši ulogu unutarnjeg revizora Zajedničkog poduzeća i u tom smislu neizravno podnosi izvješće upravnom odboru i izvršnom direktoru; prima na znanje da se prva revizorska misija sastojala u utvrđivanju profila rizika Zajedničkog poduzeća s ciljem utvrđivanja trogodišnjeg radnog plana unutarnje revizije; primjećuje da je strateški plan unutarnje revizije koji je donijela Služba za unutarnju reviziju za razdoblje 2017. – 2019. predstavljen u lipnju 2017. i da će se revidirati svake godine;

24.  napominje da je Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik 2 u 2017. zajedno sa Zajedničkom službom za reviziju pokrenulo prvu ex post reviziju nasumičnog uzorka zahtjeva za povrat tijekom provedbe u okviru programa Obzor 2020.; poziva Zajedničko poduzeće da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o rezultatima te revizije;

25.  sa žaljenjem napominje da do kraja 2017. u zajedničke alate Komisije za upravljanje bespovratnim sredstvima u okviru programa Obzor 2020. i njihovo praćenje nisu u cijelosti uvedene posebne izmjene potrebne za obradu doprinosa u naravi koje prima Zajedničko poduzeće; poziva Zajedničko poduzeće da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o tome;

26.  konstatira da je Komisija provela privremenu evaluaciju operativnih aktivnosti Zajedničkog poduzeća u okviru programa Obzor 2020. za razdoblje od 2014. do 2016.; napominje da je upravni odbor pripremio i u lipnju 2018. usvojio akcijski plan; napominje da su neke mjere već pokrenute i uzima u obzir da sve preporuke neće biti obuhvaćene trenutačnim financijskim okvirnim programom;

Operativna nabava i bespovratna sredstva

27.  napominje da su utvrđeni određeni kvalitativni nedostatci u otvorenom postupku koji je Zajedničko poduzeće pokrenulo u svrhu nabave komunikacijskih usluga i usluga organiziranja događanja s procijenjenim proračunom od 1 200 000 EUR za razdoblje od četiri godine; napominje da je Zajedničko poduzeće, kako je samo navelo, odlučilo da neće uvesti uvjet minimalne financijske sposobnosti kako ne bi obeshrabrilo sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u tom postupku javne nabave;

Ostala pitanja

28.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće izradilo vlastitu strategiju borbe protiv prijevara i akcijski plan za provedbu glavnih opažanja Revizorskog suda u okviru razrješnice za 2016.;

29.   napominje da je Zajedničko poduzeće usvojilo pravila o sukobu interesa u pogledu svojih članova, tijela, osoblja i upućenog osoblja, kao i članova upravnog odbora, te je uvelo prilagođenu strategiju borbe protiv prijevara kojom dopunjuje strategiju Obzor 2020., uključujući procjenu rizika i prilika koje donosi;

30.  inzistira na važnosti suradnje između Zajedničkog poduzeća i Agencije Europske unije za željeznice (ERA); pozdravlja sudjelovanje ERA-e na sastancima upravnog odbora Zajedničkog poduzeća i u skupinama koje su izradile višegodišnji akcijski plan; nadalje, napominje da je Zajedničko poduzeće procijenilo zahtjev ERA-e za istraživanje i inovacije kako bi se izbjeglo preklapanje aktivnosti;

31.  pozdravlja sinergije Zajedničkog poduzeća s drugim programima i fondovima Unije, na primjer s pilot-projektom Europskog parlamenta pod nazivom „Put do izvrsnosti” (engl. Stairways to Excellence) i pozdravlja suradnju s drugim relevantnim projektima kao što su SESAR ili Rail Baltica;

32.  pozdravlja aktivnosti poduzete radi povećanja vidljivosti Zajedničkog poduzeća na internetu; prima na znanje restrukturiranje internetskih stranica, uvođenje dvomjesečnog biltena, povećanje broja posjetitelja, pratitelja na društvenim medijima i medijske pokrivenosti;

33.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće uvelo prilagođenu strategiju borbe protiv prijevara kojom dopunjuje strategiju Obzor 2020., uključujući procjenu rizika i prilika koje donosi.

22.1.2019

MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća Shift2Rail (S2R) za financijsku godinu 2017.

(2018/2217(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Innocenzo Leontini

PRIJEDLOZI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda prema kojemu su transakcije povezane s računovodstvenom dokumentacijom zajedničkog poduzeća Shift2Rail („Zajedničko poduzeće”) za financijsku godinu 2017. zakonite i pravilne u svim značajnim aspektima;

2.  napominje da je godišnji proračun Zajedničkog poduzeća za 2017. iznosio 68,6 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 44,1 milijun EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja;

3.  napominje da je u pogledu operativnog proračuna Zajedničko poduzeće ostvarilo stopu izvršenja od 94 % za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i stopu od 79 % za odobrena sredstva za plaćanja; napominje da su većina plaćanja koja je Zajedničko poduzeće izvršilo 2017. bile isplate pretfinanciranja za projekte u okviru programa Obzor 2020. koji su odabrani na temelju poziva na podnošenje prijedloga iz 2017. godine; prima na znanje nisku (55,2 %) stopu izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja u glavi 2. (administrativni rashodi) zbog korištenja višegodišnjih okvirnih ugovora; izražava žaljenje zbog manjkavosti u postupku planiranja proračuna te zbog činjenice da je Zajedničko poduzeće imalo otprilike 7,6 milijuna EUR neiskorištenih sredstava iz prethodne godine;

4.  žali zbog činjenice da do roka utvrđenog za 31. siječnja 2018. nisu potvrđeni troškovi nijednog drugog člana povezani s operativnim doprinosom u naravi i doprinosom u naravi za druge aktivnosti u 2017.; napominje da je procijenjena vrijednost operativnih doprinosa u naravi 2017. iznosila 21,3 milijuna EUR, što predstavlja pozitivan trend u skladu s uobičajenom S-krivuljom programskog upravljanja; izražava zadovoljstvo zbog toga što je prijavljeni kumulativni doprinos u naravi za druge aktivnosti koje su do kraja 2017. prijavili ostali članovi iznosio 130 milijuna EUR, što je iznad minimalnog iznosa od 120 milijuna EUR utvrđenog u skladu s Uredbom o Zajedničkom poduzeću;

5.  ističe činjenicu da su istraživanja i inovacije u željezničkom sektoru ključni za razvoj sigurnog i globalno konkurentnog željezničkog sektora te da imaju važnu ulogu u znatnom smanjenju troška životnog ciklusa sustava željezničkog prijevoza i u znatnom povećanju kapaciteta tog sustava, u pouzdanosti i točnosti, kao i u uklanjanju preostalih tehničkih prepreka interoperabilnosti te smanjenju negativnih vanjskih učinaka povezanih s prijevozom; također naglašava da su ciljevi Zajedničkog poduzeća ostvarivanje jedinstvenog europskog željezničkog prostora te povećanje privlačnosti i konkurentnosti europskog željezničkog sustava; ističe da Zajedničko poduzeće treba dobiti potrebne financijske, materijalne i ljudske resurse kako bi se ti ključni ciljevi mogli učinkovito i djelotvorno ostvariti;

6.  podsjeća da istraživanja i inovacije nisu izoliran proces koji se koristi jednostavnim pravilom za upravljanje procesima; stoga ističe da je vrlo važno da se među projektima za istraživanja i inovacije utvrde oni koji na tržište mogu donijeti inovativna rješenja; ističe da će izmjene Uredbe o uspostavi Zajedničkog poduzeća i njegovih statuta biti vrlo važne za sljedeću etapu razvoja Zajedničkog poduzeća u cilju poboljšanja njegove učinkovitosti; posebno naglašava da je potrebno predvidjeti primjenu načela višegodišnjeg financiranja i donijeti fleksibilne rasporede za objavljivanje prijedloga projekata;

7.  inzistira na važnosti suradnje između Zajedničkog poduzeća i Agencije Europske unije za željeznice (ERA); pozdravlja sudjelovanje ERA-e na sastancima upravnog odbora Zajedničkog poduzeća; poziva Zajedničko poduzeće da u sklopu svojeg godišnjeg izvješća o radu dostavi konkretnije informacije o glavnim postignućima te suradnje;

8.  napominje da je 2017. Zajedničko poduzeće u 17 slučajeva dodijelilo bespovratna sredstva, u skladu s pozivom objavljenim u studenom 2016. za sufinanciranje sredstvima Zajedničkog poduzeća u iznosu od najviše 60,1 milijun EUR; nadalje, napominje da su se članovi osnivači koji nisu Unija i pridruženi članovi dogovorili ograničiti svoj zahtjev za sufinanciranje na 44,44 % od ukupnih troškova projekta, što je najniži ukupni iznos za program Obzor 2020.; pozdravlja činjenicu da je u pozivu iz 2017. sudjelovalo 120 malih i srednjih poduzeća te da je njih 50 odabrano za financiranje (25 %);

9.  pozdravlja spremnost Zajedničkog poduzeća da u 2018. pokuša pojednostavniti administrativne postupke provedbom pilot-projekta jednokratnih bespovratnih sredstava u ograničenom okviru kontrole programa;

10.  napominje da je za ex post kontrole u 2017. reprezentativni uzorak Zajedničkog poduzeća utvrđen na 15 sudionika u vrijednosti od 1,3 milijuna EUR odobrenog sufinanciranja Zajedničkog poduzeća; izražava žaljenje zbog činjenice da nije utvrđena posebna stopa pogreške kad je riječ o reviziji reprezentativnog uzorka Zajedničkog poduzeća;

11.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće izradilo vlastitu strategiju borbe protiv prijevara i akcijski plan za provedbu glavnih opažanja Revizorskog suda u okviru razrješnice za 2016.;

12.   napominje da je Zajedničko poduzeće usvojilo pravila o sukobu interesa u pogledu svojih članova, tijela, osoblja i upućenog osoblja, kao i članova upravnog odbora, te je uvelo prilagođenu strategiju borbe protiv prijevara kojom dopunjuje strategiju Obzor 2020., uključujući procjenu rizika i prilika koje donosi;

13.  predlaže da Parlament da razrješnicu izvršnom direktoru za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Christelle Lechevalier, Julie Ward

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Peter Lundgren

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 452, 14.12.2018., str. 10.

(2)

SL C 452, 14.12.2018., str. 2.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 177, 17.6.2014., str. 9.

(6)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(7)

SL C 452, 14.12.2018., str. 10.

(8)

SL C 452, 14.12.2018., str. 12.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(11)

SL L 177, 17.6.2014., str. 9.

(12)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(13)

  Uredba Vijeća (EU) br. 642/2014 od 16. lipnja 2014. o uspostavi zajedničkog poduzeća Shift2Rail (SL L 177, 17.6.2014., str. 9.).

Posljednje ažuriranje: 19. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti