Procedūra : 2018/2217(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0163/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0163/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.53
CRE 26/03/2019 - 13.53

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0294

ZIŅOJUMS     
PDF 214kWORD 64k
6.3.2019
PE 626.835v02-00 A8-0163/2019

par kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2217(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Martina Dlabajová

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2217(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 71. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 16. jūnija Regulu (ES) Nr. 642/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Shift2Rail(5), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(6),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0163/2019),

1.  sniedz kopuzņēmuma Shift2Rail izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma Shift2Rail izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2217(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(10), un jo īpaši tās 71. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 16. jūnija Regulu (ES) Nr. 642/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Shift2Rail(11), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(12),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0163/2019),

1.  apstiprina kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma Shift2Rail izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2217(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0163/2019),

A.  tā kā kopuzņēmums Shift2Rail (“Kopuzņēmums”) ar Regulu (ES) Nr. 642/2014(13) tika izveidots 2014. gada jūnijā uz 10 gadiem;

B.  tā kā tā dibinātāji ir Savienība, ko pārstāv Komisija, un dzelzceļa nozari pārstāvoši partneri (galvenās ieinteresētās personas, tostarp dzelzceļa aprīkojuma ražotāji, dzelzceļa uzņēmumi, infrastruktūras pārvaldītāji un pētniecības centri) un ir saglabāta iespēja citiem tiesību subjektiem piedalīties Kopuzņēmumā kā asociētajiem locekļiem;

C.  tā kā Kopuzņēmuma mērķi ir šādi: a) izveidot vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, b) padarīt Eiropas dzelzceļa sistēmu pievilcīgāku un konkurētspējīgāku un virzīt uz priekšu tās inovatīvās tehnoloģijas un risinājumus; c) nodrošināt pāreju no autotransporta uz dzelzceļa transportu un d) saglabāt Eiropas dzelzceļa nozares vadošo stāvokli pasaules tirgū;

D.  uzsver, ka ir nepieciešams piešķirt Kopuzņēmumam finansējumu, materiālos resursus un cilvēkresursus, kas vajadzīgi, lai rezultatīvi un efektīvi sasniegtu šos pamatmērķus;

E.  tā kā Kopuzņēmums 2016. gada maijā sāka darboties patstāvīgi,

Vispārīga informācija

1.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu par Kopuzņēmuma 2017. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) pieņem zināšanai, ka Kopuzņēmuma pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem;

2.  pieņem zināšanai Revīzijas palātas ziņojumā norādīto, proti, to, ka Kopuzņēmuma 2017. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

3.  norāda, ka Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmuma darbībās ir 450 000 000 EUR un tas jāsedz no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”; norāda, ka nozari pārstāvošo Kopuzņēmuma locekļu resursu ieguldījumam Kopuzņēmuma darbības laikā jābūt vismaz 470 000 000 EUR un no šīs summas vismaz 350 000 000 EUR ir jābūt ieguldījumiem natūrā un naudā Kopuzņēmuma pamatdarbības un administratīvo izmaksu segšanai, bet vismaz 120 000 000 EUR — ieguldījumiem natūrā Kopuzņēmuma papildu darbībām;

4.  atgādina, ka pētniecība un inovācija nav izolēts process, kurā izmanto vienkāršu procesu pārvaldības noteikumu; tādēļ uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi no pētniecības un inovācijas projektu klāsta izvēlēties tos, kas spēj inovatīvus risinājumus laist tirgū; uzsver, ka izmaiņas Kopuzņēmuma izveides regulā un statūtos būs ļoti svarīgas turpmākajā Kopuzņēmuma attīstībā, lai uzlabotu tā efektivitāti; īpaši uzsver, ka ir jāparedz daudzgadu finansēšanas principa izmantošana un jāpieņem elastīgi grafiki projektu piedāvājumu publicēšanai;

Budžeta un finanšu pārvaldība

5.  norāda, ka izpildei pieejamajā 2017. gada galīgajā budžetā bija iekļautas saistību apropriācijas 68 600 000 EUR apmērā un maksājumu apropriācijas 44 100 000 EUR apmērā; norāda, ka saistību apropriāciju un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis bija attiecīgi 94 % un 79 %, kas vērtējams kā zems, īpaši maksājumu apropriāciju gadījumā; norāda arī to, ka lielākā daļa Kopuzņēmuma maksājumu 2017. gadā bija priekšfinansējuma maksājumi pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem, kas tika atlasīti 2017. gada uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus; norāda, ka iepriekšējos gados neizlietoto Kopuzņēmuma maksājumu apropriāciju apmērs bija 7,6 miljoni EUR; norāda, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma atbildi visa šī summa bija paredzēta 2018. gada pirmā ceturkšņa segšanai, ņemot vērā laiku, kad tika veikts Komisijas maksājums;

6.  konstatē, ka no 411 500 000 EUR (kas ietvēra 398 000 000 EUR kā maksimālo Savienības naudas ieguldījumu un nozari pārstāvošo locekļu naudas ieguldījumu Kopuzņēmuma administratīvajos izdevumos 13 500 000 EUR apmērā) līdz 2017. gada beigām Kopuzņēmums bija uzņēmis saistības 158 800 000 EUR apmērā un veicis maksājumus 78 600 000 EUR apmērā (19,1 % no piešķirtajiem līdzekļiem) projektu pirmā viļņa īstenošanai; tas liecina, ka saskaņā ar savu daudzgadu darba programmu Kopuzņēmums tagad ir parakstījis savstarpēji atkarīgus daudzgadu dotāciju nolīgumus un iepirkuma līgumus, kas attiecas uz tā pētniecības un inovāciju programmas īstenošanu 39 % apmērā;

7.  pieņem zināšanai, ka no ieguldījuma 350 000 000 EUR apmērā, kas jāveic nozari pārstāvošajiem locekļiem Kopuzņēmuma pamatdarbības un administratīvo izmaksu segšanai, līdz 2017. gada beigām, t. i., četrus mēnešus pēc tam, kad Kopuzņēmums bija sācis īstenot pirmos pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektus, nozari pārstāvošie locekļi bija ziņojuši par pamatdarbībai paredzētiem 34 900 000 EUR lieliem ieguldījumiem natūrā un 3 000 000 EUR no šīs summas bija apliecināti; norāda, ka valde bija validējusi 4 900 000 EUR lielu ieguldījumu naudā Kopuzņēmuma administratīvo izmaksu segšanai;

8.  pauž nožēlu par to, ka līdz noteiktajam termiņam — 2018. gada 31. janvārim — neviens no pārējiem locekļiem nebija spējis panākt, lai tā izmaksas, kas saistītas ar 2017. gada ieguldījumiem natūrā pamatdarbībām (IKOP) un ieguldījumiem natūrā papildu pasākumiem (IKAA), tiktu apliecinātas; norāda, ka 2017. gada IKOP aplēse bija 21,3 miljoni EUR, kas veidoja pozitīvu tendenci saskaņā ar parasto programmu pārvaldības S veida līkni; pauž gandarījumu par to, ka pārējo locekļu līdz 2017. gada beigām deklarētie kumulatīvie IKAA sasniedza 130,0 miljonus EUR, tādējādi pārsniedzot minimālo apjomu (120,0 miljonus EUR), kas noteikts saskaņā ar Kopuzņēmuma izveides regulu;

9.  konstatē, ka līdz 2017. gada beigām kopējais nozari pārstāvošo locekļu ieguldījums sasniedza 169 800 000 EUR, savukārt Savienības naudas ieguldījums bija 83 200 000 EUR;

10.  norāda, ka 2017. gadā Kopuzņēmums parakstīja 17 dotāciju nolīgumus, kuri izrietēja no 2017. gadā izsludinātajiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, un ka minētajos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus bija ietvertas pētniecības un inovācijas darbības 110 900 000 EUR vērtībā, paredzot Kopuzņēmuma nodrošinātu līdzfinansējumu ne vairāk kā 60 100 000 EUR apmērā;

11.  turklāt norāda, ka pārējie dibinātāji, kuri nav Savienība un asociētie locekļi, piekrita ierobežot savu pieprasījumu pēc līdzfinansējuma līdz 44,44 % no kopējām projektu izmaksām, kas kopumā ir viszemākais līmenis programmā “Apvārsnis 2020”; atzinīgi vērtē to, ka 2017. gada uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus piedalījās 120 mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) un finansējumam tika atlasīti 50 MVU (25 %);

Sniegums

12.  atzinīgi vērtē to, ka pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ir atrisināta problēma saistībā ar konkrētu galveno snieguma rādītāju trūkumu; pauž nožēlu par to, ka projektu rakstura dēļ vēl nav pieejama informācija par galveno snieguma rādītāju trešo kopumu; norāda, ka eksperti prasa veikt turpmāku uzraudzību un analīzi, skaidri nodalot katra gada beigās faktiski sasniegtos galvenos snieguma rādītājus un plānotos galvenos snieguma rādītājus;

13.  konstatē, ka pārvaldības izmaksu īpatsvars (administratīvais/darbības budžets) joprojām ir zem 5 %, kas liecina par salīdzinoši racionālu un efektīvu Kopuzņēmuma organizatorisko struktūru;

14.  ar bažām norāda, ka piesaistes koeficienta starpposma vērtība 2016. gada beigās bija 0,9; aicina Kopuzņēmumu veikt pasākumus, lai sasniegtu visam laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam noteikto piesaistes koeficienta mērķrādītāju, kas ir 1,18;

15.  norāda uz ekspertu konstatējumu, proti, to, ka Kopuzņēmums jau ir palīdzējis nodrošināt nepārtrauktību un radīt dzelzceļa nozares dalībniekiem kopīgu redzējumu par dzelzceļa pētniecību; atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums ir arī palīdzējis veidot uzticēšanos starp dalībniekiem, kuriem citādi nebūtu iespējams apspriest idejas un kopīgas intereses nekomerciālos apstākļos; konstatē, ka dzelzceļa uzņēmumu klātbūtne Kopuzņēmumā laika gaitā būtu jāpalielina;

16.  norāda — eksperti uzskata, ka pastāv zināmas bažas, ka Kopuzņēmumu varētu uzskatīt par “slēgtu klubu” un daļēji tas notiktu vēsturisku iemeslu dēļ, kuri saglabājušies atmiņā; aicina Kopuzņēmumu risināt šo jautājumu un censties panākt progresu un uzticēšanos, īpaši izmantojot atklātas procedūras nākamo inovatīvo tematu un jaunu partneru atlasē;

Darbinieku atlase un pieņemšana darbā

17.  norāda, ka 2017. gadā Kopuzņēmums atbilstoši štatu sarakstam pieņēma darbā septiņus darbiniekus: juristu, administrācijas un finanšu asistentu, darbības un dotāciju atbalsta darbinieku un četrus programmu vadītājus;

18.  norāda, ka 2017. gada beigās Kopuzņēmumam bija 20 no štatu sarakstā paredzētajiem 23 darbiniekiem;

Iekšējā kontrole

19.  norāda, ka Kopuzņēmums ir ieviesis uzticamas ex ante kontroles procedūras, kuru pamatā ir finanšu un pamatdarbības dokumentu pārbaudes, un ka Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta Kopējais revīzijas dienests (“Kopējais revīzijas dienests”) ir atbildīgs par pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektu izmaksu deklarāciju ex post revīziju; norāda arī to, ka stāvoklis 2017. gada beigās liecināja, ka svarīgākie iekšējās kontroles standarti lielā mērā ir ieviesti un atliek pabeigt dažas darbības; aicina Kopuzņēmumu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to īstenošanu;

20.  atzinīgi vērtē Kopuzņēmuma gatavību 2018. gadā eksperimentēt ar administratīvo procedūru vienkāršošanu, ierobežotā programmas kontroles sistēmā izmēģinājuma kārtā īstenojot fiksētas summas dotāciju;

21.  pieņem zināšanai, ka atlikušo kļūdu īpatsvars pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” saskaņā ar Revīzijas palātas sniegto informāciju bija 1,44 %, kas ir zem būtiskuma sliekšņa, lai gan ir sagaidāms, ka šis īpatsvars pieaugs līdz 2,24 %, kad tiks ņemti vērā revīzijas ziņojumu projekti;

22.  norāda, ka attiecībā uz ex post kontrolēm 2017. gadā Kopuzņēmuma reprezentatīvā izlase ietvēra 15 dalības, kas atbilda 1,3 miljoniem EUR Kopuzņēmuma validētā līdzfinansējuma izteiksmē; pauž nožēlu par to, ka saistībā ar revīzijām, kas veiktas attiecībā uz Kopuzņēmuma reprezentatīvo izlasi, nav sniegta informācija par konkrētu kļūdu īpatsvaru;

23.  pieņem zināšanai, ka Iekšējās revīzijas dienests pilda Kopuzņēmuma iekšējā revidenta funkcijas un šajā sakarībā netieši atskaitās valdei un izpilddirektoram; norāda, ka pirmais revīzijas uzdevums bija noteikt Kopuzņēmuma riska profilu ar mērķi izstrādāt iekšējās revīzijas darba plānu trim gadiem; konstatē, ka Iekšējās revīzijas dienesta 2017.–2019. gada stratēģiskais iekšējās revīzijas plāns tika iesniegts 2017. gada jūnijā un katru gadu tiks pārskatīts;

24.  norāda, ka 2017. gadā kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” kopā ar Kopējo revīzijas dienestu sāka pirmo pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” starpposma izmaksu deklarāciju nejaušas izlases ex post revīziju; aicina Kopuzņēmumu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs revīzijas rezultātiem;

25.  ar nožēlu norāda, ka 2017. gada beigās Komisijas kopējiem pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” dotāciju pārvaldības un uzraudzības rīkiem vēl nebija pabeigti specifiski atjauninājumi, kas nepieciešami, lai apstrādātu Kopuzņēmumam piešķirtos ieguldījumus natūrā; aicina Kopuzņēmumu ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par attīstību šajā jomā;

26.  konstatē, ka Komisija ir veikusi Kopuzņēmuma saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īstenotās pamatdarbības starpposma novērtējumu par laikposmu no 2014. līdz 2016. gadam; norāda, ka 2018. gada jūnijā valde ir sagatavojusi un pieņēmusi rīcības plānu; norāda, ka dažu pasākumu īstenošana jau ir sākta, bet ņem vērā, ka ne visi ieteikumi tiks īstenoti pašreizējās finanšu shēmas programmas ietvaros;

Ar pamatdarbību saistītais iepirkums un dotācijas

27.  norāda, ka atklātajā procedūrā, kuru Kopuzņēmums īstenoja četriem gadiem paredzētu komunikācijas un pasākumu rīkošanas pakalpojumu iepirkšanai aptuveni 1 200 000 EUR vērtībā, bija vērojamas dažas kvalitatīvas nepilnības; norāda, ka saskaņā ar Kopuzņēmuma atbildi tas nolēma neieviest minimālās prasības attiecībā uz finanšu spēju, lai neierobežotu MVU dalību konkursā;

Citi jautājumi

28.  atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums ir izstrādājis savu stratēģiju un rīcības plānu krāpšanas apkarošanai, tādējādi ar koriģējošu pasākumu reaģējot uz Revīzijas palātas galvenajām piezīmēm saistībā ar 2016. gada budžeta izpildes apstiprināšanu;

29.  norāda, ka Kopuzņēmums ir pieņēmis noteikumus, kas reglamentē interešu konfliktus attiecībā uz tā locekļiem, struktūrām, personālu un norīkoto personālu, kā arī valdes locekļiem, un ir ieviesis īpaši pielāgotu krāpšanas apkarošanas stratēģiju, kas papildina stratēģiju “Apvārsnis 2020” un cita starpā ietver risku un iespēju novērtēšanu;

30.  uzsver Kopuzņēmuma un Savienības Dzelzceļu aģentūras (ERA) sadarbības nozīmību; atzinīgi vērtē ERA iesaistīšanu Kopuzņēmuma valdes sanāksmēs un grupās, kuras izstrādāja daudzgadu rīcības plānu; norāda arī to, ka Kopuzņēmums izvērtēja ERA pieprasītās pētniecības un inovācijas darbības, lai novērstu darbības pārklāšanos;

31.  atzinīgi vērtē Kopuzņēmuma sinerģiju ar citām Savienības programmām un fondiem, piemēram, Eiropas Parlamenta izmēģinājuma projektu “Kāpnes uz izcilību”, un atzinīgi vērtē sadarbību ar citiem attiecīgiem projektiem, piemēram, SESAR vai Rail Baltica projektu;

32.  atzinīgi vērtē pasākumus, kas veikti, lai palielinātu Kopuzņēmuma atpazīstamību tiešsaistē; norāda uz tīmekļa vietnes pārstrukturēšanu, informatīvā izdevuma izdošanu reizi divos mēnešos, apmeklētāju skaita un sekotāju skaita sociālajos plašsaziņas līdzekļos pieaugumu un plašāku atspoguļojumu presē;

33.  atzinīgi vērtē to, ka Kopuzņēmums ir ieviesis īpaši pielāgotu krāpšanas apkarošanas stratēģiju, kas papildina stratēģiju “Apvārsnis 2020” un cita starpā ietver risku un iespēju novērtēšanu.

22.1.2019

Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2217(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Innocenzo Leontini

IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta uzskata kopuzņēmuma Shift2Rail (“KU S2R”) 2017. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos;

2.  norāda, ka KU S2R 2017. gada budžets bija 68,6 miljoni EUR saistību apropriācijās un 44,1 miljons EUR maksājumu apropriācijās;

3.  norāda, ka darbības budžeta izpildē KU S2R sasniedza 94 % līmeni attiecībā uz saistību apropriācijām un 79 % — attiecībā uz maksājumu apropriācijām; norāda, ka lielākā daļa Kopuzņēmuma maksājumu 2017. gadā bija priekšfinansējuma maksājumi pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektiem, kas tika atlasīti 2017. gada priekšlikumu konkursos; norāda, ka maksājumu apropriāciju izpilde 2. sadaļā (administratīvie izdevumi) ir zema (55,2 %), jo tiek izmantoti daudzgadu pamatlīgumi; pauž nožēlu par nepilnībām budžeta plānošanas procesā un par to, ka KU S2R no iepriekšējā gada neizmantotie līdzekļi bija aptuveni 7,6 miljoni EUR;

4.  pauž nožēlu par to, ka līdz noteiktajam termiņam 2018. gada 31. janvārī neviens no pārējiem dalībniekiem nevarēja segt izmaksas, kas saistītas ar 2017. gada ieguldījumiem natūrā pamatdarbībām (IKOP) un ieguldījumiem natūrā papildu pasākumos (IKAA); norāda, ka 2017. gada IKOP aplēse bija 21,3 miljoni EUR, kas veidoja pozitīvu tendenci saskaņā ar parasto programmu pārvaldības S veida līkni; pauž gandarījumu par to, ka deklarētie kumulatīvie IKAA, ko līdz 2017. gada beigām bija deklarējuši pārējie dalībnieki, sasniedza 130,0 miljonus EUR, kas ir virs saskaņā ar KU S2R regulu noteiktā minimālā 120,0 miljonu EUR apjoma;

5.  uzsver to, ka pētniecība un inovācija dzelzceļa nozarē ir izšķirošs faktors drošas un pasaules mērogā konkurētspējīgas dzelzceļa nozares izveidē un tām ir būtiska nozīme, lai ievērojami samazinātu dzelzceļa transporta sistēmas aprites cikla izmaksas un būtiski palielinātu dzelzceļa transporta sistēmas jaudu, nodrošinot uzticamību un precizitāti, un lai likvidētu atlikušos tehniskos šķēršļus savstarpējai izmantojamībai un samazinātu ar transportu saistītos negatīvos ārējos faktorus; uzsver arī to, ka KU S2R mērķis ir izveidot vienotu Eiropas dzelzceļa telpu un palielināt Eiropas dzelzceļa sistēmas pievilcību un konkurētspēju; uzsver, ka ir nepieciešams piešķirt KU S2R finansējumu, materiālos līdzekļus un cilvēkresursus, kas vajadzīgi, lai efektīvi un lietderīgi sasniegtu šos pamatmērķus;

6.  atgādina, ka pētniecība un inovācija nav izolēts process, kurā izmanto vienkāršu procesa pārvaldības noteikumu; tādēļ uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi no pētniecības un inovācijas projektu klāsta izvēlēties tos, kas spēj inovatīvus risinājumus ieviest tirgū; uzsver, ka izmaiņas KU S2R izveides regulā un statūtos būs ļoti svarīgas turpmākajā KU S2R attīstībā, lai uzlabotu tā lietderību; īpaši uzsver, ka ir nepieciešams paredzēt daudzgadu finansēšanas principa izmantošanu un pieņemt elastīgus grafikus projektu piedāvājumu publicēšanai;

7.  uzsver KU S2R un Savienības Dzelzceļu aģentūras (ERA) sadarbības nozīmi; atzinīgi vērtē ERA iesaisti Kopuzņēmuma valdes sanāksmēs; prasa KU S2R gada darbības pārskatā sniegt konkrētāku informāciju par galvenajiem sasniegumiem, kas gūti šajā sadarbībā;

8.  norāda, ka KU S2R 2017. gadā piešķīra 17 dotācijas, pamatojoties uz 2016. gada novembrī uzsākto 2017. gada uzaicinājumu attiecībā uz KU S2R līdzfinansējumu līdz 60,1 miljona EUR apjomā; turklāt norāda, ka pārējie dibinātāji, kuri nav Savienība un asociētie dalībnieki, piekrita ierobežot savu pieprasījumu pēc līdzfinansējuma līdz 44,44 % no kopējām projekta izmaksām, kas kopumā ir viszemākais līmenis programmā “Apvārsnis 2020”; atzinīgi vērtē to, ka 2017. gada uzaicinājumā piedalījās 120 MVU un finansējumam tika atlasīti 50 MVU (25 %);

9.  atzinīgi vērtē KU S2R gatavību 2018. gadā eksperimentēt ar administratīvo procedūru vienkāršošanu, ierobežotā programmas kontroles sistēmā īstenojot izmēģinājuma fiksētas summas dotāciju;

10.  norāda, ka ex post kontrolēs 2017. gadā tika konstatēts, ka KU S2R reprezentatīva izlase ir 15 dalības, kas atbilst 1,3 miljoniem EUR attiecībā uz S2R līdzfinansējuma validēšanu; pauž nožēlu par to, ka attiecībā uz KU S2R reprezentatīvu izlasi veiktajām revīzijām nav paredzēts specifisks kļūdu īpatsvars;

11.  atzinīgi vērtē to, ka KU S2R ir izstrādājis savu stratēģiju un rīcības plānu krāpšanas apkarošanai, ievērojot Revīzijas palātas galvenās piezīmes saistībā ar 2016. gada budžeta izpildes apstiprināšanu;

12.   norāda, ka KU S2R ir pieņēmis noteikumus, kas reglamentē interešu konfliktus attiecībā uz tā locekļiem, struktūrām, personālu un norīkoto personālu, kā arī S2R valdes locekļiem, un ir ieviesis īpaši pielāgotu krāpšanas apkarošanas stratēģiju, papildinot stratēģiju “Apvārsnis 2020”, tostarp iekļaujot risku un iespēju novērtēšanu;

13.  ierosina Parlamentam sniegt KU S2R izpilddirektoram apstiprinājumu par KU S2R 2017. finanšu gada budžeta izpildi.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.1.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Christelle Lechevalier, Julie Ward

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Peter Lundgren

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 452, 14.12.2018., 10. lpp.

(2)

OV C 452, 14.12.2018., 12. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 177, 17.6.2014., 9. lpp.

(6)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(7)

OV C 452, 14.12.2018., 10. lpp.

(8)

OV C 452, 14.12.2018., 12. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 177, 17.6.2014., 9. lpp.

(12)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(13)

  Padomes 2014. gada 16. jūnija Regula (ES) Nr. 642/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Shift2Rail (OV L 177, 17.6.2014., 9. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika