Procedura : 2018/2217(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0163/2019

Teksty złożone :

A8-0163/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.53
CRE 26/03/2019 - 13.53

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0294

SPRAWOZDANIE     
PDF 220kWORD 69k
6.3.2019
PE 626.835v02-00 A8-0163/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2017

(2018/2217(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2017

(2018/2217(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05827/2019 - C8‑0106/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 642/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail(5), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8‑0163/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2017

(2018/2217(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05827/2019 - C8‑0106/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 642/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail(11), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8‑0163/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2017

(2018/2217(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8‑0163/2019),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem”) ustanowiono w czerwcu 2014 r. na okres 10 lat na mocy rozporządzenia 642/2014(13);

B.  mając na uwadze, że jego członkami założycielami są Unia, reprezentowana przez Komisję, i partnerzy z sektora kolejowego (główne zainteresowane strony, w tym producenci urządzeń kolejowych, przedsiębiorstwa kolejowe, podmioty zarządzające infrastrukturą i ośrodki badawcze), przy czym inne podmioty mogą uczestniczyć we Wspólnym Przedsięwzięciu jako członkowie stowarzyszeni;

C.  mając na uwadze, że celami Wspólnego Przedsięwzięcia są: a) realizacja jednolitego europejskiego obszaru kolejowego; b) zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności europejskiego systemu kolei oraz promowanie jego innowacyjnych technologii i rozwiązań; c) zapewnienie przejścia z transportu drogowego na kolejowy; oraz d) utrzymanie dominującej pozycji europejskiego sektora kolejowego na rynku światowym;

D.  podkreśla, że Wspólne Przedsięwzięcie musi dysponować niezbędnymi zasobami finansowymi, materialnymi i kadrowymi, aby skutecznie osiągać te kluczowe cele;

E.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie funkcjonuje autonomicznie od maja 2016 r.;

Uwagi ogólne

1.  stwierdza, że sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. (zwane dalej „sprawozdaniem Trybunału”) przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową Wspólnego Przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2017 r., wyniki jego transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

2.  odnotowuje, że według sprawozdania Trybunału transakcje leżące u podstaw sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2017 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

3.  zauważa, że maksymalny wkład Unii w działania Wspólnego Przedsięwzięcia wynosi 450 000 000 EUR i jest wypłacany z programu „Horyzont 2020”; zauważa, że członkowie Wspólnego Przedsięwzięcia z branży są zobowiązani do wniesienia środków w wysokości co najmniej 470 000 000 EUR, na które składają się wkłady niepieniężne i pieniężne w wysokości co najmniej 350 000 000 EUR na rzecz działań operacyjnych i kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia oraz wkłady niepieniężne o wartości co najmniej 120 000 000 EUR na rzecz działań dodatkowych Wspólnego Przedsięwzięcia;

4.  przypomina, że badania naukowe i innowacje nie są odrębnym procesem, do którego da się zastosować proste reguły zarządzania procesami; podkreśla w związku z tym, że niezwykle istotne jest identyfikowanie tych projektów badawczych i innowacyjnych, które mogą wprowadzić na rynek nowe rozwiązania; podkreśla, że zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia oraz jego statutu będą niezwykle istotne dla dalszego rozwoju Wspólnego Przedsięwzięcia, tak aby zwiększyć jego wydajność; podkreśla w szczególności, że należy przewidzieć zastosowanie zasady finansowania wieloletniego oraz przyjęcie elastycznego harmonogramu publikowania propozycji projektów;

Zarządzanie budżetem i finansami

5.  zauważa, że ostateczny budżet do wykonania na 2017 r. obejmował środki na zobowiązania w wysokości 68 600 000 EUR oraz środki na płatności w wysokości 44 100 000 EUR; podkreśla, że wskaźniki wykorzystania środków na zobowiązania i środków na płatności wynosiły odpowiednio 94 % i 79 %, co stanowi niski poziom, zwłaszcza w odniesieniu do środków na płatności; zauważa ponadto, że większość płatności dokonanych przez Wspólne Przedsięwzięcie w 2017 r. stanowiły płatności zaliczkowe na rzecz projektów w ramach programu „Horyzont 2020” wybranych w wyniku zaproszeń do składania wniosków z 2017 r.; zauważa, że niewykorzystane środki na płatności Wspólnego Przedsięwzięcia z poprzednich lat wyniosły 7,6 mln EUR; zauważa, że zgodnie z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia ta całkowita kwota miała pokryć płatności z pierwszego kwartału 2018 r. w związku z terminem płatności Komisji;

6.  zauważa, że z kwoty 411 500 000 EUR (obejmującej 398 000 000 EUR jako maksymalny wkład pieniężny Unii oraz wkład pieniężny członków z branży w wysokości 13 500 000 EUR w koszty administracyjne Wspólnego Przedsięwzięcia) do końca 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania w wysokości 158 800 000 EUR i dokonało płatności na kwotę 78 600 000 EUR (19,1 % przydzielonych środków) na realizację pierwszej serii projektów; pokazuje to, że Wspólne Przedsięwzięcie podpisało obecnie wzajemnie powiązane wieloletnie umowy o udzielenie dotacji i umowy dotyczące zamówień publicznych na rzecz wdrożenia 39 % programu Wspólnego Przedsięwzięcia w zakresie badań naukowych i innowacji, zgodnie z wieloletnim programem prac Wspólnego Przedsięwzięcia.

7.  odnotowuje, że z wynoszącej 350 000 000 EUR kwoty wkładów, które mieli wnieść członkowie z branży na rzecz działań operacyjnych i kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia do końca 2017 r., tj. po czterech miesiącach od momentu, gdy Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło realizację pierwszych projektów w ramach programu „Horyzont 2020”, członkowie z branży zgłosili wkłady niepieniężne na rzecz działań operacyjnych w wysokości 34 900 000 EUR, z czego poświadczono już wkłady w wysokości 3 000 000 EUR; zauważa, że Rada Zarządzająca zatwierdziła wkłady pieniężne na rzecz kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia w wysokości 4 900 000 EUR;

8.  ubolewa, że do dnia 31 stycznia 2018 r. żaden z pozostałych członków nie był w stanie uzyskać poświadczenia kosztów związanych z wkładami rzeczowymi o charakterze operacyjnym (IKOP) i wkładami rzeczowymi na inne rodzaje działalności (IKAA) za 2017 r.; zauważa, że szacunkowe IKOP za 2017 r. wyniosły 21 300 000 EUR, co stanowi pozytywną tendencję zgodną z normalną krzywą S zarządzania programem; jest zadowolony, że zadeklarowana do końca 2017 r. przez pozostałych członków skumulowana kwota IKAA wyniosła 130 000 000 EUR, co przekracza minimalną kwotę 120 000 000 EUR ustanowioną zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia;

9.  odnotowuje, że do końca 2017 r. łączna kwota wkładów ze strony członków z branży wyniosła 169 800 000 EUR, zaś kwota wkładów pieniężnych ze strony Unii wyniosła 83 200 000 EUR;

10.  zauważa, że w 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie podpisało 17 umów o udzielenie dotacji w wyniku zaproszeń do składania wniosków z 2017 r., a wartość działań w zakresie badań naukowych i innowacji w związku z tymi zaproszeniami wyniosła 110 900 000 EUR, która to kwota będzie współfinansowana przez Wspólne Przedsięwzięcie maksymalnie do wysokości 60 100 000 EUR;

11.  zauważa ponadto, że członkowie założyciele inni niż Unia i członkowie stowarzyszeni zgodzili się ograniczyć swój wniosek o współfinansowanie do 44,44 % całkowitych kosztów projektu, co stanowi najniższą ogólną wartość dla programu „Horyzont 2020”; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w zaproszeniu do składania wniosków na 2017 r. wzięło udział 120 MŚP, a 50 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zostało zakwalifikowanych do finansowania (25 %);

Wyniki

12.  z zadowoleniem przyjmuje rozwiązanie kwestii braku ustalonych kluczowych wskaźników efektywności w ramach programu „Horyzont 2020”; ubolewa, że informacje na temat trzeciego zestawu tych wskaźników nie są jeszcze dostępne z uwagi na charakter projektów; zauważa, że eksperci apelują o dalsze działania i analizy w zakresie monitorowania, z wyraźnym rozróżnieniem między faktycznie osiągniętymi kluczowymi wskaźnikami efektywności na koniec każdego roku a przewidywanymi kluczowymi wskaźnikami efektywności;

13.  zauważa, że wskaźnik kosztów zarządzania (budżet administracyjny/operacyjny) utrzymuje się poniżej 5 %, co wskazuje na nierozbudowaną i efektywną strukturę organizacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia;

14.  z zaniepokojeniem odnotowuje wartość pośrednią efektu dźwigni wynoszącą 0,9 na koniec 2016 r.; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do podjęcia kroków w celu osiągnięcia zamierzonego efektu dźwigni w całym okresie 2014–2020 w wysokości 1,18;

15.  zauważa, że według ekspertów Wspólne Przedsięwzięcie już przyczyniło się do stworzenia ciągłości i wspólnej wizji badań naukowych w dziedzinie kolei w obrębie społeczności kolejowej; przyjmuje z zadowoleniem, że ponadto Wspólne Przedsięwzięcie przyczyniło się do budowy zaufania między podmiotami, które w innym przypadku nie miałyby możliwości dzielenia się pomysłami i nie łączyłyby ich wspólne interesy poza sytuacją handlową; zauważa, że z czasem należy wzmocnić obecność operatorów kolejowych we Wspólnym Przedsięwzięciu;

16.  zwraca uwagę na opinię ekspertów, że istnieje pewne niebezpieczeństwo uznania Wspólnego Przedsięwzięcia za „zamknięty klub”, częściowo ze względów historycznych, które tkwią w świadomości ludzi; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do zajęcia się tą kwestią, aby osiągnąć postępy i budować zaufanie, zwłaszcza w drodze otwartych procedur wyboru przyszłych tematów innowacji i nowych partnerów;

Wybór i rekrutacja pracowników

17.  odnotowuje, że w 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie zatrudniło siedmiu pracowników zgodnie z planem zatrudnienia: urzędnika ds. prawnych, asystenta administracyjnego i finansowego, urzędnika ds. operacji i dotacji oraz czterech kierowników programu;

18.  odnotowuje, że na koniec 2017 r. Wspólne Przedsięwzięci zatrudniało 20 pracowników, przy czym w planie zatrudnienia przewidziano 23 pracowników;

Kontrola wewnętrzna

19.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło wiarygodne procedury kontroli ex ante opierające się na przeglądzie dokumentacji finansowej i operacyjnej oraz że Wspólna Służba Audytu Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Badań Naukowych i Innowacji („Wspólna Służba Audytu”) odpowiada za kontrolę ex post wniosków o zwrot kosztów projektów w ramach programu „Horyzont 2020”; zauważa ponadto, że na koniec 2017 r. wykazano, iż najważniejsze standardy kontroli wewnętrznej zostały w dużej mierze wdrożone, a do wykonania pozostały niektóre działania; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o wykonaniu tych działań;

20.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie jest gotowe spróbować w 2018 r. uprościć procedury administracyjne przez wdrożenie pilotażowej dotacji ryczałtowej w ograniczonych ramach kontroli programu;

21.  odnotowuje, że według Trybunału Obrachunkowego („Trybunału”) poziom błędu resztowego w programie „Horyzont 2020” był poniżej progu istotności i wynosił 1,44 %, chociaż oczekuje się jego wzrostu do około 2,24 % po uwzględnieniu projektów sprawozdań z audytu;

22.  zauważa, że w przypadku kontroli ex post przeprowadzonych w 2017 r. reprezentatywna próba Wspólnego Przedsięwzięcia składała się z 15 udziałów odpowiadających kwocie 1 300 000 EUR pod względem zatwierdzonego współfinansowania Wspólnego Przedsięwzięcia; ubolewa, że nie podano konkretnego poziomu błędu w odniesieniu do audytów przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie Wspólnego Przedsięwzięcia;

23.  odnotowuje fakt, że Służba Audytu Wewnętrznego pełni funkcję audytora wewnętrznego Wspólnego Przedsięwzięcia i w związku z tym podlega pośrednio Radzie Zarządzającej i dyrektorowi wykonawczemu; zauważa, że w ramach pierwszej wizyty kontrolnej stworzono profil ryzyka Wspólnego Przedsięwzięcia w celu ustanowienia trzyletniego planu prac audytu wewnętrznego; zauważa, że w czerwcu 2017 r. przedstawiono strategiczny plan audytu wewnętrznego Służby Audytu Wewnętrznego na lata 2017–2019 i że będzie on poddawany corocznemu przeglądowi;

24.  zauważa, że w 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2, wspólnie z Wspólną Służbą Audytu, rozpoczęło pierwszą kontrolę ex post wybranej losowo próby okresowych zestawień poniesionych wydatków w ramach programu „Horyzont 2020”; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o wynikach audytu;

25.  z żalem zauważa, że na koniec 2017 r. nie ukończono jeszcze modyfikacji wspólnych narzędzi Komisji służących do zarządzania dotacjami w ramach programu „Horyzont 2020” i monitorowania, niezbędnych do przetwarzania wkładów niepieniężnych Wspólnego Przedsięwzięcia; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie, aby poinformowało organ udzielający absolutorium o rozwoju sytuacji w tym zakresie;

26.  odnotowuje przeprowadzoną przez Komisję ocenę śródokresową działalności operacyjnej Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont 2020” obejmującej lata 2014–2016; zauważa, że w czerwcu 2018 r. Rada Zarządzająca przygotowała i przyjęła plan działania; zauważa, że niektóre działania już rozpoczęto, i bierze pod uwagę, że nie wszystkie zalecenia zostaną uwzględnione w obecnym ramowym programie finansowym;

Zamówienia i dotacje na składniki operacyjne

27.  zauważa, że w zorganizowanym przez Wspólne Przedsięwzięcie przetargu otwartym dotyczącym zamówienia na usługi w zakresie komunikacji i organizacji imprez, którego szacowany budżet wynosił 1 200 000 EUR na okres 4 lat, odnotowano szereg niedociągnięć jakościowych; zauważa, że według odpowiedzi Wspólnego Przedsięwzięcia postanowiło ono nie wprowadzać minimalnej zdolności finansowej, aby nie zniechęcać MŚP do udziału w zaproszeniu do składania ofert;

Inne kwestie

28.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie opracowało własną strategię i plan działania w zakresie zwalczania nadużyć finansowych jako środek zaradczy w świetle głównych uwag Trybunału w związku z absolutorium za 2016 r.;

29.   zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie przyjęło przepisy dotyczące konfliktu interesów w odniesieniu do swoich członków, organów, personelu i oddelegowanego personelu, a także członków Rady Zarządzającej, oraz wdrożyło dostosowaną do potrzeb strategię zwalczania nadużyć finansowych, uzupełniającą strategię programu „Horyzont 2020”, włącznie z oceną ryzyka i możliwości;

30.  podkreśla znaczenie współpracy między Wspólnym Przedsięwzięciem a Europejską Agencją Kolejową (ERA); z zadowoleniem przyjmuje udział ERA w posiedzeniach Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia i w grupach, które opracowały wieloletni plan działania; zauważa ponadto, że Wspólne Przedsięwzięcie oceniło wniosek dotyczący badań naukowych i innowacji pochodzący z ERA, aby uniknąć nakładania się działań.

31.  z zadowoleniem przyjmuje synergie Wspólnego Przedsięwzięcia z innymi programami i funduszami unijnymi, np. z projektem pilotażowym Parlamentu Europejskiego „Schody ku doskonałości”, oraz z zadowoleniem przyjmuje współpracę w ramach innych istotnych projektów, takich jak projekt SESAR lub projekt Rail Baltica;

32.  z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte w celu zwiększenia widoczności Wspólnego Przedsięwzięcia w internecie; odnotowuje przebudowę strony internetowej, wprowadzenie dwumiesięcznego biuletynu, wzrost liczby odwiedzających, osób obserwujących media społecznościowe i relacji prasowych;

33.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie wdrożyło dostosowaną do potrzeb strategię zwalczania nadużyć finansowych uzupełniającą strategię „Horyzont 2020”, włącznie z oceną ryzyka i możliwości.

22.1.2019

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2017

(2018/2217(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Innocenzo Leontini

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przyjmuje z zadowoleniem stwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, że transakcje leżące u podstaw rozliczeń Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail (S2R) za rok budżetowy 2017 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2.  zauważa również, że budżet roczny Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail na rok 2017 wynosił 68,6 mln EUR w środkach na zobowiązania i 44,1 mln EUR w środkach na płatności;

3.  zauważa , że wskaźnik wykonania budżetu operacyjnego Wspólnego Przedsięwzięcia S2R wyniósł 94 % w odniesieniu do środków na zobowiązania oraz 79 % w odniesieniu do środków na płatności; zauważa, że większość płatności wykonanych przez Wspólne Przedsięwzięcie w 2017 r. stanowiły płatności zaliczkowe na rzecz projektów w ramach programu „Horyzont 2020” wybranych w wyniku zaproszeń do składania wniosków z 2017 r.; odnotowuje niski (55,2 %) poziom wykorzystania środków na płatności w tytule 2 (wydatki administracyjne) w związku z wykorzystaniem wieloletnich umów ramowych; wyraża ubolewanie, że wystąpiły niedociągnięcia w procesie planowania budżetu oraz że Wspólne Przedsięwzięcie S2R nie wykorzystało około 7,6 mln EUR z poprzedniego roku;

4.  ubolewa, że do dnia 31 stycznia 2018 r. żaden z pozostałych członków nie był w stanie uzyskać poświadczenia kosztów związanych z wkładami rzeczowymi o charakterze operacyjnym (IKOP) i wkładami rzeczowymi na inne rodzaje działalności (IKAA) za 2017 r.; zauważa, że szacunkowe IKOP za 2017 r. wyniosły 21,3 mln EUR, co stanowi pozytywną tendencję zgodną z normalną krzywą S zarządzania programem; jest zadowolony, że zadeklarowana do końca 2017 r. przez pozostałych członków skumulowana kwota IKAA wyniosła 130,0 mln EUR, co przekracza minimalną kwotę 120,0 mln EUR ustanowioną zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Wspólnego Przedsięwzięcia S2R;

5.  podkreśla, że badania i innowacje w sektorze kolejowym są decydujące dla rozwoju bezpiecznego i konkurencyjnego w skali światowej sektora kolejowego oraz odgrywają ważną rolę w dążeniu do znacznego obniżenia kosztu całego cyklu życia systemu transportu kolejowego oraz osiągnięcia znaczącego wzrostu przepustowości tego systemu, niezawodności i punktualności, jak również w celu usunięcia pozostałych przeszkód technicznych dla interoperacyjności oraz ograniczenia negatywnych efektów zewnętrznych związanych z transportem; podkreśla też, że celami Wspólnego Przedsięwzięcia S2R są stworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego oraz poprawa atrakcyjności i zwiększenie konkurencyjności europejskiego systemu kolejowego; podkreśla, że Wspólne Przedsięwzięcie S2R musi dysponować niezbędnymi zasobami finansowymi, materialnymi i kadrowymi, aby skutecznie osiągać te kluczowe cele;

6.  przypomina, że badania naukowe i innowacje nie są odrębnym procesem, do którego da się zastosować proste reguły zarządzania procesami; podkreśla w związku z tym, że niezwykle istotne jest identyfikowanie tych projektów badawczych i innowacyjnych, które mogą wprowadzić na rynek nowe rozwiązania; podkreśla, że zmiany do rozporządzenia w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia S2R oraz jego statutów będą niezwykle istotne dla dalszego rozwoju WP S2R, aby zwiększyć jego wydajność; podkreśla w szczególności, że należy przewidzieć zastosowanie zasady finansowania wieloletniego oraz przyjęcie elastycznego harmonogramu publikowania propozycji projektów;

7.  podkreśla znaczenie współpracy między Wspólnym Przedsięwzięciem S2R a Europejską Agencją Kolejową (ERA); z zadowoleniem przyjmuje udział ERA w posiedzeniach Rady Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia S2R; zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia S2R o przedstawienie w rocznym sprawozdaniu z działalności bardziej konkretnych informacji na temat głównych osiągnięć tej współpracy;

8.  zauważa, że w 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie S2R przyznało 17 dotacji w wyniku zaproszenia do składania wniosków na 2017 r., ogłoszonego w listopadzie 2016 r., które będzie współfinansować do wysokości 60,1 mln EUR; zauważa ponadto, że członkowie założyciele inni niż Unia i członkowie stowarzyszeni zgodzili się ograniczyć swój wniosek o współfinansowanie do 44,44 % całkowitych kosztów projektu, co stanowi najniższą ogólną wartość dla programu „Horyzont 2020”; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w zaproszeniu do składania wniosków na 2017 r. wzięło udział 120 MŚP, a 50 MŚP zostało zakwalifikowanych do finansowania (25 %);

9.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie S2R jest gotowe do wypróbowania w 2018 r. uproszczenia procedur administracyjnych poprzez wdrożenie pilotażowej dotacji ryczałtowej w ograniczonych ramach kontroli programu;

10.  zauważa, że w przypadku kontroli ex post przeprowadzonych w 2017 r. reprezentatywna próba Wspólnego Przedsięwzięcia S2R składała się z 15 udziałów odpowiadających kwocie 1,3 mln EUR pod względem zatwierdzonego współfinansowania S2R; ubolewa, że nie podano konkretnego poziomu błędu w odniesieniu do audytów przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie Wspólnego Przedsięwzięcia S2R;

11.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Wspólne Przedsięwzięcie S2R opracowało własną strategię i plan działania w zakresie zwalczania nadużyć finansowych jako środek zaradczy w świetle głównych uwag Trybunału Obrachunkowego w ramach absolutorium za 2016 r.;

12.   zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie S2R przyjęło przepisy dotyczące konfliktu interesów w odniesieniu do swoich członków, organów, personelu i oddelegowanego personelu, a także członków Rady Zarządzającej S2R, oraz wdrożyło dostosowaną do potrzeb strategię zwalczania nadużyć finansowych, uzupełniającą strategię programu „Horyzont 2020”, włącznie z oceną ryzyka i możliwości;

13.  proponuje, aby Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia S2R absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2017.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ OPINIODAWCZĄ

Data przyjęcia

22.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Christelle Lechevalier, Julie Ward

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Peter Lundgren

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 76.

(2)

Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 76.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U. L 177 z 17.6.2014, s. 9.

(6)

Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(7)

Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 76.

(8)

Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 76.

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(11)

Dz.U. L 177 z 17.6.2014, s. 9.

(12)

Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(13)

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 642/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail (Dz.U. L 177 z 17.6.2014, s. 9).

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności