Postup : 2018/2217(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0163/2019

Predkladané texty :

A8-0163/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.53
CRE 26/03/2019 - 13.53

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0294

SPRÁVA     
PDF 211kWORD 69k
6.3.2019
PE 626.835v02-00 A8-0163/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail (S2R) za rozpočtový rok 2017

(2018/2217(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Martina Dlabajová

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail (S2R) za rozpočtový rok 2017

(2018/2217(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8‑0106/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 71,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 642/2014 zo 16. júna 2014 o založení spoločného podniku Shift2Rail(5), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0163/2019),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Shift2Rail absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Shift2Rail, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku Shift2Rail (S2R) za rozpočtový rok 2017

(2018/2217(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami spoločného podniku(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8‑0106/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 71,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 642/2014 zo 16. júna 2014 o založení spoločného podniku Shift2Rail(11), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12),

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0163/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017,

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Shift2Rail, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017

(2018/2217(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0163/2019),

A.  keďže spoločný podnik Shift2Rail (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený v júni 2014 na obdobie 10 rokov nariadením č. 642/2014(13);

B.  keďže zakladajúcimi členmi sú Únia zastúpená Komisiou a priemyselní partneri z odvetvia železničnej dopravy (kľúčové zainteresované strany vrátane výrobcov železničných zariadení, železničných podnikov, správcov infraštruktúry a výskumných stredísk) a zároveň sa na spoločnom podniku ako pridružení členovia môžu zúčastňovať ostatné subjekty;

C.  keďže ciele spoločného podniku sú: a) dosiahnuť jednotný európsky železničný priestor; b) zvýšiť príťažlivosť a konkurencieschopnosť európskeho železničného systému a podporovať inovatívne technológie a riešenia; c) zabezpečiť prechod z cestnej dopravy; zachovať vedúce postavenie európskeho železničného odvetvia na svetových trhoch;

D.  zdôrazňuje, že spoločný podnik musí dostať potrebné finančné, materiálne a ľudské zdroje, aby mohol účinne a efektívne dosiahnuť tieto kľúčové ciele;

E.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v máji 2016;

Všeobecne

1.  uznáva, že správa Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierke spoločného podniku za rok končiaci sa 31. decembra 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2016, ako aj výsledky jeho operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  uznáva, že v správe Dvora audítorov sa uvádza, že transakcie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou spoločného podniku za rozpočtový rok 2017 sú vo všetkých významných hľadiskách zákonné a riadne;

3.  konštatuje, že maximálna výška príspevku Únie na činnosti spoločného podniku je 450 000 000 EUR, ktorá sa uhradí z programu Horizont 2020; konštatuje, že členovia spoločného podniku zastupujúci priemysel majú v priebehu existencie spoločného podniku prispieť sumou aspoň 470 000 000 EUR, z toho minimálne 350 000 000 EUR tvoria nepeňažné a peňažné príspevky na prevádzkové činnosti a administratívne náklady spoločného podniku a minimálne 120 000 000 EUR nepeňažné príspevky na jeho doplnkové činnosti;

4.  pripomína, že výskum a inovácia nie sú izolovaným procesom, pri ktorom by sa používalo jednoduché pravidlo pre riadenie procesu; zdôrazňuje preto, že je veľmi dôležité určiť spomedzi projektov v oblasti výskumu a inovácie tie, ktoré sú schopné priniesť na trh inovatívne riešenia; zdôrazňuje, že zmeny v nariadení, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik, a v jeho stanovách budú veľmi dôležité pre ďalší rozvoj spoločného podniku s cieľom zlepšiť jeho efektívnosť; zdôrazňuje najmä, že treba počítať s uplatňovaním zásady viacročného financovania a prijať pružné harmonogramy zverejňovania návrhov projektov;

Rozpočet a finančné riadenie

5.  konštatuje, že konečný rozpočet na rok 2017 pripravený na čerpanie zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 68 600 000 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 44 100 000 EUR; zdôrazňuje, že miera využívania viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov bola 94 % resp. 79 %, čo predstavuje nízku úroveň, najmä pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky; okrem toho konštatuje, že väčšina platieb, ktoré spoločný podnik uhradil v roku 2017, boli platby predbežného financovania projektov programu Horizont 2020 vybraných na základe výziev na predkladanie návrhov z roku 2017; konštatuje, že nevyužité platobné rozpočtové prostriedky spoločného podniku z predchádzajúcich rokov predstavovali 7,6 milióna EUR; konštatuje, že podľa odpovede spoločného podniku mala celá suma pokryť prvý štvrťrok 2018 v dôsledku načasovania platby Komisie;

6.  poznamenáva, že zo sumy 411 500 000 EUR (vrátane maximálneho peňažného príspevku Únie vo výške 398 000 000 EUR a peňažného príspevku členov zastupujúcich priemysel na administratívne náklady spoločného podniku vo výške 13 500 000 EUR) do konca roka 2017 spoločný podnik prijal záväzky vo výške 158 800 000 EUR a uhradil platby vo výške 78 600 000 EUR (19,1 % vyčlenených finančných prostriedkov) na vykonávanie prvej vlny projektov; to poukazuje na to, že spoločný podnik v súčasnosti podpísal vzájomne previazané viacročné dohody o grantoch a verejné zákazky na plnenie 39 % programu spoločného podniku v oblasti výskumu a inovácií v súlade s viacročným pracovným programom spoločného podniku;

7.  uznáva skutočnosť, že z príspevkov členov zastupujúcich priemysel vo výške 350 000 000 EUR na prevádzkové činnosti a administratívne náklady spoločného podniku do konca roka 2017, t. j. štyri mesiace po tom, ako spoločný podnik začal svoje prvé projekty programu Horizont 2020, členovia zastupujúci priemysel vykázali nepeňažné príspevky vo výške 34 900 000 EUR na prevádzkové činnosti, z ktorých 3 000 000 EUR boli osvedčené; konštatuje, že správna rada potvrdila peňažné príspevky na administratívne náklady spoločného podniku vo výške 4 900 000 EUR;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že do 31. januára 2018 žiadny z ostatných členov nebol schopný získať osvedčenie nákladov súvisiacich s nepeňažnými príspevkami na prevádzku (IKOP) a s nepeňažnými príspevkami na iné činnosti (IKAA) za rok 2017; konštatuje, že podľa odhadov boli IKOP na rok 2017 vo výške 21,3 milióna EUR, čo predstavuje pozitívny trend zodpovedajúci bežnej krivke S riadenia programu; vyjadruje uspokojenie s tým, že deklarovaná kumulatívna suma IKAA, ktorú ostatní členovia nahlásili do konca roka 2017, predstavovala 130 miliónov EUR, čo je viac ako minimálna suma 120 miliónov EUR stanovená v súlade s nariadením o zriadení spoločného podniku;

9.  poznamenáva, že do konca roka 2017 celkové príspevky členov zastupujúcich priemysel dosiahli sumu 169 800 000 EUR v porovnaní s peňažným príspevkom Únie vo výške 83 200 000 EUR;

10.  konštatuje, že v roku 2017 spoločný podnik podpísal 17 dohôd o grantoch vyplývajúcich z výziev na predkladanie návrhov z roku 2017 a že hodnota činností v oblasti výskumu a inovácie v súvislosti s týmito výzvami na predkladanie návrhov dosiahla 110 900 000 EUR, ktoré mal spolufinancovať spoločný podnik maximálne do výšky 60 100 000 EUR;

11.  ďalej konštatuje, že zakladajúci členovia iní ako Únia a pridružení členovia súhlasili s obmedzením svojej žiadosti o spolufinancovanie na 44,44 % celkových nákladov na projekt, čo v prípade programu Horizont 2020 predstavuje najnižšiu celkovú mieru; víta skutočnosť, že 120 malých a stredných podnikov (MSP) sa zúčastnilo na výzve na predloženie návrhov v roku 2017 a 50 MSP bolo vybraných na financovanie (25 %);

Výkonnosť

12.  víta skutočnosť, že chýbajúce zavedené kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) už nie sú v rámci programu Horizont 2020 problémom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že informácie o treťom súbore kľúčových ukazovateľov výkonnosti ešte nie sú k dispozícii z dôvodu povahy projektov; berie na vedomie, že experti požadujú ďalšiu monitorovaciu činnosť a analýzu, pričom jasne rozlišujú medzi skutočne dosiahnutými kľúčovými ukazovateľmi výkonu na konci každého roka a plánovanými kľúčovými ukazovateľmi výkonu;

13.  poznamenáva, že pomer nákladov na riadenie (administratívny/operačný rozpočet) zostáva pod úrovňou 5 %, čo poukazuje na pomerne štíhlu a efektívnu organizačnú štruktúru spoločného podniku;

14.  so znepokojením berie na vedomie prechodnú hodnotu pákového efektu na úrovni 0,9 na konci roka 2016; vyzýva spoločný podnik, aby prijal opatrenia na dosiahnutie cieľového pákového efektu počas celého obdobia rokov 2014 – 2020 vo výške 1,18;

15.  berie na vedomie, že experti uvádzajú, že spoločný podnik už pomohol vytvoriť kontinuitu a spoločnú víziu výskumu v oblasti železničnej dopravy v rámci železničného spoločenstva; víta skutočnosť, že spoločný podnik okrem toho pomohol vybudovať dôveru medzi aktérmi, ktorí by inak nemali možnosť vymieňať si nápady a spoločné záujmy mimo obchodnej situácie; poznamenáva, že prítomnosť prevádzkovateľov železničnej dopravy v spoločnom podniku by sa časom mala posilniť;

16.  berie na vedomie názor expertov, že existuje určité nebezpečenstvo, že sa spoločný podnik bude považovať za „uzavretý klub“, a to čiastočne z historických dôvodov, ktoré zostávajú v mysliach ľudí; vyzýva spoločný podnik, aby tento problém riešil, usiloval o pokrok a budoval dôveru, a to najmä prostredníctvom otvorených postupov týkajúcich sa výberu budúcich inovačných tém a nových partnerov;

Výber a prijímanie zamestnancov

17.  konštatuje, že spoločný podnik v roku 2017 v súlade so svojím plánom pracovných miest prijal sedem zamestnancov: právnika, administratívneho a finančného asistenta, úradníka pre prevádzku a grantovú podporu a štyroch programových manažérov;

18.  konštatuje, že na konci roku 2017 personál spoločného podniku pozostával z 20 z celkového počtu 23 zamestnancov stanovených podľa plánu pracovných miest;

Vnútorná kontrola

19.  konštatuje, že spoločný podnik zaviedol spoľahlivé postupy kontroly ex ante založené na finančných a operačných administratívnych previerkach a že útvar pre spoločný audit generálneho riaditeľstva pre výskum a inováciu Komisie (ďalej len „útvar pre spoločný audit“) je zodpovedný za audit ex post žiadostí o preplatenie nákladov v rámci programu Horizont 2020; okrem toho konštatuje, že situácia na konci roka 2017 ukázala, že najdôležitejšie štandardy vnútornej kontroly boli do veľkej miery zavedené, pričom niektoré opatrenia sa musia dokončiť; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil správu o týchto plneniach;

20.  víta pripravenosť spoločného podniku vyskúšať v roku 2018 zjednodušenie administratívnych postupov zavedením pilotného režimu paušálnych grantov v ohraničenom rámci kontroly programu;

21.  berie na vedomie, že zvyšková chybovosť v programe Horizont 2020 bola pod úrovňou významnosti podľa Dvora audítorov, a to vo výške 1,44 %, aj keď sa očakáva, že sa po zohľadnení návrhov správ o audite táto úroveň zvýši približne na 2,24 %;

22.  konštatuje, že v prípade kontrol ex post v roku 2017 bola reprezentatívna vzorka spoločného podniku určená na 15 účastníkov, čo predstavuje 1,3 milióna EUR z hľadiska overeného spolufinancovania spoločného podniku; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v súvislosti s auditmi vykonanými pre reprezentatívnu vzorku podniku spoločného podniku nie je poskytnutá žiadna konkrétna miera chybovosti;

23.  uznáva skutočnosť, že Útvar pre vnútorný audit plní úlohu vnútorného audítora spoločného podniku a v tejto súvislosti nepriamo podlieha správnej rade a výkonnému riaditeľovi; konštatuje, že prvý audit zahŕňal vytvorenie rizikového profilu spoločného podniku s cieľom vypracovať trojročný pracovný plán vnútorného auditu; poznamenáva, že strategický plán vnútorného auditu útvaru pre vnútorný audit na roky 2017 – 2019 bol predložený v júni 2017 a že sa bude každoročne preskúmavať;

24.  berie na vedomie, že v roku 2017 začal spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 spolu s útvarom pre spoločný audit prvý audit ex post náhodnej vzorky priebežných žiadostí o preplatenie nákladov v rámci programu Horizont 2020; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podal správu o výsledkoch tohto auditu;

25.  s poľutovaním konštatuje, že ku koncu roka 2017 v rámci spoločných nástrojov Komisie na riadenie a monitorovanie grantov programu Horizont 2020 neboli dokončené špecifické činnosti potrebné pre spracovanie nepeňažných príspevkov spoločného podniku; vyzýva spoločný podnik, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložil správu o tomto vývoji;

26.  poznamenáva, že priebežné hodnotenie prevádzkových činností spoločného podniku v rámci programu Horizont 2020, ktoré uskutočnila Komisia za obdobie rokov 2014 až 2016, bolo vykonané; berie na vedomie, že správna rada v júni 2018 vypracovala a prijala akčný plán; berie na vedomie, že niektoré opatrenia sa už začali uplatňovať a skutočnosť, že nie všetky odporúčania sa budú riešiť v rámci súčasného rámcového finančného programu;

Prevádzkové verejné obstarávanie a granty

27.  berie na vedomie, že bolo zaznamenaných niekoľko kvalitatívnych nedostatkov vo verejnej súťaži spoločného podniku na obstaranie komunikačných služieb a služieb organizovania podujatí s odhadovaným rozpočtom 1 200 000 EUR na 4 roky; konštatuje, že podľa odpovede spoločného podniku sa spoločný podnik rozhodol nezaviesť minimálnu finančnú kapacitu, aby neodrádzala od účasti MSP na výzve na predkladanie ponúk;

Ďalšie otázky

28.  víta to, že spoločný podnik zaviedol vlastnú stratégiu boja proti podvodom a akčný plán ako prostriedok nápravy zameraný na hlavné pripomienky Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom za rok 2016;

29.   poznamenáva, že spoločný podnik prijal pravidlá upravujúce konflikt záujmov, pokiaľ ide o jeho členov, orgány, zamestnancov a vyslaných pracovníkoch, ako aj členov správnej rady, a zaviedol prispôsobenú stratégiu boja proti podvodom, ktorá dopĺňa stratégiu programu Horizont 2020, vrátane posúdenia rizík a príležitostí;

30.  trvá na dôležitosti spolupráce spoločného podniku a Železničnej agentúry Európskej únie (ERA); víta účasť agentúry ERA na zasadnutiach správnej rady spoločného podniku a skupín, ktoré vypracovali viacročný akčný plán; okrem toho konštatuje, že spoločný podnik posúdil žiadosť ERA o výskum a inovácie s cieľom predísť prekrývaniu činností;

31.  víta súčinnosť spoločného podniku s inými programami a fondmi Únie, napríklad pilotným projektom Európskeho parlamentu Stairways to Excellence, a víta spoluprácu s ostatnými príslušnými projektmi, ako je SESAR alebo Rail Baltica;

32.  víta činnosti na zvýšenie viditeľnosti spoločného podniku na internete; berie na vedomie reštrukturalizáciu webového sídla, zavedenie elektronického bulletinu vychádzajúceho každé dva mesiace, zvýšenie počtu návštevníkov, priaznivcov na sociálnych médiách a tlačové spravodajstvo;

33.  víta skutočnosť, že spoločný podnik zaviedol cielenú stratégiu boja proti podvodom doplňujúcu stratégiu Horizont 2020 vrátane hodnotenia jej rizík a príležitostí.

22.1.2019

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail (S2R) za rozpočtový rok 2017

(2018/2217(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Innocenzo Leontini

NÁVRHY

Parlamentný Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva parlamentný Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta zistenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s účtovnou závierkou spoločného podniku Shift2Rail (ďalej len „spoločný podnik S2R“) za rozpočtový rok 2017 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

2.  poznamenáva tiež, že ročný rozpočet spoločného podniku S2R na rok 2017 predstavoval 68,6 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 44,1 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch;

3.  konštatuje, že operačný rozpočet spoločného podniku S2R dosiahol mieru plnenia 94 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov a 79 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov; poznamenáva, že väčšina platieb, ktoré spoločný podnik uhradil v roku 2017, boli platby predbežného financovania projektov programu Horizont 2020 vybraných na základe výziev na predkladanie návrhov z roku 2017; berie na vedomie nízku mieru (55,2 %) plnenia platobných rozpočtových prostriedkov v hlave 2 (administratívne výdavky) v dôsledku využívania viacročných rámcových zmlúv; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v procese plánovania rozpočtu došlo k nedostatkom a spoločnému podniku S2R zostala nepoužitá suma 7,6 milióna EUR z predchádzajúceho roku;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že do 31. januára 2018 žiadny z ostatných členov nebol schopný získať osvedčenie nákladov súvisiacich s nepeňažnými príspevkami na prevádzku (IKOP) a s nepeňažnými príspevkami na iné činnosti (IKAA) za rok 2017; konštatuje, že podľa odhadov boli IKOP na rok 2017 vo výške 21,3 milióna EUR, čo predstavuje pozitívny trend zodpovedajúci bežnej krivke S riadenia programu; vyjadruje uspokojenie nad tým, že deklarovaná kumulatívna suma IKAA, ktorú ostatní členovia nahlásili do konca roka 2017, predstavovala 130 miliónov EUR, čo je viac ako minimálna suma 120 miliónov EUR stanovená v súlade s nariadením o spoločnom podniku S2R;

5.  zdôrazňuje skutočnosť, že výskum a inovácie v odvetví železničnej dopravy sú rozhodujúce pre vývoj bezpečného a celosvetovo konkurencieschopného železničného sektora a zohrávajú dôležitú úlohu v snahe o výrazné zníženie nákladov životného cyklu železničného dopravného systému a o dosiahnutie výrazného zvýšenia kapacity železničného dopravného systému, spoľahlivosti a presnosti, ako aj v snahe o odstránenie pretrvávajúcich technických prekážok interoperability a o zníženie negatívnych externalít spojených s dopravou; zdôrazňuje tiež, že medzi ciele spoločného podniku S2R patrí aj dosiahnutie jednotného európskeho železničného priestoru a zvýšenie príťažlivosti a konkurencieschopnosti európskeho železničného systému; zdôrazňuje, že spoločný podnik S2R musí dostať potrebné finančné, materiálne a ľudské zdroje, aby mohol účinne a efektívne dosiahnuť tieto kľúčové ciele;

6.  pripomína, že výskum a inovácia nie sú izolovaným procesom, pri ktorom by sa používalo jednoduché pravidlo pre riadenie procesu; zdôrazňuje preto, že je veľmi dôležité určiť spomedzi projektov v oblasti výskumu a inovácie tie, ktoré sú schopné priniesť na trh inovatívne riešenia; zdôrazňuje, že zmeny v nariadení, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik S2R, a v jeho stanovách budú veľmi dôležité pre ďalší rozvoj spoločného podniku S2R s cieľom zlepšiť jeho efektívnosť; zdôrazňuje najmä, že treba počítať s uplatňovaním zásady viacročného financovania a prijať pružné harmonogramy zverejňovania návrhov projektov;

7.  trvá na dôležitosti spolupráce spoločného podniku S2R a Železničnej agentúry Európskej únie (ERA); víta účasť agentúry ERA na zasadnutiach správnej rady spoločného podniku; žiada spoločný podnik S2R, aby vo svojej výročnej správe o činnosti poskytol konkrétnejšie informácie o hlavných výsledkoch tejto spolupráce;

8.  poznamenáva, že v nadväznosti na výzvu na predloženie návrhov začatú v novembri 2016 spoločný podnik S2R v roku 2017 udelil 17 grantov, ktoré má tento spoločný podnik spolufinancovať až do výšky 60,1 milióna EUR; ďalej konštatuje, že zakladajúci členovia iní ako Únia a pridružení členovia súhlasili s obmedzením svojej žiadosti o spolufinancovanie na 44,44 % celkových nákladov na projekt, čo v prípade programu Horizont 2020 predstavuje najnižšiu celkovú mieru; víta skutočnosť, že 120 MSP sa zúčastnilo na výzve na predloženie návrhov v roku 2017 a 50 MSP bolo vybraných na financovanie (25 %);

9.  víta pripravenosť spoločného podniku S2R vyskúšať v roku 2018 zjednodušenie administratívnych postupov zavedením pilotného režimu paušálnych grantov v ohraničenom rámci kontroly programu;

10.  konštatuje, že v prípade kontrol ex post v roku 2017 bola reprezentatívna vzorka spoločného podniku S2R určená na 15 účastníkov, čo predstavuje 1,3 milióna EUR z hľadiska overeného spolufinancovania spoločného podniku S2R; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v súvislosti s auditmi vykonanými pre reprezentatívnu vzorku spoločného podniku S2R nie je poskytnutá žiadna konkrétna miera chybovosti;

11.  víta to, že spoločný podnik S2R ustanovil vlastnú stratégiu boja proti podvodom a akčný plán ako prostriedok nápravy zameraný na hlavné pripomienky Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom za rok 2016;

12.   poznamenáva, že spoločný podnik S2R prijal pravidlá upravujúce konflikt záujmov, pokiaľ ide o jeho členov, orgány, zamestnancov a vyslaných pracovníkoch, ako aj členov správnej rady spoločného podniku S2R, a zaviedol prispôsobenú stratégiu boja proti podvodom, ktorá dopĺňa stratégiu programu Horizont 2020, vrátane posúdenia rizík a príležitostí;

13.  navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi spoločného podniku S2R absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku S2R za rozpočtový rok 2017.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Náhradníčky (čl. 200 ods. 2) prítomné na záverečnom hlasovaní

Christelle Lechevalier, Julie Ward

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Peter Lundgren

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 10.

(2)

Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 12.

(3)

Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 177, 17.6.2014, s. 9.

(6)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(7)

Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 10.

(8)

Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 12.

(9)

Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 177, 17.6.2014, s. 9.

(12)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(13)

  Nariadenie Rady (EÚ) č. 642/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik Shift2Rail (Ú. v. EÚ L 177, 17.6.2014, s. 9).

Posledná úprava: 19. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia