Postopek : 2018/2217(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0163/2019

Predložena besedila :

A8-0163/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.53
CRE 26/03/2019 - 13.53

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0294

POROČILO     
PDF 199kWORD 75k
6.3.2019
PE 626.835v02-00 A8-0163/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2017

(2018/2217(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Martina Dlabajová

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2017

(2018/2217(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2017, skupaj z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 71,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 642/2014 z dne 16. junija 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Shift2Rail(5) in zlasti člena 12 Uredbe,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0163/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Shift2Rail glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Shift2Rail, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2017

(2018/2217(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2017, skupaj z odgovorom skupnega podjetja(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9) in zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(10) in zlasti člena 71,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 642/2014 z dne 16. junija 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Shift2Rail(11) in zlasti člena 12 Uredbe,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0163/2019),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Shift2Rail, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shif2Rail za proračunsko leto 2017

(2018/2217(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0163/2019),

A.  ker je bilo Skupno podjetje Shift2Rail (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje) ustanovljeno junija 2014 z Uredbo št. 642/2014(13) za deset let;

B.  ker so ustanovni člani Unija, ki jo zastopa Komisija, in partnerji iz železniške industrije (glavni deležniki, vključno s proizvajalci železniške opreme, železniški prevozniki, upravljavci infrastrukture in raziskovalni centri), drugi subjekti pa lahko sodelujejo v skupnem podjetju kot pridruženi člani;

C.  ker so cilji skupnega podjetja: (a) vzpostaviti enotno evropsko železniško območje; (b) povečati privlačnost in konkurenčnost evropskega železniškega sistema ter spodbujati njegove inovativne tehnologije in rešitve; (c) zagotoviti prehod s cestnega prevoza na druge oblike prevoza; in (d) ohraniti vodilni položaj evropske železniške industrije na globalnem trgu;

D.  poudarja, da je treba skupnemu podjetju zagotoviti potrebne finančne, materialne in človeške vire, da bo učinkovito in uspešno doseglo te ključne cilje;

E.  ker je skupno podjetje začelo samostojno delovati maja 2016;

Splošno

1.  priznava, da poročilo Računskega sodišča o zaključnih računih skupnega podjetja za leto, ki se je končalo 31. decembra 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča), v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2017 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

2.  je seznanjen s tem, da poročilo Računskega sodišča navaja, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi skupnega podjetja za proračunsko leto 2017, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

3.  ugotavlja, da je najvišji prispevek Unije za skupno podjetje 450.000.000 EUR, ki se izplača iz proračuna programa Obzorje 2020; ugotavlja, da morajo člani skupnega podjetja iz industrije prispevati sredstva v vrednosti vsaj 470.000.000 EUR, ki vključujejo stvarne in denarne prispevke za operativne dejavnosti in upravne stroške skupnega podjetja v višini vsaj 350.000.000 EUR in vsaj 120.000.000 EUR stvarnih prispevkov za dodatne dejavnosti skupnega podjetja;

4.  opozarja, da raziskave in inovacije niso osamljen proces, ki uporablja enostavno pravilo za upravljanje postopkov; zato poudarja, da je zelo pomembno med raziskovalnimi in inovacijskimi projekti prepoznati tiste, ki bodo sposobni inovativne rešitve prenesti na trg; poudarja, da bodo spremembe uredbe o ustanovitvi skupnega podjetja in njenih statutov zelo pomembne za nadaljnji razvoj skupnega podjetja, da se izboljša njegova učinkovitost; poudarja zlasti, da je treba predvideti uporabo načela večletnega financiranja in sprejeti prilagodljive časovne načrte za objavo predlogov projektov;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

5.  je seznanjen, da je končni proračun za proračunsko leto 2017, ki je bil na voljo za izvedbo, vključeval odobritve za prevzem obveznosti v višini 68.600.000 EUR in odobritve plačil v višini 44.100.000 EUR; poudarja, da sta stopnja porabe odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil znašali 94 % oziroma 79 %, kar je precej nizka stopnja, zlasti za odobritve plačil; ugotavlja tudi, da je večina plačil skupnega podjetja v letu 2017 obsegala plačila predhodnega financiranja projektov programa Obzorje 2020, izbranih v okviru razpisov za zbiranje predlogov v letu 2017; je seznanjen, da so neporabljene odobritve plačil skupnega podjetja iz prejšnjih let znašale 7,6 milijona EUR; na podlagi odgovora skupnega podjetja ugotavlja, da se je za celotni znesek štelo, da bo kril prvo četrtletje leta 2018, in sicer zaradi časovne razporeditve plačila Komisije;

6.  ugotavlja, da je skupno podjetje iz sredstev v višini 411.500.000 EUR (vključno z najvišjim denarnim prispevkom Unije v višini 398.000.000 EUR in denarnim prispevkom članov iz industrije za upravne stroške skupnega podjetja v višini 13.500.000 EUR) do konca leta 2017 za izvajanje prvega sklopa projektov prevzelo obveznosti v višini 158.800.000 EUR in izvršilo plačila v višini 78.600.000 EUR (19,1 % dodeljenih sredstev); to kaže, da je skupno podjetje sklenilo soodvisne večletne sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev in pogodbe o oddaji javnih naročil za izvajanje 39 % raziskovalnega in inovacijskega programa skupnega podjetja v skladu s svojim večletnim delovnim programom;

7.  priznava dejstvo, da so štiri mesece po tem, ko je skupno podjetje začelo izvajati svoje prve projekte v okviru programa Obzorje 2020, člani iz industrije od 350.000.000 EUR prispevkov, ki naj bi jih zagotovili za operativne dejavnosti in upravne stroške skupnega podjetja do konca leta 2017, prijavili 34.900.000 EUR stvarnih prispevkov za operativne dejavnosti, od česar so bili potrjeni 3.000.000 EUR; ugotavlja, da je upravni odbor potrdil denarne prispevke za upravne stroške skupnega podjetja v višini 4.900.000 EUR;

8.  obžaluje, da do roka 31. januarja 2018 noben drugi član ni imel možnosti za potrditev svojih stroškov v zvezi s stvarnimi prispevki za operativne dejavnosti in stvarnimi prispevki za druge dejavnosti za leto 2017; je seznanjen, da so ocenjeni stvarni prispevki za operativne dejavnosti za leto 2017 znašali 21,3 milijona EUR, kar je pozitiven trend v skladu z običajno krivuljo S upravljanja programov; je zadovoljen, da so skupni stvarni prispevki za druge dejavnosti, ki so jih do konca leta 2017 prijavili drugi člani, znašali 130 milijonov EUR, kar je nad minimalnim zneskom 120 milijonov EUR, določenim v skladu z uredbo o ustanovitvi skupnega podjetja;

9.  opaža, da so do konca leta 2017 skupni prispevki članov iz industrije znašali 169.800.000 EUR, denarni prispevek Unije pa 83.200.000 EUR;

10.  ugotavlja, da je leta 2017 skupno podjetje podpisalo 17 sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki izhajajo iz razpisov za zbiranje predlogov iz leta 2017, ter da je vrednost raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti teh razpisov znašala 110.900.000 EUR, od tega naj bi skupno podjetje sofinanciralo največ 60.100.000 EUR;

11.  je seznanjen tudi, da so se ustanovni člani razen Unije ter pridruženi člani dogovorili, da bodo prošnje za sofinanciranje omejili na 44,44 % skupnega stroška projekta, kar je najnižji skupni delež za program Obzorje 2020; pozdravlja, da je na razpisu za leto 2017 sodelovalo 120 malih in srednjih podjetij in da jih je bilo za financiranje izbranih 50 (25 %);

Uspešnost

12.  pozdravlja dejstvo, da v okviru programa Obzorje 2020 ni več problematično, da ni uveljavljenih ključnih kazalnikov uspešnosti; obžaluje, da informacije o tretjem sklopu ključnih kazalnikov uspešnosti zaradi narave projektov še niso na voljo; ugotavlja, da strokovnjaki pozivajo k nadaljnjemu spremljanju in analizi, pri čemer jasno razlikujejo dejansko dosežene ključne kazalnike uspešnosti ob koncu vsakega leta in predvidene ključne kazalnike uspešnosti;

13.  ugotavlja, da je stopnja stroškov upravljanja (upravna/operativna proračunska sredstva) še vedno nižja od 5 %, kar kaže, da je organizacijska struktura skupnega podjetja precej varčna in učinkovita;

14.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je vmesna stopnja učinka vzvoda na koncu leta 2016 znašala le 0,9; poziva skupno podjetje, naj sprejme ukrepe, s katerimi bi doseglo ciljno stopnjo učinka vzvoda v višini 1,18 za celotno obdobje 2014–2020;

15.  ugotavlja, da strokovnjaki menijo, da je skupno podjetje že prispevalo k vzpostavitvi kontinuitete in skupne vizije za železniške raziskave v železniški skupnosti; poleg tega pozdravlja, da je skupno podjetje prispevalo k izgradnji zaupanja med akterji, ki sicer ne bi imeli priložnosti za izmenjavo zamisli in skupnih interesov zunaj okvira nastopanja na trgu; meni, da bi bilo treba prisotnost železniških prevoznikov v skupnem podjetju postopoma okrepiti;

16.  ugotavlja, da strokovnjaki menijo, da bi se lahko skupno podjetje razumelo kot „zaprta družba“, delno zaradi zgodovinskih razlogov, ki jih imajo nekateri še vedno v mislih; poziva skupno podjetje, naj obravnava to vprašanje ter doseže napredek in zgradi zaupanje, zlasti prek odprtih procesov za izbiranje prihodnjih tem na področju inovacij in novih partnerjev;

Izbor osebja in zaposlovanje

17.  ugotavlja, da je skupno podjetje v letu 2017 v skladu s svojim kadrovskim načrtom zaposlilo sedem uslužbencev: pravnika, administrativnega in finančnega pomočnika, uradnika za podporo v zvezi z operacijami in nepovratnimi sredstvi ter štiri vodje programov;

18.  ugotavlja, da je ekipo skupnega podjetja konec leta 2017 sestavljalo 20 uslužbencev, v kadrovskem načrtu pa je predvidenih 23;

Notranja kontrola

19.  ugotavlja, da je skupno podjetje uvedlo zanesljive postopke predhodne kontrole na podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije ter da je skupna revizijska služba Generalnega direktorata Komisije za raziskave in inovacije pristojna za naknadno revizijo zahtevkov za povračilo stroškov za projekte v okviru programa Obzorje 2020; poleg tega ugotavlja, da so se konec leta 2017 najpomembnejši standardi notranje kontrole večinoma izvajali, nekaj ukrepov pa je bilo še treba izvesti; poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice poroča o njihovem izvajanju;

20.  pozdravlja pripravljenost skupnega podjetja, da v letu 2018 poizkusi poenostaviti upravne postopke s sprejetjem pilotnih nepovratnih sredstev v pavšalnem znesku v omejenem okviru kontrole programa;

21.  je seznanjen s tem, da je po navedbah Računskega sodišča stopnja preostale napake za program Obzorje 2020 pod pragom pomembnosti, saj je znašala 1,44 %, se pa pričakuje, da se bo po upoštevanju osnutkov revizijskih poročil povečala na 2,24 %;

22.  je seznanjen, da je bil za naknadne kontrole leta 2017 določen reprezentativni vzorec skupnega podjetja, ki znaša 15 udeležb v višini 1,3 milijona EUR potrjenega sofinanciranja skupnega podjetja; obžaluje, da ni navedena specifična stopnja napake v zvezi z opravljenimi revizijami za reprezentativni vzorec skupnega podjetja;

23.  je seznanjen z dejstvom, da Služba za notranjo revizijo opravlja vlogo notranjega revizorja skupnega podjetja in zato posredno poroča upravnemu odboru in izvršnemu direktorju; ugotavlja, da je prva revizija obsegala opredelitev profila tveganja skupnega podjetja s ciljem vzpostavitve triletnega akcijskega načrta za notranjo revizijo; ugotavlja, da je Služba za notranjo revizijo junija 2017 predstavila svoj strateški načrt notranje revizije za obdobje 2017–2019, ki se bo vsako leto pregledal;

24.  ugotavlja, da je v letu 2017 Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 skupaj s Službo za notranjo revizijo začelo prvo naknadno revizijo naključnega vzorca vmesnih zahtevkov za povračilo stroškov programa Obzorje 2020; poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih te revizije;

25.  z obžalovanjem ugotavlja, da ob koncu leta 2017 v okviru orodij Komisije za skupno upravljanje in spremljanje nepovratnih sredstev iz programa Obzorje 2020 še niso bili razviti specifični procesi, potrebni za obdelavo stvarnih prispevkov skupnega podjetja; poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice poroča o tem razvoju;

26.  ugotavlja, da je Komisija opravila vmesno oceno dejavnosti skupnega podjetja v okviru programa Obzorje 2020, ki je zajela obdobje od leta 2014 do leta 2016; je seznanjen, da je upravni odbor pripravil in junija 2018 sprejel akcijski načrt; je seznanjen, da so se nekateri ukrepi že začeli izvajati, in upošteva, da se vsa priporočila ne bodo obravnavala v okviru sedanjega programa finančnega okvira;

Operativna javna naročila in nepovratna sredstva

27.  je seznanjen, da so bile v odprtem postopku skupnega podjetja za oddajo javnega naročila za storitve komuniciranja in organizacije prireditev s predvidenim proračunom v višini 1.200.000 EUR za obdobje štirih let odkrite nekatere kvalitativne pomanjkljivosti; na podlagi odgovora skupnega podjetja ugotavlja, da se je odločilo, da ne bo uvedlo najmanjše zahteve glede finančne zmogljivosti, da ne bi malih in srednjih podjetij odvračalo od sodelovanja na razpisu za zbiranje ponudb;

Druga vprašanja

28.  pozdravlja, da je skupno podjetje pripravilo lastno strategijo in akcijski načrt za boj proti goljufijam kot popravni ukrep v zvezi z glavnimi pripombami Računskega sodišča v okviru razrešnice za leto 2016;

29.   je seznanjen, da je skupno podjetje sprejelo pravila glede nasprotij interesov, ki veljajo za vse člane, organe, uslužbence in napotene uslužbence ter člane upravnega odbora skupnega podjetja, in je sprejelo prilagojeno strategijo za boj proti goljufijam, ki dopolnjuje strategijo Obzorja 2020, vključno z oceno tveganj in priložnosti;

30.  vztraja, da je pomembno sodelovanje med skupnim podjetjem in Agencijo Evropske unije za železnice (ERA); pozdravlja sodelovanje agencije ERA na sejah upravnega odbora skupnega podjetja in v skupinah, ki so pripravile večletni akcijski načrt; poleg tega ugotavlja, da je skupno podjetje ocenilo prošnje agencije ERA za raziskave in inovacije, da bi preprečilo prekrivanje dejavnosti.

31.  pozdravlja sinergije skupnega podjetja z drugimi programi in skladi Unije, npr. s pilotnim projektom Evropskega parlamenta Pot do odličnosti, in pozdravlja sodelovanje z drugimi ustreznimi projekti, kot sta skupno podjetje SESAR in projekt Rail Baltica;

32.  pozdravlja izvajanje dejavnosti za izboljšanje prepoznavnosti skupnega podjetja na spletu; je seznanjen s prestrukturiranjem spletnega mesta, uvedbo glasila, ki se objavi vsaka dva meseca, ter s povečanjem števila obiskovalcev, dosega v družbenih medijev in medijske pokritosti;

33.  pozdravlja, da je skupno podjetje sprejelo prilagojeno strategijo za boj proti goljufijam, ki dopolnjuje strategijo Obzorja 2020, vključno z oceno tveganj in priložnosti.

22.1.2019

MNENJE Odbora za promet in turizem

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail (SHIFT2RAIL) za proračunsko leto 2017

(2018/2217(DEC))

Pripravljavec mnenja: Innocenzo Leontini

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z računovodskimi izkazi Skupnega podjetja Shift2Rail (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje S2R), za proračunsko leto 2017 v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

2.  je seznanjen, da je letni proračun skupnega podjetja S2R v letu 2017 znašal 68,6 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 44,1 milijona EUR v odobritvah plačil;

3.  ugotavlja, da je skupno podjetje S2R v operativnem proračunu doseglo stopnjo izvrševanja 94 % za odobritve za prevzem obveznosti in stopnjo 79 % za odobritve plačil; je seznanjen, da je bila večina plačil, ki jih je izvršilo skupno podjetje S2R v letu 2017, predhodnih plačil za projekte iz programa Obzorje 2020, ki so bili izbrani v okviru razpisov za zbiranje predlogov v letu 2017; je seznanjen z nizko stopnjo (55,2 %) izvrševanja odobritev plačil v naslovu 2 (upravni odhodki) zaradi uporabe večletnih okvirnih pogodb; obžaluje, da so bile prisotne pomanjkljivosti v procesu načrtovanja proračuna in da je imelo skupno podjetje S2R na voljo 7,6 milijona EUR neporabljenih sredstev iz preteklega leta;

4.  obžaluje, da do roka 31. januarja 2018 noben drugi član ni imel možnosti za potrditev svojih stroškov v zvezi s stvarnimi prispevki za operativne dejavnosti in stvarnimi prispevki za druge dejavnosti za leto 2017; je seznanjen, da so ocenjeni stvarni prispevki za operativne dejavnosti za leto 2017 znašali 21,3 milijona EUR, kar je pozitiven trend v skladu z običajno krivuljo S upravljanja programov; je zadovoljen, da so skupni stvarni prispevki za druge dejavnosti, ki so jih do konca leta 2017 prijavili drugi člani, znašali 130 milijonov EUR, kar je nad minimalnim zneskom 120 milijonov EUR, določenim v skladu z uredbo skupnega podjetja S2R;

5.  poudarja, da so raziskave in inovacije v železniškem sektorju odločilnega pomena za razvoj varnega in globalno konkurenčnega železniškega sektorja ter imajo pomembno vlogo za znatno zmanjšanje stroškov v življenjskem ciklu železniškega prometnega sistema in znatno povečanje zmogljivosti, zanesljivosti in točnosti sistema železniškega prevoza, pa tudi za odpravo preostalih tehničnih ovir za interoperabilnost in zmanjšanje negativnih zunanjih učinkov, povezanih s prevozom; poudarja tudi, da sta cilja skupnega podjetja S2R vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja ter povečanje privlačnosti in konkurenčnosti evropskega železniškega sistema; poudarja, da je treba skupnemu podjetju S2R zagotoviti potrebne finančne, materialne in človeške vire, da bo učinkovito in uspešno doseglo te ključne cilje;

6.  opozarja, da raziskave in inovacije niso osamljen proces, ki uporablja enostavno pravilo za upravljanje postopkov; zato poudarja, da je zelo pomembno med raziskovalnimi in inovacijskimi projekti prepoznati tiste, ki bodo sposobni inovativne rešitve prenesti na trg; poudarja, da bodo spremembe uredbe o ustanovitvi skupnega podjetja S2R in njenih statutov zelo pomembne za nadaljnji razvoj skupnega podjetja, da se izboljša njegova učinkovitost; poudarja zlasti, da je treba predvideti uporabo načela večletnega financiranja in sprejeti prilagodljive časovne načrte za objavo predlogov projektov;

7.  vztraja, da je pomembno sodelovanje med skupnim podjetjem S2R in Agencijo Evropske unije za železnice (ERA); pozdravlja sodelovanje te agencije na sejah upravnega odbora skupnega podjetja S2R; poziva skupno podjetje S2R, naj v svojem letnem poročilu o dejavnostih zagotovi konkretnejše informacije o glavnih dosežkih tega sodelovanja;

8.  je seznanjen, da je skupno podjetje S2R leta 2017 v 17 primerih podelilo nepovratna sredstva na podlagi razpisa za leto 2017, objavljenega novembra 2016, za sofinanciranje skupnega podjetja S2R v višini največ 60,1 milijona EUR; je seznanjen tudi, da so se ustanovni člani razen Unije ter pridruženi člani dogovorili, da bodo prošnje za sofinanciranje omejili na 44,44 % skupnega stroška projekta, kar je najnižji skupni delež za program Obzorje 2020; pozdravlja, da je na razpisu za leto 2017 sodelovalo 120 malih in srednjih podjetij in da jih je bilo za financiranje izbranih 50 (25 %);

9.  pozdravlja pripravljenost skupnega podjetja S2R, da v letu 2018 poizkusi poenostaviti upravne postopke s sprejetjem pilotnih nepovratnih sredstev v pavšalnem znesku v omejenem okviru kontrole programa;

10.  je seznanjen, da je bil za naknadne kontrole leta 2017 določen reprezentativni vzorec skupnega podjetja S2R, ki znaša 15 udeležb v višini 1,3 milijona EUR potrjenega sofinanciranja skupnega podjetja S2R; obžaluje, da ni navedena specifična stopnja napake v zvezi z opravljenimi revizijami za reprezentativni vzorec skupnega podjetja S2R;

11.  pozdravlja, da je skupno podjetje S2R pripravilo lastno strategijo in akcijski načrt za boj proti goljufijam kot popravni ukrep v zvezi z glavnimi pripombami Računskega sodišča v okviru razrešnice za leto 2016;

12.   je seznanjen, da je skupno podjetje S2R sprejelo pravila glede nasprotij interesov, ki veljajo za vse člane, organe, uslužbence in napotene uslužbence ter člane upravnega odbora skupnega podjetja S2R, in je sprejelo prilagojeno strategijo za boj proti goljufijam, ki dopolnjuje strategijo Obzorja 2020, vključno z oceno tveganj in priložnosti;

13.  predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju skupnega podjetja S2R podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna tega podjetja za proračunsko leto 2017.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), João Pimenta Lopes

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Christelle Lechevalier, Julie Ward

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Peter Lundgren

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

18

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 452, 14.12.2018, str. 10.

(2)

UL C 452,14.12.2018, str. 12.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.07.2018, str.1.

(5)

UL L 177, 17.6.2014, str. 9.

(6)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(7)

UL C 452, 14.12.2018, str.10.

(8)

UL C 452, 14.12.2018, str.12.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 193, 30.07.2018,p.1.

(11)

UL L 177, 17.6.2014, str. 9.

(12)

UL L 38, 7.2.2014, str. 2.

(13)

Uredba Sveta (EU) št. 642/2014 z dne 16. junija 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Shift2Rail (UL L 177, 17.6.2014, str. 9).

Zadnja posodobitev: 19. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov