Förfarande : 2018/2217(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0163/2019

Ingivna texter :

A8-0163/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.53
CRE 26/03/2019 - 13.53

Antagna texter :

P8_TA(2019)0294

BETÄNKANDE     
PDF 192kWORD 68k
6.3.2019
PE 626.835v02-00 A8-0163/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017

(2018/2217(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Martina Dlabajová

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017

(2018/2217(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 642/2014 av den 16 juni 2014 om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail(5), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0163/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Shift2Rail ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Shift2Rail, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017

(2018/2217(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017, med det gemensamma företagets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05827/2019 – C8-0106/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 642/2014 av den 16 juni 2014 om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail(11), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0163/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Shift2Rail, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017

(2018/2217(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0163/2019), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget Shift2Rail (nedan kallat det gemensamma företaget) inrättades i juni 2014 för en period av tio år genom förordning (EU) nr 642/2014(13).

B.  De grundande medlemmarna är unionen, företrädd av kommissionen, och partner i järnvägsindustrin (viktiga berörda parter, bland annat tillverkare av järnvägsmateriel, järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och forskningscentrum). Andra enheter får delta i det gemensamma företaget som associerade medlemmar.

C.  Det gemensamma företaget har följande mål: a) att förverkliga det gemensamma europeiska järnvägsområdet, b) att öka det europeiska järnvägssystemets attraktivitet och konkurrenskraft och driva på dess innovativa teknik och lösningar, c) att säkerställa en trafikomställning från vägtransporter, och d) att bibehålla den europeiska järnvägsindustrins ledande ställning på den globala marknaden.

D.  Europaparlamentet betonar att det gemensamma företaget måste ges de ekonomiska, materiella och mänskliga resurser som krävs för att dessa centrala mål ska kunna uppnås på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

E.  Det gemensamma företaget började arbeta självständigt i maj 2016.

Allmänt

1.  Europaparlamentet konstaterar utifrån revisionsrättens rapport att årsredovisningen för det gemensamma företaget för det år som slutade den 31 december 2017 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med budgetförordningen och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet uppmärksammar att revisionsrätten i sin rapport förklarar att transaktionerna som ligger till grund för det gemensamma företagets årsredovisning för budgetåret 2017 i allt väsentligt är lagliga och korrekta.

3.  Europaparlamentet noterar att det maximala bidraget från unionen till det gemensamma företagets verksamhet är 450 000 000 EUR, som ska betalas från Horisont 2020. Parlamentet noterar att det gemensamma företagets medlemmar från industrin ska bidra med resurser på minst 470 000 000 EUR, varav minst 350 000 000 EUR i bidrag in natura och i kontantbidrag till det gemensamma företagets operativa verksamhet och administrativa kostnader och minst 120 000 000 EUR i bidrag in natura till det gemensamma företagets kompletterande verksamhet.

4.  Europaparlamentet påminner om att forskning och innovation inte är en isolerad process med en enkel regel för processtyrning. Parlamentet betonar därför att det är ytterst viktigt att bland forsknings- och innovationsprojekten identifiera de projekt som kan föra ut innovativa lösningar på marknaden. Parlamentet betonar att ändringar i förordningen om bildandet av det gemensamma företaget och i företagets stadgar kommer att vara av största vikt för den kommande utvecklingen av det gemensamma företaget i syfte att göra det mer effektivt. Parlamentet betonar särskilt att man behöver föreskriva tillämpning av principen om flerårig finansiering och införa flexibla tidsplaner för offentliggörandet av förslag till projekt.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

5.  Europaparlamentet noterar att den slutliga budget för 2017 som fanns tillgänglig för genomförande omfattade åtagandebemyndiganden på 68 600 000 EUR och betalningsbemyndiganden på 44 100 000 EUR. Parlamentet betonar att utnyttjandegraden för åtagande- och betalningsbemyndigandena var 94 % respektive 79 %, vilket är lågt, särskilt för betalningsbemyndigandena. Parlamentet noterar dessutom att merparten av de betalningar som det gemensamma företaget gjorde 2017 gällde förfinansiering av Horisont 2020-projekt som hade valts ut under ansökningsomgångarna 2017. Parlamentet noterar att det gemensamma företagets outnyttjade betalningsbemyndiganden från tidigare år uppgick till 7,6 miljoner EUR. Parlamentet noterar att enligt det gemensamma företagets svar ansågs det totala beloppet täcka det första kvartalet 2018 på grund av tidpunkten för kommissionens betalning.

6.  Europaparlamentet konstaterar att av 411 500 000 EUR (inklusive 398 000 000 EUR som unionens maximala kontantbidrag och industrimedlemmarnas kontantbidrag på 13 500 000 EUR till det gemensamma företagets administrativa kostnader) hade det gemensamma företaget i slutet av 2017 gjort åtaganden på 158 800 000 EUR och betalningar på 78 600 000 EUR (19,1 % av de anslagna medlen) för genomförandet av företagets första våg av projekt. Detta visar att det gemensamma företaget för närvarande har ingått av varandra beroende fleråriga bidragsöverenskommelser och upphandlingskontrakt för genomförandet av 39 % av sitt program för forskning och innovation, vilket är i linje med det gemensamma företagets fleråriga arbetsprogram.

7.  Europaparlamentet konstaterar att av det belopp på 350 000 000 EUR som industrimedlemmarna ska bidra med till det gemensamma företagets operativa verksamhet och administrativa kostnader hade medlemmarna i slutet av 2017, det vill säga fyra månader efter det att det gemensamma företaget hade inlett sina första Horisont 2020-projekt, rapporterat om bidrag in natura till ett värde av 34 900 000 EUR till den operativa verksamheten, varav 3 000 000 EUR hade attesterats. Parlamentet noterar att styrelsen hade godkänt 4 900 000 EUR i kontantbidrag till det gemensamma företagets administrativa kostnader.

8.  Europaparlamentet beklagar att inom den tidsfrist som löpte ut den 31 januari 2018 kunde ingen av de andra medlemmarna attestera sina kostnader relaterade till 2017 års naturabidrag till operativ verksamhet och naturabidrag till kompletterande verksamhet. Parlamentet noterar att uppskattningarna av naturabidragen till den operativa verksamheten uppgick till 21,3 miljoner EUR, vilket visade på en positiv utveckling i linje med den normala S-kurvan för programförvaltning. Parlamentet välkomnar att det kumulativa naturabidraget till kompletterande verksamhet som andra medlemmar hade deklarerat vid utgången av 2017 uppgick till 130,0 miljoner EUR, vilket är högre än det minimibelopp på 120,0 miljoner EUR som fastställts i enlighet med förordningen om bildandet av de gemensamma företaget.

9.  Europaparlamentet konstaterar att de totala bidragen från industrimedlemmarna i slutet av 2017 uppgick till 169 800 000 EUR, jämfört med EU:s kontantbidrag på 83 200 000 EUR.

10.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget 2017 undertecknade 17 bidragsöverenskommelser efter ansökningsomgångarna 2017, och att värdet av forsknings- och innovationsverksamheten inom ramen för dessa ansökningsomgångar uppgick till 110 900 000 EUR, som skulle medfinansieras av det gemensamma företaget med upp till högst 60 100 000 EUR.

11.  Europaparlamentet noterar dessutom att de grundande medlemmarna, förutom unionen, och de associerade medlemmarna kom överens om att begränsa sin begäran om samfinansiering till 44,44 % av de totala projektkostnaderna, vilket totalt sett är den lägsta andelen för Horisont 2020-programmet. Parlamentet välkomnar att 120 små och medelstora företag deltog i ansökningsomgången 2017 och att 50 av dessa valdes ut för finansiering (25 %).

Verksamhetsresultat

12.  Europaparlamentet välkomnar att avsaknaden av fastställda centrala resultatindikatorer inte längre är ett problem inom Horisont 2020. Parlamentet beklagar att information om den tredje uppsättningen centrala resultatindikatorer ännu inte finns tillgänglig på grund av projektens karaktär. Parlamentet noterar att experterna efterlyser ytterligare övervakningsverksamhet och analys, och gör en tydlig åtskillnad mellan de faktiskt uppnådda centrala resultatindikatorerna i slutet av varje år och de planerade centrala resultatindikatorerna.

13.  Europaparlamentet konstaterar att förvaltningskostnadsandelen (administrativ budget/driftsbudget) förblir under 5 %, vilket pekar på en ganska smidig och effektiv organisationsstruktur inom det gemensamma företaget.

14.  Europaparlamentet noterar med oro hävstångseffektens interimsvärde på 0,9 i slutet av 2016. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att vidta åtgärder för att nå målet om en hävstångseffekt på 1,18 för hela perioden 2014–2020.

15.  Europaparlamentet noterar att experterna nämner att det gemensamma företaget redan har bidragit till att skapa kontinuitet och en delad gemensam vision för järnvägsforskning inom järnvägssektorn. Parlamentet välkomnar att det gemensamma företaget även har bidragit till att bygga upp förtroende mellan aktörer som annars inte skulle ha möjlighet att utbyta idéer och gemensamma intressen utanför en handelssituation. Parlamentet konstaterar att järnvägsföretagens närvaro i det gemensamma företaget bör stärkas successivt.

16.  Europaparlamentet noterar att experterna anser att det innebär en viss risk för det gemensamma företaget att betraktas som en ”sluten verksamhet”, delvis på grund av historiska skäl som finns kvar i människors medvetande. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att ta itu med detta och kräver att framsteg och förtroende skapas, i synnerhet genom de öppna förfarandena för valet av framtida innovationsområden och nya partner.

Urval och rekrytering

17.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget under 2017 rekryterade sju personer till sin personal i enlighet med sin tjänsteförteckning: en juridisk handläggare, en assistent för administration och ekonomi, en tjänsteman med ansvar för drift och beviljande av bidrag samt fyra programansvariga.

18.  Europaparlamentet noterar att vid utgången av 2017 hade det gemensamma företaget en personalstyrka bestående av 20 anställda av de 23 som fastställts i tjänsteförteckningen.

Internkontroll

19.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har infört tillförlitliga förfaranden för förhandskontroll som grundar sig på ekonomiska och operativa skrivbordsgranskningar, och att den gemensamma revisionstjänsten inom kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation ansvarar för efterhandsrevisionen av ersättningsanspråk för Horisont 2020-projekt. Parlamentet noterar vidare att situationen i slutet av 2017 visade att de viktigaste normerna för internkontroll i stort sett hade genomförts, och att vissa åtgärder kvarstod. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om detta genomförande.

20.  Europaparlamentet välkomnar det gemensamma företagets vilja att under 2018 experimentera med en förenkling av de administrativa förfarandena genom att genomföra testet med ett bidragssystem som bygger på engångsbelopp inom en begränsad ram för programkontroll.

21.  Europaparlamentet noterar att den kvarstående felprocenten för Horisont 2020-programmet låg under väsentlighetsgränsen enligt revisionsrätten och uppgår till 1,44 %, men att den förväntas stiga till omkring 2,24 % när utkasten till revisionsrapporterna beaktas.

22.  Europaparlamentet noterar att man för efterhandskontrollerna 2017 fastställde ett representativt urval för det gemensamma företaget som bestod av 15 deltagare som representerade 1,3 miljoner EUR i godkänd medfinansiering från det gemensamma företaget. Parlamentet beklagar att ingen specifik felprocent ges i samband med de revisioner som utfördes för det gemensamma företagets representativa urval.

23.  Europaparlamentet är medvetet om att tjänsten för internrevision (IAS) fungerar som internrevisor för det gemensamma företaget, och att tjänsten i denna roll rapporterar indirekt till styrelsen och den verkställande direktören. Parlamentet noterar att den första revisionen bestod i att fastställa en riskprofil för det gemensamma företaget i syfte att utarbeta en arbetsplan med en internrevision vart tredje år. Parlamentet konstaterar att IAS strategiska internrevisionsplan för 2017–2019 lades fram i juni 2017 och att den kommer att ses över årligen.

24.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 under 2017 inledde den första efterhandsrevisionen av ett slumpmässigt urval av mellanliggande ersättningsanspråk för Horisont 2020 tillsammans med den gemensamma revisionstjänsten. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av denna revision.

25.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen i slutet av 2017 ännu inte hade gjort de specifika förändringar av sina gemensamma verktyg för förvaltning och övervakning av bidrag från Horisont 2020 som krävs när det gäller behandlingen av det gemensamma företagets naturabidrag. Parlamentet uppmanar det gemensamma företaget att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om denna utveckling.

26.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens halvtidsutvärdering av det gemensamma företagets löpande verksamhet inom Horisont 2020 för perioden 2014−2016 har genomförts. Parlamentet noterar att en handlingsplan har utarbetats och antagits av styrelsen i juni 2018. Parlamentet noterar att en del åtgärder redan har vidtagits och beaktar att inte alla rekommendationer kommer att behandlas under det nuvarande finansiella ramprogrammet.

Upphandling för operativa ändamål och bidrag

27.  Europaparlamentet noterar att vissa kvalitativa brister observerades i det gemensamma företagets öppna förfarande för upphandling av kommunikations- och evenemangstjänster med en uppskattad budget på 1 200 000 EUR över fyra år. Parlamentet noterar att enligt det gemensamma företagets svar beslutade det gemensamma företaget att inte införa miniminivåer för ekonomisk kapacitet för att inte avskräcka små och medelstora företag från att delta i anbudsinfordran.

Övriga frågor

28.  Europaparlamentet välkomnar att det gemensamma företaget har inrättat sin egen strategi och handlingsplan för bedrägeribekämpning, som en korrigerande åtgärd till revisionsrättens viktigaste kommentarer inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet för 2016.

29.   Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har antagit bestämmelser för intressekonflikter med avseende på sina medlemmar, organ, anställda och sin utstationerade personal samt sina styrelseledamöter, och inrättat en skräddarsydd strategi för bedrägeribekämpning som kompletterar Horisont 2020-strategin, inbegripet en bedömning av risker och möjligheter i samband med detta.

30.  Europaparlamentet insisterar på att det gemensamma företaget och unionens järnvägsbyrå (ERA) måste samarbeta. Parlamentet välkomnar ERA:s deltagande i det gemensamma företagets styrelsemöten och i de grupper som utarbetade den fleråriga handlingsplanen. Parlamentet noterar även att det gemensamma företaget bedömde ERA:s begäran om forskning och innovation för att undvika överlappande verksamhet.

31.  Europaparlamentet välkomnar det gemensamma företagets synergier med andra unionsprogram och unionsfonder, t.ex. Europaparlamentets pilotprojekt ”spetsforskningsstegen”, och välkomnar samarbetet med andra relevanta projekt, såsom Sesar-projektet eller Rail Baltica-projektet.

32.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som vidtagits för att göra det gemensamma företaget mer synligt online. Parlamentet noterar omstruktureringen av webbplatsen, införandet av ett nyhetsbrev varannan månad, ökningen av antalet besökare, följare på sociala medier och presstäckningen.

33.  Europaparlamentet välkomnar att det gemensamma företaget har infört en skräddarsydd strategi för bedrägeribekämpning som kompletterar Horisont 2020-strategin, inbegripet en bedömning av dess risker och möjligheter.

22.1.2019

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail (Shift2Rail) för budgetåret 2017

(2018/2217(DEC))

Föredragande av yttrande: Innocenzo Leontini

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar att Shift2Rails årliga budget för 2017 uppgick till 68,6 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och 44,1 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden.

3.  Europaparlamentet konstaterar att Shift2Rail i fråga om driftsbudgeten uppnådde en genomförandegrad på 94 % för åtagandebemyndiganden och 79 % för betalningsbemyndiganden. Parlamentet noterar att merparten av de betalningar som det gemensamma företaget gjorde 2017 gällde förfinansiering av Horisont 2020-projekt som hade valts ut inom ramen för ansökningsomgångarna 2017. Parlamentet noterar det låga (55,2 %) genomförandet av betalningsbemyndiganden inom rubrik 2 (administrativa utgifter) till följd av utnyttjandet av fleråriga ramavtal. Parlamentet beklagar att det förekom svagheter i budgetplaneringen och att Shift2Rail hade omkring 7,6 miljoner EUR outnyttjade medel från tidigare år.

4.  Europaparlamentet beklagar att inom den tidsfrist som löpte ut den 31 januari 2018 kunde ingen av de andra medlemmarna attestera sina kostnader relaterade till 2017 års naturabidrag till operativ verksamhet och naturabidrag till kompletterande verksamhet. Parlamentet konstaterar att uppskattningarna av naturabidragen till den operativa verksamheten uppgick till 21,3 miljoner EUR, vilket visade på en positiv utveckling i linje med den normala S-kurvan för programförvaltning. Parlamentet välkomnar att det kumulativa naturabidraget till kompletterande verksamhet som andra medlemmar hade deklarerat vid utgången av 2017 uppgick till 130,0 miljoner EUR, vilket ligger ovanför det minimibelopp på 120,0 miljoner EUR som fastställts i enlighet med Shift2Rails förordning.

5.  Europaparlamentet understryker att forskning och innovation inom järnvägssektorn är avgörande för utvecklingen av en säker och globalt konkurrenskraftig järnvägssektor och viktig för att man i hög grad ska kunna minska järnvägstransporternas livscykelkostnader och öka järnvägstransportsystemets kapacitet i fråga om tillförlitlighet och punktlighet, samt avlägsna de återstående tekniska hindren för driftskompatibilitet och minska de negativa externa effekter som är förknippade med transporter. Parlamentet betonar också att målen för Shift2Rail är att åstadkomma ett gemensamt europeiskt järnvägsområde och att stärka det europeiska järnvägssystemets attraktivitet och konkurrenskraft. Parlamentet betonar att Shift2Rail måste ges de ekonomiska, materiella och mänskliga resurser som krävs för att dessa centrala mål ska kunna uppnås på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

6.  Europaparlamentet påminner om att forskning och innovation inte är en isolerad process med en enkel regel för processtyrning. Parlamentet betonar därför att man bland forsknings- och innovationsprojekten absolut måste identifiera de projekt som kan föra ut innovativa lösningar på marknaden. Parlamentet betonar att ändringar av Shift2Rails inrättandeförordning och stadgar kommer att vara av största vikt för den framtida utvecklingen av Shift2Rail i syfte att förbättra dess effektivitet. Parlamentet betonar att man i synnerhet behöver föreskriva tillämpning av principen om flerårig finansiering och införa flexibla tidsplaner för offentliggörandet av förslag till projekt.

7.  Europaparlamentet insisterar på vikten av samarbete mellan Shift2Rail och Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA). Parlamentet välkomnar järnvägsbyråns deltagande i möten i det gemensamma företagets styrelse. Parlamentet uppmanar Shift2Rail att i sin årliga verksamhetsrapport lämna mer konkret information om de viktigaste resultaten av detta samarbete.

8.  Europaparlamentet konstaterar att Shift2Rail under 2017 beviljade 17 bidrag som ett resultat av den ansökningsomgång för 2017 som lanserades i november 2016, och som innebar medfinansiering av Shift2Rail för ett belopp på upp till 60,1 miljoner EUR. Parlamentet konstaterar dessutom att de grundande medlemmarna, förutom unionen, och de associerade medlemmarna kom överens om att begränsa sin begäran om samfinansiering till 44,44 % av de totala projektkostnaderna, vilket totalt sett är den lägsta andelen för Horisont 2020-programmet. Parlamentet välkomnar att 120 små och medelstora företag deltog i ansökningsomgången 2017 och att 50 av dessa valdes ut för finansiering (25 %).

9.  Europaparlamentet välkomnar Shift2Rails vilja att under 2018 experimentera med en förenkling av de administrativa förfarandena genom att genomföra testet med ett bidragssystem som bygger på engångsbelopp inom en begränsad ram för programkontroll.

10.  Europaparlamentet konstaterar att man för efterhandskontrollerna 2017 fastställde ett representativt urval för Shift2Rail som bestod av 15 deltaganden som representerade 1,3 miljoner EUR i godkänd medfinansiering från Shift2Rail. Parlamentet beklagar att ingen specifik felprocent ges i samband med de revisioner som utfördes för Shift2Rails representativa urval.

11.  Europaparlamentet välkomnar att Shift2Rail har inrättat sin egen strategi och handlingsplan för bedrägeribekämpning, som en korrigerande åtgärd till revisionsrättens viktigaste kommentarer inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet för 2016.

12.   Europaparlamentet noterar att Shift2Rail har antagit bestämmelser för intressekonflikter med avseende på sina medlemmar, organ, anställda och sin utstationerade personal samt sina styrelseledamöter, och har inrättat en skräddarsydd strategi för bedrägeribekämpning som kompletterar Horisont 2020-strategin, inbegripet en bedömning av sina risker och möjligheter.

13.  Europaparlamentet föreslår att den verkställande direktören för Shift2Rail beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2017.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

22.1.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Francisco José Millán Mon, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Christelle Lechevalier, Julie Ward

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

37

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

4

-

ECR

Peter Lundgren

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 452, 14.12.2018, s. 10.

(2)

EUT C 452, 14.12,2018, s. 12.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 177, 17.6.2014, s. 9.

(6)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(7)

EUT C 452, 14.12.2018, s. 10.

(8)

EUT C 452, 14.12.2018, s. 12.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 177, 17.6.2014, s. 9.

(12)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(13)

Rådets förordning (EU) nr 642/2014 av den 16 juni 2014 om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail (EUT L 177, 17.6.2014, s. 9).

Senaste uppdatering: 19 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy