ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Euro-stredomorskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

  6.3.2019 - (09547/2018 – C8‑0021/2019 – 2018/0080(NLE)) - ***

  Výbor pre zahraničné veci
  Spravodajca: Cristian Dan Preda

  Postup : 2018/0080(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0164/2019
  Predkladané texty :
  A8-0164/2019
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Euro-stredomorskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

  (09547/2018 – C8‑0021/2019 – 2018/0080(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (09547/2018),

  –  so zreteľom na návrh Protokolu k Euro-stredomorskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (09548/2018),

  –  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8‑0021/2019),

  –  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0164/2019),

  1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Izraelského štátu.

  POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

  Názov

  Protokol k Euro-stredomorskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

  Referenčné čísla

  09547/2018 – C8-0021/2019 – COM(2018)01662018/0080(NLE)

  Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

  4.1.2019

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  AFET

  14.1.2019

   

   

   

  Výbor požiadaný o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  INTA

  14.1.2019

   

   

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  INTA

  19.2.2019

   

   

   

  Spravodajcovia

         dátum vymenovania

  Cristian Dan Preda

  20.3.2018

   

   

   

  Predchádzajúci spravodajca

  Lars Adaktusson

   

   

   

  Dátum prijatia

  4.3.2019

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  47

  1

  3

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Anders Sellström, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Neena Gill, Ana Gomes, Patricia Lalonde, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Georgi Pirinski, Paul Rübig, Lola Sánchez Caldentey, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

  Dátum predloženia

  6.3.2019

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  47

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Mirja Vehkaperä

  ECR

  Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

  EFDD

  Aymeric Chauprade

  PPE

  Michèle Alliot-Marie, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Jaromír Štětina, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Željana Zovko

  S&D

  Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Kathleen Van Brempt

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé

  1

  -

  S&D

  Sergio Gaetano Cofferati

  3

  0

  GUE/NGL

  Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  Posledná úprava: 13. marca 2019
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia