Postup : 2019/2002(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0165/2019

Předložené texty :

A8-0165/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2019 - 9.1

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0135

ZPRÁVA     
PDF 148kWORD 51k
6.3.2019
PE 634.546v02-00 A8-0165/2019

o žádosti, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity

(2019/2002(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Jean-Marie Cavada

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity

(2019/2002(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity, kterou dne 27. listopadu 2018 předložil vedoucí státní zástupce v Coburgu v rámci přípravného řízení a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 14. ledna 2019,

–  poté, co se Monika Hohlmeierová vzdala svého práva na vyjádření v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 46 Ústavy Spolkové republiky Německo,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0165/2019),

A.  vzhledem k tomu, že vedoucí státní zástupce v Coburgu předložil žádost, aby byla poslankyně Evropského parlamentu Monika Hohlmeierová, která byla zvolena za Spolkovou republiku Německo, zbavena imunity, pokud jde o trestný čin podle článku 142 německého trestního zákoníku; vzhledem k tomu, že stíhání se týká konkrétně trestného činu nedovoleného opuštění místa nehody;

B.   vzhledem k tomu, že dne 4. září 2018 kolem 15:00 se Monika Hohlmeierová pokusila zaparkovat svůj osobní vůz na parkovacím místě v Lichtenfelsu (Německo); vzhledem k tomu, že přední částí svého vozu narazila do zadní části jiného zaparkovaného vozu, čímž způsobila na tomto vozidle škodu v odhadované výši 287,84 EUR; vzhledem k tomu, že Monika Hohlmeierová se poté z místa nehody vzdálila, aniž by se postarala o likvidaci pojistné události;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu tohoto státu;

D.  vzhledem k tomu, že článek 46 Ústavy Spolkové republiky Německo stanoví, že poslance je možné v případě trestného činu povolat k odpovědnosti nebo zadržet pouze se souhlasem Bundestagu, pokud nebyl zadržen přímo při činu nebo během dne následujícího po spáchání trestného činu;

E.  vzhledem k tomu, že v konkrétním případě může rozhodnout o zbavení imunity nebo jejím potvrzení pouze Parlament; vzhledem k tomu, že Parlament může při rozhodování o zbavení imunity nebo jejím potvrzení přiměřeně přihlédnout k vyjádření poslance(2);

F.  vzhledem k tomu, že údajný trestný čin není v přímé nebo zřejmé souvislosti s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu Monikou Hohlmeierovou, ani nepředstavuje názor nebo hlasování vyjádřené během výkonu funkce poslance Evropského parlamentu ve smyslu článku 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

G.  vzhledem k tomu, že v daném případě neobjevil Parlament žádné důkazy o fumus persecutionis, tedy že neexistuje dostatečně závažné a konkrétní podezření, že by se případ zakládal na záměru politicky poškodit danou poslankyni;

1.  rozhodl, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby neprodleně předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Spolkové republiky Německo a Monice Hohlmeierové.

(1)

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

  Rozsudek ze dne 15. října 2008, Mote v. Parlament, T-345/05, EU:T:2008:440, bod 28.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.3.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

8

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Poslední aktualizace: 8. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí