Pranešimas - A8-0165/2019Pranešimas
A8-0165/2019

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Monikos Hohlmeier (Monika Hohlmeier) imunitetą

6.3.2019 - (2019/2002(IMM))

Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Jean-Marie Cavada

Procedūra : 2019/2002(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0165/2019
Pateikti tekstai :
A8-0165/2019
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Monikos Hohlmeier (Monika Hohlmeier) imunitetą

(2019/2002(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Koburgo prokuratūros generalinio prokuroro 2018 m. lapkričio 27 d. perduotą prašymą atšaukti Monikos Hohlmeier imunitetą dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo; šis prašymas buvo paskelbtas 2019 m. sausio 14 d. plenariniame posėdyje,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Monika Hohlmeier atsisakė teisės būti išklausyta pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus[1],

–  atsižvelgdamas į Vokietijos Federacinės Respublikos Konstitucijos 46 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0165/2019),

A.   kadangi Koburgo prokuratūra perdavė prašymą atšaukti Europos Parlamento narės Monikos Hohlmeier, išrinktos Vokietijos Federacinėje Respublikoje, imunitetą dėl nusikalstamos veikos, numatytos Vokietijos baudžiamojo kodekso 142 straipsnyje; kadangi visų pirma esama įtarimų dėl pasitraukimo iš eismo įvykio vietos;

B.   kadangi 2018 m. rugsėjo 4 d. apie 15 val. Monika Hohlmeier bandė pastatyti savo automobilį į parkavimo vietą Lichtenfelso mieste (Vokietija); kadangi jos automobilio priekinė dalis užkliudė kito stovinčio automobilio galinę dalį ir šiam automobiliui padarytos žalos dydis įvertintas 287,84 EUR suma; kadangi Monika Hohlmeier iš karto pasišalino iš eismo įvykio vietos, nepasirūpinusi žalos sureguliavimo klausimu;

C.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

D.  kadangi Vokietijos Federacinės Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje nustatyta, kad Bundestago narys be Bundestago sutikimo negali būti traukiamas atsakomybėn ar suimamas dėl baudžiamosios veikos, išskyrus atvejus, kai jis užtinkamas bedarantis nusikaltimą arba suimamas kitą dieną po nusikalstamos veikos įvykdymo;

E.  kadangi tik Parlamentas gali nuspręsti, ar konkrečiu atveju atšaukti imunitetą, ar jo neatšaukti; kadangi Parlamentas gali pagrįstai atsižvelgti į Parlamento nario poziciją, kad galėtų priimti sprendimą, ar atšaukti jo imunitetą, ar jo neatšaukti[2];

F.  kadangi nusižengimas, kuriuo įtariama Monika Hohlmeier, neturi tiesioginio ar akivaizdaus ryšio su jos, kaip Europos Parlamento narės, einamomis pareigomis ir nėra einant Europos Parlamento nario pareigas pareikšta nuomonė ar balsavimas pagal Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnį;

G.  kadangi šiuo atveju Parlamentas neaptiko jokių fumus persecutionis prielaidos įrodymų, t. y. pakankamai tikslių ir rimtų įtarimų, kad procesas buvo pradėtas siekiant pakenkti Parlamento nario politinei veiklai;

1.  nusprendžia atšaukti Monikos Hohlmeier imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingai Vokietijos Federacinės Respublikos institucijai ir Monikai Hohlmeier.

  • [1]    1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]    2008 m. spalio 15 d. Sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, EU:C:2008:440, 28 punktas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

4.3.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

8

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Atnaujinta: 2019 m. kovo 7 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika