Procedūra : 2019/2002(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0165/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0165/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 12/03/2019 - 9.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0135

ZIŅOJUMS     
PDF 159kWORD 50k
6.3.2019
PE 634.546v02-00 A8-0165/2019

par pieprasījumu atcelt Monika Hohlmeier imunitāti

(2019/2002(IMM))

Juridiskā komiteja

Referents: Jean-Marie Cavada

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu atcelt Monika Hohlmeier imunitāti

(2019/2002(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā pieprasījumu atcelt Monika Hohlmeier imunitāti, kuru 2018. gada 28. novembrī nosūtījis Koburgas prokuratūras ģenerālprokurors saistībā ar pirmstiesas izmeklēšanas procedūru un par kuru paziņots 2019. gada 14. janvāra plenārsēdē,

–  pēc Monika Hohlmeier uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumu(1),

–  ņemot vērā Vācijas Federatīvās Republikas Konstitūcijas 46. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0165/2019),

A.  tā kā Koburgas prokuratūras ģenerālprokurors ir nosūtījis pieprasījumu atcelt no Vācijas ievēlētās Eiropas Parlamenta deputātes Monika Hohlmeier imunitāti, kurš attiecas uz pārkāpumu Vācijas Kriminālkodeksa 142. panta izpratnē; tā kā process ir saistīts ar satiksmes negadījuma vietas pamešanu;

B.   tā kā 2018. gada 4. septembrī ap plkst. 15.00 Monika Hohlmeier mēģināja novietot savu automobili stāvvietā Lihtenfelsā (Vācija); tā kā viņas automobiļa priekšgals sadūrās ar cita novietota automobiļa aizmuguri, radot zaudējumus 287,84 EUR apmērā; tā kā Monika Hohlmeier pēc tam pamet negadījuma vietu, neparūpējoties par negadījuma noregulēšanu;

C.  tā kā saskaņā ar Protokola Nr. 9 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta deputātiem savā valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta deputātiem;

D.  tā kā Vācijas Federatīvās Republikas Konstitūcijas 46. pants paredz, ka deputātu saukt pie atbildības vai aizturēt par sodāmu nodarījumu var tikai ar Bundestāga piekrišanu, ja vien deputāts nav aizturēts pārkāpuma izdarīšanas laikā vai nākamajā dienā pēc tā izdarīšanas;

E.  tā kā konkrētā lietā atcelt vai neatcelt imunitāti ir tikai Parlamenta ziņā; tā kā Parlaments, lai lemtu par imunitātes atcelšanu vai neatcelšanu, var pienācīgi ņemt vērā deputāta nostāju(2);

F.  tā kā prezumētais nodarījums nav tieši vai acīmredzami saistīts ar Monika Hohlmeier darbību Eiropas Parlamenta deputātes amatā un nav arī viedoklis, kas ir pausts, vai balsojums, kas ir veikts, pildot Eiropas Parlamenta deputātes pienākumus, kā noteikts Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantā;

G.  tā kā šajā lietā Parlamentam nav pierādījumu par fumus persecutionis, proti, pietiekami pamatotas un precīzas aizdomas par to, ka procedūra ir sākta, lai kaitētu deputātes politiskajai darbībai,

1.  nolemj atcelt Monika Hohlmeier imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Vācijas Federatīvās Republikas kompetentajai iestādei un Monika Hohlmeier.

(1)

Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedumi, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19 marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedumi, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

  2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, EU:T:2008:440, 28. punkts.


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

4.3.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

8

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika