Postup : 2019/2002(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0165/2019

Predkladané texty :

A8-0165/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.1

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0135

SPRÁVA     
PDF 148kWORD 51k
6.3.2019
PE 634.546v02-00 A8-0165/2019

o žiadosti o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity

(2019/2002(IMM))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Jean-Marie Cavada

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity

(2019/2002(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity, ktorú 27. novembra 2018 podal generálny prokurátor úradu prokuratúry v Coburgu v súvislosti s predbežným vyšetrovacím konaním a ktorá bola predložená na plenárnej schôdzi 14. januára 2019,

–  so zreteľom na skutočnosť, že Monika Hohlmeierová sa vzdala práva na vypočutie podľa článku 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, zo 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 46 Ústavy Nemeckej spolkovej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0165/2019),

A.  keďže generálny prokurátor úradu prokuratúry v Coburgu podal žiadosť o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity, ktorá je poslankyňou Európskeho parlamentu zvolenou za Nemeckú spolkovú republiku, v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu podľa článku 142 nemeckého trestného zákona; keďže trestné stíhanie sa týka najmä trestného činu úteku z miesta nehody;

B.   keďže 4. septembra 2018 okolo 15.00 h sa Monika Hohlmeierová pokúšala zaparkovať svoje auto na parkovacom mieste v Lichtenfelse (Nemecko) a prednou časťou motorového vozidla narazila do iného motorového vozidla, ktoré tam bolo zaparkované, čím na ňom spôsobila škodu v odhadovanej výške 287,84 EUR; keďže Monika Hohlmeierová následne opustila miesto nehody bez toho, aby sa postarala o náhradu škody;

C.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

D.  keďže podľa článku 46 Ústavy Nemeckej spolkovej republiky poslanca nemožno brať na zodpovednosť alebo zatknúť za trestný čin bez súhlasu Spolkového snemu s výnimkou prípadov, keď je zadržaný počas páchania trestného činu alebo v priebehu nasledujúceho dňa;

E.  keďže je na samotnom Parlamente, aby rozhodol, či v danom prípade poslanec má alebo nemá byť zbavený imunity; a keďže pri prijímaní rozhodnutia o zbavení imunity môže Parlament primerane zohľadniť stanovisko poslanca(2);

F.  keďže údajný trestný čin nemá priamu alebo zjavnú súvislosť s výkonom úloh Moniky Hohlmeierovej ako poslankyne Európskeho parlamentu ani nepredstavuje vyjadrený názor alebo hlasovanie pri výkone jej úloh ako poslankyne Európskeho parlamentu podľa článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

G.  keďže v danom prípade Parlament nenašiel dôkazy fumus persecutionis, t. j. dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že išlo o konanie so zámerom poslankyňu politicky poškodiť;

1.  rozhodol zbaviť Moniku Hohlmeierovú imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby bezodkladne postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Nemeckej spolkovej republiky a Monike Hohlmeierovej.

(1)

Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

(2)

Rozsudok z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, EU:T:2008:440, bod 28.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.3.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

8

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Posledná úprava: 8. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia