POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier

6.3.2019 - (2019/2002(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Jean-Marie Cavada

Postopek : 2019/2002(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0165/2019
Predložena besedila :
A8-0165/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier

(2019/2002(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier, ki jo je 27. novembra 2018 poslal državni tožilec v Coburgu v okviru postopka predhodne preiskave in je bila razglašena na plenarnem zasedanju 14. januarja 2019,

–  ob upoštevanju tega, da se je Monika Hohlmeier odrekla pravici do zagovora v skladu s členom 9(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju člena 9 Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013[1],

–  ob upoštevanju člena 46 ustave Zvezne republike Nemčije,

–  ob upoštevanju členov 5(2) in 6(1) ter člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0165/2019),

A.  ker je državni tožilec v Coburgu poslal zahtevo za odvzem imunitete poslanki Evropskega parlamenta Moniki Hohlmeier, izvoljeni kot predstavnici Zvezne republike Nemčije, v zvezi s kaznivim dejanjem iz člena 142 nemškega kazenskega zakonika; ker se pregon nanaša zlasti na kaznivo dejanje pobega;

B.   ker je Monika Hohlmeier 4. septembra 2018, okoli 15.00 poskušala parkirati avtomobil na parkirišču v Lichtenfelsu (Nemčija); ker se je s prednjim delom vozila zaletela v drug avtomobil, ki je bil parkiran, s čimer je na njem povzročila škodo, ocenjeno na 287,84 EUR; ker je Monika Hohlmeier nato zapustila kraj nesreče, ne da bi pomislila na odpravo škode;

C.  ker v skladu s členom 9 Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države;

D.  ker v skladu s členom 46 ustave Zvezne republike Nemčije poslanec ne sme odgovarjati ali biti prijet za kaznivo dejanje brez dovoljenja parlamenta (Bundestag), razen če je bil prijet med storitvijo kaznivega dejanja ali naslednji dan po storitvi tega dejanja;

E.  ker lahko samo Evropski parlament odloči o tem, ali se bo imuniteta v posameznem primeru odvzela; ker lahko Evropski parlament pri odločanju o odvzemu imunitete razumno upošteva stališče poslanca[2];

F.  ker domnevno kaznivo dejanje ni neposredno ali očitno povezano z opravljanjem dolžnosti Monike Hohlmeier kot poslanke Evropskega parlamenta niti ne predstavlja mnenja ali glasu, ki bi ga izrekla pri opravljanju svojih dolžnosti kot poslanka Evropskega parlamenta, v smislu člena 8 Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

G.  ker tem primeru Parlament ni mogel dokazati, da je podan fumus persecutionis, torej dovolj utemeljen sum, da je bil postopek sprožen z namenom, da bi se škodovalo politični dejavnosti poslanke;

1.  sklene, da se Moniki Hohlmeier odvzame imuniteta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Zvezne republike Nemčije in Moniki Hohlmeier.

  • [1]  Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964, Wagner/Fohrman in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986, Wybot/Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008, Marra/De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]  sodba z dne 15. oktobra 2008, Mote/Parlament, T-345/05 P, EU:T:2008:440, točka 28;

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.3.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

8

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tadeusz Zwiefka

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Zadnja posodobitev: 8. marec 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov