Förfarande : 2019/2002(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0165/2019

Ingivna texter :

A8-0165/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0135

BETÄNKANDE     
PDF 139kWORD 51k
6.3.2019
PE 634.546v02-00 A8-0165/2019

om begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet

(2019/2002(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Jean‑Marie Cavada

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet

(2019/2002(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet som översändes av den allmänne åklagaren vid åklagarmyndigheten i Coburg den 27 november 2018 i samband med en förundersökning och som tillkännagavs vid plenarsammanträdet den 14 januari 2019,

–  med beaktande av att Monika Hohlmeier har avstått från sin rätt att höras i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 46 i Förbundsrepubliken Tysklands grundlag,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0165/2019), och av följande skäl:

A.  Den allmänne åklagaren vid åklagarmyndigheten i Coburg har översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Monika Hohlmeier, ledamot av Europaparlamentet invald för Förbundsrepubliken Tyskland, med anledning av en lagöverträdelse enligt artikel 142 i den tyska strafflagen. Talan gäller obehörigt avvikande från olycksplats.

B.  Den 4 september 2018 runt kl. 15 försökte Monika Hohlmeier parkera sin personbil i en parkeringsficka i Lichtenfels i Tyskland. Fronten på hennes fordon stötte då in i baksidan av en annan parkerad bil, som tillfogades skador till ett uppskattat värde av 287,84 euro. Monika Hohlmeier avvek därpå från olycksplatsen utan att bry sig om någon skadereglering.

C.  Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

D.  Enligt artikel 46 i Förbundsrepubliken Tysklands grundlag får en ledamot inte ställas till svars eller gripas för en straffbar handling utan förbundsdagens tillstånd, såvida han eller hon inte grips på bar gärning eller under dagen efter den begångna handlingen.

E.  Det är enbart Europaparlamentet som får besluta om immuniteten ska upphävas eller inte i det enskilda fallet. Parlamentet kan i rimlig utsträckning beakta ledamotens ståndpunkt vid beslutet om dennes immunitet ska upphävas eller inte(2).

F.  Den misstänkta lagöverträdelsen har inte något direkt eller uppenbart samband med Monika Hohlmeiers utövande av sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet och utgör inte heller ett yttrande som gjorts eller en röst som avlagts under utövandet av hennes uppdrag som ledamot av Europaparlamentet i den mening som avses i artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier.

G.  Parlamentet har i detta fall inte funnit bevis för fumus persecutionis, det vill säga en tillräckligt allvarlig och konkret misstanke om att förfarandet har inletts i syfte att skada ledamotens politiska verksamhet.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Monika Hohlmeiers immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Förbundsrepubliken Tyskland och till Monika Hohlmeier.

(1)

Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, EU:T:2008:440, punkt 28.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.3.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

8

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Senaste uppdatering: 8 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy