Процедура : 2018/2267(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0166/2019

Внесени текстове :

A8-0166/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.3

Приети текстове :

P8_TA(2019)0137

ДОКЛАД     
PDF 174kWORD 48k
6.3.2019
PE 630.744v02-00 A8-0166/2019

относно искането за снемане на имунитета на Доминик Билд

(2018/2267(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Костас Хрисогонос

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искането за снемане на имунитета на Доминик Билд

(2018/2267(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Доминик Билд, предадено на 19 октомври 2018 г. от Министерството на правосъдието на Френската република въз основа на искане, отправено от главния прокурор към Парижкия апелативен съд и обявено на пленарно заседание на 12 ноември 2018 г., във връзка с водено следствие от разследващите магистрати поради предположение за извършени престъпления, и по-специално злоупотреба на доверие, укривателство във връзка със злоупотреба на доверие, измама, извършена от организирана група, подправяне и използване на подправени документи, както и допускане на незаконен труд чрез укриване на обстоятелства за служители, що се отнася до условията на заетост на сътрудниците,

–  като изслуша Жан-Франсоа Жалк, представляващ Доминик Билд в съответствие с член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз („Съда“) от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

–  като взе предвид член 26 от Конституцията на Френската република,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0166/2019),

А.  като има предвид, че разследващите магистрати към Парижкия окръжен съд са поискали снемане на парламентарния имунитет на Доминик Билд, за да я изслушат във връзка с предположението за извършване на престъпления;

Б.  като има предвид, че искането за снемане на имунитета на Доминик Билд се отнася до предполагаемо извършване на злоупотреба на доверие, укривателство във връзка със злоупотреба на доверие, измама, извършена от организирана група, подправяне и използване на подправени документи и допускане на незаконен труд чрез укриване на обстоятелства за служители, що се отнася до условията на заетост на сътрудниците на членове на Европейския парламент, свързани с Националния фронт;

В.  като има предвид, че на 5 декември 2016 г. беше образувано следствено производство след приключването на предварителната проверка, проведена въз основа на сигнал от 9 март 2015 г. на тогавашния председател на Европейския парламент по отношение на определени парламентарни сътрудници на членове на Европейския парламент, свързани с Националния фронт;

Г.  като има предвид, че при претърсването, извършено в седалището на Националния фронт през февруари 2016 г., бяха иззети голям брой документи от кабинета на касиера на Националния фронт, от които е видно намерението на партията да реализира „икономии“, като се възползва от обстоятелството, че Европейският парламент поема разходите за възнагражденията на лицата, наети от партията в качеството им на парламентарни сътрудници; като има предвид, че на този етап от разследването стана ясно, че осем парламентарни сътрудници не са извършвали практически никаква работа в съответствие с функциите им на парламентарни сътрудници или са изпълнявали само много малка част от своите задължения;

Д.  като има предвид установения факт, че за периода от 1 октомври 2014 г. до 31 юли 2015 г. парламентарният сътрудник на Доминик Билд на пълно работно време е бил един от сътрудниците, които практически не са извършвали никаква работа в съответствие с функциите им на парламентарни сътрудници; като има предвид, че в щатното разписание на Националния фронт, публикувано през февруари 2015 г., длъжността на парламентарния сътрудник на Доминик Билд е определена като „национален служител по планирането“ и той е работил в отдел „Наблюдение и планиране на политиките“ под ръководството на друг член на Европейския парламент; като има предвид, че договорът му на парламентарен сътрудник е последван от два договора, свързани с дейността на Националния фронт за периода от август 2015 г. до 31 декември 2016 г.; като има предвид, че за срока на договора си на парламентарен сътрудник той е заемал и следните длъжности: генерален секретар на Collectif Marianne, генерален секретар на Collectif Mer et Francophonie и кандидат на регионалните избори през март 2015 г. в департамента Ду;

Е.  като има предвид, че Европейският парламент преустанови изплащането на разноски за парламентарни сътрудници, свързани с договора на парламентарния сътрудник на Доминик Билд;

Ж.  като има предвид, че разследващите магистрати считат за необходимо да изслушат Доминик Билд;

З.  като има предвид, че Доминик Билд отказа да отговори на въпросите на следователите по време на нейното изслушване през август 2017 г. и отказа да се яви пред разследващите магистрати за подготвително изслушване, насрочено за 24 ноември 2017 г., преди да ѝ бъде повдигнато обвинение за злоупотреба на доверие, като тя се е позовала на парламентарния си имунитет;

И.  като има предвид, че за провеждането на разпитите на Доминик Билд във връзка с повдигнатите ѝ обвинения компетентният орган е подал искане за снемане на нейния имунитет;

Й.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент се ползват на територията на собствената си държава със същия имунитет като този на членовете на техния национален парламент;

К.  като има предвид, че съгласно член 26 от Конституцията на Френската република „членовете на Парламента не могат да бъдат задържани за тежко престъпление или за друго сериозно престъпление, нито да им бъде налагана друга мярка за лишаване от свобода или за ограничаването ѝ без разрешението на Бюрото на парламентарната камара, чиито членове са те. Такова разрешение не се изисква в случаите на тежко престъпление или на залавяне на местопрестъплението при извършване на друго сериозно престъпление или при влязла в сила присъда“;

Л.  като има предвид, че няма доказателства или основания да се предполага, че лицето е подложено на тенденциозно преследване („fumus persecutionis“);

1.  решава да снеме имунитета на Доминик Билд;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на министъра на правосъдието на Френската република и на Доминик Билд.

(1)

Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.3.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

9

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Philippe Loiseau

Последно осъвременяване: 8 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност