Postup : 2018/2267(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0166/2019

Předložené texty :

A8-0166/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2019 - 9.3

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0137

ZPRÁVA     
PDF 157kWORD 52k
6.3.2019
PE 630.744v02-00 A8-0166/2019

o žádosti, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity

(2018/2267(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Kostas Chrysogonos

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity

(2018/2267(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity, kterou předložilo dne 19. října 2018 Ministerstvo spravedlnosti Francouzské republiky na základě žádosti, jež byla podána nejvyšším státním zástupcem u odvolacího soudu v Paříži a oznámena na plenárním zasedání dne 12. listopadu 2018 v souvislosti s případem projednávaným vyšetřujícími soudci týkajícím se soudního vyšetřování údajně spáchaného trestného činu zpronevěry, zatajování zpronevěry, organizovaného podvodu, padělání a zneužití padělaných dokumentů, fiktivní práce na základě fiktivního zaměstnávání, a to v souvislosti s podmínkami pro zaměstnávání asistentů,

–  poté, co Jean-François Jalkh, který Dominique Bildeovou zastoupil, dostal možnost vyjádřit se v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 26 Ústavy Francouzské republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0166/2019),

Α.  vzhledem k tomu, že vyšetřující soudci pařížského obvodního soudu požádali o to, aby byla Dominique Bildeová zbavena parlamentní imunity, a mohla tak být vyslechnuta v souvislosti s údajně spáchanými trestnými činy;

Β.  vzhledem k tomu, že žádost o to, aby byla Dominique Bildeová zbavena parlamentní imunity, souvisí s údajně spáchanými trestným činy zpronevěry, zatajování zpronevěry, organizovaného podvodu, padělání a zneužití padělaných dokumentů, fiktivní práce na základě fiktivního zaměstnávání v souvislosti se zaměstnaneckými podmínkami asistentů poslanců Evropského parlamentu přidružených k Národní frontě;

C.  vzhledem k tomu, že soudní vyšetřování bylo zahájeno dne 5. prosince 2016 poté, co proběhlo předběžné vyšetřování otevřené na základě prohlášení tehdejšího předsedy Evropského parlamentu ze dne 9. března 2015, jež se týkalo určitého počtu parlamentních asistentů poslanců Evropského parlamentu přidružených k Národní frontě;

D.  vzhledem k tomu, že při prohlídce prováděné v ústředním sídle Národní fronty v únoru 2016 byla v kanceláři pokladníka této strany zabavena řada dokumentů, které svědčí o úmyslu této strany „ušetřit prostředky“ využitím odměn, které Evropský parlament vyplácel zaměstnancům této strany v souvislosti s jejich funkcí parlamentních asistentů; vzhledem k tomu, že se v této fázi vyšetřování ukázalo, že osm parlamentních asistentů nevykonávalo téměř žádnou parlamentní asistenci nebo jen velmi okrajově:

E.  vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že parlamentní asistent poslankyně Dominique Bildeové zaměstnávaný na plný úvazek od 1. října 2014 do 31. července 2015 patřil k asistentům, kteří nevykonávali téměř žádnou činnost v rámci parlamentní asistence; vzhledem k tomu, že v organizačním schématu Národní fronty z února 2015 je funkce parlamentního asistenta Dominique Bildeové definována jako „národní delegát pro prognostiku“ a že pracoval v oddělení pro monitorování politik a prognózy pod vedením dalšího poslance Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že na jeho smlouvu parlamentního asistenta navazovaly další dvě pracovní smlouvy související s činností Národní fronty od srpna 2015 do 31. prosince 2016; vzhledem k tomu, že po dobu trvání své smlouvy parlamentního asistenta vykonávala tato osoba rovněž tyto funkce: generální tajemník organizace Collectif Marianne, generální tajemník organizace Collectif Mer et Francophonie a kandidát ve volbách v departementu Doubs v březnu 2015;

F.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament pozastavil vyplácení výdajů na parlamentní asistenci souvisejících se smlouvou parlamentního asistenta poslankyně Dominique Bildeové;

G.  vzhledem k tomu, že se vyšetřující soudci domnívají, že je nutné vyslechnout Dominique Bildeovou;

H.  vzhledem k tomu, že Dominique Bildeová, kterou vyšetřovatelé předvolali v srpnu 2017, odmítla vypovídat a s odvoláním na svou parlamentní imunitu poslankyně Evropského parlamentu se odmítla dostavit před vyšetřující soudce dne 24. listopadu 2017 k výslechu předcházejícímu obvinění ze zpronevěry;

I.  vzhledem k tomu, že za účelem výslechu Dominique Bildeové v souvislosti s obviněními, která byla proti ní vznesena, podaly příslušné orgány žádost o to, aby byla zbavena imunity;

J.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům vnitrostátního parlamentu;

K.  vzhledem k tomu, že článek 26 Ústavy Francouzské republiky stanoví, že: „Žádný člen parlamentu nesmí být v souvislosti s trestnou činností nebo jiným deliktním jednáním zadržen, vzat do vazby, ani proti němu nesmí být použita svobodu omezující opatření bez svolení Předsednictva shromáždění, jehož je členem. Toto svolení se nepožaduje v případě trestného činu nebo v případě jiného deliktního jednání, při němž byla osoba přistižena, nebo v případě konečného odsuzujícího rozsudku“;

L.  vzhledem k tomu, že neexistují žádné důkazy o fumus persecutionis ani podezření, že by se jednalo o tuto situaci;

1.  rozhodl, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru ministru spravedlnosti Francouzské republiky a Dominique Bildeové.

(1)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.3.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

9

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Philippe Loiseau

Poslední aktualizace: 8. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí