Διαδικασία : 2018/2267(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0166/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0166/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0137

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 173kWORD 48k
6.3.2019
PE 630.744v02-00 A8-0166/2019

σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Dominique Bilde

(2018/2267(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Dominique Bilde

(2018/2267(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Dominique Bilde, η οποία διαβιβάστηκε στις 19 Οκτωβρίου 2018 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας βάσει αιτήματος που υπέβαλε ο Γενικός Εισαγγελέας στο Εφετείο του Παρισιού και ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 12 Νοεμβρίου 2018, σχετικά με διαδικασία δικαστικής έρευνας που εκκρεμεί λόγω των εικαζόμενων αδικημάτων της απιστίας, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της οργανωμένης απάτης, της πλαστογραφίας και χρήσης πλαστών εγγράφων και της συγκεκαλυμμένης απασχόλησης υπαλλήλων σε συνάρτηση με τους όρους εργασίας των βοηθών,

–  έχοντας ακούσει τον Jean-François Jalkh, που εκπροσωπεί την Dominique Bilde, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0166/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανακριτικές αρχές του Εφετείου του Παρισιού έχουν ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Dominique Bilde προκειμένου να την ακούσουν σε σχέση με τα εικαζόμενα ποινικά αδικήματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση για την άρση της ασυλίας της Dominique Bilde αφορά τα εικαζόμενα αδικήματα της απιστίας, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της οργανωμένης απάτης, της πλαστογραφίας και χρήσης πλαστών εγγράφων και της συγκεκαλυμμένης απασχόλησης υπαλλήλων σε συνάρτηση με τους όρους εργασίας των βοηθών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι μέλη του Εθνικού Μετώπου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Δεκεμβρίου 2016, κινήθηκε διαδικασία δικαστικής έρευνας σε συνέχεια προκαταρκτικής εξέτασης που πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία του τότε Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 9 Μαρτίου 2015, σχετικά με ορισμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι μέλη του Εθνικού Μετώπου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Εθνικού Μετώπου τον Φεβρουάριο του 2016, κατασχέθηκαν διάφορα έγγραφα στο γραφείο του ταμία του Εθνικού Μετώπου, από τα οποία προκύπτει ότι το κόμμα επιθυμούσε να προβεί σε «εξοικονομήσεις» με το να επωμισθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις αποδοχές εργαζομένων του κόμματος λόγω της ιδιότητάς τους ως κοινοβουλευτικών βοηθών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τρέχον στάδιο της έρευνας έχει προκύψει ότι οκτώ κοινοβουλευτικοί βοηθοί δεν επιτέλεσαν στην πραγματικότητα καμία ή καμία αξία λόγου εργασία κοινοβουλευτικής επικουρίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως διαπιστώθηκε, ο κοινοβουλευτικός βοηθός της Dominique Bilde με πλήρη απασχόληση από την 1η Οκτωβρίου 2014 έως την 31η Ιουλίου 2015 ανήκε στους βοηθούς που δεν επιτέλεσαν σχεδόν καμία εργασία κοινοβουλευτικής επικουρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το οργανόγραμμα του Εθνικού Μετώπου του Φεβρουαρίου 2015, ο κοινοβουλευτικός βοηθός της Dominique Bilde ασκούσε καθήκοντα «εθνικού αντιπροσώπου για την αξιολόγηση των προοπτικών» στο πλαίσιο της μονάδας «Εγρήγορση και προοπτική» υπό την ευθύνη ενός άλλου βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβασή του ως κοινοβουλευτικού βοηθού ακολουθήθηκε από δύο άλλες συμβάσεις εργασίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Εθνικού Μετώπου μεταξύ του Αυγούστου 2015 και της 31ης Δεκεμβρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της σύμβασής του ως κοινοβουλευτικού βοηθού, ασκούσε επίσης καθήκοντα ως: γενικός γραμματέας του συλλόγου Marianne, γενικός γραμματέας του συλλόγου Mer et Francophonie και υποψήφιος στις νομαρχιακές εκλογές του Μαρτίου 2015 στο Doubs·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναστείλει την καταβολή των εξόδων κοινοβουλευτικής επικουρίας που σχετίζονται με τη σύμβαση του κοινοβουλευτικού βοηθού της Dominique Bilde·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανακριτικές αρχές κρίνουν αναγκαίο να ακούσουν την Dominique Bilde·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Dominique Bilde, επικαλούμενη τη βουλευτική της ασυλία, αρνήθηκε να απαντήσει στους διενεργούντες την έρευνα όταν κλήθηκε ενώπιόν τους τον Αύγουστο 2017 και δεν εμφανίστηκε στις 24 Νοεμβρίου 2017 ενώπιον των ανακριτών προκειμένου να εξεταστεί για τη διάπραξη του αδικήματος της απιστίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να ακουστεί η Dominique Bilde σε σχέση με τις κατηγορίες που της αποδίδονται, η αρμόδια αρχή υπέβαλε αίτηση για την άρση της ασυλίας της·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Γαλλικού Συντάγματος, κανένα μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να συλληφθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα, ούτε να υποστεί άλλο μέτρο στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας του, χωρίς την άδεια του Προεδρείου του Σώματος στο οποίο ανήκει· και ότι η άδεια αυτή δεν απαιτείται σε περίπτωση κακουργήματος ή πλημμελήματος που έχει τελεσθεί επ’ αυτοφώρω ή όταν η καταδικαστική απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ούτε βάσιμες υπόνοιες ότι η δίωξη ασκείται προκειμένου να παρεμποδιστεί η δραστηριότητα της βουλευτή (fumus persecutionis)·

1.  αποφασίζει να άρει τη βουλευτική ασυλία της Dominique Bilde·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας και στην Dominique Bilde.

(1)

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure κ.λπ., ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.3.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

9

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philippe Loiseau

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου