Förfarande : 2018/2267(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0166/2019

Ingivna texter :

A8-0166/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.3

Antagna texter :

P8_TA(2019)0137

BETÄNKANDE     
PDF 145kWORD 47k
6.3.2019
PE 630.744v02-00 A8-0166/2019

om begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet

(2018/2267(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Kostas Chrysogonos

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet

(2018/2267(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den ansökan om upphävande av Dominique Bildes immunitet som översändes den 19 oktober 2018 av det franska justitieministeriet på grundval av en begäran från den allmänne åklagaren vid appellationsdomstolen i Paris och som tillkännagavs i kammaren den 12 november 2018 med anledning av ett förfarande som handläggs av undersökningsdomare inom ramen för en rättslig utredning för de påstådda brotten trolöshet mot huvudman, döljande av trolöshet mot huvudman, organiserat bedrägeri, urkundsförfalskning och användning av falska handlingar samt förtäckt arbete genom döljande av anställda, i samband med anställningsförhållandena för assistenter,

–  efter att ha hört Jean-François Jalkh, som ersatte Dominique Bilde, i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

–  med beaktande av artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0166/2019), och av följande skäl:

Α.  Undersökningsdomare vid Tribunal de Grande Instance i Paris har begärt ett upphävande av den parlamentariska immuniteten för Dominique Bilde i syfte att höra henne i samband med påstådda brott.

Β.  Begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet avser de påstådda brotten trolöshet mot huvudman, döljande av trolöshet mot huvudman, organiserat bedrägeri, urkundsförfalskning och användning av falska handlingar samt förtäckt arbete genom döljande av anställda, i samband med anställningsförhållandena för assistenter till ledamöter av Europaparlamentet som är medlemmar av Nationella fronten.

C.  En rättslig utredning inleddes den 5 december 2016 till följd av en förundersökning som inleddes efter en anmälan från Europaparlamentets dåvarande talman den 9 mars 2015 beträffande ett visst antal assistenter till ledamöter av Europaparlamentet som är medlemmar av Nationella fronten.

D.  Vid en husrannsakan på Nationella frontens högkvarter i februari 2016 beslagtogs ett antal handlingar i Nationella frontens kassörs kontor som avslöjade att partiet ville göra ”besparingar” genom att låta Europaparlamentet bekosta lönerna för partianställda i deras egenskap av parlamentsassistenter. I detta skede i förundersökningen har det framkommit att åtta parlamentsassistenter praktiskt taget inte har utfört något assistentarbete alls, eller har gjort det endast som en mycket liten del av sina allmänna arbetsuppgifter.

E.  När det gäller Dominique Bilde har det visat sig att hennes parlamentsassistent på heltid från den 1 oktober 2014 till den 31 juli 2015 var en av de assistenter som praktiskt taget inte utförde något arbete alls som parlamentsassistent. I Nationella frontens organisationsplan från februari 2015 kallas den befattning som Dominique Bildes parlamentsassistent innehade ”nationellt ombud för framtidsplanering” inom avdelningen ”politisk bevakning och framtidsplanering” under ledning av en annan ledamot av Europaparlamentet. Hans avtal som parlamentsassistent följs av två andra anställningsavtal med anknytning till Nationella frontens verksamhet för perioden från augusti 2015 till den 31 december 2016. Under sin tid som parlamentsassistent hade han även följande befattningar: Generalsekreterare för Collectif Marianne, generalsekreterare för Collectif Mer et Francophonie och kandidat i departementsvalet i mars 2015 i departementet Doubs.

F.  Europaparlamentet har dragit in utbetalningen av ersättningen för utgifter för assistentstöd avseende anställningsavtalet för Dominique Bildes parlamentsassistent.

G.  Undersökningsdomarna anser att det är nödvändigt att höra Dominique Bilde.

H.  Dominique Bilde vägrade svara utredarna när hon kallades i augusti 2017 och vägrade inställa sig inför undersökningsdomarna inför åtalet för trolöshet mot huvudman den 24 november 2017, under åberopande av sin parlamentariska immunitet.

I.  I syfte att genomföra förhöret med Dominique Bilde i samband med anklagelserna mot henne har den behöriga myndigheten lämnat in en ansökan om upphävande av hennes immunitet.

J.  Enligt artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier åtnjuter ledamöter av Europaparlamentet på sin egen stats territorium den immunitet som beviljas ledamöter i deras nationella parlament.

K.  I artikel 26 i den franska konstitutionen slås fast att ingen parlamentsledamot får ”gripas för ett allvarligt brott eller en annan större förseelse eller utsättas för någon annan form av frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärd utan tillstånd från presidiet i den kammare som ledamoten tillhör. Sådant tillstånd krävs dock inte om ledamoten grips på bar gärning eller vid lagakraftvunnen dom.”

L.  Det finns inga belägg för eller någon anledning att misstänka fumus persecutionis.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Dominique Bildes immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till Republiken Frankrikes justitieminister och till Dominique Bilde.

(1)

Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: ECLI:EU:C:2011:543. tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.3.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

9

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Philippe Loiseau

Senaste uppdatering: 8 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy