Процедура : 2018/2247(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0167/2019

Внесени текстове :

A8-0167/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.2
CRE 12/03/2019 - 9.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0136

ДОКЛАД     
PDF 176kWORD 49k
6.3.2019
PE 630.743v02-00 A8-0167/2019

относно искането за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен

(2018/2247(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Костас Хрисогонос

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искането за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен

(2018/2247(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен, предадено на 5 септември 2018 г. от Министерството на правосъдието на Френската република въз основа на искане, отправено от главния прокурор към Парижкия апелативен съд и обявено на пленарно заседание на 22 октомври 2018 г., във връзка с водено производство по разследване пред разследващите магистрати поради предположение за извършени престъпления, и по-специално злоупотреба на доверие, укривателство във връзка със злоупотреба на доверие, измама, извършена от организирана група, подправяне и използване на подправени документи, както и допускане на незаконен труд чрез укриване на обстоятелства за служители, що се отнася до условията на заетост на парламентарните сътрудници,

–  като изслуша Жан-Франсоа Жалк, представляващ Жан-Мари льо Пен в съответствие с член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

–  като взе предвид член 26 от Конституцията на Френската република,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0167/2019),

А.  като има предвид, че разследващите магистрати към Парижкия окръжен съд са поискали снемане на парламентарния имунитет на Жан-Мари льо Пен, за да го изслушат във връзка с предполагаеми престъпления;

Б.  като има предвид, че искането за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен се отнася до предполагаемо извършване на злоупотреба на доверие, укривателство във връзка със злоупотреба на доверие, измама, извършена от организирана група, подправяне и използване на подправени документи и допускане на незаконен труд чрез укриване на обстоятелства за служители, що се отнася до условията на заетост на сътрудниците на членове на Европейския парламент, свързани с Националния фронт;

В.  като има предвид, че на 5 декември 2016 г. беше образувано производство по разследване след приключването на предварителното разследване, предприето въз основа на сигнал, отправен на 9 март 2015 г. от тогавашния председател на Европейския парламент по отношение на определен брой парламентарни сътрудници на членове на Европейския парламент, свързани с Националния фронт;

Г.  като има предвид, че при претърсването, извършено в седалището на Националния фронт през февруари 2016 г., бяха иззети голям брой документи от кабинета на касиера на Националния фронт, от които е видно намерението на партията да реализира „икономии“, като се възползва от обстоятелството, че Европейският парламент поема разходите за възнагражденията на лицата, наети от партията в качеството им на парламентарни сътрудници;

Д.  като има предвид, че в щатното разписание на Националния фронт, публикувано през февруари 2015 г., са включени само 15 члена на ЕП (от общо 23-ма), 21 местни парламентарни сътрудници и 5 акредитирани парламентарни сътрудници (от общо 54 сътрудници); като има предвид, че редица парламентарни сътрудници са заявили, че мястото им на работа е било седалището на Националния фронт в Нантер, като са посочили, че някои са били наети на работа там на пълно работно време, въпреки че местожителството им е на разстояние между 120 и 945 км от декларираното място на работа; като има предвид, че на този етап от разследването стана ясно, че осем парламентарни сътрудници не са извършвали практически никаква работа в съответствие с функциите им на парламентарни сътрудници или са изпълнявали само много малка част от своите задължения;

Е.  като има предвид, че извършените разследвания разкриха освен това обстоятелства, въз основа на които не изглежда вероятно въпросните парламентарни сътрудници действително да са изпълнявали функции, свързани с дейността на Европейския парламент, и по-специално следните обстоятелства:

–  някои парламентарни сътрудници в ЕС са имали трудов договор като такива в интервала между два трудови договора с Националния фронт,

–  други парламентарни сътрудници в ЕС са имали трудови договори едновременно с Европейския парламент и с Националния фронт;

–  наличие на трудови договори с Националния фронт, сключени за периоди, непосредствено следващи трудовите договори на въпросните лица като парламентарни сътрудници в ЕС;

Ж.  като има предвид, че при разследването беше установено, че през 2011 г. в качеството си на член на Европейския парламент Жан-Мари Льо Пен е наел парламентарен сътрудник, но въпросният сътрудник е заявил пред разследващите органи, че през въпросния период е работил по предизборната кампания на друг член на ЕП; като има предвид, че Жан-Мари Льо Пен е осигурил изплащането на трудови възнаграждения за парламентарни сътрудници за три други лица, въпреки че на практика те не са извършвали никаква дейност в това си качество;

З.  като има предвид, че при разследването също така беше установено, че в качеството си на председател на Националния фронт в периода на извършване на предполагаемите престъпления той е създал система, разкрита от Европейския парламент, за финансиране на част от служителите на Националния фронт със средства на ЕС чрез парламентарни договори с лица, които в действителност работят за партията, в нарушение на действащите правила на ЕС;

И.  като има предвид, че разследващите магистрати считат за необходимо да изслушат Жан-Мари льо Пен;

Й.  като има предвид, че Жан-Мари Льо Пен отказа да се яви в отговор на призовката, връчена от разследващите органи на 21 юни 2018 г., и също така не се яви по призовката на разследващите магистрати през юли 2018 г., като се е позовал на своя парламентарен имунитет;

К.  като има предвид, че за провеждането на разпитите на Жан-Мари льо Пен във връзка с повдигнатите му обвинения компетентният орган е подал искане за снемане на неговия имунитет;

Л.  като има предвид, че съгласно член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент се ползват на територията на собствената си държава със същия имунитет като този на членовете на техния национален парламент;

М.  като има предвид, че съгласно член 26 от Конституцията на Френската република „членовете на Парламента не могат да бъдат задържани за тежко престъпление или за друго сериозно престъпление, нито да им бъде налагана друга мярка за лишаване от свобода или за ограничаването ѝ без разрешението на Бюрото на парламентарната камара, чиито членове са те. Такова разрешение не се изисква в случаите на тежко престъпление или на залавяне на местопрестъплението при извършване на друго сериозно престъпление или при влязла в сила присъда“;

Н.  като има предвид, че няма доказателства или основания да се предполага, че лицето е подложено на тенденциозно преследване („fumus persecutionis“);

1.  решава да снеме имунитета на Жан-Мари льо Пен;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на министъра на правосъдието на Френската република и на Жан-Мари льо Пен.

(1)

Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.3.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

8

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Philippe Loiseau, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Последно осъвременяване: 8 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност