Postup : 2018/2247(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0167/2019

Předložené texty :

A8-0167/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2019 - 9.2
CRE 12/03/2019 - 9.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0136

ZPRÁVA     
PDF 157kWORD 52k
6.3.2019
PE 630.743v02-00 A8-0167/2019

o žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity

(2018/2247(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Kostas Chrysogonos

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity

(2018/2247(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity, kterou předložilo dne 5. září 2018 Ministerstvo spravedlnosti Francouzské republiky na základě žádosti, jež byla podána nejvyšším státním zástupcem u odvolacího soudu v Paříži a  oznámena na plenárním zasedání dne 22. října 2018 v souvislosti s případem projednávaným vyšetřujícími soudci týkajícím se soudního vyšetřování údajně spáchaného trestného činu zpronevěry, zatajování zpronevěry, organizovaného podvodu, padělání a zneužití padělaných dokumentů, fiktivní práce na základě fiktivního zaměstnávání, a to v souvislosti s podmínkami pro zaměstnávaní parlamentních asistentů,

–  poté, co Jean-François Jalkh, který Jean-Marie Le Pena zastoupil, dostal možnost vyjádřit se v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 26 Ústavy Francouzské republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0167/2019),

Α.  vzhledem k tomu, že vyšetřující soudci pařížského obvodního soudu požádali o to, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven parlamentní imunity, a mohl tak být vyslechnut v souvislosti s údajně spáchanými trestnými činy;

Β.  vzhledem k tomu, že žádost o to, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven parlamentní imunity, souvisí s údajně spáchanými trestným činy zpronevěry, zatajování zpronevěry, organizovaného podvodu, padělání a zneužití padělaných dokumentů, fiktivní práce na základě fiktivního zaměstnávání v souvislosti se zaměstnaneckými podmínkami asistentů poslanců Evropského parlamentu přidružených k Národní frontě,

C.  vzhledem k tomu, že soudní vyšetřování bylo zahájeno dne 5. prosince 2016 poté, co proběhlo předběžné vyšetřování otevřené na základě prohlášení tehdejšího předsedy Evropského parlamentu ze dne 9. března 2015, jež se týkalo určitého počtu parlamentních asistentů poslanců Evropského parlamentu přidružených k Národní frontě;

D.  vzhledem k tomu, že při prohlídce prováděné v ústředním sídle Národní fronty v únoru 2016 byla v kanceláři pokladníka této strany zabavena řada dokumentů, které svědčí o úmyslu této strany „ušetřit prostředky“ prostřednictvím odměn, které Evropský parlament vyplácel zaměstnancům této strany v souvislosti s jejich funkcí parlamentních asistentů;

E.  vzhledem k tomu, že organizační schéma Národní fronty zveřejněné v únoru 2015 uvádí pouze 15 poslanců EP (z celkového počtu 23), 21 místních parlamentních asistentů a 5 akreditovaných parlamentních asistentů (z celkového počtu 54 asistentů); vzhledem k tomu, že někteří parlamentní asistenti uvedli jako své pracoviště sídlo Národní fronty v Nanterre, přičemž v některých případech uvedli, že tam pracovali na plný úvazek, přestože jejich bydliště se nacházelo mezi 120 až 945 km od ohlášeného místa výkonu zaměstnání; vzhledem k tomu, že se v této fázi vyšetřování ukázalo, že 8 parlamentních asistentů nevykonávalo téměř žádnou parlamentní asistenci nebo jen velmi okrajově;

F.  vzhledem k tomu, že šetření rovněž odhalilo okolnosti, z nichž vyplynulo, že je velmi nepravděpodobné, že by dotčení asistenti skutečně vykonávali činnosti související s Evropským parlamentem:

–  pracovní smlouvy asistentů EP byly vsunuty mezi dvě pracovní smlouvy uzavřené s Národní frontou;

–  existoval souběh pracovních smluv asistentů Evropského parlamentu a pracovních smluv uzavřených s Národní frontou;

–  pracovní smlouvy uzavřené s Národní frontou navazovaly bezprostředně na pracovní smlouvy asistentů Evropského parlamentu;

G.  vzhledem k tomu, že vyšetřování odhalilo, že Jean-Marie Le Pen ve své funkci poslance Evropského parlamentu zaměstnával v roce 2011 parlamentního asistenta, avšak tento dotčený asistent vyšetřovatelům sdělil, že v uvedeném období pracoval na volební kampani jiného poslance EP; vzhledem k tomu, že Jean-Marie Le Pen zajistil, aby byl plat parlamentního asistenta vyplácen dalším třem osobám, přestože tito lidé ve skutečnosti nevykonali jako asistenti prakticky žádnou práci;

H.  vzhledem k tomu, že vyšetřování rovněž odhalilo, že ve své funkci předsedy Národní fronty v období, během něhož došlo k údajnému spáchání zmíněných trestných činů, zavedl Jean-Marie Le Pen systém, který Evropský parlament odhalil a který spočíval ve využívání prostředků EU k hrazení platů některých zaměstnanců Národní frontu prostřednictvím pracovních smluv s Parlamentem, přičemž uvedené osoby ve skutečnosti pracovaly pro Národní frontu, čímž došlo k porušení platných pravidel EU;

I.  vzhledem k tomu, že se vyšetřující soudci domnívají, že je nutné vyslechnout Jean-Marie Le Pena;

J.  vzhledem k tomu, že Jean-Marie Le Pen s odvoláním na svou parlamentní imunitu nereagoval na předvolání vyšetřovatelů, které obdržel dne 21. června 2018, ani na předvolání, které mu zaslali vyšetřující soudci v červenci 2018;

K.  vzhledem k tomu, že za účelem výslechu Jean-Marie Le Pena v souvislosti s obviněními, která byla proti němu vznesena, podaly příslušné orgány žádost o to, aby byl zbaven imunity;

L.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům vnitrostátního parlamentu;

M.  vzhledem k tomu, že článek 26 Ústavy Francouzské republiky stanoví, že: „Žádný člen parlamentu nesmí být v souvislosti s trestnou činností nebo jiným deliktním jednáním zadržen, vzat do vazby, ani proti němu nesmí být použita svobodu omezující opatření bez svolení Předsednictva shromáždění, jehož je členem. Toto svolení se nepožaduje v případě trestného činu nebo v případě jiného deliktního jednání, při němž byla osoba přistižena, nebo v případě konečného odsuzujícího rozsudku“;

N.  vzhledem k tomu, že neexistují žádné důkazy o fumus persecutionis ani podezření, že by se jednalo o tuto situaci;

1.  rozhodl, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru ministru spravedlnosti Francouzské republiky a Jean-Marie Le Penovi.

(1)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.3.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

8

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Philippe Loiseau, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Poslední aktualizace: 8. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí