Procedūra : 2018/2247(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0167/2019

Pateikti tekstai :

A8-0167/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.2
CRE 12/03/2019 - 9.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0136

PRANEŠIMAS     
PDF 154kWORD 51k
6.3.2019
PE 630.743v02-00 A8-0167/2019

dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą

(2018/2247(IMM))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Kostas Chrysogonos

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą

(2018/2247(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos teisingumo ministerijos 2018 m. rugsėjo 5 d. perduotą prašymą atšaukti Jeano-Marie Le Peno imunitetą (grindžiamą Paryžiaus apeliacinio teismo generalinės prokurorės prašymu), kuris susijęs su ikiteisminio tyrimo teisėjų atliekamu ikiteisminiu tyrimu dėl piktnaudžiavimo pasitikėjimu, piktnaudžiavimo pasitikėjimu slėpimo, organizuotos grupės vykdomo sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir suklastotų dokumentų naudojimo, nedeklaruoto darbo naudojantis nedeklaruotų darbuotojų paslaugomis, kiek tai susiję su padėjėjų įdarbinimo sąlygomis, ir kuris buvo paskelbtas 2018 m. spalio 22 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Jeano-François Jalkho, kuris pakeitė Jeaną-Marie Le Peną, paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0167/2019),

A.   kadangi Paryžiaus apygardos teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai paprašė atšaukti Parlamento nario Jeano-Marie Le Peno imunitetą, kad galėtų jį apklausti dėl įtarimo įvykdžius nusikalstamas veikas;

Β.  kadangi prašymas atšaukti Jeano-Marie Le Peno imunitetą yra susijęs su šiomis įtariamomis nusikalstamomis veikomis – piktnaudžiavimu pasitikėjimu, piktnaudžiavimo pasitikėjimu slėpimu, organizuotos grupės vykdomu sukčiavimu, dokumentų klastojimu ir suklastotų dokumentų naudojimu, nedeklaruotu darbu naudojantis nedeklaruotų darbuotojų paslaugomis, kiek tai susiję su Nacionaliniam frontui priklausančių Parlamento narių padėjėjų įdarbinimo sąlygomis;

C.  kadangi atlikus preliminarų tyrimą, inicijuotą po to, kai tuometinis Europos Parlamento pirmininkas 2015 m. kovo 9 d. informavo apie Nacionaliniam frontui priklausantiems Europos Parlamento nariams dirbančių tam tikrų EP narių padėjėjų įdarbinimo praktiką, 2016 m. gruodžio 5 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas;

D.  kadangi per 2016 m. vasario mėn. Nacionalinio fronto būstinėje atliktą kratą buvo areštuoti kai kurie dokumentai, rasti Nacionalinio fronto apskaitininko kabinete, iš kurių matyti, kad minėtoji partija norėjo „sutaupyti“ pasinaudodama tuo, kad partijos darbuotojams, kaip EP narių padėjėjams, atlyginimus mokėtų Europos Parlamentas;

E.  kadangi išanalizavus 2015 m. vasario mėn. paskelbtą Nacionalinio fronto organizacinę struktūrą buvo konstatuota, kad iš užregistruotų 23 EP narių, priklausančių Nacionaliniam frontui, ir 54 jų padėjėjų šioje organizacinėje struktūroje buvo nurodyta tik 15 EP narių, 21 vietinis padėjėjas ir 5 akredituoti padėjėjai; kadangi kai kurie EP narių padėjėjai deklaravo, kad jų darbo vieta yra Nacionalinio fronto būstinėje Nantere, kartais visu etatu, nors gyvenamoji vieta yra 120–945 km nutolusi nuo deklaruotos darbo vietos; kadangi šiuo ikiteisminio tyrimo etapu matyti, kad aštuoni EP narių padėjėjai beveik jokios EP nario padėjėjo veiklos nevykdė arba ją vykdė labai mažai;

F.  kadangi atlikus tyrimus taip pat išaiškėjo aplinkybės, dėl kurių galima suabejoti tuo, kad atitinkami Parlamento narių padėjėjai faktiškai vykdė veiklą Europos Parlamente:

–    EP narių padėjėjų darbo sutartys įterptos tarp dviejų su Nacionaliniu frontu sudarytų darbo sutarčių,

–    EP narių padėjėjų darbo sutartys sutapo su darbo sutartimis, sudarytomis su Nacionaliniu frontu;

–  darbo sutartys su Nacionaliniu frontu buvo sudarytos iš karto po to, kai baigė galioti EP narių padėjėjų sutartys;

G.  kadangi atlikus ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad, eidamas Europos Parlamento nario pareigas, Jean-Marie Le Pen 2011 m. įdarbino vieną asmenį savo padėjėju, tačiau šis padėjėjas tyrėjams pranešė, kad minėtuoju laikotarpiu dirbo kito EP nario rinkimų kampanijoje; kadangi Jean-Marie Le Pen mokėjo Parlamento nario padėjėjo darbo užmokestį kitiems trims asmenims, nors jie beveik nedirbo jokio padėjėjo darbo;

H.  kadangi atlikus ikiteisminį tyrimą buvo taip pat nustatyta, kad, tuo metu, kai buvo įvykdytos įtariamos nusikalstamos veikos, eidamas Nacionalinio fronto pirmininko pareigas, Jean-Marie Le Pen įdiegė sistemą (ją atskleidė Europos Parlamentas), pagal kurią iš ES lėšų buvo apmokamas dalies Nacionalinio fronto darbuotojų darbas, pasirašant parlamentines sutartis su asmenimis, kurie iš tikrųjų dirba partijai, pažeidžiant galiojančius ES aktus;

I.  kadangi ikiteisminio tyrimo teisėjai mano, kad būtina apklausti Jeaną-Marie Le Peną;

J.  kadangi, gavęs tyrėjų šaukimą atvykti 2018 m. birželio 21 d., Jean-Marie Le Pen atsisakė tą padaryti, remdamasis savo, kaip EP nario, imunitetu, ir jis taip pat reagavo, kai gavo ikiteisminio tyrimo teisėjų šaukimą atvykti 2018 m. liepos mėn.;

K.  kadangi, atsižvelgdama į tai, kad reikia atlikti Jeano-Marie Le Peno apklausą dėl jam pateiktų kaltinimų, kompetentinga institucija pateikė prašymą atšaukti jo imunitetą;

L.  kadangi pagal Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie toje valstybėje suteikiami parlamento nariams;

M.  kadangi Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje nustatyta, kad „[n]ė vienas parlamento narys dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo negali būti suimamas arba negali būti kitaip atimama arba suvaržoma jo laisvė, jei asamblėjos, kurios narys jis yra, valdyba nedavė tam sutikimo. Toks sutikimas nėra būtinas, kai parlamento narys užtinkamas bedarantis nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą (in flagranti), arba įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui“;

N.  kadangi nėra nei įrodymų, jog esama fumus persecutionis atvejo, nei jokių priežasčių įtarti tokio atvejo buvimą;

1.  nusprendžia atšaukti Jeano-Marie Le Peno imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Prancūzijos Respublikos teisingumo ministrei ir Jeanui-Marie Le Penui.

(1)

1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

4.3.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

8

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Philippe Loiseau, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Atnaujinta: 2019 m. kovo 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika