Процедура : 2014/0327(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0168/2019

Внесени текстове :

A8-0168/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0144

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 193kWORD 56k
7.3.2019
PE 560.897v04-00 A8-0168/2019

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(05083/2015 – C8‑0022/2019 – 2014/0327(NLE))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Франсишку Асиш

PR_NLE-AP_Agreement

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(05083/2015 – C8‑0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05083/2015),

–  като взе предвид проекта на Протокол за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна (05880/2015),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0022/2019),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0168/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Китайската народна република.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В съответствие с Акта за присъединяване на Република Хърватия(1), последната ще се присъедини към споразуменията, сключени или подписани преди присъединяването на Хърватия от държавите — членки на ЕС, и от Съюза с една или повече трети държави, посредством протокол към съответните споразумения.

С Решение на Съвета от 14 септември 2012 г. Комисията беше упълномощена да започне преговори със съответните трети държави, с цел да бъдат сключени съответните протоколи.

Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна, беше подписано в Брюксел на 6 декември 2002 г. и беше сключено с решение на Съвета от 28 януари 2008 г., като влезе в сила на 1 март 2008 г.

В рамките на процедурата на консултация, приложима към посочения момент, проект за законодателна резолюция на Европейския парламент беше приет от комисията по регионална политика, транспорт и туризъм на 8 юли 2003 г. с 26 гласа „за“, 12 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“ (A5-0254/2003). Той беше изцяло приет от Европейския парламент на 2 септември 2003 г. (P5_TA(2003)0357).

Основните цели на споразумението са следните:

•   да се укрепят и консолидират отношенията, въз основа на принципа на равнопоставеност и взаимна полза, в областта на международния морски транспорт;

•  да се признае значението на морските транспортни услуги и да се демонстрира желание да се насърчава дори в още по-голяма степен транспортната система с различни видове транспорт, включваща транспорт по море, с цел повишаване на ефикасността на транспортната верига;

•  да се признаят значението на по-нататъшното разработване на гъвкав и пазарно ориентиран подход, както и ползите за икономическите субекти на двете страни по споразумението от управлението и експлоатацията на техни собствени международни товарни транспортни услуги в контекста на ефикасна международна система за морски транспорт.

На 1 юли 2013 г. Република Хърватия се присъедини към ЕС и стана неговата 28-ма държава членка.

Протоколът беше подписан в Брюксел на 21 декември 2018 г. и Съветът отправи искане за одобрение на Парламента със сключването на протокола на 7 януари 2019 г.

С Протокола Република Хърватия ще стане страна по споразумението и ще се осигурят необходимите последващи езикови адаптации.

Протоколът няма да доведе до никакви промени в съдържанието на споразумението между ЕС и Китай.

В съответствие с член 99, параграф 1 от Правилника за дейността, изменения в комисия се допускат единствено ако целта им е да бъде приета препоръка, обратна на предложената от докладчика.

Одобрението на Европейския парламент за решението на Съвета е задължителен елемент за приключването на процеса на ратификация на Протокола и освен това допринася за по-нататъшното гарантиране и развитие на търговските отношения на Съюза с Китайската народна република.

Въз основа на гореизложеното докладчикът предлага комисията по транспорт и туризъм да даде положително становище относно сключването на посочения Протокол.

(1)

OВ L112, 24.4.2012 г., стр. 21.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Протокол за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и Китай, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

Позовавания

05083/2015 – C8-0022/2019 – COM(2014)06922014/0327(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

4.1.2019

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Francisco Assis

9.12.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.1.2019

 

 

 

Дата на приемане

4.3.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Michael Gahler, Ricardo Serrão Santos

Дата на внасяне

7.3.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност