Postup : 2014/0327(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0168/2019

Předložené texty :

A8-0168/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/03/2019 - 9.10

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0144

DOPORUČENÍ     ***
PDF 176kWORD 55k
7.3.2019
PE 560.897v04-00 A8-0168/2019

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a vládou Čínské lidové republiky na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, jménem Evropské unie a členských států

(05081/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Francisco Assis

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a vládou Čínské lidové republiky na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, jménem Evropské unie a členských států

(05083/2015 – C8‑0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (0508/2015),

–  s ohledem na návrh protokolu, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a vládou Čínské lidové republiky na straně druhé (05880/2015),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 100 odst. 2 a článkem 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0022/2019),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0168/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Čínské lidové republiky.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V souladu s aktem o přistoupení Chorvatské republiky(1) přistoupí Chorvatsko k dohodám uzavřeným nebo podepsaným před jeho přistoupením členskými státy EU a Unií s jednou nebo více třetími zeměmi prostřednictvím protokolu k uvedeným dohodám.

Rozhodnutím Rady ze dne 14. září 2012 byla Komise zmocněna, aby zahájila jednání s dotčenými třetími zeměmi s cílem uzavřít příslušné protokoly.

Dohoda o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a vládou Čínské lidové republiky byla podepsána v Bruselu dne 6. prosince 2002, uzavřena rozhodnutím Rady ze dne 28. ledna 2008 a vstoupila v platnost dne 1. března 2008.

Dne 8. července 2003 přijal Výbor pro regionální politiku, dopravu a cestovní ruch v rámci tehdejšího postupu konzultace návrh legislativního usnesení Evropského parlamentu (A5-0254/2003), přičemž 26 členů bylo pro, 12 proti a jeden se zdržel hlasování. Dne 2. září 2003 přijal toto legislativní usnesení v plném rozsahu Evropský parlament (P5_TA(2003)0357).

Hlavními cíli dohody je:

•  posílit a konsolidovat vztahy v oblasti mezinárodní námořní dopravy na základě rovnosti a vzájemného prospěchu;

•  uznat význam služeb v námořní dopravě a ještě více podporovat multimodální přepravu zahrnující úsek na moři za účelem zvýšení efektivity v rámci dopravního řetězce;

•  uznat význam dalšího rozvíjení pružného a tržně zaměřeného přístupu a přínos, kterým pro hospodářské subjekty obou stran bude řízení a provoz jejich vlastních služeb v oblasti mezinárodní nákladní dopravy v kontextu účinného systému mezinárodní námořní dopravy.

Dne 1. července 2013 přistoupila Chorvatská republika k EU a stala se jejím 28. členským státem.

Protokol byl podepsán v Bruselu dne 21. prosince 2018 a Rada předložila žádost o souhlas Parlamentu s uzavřením protokolu dne 7. ledna 2019.

Protokol činí Chorvatskou republiku stranou dohody a stanoví nutné jazykové úpravy, které z přistoupení Chorvatské republiky vyplývají.

Protokol nezavádí do dohody mezi EU a Čínou žádné podstatné změny.

V souladu s čl. 99 odst. 1 jednacího řádu lze pozměňovací návrhy ve výboru předkládat pouze tehdy, je-li jejich cílem zvrátit doporučení navržené zpravodajem.

Souhlas Evropského parlamentu s rozhodnutím Rady je povinnou součástí dokončení procesu ratifikace protokolu a přispívá k pokračující ochraně a rozvoji obchodních vztahů Unie s Čínskou lidovou republikou.

Na základě výše uvedených skutečností zpravodaj navrhuje, aby výbor TRAN zaujal k uzavření tohoto protokolu kladné stanovisko.

(1)

Úř. věst. L112, 24.04.2012, s.21.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Protokol, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi ES a Čínou s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU

Referenční údaje

05083/2015 – C8-0022/2019 – COM(2014)06922014/0327(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

4.1.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Francisco Assis

9.12.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

29.1.2019

 

 

 

Datum přijetí

4.3.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Michael Gahler, Ricardo Serrão Santos

Datum předložení

7.3.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 8. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí