Procedure : 2014/0327(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0168/2019

Indgivne tekster :

A8-0168/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0144

HENSTILLING     ***
PDF 171kWORD 57k
7.3.2019
PE 560.897v04-00 A8-0168/2019

om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på vegne af Unionen og medlemsstaterne af protokollen om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Francisco Assis

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse på vegne af Unionen og medlemsstaterne af protokollen om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05083/2015),

–  der henviser til udkast til protokol om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side (05880/2015),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 100, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0022/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0168/2019),

1.  godkender indgåelsen af protokollen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Folkerepublikken Kinas regering og parlament.


BEGRUNDELSE

I henhold til akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse(1) tiltræder Kroatien de aftaler, der forud for Kroatiens tiltrædelse er indgået eller undertegnet af EU’s medlemsstater og Unionen med et eller flere tredjelande, ved indgåelse af en protokol til disse aftaler.

Ved Rådets afgørelse af 14. september 2012 blev Kommissionen bemyndiget til at indlede forhandlinger med de berørte tredjelande med henblik på indgåelse af de relevante protokoller.

Aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Folkerepublikken Kina på den anden side blev undertegnet i Bruxelles den 6. december 2002, indgået ved Rådets afgørelse af 28. januar 2008 og trådte i kraft den 1. marts 2008.

Under høringsproceduren, der fandt anvendelse på daværende tidspunkt, blev et forslag til Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning den 8. juli 2003 vedtaget af Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme med 26 stemmer for, 12 imod og 1 hverken/eller (A5-0254/2003). Det blev vedtaget i sin helhed af Europa-Parlamentet den 2. september 2003 (P5_TA(2003)0357).

Hovedmålene med aftalen er at:

•  styrke og konsolidere forbindelserne inden for international søtransport på grundlag af lighed og gensidig fordel

•  anerkende søtransporttjenesternes betydning med ønske om yderligere at fremme multimodal transport, som omfatter et søtransportled, for at øge effektiviteten i transportkæden,

•  anerkende betydningen af yderligere at udvikle en fleksibel og markedsorienteret fremgangsmåde og fordelene for begge parters økonomiske operatører ved at kontrollere og drive deres egne internationale godstransporttjenester inden for et effektivt internationalt søtransportsystem.

Republikken Kroatien tiltrådte EU den 1. juli 2013 og blev den 28. medlemsstat.

Protokollen blev undertegnet i Bruxelles den 21. december 2018, og Rådet anmodede om Parlamentets godkendelse med indgåelsen af protokollen den 7. januar 2019.

Protokollen gør Republikken Kroatien til part i aftalen og indeholder de nødvendige sproglige tilpasninger.

Protokollen medfører ingen indholdsmæssige ændringer af aftalen mellem EU og Kina.

I overensstemmelse med artikel 99, stk. 1, i forretningsordenen kan ændringsforslag i udvalget kun antages til behandling, hvis de har til formål at omgøre den af ordføreren foreslåede henstilling.

Europa-Parlamentets godkendelse af Rådets afgørelse er et obligatorisk element i afslutningen af ratifikationsproceduren for tillægsprotokollen, og den bidrager desuden til den fortsatte sikring og udvikling af Unionens handelsforbindelser med Folkerepublikken Kina.

På baggrund af ovenstående foreslår ordføreren, at TRAN-udvalget afgiver positiv udtalelse om indgåelse af protokollen.

(1)

EUT L112, af 24.4.2012, s. 21.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Protokol om ændring af aftalen om søtransport mellem EF og Kina for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU

Referencer

05083/2015 – C8-0022/2019 – COM(2014)06922014/0327(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

4.1.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Francisco Assis

9.12.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

29.1.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.3.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eleonora Evi, Michael Gahler, Ricardo Serrão Santos

Dato for indgivelse

7.3.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik