Διαδικασία : 2014/0327(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0168/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0168/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2019 - 9.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0144

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 185kWORD 56k
7.3.2019
PE 560.897v04-00 A8-0168/2019

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών, του πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(05083/2015 – C8‑0022/2019 – 2014/0327(NLE))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Francisco Assis

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών, του πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(05083/2015 – C8‑0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05083/2015),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αφετέρου (05880/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8‑0022/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0168/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την πράξη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας(1), η Κροατία θα προσχωρήσει στις συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή υπογραφεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ένωση με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση της Κροατίας, με τη σύναψη πρωτοκόλλου των συμφωνιών αυτών.

Η απόφαση του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2012, εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, προκειμένου να συναφθούν τα σχετικά πρωτόκολλα.

Η συμφωνία για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 6 Δεκεμβρίου 2002, συνήφθη με απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2008, και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2008.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης, που ίσχυε τότε, εγκρίθηκε ένα σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού στις 8 Ιουλίου 2003 με 26 ψήφους υπέρ, 12 ψήφους κατά και 1 αποχή (Α5-0254/2003). Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε πλήρως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 2 Σεπτεμβρίου 2003 (P5_TA(2003)0357).

Οι βασικοί στόχοι της συμφωνίας είναι οι εξής:

•  ενίσχυση και εδραίωση των σχέσεων, στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους, στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών·

•  αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών και πρόθεση περαιτέρω προώθησης των πολυτροπικών μεταφορών που περιλαμβάνουν θαλάσσια διαδρομή, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα της αλυσίδας μεταφορών·

•  αναγνώριση της σημασίας της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ευέλικτης και προσανατολισμένης προς την αγορά προσέγγισης και του οφέλους που θα αποκομίσουν οι οικονομικοί φορείς αμφοτέρων των μερών για τον έλεγχο και την εκτέλεση των διεθνών εμπορευματικών μεταφορών στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού διεθνούς συστήματος θαλάσσιων μεταφορών.

Την 1η Ιουλίου 2013, η Δημοκρατία της Κροατίας προσχώρησε στην ΕΕ και κατέστη το 28ο κράτος μέλος της.

Το πρωτόκολλο υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 21 Δεκεμβρίου 2018 και το Συμβούλιο ζήτησε την έγκριση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου στις 7 Ιανουαρίου 2019.

Το πρωτόκολλο θα καταστήσει τη Δημοκρατία της Κροατίας συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας και προβλέπει τις αναγκαίες επακόλουθες γλωσσικές προσαρμογές.

Το πρωτόκολλο δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στην ουσία της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Κίνας.

Σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 1 του Κανονισμού, οι τροπολογίες της επιτροπής είναι παραδεκτές μόνον εάν έχουν ως στόχο να αναιρέσουν τη σύσταση που προτείνει ο εισηγητής.

Η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απόφαση του Συμβουλίου είναι υποχρεωτική φάση της διαδικασίας επικύρωσης του Πρωτοκόλλου, και συμβάλλει επίσης στη σταθερή διασφάλιση και ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων της Ένωσης με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Με βάση τα προαναφερθέντα, ο εισηγητής προτείνει στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού να εκδώσει θετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου. .

(1)

ΕΕ L112 της 24.04.2012, σ. 21.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κίνας ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

05083/2015 – C8-0022/2019 – COM(2014)06922014/0327(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

4.1.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Εισηγητές:

       Ημερομηνία ορισμού

Francisco Assis

9.12.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.1.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.3.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Michael Gahler, Ricardo Serrão Santos

Ημερομηνία κατάθεσης

7.3.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου