Menetlus : 2014/0327(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0168/2019

Esitatud tekstid :

A8-0168/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/03/2019 - 9.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0144

SOOVITUS     ***
PDF 162kWORD 55k
7.3.2019
PE 560.897v04-00 A8-0168/2019

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut muutva protokolli liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

(05083/2015 – C8‑0022/2019 – 2014/0327(NLE))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Francisco Assis

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut muutva protokolli liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

(05083/2015 – C8‑0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05083/2015),

–  võttes arvesse protokolli eelnõu, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut (05880/2015),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8‑0022/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A8-0168/2019),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

Vastavalt Horvaatia Vabariigi ühinemisaktile(1) ühineb Horvaatia ELi liikmesriikide ja liidu poolt ühe või mitme kolmanda riigiga enne Horvaatia ühinemist sõlmitud või allkirjastatud lepingutega neile lepingutele lisatud protokollide kaudu.

Nõukogu 14. septembri 2012. aasta otsusega volitati komisjoni alustama asjaomaste kolmandate riikidega läbirääkimisi, et sõlmida kõnealused protokollid.

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vaheline mereveoleping allkirjastati Brüsselis 6. detsembril 2002, sõlmiti nõukogu 28. jaanuari 2008. aasta otsusega ning jõustus 1. märtsil 2008.

Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon võttis Euroopa Parlamendi seadusandliku resolutsiooni projekti sel ajal kohaldatud nõuandemenetluse teel 26 poolt- ja 12 vastuhäälega (ning 1 erapooletu) vastu 8. juulil 2003 (A5-0254/2003). Euroopa Parlament võttis selle lõplikult vastu 2. septembril 2003 (P5_TA(2003)0357).

Lepingu peamised eesmärgid on:

•  tugevdada ja kindlustada rahvusvaheliste merevedude valdkonnas võrdsusel ja vastastikusel kasul põhinevaid suhteid;

•  tunnistada mereveoteenuste tähtsust ning soovi edendada veel rohkem osaliselt merevedusid hõlmavat mitmeliigilist transporti, et suurendada transpordiahela tõhusust;

•  tunnistada paindliku ja turule orienteeritud käsituse edasiarendamise tähtsust ning kasu, mida saavad mõlema osapoole ettevõtjad oma rahvusvaheliste kaubaveoteenuste kontrollimisest ja osutamisest tõhusas rahvusvahelises meretranspordi süsteemis.

1. juulil 2013 ühines ELiga Horvaatia Vabariik, kellest sai ELi 28. liikmesriik.

Protokoll kirjutati alla Brüsselis 21. detsembril 2018 ja nõukogu esitas taotluse protokolli sõlmimise jaoks Euroopa Parlamendi nõusoleku saamiseks 7. jaanuaril 2019.

Protokolli kohaselt saab Horvaatia Vabariigist lepingu osaline ja sellega nähakse ette vajalikud keelelised kohandused.

Protokolliga ei kaasne sisulisi muudatusi ELi ja Hiina vahelises lepingus.

Vastavalt kodukorra artikli 99 lõikele 1 on parlamendikomisjoni muudatusettepanekud lubatud üksnes juhul, kui nendes esitatakse raportööri soovitusele vastupidine seisukoht.

Euroopa Parlamendi nõusolek nõukogu otsusega on protokolli ratifitseerimismenetluse lõpuleviimise kohustuslik osa ning ühtlasi aitab see jätkuvalt kaitsta ja edasi arendada liidu kaubandussuhteid Hiina Rahvavabariigiga.

Ülaltoodut arvesse võttes soovitab raportöör transpordi- ja turismikomisjonil esitada protokolli sõlmimist pooldav arvamus.

(1)

ELT L 112, 24.4.2012, lk 21.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Ühendust ja Hiina vahelist mereveolepingut muutev protokoll, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga

Viited

05083/2015 – C8-0022/2019 – COM(2014)06922014/0327(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

4.1.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Raportöörid:

       nimetamise kuupäev

Francisco Assis

9.12.2014

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.1.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.3.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Eleonora Evi, Michael Gahler, Ricardo Serrão Santos

Esitamise kuupäev

7.3.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 8. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika