Menettely : 2014/0327(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0168/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0168/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/03/2019 - 9.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0144

SUOSITUS     ***
PDF 161kWORD 55k
7.3.2019
PE 560.897v04-00 A8-0168/2019

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta

(05083/2015 – C8‑0022/2019 – 2014/0327(NLE))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Francisco Assis

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta

(05083/2015 – C8‑0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (05083/2015),

–  ottaa huomioon luonnoksen pöytäkirjaksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamisesta (05880/2015),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0022/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A8-0168/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kiinan kansantasavallan hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Kroatian tasavallan liittymisasiakirjan(1) mukaan Kroatia liittyy EU:n jäsenvaltioiden tai unionin ennen Kroatian liittymistä yhden tai usean kolmannen maan kanssa tekemiin tai allekirjoittamiin sopimuksiin tekemällä kyseisiin sopimuksiin pöytäkirjat.

Komissio valtuutettiin aloittamaan neuvottelut asianomaisten kolmansien maiden kanssa 14. syyskuuta 2012 tehdyllä neuvoston päätöksellä asiaan kuuluvien pöytäkirjojen tekemiseksi.

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen sopimus meriliikenteestä allekirjoitettiin Brysselissä 6. joulukuuta 2002, vahvistettiin neuvoston päätöksellä 28. tammikuuta 2008 ja tuli voimaan 1. maaliskuuta 2008.

Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta hyväksyi 8. heinäkuuta 2003 kyseisenä ajankohtana sovelletun kuulemismenettelyn mukaisesti luonnoksen Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaksi äänin 26 puolesta, 12 vastaan ja 1 tyhjää (A5-0254/2003). Euroopan parlamentti hyväksyi sen 2. syyskuuta 2003 (P5_TA(2003)0357).

Sopimuksen päätavoitteet ovat:

•  suhteiden tasa-arvoinen ja vastavuoroinen lujittaminen ja vahvistaminen kansainvälisen meriliikenteen alalla;

•  meriliikennepalvelujen merkityksen tunnustaminen ja pyrkimys edistää edelleen multimodaalista liikennettä, johon sisältyy meriosuus, jotta tehostetaan kuljetusketjua;

•  joustavan ja markkinasuuntautuneen lähestymistavan jatkokehittämisen tärkeyden sekä sen tunnustaminen, että kumpikin osapuoli voi hyötyä mahdollisuudesta valvoa ja hoitaa omia kansainvälisiä rahtiliikennepalvelujaan tehokkaassa kansainvälisessä meriliikennejärjestelmässä.

Kroatian tasavalta liittyi EU:hun 1. heinäkuuta 2013 ja siitä tuli sen 28. jäsenvaltio.

Pöytäkirja allekirjoitettiin Brysselissä 21. joulukuuta 2018, ja neuvosto pyysi 7. tammikuuta 2019 parlamenttia antamaan hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.

Pöytäkirjan mukaisesti Kroatiasta tulee sopimuksen osapuoli ja sopimukseen tehdään tarvittavat kielelliset muutokset.

Pöytäkirja ei muuta millään tavoin EU:n ja Kiinan välisen sopimuksen sisältöä.

Työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan mukaisesti valiokunnassa esitetyt tarkistukset voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos niissä esitetään päinvastaista kantaa kuin esittelijän ehdottamassa suosituksessa.

Euroopan parlamentin hyväksyntä tälle neuvoston päätökselle on pöytäkirjan ratifiointiprosessin päätökseen saattamisen pakollinen osa, ja se auttaa myös turvaamaan ja kehittämään unionin kauppasuhteita Kiinan kansantasavallan kanssa.

Edellä mainitun perusteella esittelijä ehdottaa, että TRAN-valiokunta antaisi myönteisen lausunnon pöytäkirjan tekemisestä

(1)

EUVL L112, 24.4.2012, s. 21.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan yhteisön sekä Kiinan välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekeminen Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

Viiteasiakirjat

05083/2015 – C8-0022/2019 – COM(2014)06922014/0327(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

4.1.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Francisco Assis

9.12.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.1.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.3.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet (200 art. 2 kohta)

Eleonora Evi, Michael Gahler, Ricardo Serrão Santos

Hyväksytty (pvä)

7.3.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 8. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö