Postupak : 2014/0327(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0168/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0168/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0144

PREPORUKA     ***
PDF 174kWORD 59k
7.3.2019
PE 560.897v04-00 A8-0168/2019

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola, u ime Europske unije i njezinih država članica, o izmjeni Sporazuma o pomorskom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i vlade Narodne Republike Kine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

(05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Francisco Assis

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola, u ime Europske unije i njezinih država članica, o izmjeni Sporazuma o pomorskom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i vlade Narodne Republike Kine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

(05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (05083/2015),

–  uzimajući u obzir Protokol o izmjeni Sporazuma o pomorskom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i vlade Narodne Republike Kine, s druge strane (05880/2015),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 100. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0022/2019),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1.i 4. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za promet i turizam (A8-0168/2019),

1.  daje suglasnost za sklapanje Protokola;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Narodne Republike Kine.


OBRAZLOŽENJE

U skladu s Aktom o pristupanju Republike Hrvatske(1), Hrvatska će pristupiti sporazumima koje su prije njezina pristupanja države članice EU-a i Unija sklopile ili potpisale s jednom trećom zemljom ili više njih na temelju protokola uz te sporazume.

Odlukom Vijeća od 14. rujna 2012. Komisija je ovlaštena otvoriti pregovore s predmetnim trećim zemljama kako bi se sklopili odgovarajući protokoli.

Sporazum o pomorskom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica i vlade Narodne Republike Kine potpisan je u Bruxellesu 6. prosinca 2002. i sklopljen Odlukom Vijeća od 28. siječnja 2008., a stupio je na snagu 1. ožujka 2008.

U skladu s postupkom savjetovanja koji je tada bio primjenjiv, Odbor za regionalnu politiku, promet i turizam usvojio je 8. srpnja 2003. nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta s 26 glasova za, 12 protiv i 1 suzdržanim glasom (A5-0254/2003). Europski parlament ga je u potpunosti usvojio 2. rujna 2003. (P5_TA(2003)0357).

Glavni ciljevi Sporazuma su sljedeći:

·ojačati i učvrstiti odnose u području međunarodnog pomorskog prometa na temelju jednakosti i uzajamne koristi;

·prepoznati važnost usluga pomorskog prijevoza i promicati dalje multimodalni prijevoz koji uključuje pomorsku dionicu radi povećanja učinkovitosti u prijevoznom lancu;

·prepoznati važnost daljnjeg razvoja fleksibilnog pristupa usmjerenog na tržište, kao i koristi za gospodarske subjekte obiju strana u pogledu kontroliranja i vođenja vlastitih međunarodnih usluga prijevoza tereta u kontekstu učinkovitog međunarodnog sustava pomorskog prometa.

Republika Hrvatska pristupila je Uniji 1. srpnja 2013. i tako postala njezina 28. država članica.

Protokol je potpisan u Bruxellesu 21. prosinca 2018., a Vijeće je podnijelo zahtjev za suglasnost Parlamenta sa sklapanjem Protokola 7. siječnja 2019.

Protokolom Republika Hrvatska postaje ugovorna stranka Sporazuma te su njime predviđene potrebne jezične prilagodbe koje iz toga proizlaze.

Protokolom se ne uvode sadržajne izmjene Sporazuma između EU-a i Kine.

U skladu s člankom 99. stavkom 1. Poslovnika, amandmani u odboru dopušteni su samo ako im je cilj poništiti preporuku koju je predložio izvjestitelj.

Suglasnost Europskog parlamenta za Odluku Vijeća obavezna je komponenta dovršetka postupka ratifikacije Protokola također pridonosi daljnjoj zaštiti i razvoju trgovinskih odnosa Unije s Narodnom Republikom Kinom.

Na temelju navedenoga izvjestitelj predlaže da odbor TRAN dodijeli pozitivno mišljenje o sklapanju tog Protokola.

(1)

SL L112, 24.4.2012., str. 21.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Protokol o izmjeni Sporazuma o pomorskom prometu između Europske zajednice i Narodne Republike Kine kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

Referentni dokumenti

05083/2015 – C8-0022/2019 – COM(2014)06922014/0327(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

4.1.2019

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Francisco Assis

9.12.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.1.2019

 

 

 

Datum usvajanja

4.3.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eleonora Evi, Michael Gahler, Ricardo Serrão Santos

Datum podnošenja

7.3.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti