Eljárás : 2014/0327(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0168/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0168/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 12/03/2019 - 9.10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0144

AJÁNLÁS     ***
PDF 174kWORD 59k
7.3.2019
PE 560.897v04-00 A8-0168/2019

a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodást a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Francisco Assis

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodást a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05083/2015),

–  tekintettel a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv tervezetére (05880/2015),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8–0022/2019),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A8-0168/2019),

1.  egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Kínai Népköztársaság kormányának és parlamentjének.


INDOKOLÁS

A Horvát Köztársaság csatlakozási okmánya(1) értelmében az Európai Unió és tagállamai által egy vagy több harmadik országgal Horvátország csatlakozását megelőzően aláírt vagy megkötött nemzetközi megállapodásokhoz Horvátország az e megállapodásokhoz csatolt jegyzőkönyvek útján csatlakozik.

A Tanács 2012. szeptember 14-i határozata felhatalmazta a Bizottságot, hogy a vonatkozó jegyzőkönyvek megkötése érdekében kezdjen tárgyalásokat az érintett harmadik országokkal.

A tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodást 2002. december 6-án írták alá Brüsszelben, a 2008. január 28-i tanácsi határozattal kötötték meg, és 2008. március 1-jén lépett életbe.

Az akkoriban alkalmazandó konzultációs eljárás értelmében a Regionális Politikai, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2003. július 8-án 26 támogató szavazattal, 12 ellenszavazattal és 1 tartózkodással európai parlamenti jogalkotási állásfoglalás-tervezetet fogadott el (A5-0254/2003). Az Európai Parlament a végleges változatot (P5_TA(2003)0357) 2003. szeptember 2-án fogadta el.

A megállapodás fő célkitűzései a következők:

•  az egyenlőség és a kölcsönös előnyök elve alapján megerősíteni és megszilárdítani a kapcsolatokat a nemzetközi tengeri szállítás területén;

•  elismerni a tengeri szállítási szolgáltatások jelentőségét, valamint a szállítási lánc hatékonyságának növelése érdekében törekedni a tengeri szakaszt tartalmazó multimodális szállítás további ösztönzésére;

•  elismerni a rugalmas és piacorientált megközelítés továbbfejlesztésének fontosságát, valamint mindkét fél gazdasági szereplői számára a saját nemzetközi teherszállítási szolgáltatásaik ellenőrzéséből és működtetéséből származó előnyöket a hatékony nemzetközi tengeri szállítási rendszer összefüggésében.

2013. július 1-jén a Horvát Köztársaság csatlakozott az EU-hoz, és annak 28. tagállamává vált.

A jegyzőkönyvet 2018. december 21-én írták alá Brüsszelben, a Tanács pedig 2019. január 7-én kérte a Parlament egyetértését a jegyzőkönyv megkötésével kapcsolatban.

A jegyzőkönyv a Horvát Köztársaságot a megállapodás részes felévé teszi, és rendelkezik az ebből következő szükséges nyelvi kiigazításokról.

A jegyzőkönyv érdemben nem változtat az EU és Kína közötti megállapodás tartalmán.

Az eljárási szabályzat 99. cikkének (1) bekezdésével összhangban a bizottságban előterjesztett módosítások csak akkor fogadhatók el, ha az előadó által javasolt ajánlás visszavonására irányulnak.

Az Európai Parlament tanácsi határozathoz adott egyetértése a jegyzőkönyv megerősítési folyamatának kötelező eleme, továbbá hozzájárul az Unió és a Kínai Népköztársaság közötti kereskedelmi kapcsolatok folyamatos védelméhez és fejlesztéséhez.

A fentiek alapján az előadó azt javasolja, hogy a TRAN bizottság adjon kedvező véleményt a jegyzőkönyv megkötéséről.

(1)

HL L 112., 2012.4.24., 21. o.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Közösség és Kína között létrejött, a tengeri közlekedésről szóló megállapodást a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyv

Hivatkozások

05083/2015 – C8-0022/2019 – COM(2014)06922014/0327(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

4.1.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Francisco Assis

9.12.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.1.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

4.3.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eleonora Evi, Michael Gahler, Ricardo Serrão Santos

Benyújtás dátuma

7.3.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. március 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat