Procedūra : 2014/0327(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0168/2019

Pateikti tekstai :

A8-0168/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0144

REKOMENDACIJA     ***
PDF 178kWORD 54k
7.3.2019
PE 560.897v02-00 A8-0168/2019

dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto, kad būtų atsižvelgta į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu projekto

(05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Francisco Assis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto, kad būtų atsižvelgta į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu projekto

(05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05083/2015),

–  atsižvelgdamas į protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto, projektą (05880/2015),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0022/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A8-0168/2019),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kinijos Liaudies Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal Aktą dėl Kroatijos Respublikos stojimo(1), Kroatija prisijungs prie susitarimų, kuriuos prieš jos stojimą į Europos Sąjungą ES valstybės narės ir Sąjunga sudarė arba pasirašė su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis; tai bus padaryta sudarant prie tų susitarimų pridedamus protokolus.

2012 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimu Komisijai suteikti įgaliojimai pradėti derybas su susijusiomis trečiosiomis šalimis, kad būtų sudaryti atitinkami protokolai.

2008 m. kovo 1 d. įsigaliojo 2002 m. gruodžio 6 d. Briuselyje pasirašytas ir 2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimu sudarytas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl jūrų transporto.

Pagal konsultavimosi procedūrą, taikomą tuo metu, 2003 m. liepos 8 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucijos projektą priėmė Regioninės politikos, transporto ir turizmo komitetas 26 nariams balsavus už, 12 – prieš, ir 1 susilaikius (A5-0254/2003). 2003 m. rugsėjo 2 d. sprendimą visiškai patvirtino Europos Parlamentas (P5_TA(2003)0357).

Pagrindiniai susitarimo tikslai yra šie:

•  sustiprinti ir sutvirtinti santykius, vadovaujantis lygybės ir abipusės naudos principais tarptautinio jūrų transporto srityje;

•  pripažinti jūrų transporto paslaugų svarbą bei paskatinti įvairiarūšio transporto naudojimą, kai vienas iš etapų yra vežimas jūra, kad būtų užtikrintas didesnis transporto grandinės efektyvumas;

•  pripažinti tolesnės lankstaus ir į rinką orientuoto požiūrio plėtros svarbą ir savo tarptautinio krovininio transporto paslaugų kontrolės bei eksploatavimo veiksmingoje tarptautinio jūrų transporto sistemoje naudą abiejų Šalių ūkio subjektams.

2013 m. liepos 1 d. Kroatijos Respublika įstojo į Europos Sąjungą ir tapo jos 28-ąja valstybe nare.

Protokolas pasirašytas 2018 m. gruodžio 21 d. Briuselyje, o Taryba 2019 m. sausio 7 d. paprašė Parlamento pritarimo, kad šis protokolas būtų sudarytas.

Protokole nustatyta, kad Kroatijos Respublika taps Susitarimo šalimi, ir bus numatomi būtini lingvistiniai Susitarimo pakeitimai.

Protokole nenumatomi jokie ES ir Kinijos susitarimo turinio pakeitimai.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalį pakeitimai komitete priimami tik tuo atveju, jei jais siekiama pakeisti pranešėjo pasiūlytą rekomendaciją.

Europos Parlamento pritarimas Tarybos sprendimui yra privaloma Protokolo ratifikavimo proceso užbaigimo sudedamoji dalis; be to, taip užtikrinamas tolesnis Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos prekybos santykių išsaugojimas ir plėtojimas.

Remdamasis šia informacija, pranešėjas siūlo Transporto ir turizmo komitetui pateikti teigiamą nuomonę dėl šio Protokolo sudarymo.

(1)

OL L 112, 2012 4 24, p. 21.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Kinijos susitarimas dėl jūrų transporto, kad būtų atsižvelgta į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

Nuorodos

05083/2015 – C8-0022/2019 – COM(2014)06922014/0327(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

4.1.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Francisco Assis

9.12.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

29.1.2019

 

 

 

Priėmimo data

4.3.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eleonora Evi, Michael Gahler, Ricardo Serrão Santos

Pateikimo data

7.3.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. kovo 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika