Procedūra : 2014/0327(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0168/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0168/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 12/03/2019 - 9.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0144

IETEIKUMS     ***
PDF 178kWORD 56k
23.1.2019
PE 560.897v01-00 A8-0168/2019

par Padomes lēmuma projektu par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā parakstītu protokolu, ar ko groza Nolīgumu par jūras transportu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republikas valdību, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(05083/2015 – C8‑0022/2019 – 2014/0327(NLE))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Francisco Assis

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes lēmuma projektu par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā parakstītu protokolu, ar ko groza Nolīgumu par jūras transportu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republikas valdību, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(05083/2015 – C8‑0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (5081/15),

–  ņemot vērā protokolu, ar ko groza Nolīgumu par jūras transportu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republikas valdību, no otras puses (05083/2015),

–  ņemot vērā Padomes lūgumu dot piekrišanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu 218. panta 6. punkta otrās daļas a) un apakšpunktu (C8‑0022/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A8-0168/2019),

1.  sniedz piekrišanu protokola slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Ķīnas Tautas Republikas valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Saskaņā ar Aktu par Horvātijas Republikas pievienošanos(1) Horvātija pievienosies nolīgumiem, ko ES dalībvalstis un Savienība noslēgušas vai parakstījušas ar vienu vai vairākām trešām valstīm pirms Horvātijas pievienošanās, minētajiem nolīgumiem pievienojot protokolu.

Ar Padomes 2012. gada 14. septembra lēmumu Komisija tika pilnvarota sākt sarunas ar attiecīgajām trešām valstīm, lai noslēgtu konkrētos protokolus.

Nolīgums par jūras transportu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republikas valdību, no otras puses, tika parakstīts Briselē 2002. gada 6. decembrī un noslēgts ar Padomes 2008. gada 28. janvāra Lēmumu, un tas stājās spēkā 2008. gada 1. martā.

Saskaņā ar tolaik piemērojamo konsultāciju procedūru Reģionālās politikas, transporta un tūrisma komiteja 2003. gada 8. jūlijā ar 26 balsīm par, 12 balsīm pret un 1 balsotājam atturoties pieņēma Eiropas Parlamenta normatīvās rezolūcijas projektu (A5-0254/2003). Dokumenta galīgo redakciju (P5_TA(2003)0357) Eiropas Parlaments pieņēma 2003. gada 2. septembrī.

Nolīguma galvenie mērķi ir šādi:

•  nostiprināt un konsolidēt attiecības starptautiskā jūras transporta jomā, pamatojoties uz vienlīdzību un abpusēju labumu;

•  atzīt jūras transporta pakalpojumu svarīgumu un vēl vairāk veicināt vairākveidu satiksmi, kas daļēji notiek pa jūru, lai paaugstinātu transporta ķēdes efektivitāti;

•  atzīt to, cik svarīgi turpināt attīstīt elastīgu un uz tirgu orientētu pieeju, kā arī ieguvumus abu Pušu uzņēmējiem, ko dod savu starptautisko kravu pārvadājumu pakalpojumu kontrole un ekspluatācija efektīvas jūras transporta sistēmas kontekstā.

Horvātijas Republika 2013. gada 1. jūlijā pievienojās Eiropas Savienībai un kļuva par tās 28. dalībvalsti.

Protokolu parakstīja Briselē 2018. gada 21. decembrī, un 2019. gada 7. janvārī Padome lūdza Parlamenta piekrišanu noslēgt protokolu.

Ar šo protokolu Horvātijas Republika kļūs par nolīguma pusi, un tajā paredzēs no tā izrietošos vajadzīgos lingvistiskos pielāgojumus.

ES un Ķīnas nolīgumā ar šo protokolu netiks ieviestas nekādas izmaiņas pēc būtības.

Saskaņā ar Reglamenta 99. panta 1. punktu komitejā iesniegtie grozījumi ir pieņemami tikai tad, ja to mērķis ir pilnībā mainīt referenta ierosināto ieteikumu.

Eiropas Parlamenta piekrišana Padomes lēmumam ir protokola ratifikācijas procesa obligāta daļa, kas palīdz arī turpināt saglabāt un attīstīt Savienības tirdzniecības attīstības ar Ķīnas Tautas Republiku.

Ņemot vērā visu iepriekšminēto, referents Transporta un tūrisma komitejai iesaka sniegt labvēlīgu atzinumu par šā protokola noslēgšanu.

(1)

OV L 112, 24.04.2012., 21. lpp.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Protokols, ar ko groza EK un Ķīnas nolīgumu par jūras transportu, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

Atsauces

05083/2015 – C8-0022/2019 – COM(2014)06922014/0327(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

4.1.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Francisco Assis

9.12.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

29.1.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.3.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eleonora Evi, Michael Gahler, Ricardo Serrão Santos

Iesniegšanas datums

7.3.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika