Procedure : 2014/0327(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0168/2019

Ingediende teksten :

A8-0168/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/03/2019 - 9.10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0144

AANBEVELING     ***
PDF 168kWORD 55k
7.3.2019
PE 560.897v04-00 A8-0168/2019

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie en de lidstaten, van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

(05083/2015 –C8‑0022/2019 – 2014/0327(NLE))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Francisco Assis

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie en de lidstaten, van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

(05083/2015 – C8‑0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05083/2015),

–  gezien het ontwerpprotocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds (05880/2015),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0022/2019),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0168/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Volksrepubliek China.


TOELICHTING

Overeenkomstig de Akte van toetreding van de Republiek Kroatië(1) treedt Kroatië toe tot de overeenkomsten die vóór de toetreding van Kroatië door de EU-lidstaten en de Unie met een of meer derde landen zijn gesloten of ondertekend door middel van een protocol bij die overeenkomsten.

Bij een besluit van de Raad van 14 september 2012 werd de Commissie gemachtigd om met de betrokken derde landen onderhandelingen te openen over de sluiting van de desbetreffende protocollen.

De Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de regering van de Volksrepubliek China is op 6 december 2002 in Brussel ondertekend, bij besluit van de Raad van 28 januari 2008 gesloten en op 1 maart 2008 in werking getreden.

In het kader van de raadplegingsprocedure die toen van kracht was, nam de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme op 8 juli 2003 een ontwerpwetgevingsresolutie van het Europees Parlement aan met 26 stemmen voor, 12 stemmen tegen en 1 onthouding (A5‑0254/2003). Deze resolutie werd volledig aangenomen door het Europees Parlement op 2 september 2003 (P5_TA(2003)0357).

De belangrijkste doelstellingen van de overeenkomst luiden als volgt:

•  het versterken en consolideren van de betrekkingen, op basis van gelijkheid en wederzijds voordeel, op het vlak van het internationale zeevervoer;

•  het belang van zeevervoersdiensten onder ogen zien en ernaar streven multimodaal vervoer dat ten dele over zee plaatsvindt nog verder te bevorderen met het oog op een efficiëntere vervoersketen;

•  inzien hoe belangrijk de verdere ontwikkeling is van een flexibele en marktgerichte benadering en van de voordelen voor marktdeelnemers van beide partijen om hun eigen internationale vrachtvervoersdiensten te controleren en te exploiteren in het kader van een efficiënt internationaal zeevervoersysteem.

Op 1 juli 2013 trad de Republiek Kroatië als 28e lidstaat toe tot de EU.

Het protocol werd op 21 december 2018 in Brussel ondertekend en de Raad heeft het Parlement op 7 januari 2019 verzocht de sluiting van het protocol goed te keuren.

Met het protocol wordt de Republiek Kroatië partij bij de overeenkomst en wordt voorzien in de nodige taalkundige aanpassingen die hieruit voortvloeien.

Met dit protocol zullen geen wijzigingen worden aangebracht in de inhoud van de overeenkomst tussen de EU en China.

Overeenkomstig artikel 99, lid 1, van het Reglement zijn amendementen in de commissie alleen ontvankelijk wanneer ermee wordt beoogd de door de rapporteur voorgestelde aanbeveling een tegenovergestelde strekking te geven.

De goedkeuring door het Europees Parlement van het besluit van de Raad vormt een verplicht onderdeel van de afronding van het proces tot bekrachtiging van het protocol, en draagt tevens bij tot de permanente waarborging en ontwikkeling van de handelsbetrekkingen van de Unie met de Volksrepubliek China.

Op basis van het voorafgaande stelt de rapporteur voor dat de TRAN-commissie een positief advies uitbrengt over de sluiting van het protocol.

(1)

PB L 112 van 24.4.2012, blz. 21.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de EG en China, teneinde rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU

Document- en procedurenummers

05083/2015 – C8-0022/2019 – COM(2014)06922014/0327(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

4.1.2019

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Francisco Assis

9.12.2014

 

 

 

Behandeling in de commissie

29.1.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

4.3.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Eleonora Evi, Michael Gahler, Ricardo Serrão Santos

Datum indiening

7.3.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 8 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid