Procedura : 2014/0327(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0168/2019

Teksty złożone :

A8-0168/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/03/2019 - 9.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0144

ZALECENIE     ***
PDF 183kWORD 56k
7.3.2019
PE 560.897v04-00 A8-0168/2019

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

(05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Francisco Assis

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

(05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (05083/2015),

–  uwzględniając projekt Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony (05880/2015),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0022/2019),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0168/2019),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Chińskiej Republiki Ludowej.


UZASADNIENIE

Zgodnie z Aktem przystąpienia Republiki Chorwacji(1) Chorwacja przystąpi do umów, które państwa członkowskie UE i Unia podpisały lub zawarły z przynajmniej jednym państwem trzecim przed datą przystąpienia Chorwacji do UE, poprzez zawarcie protokołu do tych umów.

Decyzją z dnia 14 września 2012 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z zainteresowanymi państwami trzecimi w celu zawarcia stosownych protokołów.

Umowa o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, podpisana w Brukseli w dniu 6 grudnia 2002 r. i zawarta na mocy decyzji Rady z dnia 28 stycznia 2008 r., weszła w życie w dniu 1 marca 2008 r.

W ramach mającej wówczas zastosowanie procedury konsultacji Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki przyjęła w dniu 8 lipca 2003 r., 26 głosami za, przy 12 głosach przeciw i jednym głosie wstrzymującym się, projekt rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego (A5-0254/2003). Parlament Europejski przyjął ją w całości w dniu 2 września 2003 r. (P5_TA(2003)0357).

Główne cele umowy to:

•  wzmocnienie i skonsolidowanie wzajemnych stosunków w sektorze międzynarodowego transportu morskiego w oparciu o zasadę równości i wzajemnych korzyści;

•  uznanie istotnego znaczenia usług transportu morskiego i dążenie do dalszego rozwoju transportu multimodalnego obejmującego przewóz drogą morską w celu zwiększenia wydajności łańcucha transportowego;

•  uznanie znaczenia dalszego rozwijania elastycznych i prorynkowych rozwiązań oraz korzyści, jakie podmiotom gospodarczym obu stron zapewnia kontrolowanie i wykonywanie własnych operacji z zakresu międzynarodowego transportu ładunków w ramach efektywnego systemu międzynarodowego transportu morskiego.

W dniu 1 lipca 2013 r. Republika Chorwacji przystąpiła do UE jako 28. państwo członkowskie.

W dniu 21 grudnia 2018 r. w Brukseli podpisano Protokół, a 7 stycznia 2019 r. Rada wystąpiła do Parlamentu z wnioskiem o wyrażenie zgody na jego zawarcie.

Protokół włącza Republikę Chorwacji do umowy w charakterze jej strony i przewiduje niezbędne zmiany językowe.

Protokół nie wprowadza żadnych zmian co do istoty umowy między UE a Chinami.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 Regulaminu poprawki komisji są dopuszczalne jedynie wówczas, gdy mają na celu odrzucenie zalecenia proponowanego przez sprawozdawcę.

Zgoda Parlamentu Europejskiego na decyzję Rady jest obowiązkowym elementem umożliwiającym zakończenie procesu ratyfikacji Protokołu, a także przyczynia się do zapewnienia stałej ochrony i rozwoju stosunków handlowych Unii z Chińską Republiką Ludową.

W świetle powyższego sprawozdawca proponuje, by Komisja Transportu i Turystyki wydała pozytywną opinię w sprawie zawarcia Protokołu.

(1)

Dz.U. L 112 z 24.4.2012, s. 21.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim WE-Chiny w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE

Odsyłacze

05083/2015 – C8-0022/2019 – COM(2014)06922014/0327(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

4.1.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Francisco Assis

9.12.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.1.2019

 

 

 

Data przyjęcia

4.3.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eleonora Evi, Michael Gahler, Ricardo Serrão Santos

Data złożenia

7.3.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności