Procedură : 2014/0327(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0168/2019

Texte depuse :

A8-0168/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.10

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0144

<Date>{07/03/2019}7.3.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0168/2019</NoDocSe>
PDF 176kWORD 56k

<TitreType>RECOMANDARE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană</Titre>

<DocRef>(05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Comisia pentru transport și turism</Commission>

Raportor: <Depute>Francisco Assis</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

(05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05083/2015),

 având în vedere proiectul de protocol de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte (05880/2015),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0022/2019),

 având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A8-0168/2019),

1. aprobă încheierea protocolului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Populare Chineze.

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu Actul de aderare a Republicii Croația[1], Croația va adera la acordurile încheiate sau semnate înainte de aderarea acesteia de către statele membre ale UE și de Uniune cu una sau mai multe țări terțe, prin intermediul unui protocol la aceste acorduri.

 

Decizia Consiliului din 14 septembrie 2012 a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu țările terțe respective, pentru a încheia protocoalele relevante.

 

Acordul de transport maritim dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre și Guvernul Republicii Populare Chineze a fost semnat la Bruxelles la 6 decembrie 2002, a fost încheiat prin Decizia Consiliului din 28 ianuarie 2008 și a intrat în vigoare la 1 martie 2008.

 

În conformitate cu procedura de consultare, în vigoare la acel moment, Comisia pentru politică regională, transporturi și turism a adoptat un proiect de rezoluție legislativă a Parlamentului European la 8 iulie 2003, cu 26 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă și o abținere (A5-0254/2003). Raportul a fost adoptat integral de către Parlamentul European la 2 septembrie 2003 (P5_TA(2003)0357).

 

Principalele obiective ale acordului sunt:

 întărirea și consolidarea relațiilor, pe baza egalității și avantajului reciproc, în domeniul transportului maritim internațional;

 recunoașterea importanței serviciilor de transport maritim și dorința de a promova și pe mai departe transportul multimodal ce implică o parte maritimă, cu scopul de a crește eficiența în lanțul de transport;

 recunoașterea importanței dezvoltării în continuare a unei abordări flexibile și orientate către piață și a beneficiilor pentru operatorii economici ai ambelor părți care controlează și operează propriile servicii internaționale de transporturi de mărfuri, în contextul unui sistem internațional eficient de transport maritim.

 

La 1 iulie 2013, Republica Croația a aderat la UE și a devenit cel de-al 28-lea stat membru.

 

Protocolul a fost semnat la Bruxelles la 21 decembrie 2018, iar Consiliul a solicitat aprobarea Parlamentului pentru încheierea protocolului la 7 ianuarie 2019.

 

Protocolul va face Republica Croația parte la acord și va cuprinde adaptările lingvistice necesare.

 

Protocolul nu va introduce nicio modificare de fond a Acordului UE-China.

 

În conformitate cu articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, amendamentele în comisie sunt admisibile numai dacă vizează inversarea recomandării propuse de raportor.


 

Aprobarea deciziei Consiliului de către Parlamentul European este o componentă obligatorie în finalizarea procesului de ratificare a protocolului și contribuie, de asemenea, la păstrarea și dezvoltarea continuă a relațiilor comerciale ale Uniunii cu Republica Populară Chineză.

 

Pe baza celor menționate mai sus, raportorul propune Comisiei TRAN să dea un aviz favorabil încheierii protocolului.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Protocol de modificare a Acordului de transport maritim dintre CE și China pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la UE

Referințe

05083/2015 – C8-0022/2019 – COM(2014)06922014/0327(NLE)

Data sesizării

4.1.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Raportor

 Data numirii

Francisco Assis

9.12.2014

 

 

 

Examinare în comisie

29.1.2019

 

 

 

Data adoptării

4.3.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Membri supleanți prezenți la votul final

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eleonora Evi, Michael Gahler, Ricardo Serrão Santos

Data depunerii

7.3.2019

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

[1] JO L112, 24.4.2012, p. 21.

Ultima actualizare: 8 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate