Postup : 2014/0327(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0168/2019

Predkladané texty :

A8-0168/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/03/2019 - 9.10

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0144

ODPORÚČANIE     ***
PDF 181kWORD 55k
7.3.2019
PE 560.897v04-00 A8-0168/2019

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a členských štátov

(05083/2015 – C8‑0022/2019 – 2014/0327(NLE))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Francisco Assis

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a členských štátov

(05083/2015 – C8‑0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05083/2015),

–  so zreteľom na protokol, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej (05880/2015),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8‑0022/2019),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0168/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Čínskej ľudovej republiky.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V zmysle Aktu o pristúpení Chorvátskej republiky pristúpi Chorvátsko (1)k dohodám, ktoré pred jeho pristúpením uzavreli alebo podpísali členské štáty EÚ a Únia s jednou treťou krajinou alebo viacerými tretími krajinami prostredníctvom protokolu k uvedeným dohodám.

Rozhodnutím Rady zo 14. septembra 2012 bola Komisia poverená začatím rokovaní s dotknutými tretími krajinami s cieľom uzavrieť príslušné protokoly.

Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej bola podpísaná v Bruseli 6. decembra 2002, uzavretá rozhodnutím Rady z 28. januára 2008 a nadobudla platnosť 1. marca 2008.

Podľa konzultačného postupu platného v tom čase Výbor pre regionálnu politiku, dopravu a cestovný ruch prijal 8. júla 2003 návrh legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu 26 hlasmi za, 12 hlasmi proti a 1 poslanec sa zdržal hlasovania (A5-0254/2003). Európsky parlament ho v plnej miere prijal 2. septembra 2003 (P5_TA(2003)0357).

Hlavnými cieľmi dohody sú:

•  posilnenie a upevnenie vzťahov na základe rovnosti a vzájomného prospechu v oblasti medzinárodnej námornej dopravy;

•  uznanie dôležitosti služieb námornej dopravy a úsilia o podporu ďalšej multimodálnej dopravy vrátane námornej vetvy s cieľom zvýšiť efektívnosť v rámci dopravného reťazca;

•  uznanie dôležitosti ďalšieho rozvoja pružného a trhovo orientovaného prístupu a prínosu kontroly a prevádzkovania služieb vlastnej medzinárodnej nákladnej dopravy pre hospodárske subjekty oboch strán v kontexte efektívneho systému medzinárodnej námornej dopravy.

Chorvátska republika pristúpila k EÚ 1. júla 2013 a stala sa jej 28. členským štátom.

Protokol bol podpísaný 21. decembra 2018 v Bruseli a Rada požiadala Parlament o súhlas s uzavretím protokolu 7. januára 2019.

Protokolom sa Chorvátska republika stane stranou dohody a zabezpečia sa potrebné súvisiace jazykové úpravy.

Nezavedú sa ním žiadne zmeny predmetu dohody medzi EÚ a Čínou.

V súlade s článkom 99 ods. 1 rokovacieho poriadku sú pozmeňujúce návrhy vo výbore prípustné len vtedy, ak ich cieľom je zmeniť odporúčanie navrhnuté spravodajcom.

Súhlas Európskeho parlamentu s rozhodnutím Rady je povinným prvkom dokončenia procesu ratifikácie protokolu a takisto prispieva k trvalej ochrane a rozvoju obchodných vzťahov Únie s Čínskou ľudovou republikou.

Na základe uvedených skutočností spravodajca navrhuje, aby výbor TRAN vydal pozitívne stanovisko k uzavretiu protokolu.

(1)

Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 21.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Protokol, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a Čínou na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k EÚ

Referenčné čísla

05083/2015 – C8-0022/2019 – COM(2014)06922014/0327(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

4.1.2019

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Francisco Assis

9.12.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.1.2019

 

 

 

Dátum prijatia

4.3.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Michael Gahler, Ricardo Serrão Santos

Dátum predloženia

7.3.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia