Postopek : 2014/0327(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0168/2019

Predložena besedila :

A8-0168/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.10

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0144

PRIPOROČILO     ***
PDF 176kWORD 53k
7.3.2019
PE 560.897v04-00 A8-0168/2019

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije in držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

(05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Francisco Assis

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije in držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

(05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (05083/2015),

–  ob upoštevanju osnutka protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani (05880/2015),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0022/2019),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A8-0168/2019),

1.  odobri sklenitev protokola,

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter Ljudske republike Kitajske.


OBRAZLOŽITEV

V skladu z Aktom o pristopu Republike Hrvaške(1) bo Hrvaška pristopila k sporazumom, ki so jih pred njenim pristopom države članice EU in Unija sklenile ali podpisale z eno ali več tretjimi državami, in sicer na podlagi protokola k navedenim sporazumom.

S sklepom Sveta z dne 14. septembra 2012 je bila Komisija pooblaščena za začetek pogajanj z zadevnimi tretjimi državami, da se sklenejo ustrezni protokoli.

Sporazum o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani je bil podpisan 6. decembra 2002 v Bruslju in sklenjen s sklepom Sveta z dne 28. januarja 2008, veljati pa je začel 1. marca 2008.

Po posvetovalnem postopku, ki je bil takrat v uporabi, je Odbor za regionalno politiko, promet in turizem 8. julija 2003 s 26 glasovi za, 12 proti in 1 vzdržanim glasom sprejel osnutek zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta (A5-0254/2003). Evropski parlament je osnutek resolucije v celoti sprejel 2. septembra 2003 (P5_TA(2003)0357).

Glavni cilji sporazuma so:

•  okrepiti in utrditi odnose na področju mednarodnega pomorskega prevoza, in sicer na podlagi enakosti in obojestranske koristi;

•  priznati pomen pomorskih prevoznih storitev in še dodatno spodbuditi multimodalni prevoz, ki vključuje pomorski del prevozne verige, da bi se izboljšala učinkovitost prevoznih verig;

•  priznati pomen nadaljnjega razvoja prožnega in tržno usmerjenega pristopa ter koristi, ki jih bodo gospodarski subjekti obeh strani imeli od nadziranja in upravljanja lastnih prevoznih storitev v mednarodnem tovornem prometu v okviru učinkovitega sistema mednarodnega pomorskega prevoza.

Republika Hrvaška je 1. julija 2013 pristopila k EU in tako postala njena 28. država članica.

Protokol je bil podpisan 21. decembra 2018 v Bruslju, Svet pa je 7. januarja 2019 prosil za odobritev Parlamenta s sklenitvijo protokola.

Na podlagi protokola postane Republika Hrvaška pogodbenica sporazuma, v protokol pa se vnesejo potrebne jezikovne prilagoditve.

Protokol ne vnaša vsebinskih sprememb v sporazum med EU in Kitajsko.

V skladu s členom 99(1) Poslovnika so predlogi sprememb v odboru dopustni le, če je njihov namen popolnoma spremeniti priporočilo, ki ga predlaga poročevalec.

Evropski parlament mora sklep Sveta obvezno odobriti, da se postopek ratifikacije protokola zaključi, odobritev pa pripomore tudi k nadaljnjemu ohranjanju in razvijanju trgovinskih odnosov Unije z Ljudsko republiko Kitajsko.

Na podlagi navedenega poročevalec predlaga, naj odbor TRAN poda pozitivno mnenje za sklenitev protokola.

(1)

UL L 112, 24.4.2012, str. 21.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Protokol o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in Kitajsko zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške k Evropski uniji

Referenčni dokumenti

05083/2015 – C8-0022/2019 – COM(2014)06922014/0327(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

4.1.2019

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Francisco Assis

9.12.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

29.1.2019

 

 

 

Datum sprejetja

4.3.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eleonora Evi, Michael Gahler, Ricardo Serrão Santos

Datum predložitve

7.3.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. marec 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov