Förfarande : 2014/0327(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0168/2019

Ingivna texter :

A8-0168/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/03/2019 - 9.10

Antagna texter :

P8_TA(2019)0144

REKOMMENDATION     ***
PDF 165kWORD 59k
7.3.2019
PE 560.897v04-00 A8-0168/2019

om utkastet till rådets beslut om undertecknande på unionens och medlemsstaternas vägnar av protokollet om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

(05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Francisco Assis

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om undertecknande på unionens och medlemsstaternas vägnar av protokollet om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

(05083/2015 – C8-0022/2019 – 2014/0327(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05083/2015),

–  med beaktande av protokollet om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan (05880/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0022/2019),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8‑0168/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Folkrepubliken Kina.


KORTFATTAD MOTIVERING

I enlighet med anslutningsakten för Republiken Kroatien(1) ska Kroatien genom ett protokoll till de avtal som EU:s medlemsstater ingått eller undertecknat med ett eller fler tredjeländer före Kroatiens anslutning till EU tillträda dessa avtal.

Genom rådets beslut av den 14 september 2012 bemyndigades kommissionen att inleda förhandlingar med de berörda tredjeländerna i syfte att ingå relevanta protokoll.

Avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Folkrepubliken Kinas regering undertecknades i Bryssel den 6 december 2002, ingicks genom rådets beslut av den 28 januari 2008 och trädde i kraft den 1 mars 2008.

Enligt det samrådsförfarande som gällde vid den tidpunkten antog utskottet för regionalpolitik, transport och turism den 8 juli 2003 ett förslag till Europaparlamentets lagstiftningsresolution med 26 röster för, 12 röster emot och 1 nedlagd röst (A5-0254/2003). Dokumentet antogs av Europaparlamentet den 2 september 2003 (P5_TA(2003)0357).

Avtalets huvudmål är att

•  på grundval av jämlikhet och ömsesidig nytta stärka och befästa förbindelserna i fråga om internationella sjötransporter,

•  erkänna betydelsen av sjötransporttjänster och sträva efter att ytterligare främja multimodala transporter som inbegriper ett transportled till sjöss, för att främja transportkedjans effektivitet,

•  erkänna betydelsen av att vidareutveckla ett flexibelt och marknadsorienterat tillvägagångssätt liksom fördelarna för båda parternas ekonomiska aktörer med att kontrollera och bedriva sina egna internationella godstransporttjänster inom ramen för ett effektivt internationellt sjötransportsystem.

Den 1 juli 2013 anslöt sig Republiken Kroatien till EU och blev dess 28:e medlemsstat.

Protokollet undertecknades i Bryssel den 21 december 2018, och rådet begärde den 7 januari 2019 att parlamentet skulle godkänna ingåendet av protokollet.

Genom protokollet blir Republiken Kroatien part i avtalet och garanteras de nödvändiga språkliga anpassningarna.

Protokollet innehåller inga ändringar av innehållet i avtalet mellan EU och Kina.

I enlighet med artikel 99.1 i arbetsordningen ska ändringsförslag som ingetts till utskottet vara tillåtliga endast om de syftar till att avge en annan rekommendation än den som föreslagits av föredraganden.

Europaparlamentets godkännande av rådets beslut är en obligatorisk del i slutförandet av processen för att ratificera protokollet och bidrar även till att EU:s handelsförbindelser med Folkrepubliken Kina fortsättningsvis upprätthålls och utvecklas.

Av ovannämnda skäl föreslår föredraganden att utskottet för transport och turism stöder ingåendet av protokollet.

(1)

EUT L 112, 24.04.2012, s. 21.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan EG och Kina med anledning av Kroatiens anslutning till EU

Referensnummer

05083/2015 – C8-0022/2019 – COM(2014)06922014/0327(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

4.1.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

14.1.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Francisco Assis

9.12.2014

 

 

 

Behandling i utskott

29.1.2019

 

 

 

Antagande

4.3.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eleonora Evi, Michael Gahler, Ricardo Serrão Santos

Ingivande

7.3.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

33

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren

EFDD

Eleonora Evi

ENF

Marie-Christine Arnautu

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Ricardo Serrão Santos, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy