Процедура : 2018/0332(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0169/2019

Внесени текстове :

A8-0169/2019

Разисквания :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0225

ДОКЛАД     ***I
PDF 523kWORD 233k
7.3.2019
PE 632.060v02-00 A8-0169/2019

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Марита Улвског

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0639),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0408/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от …(1),

–  като взе предвид резултатите от онлайн консултацията, проведена от Европейската комисия в периода 4 юли 2018 г. – 16 август 2018 г.,

–  като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите от ...(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм, както и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, на комисията по земеделие и развитие на селските райони, на комисията по правни въпроси и на комисията по петиции (A8-0169/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В миналото решенията на държавите членки за въвеждане на лятно часово време се вземат на национално равнище. Ето защо за функционирането на вътрешния пазар е важно да бъде определена обща дата и час за началото и края на лятното часово време, които да бъдат валидни в целия Съюз. В съответствие с Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета21 понастоящем всички държави членки преминават към лятно часово време от последната неделя на март до последната неделя на октомври същата година.

(1)  В миналото държавите членки решиха да въвеждат лятно часово време на национално равнище. Ето защо за функционирането на вътрешния пазар беше важно да бъде определена обща дата и час за началото и края на лятното часово време, които да бъдат валидни в целия Съюз, така че смяната на часовото време да бъде координирана в държавите членки. В съответствие с Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета21 понастоящем всички държави членки прилагат два пъти годишно сезонни промени на времето. Стандартното часово време се превключва към лятното часово време в последната неделя на март и то продължава до последната неделя на октомври същата година.

__________________

__________________

21 Директива 2000/84/EО на Европейския парламент и на Съвета относно разпоредби за лятното часово време (ОВ L 31, 2.2.2001 г., стр. 21).

21 Директива 2000/84/EО на Европейския парламент и на Съвета относно разпоредби за лятното часово време (ОВ L 31, 2.2.2001 г., стр. 21).

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В своята резолюция от 8 февруари 2018 г. Европейският парламент призова Комисията да извърши оценка на разпоредбите относно лятното часово време, предвидени в Директива 2000/84/ЕО, и ако е необходимо, да изготви предложение за нейното преразглеждане. В посочената резолюция също така бе потвърдено, че е от съществено значение да се запази хармонизиран подход по отношение на часовото време в рамките на Съюза.

(2)  Въз основа на изложеното в редица петиции, граждански инициативи и парламентарни въпроси Европейският парламент, в своята резолюция от 8 февруари 2018 г., призова Комисията да извърши задълбочена оценка на разпоредбите относно лятното часово време, предвидени в Директива 2000/84/ЕО, и ако е необходимо, да изготви предложение за нейното преразглеждане. В посочената резолюция също така беше подчертано, че е важно да се запази хармонизиран и координиран подход по отношение на часовото време в рамките на Съюза, както и единен за ЕС режим на часовото време.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Комисията проучи наличните доказателства, в които се подчертава значението на наличието на хармонизирани правила на Съюза в тази област, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избягват и да се избегнат, наред с другото, нарушения при изготвянето на графиците на транспортните операции и функционирането на информационните и комуникационните системи, по-високите разходи за трансгранична търговия или по-ниската производителност при стоките и услугите. Липсват убедителни доказателства за това до каква степен с въвеждането на лятното часово време се преодоляват неудобствата, свързани със смяната на часовото време два пъти годишно.

(3)  Комисията проучи наличните доказателства, в които се подчертава значението на наличието на хармонизирани правила на Съюза в тази област, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар, да се създаде предвидимост и дългосрочна сигурност и да се избягват, наред с другото, нарушения при изготвянето на графиците на транспортните операции и функционирането на информационните и комуникационните системи, по-високите разходи за трансгранична търговия или по-ниската производителност при стоките и услугите.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Обществените дискусии относно лятното часово време не са нищо ново и след неговото въвеждане е имало няколко инициативи, целящи преустановяването на тази практика. Някои държави членки проведоха национални консултации и по-голямата част от предприятията и заинтересованите лица подкрепиха преустановяването на тази практика. Консултацията по инициатива на Европейската комисия стигна до същото заключение.

Обосновка

Въвеждането на промяна на часовото време е имало своите противници в началото, но настоящото предложение е резултат от редица изследвания и консултации, които внасят конкретни аргументи в идеологическия дебат. За тази цел е целесъобразно да бъдат упоменати предишните дебати и процесът, който доведе до разглежданото предложение.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  В този контекст положението на животновъдите може да послужи за пример за това как първоначално разпоредбите за лятното часово време се считаха за несъвместими със селскостопанските трудови практики, и по-специално във връзка с факта, че дори при стандартното време работният ден започва много рано. Също така се считаше, че смяната на часовото време два пъти годишно затруднява пускането на продукцията или на животните на пазара. И накрая, предполагаше се, че добивът на мляко ще намалее, тъй като по отношение на доенето кравите следват своя естествен ритъм. Съвременното селскостопанско оборудване и съвременните селскостопански практики обаче революционизираха селското стопанство, така че повечето от тези опасения вече не са актуални, но все още са налице опасения, свързани с естествения ритъм на животните, както и с условията на труд на земеделските стопани.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  По въпроса за лятното часово време се води разгорещен обществен дебат, като някои държави членки вече изразиха предпочитанието си този режим да бъде преустановен. Предвид тези обстоятелства е необходимо да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегнат всякакви значителни смущения в него, причинени от различията между държавите членки в тази област. Ето защо е целесъобразно да се пристъпи към координирано прекратяване на използването на лятно часово време.

(4)  По въпроса за лятното часово време се води разгорещен обществен дебат. Около 4,6 милиона граждани участваха в обществената консултация, проведена от Комисията, в рамките на която беше регистриран най-големият брой отговори, получавани някога в консултация на Комисията. Също така редица граждански инициативи изтъкнаха обществената загриженост във връзка със смяната на часовото време два пъти годишно, като някои държави членки вече изразиха предпочитанието си режимът на лятно часово време да бъде преустановен. Предвид тези обстоятелства е необходимо да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегнат всякакви значителни смущения в него, причинени от различията между държавите членки в тази област. Ето защо е целесъобразно да се пристъпи към координирано и хармонизирано прекратяване на използването на лятно часово време.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4 a)  Хронобиологията показва, че биоритъмът на човешкото тяло се повлиява от всяка промяна в часовото време, което може да има отрицателно отражение върху здравето на хората. Данните от научни изследвания, проведени в последно време, безспорно позволяват да се предположи наличието на връзка между промените на часовото време и сърдечносъдовите заболявания, инфекциозните имунни заболявания и повишеното кръвно налягане (хипертония), свързани с нарушаването на цикъла на смяна на деня и нощта. Особено уязвими са определени групи, например децата и възрастните хора. Поради това е целесъобразно да се сложи край на сезонната смяна на часовото време с цел да се защити общественото здраве.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Териториите, различни от отвъдморските територии на държавите членки, са групирани в три различни времеви зони или в стандартни часови зони, т.е. GMT, GMT +1 и GMT +2. Голямото разширяване на Европейския съюз на север и на юг означава, че въздействието на дневната светлина в зависимост от часовото време е различно в целия Съюз. Поради това е важно държавите членки да вземат предвид географските аспекти на времето, т.е. естествените часови зони и географското положение, преди да променят часовите си зони. Държавите членки следва да се консултират с гражданите и със съответните заинтересовани лица, преди да решат да променят часовите си зони.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в)  В редица граждански инициативи бяха подчертани опасенията на гражданите във връзка с промяната на часовото време два пъти годишно и на държавите членки следва да се предостави необходимото време и възможността да проведат свои собствени обществени консултации и оценки на въздействието, за да се разберат по-добре последиците от прекратяването на сезонните промени на часовото време във всички региони.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4г)  Вследствие на лятното часово време, или използването на дневната светлина, се създава впечатлението, че през лятото залезът настъпва по-късно. За много граждани на ЕС лятото е синоним на слънчева светлина, която е налична до късно вечер. Връщането към „стандартното“ часово време би довело до това залезът да настъпва един час по-рано през лятото, което много ще намали периода през годината, в който е налице дневна светлина до късно вечер.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 4 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4д)  Редица проучвания изследват връзката между преминаването към лятното часово време, от една страна, и риска от инфаркти, нарушаването на биологичния ритъм, лишаването от сън, нарушаването на способността за концентрация и внимание, повишения риск от злополуки, ниската степен на удовлетвореност от живота и дори процента на самоубийства, от друга страна. По-продължителното наличие на дневна светлина, възможностите за предприемане на дейности на открито след работа или училище и излагането на слънчева светлина, обаче, имат някои положителни дългосрочни последици за общото благосъстояние.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 4 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4e)  Сезонната смяна на часовото време има отрицателно отражение и върху доброто състояние на животните – това е очевидно например в селското стопанство, където се наблюдава неблагоприятно въздействие върху производството на краве мляко.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 4 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4ж)  Широко разпространено е схващането, че сезонните промени на часовото време водят до икономии на енергия. Всъщност това беше основната причина за първоначалното им въвеждане през миналия век. Научните изследвания обаче показват, че сезонните промени на часовото време може да са от известна (макар и незначителна) полза за намаляване на потреблението на енергия в Съюза като цяло, но това не важи за всяка държава членка. Икономиите на енергията за осветление при преминаването към лятно часово време може също така да се окажат по-малки от увеличаването на потреблението на енергия за отопление. Освен това е трудно да се тълкуват резултатите, тъй като те са силно повлияни от външни фактори като метеорологични условия, поведение на потребителите на енергия или текущ процес на енергиен преход.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Директивата не засяга правото на всяка държава членка да взема решения относно своето стандартно часово време или времена за териториите под нейната юрисдикция и попадащи в териториалния обхват на Договорите, както и относно допълнителни промени на това време. С цел обаче да се гарантира, че прилагането на разпоредбите за лятното часово време от някои държави членки няма да наруши функционирането на вътрешния пазар, държавите членки следва да се въздържат от промяна на стандартното часово време на която и да било територия под тяхната юрисдикция от съображения, свързани със сезонната смяна на часовото време, дори тези промени да бъдат представени като промяна на часовата зона. Освен това, с цел да бъдат сведени до минимум смущенията в транспорта, далекосъобщенията и други засегнати сектори, те следва да нотифицират пред Комисията планираната промяна на стандартното им часово време и впоследствие да приложат нотифицираните промени. Въз основа на тази нотификация Комисията следва да информира всички останали държави членки, така че те да могат да вземат всички необходими мерки. Тя следва да информира и обществеността и заинтересованите страни, като публикува тази информация.

(5)  Директивата не засяга правото на всяка държава членка да взема решения относно своето стандартно часово време или времена за териториите под нейната юрисдикция и попадащи в териториалния обхват на Договорите, както и относно допълнителни промени на това време. С цел обаче да се гарантира, че прилагането на разпоредбите за лятното часово време от някои държави членки няма да наруши функционирането на вътрешния пазар, държавите членки следва да се въздържат от промяна на стандартното часово време на която и да било територия под тяхната юрисдикция от съображения, свързани със сезонната смяна на часовото време, дори тези промени да бъдат представени като промяна на часовата зона. Освен това, с цел да бъдат сведени до минимум смущенията в транспорта, далекосъобщенията и други засегнати сектори, те следва да уведомят Комисията най-късно до 1 април 2020 г., в случай че възнамеряват да променят стандартното си часово време в последната неделя на октомври 2021 г.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Ето защо е необходимо да бъде приключена предвидената в Директива 2000/84/ЕО хармонизация на периода, през който се прилага лятно часово време, и да се въведат общи правила, с които на държавите членки не се позволява да прилагат различно сезонно часово време, променяйки своето стандартно часово време повече от веднъж годишно, и с които се въвежда задължението за нотифициране на предвидените промени на стандартното часово време. Настоящата директива има за цел да даде решаващ принос за гладкото функциониране на вътрешния пазар и поради това следва да се основава на член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз съгласно тълкуването му в съответствие с постоянната практика на Съда на Европейския съюз.

(6)  Ето защо е необходимо да бъде приключена предвидената в Директива 2000/84/ЕО хармонизация на периода, през който се прилага лятно часово време, и да се въведат общи правила, с които на държавите членки не се позволява да прилагат различно сезонно часово време, променяйки своето стандартно часово време повече от веднъж годишно. Настоящата директива има за цел да даде решаващ принос за гладкото функциониране на вътрешния пазар и поради това следва да се основава на член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз съгласно тълкуването му в съответствие с постоянната практика на Съда на Европейския съюз.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Решението по въпроса кое стандартно часово време да бъде приложено във всяка една държава членка трябва да бъде предхождано от консултации и изследвания, които да вземат предвид предпочитанията на гражданите, географското разнообразие, регионалните различия, стандартните режими на работа и други фактори, които са от значение за конкретната държава членка. Поради това държавите членки следва да разполагат с достатъчно време, за да анализират въздействието на предложението и да изберат най-подходящото решение за своето население, като същевременно вземат предвид доброто функциониране на вътрешния пазар.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б)  Несвързана със смяната на сезоните промяна на часовото време ще доведе до свързани с прехода разходи, особено по отношение на ИТ системите в транспорта и в други сектори. Необходим е разумен период на подготовка за прилагането на настоящата директива, за да се намалят значително свързаните с прехода разходи.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Настоящата директива следва да се прилага от 1 април 2019 г., така че във всяка държава членка последният период на лятно часово време съгласно правилата от Директива 2000/84/ЕО следва да започне на 31 март 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки, които след изтичането на посочения период на лятно часово време предвиждат да приемат стандартно часово време, съответстващо на времето, прилагано през зимния сезон в съответствие с Директива 2000/84/ЕО, следва да променят своето стандартно часово време на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време, така че сходните и трайни промени в различните държави членки да бъдат извършени едновременно. Желателно е държавите членки да вземат съгласувано решенията за стандартното часово време, което всяка от тях ще прилага от 2019 г. нататък.

(7)  Настоящата директива следва да се прилага от 1 април 2021 г., така че във всяка държава членка последният период на лятно часово време съгласно правилата от Директива 2000/84/ЕО следва да започне през последната неделя през март 2021 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки, които след изтичането на посочения период на лятно часово време предвиждат да приемат стандартно часово време, съответстващо на времето, прилагано през зимния сезон в съответствие с Директива 2000/84/ЕО, следва да променят своето стандартно часово време през последната неделя през октомври 2021 г. в 1.00 ч. координирано универсално време, така че сходните и трайни промени в различните държави членки да бъдат извършени едновременно. Желателно е държавите членки да вземат съгласувано решенията за стандартното часово време, което всяка от тях ще прилага от 2021 г. нататък.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  За да бъде осигурено хармонизирано прилагане на настоящата директива, държавите членки следва да си сътрудничат и да вземат решения относно планираните от тях договорености за стандартното часово време по съгласуван и координиран начин. Ето защо следва да бъде създаден механизъм за координация, съставен от включва по един представител от всяка държава членка и от един представител на Комисията. В рамките на механизма за координация следва да бъдат обсъждани и оценявани потенциалните въздействия от всяко планирано решение на дадена държава членка, свързано с часовото време, върху функционирането на вътрешния пазар, за да бъдат избягвани значителни смущения.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Комисията следва да оцени дали предвидените договорености за часовото време в различните държави членки имат потенциала да възпрепятстват значително и трайно правилното функциониране на вътрешния пазар. Когато тази оценка не води до преразглеждане от страна на държавите членки на предвидените от тях договорености за часовото време, Комисията следва да може да отложи прилагането на настоящата директива с не повече от 12 месеца и ако е целесъобразно, да представи законодателно предложение. Поради тази причина и с цел гарантиране на правилното прилагане на настоящата директива, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с отлагане на датата на прилагане на настоящата директива с не повече от 12 месеца.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, държавите членки могат да направят сезонна промяна на своето стандартно часово време или времена през 2019 г., при условие че я извършат на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки нотифицират посоченото решение съгласно предвиденото в член 2.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да направят сезонна промяна на своето стандартно часово време или времена през 2021 г., при условие че я извършат на през последната неделя през октомври 2021 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки нотифицират посоченото решение на Комисията най-късно до 1 април 2020 г.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 1, ако дадена държава членка реши да промени своето стандартно часово време или времена на която и да било територия под нейната юрисдикция, тя нотифицира Комисията най-малко 6 месеца, преди промяната да породи действие. Когато дадена държава членка е направила такава нотификация и не я е оттеглила най-малко 6 месеца преди датата на предвидената промяна, държавата членка прилага тази промяна.

1.  Създава се механизъм за координация, за да се гарантира хармонизиран и координиран подход по отношение на разпоредбите относно часовото време в целия Съюз.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В едномесечен срок от нотификацията Комисията информира останалите държави членки за нея и публикува тази информация в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Механизмът за координация включва по един представител от всяка държава членка и един представител на Комисията.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато държава членка уведоми Комисията за своето решение съгласно член 1, параграф 2, механизмът за координация свиква държавите членки, за да обсъждат и оценяват потенциалното въздействие на предвидената промяна върху функционирането на вътрешния пазар, за да бъдат избягвани значителни смущения.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Когато Комисията прецени въз основа на оценката, посочена в параграф 2а, че планираната смяна ще се отрази значително на правилното функциониране на вътрешния пазар, тя информира за това нотифициращата държава членка.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.  Най-късно до 31 октомври 2020 г. нотифициращата държава членка решава дали да потвърди или не своето намерение. Когато нотифициращата държава членка реши да потвърди своето намерение, тя представя подробно обяснение как ще противодейства на отрицателното въздействие на промяната върху функционирането на вътрешния пазар.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията докладва пред Европейския парламент и Съвета за изпълнението на настоящата директива най-късно до 31 декември 2024 г.

1.  Най-късно до 31 декември 2025 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка относно прилагането и изпълнението на настоящата директива, придружен, ако е необходимо, от законодателно предложение за преразглеждане на директивата въз основа на задълбочена оценка на въздействието с участието на всички съответни заинтересовани страни.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки предоставят на Комисията съответната информация най-късно до 30 април 2024 г.

2.  Държавите членки предоставят на Комисията съответната информация най-късно до 30 април 2025 г.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 1 април 2019 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

1.  Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 1 април 2021 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 2019 г.

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 2021 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4а

 

1. Комисията, в тясно сътрудничество с механизма за координация, посочен в член 2, следи отблизо предвидените договорености за часовото време в целия Съюз .

 

2. Когато Комисията прецени, че предвидените договорености за часовото време, нотифицирани от държавите членки съгласно член 1, параграф 2, имат потенциала да възпрепятстват значително и трайно правилното функциониране на вътрешния пазар, тя е оправомощен да приема делегирани актове за отлагане на датата на прилагане на настоящата директива с не повече от 12 месеца и представя законодателно предложение, ако е целесъобразно.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 4 б

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8а, се предоставя на Комисията, считано от [датата на влизане в сила на настоящата директива] до [датата на започване на прилагане на настоящата директива].

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението, дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет в съответствие с член 4а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Директива 2000/84/ЕО се отменя, считано от 1 април 2019 г.

Директива 2000/84/ЕО се отменя, считано от 1 април 2021 г.

(1)

OВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0. / Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

OВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0. / Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

КОНТЕКСТ

През изминалия век в Европа от време на време са прилагани сезонни промени на часовото време. Причините за това са били различни, но много често тези промени са били с цел постигане на икономии на енергия. Това е и една от причините, поради които държавите – членки на ЕС, променяха часовото време през сравнително дълъг период от време. Настоящото законодателство на ЕС започна да се прилага през 2001 г.

Проучванията показват, че сезонните промени на часовото време засягат транспорта, вътрешния пазар, селското стопанство, енергетиката и общественото здраве, за да споменем само няколко сектора. Ясно е, че за функционирането на транспорта и на вътрешния пазар в рамките на ЕС е необходима хармонизирана времева система.

В някои отношения обаче промените на часовото време имат неблагоприятно въздействие. В селското стопанство промените на часовото време оказват отрицателно въздействие върху добивите от земеделски култури и върху доброто състояние на животните, като се прекъсват биоритмите на добитъка, което засяга например доенето на кравите. Промените на часовото време оказват отрицателно въздействие и върху общественото здраве, като най-засегнати са децата и по-възрастните хора. Проучвания показват също така, че при промяната на часовото време хората като цяло се чувстват по-зле, страдат от прекъсването на ритъма на денонощието, от нарушения на съня и умора. В енергийния сектор вече не е възможно да се забележат ясни ползи от промените на часовото време.

През последните години все повече се обсъждат сезонните промени на часовото време, което се илюстрира от гражданските инициативи, които се представят на националните парламенти и на Европейския парламент.

През февруари 2018 г. Европейският парламент прие резолюция, с която Комисията се призовава да направи преглед на Директивата относно сезонните промени на часовото време и ако е необходимо, да я преразгледа.

През лятото на 2018 г. Комисията проведе открита консултация, в рамките на която бяха получени около 4,6 милиона отговора, 84% от които в подкрепа на преустановяването на сезонните промени на часовото време.

През септември 2018 г. Комисията представи своето предложение за преразглеждане на Директивата относно сезонните промени на часовото време. В предложението Комисията предлага да се преустанови смяната на часовото време от 1 април 2019 г. нататък, като се позволи на държавите членки да изберат сами своето стандартно часово време.

ПОЗИЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Докладчикът приветства разискванията по въпроса за сезонните промени на часовото време. Той изразява задоволство от факта, че проведената от Комисията открита процедура на консултации относно преместването на часовниците беше посрещната с такъв голям интерес от страна на членовете на широката общественост, че бяха получени около 4,6 милиона отговора. Като се има предвид, че сезонната промяна на часовото време засяга много граждани, докладчикът счита, че разискванията са довели и до преразглеждане на директивата.

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията за преустановяването на сезонните промени на часовото време. Той обаче счита, че предложението на Комисията е до известна степен прибързано, тъй като преди да бъде изготвено предложението за преразглеждане на директивата не е извършена подходяща оценка на въздействието. Откритата консултация на Комисията беше проведена също така в продължение на относително кратък период – осем седмици, а не както е обичайно – 12 седмици. Може само да се съжалява за това, тъй като оценките на въздействието на законодателните предложения са важен начин да се предостави на създателите на политики достатъчно информация, въз основа на която да вземат окончателното си решение.

За да се гарантира правилното функциониране на транспорта и на вътрешния пазар, докладчикът счита, че наличието на хармонизирана времева система в рамките на ЕС е от съществено значение. Въпреки това докладчикът счита, че е важно държавите членки да запазят правомощията си да определят на национално равнище своето собствено стандартно часово време. Ето защо, за да се гарантира правилното функциониране на транспорта и на вътрешния пазар, докладчикът насърчава държавите членки да координират помежду си работата си по избора на часова зона и стандартно часово време. Решенията по този въпрос могат да бъдат координирани чрез обмен на информация между отговорните звена за контакт в държавите членки, които образуват мрежа.

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията държавите членки да уведомяват Комисията, преди да правят промени на стандартното часово време. Тази информация следва обаче да бъде предоставяна едновременно на Комисията и на държавите членки. Координираният обмен на информация може да бъде улеснен от мрежата на предложените от докладчика отговорни звена за контакт в държавите членки.

Тъй като за правилното функциониране на транспорта и на вътрешния пазар са необходими предвидимост и дългосрочна перспектива, докладчикът счита, че когато се налага промяна на стандартното часово време, срокът от 18 месеца преди настъпването на промяната е подходящ срок за изпращане на предизвестие от страна на дадена държава членка, с което да информира Комисията и другите държави членки.

С цел да се гарантира правилното функциониране на транспорта и на вътрешния пазар докладчикът счита, че е целесъобразно да се определи срок за транспониране от две години от датата на приемането на директивата, вместо да се определя конкретна дата за влизането ѝ в сила. Въпреки това докладчикът е на мнение, че настоящата директива следва да бъде приета възможно най-скоро.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (25.2.2019)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО

(COM(2018)0639 – C8‑0408/2018 – 2018/0332(COD))

Докладчик по становище: Болеслав Г. Пеха

КРАТКА ОБОСНОВКА

През последните години споразумението за лятното часово време беше предмет на усилени разисквания. Редица искания от граждани, от Европейския парламент и от някои държави – членки на ЕС, накараха Комисията да вземе решението да проучи функционирането на валидните понастоящем разпоредби относно лятното часово време в ЕС и да прецени дали те следва да бъдат променени или не.

В съответствие със споразумението за въвеждане на лятно часово време в ЕС часовниците се сменят два пъти годишно във всички държави членки, за да се вземат предвид промените в дължината на деня през отделните сезони. Часовниците се преместват с един час напред сутринта в последната неделя на март и с един час назад сутринта в последната неделя на октомври, за да се върнат към стандартното (астрономическо) време.

Спектърът от свързаните с лятното часово време въпроси, които се отнасят до здравето, е широк, като обхваща последствията в краткосрочен план (т.е. през дните след преминаването към друго часово време) и дългосрочните последици, както и положителните и отрицателните въздействия. Въпреки това въздействието върху здравето на човека, което оказват смущенията на биологичния ритъм, дължащи се на промяната на часовото време, все още е неясно. Необходими са допълнителни задълбочени изследвания на процеса на адаптация към промяната на часовото време.

По време на обществената консултация относно разпоредбите за лятното часово време мнозинството от всички участници (76%) заявиха, че имат отрицателен опит с преминаването от зимно часово време към лятно часово време. 43% от тези отговори се отнасяха до въпроси и проблеми, свързани със здравето, а 20% бяха обяснени с липсата на икономии на енергия.

Въз основа на тези отрицателни възприятия Комисията реши да вземе под внимание потенциално неблагоприятните последици за здравето, свързани с лятното часово време, които бяха предмет на многобройни проучвания и обсъждания. Някои проучвания изследват връзката между преминаването към лятното часово време и риска от инфаркти, нарушения ритъм на тялото, лишаването от сън, нарушената способност за концентрация и внимание, повишения риск от злополуки, ниската степен на удовлетвореност от живота и дори процента на самоубийства.

Въпреки че списъкът на потенциалните отрицателни въздействия е дълъг, някои проучвания ясно показват, че е налице положително дългосрочно въздействие върху общото благосъстояние вследствие на по-продължителното наличие на дневна светлина, възможностите за предприемане на дейности на открито след работа или училище и излагането на слънчева светлина.

Но въпреки че приветствам новата инициатива на Комисията и бих могъл да приема, че съществуват потенциални последици за здравето вследствие на разпоредбите относно лятното часово време в ЕС, считам, че в това отношение на държавите членки следва да се остави голяма възможност за избор в зависимост от техните интереси.

Ето защо възнамерявам да изтъкна някои потенциални аспекти на предложението, които са свързани със здравето, като посоча някои положителни и отрицателни елементи, които може да бъдат взети предвид, но в същото време се въздържам от налагането на решения на държавите членки. Разбира се, желанието ми е да възприема положителна нагласа към предложението на Европейската комисия, но за да се спази принципът на субсидиарност в рамките на политиката в областта на здравеопазването, следва да позволим на държавите членки да вземат своите собствени решения по хармонизиран начин.

В заключение бих искал да подчертая, че дори ако искаме да вземем ясно окончателно решение, особено предвид на факта, че наближава краят на настоящия парламентарен мандат, трябва да се вземат предвид емпиричните доказателства, свързани със здравето. Истинското и открито разглеждане и събиране на всички достъпни данни за това конкретно досие обаче не улеснява нашата задача, а именно вземането на решение, което да бъде еднозначно подкрепено от научно доказани аргументи. Дълбоко съм убеден, че следва да дадем израз на намерението си да приключим все още недовършената работа по този въпрос, като се има предвид ясно изразената воля на европейските граждани. Въпреки това трябва да признаем очевидните си ограничения – недостатъчните емпирични данни и липсата на обща позиция на държавите членки. По тези причини изглежда целесъобразно текущите преговори да бъдат отложени за кратко време, за да можем да работим с по-конкретни данни и да се ръководим от по-ясно послание от страна на държавите членки, що се отнася до техните все още неудовлетворени очаквания.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение      1

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Комисията проучи наличните доказателства, в които се подчертава значението на наличието на хармонизирани правила на Съюза в тази област, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избягват и да се избегнат, наред с другото, нарушения при изготвянето на графиците на транспортните операции и функционирането на информационните и комуникационните системи, по-високите разходи за трансгранична търговия или по-ниската производителност при стоките и услугите. Липсват убедителни доказателства за това до каква степен с въвеждането на лятното часово време се преодоляват неудобствата, свързани със смяната на часовото време два пъти годишно.

(3)  Комисията проучи наличните доказателства, в които се подчертава значението на наличието на хармонизирани правила на Съюза в тази област, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар, дългосрочното планиране и предсказуемостта и да се избегнат, наред с другото, нарушения при изготвянето на графиците на транспортните операции и функционирането на информационните и комуникационните системи, по-високите разходи за трансгранична търговия или по-ниската производителност при стоките и услугите. Липсват напълно убедителни доказателства за това до каква степен с въвеждането на лятното часово време се преодоляват неудобствата, свързани със смяната на часовото време два пъти годишно, а резултатите се различават в различните области.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 4

Текст в сила

Изменение

(4)  По въпроса за лятното часово време се води разгорещен обществен дебат, като някои държави членки вече изразиха предпочитанието си този режим да бъде преустановен. Предвид тези обстоятелства е необходимо да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегнат всякакви значителни смущения в него, причинени от различията между държавите членки в тази област. Ето защо е целесъобразно да се пристъпи към координирано прекратяване на използването на лятно часово време.

(4)  По въпроса за лятното часово време се води разгорещен обществен дебат, както стана ясно от 4,6-те милиона реакции на граждани, получени в отговор на откритата процедура на консултация на Комисията, мнозинството от които явно се противопоставят на настоящите сезонни промени. Основната причина за преустановяването е въздействието на промените в часовото време върху човешкото здраве (43%), последвана от липсата на икономии на енергия (20%). Въпреки че седемдесет процента от участниците в обществената консултация бяха от една държава членка, някои държави членки вече изразиха предпочитанието си този режим да бъде преустановен. Някои парламенти призоваха правителствата си да предприемат действия във връзка със сезонните промени на часовото време в ЕС. Бяха предприети национални законодателни инициативи за премахване на сезонните промени на часовото време. Предвид тези обстоятелства е необходимо да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегнат всякакви значителни смущения в него, причинени от различията между държавите членки в тази област. Ето защо е целесъобразно да се пристъпи към координирано прекратяване на използването на лятно часово време.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Териториите, различни от отвъдморските територии на държавите членки, са групирани в три различни времеви зони или в стандартни часови зони, т.е. GMT, GMT +1 и GMT +2. Голямото разширяване на Европейския съюз на север и на юг означава, че лятното часово време варира в целия Съюз. Поради това е важно държавите членки да вземат предвид географските аспекти на времето, т.е. естествените часови зони и географското положение, преди да променят часовите си зони. Държавите членки следва да се консултират с гражданите и със съответните заинтересовани страни, преди да решат да променят часовите си зони.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Лятното часово време, т.е. използването на дневната светлина, дава възможност през летните месеци слънцето да залязва по-късно. За много граждани на ЕС лятото е синоним на наличие на слънчева светлина до късна вечер. Връщането към „стандартното“ часово време би довело до това през лятото залезът да настъпва един час по-рано, което много ще намали периода през годината, в който е налице дневна светлина до късно вечер.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в)  Редица проучвания изследват връзката между преминаването към лятното часово време от една страна и риска от инфаркти, нарушаването на биологичния ритъм, лишаването от сън, нарушаването на способността за концентрация и внимание, повишения риск от злополуки, ниската степен на удовлетвореност от живота и дори процента на самоубийства, от друга страна. По-продължителното наличие на дневна светлина, възможностите за предприемане на дейности на открито след работа или училище и излагането на слънчева светлина, обаче, имат някои положителни дългосрочни отражения върху общото благосъстояние.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4г)  Хронобиологията показва, че биоритъмът на човешкото тяло се повлиява от всяка промяна в часовото време, което може да има отрицателно отражение върху здравето. Ако за повечето хора са необходими няколко дни, за да се приспособят към новите промени, хора от определени хоронотипове се нуждаят от няколко седмици или дори по-дълго време. Особено уязвими са определени групи, например децата и възрастните хора. Промяната на часовото време през пролетта е особено проблематична, тъй като съгласно някои проучвания например в първите два дни след промяната делът на исхемичните инсулти е по-голям. Съществува също така връзка между промените на часовото време и сърдечносъдовите заболявания, свързани с нарушаването на циркадния цикъл, причинено от смяната на часовото време.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 4 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4д)  Сезонната смяна на часовото време има отрицателно отражение и върху доброто състояние на животните – това е очевидно например в селското стопанство, където се наблюдава неблагоприятно въздействие върху производството на краве мляко.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 4 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4е)  Широко разпространено е твърдението, че сезонните промени на часовото време водят до икономии на енергия. Всъщност това беше основната причина за първоначалното им въвеждане през миналия век. Проучванията обаче показват, че сезонните промени на часовото време може да са от незначителна полза за намаляване на потреблението на енергия в Съюза като цяло, но това не важи за всяка държава членка. Спестеното от енергията за осветление при преминаването към лятно часово време може да е също така за сметка на увеличеното потребление на енергия за отопление. Освен това е трудно да се тълкуват резултатите, тъй като те са силно повлияни от външни фактори като метеорология, поведение на потребителите на енергия или текущ процес на енергиен преход.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Директивата не засяга правото на всяка държава членка да взема решения относно своето стандартно часово време или времена за териториите под нейната юрисдикция и попадащи в териториалния обхват на Договорите, както и относно допълнителни промени на това време. С цел обаче да се гарантира, че прилагането на разпоредбите за лятното часово време от някои държави членки няма да наруши функционирането на вътрешния пазар, държавите членки следва да се въздържат от промяна на стандартното часово време на която и да било територия под тяхната юрисдикция от съображения, свързани със сезонната смяна на часовото време, дори тези промени да бъдат представени като промяна на часовата зона. Освен това, с цел да бъдат сведени до минимум смущенията в транспорта, далекосъобщенията и други засегнати сектори, те следва да нотифицират пред Комисията планираната промяна на стандартното им часово време и впоследствие да приложат нотифицираните промени. Въз основа на тази нотификация Комисията следва да информира всички останали държави членки, така че те да могат да вземат всички необходими мерки. Тя следва да информира и обществеността и заинтересованите страни, като публикува тази информация.

(5)  Директивата не засяга правото на всяка държава членка да взема решения относно своето стандартно часово време или времена за териториите под нейната юрисдикция и попадащи в териториалния обхват на Договорите, както и относно допълнителни промени на това време. С цел обаче да се гарантира, че не се нарушава функционирането на вътрешния пазар, държавите членки следва да се споразумеят за евентуална промяна в стандартното време след консултации с другите държави членки и когато е възможно, да приемат хармонизиран подход. С цел да се избегне прилагането на разпоредбите за лятното часово време само от някои държави членки, държавите членки следва да се въздържат от промяна на стандартното часово време на която и да било територия под тяхната юрисдикция от съображения, свързани със сезонната смяна на часовото време, дори тези промени да бъдат представени като промяна на часовата зона. Освен това, с цел да бъдат сведени до минимум смущенията в транспорта, далекосъобщенията и други засегнати сектори, те следва да нотифицират пред Комисията планираната промяна на стандартното им часово време и впоследствие да приложат нотифицираните промени. Въз основа на тази нотификация Комисията следва да информира всички останали държави членки, така че те да могат да вземат всички необходими мерки. Тя следва да информира и обществеността и заинтересованите страни, като публикува тази информация незабавно след като получи всички уведомления от държавите членки.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Държавите членки следва да се координират помежду си по отношение на избраните от тях стандартни часови зони, които следва да бъдат възможно най-добре хармонизирани между държавите членки, за да се избегнат прекалено големи различия в часовите зони в Съюза, така че да се осигури гладко функциониране на вътрешния пазар и да има предвидимост за гражданите, потребителите и съответните сектори. При все че не е възможно от правна гледна точка държавите членки да се задължат да изберат дадена часова зона, следва да се положат всички усилия, за да се избегнат ненужни усложнения. Ето защо държавите членки следва да се консултират помежду си и с Комисията относно решенията си за преустановяване на сезонните промени на часовото време. За тази цел всяка държава членка следва да определи един представител, който да се консултира с Комисията и с другите държави членки.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Настоящата директива следва да се прилага от 1 април 2019 г., така че във всяка държава членка последният период на лятно часово време съгласно правилата от Директива 2000/84/ЕО следва да започне на 31 март 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки, които след изтичането на посочения период на лятно часово време предвиждат да приемат стандартно часово време, съответстващо на времето, прилагано през зимния сезон в съответствие с Директива 2000/84/ЕО, следва да променят своето стандартно часово време на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време, така че сходните и трайни промени в различните държави членки да бъдат извършени едновременно. Желателно е държавите членки да вземат съгласувано решенията за стандартното часово време, което всяка от тях ще прилага от 2019 г. нататък.

(7)  Настоящата директива следва да се прилага от 30 март 2020 г., така че във всяка държава членка последният период на лятно часово време съгласно правилата от Директива 2000/84/ЕО следва да започне на 30 март 2020 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки, които след изтичането на посочения период на лятно часово време предвиждат да приемат стандартно часово време, съответстващо на времето, прилагано през зимния сезон в съответствие с Директива 2000/84/ЕО, следва да променят своето стандартно часово време на 25 октомври 2020 г. в 1.00 ч. координирано универсално време, така че сходните и трайни промени в различните държави членки да бъдат извършени едновременно. Желателно е държавите членки да вземат съгласувано решенията за стандартното часово време, което всяка от тях ще прилага от 2020 г. нататък.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки не трябва да правят сезонни промени на своето стандартно часово време или времена.

1.  Държавите членки не трябва да правят сезонни промени на своето стандартно часово време или времена.

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, държавите членки могат да направят сезонна промяна на своето стандартно часово време или времена през 2019 г., при условие че я извършат на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки нотифицират посоченото решение съгласно предвиденото в член 2.

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, държавите членки могат да направят сезонна промяна на своето стандартно часово време или времена през 2020 г., при условие че я извършат на 25 октомври 2020 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки нотифицират посоченото решение съгласно предвиденото в член 2.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 2 – параграфи 1 и 1а (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 1, ако дадена държава членка реши да промени своето стандартно часово време или времена на която и да било територия под нейната юрисдикция, тя нотифицира Комисията най-малко 6 месеца, преди промяната да породи действие. Когато дадена държава членка е направила такава нотификация и не я е оттеглила най-малко 6 месеца преди датата на предвидената промяна, държавата членка прилага тази промяна.

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 1, ако дадена държава членка реши да промени своето стандартно часово време или времена на която и да било територия под нейната юрисдикция, тя нотифицира Комисията най-малко 6 месеца преди промяната да породи действие. Когато дадена държава членка е направила такава нотификация и не я е оттеглила най-малко 6 месеца преди датата на предвидената промяна, държавата членка прилага тази промяна.

 

1a.  Преди да вземат решението, посочено в параграф 1, държавите членки се консултират с всички други държави членки. Комисията оказва съдействие за провеждането на консултациите. Всяка държава членка определя един представител, който да отговаря за консултациите с другите държави членки и с Комисията.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2.  В едномесечен срок от нотификацията Комисията информира останалите държави членки за нея и публикува тази информация в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  В едномесечен срок от нотификацията Комисията информира останалите държави членки за нея и публикува тази информация в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията информира обществеността незабавно след като получи всички уведомления от държавите членки.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията докладва пред Европейския парламент и Съвета за изпълнението на настоящата директива най-късно до 31 декември 2022 г.

1.  Комисията докладва пред Европейския парламент и Съвета за изпълнението на настоящата директива най-късно до 31 декември седем години след приемането на настоящата директива.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки предоставят на Комисията съответната информация най-късно до 30 април 2024 г.

2.  Държавите членки предоставят на Комисията съответната информация най-късно до 30 април седем години след приемането на настоящата директива.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 1 април 2019 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 30 март 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 2019 г.

Те прилагат тези разпоредби от 30 март 2020 г.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директива 2000/84/ЕО се отменя, считано от 1 април 2019 г.

Директива 2000/84/ЕО се отменя, считано от 30 март 2020 г.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Преустановяване на сезонните промени на часовото време

Позовавания

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

13.9.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Bolesław G. Piecha

22.10.2018

Разглеждане в комисия

21.1.2019

 

 

 

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

9

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Christofer Fjellner, Martin Häusling, Jan Huitema, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Czesław Hoc, Olle Ludvigsson, Anthea McIntyre, Tonino Picula

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

49

+

ALDE :

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR :

Arne Gericke, Czesław Hoc, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean‑François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL :

Stefan Eck, Kateřina Konečná

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin‑Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Peter Liese, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Mihai Ţurcanu

S&D:

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Tonino Picula, Pavel Poc, Christel Schaldemose

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Martin Häusling, Davor Škrlec

9

-

ALDE :

Gerben‑Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis

ECR :

Anthea McIntyre

EFDD:

Julia Reid

S&D:

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor

1

0

VERTS/ALE:

Bas Eickhout

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (19.2.2019)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Докладчик по становище: Свен Шулце

КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на въвеждането на лятното часово време е извличането на полза от естествената дневна светлина. Чрез връщането на часовника с един час напред – тъй като през пролетта дните стават по-дълги – слънцето залязва с този един час по-късно в периода до есента, когато часовникът се връща отново назад. Тази практика се прилага в над 60 държави по света. В ЕС държавите членки имат дългогодишна традиция на прилагане на лятното часово време и много от тях са разработили собствени схеми за използване на дневната светлина през лятото. Опити за хармонизация в рамките на ЕС започнаха през 70-те години на миналия век, като целта беше да се улесни ефективното функциониране на вътрешния пазар.

Понастоящем Директива 2000/84/ЕО, чиято отмяна се предвижда, урежда единното прилагане на лятното часово време в ЕС. Много трети държави в Европа хармонизираха своето лятно часово време с това на ЕС.

Проведени бяха редица академични проучвания с цел изследване на предимствата и недостатъците на лятното часово време. Изглежда, че лятното часово време е благоприятно за вътрешния пазар (по-специално транспортния сектор) и за развлекателни дейности на открито, като освен това генерира незначителни икономии на енергия. Отражението върху други икономически сектори обаче все още не е ясно.

Трябва да се признае, че наличната научна доказателствена база и съвременните познания по отношение на възможните положителни или отрицателни последици от лятното часово време са все още много ограничени и по-скоро откъслечни.

Научните изследвания в областта на здравеопазването, обаче, свързват лятното часово време с нарушаване на човешкия биоритъм („циркаден ритъм“). Нови научни изследвания сочат, че отражението върху човешкия биоритъм може би е по-сериозно, отколкото се е считало досега. Научните факти, които са на разположение, са много ограничени.

Гражданите и Европейският парламент все повече поставят под въпрос системата на промяна на часовото време два пъти годишно. Въпреки това нито едно правителство от ЕС не призова за промяна на действащите разпоредби за лятното часово време. Трети държави като Русия, а наскоро и Турция, премахнаха лятното часово време, като предвидиха преходни периоди от пет, дори повече години.

В своята резолюция от 8 февруари 2018 г.(1) Европейският парламент призова Комисията да извърши оценка на разпоредбите относно лятното часово време, предвидени в Директива 2000/84/ЕО, и по целесъобразност да изготви предложение за преразглеждане.

Европейската комисия не извърши оценка на въздействието, но проведе обществена консултация, в рамките на която бяха получени около 4,6 млн. отговора. Това е най-големият брой отговори, получавани досега при провеждана от Комисията консултация. 84% от респондентите подкрепиха преустановяването на промяната на часовото време два пъти годишно, а 16% изразиха желание тя да бъде запазена.

В този контекст целта на настоящото становище е да подкрепи идеята, че прилагането на разпоредбите за промяна на часовото време два пъти годишно следва да бъде преустановено при определени условия.

Основното предизвикателство по отношение на преустановяването на промяната на часовото време два пъти годишно е да се избегнат сериозни сътресения на вътрешния пазар, предизвикани от различията между държавите членки в тази област и от липсата на правомощия за координиране на стандартните часови времена на европейско равнище.

Докладчикът по становище е наясно с факта, че ЕС може да сложи край на промяната на часовото време два пъти годишно, но не разполага с правомощия да наложи стандартно часово време в целия ЕС.

Независимо от съображенията относно последиците отмяната на Директивата относно лятното часово време не би премахнала автоматично лятното часово време в целия ЕС. Тя ще сложи край на хармонизацията в целия ЕС и ще върне въпроса за лятното часово време обратно в компетентността на държавите членки. Държавите членки ще имат свободата да решават самостоятелно относно своите индивидуални времеви режими: те може да изберат да запазят лятното часово време (с настоящия или с изменен график за лятно часово време) или да го премахнат. Премахването на лятното часово време ще доведе на първо място до целогодишно стандартно време („зимно часово време“), което означава, че през пролетта и лятото вечерите ще са по-тъмни.

За да се постигне целогодишно лятно часово време, ще трябва технически държавите членки да променят времевите зони. Липсата на координация на часовите времена на национално равнище обаче вероятно ще има отрицателни последици за вътрешния пазар.

Във всеки случай трябва да се избягва разнообразие от часови зони вследствие на различните предпочитания на държавите членки за запазване на зимното или лятното часово време като стандартно часово време, тъй като това би направило вътрешния пазар по-разнороден.

То би усложнило трансграничната търговия, транспорта, комуникацията и движението в рамките на вътрешния пазар и трети държави и би оказало значително отрицателно въздействие върху системата от слотове на въздухоплавателната промишленост, използвана за координиране на полетите на най-натоварените летища по света. Промяната на часовото време може да се използва от конкурентни авиокомпании от трети държави да изтласкат от пазара европейските авиокомпании, за да получат по-голям пазарен дял извън ЕС.

В областта на правната осъществимост докладчикът по становище предлага влизането в сила да се обвърже с предварително консенсусно споразумение между всички държави – членки на ЕС, относно механизъм за координация за ново стандартно часово време. Най-добре би било трите съществуващи часови зони да останат непроменени. По отношение на този законодателен акт докладчикът по становище счита процедурата за съвместно вземане на решения за подходящ инструмент за постигане на това споразумение между държавите членки. Държавата членка, която води председателството на Съвета, координира този процес.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В своята резолюция от 8 февруари 2018 г. Европейският парламент призова Комисията да извърши оценка на разпоредбите относно лятното часово време, предвидени в Директива 2000/84/ЕО, и, ако е необходимо, да изготви предложение за нейното преразглеждане. В посочената резолюция също така бе потвърдено, че е от съществено значение да се запази хармонизиран подход по отношение на часовото време в рамките на Съюза.

(2)  Въз основа на изложеното в редица петиции на граждани, парламентарни въпроси и публични изслушвания по въпроса, в своята резолюция от 8 февруари 2018 г. Европейският парламент призова Комисията да извърши задълбочена оценка на разпоредбите относно лятното часово време, предвидени в Директива 2000/84/ЕО, и ако е необходимо, да изготви предложение за нейното преразглеждане. В посочената резолюция също така бе подчертано, че е важно да се запази хармонизиран подход по отношение на часовото време в рамките на Съюза, а така също и единен за ЕС режим на часовото време.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Комисията проучи наличните доказателства, в които се подчертава значението на наличието на хармонизирани правила на Съюза в тази област, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избягват и да се избегнат, наред с другото, нарушения при изготвянето на графиците на транспортните операции и функционирането на информационните и комуникационните системи, по-високите разходи за трансгранична търговия или по-ниската производителност при стоките и услугите. Липсват убедителни доказателства за това до каква степен с въвеждането на лятното часово време се преодоляват неудобствата, свързани със смяната на часовото време два пъти годишно.

(3)  Комисията проучи наличните доказателства, в които се подчертава значението на наличието на хармонизирани правила на Съюза в тази област, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар, да се създаде предвидимост и дългосрочна сигурност и да се избягват, наред с другото, нарушения при изготвянето на графиците на транспортните операции, в енергийния сектор и във функционирането на информационните и комуникационните системи, по-високите разходи за трансгранична търговия или по-ниската производителност при стоките и услугите. Преминаването към нова часова система следва да бъде улеснено чрез тестване в областта на ИКТ с цел ефективно прилагане без допълнителни разходи за предприятията и гражданите. Освен това, въпреки че научните доказателства все още не са напълно убедителни, последните научни проучвания посочват възможните отрицателни въздействия върху човешкото здраве, свързани със смяната на часовото време два пъти годишно. В неотдавнашните проучвания, отнасящи се до човешкото здраве, се посочва също така, че промените на часовото време два пъти годишно имат различни отрицателни въздействия и че приспособяването към тези промени не е толкова лесно, колкото се е предполагало.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Обществените дискусии относно лятното часово време не са нищо ново, а след неговото въвеждане е имало няколко инициативи за преустановяване на тази практика. Някои държави членки проведоха национални консултации и по-голямата част от предприятията и заинтересованите лица подкрепиха преустановяването на тази практика. Консултацията по инициатива на Европейската комисия доведе до същото заключение.

Обосновка

Въвеждането на промяна на часовото време имаше противници в началото, но настоящото предложение е резултат от различни проучвания и консултации, които допълват идеологическите разисквания с аргументи. За тази цел е целесъобразно да бъдат упоменати предишните разисквания и процесът, който доведе до настоящото предложение.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  По въпроса за лятното часово време се води разгорещен обществен дебат, като някои държави членки вече изразиха предпочитанието си този режим да бъде преустановен. Предвид тези обстоятелства е необходимо да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегнат всякакви значителни смущения в него, причинени от различията между държавите членки в тази област. Ето защо е целесъобразно да се пристъпи към координирано прекратяване на използването на лятно часово време.

(4)  По въпроса за лятното часово време се води разгорещен обществен дебат, което се вижда от факта, че 4,6 милиона граждани са отговорили в обществената консултация, проведена от Комисията, като повечето от тях са против действащата система на сезонни промени на часовото време. Това все още не е придружено от научно обоснована оценка на въздействието, която да не се ограничава до анализа на съществуващи материали в тази област. Някои държави членки също така вече изразиха предпочитанието си този режим да бъде преустановен. Предвид тези обстоятелства е необходимо да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар, както и на трансграничните дейности на гражданите, и да се избегнат всякакви значителни смущения в тях, причинени от различията между държавите членки в тази област. Ето защо е наложително в рамките на използваната за тази директива процедура на съвместно вземане на решения да се пристъпи към прекратяване на използването на лятно часово време единствено ако преди това държавите членки са постигнали споразумение относно механизъм за координиране. Съответното председателство на Съвета ще има водеща роля в създаването на този механизъм за координиране. Този механизъм следва да отчита трите съществуващи часови зони в ЕС при определянето на стандартното време от всяка държава членка. Когато държава членка предприеме такава промяна и без да се засяга нейното право да вземе решение относно своето стандартно време, тя ще положи всички усилия, за да гарантира, че разликата във времето между нея и съседните държави членки не надвишава един час. Европейската комисия може да извърши оценка на въздействието на планираната промяна на стандартното време и на въздействието ѝ върху съседните държави членки и вътрешния пазар.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  За да се избегнат отрицателни последици за функционирането на вътрешния пазар, както и трудности при трансграничните дейности за гражданите на ЕС, от ключово значение е да се гарантира, че при разпределението на часовите зони в Съюза продължава да се съблюдава географският принцип. Поради това прекратяването на лятното часово време следва да бъде предшествано от процес на координиране между държавите членки. Процесът ще помогне на държавите членки, по-специално на съседните държави, да постигнат по съгласуван начин обща позиция относно стандартното часово време, което всяка държава членка ще избере да прилага в бъдеще, като същевременно се зачита суверенното право на всяка държава членка да взема решения относно своето стандартно часове време и се вземат предвид различните нужди на населението в държавите членки, които понастоящем се простират в общо три часови зони.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Последните научни данни показват връзка между системата на промяна на часа два пъти годишно и здравословни проблеми, свързани с хронобиологията чрез нарушения в циркадния ритъм, например сърдечно-съдови заболявания.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Директивата не засяга правото на всяка държава членка да взема решения относно своето стандартно часово време или времена за териториите под нейната юрисдикция и попадащи в териториалния обхват на Договорите, както и относно допълнителни промени на това време. С цел обаче да се гарантира, че прилагането на разпоредбите за лятното часово време от някои държави членки няма да наруши функционирането на вътрешния пазар, държавите членки следва да се въздържат от промяна на стандартното часово време на която и да било територия под тяхната юрисдикция от съображения, свързани със сезонната смяна на часовото време, дори тези промени да бъдат представени като промяна на часовата зона. Освен това, с цел да бъдат сведени до минимум смущенията в транспорта, далекосъобщенията и други засегнати сектори, те следва да нотифицират пред Комисията планираната промяна на стандартното им часово време и впоследствие да приложат нотифицираните промени. Въз основа на тази нотификация Комисията следва да информира всички останали държави членки, така че те да могат да вземат всички необходими мерки. Тя следва да информира и обществеността и заинтересованите страни, като публикува тази информация.

(5)  Директивата не засяга правото на всяка държава членка да взема решения относно своето стандартно часово време или времена за териториите под нейната юрисдикция и попадащи в териториалния обхват на Договорите, както и относно допълнителни промени на това време. С цел обаче да се гарантира, че прилагането на разпоредбите за лятното часово време от някои държави членки няма да наруши функционирането на вътрешния пазар, както и за да се гарантира координиран подход, държавите членки следва да се въздържат от промяна на стандартното часово време на която и да било територия под тяхната юрисдикция от съображения, свързани със сезонната смяна на часовото време, дори тези промени да бъдат представени като промяна на часовата зона, извършвана в Европа. Освен това, с цел да бъдат сведени до минимум смущенията, наред с другото в сектора на вътрешния пазар, енергийните мрежи на ЕС, транспорта, преди всичко в сектора на въздушния транспорт и неговата установена система от слотове за излитане и кацане, в сектора на далекосъобщенията и други засегнати сектори, те следва да нотифицират пред Комисията планираната промяна на стандартното си часово време и впоследствие да приложат нотифицираните промени. Въз основа на тази нотификация Комисията следва да информира всички останали държави членки, така че те да могат да вземат всички необходими мерки, за да противодействат на трансграничното въздействие, причинено от разликите в часовото време между съседни държави. Тя следва да информира и обществеността и заинтересованите страни, като публикува тази информация.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  Държавите членки следва да вземат своето решение, без да излагат на риск конкурентоспособността на предприятия от европейския транспортен сектор, които са особено чувствителни към промени във времето, като например европейските авиокомпании и летища, по отношение на предприятия от трети държави.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  Решението кое стандартно часово време да бъде приложено във всяка една държава членка изисква предварителни консултации и проучвания, които да се съобразят с предпочитанията на гражданите, географското разнообразие и регионалните различия, стандартните режими на работа и други фактори, които са от значение за конкретната държава членка. Поради това държавите членки следва да разполагат с достатъчно време да анализират вероятното въздействие на предложението и да изберат най-подходящото решение за своето население, като същевременно вземат предвид доброто функциониране на вътрешния пазар.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Настоящата директива следва да се прилага от 1 април 2019 г., така че във всяка държава членка последният период на лятно часово време съгласно правилата от Директива 2000/84/ЕО следва да започне на 31 март 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки, които след изтичането на посочения период на лятно часово време предвиждат да приемат стандартно часово време, съответстващо на времето, прилагано през зимния сезон в съответствие с Директива 2000/84/ЕО, следва да променят своето стандартно часово време на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време, така че сходните и трайни промени в различните държави членки да бъдат извършени едновременно. Желателно е държавите членки да вземат съгласувано решенията за стандартното часово време, което всяка от тях ще прилага от 2019 г. нататък.

(7)  Настоящата директива следва да се прилага от 1 април 2020 г., така че във всяка държава членка последният период на лятно часово време съгласно правилата от Директива 2000/84/ЕО следва да започне на 29 март 2020 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки, които след изтичането на посочения период на лятно часово време предвиждат да приемат стандартно часово време, съответстващо на времето, прилагано през зимния сезон в съответствие с Директива 2000/84/ЕО, следва да променят своето стандартно часово време на 25 октомври 2020 г. в 1.00 ч. координирано универсално време, така че сходните и трайни промени в различните държави членки да бъдат извършени едновременно. Условие за прилагането на тази уредба е държавите членки да вземат съгласувано и в дух на консенсус решенията за стандартното часово време, което всяка от тях ще прилага от 2020 г. нататък, като държавите членки се насърчават да запазят часовата зона, която понастоящем е в сила за тях. Може да бъде създадена мрежа от национални звена за контакт относно часовото време. Важно е да бъдат избегнати вероятни усложнения, които биха могли да възникнат при прилагането от страна на държавите членки на настоящата директива. Поради това е необходимо да им се предостави достатъчно време и да се гарантира хармонизиран и добре координиран подход.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Изпълнението на настоящата директива следва да бъде наблюдавано. Резултатите от това наблюдение следва да бъдат представени от Комисията в доклад до Европейския парламент и до Съвета. Този доклад следва да се основава на информацията, предоставена на Комисията от държавите членки своевременно, така че докладът да може да бъде представен в определения срок.

(8)  Изпълнението на настоящата директива следва да бъде наблюдавано и подлежи на механизма за координация, договорен предварително между държавите членки в рамките на тази процедура на съвместно вземане на решение. Резултатите от това наблюдение следва да бъдат представени от Комисията в доклад до Европейския парламент и до Съвета. Този доклад следва да се основава на информацията, предоставена на Комисията от държавите членки своевременно, така че докладът да може да бъде представен в определения срок.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, държавите членки могат да направят сезонна промяна на своето стандартно часово време или времена през 2019 г., при условие че я извършат на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки нотифицират посоченото решение съгласно предвиденото в член 2.

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, държавите членки могат да направят сезонна промяна на своето стандартно часово време или времена през 2020 г., при условие че я извършат на 25 октомври 2020 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки нотифицират посоченото решение съгласно предвиденото в член 2.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 1, ако дадена държава членка реши да промени своето стандартно часово време или времена на която и да било територия под нейната юрисдикция, тя нотифицира Комисията най-малко 6 месеца, преди промяната да породи действие. Когато дадена държава членка е направила такава нотификация и не я е оттеглила най-малко 6 месеца преди датата на предвидената промяна, държавата членка прилага тази промяна.

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 1, ако дадена държава членка реши да промени своето стандартно часово време или времена на която и да било територия под нейната юрисдикция, тя нотифицира Комисията най-малко 12 месеца, преди промяната да породи действие. Когато дадена държава членка е направила такава нотификация и не я е оттеглила най-малко 12 месеца преди датата на предвидената промяна, държавата членка прилага тази промяна.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В едномесечен срок от нотификацията Комисията информира останалите държави членки за нея и публикува тази информация в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  В едномесечен срок от нотификацията Комисията информира останалите държави членки и широката общественост за нея и публикува тази информация в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  За да има координиран подход при прилагането на параграфи 1 и 2 от настоящия член, Съветът установява механизъм за координация.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията докладва пред Европейския парламент и Съвета за изпълнението на настоящата директива най-късно до 31 декември 2024 г.

1.  Комисията докладва пред Европейския парламент и Съвета за изпълнението на настоящата директива най-късно до 31 декември 2025 г.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки предоставят на Комисията съответната информация най-късно до 30 април 2024 г.

2.  Държавите членки предоставят на Комисията съответната информация най-късно до 30 април 2025 г.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2019 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 2019 г.

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 2020 г.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директива 2000/84/ЕО се отменя, считано от 1април 2019 г.

Директива 2000/84/ЕО се отменя, считано от 1април 2020 г.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Преустановяване на сезонните промени на часовото време

Позовавания

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Дадено становище

Дата на обявяване в заседание

ITRE

13.9.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Sven Schulze

25.10.2018

Разглеждане в комисия

23.1.2019

 

 

 

Дата на приемане

19.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

7

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Davor Škrlec, Anneleen Van Bossuyt

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Luigi Morgano

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Angelo Ciocca

S&D

Edouard Martin

2

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Резолюция на Европейския парламент от 8 февруари 2018 г. относно разпоредбите за промяна на часовото време (2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (21.2.2019)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО

(COM(2018)0639 – C8‑0408/2018 – 2018/0332(COD))

Докладчик по становище: Игор Шолтес

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението на Европейската комисия за преустановяване на извършваните два пъти през годината промени на часовото време в съответствие със становищата, изразени от Европейския парламент в неговата резолюция от февруари 2018 г. и от неговите граждани.

Бяха публикувани многобройни проучвания и доклади, доказващи отрицателните последици от извършваните два пъти през годината промени на часовото време за множество аспекти на нашето общество, от рисковете за здравето и проблемите, причинени от нарушаването на циркадния ритъм, до повишаването на процента на злополуките през дните след промяната, увеличаването на административната тежест и разходите за множество икономически сектори.

По време на лятото на 2018 г. Европейската комисия проведе обществена консултация, с която събра 4,6 милиона отговора, като 99,8% от отговорите бяха от граждани. Останалите 0,2% от отговорите са от заинтересовани страни или предприятия. Резултатите от тази консултация бяха в подкрепа на преустановяването на извършваните два пъти през годината промени на часовото време, с 84%. Следователно настоящото предложение е в съответствие с мненията, изразени от гражданите, като същевременно подчертава необходимостта от съгласуван и хармонизиран подход за гарантиране на функционирането на вътрешния пазар.

Териториите на държавите — членки на ЕС, са групирани в три отделни часови зони, т.е. GMT, GMT + 1 и GMT + 2. Поради това при вземането на решение относно преустановяването та промяната на часовото време трябва да бъдат отчитани няколко фактора, като например географските аспекти и природните часови зони, както и тяхното въздействие върху здравето поради наличието на дневна светлина.

Въпреки че държавите членки продължават да бъдат компетентни да вземат решения относно своето стандартно часово време, докладчикът счита, че е необходимо да се поддържа хармонизиран подход за договорености относно часовото време, за да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избягват сериозни смущения, които биха довели до разнообразни национални разпоредби, ако държавите членки решат да създадат множествени промени с един час на часовото време в целия блок.

Координираният подход предполага подходящ график, който ще дава възможност на държавите членки да оценяват точно въздействието на постоянно преминаване към GMT + 1 и GMT + 2, като се има предвид броят на областите, които трябва да бъдат взети предвид, като например въздействието върху икономиката по отношение на трансграничната търговия, комуникациите и транспорта, а също така и въздействието върху човешкото здраве, пътната безопасност или околната среда.

Поради това се предлага датата на прилагане да се отложи с една година, така че на държавите членки да бъде дадено достатъчно време да координират подхода си и да осигурят подходящо участие на съответните заинтересовани страни и граждани чрез организирането на обществени консултации.

Следва да се осигури подходяща координация посредством създаването на мрежа, съставена от представители на всяка държава членка и Комисията, която да действа като посредник, в случай че предвижданото изменение на часовото време от една държава членка би породило опасения от страна на други държави членки и би засегнало правилното функциониране на вътрешния пазар.

Оценката на прилагането на настоящата директива следва да се извършва след четири години, считано от началото на прилагането на директивата, вместо предложените от Комисията пет години.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В миналото решенията на държавите членки за въвеждане на лятно часово време се вземат на национално равнище. Ето защо за функционирането на вътрешния пазар е важно да бъде определена обща дата и час за началото и края на лятното часово време, които да бъдат валидни в целия Съюз. В съответствие с Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета21 понастоящем всички държави членки преминават към лятно часово време от последната неделя на март до последната неделя на октомври същата година.

(1)  В миналото решенията на държавите членки за въвеждане на лятно часово време се вземат на национално равнище. Ето защо за функционирането на вътрешния пазар е важно да бъде определена обща дата и час за началото и края на лятното часово време, които да бъдат валидни в целия Съюз, така че смяната на часовото време да бъде координирана в държавите членки.. В съответствие с Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета21 понастоящем всички държави членки прилагат два пъти годишно сезонни промени на часовото време Стандартното часово време се превключва към лятното часово време в последната неделя на март до последната неделя на октомври същата година.

__________________

__________________

21 Директива 2000/84/EО на Европейския парламент и на Съвета относно разпоредби за лятното часово време (ОВ L 31, 2.2.2001 г., стр. 21).

21 Директива 2000/84/EО на Европейския парламент и на Съвета относно разпоредби за лятното часово време (ОВ L 31, 2.2.2001 г., стр. 21).

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В своята резолюция от 8 февруари 2018 г. Европейският парламент призова Комисията да извърши оценка на разпоредбите относно лятното часово време, предвидени в Директива 2000/84/ЕО, и ако е необходимо, да изготви предложение за нейното преразглеждане. В посочената резолюция също така бе потвърдено, че е от съществено значение да се запази хармонизиран подход по отношение на часовото време в рамките на Съюза.

(2)  В своята резолюция от 8 февруари 2018 г. Европейският парламент призова Комисията да извърши оценка на сезонните смени на часовото време два пъти годишно, предвидени в Директива 2000/84/ЕО, и, ако е необходимо, да изготви предложение за нейното преразглеждане. В посочената резолюция също така бе потвърдено, че е от съществено значение да се запази хармонизиран подход по отношение на часовото време в целия Съюз, като се отбелязва, че многобройни научни изследвания са посочили наличието на отрицателно въздействие на сезонните смени на часовото време два пъти годишно.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Комисията проучи наличните доказателства, в които се подчертава значението на наличието на хармонизирани правила на Съюза в тази област, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избягват и да се избегнат, наред с другото, нарушения при изготвянето на графиците на транспортните операции и функционирането на информационните и комуникационните системи, по-високите разходи за трансгранична търговия или по-ниската производителност при стоките и услугите. Липсват убедителни доказателства за това до каква степен с въвеждането на лятното часово време се преодоляват неудобствата, свързани със смяната на часовото време два пъти годишно.

(3)  Комисията проучи наличните доказателства, в които се подчертава значението на наличието на хармонизирани правила на Съюза в тази област, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар, дългосрочното планиране и предсказуемостта и да се избягват и да се избегнат, наред с другото, нарушения при изготвянето на графиците на транспортните операции и функционирането на информационните и комуникационните системи, по-високите разходи за трансгранична търговия или по-ниската производителност при стоките и услугите. Липсват убедителни доказателства за това до каква степен с въвеждането на лятното часово време се преодоляват неудобствата, свързани със смяната на часовото време два пъти годишно.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Многобройни проучвания обаче са посочили, че ползите от сезонната промяна на часовото време, като например икономии на енергия, са били надценени, докато отрицателните последици в различни области, като например въздействието върху човешкото здраве и естествения ритъм („циркадният ритъм“) или способността за концентрация, са били подценявани.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  По въпроса за лятното часово време се води разгорещен обществен дебат, като някои държави членки вече изразиха предпочитанието си този режим да бъде преустановен. Предвид тези обстоятелства е необходимо да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегнат всякакви значителни смущения в него, причинени от различията между държавите членки в тази област. Ето защо е целесъобразно да се пристъпи към координирано прекратяване на използването на лятно часово време.

(4)  Води се разгорещен обществен дебат, в съчетание с определен брой граждански инициативи, в които се подчертават опасенията на гражданите във връзка със смените на часовото време два пъти годишно, като някои държави членки вече изразиха предпочитанието си този режим да бъде преустановен. Същата готовност за преустановяване на извършваните два пъти през годината сезонни промени беше изразена от 4,6 милиона граждани, което представлява 84% от респондентите, в обществена консултация, организирана от Комисията през лятото на 2018 г. Предвид тези обстоятелства е необходимо да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегнат всякакви значителни смущения в него, причинени от различията между държавите членки в тази област. Ето защо е целесъобразно да се пристъпи към координирано и хармонизирано прекратяване на извършваните два пъти годишно сезонни промени на часовото време.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  Териториите на държавите членки са групирани в три различни времеви зони или в стандартни часови зони, т.е. GMT, GMT +1 и GMT +2. Голямото разширяване на Европейския съюз на север и на юг означава, че лятното часово варира в целия Съюз. Поради това е важно държавите членки да вземат предвид географските аспекти на времето, т.е. естествените часови зони и географското положение, преди да променят часовите си зони. Държавите членки се насърчават да се консултират с гражданите и със съответните заинтересовани страни, преди да решат да променят часовите си зони.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Директивата не засяга правото на всяка държава членка да взема решения относно своето стандартно часово време или времена за териториите под нейната юрисдикция и попадащи в териториалния обхват на Договорите, както и относно допълнителни промени на това време. С цел обаче да се гарантира, че прилагането на разпоредбите за лятното часово време от някои държави членки няма да наруши функционирането на вътрешния пазар, държавите членки следва да се въздържат от промяна на стандартното часово време на която и да било територия под тяхната юрисдикция от съображения, свързани със сезонната смяна на часовото време, дори тези промени да бъдат представени като промяна на часовата зона. Освен това, с цел да бъдат сведени до минимум смущенията в транспорта, далекосъобщенията и други засегнати сектори, те следва да нотифицират пред Комисията планираната промяна на стандартното им часово време и впоследствие да приложат нотифицираните промени. Въз основа на тази нотификация Комисията следва да информира всички останали държави членки, така че те да могат да вземат всички необходими мерки. Тя следва да информира и обществеността и заинтересованите страни, като публикува тази информация.

(5)  Директивата не засяга правото на всяка държава членка да взема решения относно своето стандартно часово време или времена за териториите под нейната юрисдикция и попадащи в териториалния обхват на Договорите, както и относно допълнителни промени на това време. С цел обаче да се избегнат значителни смущения във функционирането на вътрешния пазар, държавите членки следва да се въздържат от промяна на стандартното часово време на която и да било територия под тяхната юрисдикция от съображения, свързани със сезонната смяна на часовото време, дори тези промени да бъдат представени като промяна на часовата зона. Освен това, с цел да бъдат сведени до минимум смущенията в транспорта, далекосъобщенията и други засегнати сектори, държавите членки, които възнамеряват да променят своето стандартно часово време, следва да уведомят Комисията и всички други държави членки не по-късно от 9 месеца преди влизане в сила на предвидената промяна и впоследствие да приложат нотифицираните промени. въз основа на тази нотификация Комисията следва да направи оценка на въздействието на предвидените промени на часовото време върху функционирането на вътрешния пазар. Тя следва да информира и обществеността и заинтересованите страни, като публикува тази информация.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  С цел да се гарантира хармонизираното изпълнение на настоящата директива, държавите членки следва предварително да координират решенията си за избор на стандартно часово време чрез създаването на механизъм за координация, за да се избегне вероятността държавите членки да изберат различно стандартно време в рамките на една и съща часова зона. Механизмът за координация следва да бъде съставен от представител на Комисията и от определен представител за всяка държава членка. Комисията следва да улеснява координацията и да предостави оценка на въздействието, което нотифицираното решение би оказало върху правилното функциониране на вътрешния пазар. Решението да се приложи или не предвижданото изменение на часовото време остава от компетентността на държавите членки, след консултации и координация с други държави членки.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Ето защо е необходимо да бъде приключена предвидената в Директива 2000/84/ЕО хармонизация на периода, през който се прилага лятно часово време, и да се въведат общи правила, с които на държавите членки не се позволява да прилагат различно сезонно часово време, променяйки своето стандартно часово време повече от веднъж годишно, и с които се въвежда задължението за нотифициране на предвидените промени на стандартното часово време. Настоящата директива има за цел да даде решаващ принос за гладкото функциониране на вътрешния пазар и поради това следва да се основава на член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз съгласно тълкуването му в съответствие с постоянната практика на Съда на Европейския съюз.

(6)  Ето защо е необходимо да бъде отменена Директива 2000/84/ЕО относно разпоредбите за лятното часово време и да бъдат въведени общи правила, с които на държавите членки не се позволява да прилагат различно сезонно часово време в бъдеще, и с които се въвежда задължението за нотифициране и оценка на въздействието на предвидените промени на стандартното часово време. На свой ред Комисията и другите държави членки следва да направят оценка на въздействието на предвидената промяна върху функционирането на вътрешния пазар, за да се избягват значителни смущения. Настоящата директива има следователно за цел да даде решаващ принос за гладкото функциониране на вътрешния пазар и поради това следва да се основава на член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз съгласно тълкуването му в съответствие с постоянната практика на Съда на Европейския съюз.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Настоящата директива следва да се прилага от 1 април 2019 г., така че във всяка държава членка последният период на лятно часово време съгласно правилата от Директива 2000/84/ЕО следва да започне на 31 март 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки, които след изтичането на посочения период на лятно часово време предвиждат да приемат стандартно часово време, съответстващо на времето, прилагано през зимния сезон в съответствие с Директива 2000/84/ЕО, следва да променят своето стандартно часово време на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време, така че сходните и трайни промени в различните държави членки да бъдат извършени едновременно. Желателно е държавите членки да вземат съгласувано решенията за стандартното часово време, което всяка от тях ще прилага от 2019 г. нататък.

(7)  Важно е да се избегне изборът на различни стандартни часови зони от страна на държавите членки. Поради това е необходимо да им се предостави достатъчно време, за да приемат хармонизиран и добре координиран подход. Настоящата директива следва да се прилага от 30 март 2020 г., така че във всяка държава членка последният период на лятно часово време съгласно правилата от Директива 2000/84/ЕО следва да започне на 29 март 2020 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки, които след изтичането на посочения период на лятно часово време предвиждат да приемат стандартно часово време, съответстващо на времето, прилагано през зимния сезон в съответствие с Директива 2000/84/ЕО, следва да променят своето стандартно часово време на 25 октомври 2020 г. в 1.00 ч. координирано универсално време, така че сходните и трайни промени в различните държави членки да бъдат извършени едновременно. Желателно е държавите членки да вземат съгласувано решенията за стандартното часово време, което всяка от тях ще прилага от 2020 г. нататък.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, държавите членки могат да направят сезонна промяна на своето стандартно часово време или времена през 2019 г.,, при условие че я извършат на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки нотифицират посоченото решение съгласно предвиденото в член 2.

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, държавите членки могат да направят сезонна промяна на своето стандартно часово време или времена през 2020 г., при условие че я извършат на 25 октомври 2020 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки нотифицират своето решение да прилагат или да не прилагат последната сезонна промяна на своето стандартно часово време или времена 6 месеца преди влизането в сила на промяната.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Комисията публикува тази информация незабавно в Официален вестник на Европейския съюз и в рамките на 1 месец от получаване на нотификация свиква заседание в рамките на механизма за координация, посочен в член 2а.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 1, ако дадена държава членка реши да промени своето стандартно часово време или времена на която и да било територия под нейната юрисдикция, тя нотифицира Комисията най-малко 6 месеца, преди промяната да породи действие. Когато дадена държава членка е направила такава нотификация и не я е оттеглила най-малко 6 месеца преди датата на предвидената промяна, държавата членка прилага тази промяна.

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 1, ако дадена държава членка реши да промени своето стандартно часово време или времена на която и да било територия под нейната юрисдикция, тя уведомява Комисията и останалите държави членки относно своето решение да промени своето стандартно часово време или времена във всяка територия, която е под нейна юрисдикция, най-малко 9 месеца, преди промяната да породи действие.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В едномесечен срок от нотификацията Комисията информира останалите държави членки за нея и публикува тази информация в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Комисията публикува тази информация незабавно в Официален вестник на Европейския съюз и в рамките на 1 месец от получаване на нотификация свиква заседание в рамките на механизма за координация, посочен в член 2а.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

1.  С настоящата директива се създава механизъм за координация с цел да се гарантира хармонизиран подход към свързаните с часовото време договорености в целия Съюз и да се засили сътрудничеството между държавите членки и Комисията при извършването на оценка на въздействието на всяко решение за смяна на стандартното време или стандартни времена върху функционирането на вътрешния пазар.

 

2.  Механизмът за координация, посочен в параграф 1, включва по един представител от всяка държава членка и един представител на Комисията.

 

3.  Когато държава членка уведоми Комисията за своето решение съгласно член 1, параграф 2 или съгласно член 2, параграф 1, Комисията свиква държавите членки, за да оценят и обсъдят потенциалното въздействие на предвидената промяна върху функционирането на вътрешния пазар, за да се избегнат значителни смущения.

 

4.  Когато Комисията прецени въз основа на оценката, посочена в параграф 3, че планираната смяна ще се отрази значително на правилното функциониране на вътрешния пазар, тя информира за това нотифициращата държава членка.

 

5.  Не по-късно от 4 месеца преди датата на предвидената промяна нотифициращата държава членка решава дали да отмени решението си или да го запази. Ако нотифициращата държава членка реши да запази своето решение, тя предоставя обяснение, в което ще се обясняват начините за справяне с отрицателното въздействие на смяната върху функционирането на вътрешния пазар.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията докладва пред Европейския парламент и Съвета за изпълнението на настоящата директива най-късно до 31 декември 2024 г.

1.  Комисията докладва пред Европейския парламент и Съвета за изпълнението на настоящата директива най-късно до [4 години след датата на прилагане на настоящата директива].

Изменение    17

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки предоставят на Комисията съответната информация най-късно до 30 април 2024 г.

2.  Държавите членки предоставят на Комисията съответната информация най-късно до [3 години след датата на прилагане на настоящата директива].

Изменение    18

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 1 април 2019 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

1.  Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 30 март 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 2019 г.

Те прилагат тези разпоредби от 30 март 2020 г.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директива 2000/84/ЕО се отменя, считано от 1 април 2019 г.

Директива 2000/84/ЕО се отменя, считано от 30 март 2020 г.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Преустановяване на сезонните промени на часовото време

Позовавания

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Дадено становище

Дата на обявяване в заседание

IMCO

13.9.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Igor Šoltes

10.10.2018

Разглеждане в комисия

6.12.2018

29.1.2019

 

 

Дата на приемане

21.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

9

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Georg Mayer


СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (20.2.2019)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време

(COM(2018)639 – C8‑0408/2018 – 2018/0332(COD))

Докладчик по становище: Улрике Мюлер

КРАТКА ОБОСНОВКА

В своята резолюция от 8 февруари 2018 г. Европейският парламент призова Комисията да извърши оценка на разпоредбите относно лятното часово време и ако е необходимо, да изготви предложение за тяхното преразглеждане.

Впоследствие през лятото на 2018 г. Европейската комисия проведе обществена консултация. Тази консултация показа, че гражданите подкрепят силно идеята за преустановяване на извършваните два пъти през годината промени на часовото време.

Докладчикът подчертава желанието на Парламента да се вслуша в това ясно искане от страна на европейските граждани. Ето защо докладчикът подкрепя представеното на 12 септември 2018 г. предложение на Комисията за преустановяване на сезонните промени на часовото време.

Преустановяването на сезонните промени на часовото време има някои важни последици. Тези последици засягат здравето на гражданите вследствие на въздействието върху биоритъма, но и здравето на животните. Последиците също така са от голямо значение за хармонизацията в ЕС. Териториите на държавите членки се простират в три различни часови зони (GMT 0, +1 и +2) и всеки неподготвен предварително или некоординиран подход би могъл да наруши функционирането на единния пазар. Държавите членки продължават да бъдат компетентни по отношение на избора на стандартно време за своята територия. Следователно съществува висок риск от фрагментиране на различните часови зони, тъй като съседни държави биха могли да изберат да преминат към различни времеви зони.

Докладчикът взе под внимание и факта, че австрийското председателство не превърна този въпрос в приоритет и че при обсъждането му по време на заседанията си през октомври и юни 2018 г. и декември 2017 г. министрите на транспорта не успяха да постигнат единодушие.

Като се имат предвид тези ограничения по отношение на преустановяването на действието на директивата за лятното часово време, докладчикът предлага следния подход:

координацията е от решаващо значение за гарантирането на функционирането на единния пазар, тъй като съществуването на различно часово време има последици за множество икономически сектори и за движението на гражданите. Това е особено вярно, тъй като предишната директива относно промяната на времето беше приета, когато ЕС се състоеше все още от само 15 държави членки. Поради тези причини докладчикът счита, че влизането в сила на 1 април 2019 г. е твърде рано и трябва да бъде отложено за 2020 г., за да се даде възможност на държавите членки да се подготвят за промяната, но също така и да се координират.

Без да нарушава компетентността на държавите членки за определяне на стандартно време, докладчикът предлага връщането към зимното часово време като стандартно време. Тъй като въвеждането на лятното часово време за цялата година ще представлява промяна на часовата зона, всички държави, които биха избрали да въведат зимното време като стандартно време, ще спомогнат за улесняване на процеса на преустановяване на промяната на времето и ще предотвратят възникването на разпокъсаност сред държавите членки.

Друга възможност за улесняване на процеса е координацията на държавите членки по групи от съседни държави, а именно в съответствие с времевите зони (GMT 0, +1 и +2), за да се запази актуалното състояние на нещата.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В своята резолюция от 8 февруари 2018 г. Европейският парламент призова Комисията да извърши оценка на разпоредбите относно лятното часово време, предвидени в Директива 2000/84/ЕО, и ако е необходимо, да изготви предложение за нейното преразглеждане. В посочената резолюция също така бе потвърдено, че е от съществено значение да се запази хармонизиран подход по отношение на часовото време в рамките на Съюза.

(2)  В своята резолюция от 8 февруари 2018 г. Европейският парламент призова Комисията да извърши оценка на разпоредбите относно лятното часово време, предвидени в Директива 2000/84/ЕО, съвместно с държавите членки и ако е необходимо, да изготви предложение за нейното преразглеждане. В посочената резолюция също така бе потвърдено, че е от съществено значение да се запази хармонизиран подход по отношение на часовото време в рамките на Съюза.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Комисията проучи наличните доказателства, в които се подчертава значението на наличието на хармонизирани правила на Съюза в тази област, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избягват и да се избегнат, наред с другото, нарушения при изготвянето на графиците на транспортните операции и функционирането на информационните и комуникационните системи, по-високите разходи за трансгранична търговия или по-ниската производителност при стоките и услугите. Липсват убедителни доказателства за това до каква степен с въвеждането на лятното часово време се преодоляват неудобствата, свързани със смяната на часовото време два пъти годишно.

(3)  Комисията проучи наличните доказателства, в които се подчертава значението на наличието на хармонизирани правила на Съюза в тази област, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар, да се създаде правна сигурност и дългосрочна предвидимост и да се избегнат, наред с другото, нарушения при изготвянето на графиците на транспортните операции и проблеми в ефективността при превозването на пътници и стоки и функционирането на информационните и комуникационните системи, по-високите разходи за трансгранична търговия или по-ниската производителност при стоките и услугите, както и въздействието върху производителността в селското стопанство. Данните сочат, че ползите, свързани с въвеждането на лятното часово време, не компенсират неудобствата, свързани със смяната на часовото време два пъти годишно.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3 а)  В този контекст положението на животновъдите може да послужи за пример, тъй като първоначално разпоредбите за лятното часово време се считаха за несъвместими със селскостопанските трудови практики, по-специално във връзка с факта, че дори при стандартното време работният ден започва много рано. Също така се считаше, че ежегодната смяна към лятното часово време затруднява пускането на пазара на продукцията или на животните. И накрая, предполагаше се, че добивът на мляко ще намалее, тъй като по отношение на доенето кравите следват своя естествен ритъм. Съвременното селско стопанство и селскостопанските практики обаче революционизираха селското стопанство, така че повечето от тези опасения вече не са актуални, докато все още преобладават опасенията, свързани с естествения ритъм на животните, както и с условията на труд на земеделските стопани.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  По въпроса за лятното часово време се води разгорещен обществен дебат, като някои държави членки вече изразиха предпочитанието си този режим да бъде преустановен. Предвид тези обстоятелства е необходимо да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегнат всякакви значителни смущения в него, причинени от различията между държавите членки в тази област. Ето защо е целесъобразно да се пристъпи към координирано прекратяване на използването на лятно часово време.

(4)  По въпроса за лятното часово време се води разгорещен обществен дебат поради активното участие на национални групи за действие в редица държави членки, като някои държави членки вече изразиха предпочитанието си този режим да бъде преустановен. По време на проведените разисквания специалисти от различни области, включително от областта на хуманната и ветеринарната медицина, селското стопанство, образованието и туризма, извършиха оценка на негативните последствия от ежегодната смяна на часовото време. Предвид тези обстоятелства е необходимо да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегнат всякакви значителни смущения в него, причинени от различията между държавите членки в тази област. Ето защо е целесъобразно да се пристъпи към координирано прекратяване на използването на лятно часово време.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4 a)  В редица граждански инициативи бяха подчертани опасенията на гражданите във връзка с промяната на часовото време два пъти годишно. На държавите членки следва да се предоставят времето и възможността да проведат свои собствени обществени консултации и оценки на въздействието, за да се разберат по-добре последиците от сезонните промени на часовото време във всички региони.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4 б)  За да се гарантира хармонизирано прилагане на настоящата директива, държавите членки се консултират помежду си и координират всяка промяна на времевата зона, за да се избегнат непрактични времеви зони и обременителни нарушения на вътрешния пазар.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Директивата не засяга правото на всяка държава членка да взема решения относно своето стандартно часово време или времена за териториите под нейната юрисдикция и попадащи в териториалния обхват на Договорите, както и относно допълнителни промени на това време. С цел обаче да се гарантира, че прилагането на разпоредбите за лятното часово време от някои държави членки няма да наруши функционирането на вътрешния пазар, държавите членки следва да се въздържат от промяна на стандартното часово време на която и да било територия под тяхната юрисдикция от съображения, свързани със сезонната смяна на часовото време, дори тези промени да бъдат представени като промяна на часовата зона. Освен това, с цел да бъдат сведени до минимум смущенията в транспорта, далекосъобщенията и други засегнати сектори, те следва да нотифицират пред Комисията планираната промяна на стандартното им часово време и впоследствие да приложат нотифицираните промени. Въз основа на тази нотификация Комисията следва да информира всички останали държави членки, така че те да могат да вземат всички необходими мерки. Тя следва да информира и обществеността и заинтересованите страни, като публикува тази информация.

(5)  Директивата не засяга правото на всяка държава членка да взема решения относно своето стандартно часово време или времена за териториите под нейната юрисдикция и попадащи в териториалния обхват на Договорите, както и относно допълнителни промени на това време. С цел обаче да се гарантира, че прилагането на разпоредбите за лятното часово време от някои държави членки няма да наруши функционирането на вътрешния пазар, държавите членки следва да се въздържат от промяна на стандартното часово време на която и да било територия под тяхната юрисдикция от съображения, свързани със сезонната смяна на часовото време, дори тези промени да бъдат представени като промяна на часовата зона. Освен това, с цел да бъдат сведени до минимум смущенията в транспорта, далекосъобщенията, селското стопанство и други засегнати сектори, те следва да нотифицират пред Комисията планираната промяна на стандартното им часово време и впоследствие да приложат нотифицираните промени. Въз основа на тази нотификация Комисията следва да информира всички останали държави членки, така че те да могат да вземат всички необходими мерки. Тя следва да информира и обществеността и заинтересованите страни, като публикува тази информация.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Настоящата директива следва да се прилага от 1 април 2019 г., така че във всяка държава членка последният период на лятно часово време съгласно правилата от Директива 2000/84/ЕО следва да започне на 31 март 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки, които след изтичането на посочения период на лятно часово време предвиждат да приемат стандартно часово време, съответстващо на времето, прилагано през зимния сезон в съответствие с Директива 2000/84/ЕО, следва да променят своето стандартно часово време на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време, така че сходните и трайни промени в различните държави членки да бъдат извършени едновременно. Желателно е държавите членки да вземат съгласувано решенията за стандартното часово време, което всяка от тях ще прилага от 2019 г. нататък.

(7)  Настоящата директива следва да се прилага от 1 април 2020 г., така че във всяка държава членка последният период на лятно часово време съгласно правилата от Директива 2000/84/ЕО следва да започне на 29 март 2020 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки, които след изтичането на посочения период на лятно часово време предвиждат да приемат стандартно часово време, съответстващо на времето, прилагано през зимния сезон в съответствие с Директива 2000/84/ЕО, следва да променят своето стандартно часово време на 31 октомври 2020 г. в 1.00 ч. координирано универсално време, така че сходните и трайни промени в различните държави членки да бъдат извършени едновременно и по добре координиран начин. Желателно е държавите членки да вземат съгласувано решенията за стандартното часово време, което всяка от тях ще прилага от 2020 г. нататък.

Изменение    9

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки не трябва да правят сезонни промени на своето стандартно часово време или времена.

1.  Държавите членки не трябва да правят сезонни промени на своето стандартно часово време или времена. Те избират съвместно или постоянно стандартно време, или постоянно лятно време, което да се прилага в целия Съюз.

Обосновка

С това се цели избягването на мозайка от часови времена в държавите от ЕС. Един общ избор на равнището на Съюза ще бъде от полза за единния пазар и за всекидневието на гражданите.

Изменение    10

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, държавите членки могат да направят сезонна промяна на своето стандартно часово време или времена през 2019 г., при условие че я извършат на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки нотифицират посоченото решение съгласно предвиденото в член 2.

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, държавите членки могат да направят сезонна промяна на своето стандартно часово време или времена през 2020 г., при условие че я извършат на 31 октомври 2020 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки нотифицират посоченото решение съгласно предвиденото в член 2.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 1 април 2019 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 1 април 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 2019 г.

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 2020 г.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директива 2000/84/ЕО се отменя, считано от 1 април 2019 г.

Директива 2000/84/ЕО се отменя, считано от 1 април 2020 г.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Преустановяване на сезонните промени на часовото време

Позовавания

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

13.9.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Ulrike Müller

9.10.2018

Дата на приемане

19.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

9

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Thomas Waitz


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (21.2.2019)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО

(COM(2018)0639 – C8‑0408/2018 – 2018/0332(COD))

Докладчик по становище: Павел Свобода

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението на Комисията за преустановяване на сезонните промени на часовото време по хармонизиран начин във всички държави членки, което отчита позицията на Парламента, който през последните години отправи многобройни призиви за подобни мерки.

Практиката на промяна на часовото време два пъти годишно, която беше наложена от законодателството на Съюза за период от близо 40 години, напоследък се сблъска с подчертано отрицателната позиция на гражданите и гражданското общество.

Важно е да се подчертае, че такива сезонни промени на часовото време засягат не само функционирането на вътрешния пазар, но също така повдигат многобройни опасения относно общественото здраве, които не на последно място са свързани със защитата на специфични малцинствени групи, които са непропорционално засегнати от прекъсването на цикъла на смяна на деня и нощта. Проучванията сочат освен това, че броят на инцидентите и сърдечните удари се увеличава през дните след смяна на часовото време.

Макар да е ясно, че са необходими действия на равнището на Съюза, за да се хармонизира краят на сезонните промени на часовото време, правила под формата на пряко приложим регламент, който би наложил или използването на стандартно часово време или на лятното часово време във всички държави членки биха довели до излишно свръхрегулиране и не биха били съобразени с различните нужди и условия в различните части на ЕС. Следователно държавите членки следва да могат сами да направят своя избор. Следва обаче да им се предостави повече време, преди директивата да започне да се прилага, за да се подготви промяната, която следва да се прилага по съгласуван и координиран начин.

Докладчикът изразява съжаление, че Комисията не е осъществила никаква подходяща оценка на въздействието и не е провела публична консултация и консултация със заинтересованите страни за период от пълни 12 седмици, преди да представи предложението за актуализиране на Директива 2000/84/ЕО. Трябва да се подчертае, че в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество институциите са се ангажирали по отношение на това оценките на въздействието и консултациите да се разбират като основни инструменти за подобряване на качеството на законодателството на Съюза.

Въпреки това докладчикът изразява пълно съгласие с докладчика на водещата комисия, че настоящата директива следва да бъде приета възможно най-скоро и за предпочитане преди края на настоящия парламентарен мандат, за да се гарантира правна сигурност и да се даде възможност на държавите членки да се подготвят добре за предстоящите промени.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Позоваване 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взеха предвид резултатите от онлайн консултацията, проведена от Европейската комисия в периода 4 юли 2018 г. – 16 август 2018 г.,

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В своята резолюция от 8 февруари 2018 г. Европейският парламент призова Комисията да извърши оценка на разпоредбите относно лятното часово време, предвидени в Директива 2000/84/ЕО, и ако е необходимо, да изготви предложение за нейното преразглеждане. В посочената резолюция също така бе потвърдено, че е от съществено значение да се запази хармонизиран подход по отношение на часовото време в рамките на Съюза.

(2)  Въз основа на изложеното в редица петиции и многобройни инициативи на граждани, парламентарни въпроси и публични изслушвания по въпроса, Европейският парламент в своята резолюция от 8 февруари 2018 г., призова Комисията да извърши оценка на разпоредбите относно лятното часово време, предвидени в Директива 2000/84/ЕО, и ако е необходимо, да изготви предложение за нейното преразглеждане. В посочената резолюция също така бе потвърдено, че е от съществено значение да се запази хармонизиран подход по отношение на часовото време в рамките на Съюза.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Комисията проучи наличните доказателства, в които се подчертава значението на наличието на хармонизирани правила на Съюза в тази област, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избягват и да се избегнат, наред с другото, нарушения при изготвянето на графиците на транспортните операции и функционирането на информационните и комуникационните системи, по-високите разходи за трансгранична търговия или по-ниската производителност при стоките и услугите. Липсват убедителни доказателства за това до каква степен с въвеждането на лятното часово време се преодоляват неудобствата, свързани със смяната на часовото време два пъти годишно.

(3)  Хармонизирани правила на Съюза трябва да осигурят правилното функциониране на вътрешния пазар, неговата стабилност и предвидимост, и да избягват, наред с другото, нарушения при изготвянето на графиците на транспортните операции и функционирането на информационните и комуникационните системи, по-високите разходи за трансгранична търговия или по-ниската производителност при стоките и услугите – въпроси, които оказват значително въздействие както върху правилното функциониране на вътрешния пазар, така и на стопанската дейност и на живота на гражданите. Липсват убедителни доказателства, че няма достатъчно предимства от смяната на часовото време два пъти годишно, въпреки че редица научни изследвания, включително проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания от октомври 2017 г. относно разпоредби на ЕС за лятното часово време по Директива 2000/84/ЕО, сочат наличието на отрицателно въздействие върху човешкото здраве, по-конкретно за определени групи като децата и възрастните, и предполага съществуването на връзка между вътрешната хронобиология и сърдечносъдовите заболявания. От икономическа гледна точка промяната два пъти в годината на часовото време предполага допълнителни разходи и административна тежест за множество сектори.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  По въпроса за лятното часово време се води разгорещен обществен дебат, като някои държави членки вече изразиха предпочитанието си този режим да бъде преустановен. Предвид тези обстоятелства е необходимо да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегнат всякакви значителни смущения в него, причинени от различията между държавите членки в тази област. Ето защо е целесъобразно да се пристъпи към координирано прекратяване на използването на лятно часово време.

(4)  В обществената консултация за лятното часово време, проведена от Комисията в периода юли – август 2018 г., се получиха 4,6 милиона отговора, което е най-големият брой получени някога отговори в консултация на Комисията, и които показват, че гражданите предпочитат да се преустанови промяната на часовото време два пъти годишно. Също така някои държави членки вече изразиха предпочитанието си този режим да бъде преустановен. Предвид тези обстоятелства е необходимо да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегнат всякакви значителни смущения в него, причинени от различията между държавите членки в тази област. Ето защо е целесъобразно да се пристъпи към координирано прекратяване на използването на лятно часово време.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Директивата не засяга правото на всяка държава членка да взема решения относно своето стандартно часово време или времена за териториите под нейната юрисдикция и попадащи в териториалния обхват на Договорите, както и относно допълнителни промени на това време. С цел обаче да се гарантира, че прилагането на разпоредбите за лятното часово време от някои държави членки няма да наруши функционирането на вътрешния пазар, държавите членки следва да се въздържат от промяна на стандартното часово време на която и да било територия под тяхната юрисдикция от съображения, свързани със сезонната смяна на часовото време, дори тези промени да бъдат представени като промяна на часовата зона. Освен това, с цел да бъдат сведени до минимум смущенията в транспорта, далекосъобщенията и други засегнати сектори, те следва да нотифицират пред Комисията планираната промяна на стандартното им часово време и впоследствие да приложат нотифицираните промени. Въз основа на тази нотификация Комисията следва да информира всички останали държави членки, така че те да могат да вземат всички необходими мерки. Тя следва да информира и обществеността и заинтересованите страни, като публикува тази информация.

(5)  Директивата не засяга правото на всяка държава членка, в съответствие с принципа на субсидиарност, да взема решения относно своето стандартно часово време или времена за териториите под нейната юрисдикция и попадащи в териториалния обхват на Договорите, както и относно допълнителни промени на това време. С цел да бъдат сведени до минимум смущенията във функционирането на вътрешния пазар, свързани, наред с другото, с транспорта, далекосъобщенията и други засегнати сектори, и да се позволи координация, те следва да нотифицират пред Комисията до 1 април 2020 г. планираната промяна на стандартното им часово време. Въз основа на тази нотификация Комисията следва да информира всички останали държави членки, и обществеността и заинтересованите страни, като публикува тази информация по подходящ и навременен начин. Комисията следва също да оцени въздействието на планираната промяна на стандартното време върху функционирането на вътрешния пазар, както и да извърши експертен анализ по въпроса, като вземе предвид околната среда, здравето и социалните аспекти, както и географските различия между държавите членки.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  С цел да осигурят хармонизирано прилагане на настоящата директива държавите членки следва да координират предварително своето решение относно планираното стандартно часово време. Ето защо Комисията следва да създаде механизъм за координация с цел да се гарантира хармонизиран и координиран подход по отношение на разпоредбите относно часовото време в целия Съюз. Механизмът за координация следва да включва по един представител от всяка държава членка и един представител на Комисията.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Ето защо е необходимо да бъде приключена предвидената в Директива 2000/84/ЕО хармонизация на периода, през който се прилага лятно часово време, и да се въведат общи правила, с които на държавите членки не се позволява да прилагат различно сезонно часово време, променяйки своето стандартно часово време повече от веднъж годишно, и с които се въвежда задължението за нотифициране на предвидените промени на стандартното часово време. Настоящата директива има за цел да даде решаващ принос за гладкото функциониране на вътрешния пазар и поради това следва да се основава на член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз съгласно тълкуването му в съответствие с постоянната практика на Съда на Европейския съюз.

(6)  Ето защо е необходимо да бъде приключена предвидената в Директива 2000/84/ЕО хармонизация на периода, през който се прилага лятно часово време, и да се въведат общи правила, с които на държавите членки не се позволява да прилагат различно сезонно часово време. Настоящата директива има за цел да даде решаващ принос за гладкото функциониране на вътрешния пазар и поради това следва да се основава на член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз съгласно тълкуването му в съответствие с постоянната практика на Съда на Европейския съюз.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  Промяна на часовото време, която не произтича от смяната на сезоните ще породи свързани с прехода разходи, особено по отношение на ИТ системите в транспорта и други сектори. Необходим е разумен период за подготовка за изпълнението на настоящата директива, за да се намалят значително свързаните с прехода разходи.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Настоящата директива следва да се прилага от 1 април 2019 г., така че във всяка държава членка последният период на лятно часово време съгласно правилата от Директива 2000/84/ЕО следва да започне на 31 март 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки, които след изтичането на посочения период на лятно часово време предвиждат да приемат стандартно часово време, съответстващо на времето, прилагано през зимния сезон в съответствие с Директива 2000/84/ЕО, следва да променят своето стандартно часово време на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време, така че сходните и трайни промени в различните държави членки да бъдат извършени едновременно. Желателно е държавите членки да вземат съгласувано решенията за стандартното часово време, което всяка от тях ще прилага от 2019 г. нататък.

(7)  С цел да се осигури съгласувано и координирано хармонизиране на стандартното часово време в съответствие с целта на настоящата директива, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с отлагането на датата на прилагане на настоящата директива в случаите, в които сроковете биха могли сериозно да нарушат правилното функциониране на вътрешния пазар. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

 

 

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Държавите членки следва да координират помежду си стандартните часови зони, които те избират и които следва да бъдат възможно най-добре хармонизирани между държавите членки, за да се избегнат прекалено големи различия в часовите зони в ЕС с цел гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар и създаване на предвидимост за съответните сектори, граждани и потребители.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Изпълнението на настоящата директива следва да бъде наблюдавано. Резултатите от това наблюдение следва да бъдат представени от Комисията в доклад до Европейския парламент и до Съвета. Този доклад следва да се основава на информацията, предоставена на Комисията от държавите членки своевременно, така че докладът да може да бъде представен в определения срок.

(8)  Изпълнението на настоящата директива следва да бъде наблюдавано. Резултатите от това наблюдение следва да бъдат представени от Комисията в достатъчно обоснован доклад до Европейския парламент и до Съвета. Този доклад следва да се основава на информацията, предоставена на Комисията от държавите членки своевременно, така че докладът да може да бъде представен в определения срок.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, държавите членки могат да направят сезонна промяна на своето стандартно часово време или времена през 2019 г., при условие че я извършат на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки нотифицират посоченото решение съгласно предвиденото в член 2.

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, държавите членки могат да направят сезонна промяна на своето стандартно часово време. Държавите членки нотифицират посоченото решение съгласно предвиденото в член 2.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 1, ако дадена държава членка реши да промени своето стандартно часово време или времена на която и да било територия под нейната юрисдикция, тя нотифицира Комисията най-малко 6 месеца, преди промяната да породи действие. Когато дадена държава членка е направила такава нотификация и не я е оттеглила най-малко 6 месеца преди датата на предвидената промяна, държавата членка прилага тази промяна.

1.  Комисията създава механизъм за координация с цел да се гарантира хармонизиран и координиран подход по отношение на разпоредбите относно часовото време в целия Съюз. Механизмът за координация включва по един представител от всяка държава членка и един представител на Комисията.

2.  В едномесечен срок от нотификацията Комисията информира останалите държави членки за нея и публикува тази информация в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията намеренията си съгласно член 1 до 1 април 2020 r. Без отлагане, механизмът за координация разглежда и оценява потенциалните последици от всяка планирана смяна на часовото време върху функционирането на вътрешния пазар с цел да се избегнат значителни смущения.

 

3.  Когато Комисията прецени въз основа на оценката, посочена в параграф 2, че планираната смяна значително ще смути функционирането на вътрешния пазар, тя информира за това въпросната държава членка.

 

4.  Най-късно до 31 октомври 2020 г. държавите членки решават дали да потвърдят или не намерението си. Те предоставят подробно обяснение за това как ще се посрещне отрицателното въздействие на смяната върху функционирането на вътрешния пазар.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

1.  Комисията, в тясно сътрудничество с механизма за координация, посочен в член 2, следи отблизо предвидените срокове в целия Съюз .

 

2.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 2б с цел отлагане на датата на прилагането на настоящата директива с не повече от 12 месеца, когато се прецени, че предвидените договорености във връзка с часовото време, във вида, в който са съобщени от държавите членки, потенциално могат сериозно да нарушат функционирането на вътрешния пазар.

 

3.  Когато това се налага поради наложителни причини за спешност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 2в.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2б

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2а, се предоставя на Комисията за срок от [подлежи на потвърждение] години, считано от [датата на влизане в сила на директивата].

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 2а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от [подлежи на потвърждение] месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с [подлежи на потвърждение] месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2в

 

1.  Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност. 

 

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 2б. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането за решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията докладва пред Европейския парламент и Съвета за изпълнението на настоящата директива най-късно до 31 декември 2024 г.

1.  Комисията докладва пред Европейския парламент и Съвета за изпълнението на настоящата директива най-късно до 31 декември 2025 г. В настоящия доклад за изпълнението се поставя специален акцент върху последиците за човешкото здраве. 

Изменение    18

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Комисията извършва цялостна оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите във връзка с преустановяването на сезонните промени на часовото време в ЕС.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки предоставят на Комисията съответната информация най-късно до 30 април 20ХХ г.

2.  Държавите членки предоставят на Комисията съответната информация най-късно до 30 април пет години след приемането на настоящата директива.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 1 април 2019 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директива 2000/84/ЕО се отменя, считано от 1 януари ...

Директива 2000/84/ЕО се отменя, считано от 2020 г.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Преустановяване на сезонните промени на часовото време

Позовавания

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

13.9.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Pavel Svoboda

24.9.2018

Разглеждане в комисия

23.1.2019

 

 

 

Дата на приемане

19.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Durand, Angelika Niebler, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Ingeborg Gräßle, Joëlle Mélin


СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции (20.2.2019)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО

(COM(2018)0639 – C8‑0408/2018 – 2018/0332(COD))

Докладчик по становище: Сесилия Викстрьом

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението има за цел да се сложи край на сезонните промени на часовото време в държавите–членки на ЕС. Законодателството на ЕС относно разпоредбите за лятното часово време беше въведено за първи път през 1980 г. с цел обединяване на съществуващите национални практики и графици за лятното часово време. От 2001 г. насам разпоредбите на ЕС за лятното часово време се уреждат с Директива 2000/84/ЕО, с която се въвежда задължението за всички държави членки да преминат към лятно часово време в последната неделя на март и да се върнат към своето стандартно време (зимно часово време) в последната неделя на октомври.

Все по-често гражданите, Европейският парламент и все повече държави членки поставят под въпрос системата на промяна на часа два пъти годишно.

В своята резолюция от 8 февруари 2018 г.(1) Европейският парламент призова Комисията да извърши оценка на разпоредбите относно лятното часово време, предвидени в Директива 2000/84/ЕО, и по целесъобразност да изготви предложение за преразглеждане. Освен това Европейската комисия проведе обществена консултация, в рамките на която бяха получени около 4,6 млн. отговора – най-големият брой отговори, получавани при провеждана от нея консултация, като 84% от респондентите подкрепиха преустановяването на смяната на часовото време два пъти годишно, а 16% изразиха желание тя да бъде запазена.

Освен това, разпоредбите относно лятното часово време са повтаряща се тема в работата на комисията по петиции (PETI), която през годините е получила над 100 петиции на тази тема. Почти всички вносители на петиции се застъпват за премахването на промяната на часовото време два пъти годишно, като основният им аргумент са опасения по отношение на здравето и ограниченото влияние върху икономиите на енергия. Някои вносители на петиции твърдят, че промяната на часовото време има особено отрицателно въздействие върху уязвимите групи, като например децата и възрастните хора. На заседанията през юли 2015 г. и ноември 2017 г. комисията по петиции обсъди въпроса за лятното часово време (DST).

Както е посочено в проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания от октомври 2017 г. относно разпоредбите на ЕС относно лятното часово време съобразно Директива 2000/84/ЕО, следва да се вземе под внимание наличието на отрицателно въздействие върху човешкото здраве, причинявано от тези промени, за да се сложи край на промените на часовото време два пъти годишно в ЕС. Като ясен пример за значението на дискусията относно влиянието на DST върху биологичния часовник, Нобеловата награда за 2017 г. в областта на физиологията или медицината беше присъдена на Джефри К. Хол, Майкъл Росбаш и Майкъл У. Янг за техните открития на молекулярни механизми, които контролират циркадиалния ритъм, като обясняват човешкия вътрешен, биологичен часовник и това, как благосъстоянието ни се повлиява от несъответствието между нашата околна среда и вътрешния биологичен часовник. С други думи, заключенията от някои хронобиологични изследвания сочат, че ефектът върху човешкия биоритъм може би е по-сериозен, отколкото е считано. Нещо повече, въз основа на параграф 8 от член 114 от ДФЕС, относно сближаването на законодателствата, „Когато държава членка повдигне специфичен проблем, свързан с общественото здраве в област, която е била обект на предходни мерки за хармонизиране, тя уведомява Комисията, която незабавно преценява дали да предложи подходящи мерки на Съвета“.

В този контекст целта на проекта на становище е да подкрепи идеята, че договореностите за промяна на часовото време два пъти годишно следва да бъдат прекратени по координиран начин, за да се избегнат евентуални неблагоприятни последици за здравето, и да се вземе предвид, че предполагаемите икономии на енергия не се постигат.

В проекта на становище се посочва, че премахването на промяната на часовото време два пъти годишно следва да се извърши по такъв начин, че да се избегнат сериозни сътресения на вътрешния пазар, предизвикани от различията между държавите членки в тази област. Докладчикът твърди, че първоначалното предложение на Комисията, което дава възможност на държавите членки да вземат едностранно решение относно предпочитанията си за стандартно часово време, би могло да създаде положение, при което държавите членки са в различни времеви зони, което би довело до по-голяма разнопосочност на вътрешния пазар. Това би усложнило трансграничната търговия, транспорта, комуникациите и пътуванията в рамките на вътрешния пазар. За да се гарантира хармонизация, докладчикът предлага да се премахнат двугодишните промени на часовото време, за което се застъпват почти всички вносители на петиции.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В своята резолюция от 8 февруари 2018 г. Европейският парламент призова Комисията да извърши оценка на разпоредбите относно лятното часово време, предвидени в Директива 2000/84/ЕО, и ако е необходимо, да изготви предложение за нейното преразглеждане. В посочената резолюция също така бе потвърдено, че е от съществено значение да се запази хармонизиран подход по отношение на часовото време в рамките на Съюза.

(2)  В своята резолюция от 8 февруари 2018 г., въз основа на петиции и искания от граждани, получени от комисията по петиции, Европейският парламент призова Комисията да извърши оценка на разпоредбите относно лятното часово време, предвидени в Директива 2000/84/ЕО, и ако е необходимо, да изготви предложение за нейното преразглеждане. В посочената резолюция също така бе потвърдено, че е от съществено значение да се запази хармонизиран и координиран подход по отношение на часовото време в рамките на Съюза.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Комисията проучи наличните доказателства, в които се подчертава значението на наличието на хармонизирани правила на Съюза в тази област, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избягват и да се избегнат, наред с другото, нарушения при изготвянето на графиците на транспортните операции и функционирането на информационните и комуникационните системи, по-високите разходи за трансгранична търговия или по-ниската производителност при стоките и услугите. Липсват убедителни доказателства за това до каква степен с въвеждането на лятното часово време се преодоляват неудобствата, свързани със смяната на часовото време два пъти годишно.

(3)  Комисията проучи наличните доказателства, в които се подчертава значението на наличието на хармонизирани правила на Съюза в тази област, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избягват и да се избегнат, наред с другото, нарушения при изготвянето на графиците на транспортните операции и функционирането на информационните и комуникационните системи, по-високите разходи за трансгранична търговия или по-ниската производителност при стоките и услугите.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  По въпроса за лятното часово време се води разгорещен обществен дебат, като някои държави членки вече изразиха предпочитанието си този режим да бъде преустановен. Предвид тези обстоятелства е необходимо да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегнат всякакви значителни смущения в него, причинени от различията между държавите членки в тази област. Ето защо е целесъобразно да се пристъпи към координирано прекратяване на използването на лятно часово време.

(4)  Води се разгорещен обществен дебат по въпроса за лятното часово време, както става ясно от отговора на гражданите чрез подадените петиции, в които се призовава за прекратяване на промяната на часовото време два пъти в годината, както и обществената консултация във връзка с разпоредбите относно лятното часово време в ЕС, която генерира най-голям брой отговори, получен някога в хода на консултация на Комисията. Някои членки вече изразиха предпочитанието си този режим да бъде преустановен. Предвид тези обстоятелства е необходимо да се запази правилното функциониране на вътрешния пазар и да се избегнат всякакви значителни смущения в него, причинени от различията между държавите членки в тази област, които могат да оказват въздействие както върху икономическата, така и върху политическата интеграция на Съюза. Много граждани се застъпват за слагане на край на сезонната промяна на часовото време, предимно въз основа на опасения за здравето. В петициите, получени от Европейския парламент, гражданите твърдят, че промяната на часовото време има особено отрицателно въздействие върху уязвимите групи, като например децата и възрастните хора. Наред с това, няколко проучвания показаха, че са налице отрицателни последици, свързани с промяна на часовото време два пъти в годината в различни области, като например свързани със здравето въпроси с последици за циркадния ритъм; безопасността на движението по пътищата, като се наблюдава нарастване на броя на злополуките през дните след промяната на часовото време; и административна тежест и допълнителни разходи за много сектори в рамките на икономиката. Ето защо, от съществено значение е наличието на хармонизиран подход, който да бъде добре координиран, за да се сложи край на промяната на часовото време два пъти в годината.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  От ключово значение е да се вземе предвид голямото разширяване на Европейския съюз на север и на юг, което означава, че лятното часово варира в Европейския съюз. Поради това трябва да се вземат предвид географските аспекти на времето, като същевременно се запазят съществуващите времеви зони.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Директивата не засяга правото на всяка държава членка да взема решения относно своето стандартно часово време или времена за териториите под нейната юрисдикция и попадащи в териториалния обхват на Договорите, както и относно допълнителни промени на това време. С цел обаче да се гарантира, че прилагането на разпоредбите за лятното часово време от някои държави членки няма да наруши функционирането на вътрешния пазар, държавите членки следва да се въздържат от промяна на стандартното часово време на която и да било територия под тяхната юрисдикция от съображения, свързани със сезонната смяна на часовото време, дори тези промени да бъдат представени като промяна на часовата зона. Освен това, с цел да бъдат сведени до минимум смущенията в транспорта, далекосъобщенията и други засегнати сектори, те следва да нотифицират пред Комисията планираната промяна на стандартното им часово време и впоследствие да приложат нотифицираните промени. Въз основа на тази нотификация Комисията следва да информира всички останали държави членки, така че те да могат да вземат всички необходими мерки. Тя следва да информира и обществеността и заинтересованите страни, като публикува тази информация.

заличава се

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Ето защо е необходимо да бъде приключена предвидената в Директива 2000/84/ЕО хармонизация на периода, през който се прилага лятно часово време, и да се въведат общи правила, с които на държавите членки не се позволява да прилагат различно сезонно часово време, променяйки своето стандартно часово време повече от веднъж годишно, и с които се въвежда задължението за нотифициране на предвидените промени на стандартното часово време. Настоящата директива има за цел да даде решаващ принос за гладкото функциониране на вътрешния пазар и поради това следва да се основава на член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз съгласно тълкуването му в съответствие с постоянната практика на Съда на Европейския съюз.

(6)  Ето защо е необходимо да бъде приключена предвидената в Директива 2000/84/ЕО хармонизация на периода, през който се прилага лятно часово време, и да се въведат общи правила, с които на държавите членки не се позволява да прилагат различно сезонно часово време, променяйки своето стандартно часово време повече от веднъж годишно, и с които се въвежда задължението за нотифициране на предвидените промени на стандартното часово време. За гладкото функциониране на вътрешния пазар е от съществено значение - при запазване на съществуващите времеви зони - всички държави членки да използват един и същ режим на часовото време, за да се избегне смесица от режими на часовото време в рамките на вътрешния пазар. Настоящата директива има за цел да даде решаващ принос за гладкото функциониране на вътрешния пазар и поради това следва да се основава на член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз съгласно тълкуването му в съответствие с постоянната практика на Съда на Европейския съюз.

 

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Настоящата директива следва да се прилага от 1 април 2019 г., така че във всяка държава членка последният период на лятно часово време съгласно правилата от Директива 2000/84/ЕО следва да започне на 31 март 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки, които след изтичането на посочения период на лятно часово време предвиждат да приемат стандартно часово време, съответстващо на времето, прилагано през зимния сезон в съответствие с Директива 2000/84/ЕО, следва да променят своето стандартно часово време на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време, така че сходните и трайни промени в различните държави членки да бъдат извършени едновременно. Желателно е държавите членки да вземат съгласувано решенията за стандартното часово време, което всяка от тях ще прилага от 2019 г. нататък.

(7)  Настоящата директива следва да влезе в сила и да се прилага през осемнадесетия месец след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз, като се предостави достатъчно време на обществото и икономическите участници да се адаптират към новата ситуация. За гладкото функциониране на вътрешния пазар е от ключово значение това, да се избегне смесица от режими на часовото време в рамките на вътрешния пазар . Поради това държавите членки следва да се споразумеят относно хармонизиран режим на стандартното часово време в ЕС.

Изменение    8

Предложение за директива

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки не трябва да правят сезонни промени на своето стандартно часово време или времена.

 

2. Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, държавите членки могат да направят сезонна промяна на своето стандартно часово време или времена през 2019 г., при условие че я извършат на 27 октомври 2019 г. в 1.00 ч. координирано универсално време. Държавите членки нотифицират посоченото решение съгласно предвиденото в член 2.

1. Считано от [xx] държавите членки не прилагат промени на часовото време два пъти в годината.

 

2. заличава се

Изменение    9

Предложение за директива

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на член 1, ако дадена държава членка реши да промени своето стандартно часово време или времена на която и да било територия под нейната юрисдикция, тя нотифицира Комисията най-малко 6 месеца, преди промяната да породи действие. Когато дадена държава членка е направила такава нотификация и не я е оттеглила най-малко 6 месеца преди датата на предвидената промяна, държавата членка прилага тази промяна.

 

2. В едномесечен срок от нотификацията Комисията информира останалите държави членки за нея и публикува тази информация в Официален вестник на Европейския съюз.

1. В съответствие с член 1 държавите членки прилагат хармонизиран и координиран режим по отношение на стандартното часово време в Съюза.

 

2. заличава се

Изменение    10

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 1 април 2019 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 1 април 2019 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

1. Държавите членки приемат и публикуват най-късно до [датата на прилагане на Директивата] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те започват да прилагат тези разпоредби съгласно член 1 от настоящата директива.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директива 2000/84/ЕО се отменя, считано от 1 април 2019 г.

Директива 2000/84/ЕО се отменя, считано от влизането в сила на Директивата за преустановяване на сезонните промени на часовото време.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящата директива влиза в сила и се прилага през осемнадесетия месец след датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Преустановяване на сезонните промени на часовото време

Позовавания

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

PETI

25.10.2018

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Cecilia Wikström

24.9.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

14

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk

PPE

Pál Csáky, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

S&D

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

VERTS/ALE

Igor Šoltes

4

-

ECR

Notis Marias

S&D

Virginie Rozière

VERTS/ALE

Margrete Auken, Ana Miranda

1

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Ingeborg Gräßle, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen

ECR

Jørn Dohrmann

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

9

-

ALDE

Jan Huitema, Jens Rohde

ECR

James Nicholson

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Michel Dantin

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos

3

0

ECR

Beata Gosiewska, Laurenţiu Rebega

PPE

Mairead McGuinness

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

9

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

S&D

Nicola Danti, Virginie Rozière, Marc Tarabella

1

0

PPE

Carlos Coelho

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Резолюция на Европейския парламент от 8 февруари 2018 г. относно разпоредбите за промяна на часовото време (2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Преустановяване на сезонните промени на часовото време

Позовавания

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.9.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

13.9.2018

ITRE

13.9.2018

IMCO

13.9.2018

AGRI

13.9.2018

 

JURI

13.9.2018

PETI

25.10.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Marita Ulvskog

25.10.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.2.2019

 

 

 

Дата на приемане

4.3.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

11

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Olle Ludvigsson, Ricardo Serrão Santos

Дата на внасяне

7.3.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner

ECR

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

11

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini

S&D

Francisco Assis, Isabella De Monte, Ricardo Serrão Santos

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 21 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност