Διαδικασία : 2018/0332(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0169/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0169/2019

Συζήτηση :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0225

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 519kWORD 204k
7.3.2019
PE 629.635v02-00 A8-0169/2019

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγήτρια: Marita Ulvskog

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0639),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0408/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ...(1),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαδικτυακής διαβούλευσης που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την 4η Ιουλίου έως τη 16η Αυγούστου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών της ...(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-01692019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Στο παρελθόν τα κράτη μέλη επέλεξαν να θεσπίσουν ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα σε εθνικό επίπεδο. Ήταν, επομένως, σημαντικό για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς να οριστεί κοινή ημερομηνία και ώρα για την έναρξη και τη λήξη της περιόδου θερινής ώρας σε ολόκληρη την Ένωση. Σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21, όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επί του παρόντος τις διατάξεις για τη θερινή ώρα από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου έως την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

(1)  Στο παρελθόν τα κράτη μέλη επέλεξαν να θεσπίσουν ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα σε εθνικό επίπεδο. Ήταν, επομένως, σημαντικό για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς να οριστεί κοινή ημερομηνία και ώρα για την έναρξη και τη λήξη της περιόδου θερινής ώρας σε ολόκληρη την Ένωση, ώστε να συντονιστεί η αλλαγή της ώρας στα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21, όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επί του παρόντος την εποχική αλλαγή της ώρας δύο φορές ετησίως. Η επίσημη ώρα αλλάζει σε θερινή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου έως την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

__________________

__________________

21 Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα (ΕΕ L 31 της 2.2.2001, σ. 21).

21 Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα (ΕΕ L 31 της 2.2.2001, σ. 21).

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της. Στο ίδιο ψήφισμα επιβεβαίωσε επίσης ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση.

(2)  Υπό το φως διαφόρων αναφορών, πρωτοβουλιών των πολιτών και κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε διεξοδική αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της. Στο ίδιο ψήφισμα τόνισε επίσης ότι είναι σημαντική η διατήρηση εναρμονισμένης και συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση, και ενός ενιαίου ενωσιακού καθεστώτος όσον αφορά την ώρα.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, διαταραχές στον προγραμματισμό των μεταφορών και στη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες. Τα στοιχεία παραμένουν ασαφή ως προς το κατά πόσο τα οφέλη των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα αντισταθμίζουν τις δυσχέρειες που συνδέονται με την εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας.

(3)  Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να υπάρχει προβλεψιμότητα και μακροπρόθεσμη βεβαιότητα και να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, διαταραχές στον προγραμματισμό των μεταφορών και στη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Η δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα δεν είναι κάτι το καινούριο, δεδομένου ότι από τότε που θεσπίστηκε η θερινή ώρα έχουν υπάρξει διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο τον τερματισμό της πρακτικής αυτής. Ορισμένα κράτη μέλη πραγματοποίησαν εθνικές διαβουλεύσεις, και η πλειονότητα των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων μερών τάσσονται υπέρ του τερματισμού της πρακτικής αυτής. Το ίδιο συμπέρασμα προέκυψε και από τη διαβούλευση που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση της αλλαγής ώρας είχε αντιπάλους εξαρχής, ωστόσο η παρούσα πρόταση ακολουθεί σειρά μελετών και διαβουλεύσεων που εμπλουτίζουν με επιχειρήματα την ιδεολογική συζήτηση. Ενδείκνυται, επομένως, να αναφερθούν οι προηγούμενες συζητήσεις και οι διαδικασίες που οδήγησαν στην παρούσα πρόταση.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα η περίπτωση των κτηνοτρόφων, δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα είχαν αρχικά κριθεί ασύμβατες με τις γεωργικές πρακτικές εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την εργάσιμη ημέρα η οποία, ήδη βάσει της επίσημης ώρας, ξεκινά πολύ νωρίς. Επιπλέον, η μετάβαση στη θερινή ώρα δυο φορές ετησίως θεωρείτο ότι δυσχεραίνει τη μεταφορά προϊόντων ή ζώων στις αγορές. Τέλος, καθώς οι αγελάδες ακολουθούν τον φυσικό τους ρυθμό γαλακτοφορίας, θεωρήθηκε αυτονόητο ότι θα υπάρξει μείωση της παραγωγής του γάλακτος. Εντούτοις, ο σύγχρονος γεωργικός εξοπλισμός και οι σύγχρονες πρακτικές έχουν επιφέρει τέτοιες επαναστατικές αλλαγές στη γεωργία ώστε να είναι πλέον αβάσιμες οι περισσότερες ανησυχίες αυτού του είδους, μολονότι εξακολουθούν να είναι βάσιμες οι ανησυχίες σχετικά με τους βιορυθμούς των ζώων και τις συνθήκες εργασίας των γεωργών.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Διεξάγεται έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα και ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την προτίμησή τους για τον τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τεθεί τέρμα με συντονισμένο τρόπο στις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα.

(4)  Διεξάγεται έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα. Στη δημόσια διαβούλευση που διοργάνωσε η Επιτροπή συμμετείχαν περίπου 4,6 εκατομμύρια πολίτες, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός απαντήσεων που έχει λάβει ποτέ διαβούλευση της Επιτροπής. Επίσης, ορισμένες πρωτοβουλίες πολιτών έχουν επισημάνει τον προβληματισμό της κοινής γνώμης όσον αφορά την αλλαγή της ώρας δυο φορές ετησίως, και ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την προτίμησή τους για τον τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τεθεί τέρμα με συντονισμένο και εναρμονισμένο τρόπο στις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Σύμφωνα με τη χρονοβιολογία, ο βιορυθμός του ανθρώπινου σώματος επηρεάζεται από οποιαδήποτε αλλαγή της ώρας, γεγονός που ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου. Πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία υποδεικνύουν σαφώς ότι η αλλαγή της ώρας συνδέεται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τα φλεγμονώδη αυτοάνοσα νοσήματα ή την υπέρταση, λόγω της διαταραχής του κιρκαδιανού ρυθμού. Ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες. Ως εκ τούτου, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία, είναι σκόπιμο να δοθεί τέλος στις εποχικές αλλαγές της ώρας.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Τα εδάφη πλην των υπερπόντιων εδαφών των κρατών μελών έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις διαφορετικές ωριαίες ατράκτους ή επίσημες ώρες, ήτοι GMT, GMT+1 και GMT+2. Η ευρεία έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς βορρά και νότο σημαίνει ότι η επίδραση του φωτός της ημέρας ανάλογα με την ώρα ποικίλει μεταξύ των χωρών της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις γεωγραφικές πτυχές της ώρας, δηλαδή τις φυσικές ωριαίες ατράκτους και τη γεωγραφική θέση, προτού μεταβάλουν την επίσημη ώρα τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν σε διαβούλευση με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη προτού αποφασίσουν να μεταβάλουν την επίσημη ώρα τους.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ)  Ορισμένες πρωτοβουλίες πολιτών έχουν επισημάνει τον προβληματισμό των πολιτών όσον αφορά την αλλαγή της ώρας δύο φορές ετησίως, και θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη ο χρόνος και η ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις δικές τους δημόσιες διαβουλεύσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις συνέπειες που έχει η κατάργηση της αλλαγής ώρας σε όλες τις περιοχές.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4δ)  Όταν ακολουθείται η θερινή ώρα, ο ήλιος δύει φαινομενικά πιο αργά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Για πολλούς πολίτες της ΕΕ, καλοκαίρι σημαίνει να διαρκεί το φως της ημέρας έως αργά το βράδυ. Η επαναφορά της επίσημης, ή χειμερινής, ώρας θα έχει ως αποτέλεσμα να δύει ο ήλιος μία ώρα νωρίτερα το καλοκαίρι και να μειωθεί κατά πολύ η περίοδος κατά την οποία το φως της ημέρας διαρκεί έως αργά το βράδυ.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4ε)  Πολυάριθμες μελέτες εξέτασαν τη σύνδεση της αλλαγής σε θερινή ώρα με τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, τις διαταραχές του βιορυθμού, την έλλειψη ύπνου, την αδυναμία συγκέντρωσης και προσοχής, τον αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων, το χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή ή ακόμη και τα ποσοστά αυτοκτονιών. Εντούτοις, η μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, οι δραστηριότητες στο ύπαιθρο μετά τη δουλειά ή το σχολείο, και η έκθεση στο φως του ήλιου σαφώς έχουν ορισμένες θετικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ευημερία εν γένει.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4στ)  Οι εποχικές αλλαγές της ώρας έχουν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία των ζώων, όπως γίνεται σαφές, για παράδειγμα, στη γεωργία, δεδομένου ότι επηρεάζεται αρνητικά η γαλακτοφορία των αγελάδων.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4ζ)  Γενικά, υποτίθεται ότι οι εποχικές αλλαγές της ώρας συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτός ήταν όντως ο κύριος λόγος για την αρχική τους θέσπιση τον περασμένο αιώνα. Εντούτοις, σύμφωνα με έρευνες, μολονότι οι εποχικές αλλαγές της ώρας είναι ενδεχομένως οριακά επωφελείς όσον αφορά τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο σύνολο της Ένωσης, αυτό δεν ισχύει σε κάθε κράτος μέλος. Με τη μετάβαση σε θερινή ώρα, θα εξοικονομείται μεν ηλεκτρική ενέργεια λόγω της μειωμένης ανάγκης για φωτισμό, αλλά θα είναι ενδεχομένως αυξημένη η κατανάλωση για θέρμανση. Επιπλέον είναι δύσκολη η ερμηνεία των αποτελεσμάτων, καθώς επηρεάζονται έντονα από εξωτερικούς παράγοντες όπως η μετεωρολογία, η συμπεριφορά των καταναλωτών ενέργειας ή η εν εξελίξει ενεργειακή μετάβαση.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα ή τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα από ορισμένα μόνο κράτη μέλη δεν διαταράσσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αλλάζουν την επίσημη ώρα σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία τους για λόγους που συνδέονται με τις εποχικές αλλαγές, έστω και αν η εν λόγω αλλαγή παρουσιάζεται ως αλλαγή της ωριαίας ατράκτου. Επιπλέον, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές, μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς τομείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν εγκαίρως στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους και, στη συνέχεια, να εφαρμόζουν τις κοινοποιηθείσες αλλαγές. Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την κοινοποίηση αυτή, να ενημερώσει όλα τα άλλα κράτη μέλη, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημοσιεύοντας τις πληροφορίες αυτές.

(5)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα ή τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα από ορισμένα μόνο κράτη μέλη δεν διαταράσσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αλλάζουν την επίσημη ώρα σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία τους για λόγους που συνδέονται με τις εποχικές αλλαγές, έστω και αν η εν λόγω αλλαγή παρουσιάζεται ως αλλαγή της ωριαίας ατράκτου. Επιπλέον, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές, μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς τομείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν την Επιτροπή, έως την 1η Απριλίου 2020 το αργότερο, σε περίπτωση που προτίθενται να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του 2021.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να τεθεί τέρμα στην εναρμόνιση της περιόδου που καλύπτεται από τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ, και να καθιερωθούν κοινοί κανόνες που, αφενός, εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικές ρυθμίσεις για την εποχική ώρα αλλάζοντας την επίσημη ώρα τους περισσότερο από μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους και, αφετέρου, θεσπίζουν την υποχρέωση να κοινοποιούνται οι προβλεπόμενες αλλαγές της επίσημης ώρας. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να συμβάλει καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να βασιστεί στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)  Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να τεθεί τέρμα στην εναρμόνιση της περιόδου που καλύπτεται από τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ, και να καθιερωθούν κοινοί κανόνες που εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικές ρυθμίσεις για την εποχική ώρα αλλάζοντας την επίσημη ώρα τους περισσότερο από μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να συμβάλει καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να βασιστεί στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Προτού ληφθεί απόφαση σχετικά με ποια επίσημη ώρα θα εφαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος, απαιτούνται διαβουλεύσεις και μελέτες όπου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των πολιτών, οι γεωγραφικές αποκλίσεις, οι περιφερειακές διαφορές, οι τυπικές εργασιακές ρυθμίσεις και άλλοι παράγοντες που είναι σημαντικοί για το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να αναλύσουν τον αντίκτυπο της πρότασης και να επιλέξουν τη λύση που εξυπηρετεί βέλτιστα τους πληθυσμούς τους, και συνυπολογίζει παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)  Η αλλαγή σε ώρα που δεν συνδέεται με τις εποχικές αλλαγές θα έχει κόστος μετάβασης, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα ΤΠ στις μεταφορές και σε άλλους τομείς. Προκειμένου να μειωθεί σημαντικά το κόστος της μετάβασης, απαιτείται μια εύλογη χρονική περίοδος προετοιμασίας για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2019, οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε κράτος μέλος, στις 31 Μαρτίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών θα εφαρμόζει από το 2019.

(7)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2021, οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε κράτος μέλος, την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου του 2021 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του 2021 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών θα εφαρμόζει από το 2021.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Για να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους και να λάβουν αποφάσεις όσον αφορά τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ώρα με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός συντονισμού, ο οποίος θα απαρτίζεται από έναν διορισμένο εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ο μηχανισμός συντονισμού θα πρέπει να εξετάζει και να αξιολογεί τον αντίκτυπο που θα έχει ενδεχομένως στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς κάθε προβλεπόμενη απόφαση όσον αφορά την επίσημη ώρα κράτους μέλους, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές διαταραχές.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ώρα στα διάφορα κράτη μέλη μπορούν να παρεμποδίσουν σημαντικά και μόνιμα την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν αναθεωρήσουν τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ώρα, βάσει αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να αναβάλει την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατά 12 μήνες το πολύ και να υποβάλει νομοθετική πρόταση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Ως εκ τούτου, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατά 12 μήνες το πολύ.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων ωρών τους το 2019, υπό τον όρο ότι το πράττουν στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων ωρών τους το 2021, υπό τον όρο ότι το πράττουν την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του εν λόγω έτους στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση αυτή στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Απριλίου 2020.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εάν κράτος μέλος αποφασίσει να αλλάξει την επίσημη ώρα του ή τις επίσημες ώρες του σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία του, κοινοποιεί την απόφασή του στην Επιτροπή τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Όταν κράτος μέλος έχει προβεί στην κοινοποίηση αυτή και δεν την έχει αποσύρει τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την ημερομηνία της προβλεπόμενης αλλαγής, το κράτος μέλος εφαρμόζει την εν λόγω αλλαγή.

1.  Δια του παρόντος θεσπίζεται μηχανισμός συντονισμού, με στόχο να διασφαλιστεί μια εναρμονισμένη και συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Ο μηχανισμός συντονισμού απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν ένα κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την κατά το άρθρο 1 παράγραφος 2 απόφασή του, συνέρχεται ο μηχανισμός συντονισμού για να συζητηθεί και να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος που θα έχει ενδεχομένως στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς η προβλεπόμενη αλλαγή, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές διαταραχές.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Όταν η Επιτροπή θεωρεί, βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2α, ότι η προβλεπόμενη αλλαγή θα επηρεάσει σημαντικά την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ενημερώνει σχετικά το κοινοποιούν κράτος μέλος.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου 2020, τα κοινοποιούντα κράτη μέλη αποφασίζουν εάν θα εμμείνουν ή όχι στην πρόθεσή τους. Όταν το κοινοποιούν κράτος μέλος αποφασίζει να εμμείνει στην πρόθεσή του, παρέχει λεπτομερή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχει η αλλαγή στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

1.  Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας, συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από νομοθετική πρόταση για την αναθεώρησή της βάσει διεξοδικής εκτίμησης επιπτώσεων, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2024.

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2025.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η Απριλίου 2019, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η Απριλίου 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Απριλίου 2019.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Απριλίου 2021.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4α

 

1. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τον μηχανισμό συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2, παρακολουθεί στενά τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση .

 

2. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ώρα, τις οποίες κοινοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2, μπορούν δυνητικά να παρακωλύσουν σημαντικά και μόνιμα την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, έχει την εξουσία να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για να αναβληθεί η ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατά 12 μήνες το πολύ και να υποβάλει νομοθετική πρόταση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4β

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] έως την [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας].

 

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 4α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4α τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 1η Απριλίου 2019.

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 1η Απριλίου 2021.

(1)

ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0. / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

ΕΕ C 0 της 0.0.0000, σ. 0. / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Εδώ και έναν αιώνα, εφαρμόζεται από καιρού εις καιρόν στην Ευρώπη η εποχική αλλαγή της ώρας. Υπήρξαν διάφορες αιτιολογίες, αλλά μία από τις επικρατέστερες ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας. Για αυτόν τον λόγο, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη της ΕΕ αλλάζουν εποχικά την ώρα τους για αρκετά μεγάλες χρονικές περιόδους. Η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία εφαρμόστηκε το 2001.

Σύμφωνα με μελέτες, οι εποχικές αλλαγές της ώρας επηρεάζουν τους τομείς των μεταφορών, της εσωτερικής αγοράς, της γεωργίας, της ενέργειας και της δημόσιας υγείας, μεταξύ άλλων. Είναι σαφές ότι ένα εναρμονισμένο σύστημα ώρας είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των μεταφορών και της εσωτερικής αγοράς εντός της ΕΕ.

Ωστόσο, οι αλλαγές της ώρας έχουν αρνητικό αντίκτυπο από ορισμένες απόψεις. Στον τομέα της γεωργίας, οι αλλαγές της ώρας επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση των καλλιεργειών και την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς διαταράσσουν τον βιορυθμό των ζώων, γεγονός που επηρεάζει, για παράδειγμα, το άρμεγμα των αγελάδων. Οι αλλαγές της ώρας έχουν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι είναι οι πλέον επηρεαζόμενες πληθυσμιακές ομάδες. Επίσης, σύμφωνα με μελέτες, οι άνθρωποι αισθάνονται γενικά λιγότερο καλά λόγω των αλλαγών της ώρας, καθώς πλήττονται από αυξημένα προβλήματα ύπνου και κόπωσης εξαιτίας της διαταραχής του κιρκάδιου ρυθμού τους. Στον δε τομέα της ενέργειας, οι αλλαγές της ώρας δεν φαίνεται να έχουν πια σαφή οφέλη.

Οι εποχικές αλλαγές της ώρας συζητούνται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αντικατοπτρίζεται σε πρωτοβουλίες πολιτών που κοινοποιήθηκαν στα εθνικά κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τον Φεβρουάριο του 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλούσε την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για τις εποχικές αλλαγές της ώρας και, εάν κρίνεται αναγκαίο, να αναθεωρήσει την οδηγία.

Το καλοκαίρι του 2018, η Επιτροπή διεξήγαγε ανοικτή διαβούλευση, η οποία συγκέντρωσε περίπου 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, εκ των οποίων το 84 % ήταν υπέρ της κατάργησης των εποχικών αλλαγών της ώρας.

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις εποχικές αλλαγές της ώρας τον Σεπτέμβριο του 2018. Η πρόταση της Επιτροπής προτείνει να καταργηθούν οι αλλαγές των ώρας την 1η Απριλίου 2019, και παράλληλα αφήνει περιθώριο στα κράτη μέλη να επιλέξουν την επίσημη ώρα τους.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συζήτηση σχετικά με τις εποχικές αλλαγές της ώρας. Εκφράζει επίσης την ευχαρίστησή της για το γεγονός ότι η ανοικτή διαδικασία διαβούλευσης της Επιτροπής σχετικά με την επαναρύθμιση των ρολογιών κίνησε το ενδιαφέρον του κοινού σε τέτοιο βαθμό που ελήφθησαν περίπου 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις. Δεδομένου ότι η εποχική επαναρύθμιση των ρολογιών επηρεάζει πολλούς πολίτες, η εισηγήτρια θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η συζήτηση οδήγησε, επιπλέον, στην αναθεώρηση της οδηγίας.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση της εποχικής επαναρύθμισης των ρολογιών. Ωστόσο, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι μάλλον πρόωρη, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων πριν από την κατάρτιση της πρότασης για την αναθεώρηση της οδηγίας. Η ανοικτή διαβούλευση της Επιτροπής διεξήχθη επίσης σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα οκτώ εβδομάδων, αντί δώδεκα εβδομάδων ως είθισται. Αυτό είναι λυπηρό, δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων των νομοθετικών προτάσεων αποτελούν σημαντικό μέσο παροχής επαρκών πληροφοριών στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, στις οποίες βασίζουν την τελική τους απόφαση.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των μεταφορών και της εσωτερικής αγοράς, η εισηγήτρια πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται ένα εναρμονισμένο σύστημα ώρας εντός της ΕΕ. Ωστόσο, η εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουν τα κράτη μέλη την εξουσία να καθορίζουν την επίσημη ώρα τους σε εθνικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των μεταφορών και της εσωτερικής αγοράς, η εισηγήτρια προτρέπει τα κράτη μέλη να συντονίσουν μεταξύ τους τις εργασίες τους σχετικά με την επιλογή της ζώνης ώρας και της επίσημης ώρας. Οι σχετικές αποφάσεις θα μπορούσαν να συντονίζονται χάρη στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων σημείων επαφής στα κράτη μέλη με τη μορφή δικτύου.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή πριν από κάθε τροποποίηση της επίσημης ώρας. Οι ίδιες, όμως, πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται και στα κράτη μέλη, ταυτόχρονα με την Επιτροπή. Η συντονισμένη ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να διευκολυνθεί χάρη στο δίκτυο που η εισηγήτρια προτείνει να δημιουργηθεί από τα αρμόδια σημεία επαφής στα κράτη μέλη.

Καθώς η προβλεψιμότητα και μια θεώρηση σε βάθος χρόνου είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία των μεταφορών και της εσωτερικής αγοράς, η εισηγήτρια προτείνει, όταν πρόκειται να τροποποιηθεί η επίσημη ώρα, το οικείο κράτος μέλος να ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη 18 μήνες πριν από την αλλαγή.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των μεταφορών και της εσωτερικής αγοράς, η εισηγήτρια κρίνει σκόπιμο να καθοριστεί περίοδος δύο ετών από την έγκριση της οδηγίας για τη μεταφορά της, αντί να οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη ισχύος της. Παρ’ όλ’ αυτά, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (25.2.2019)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bolesław G. Piecha

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τελευταία χρόνια, η θερινή ώρα αποτελεί αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων. Μετά από πολυάριθμα διαβήματα προερχόμενα από πολίτες, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από ορισμένα κράτη μέλη, η Επιτροπή αποφάσισε να μελετήσει το ζήτημα της θερινής ώρας όπως εφαρμόζεται σήμερα στην Ένωση και να εκτιμήσει το αν χρειάζονται ή όχι αλλαγές.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα στην ΕΕ, η ώρα αλλάζει δύο φορές τον χρόνο σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεταβαλλόμενη διάρκεια του φωτός της ημέρας στις διαφορετικές εποχές. Τα ρολόγια πάνε μία ώρα μπροστά το πρωί της τελευταίας Κυριακής του Μαρτίου και μία ώρα πίσω το πρωί της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου για την επιστροφή στην επίσημη ώρα.

Το φάσμα των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την αλλαγή της ώρας είναι ευρύ και περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες (τις αμέσως επόμενες ημέρες) και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, καθώς και άλλες θετικές και αρνητικές συνέπειες. Ο αντίκτυπος εντούτοις των αλλαγών της ώρας στον βιολογικό ρυθμό και οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμη και εξακολουθούν να απαιτούνται κι άλλες εμπεριστατωμένες έρευνες ως προς τη διαδικασία προσαρμογής στην αλλαγή της ώρας.

Κατά την δημόσια διαβούλευση για τη θερινή ώρα, η πλειοψηφία όσων απάντησαν (76%) δήλωσαν ότι η εμπειρία τους από την αλλαγή της ώρας είναι αρνητική. Ένα ποσοστό 43% των απαντήσεων αναφερόταν σε λόγους υγείας και ένα 20% στην έλλειψη εξοικονόμησης ενέργειας.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο αρνητικών εμπειριών, η Επιτροπή αποφάσισε να λάβει υπόψη της τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις που έχει στην υγεία η αλλαγή της ώρας και που έχουν αποτελέσει θέμα πολυάριθμων μελετών και συζητήσεων. Ορισμένες μελέτες επικεντρώνονται στον συσχετισμό αλλαγής της ώρας και φαινομένων όπως ο κίνδυνος καρδιακών προσβολών, οι διαταραχές του βιορυθμού του σώματος, η αϋπνία, η αδυναμία συγκέντρωσης και προσοχής, ο αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων, το χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή και ακόμη και τα ποσοστά των αυτοκτονιών.

Αν και είναι μακρύς ο κατάλογος των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών, ορισμένες μελέτες επισημαίνουν θετικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για την εν γένει ευημερία από τις περισσότερες ώρες φυσικού φωτός, από όλες τις δραστηριότητες αναψυχής στο ύπαιθρο μετά τη δουλειά ή το σχολείο, από την έκθεση στο φως του ήλιου.

Εντούτοις, όσο και αν θεωρώ θετική τη νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής και οπωσδήποτε δέχομαι ότι οι ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα επιδρούν ενδεχομένως και θετικά στην υγεία, συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν πρέπει να περιοριστεί η εν τη ευρεία έννοια ευχέρεια των κρατών μελών να αποφασίσουν σχετικά με την αλλαγή της ώρας αναλόγως των συμφερόντων τους.

Γι' αυτό θα επισημάνω ορισμένες παραμέτρους της πρότασης που άπτονται της υγείας, θα αναδείξω ορισμένα θετικά και ορισμένα αρνητικά στοιχεία που μπορούν να συνυπολογιστούν αλλά ταυτόχρονα θα αποφύγω να υποδείξω στα κράτη μέλη ποια απόφαση πρέπει να λάβουν. Φυσικά πιστεύω ότι αξίζει να αντιμετωπιστεί θετικά η πρόταση της Επιτροπής αλλά για να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας στον τομέα της υγείας πρέπει να αφήσουμε τα κράτη μέλη να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις κατά εναρμονισμένο τρόπο.

Συμπερασματικά, επιθυμώ να επισημάνω ότι αν θελήσουμε να λάβουμε μια ξεκάθαρη τελική απόφαση, ιδίως καθώς η κοινοβουλευτική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της, θα χρειαστεί να λάβουμε υπόψη μας τα πραγματικά δεδομένα των παραμέτρων της υγείας. Όμως ακόμη και μια πραγματική και ειλικρινής αξιολόγηση όλων των σχετικών διαθέσιμων στοιχείων μαζί δεν πρόκειται να διευκολύνει την αποστολή μας για την λήψη απόφασης που θα στηρίζεται απολύτως σε επιστημονικώς τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να δείξουμε στους ευρωπαίους πολίτες την βούλησή μας να επιλύσουμε την εκκρεμότητα αυτή - δεδομένης της ξεκάθαρης επιθυμίας τους να το πράξουμε, όσο και αν οφείλουμε επίσης να αναγνωρίσουμε ότι οι φραγμοί είναι εξίσου προφανείς - η ανεπάρκεια των επιστημονικών δεδομένων και η ανυπαρξία κοινής θέσης των κρατών μελών. Για τους λόγους αυτούς, ως πλέον ενδεδειγμένη κίνηση θεωρώ την ελαφρά αναβολή των συνεχιζόμενων διεργασιών καθώς μπορούμε ίσως να ελπίσουμε ότι, συν τω χρόνω, και τα επιστημονικά δεδομένα και το μήνυμα των κρατών μελών θα καταστούν σαφέστερα ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ακόμη ανικανοποίητες προσδοκίες τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, διαταραχές στον προγραμματισμό των μεταφορών και στη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες. Τα στοιχεία παραμένουν ασαφή ως προς το κατά πόσο τα οφέλη των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα αντισταθμίζουν τις δυσχέρειες που συνδέονται με την εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας.

(3)  Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για να διασφαλιστούν η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η μακρόπνοη προσέγγιση και η προβλεψιμότητα προκειμένου να αποφεύγονται, μεταξύ άλλων, οι διαταραχές στον προγραμματισμό των μεταφορών και στη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, το υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού εμπορίου ή η μείωση της παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες. Τα στοιχεία παραμένουν ασαφή ως προς το κατά πόσο τα οφέλη των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα αντισταθμίζουν τις δυσχέρειες που συνδέονται με την εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας και τα αποτελέσματα διαφέρουν αναλόγως της περιοχής.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

(4)  Διεξάγεται έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα και ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την προτίμησή τους για τον τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τεθεί τέρμα με συντονισμένο τρόπο στις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα.

(4)  Διεξάγεται έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, όπως καταδεικνύεται επίσης από τις 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις πολιτών στην ανοικτή διαβούλευση της Επιτροπής, κατά την οποία σαφής πλειονότητα τάχθηκε κατά της παρούσας εποχικής αλλαγής της ώρας. Ως κυριότεροι λόγοι για τον τερματισμό εμφανίζονται ο αντίκτυπος της αλλαγής της ώρας στην υγεία των ανθρώπων (43%) και στη συνέχεια η έλλειψη εξοικονόμησης ενέργειας (20%). Μολονότι το εβδομήντα τοις εκατό των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση προερχόταν από ένα κράτος μέλος, υπάρχουν ορισμένα κράτη μέλη που εξέφρασαν ήδη την προτίμησή τους για τον τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. Ορισμένα κοινοβούλια έχουν επίσης απευθύνει έκκληση προς τις κυβερνήσεις τους να λάβουν μέτρα σχετικά με τις εποχιακές αλλαγές της ώρας στην ΕΕ. Έχουν επίσης αναληφθεί εθνικές νομοθετικές πρωτοβουλίες με σκοπό την κατάργηση των εποχικών μεταβολών. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τεθεί τέρμα με συντονισμένο τρόπο στις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Με την εξαίρεση των υπερπόντιων εδαφών των κρατών μελών, τα εδάφη της Ένωσης ομαδοποιούνται σε τρεις διαφορετικές ωριαίες ατράκτους, δηλαδή GMT, GMT + 1 και GMT + 2. Η ευρεία έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Βορρά ως τον Νότο σημαίνει ότι η επίδραση του φωτός της ημέρας ανάλογα με την ώρα εμφανίζει διαφορές εντός της Ένωσης. Είναι, συνεπώς, σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις γεωγραφικές πτυχές της ώρας, δηλαδή τις φυσικές ωριαίες ατράκτους και τη γεωγραφική θέση, προτού μεταβάλουν τις ωριαίες ατράκτους τους. Τα κράτη μέλη οφείλουν να προβούν σε διαβουλεύσεις με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού αποφασίσουν να αλλάξουν τις ωραίες ατράκτους τους.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Με τη θερινή ώρα ή την αλλαγή της ώρας τον χειμώνα και το καλοκαίρι, ο ήλιος δύει πιο αργά το βράδυ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην αντίληψη πολλών πολιτών της ΕΕ, το καλοκαίρι είναι συνώνυμο με την ύπαρξη διαθέσιμης ηλιοφάνειας έως αργά το βράδυ. Μια επιστροφή στην «επίσημη» ώρα θα είχε ως αποτέλεσμα ο ήλιος να δύει το καλοκαίρι μία ώρα νωρίτερα, ενώ θα μειωνόταν κατά πολύ η περίοδος του έτους κατά την οποία θα υπήρχε φυσικό φως αργά το βράδυ.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4γ)  Πολυάριθμες μελέτες εξέτασαν την αιτιακή σχέση μεταξύ της αλλαγής της ώρας και φαινομένων όπως ο κίνδυνος καρδιακών προσβολών, οι διαταραχές του βιορυθμού του σώματος, η αϋπνία, η αδυναμία συγκέντρωσης και προσοχής, ο αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων, το χαμηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή ή ακόμη και τα ποσοστά των αυτοκτονιών. Εντούτοις, η μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, οι δραστηριότητες αναψυχής στο ύπαιθρο μετά τη δουλειά ή το σχολείο και η έκθεση στο φως του ήλιου έχουν ξεκάθαρα θετικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην εν γένει ευημερία.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4δ)  Η χρονοβιολογία δείχνει ότι ο βιορυθμός του ανθρώπινου σώματος επηρεάζεται από οποιεσδήποτε αλλαγές της ώρας, γεγονός που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην υγεία. Αν και για τους περισσότερους ανθρώπους η προσαρμογή στις αλλαγές απαιτεί λίγες μέρες, ορισμένοι χρονότυποι απαιτούν αρκετές εβδομάδες ή και περισσότερο. Ορισμένες ομάδες, όπως για παράδειγμα τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες. Η αλλαγή της ώρας την άνοιξη είναι ιδιαιτέρως προβληματική διότι, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, οι πιθανότητες ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων είναι υψηλότερες τις πρώτες δύο ημέρες μετά την αλλαγή. Υπάρχει επίσης σχέση μεταξύ της αλλαγής της ώρας και των καρδιαγγειακών παθήσεων, η οποία συνδέεται με τη διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού λόγω των αλλαγών της ώρας.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4ε)  Η εποχική αλλαγή της ώρας έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο και στην ευημερία των ζώων, όπως γίνεται σαφές για παράδειγμα στον γεωργικό τομέα όπου η γαλακτοφορία στις αγελάδες επηρεάζεται αρνητικά.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4στ)  Η γενική αντίληψη για τις εποχικές αλλαγές της ώρας είναι ότι εξοικονομούν ενέργεια. Πράγματι, αυτός ήταν ο κύριος λόγος για την εισαγωγή τους τον προηγούμενο αιώνα. Η έρευνα εντούτοις δείχνει ότι, αν και οι εποχικές αλλαγές της ώρας εμφανίζονται οριακά επωφελείς όσον αφορά την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ένωση στο σύνολό της, αυτό δεν ισχύει σε κάθε κράτος μέλος. Ο αρχικός στόχος της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό χάρη στη μετάβαση στη θερινή ώρα υπεραντισταθμίζεται από την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση. Επιπλέον είναι δύσκολη η ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς επηρεάζονται έντονα από εξωτερικούς παράγοντες όπως η μετεωρολογία, η συμπεριφορά των καταναλωτών ενέργειας ή η εν εξελίξει ενεργειακή μετάβαση.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα ή τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα από ορισμένα μόνο κράτη μέλη δεν διαταράσσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αλλάζουν την επίσημη ώρα σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία τους για λόγους που συνδέονται με τις εποχικές αλλαγές, έστω και αν η εν λόγω αλλαγή παρουσιάζεται ως αλλαγή της ωριαίας ατράκτου. Επιπλέον, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές, μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς τομείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν εγκαίρως στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους και, στη συνέχεια, να εφαρμόζουν τις κοινοποιηθείσες αλλαγές. Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την κοινοποίηση αυτή, να ενημερώσει όλα τα άλλα κράτη μέλη, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημοσιεύοντας τις πληροφορίες αυτές.

(5)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα ή τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν διαταράσσεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν για μια ενδεχόμενη αλλαγή της επίσημης ώρας κατόπιν διαβούλευσης με τα άλλα κράτη μέλη και, όπου είναι δυνατόν, να υιοθετήσουν μια εναρμονισμένη προσέγγιση. Για να αποφευχθεί η εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα από ορισμένα μόνο κράτη μέλη, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αλλάζουν την επίσημη ώρα σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία τους για λόγους που συνδέονται με τις εποχικές αλλαγές, έστω και αν η εν λόγω αλλαγή παρουσιάζεται ως αλλαγή της ωριαίας ατράκτου. Επιπλέον, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές, μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς τομείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν εγκαίρως στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους και, στη συνέχεια, να εφαρμόζουν τις κοινοποιηθείσες αλλαγές. Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την κοινοποίηση αυτή, να ενημερώσει όλα τα άλλα κράτη μέλη, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημοσιεύοντας τις πληροφορίες αυτές χωρίς χρονοτριβή, αφού λάβει όλες τις κοινοποιήσεις από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Απαιτείται συντονισμός μεταξύ κρατών μελών ως προς τις επίσημες ώρες που θα επιλέξουν για να είναι αυτές όσο το δυνατόν πιο εναρμονισμένες και για να μην παρατηρούνται υπερβολικά μεγάλες διαφορές στις ωριαίες ατράκτους εντός της Ένωσης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς αλλά και για να μην επιφυλάσσει αυτή εκπλήξεις για τους ενδιαφερόμενους πολίτες, καταναλωτές και κλάδους. Μολονότι είναι αδύνατο από νομική άποψη να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη σε απόφαση για μια συγκεκριμένη ωριαία άτρακτο, πρέπει εντούτοις να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθούν περιττές περιπλοκές. Οφείλουν συνεπώς τα κράτη μέλη να διαβουλευθούν τόσο μεταξύ τους όσο και με την Επιτροπή πριν λάβουν οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με την κατάργηση των εποχικών αλλαγών της ώρας. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει κάθε κράτος μέλος να ορίσει εκπρόσωπο που θα συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2019, οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε κράτος μέλος, στις 31 Μαρτίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών θα εφαρμόζει από το 2019.

(7)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 30 Μαρτίου 2020, οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε κράτος μέλος, στις 30 Μαρτίου 2020 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους στις 25 Οκτωβρίου 2020 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών θα εφαρμόζει από το 2020.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν εποχικές αλλαγές στην επίσημη ώρα τους ή στις επίσημες ώρες τους.

1.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν εποχικές αλλαγές στην επίσημη ώρα τους ή στις επίσημες ώρες τους.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων ωρών τους το 2019, υπό τον όρο ότι το πράττουν στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων ωρών τους το 2020, υπό τον όρο ότι το πράττουν στις 25 Οκτωβρίου 2020 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφοι 1 και 1 α (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εάν κράτος μέλος αποφασίσει να αλλάξει την επίσημη ώρα του ή τις επίσημες ώρες του σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία του, κοινοποιεί την απόφασή του στην Επιτροπή τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Όταν κράτος μέλος έχει προβεί στην κοινοποίηση αυτή και δεν την έχει αποσύρει τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την ημερομηνία της προβλεπόμενης αλλαγής, το κράτος μέλος εφαρμόζει την εν λόγω αλλαγή.

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εάν κράτος μέλος αποφασίσει να αλλάξει την επίσημη ώρα του ή τις επίσημες ώρες του σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία του, κοινοποιεί την απόφασή του στην Επιτροπή τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Όταν κράτος μέλος έχει προβεί στην κοινοποίηση αυτή και δεν την έχει αποσύρει τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την ημερομηνία της προβλεπόμενης αλλαγής, το κράτος μέλος εφαρμόζει την εν λόγω αλλαγή.

 

1α.  Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται με όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν λάβουν την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή διευκολύνει αυτές τις διαβουλεύσεις. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο υπεύθυνο για την διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2.  Εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή ενημερώνει το κοινό εν γένει χωρίς χρονοτριβή, αφού λάβει όλες τις κοινοποιήσεις από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του εβδόμου έτους μετά την έγκριση αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2024.

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες το αργότερο έως την 30ή Απριλίου του εβδόμου έτους μετά την έγκριση αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η Απριλίου 2019, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο στις 30 Μαρτίου 2020, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Απριλίου 2019.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 30 Μαρτίου 2020.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 1η Απριλίου 2019.

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ από 30ής Μαρτίου 2020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

13.9.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Bolesław G. Piecha

22.10.2018

Εξέταση στην επιτροπή

21.1.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

9

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christofer Fjellner, Martin Häusling, Jan Huitema, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Czesław Hoc, Olle Ludvigsson, Anthea McIntyre, Tonino Picula

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

ALDE :

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR :

Arne Gericke, Czesław Hoc, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL :

Stefan Eck, Kateřina Konečná

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Peter Liese, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Mihai Ţurcanu

S&D:

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Tonino Picula, Pavel Poc, Christel Schaldemose

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Martin Häusling, Davor Škrlec

9

-

ALDE :

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis

ECR :

Anthea McIntyre

EFDD:

Julia Reid

S&D:

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor

1

0

VERTS/ALE:

Bas Eickhout

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (19.2.2019)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Sven Schulze

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σκοπός της θερινής ώρας είναι να αξιοποιηθεί το φυσικό φως της ημέρας. Θέτοντας το ωρολόγιο μία ώρα μπροστά, καθώς οι ημέρες μεγαλώνουν την άνοιξη, καθυστερεί η δύση του ηλίου κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, έως ότου το ωρολόγιο τεθεί μία ώρα πίσω το φθινόπωρο. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στην ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν μακρά παράδοση θερινής ώρας (DST) και πολλά έχουν αναπτύξει τα δικά τους συστήματα DST. Οι προσπάθειες εναρμόνισης της ΕΕ άρχισαν τη δεκαετία του 1970 και αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Σήμερα, η οδηγία 2000/84/ΕΚ, της οποίας επιδιώκεται η κατάργηση, διέπει την ενιαία εφαρμογή της DST σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές τρίτες χώρες έχουν εναρμονίσει τα συστήματά τους θερινής ώρας με αυτά της ΕΕ.

Μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής έρευνας έχει αφιερωθεί στην εξέταση των οφελών και των αρνητικών συνεπειών της DST. Φαίνεται ότι η θερινή ώρα ωφελεί την εσωτερική αγορά (ιδίως τον τομέα των μεταφορών) και τις υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, ενώ προκαλεί επίσης οριακή εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας. Ο αντίκτυπος σε άλλους οικονομικούς τομείς παραμένει, ωστόσο, ασαφής.

Πρέπει να παραδεχθούμε ότι η διαθέσιμη επιστημονική βάση τεκμηρίωσης και οι διαθέσιμες γνώσεις όσον αφορά τις πιθανές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις της DST είναι ακόμη πολύ περιορισμένες και μάλλον αποσπασματικές.

Η έρευνα στον τομέα της υγείας, ωστόσο, συνδέει την DST με διαταραχές του ανθρώπινου βιορυθμού («κιρκάδιος ρυθμός»). Τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών δείχνουν ότι οι επιπτώσεις στον ανθρώπινο βιορυθμό ενδέχεται να είναι σοβαρότερες απ’ ό,τι θεωρείτο στο παρελθόν. Τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία είναι πολύ περιορισμένα.

Το σύστημα των εξαμηνιαίων αλλαγών της ώρας αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο από τους πολίτες και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, καμία κυβέρνηση της ΕΕ δεν έχει ζητήσει τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων περί DST. Τρίτες χώρες όπως η Ρωσία ή πιο πρόσφατα η Τουρκία έχουν καταργήσει την DST με μεταβατικές περιόδους διάρκειας πέντε ετών και άνω.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018(1), ζήτησε από την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρησή της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντί για εκτίμηση αντίκτυπου, διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση, κατά την οποία ελήφθησαν περίπου 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις —ο μεγαλύτερος αριθμός απαντήσεων που ελήφθη ποτέ σε διαβούλευση της Επιτροπής—, εκ των οποίων το 84 % ήταν υπέρ του τερματισμού των εξαμηνιαίων αλλαγών της ώρας, ενώ το 16 % υποστήριξε τη διατήρησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα γνωμοδότηση επιδιώκει να στηρίξει την ιδέα ότι οι ρυθμίσεις για τις εξαμηνιαίες αλλαγές ώρας θα πρέπει να καταργηθούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Η κύρια πρόκληση που θέτει η κατάργηση της εξαμηνιαίας αλλαγής ώρας είναι να αποφευχθεί κάθε σοβαρή αναστάτωση της εσωτερικής αγοράς λόγω τυχόν αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στο πεδίο αυτό και της έλλειψης αρμοδιοτήτων όσον αφορά τον συντονισμό των επίσημων ωρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η ΕΕ μπορεί μεν να θέσει τέλος στις εξαμηνιαίες αλλαγές της ώρας, ωστόσο δεν έχει καμία αρμοδιότητα να επιβάλει μία επίσημη ώρα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Πέρα από τις εκτιμήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις, η κατάργηση της οδηγίας για τη θερινή ώρα δεν θα καταργήσει αυτόματα τη θερινή ώρα σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα θέσει απλά τέλος στην εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ και θα επαναφέρει το ζήτημα της θερινής ώρας στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να αποφασίζουν σχετικά με τα συστήματα ώρας που εφαρμόζουν μεμονωμένα: θα μπορούσαν να επιλέξουν να διατηρήσουν τη θερινή ώρα (με βάση το τρέχον ή τροποποιημένο σύστημα DST) ή να θέσουν τέρμα στη θερινή ώρα. Η κατάργηση της θερινής ώρας θα έχει κατ’ αρχάς ως αποτέλεσμα την καθιέρωση μίας επίσημης ώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους («χειμερινή ώρα»), γεγονός που εξ ορισμού συνεπάγεται βράδια με λιγότερο φως την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Για να έχουν θερινή ώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τα κράτη μέλη θα πρέπει από τεχνική άποψη να αλλάξουν ωριαίες ατράκτους. Ωστόσο, οι ασυντόνιστες εθνικές διευθετήσεις της ώρας θα είχαν ενδεχομένως αρνητικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αποφευχθεί ένα συνονθύλευμα ωριαίων ατράκτων λόγω της διαφορετικής προτίμησης των κρατών μελών να διατηρήσουν ως επίσημη ώρα είτε τη χειμερινή είτε τη θερινή ώρα, καθώς αυτό θα προκαλούσε μεγαλύτερες αποκλίσεις εντός της εσωτερικής αγοράς.

Τούτο θα περιέπλεκε περισσότερο το διασυνοριακό εμπόριο, τις μεταφορές, την επικοινωνία και τις μετακινήσεις εντός της εσωτερικής αγοράς και με τις τρίτες χώρες, επιφέροντας σημαντικές επιπτώσεις στο σύστημα χρονοθυρίδων του κλάδου της αεροπορίας το οποίο χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των πτήσεων στα αεροδρόμια με την πλέον πυκνή κυκλοφορία σε όλη την υφήλιο. Η αλλαγή της ώρας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τις ανταγωνίστριες αεροπορικές εταιρείες τρίτων χωρών για να ωθήσουν τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες εκτός αγοράς προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς εκτός της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του νομικώς εφικτού, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει να συνδεθεί η έναρξη ισχύος με μια προηγούμενη συναινετική συμφωνία όλων των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με έναν μηχανισμό συντονισμού για μια νέα επίσημη ώρα. Θα ήταν προτιμότερο να παραμείνουν ως έχουν οι τρεις υφιστάμενες ωριαίες άτρακτοι. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι η διαδικασία της συναπόφασης για την εν λόγω νομοθετική πράξη αποτελεί το κατάλληλο μέσο για την επίτευξη της συμφωνίας αυτής μεταξύ των κρατών μελών. Το κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου συντονίζει αυτή τη διαδικασία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της. Στο ίδιο ψήφισμα επιβεβαίωσε επίσης ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση.

(2)  Βασιζόμενο σε ορισμένες αναφορές πολιτών, σε ορισμένες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και σε μια δημόσια ακρόαση επί του θέματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της. Στο ίδιο ψήφισμα τόνισε επίσης ότι είναι σημαντική η διατήρηση εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση και ενός ενιαίου καθεστώτος όσον αφορά την ώρα στην ΕΕ.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, διαταραχές στον προγραμματισμό των μεταφορών και στη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες. Τα στοιχεία παραμένουν ασαφή ως προς το κατά πόσο τα οφέλη των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα αντισταθμίζουν τις δυσχέρειες που συνδέονται με την εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας.

(3)  Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να υπάρχει προβλεψιμότητα και μακροπρόθεσμη βεβαιότητα, και να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, διαταραχές στον προγραμματισμό των μεταφορών, στον τομέα της ενέργειας και στη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες. Η μετάβαση προς ένα νέο σύστημα ώρας θα πρέπει να διευκολυνθεί μέσω δοκιμών ΤΠΕ για αποτελεσματική εφαρμογή, χωρίς πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Επιπλέον, παρόλο που τα επιστημονικά στοιχεία δεν είναι ακόμη απολύτως καταληκτικά, πρόσφατες επιστημονικές μελέτες επισημαίνουν τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία που συνδέονται με την εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας. Σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με την ανθρώπινη υγεία: επισημαίνεται επίσης ότι η εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας έχει ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις και η προσαρμογή δεν είναι τόσο εύκολη όσο θεωρείται.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Η δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις της θερινής ώρας δεν είναι καινούρια και από τότε που θεσπίστηκε η θερινή ώρα έχουν υπάρξει αρκετές πρωτοβουλίες με στόχο τον τερματισμό της πρακτικής αυτής. Ορισμένα κράτη μέλη διεξήγαγαν εθνικές διαβουλεύσεις και η πλειονότητα των επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων τάσσονται υπέρ του τερματισμού της πρακτικής αυτής. Το ίδιο συμπέρασμα προέκυψε και από τη διαβούλευση την οποία διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση της αλλαγής ώρας είχε αρχικά αντιπάλους, ωστόσο η παρούσα πρόταση βασίζεται σε σειρά μελετών και διαβουλεύσεων που συνεισφέρουν επιχειρήματα στην ιδεολογική συζήτηση. Ενδείκνυται, επομένως, να αναφερθούν οι προηγούμενες συζητήσεις και οι διαδικασίες που οδήγησαν στην παρούσα πρόταση.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Διεξάγεται έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα και ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την προτίμησή τους για τον τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τεθεί τέρμα με συντονισμένο τρόπο στις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα.

(4)  Διεξάγεται έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, όπως δείχνουν 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης την οποία διεξήγαγε η Επιτροπή, βάσει των οποίων η πλειονότητα τάσσεται κατά του τρέχοντος συστήματος με την εποχική αλλαγή της ώρας. Η συζήτηση αυτή δεν έχει συνοδευτεί ακόμη από επιστημονικά τεκμηριωμένη εκτίμηση επιπτώσεων που να μην περιορίζεται στην ανάλυση του υφιστάμενου υλικού επί του θέματος. Ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν επίσης την προτίμησή τους για τον τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς και των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των πολιτών, και να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Συνεπώς, είναι ουσιώδους σημασίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης για την παρούσα οδηγία, να τεθεί τέρμα στις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα μόνο εάν έχει επέλθει εκ των προτέρων συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με έναν μηχανισμό συντονισμού. Η οικεία Προεδρία του Συμβουλίου θα κληθεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία αυτού του μηχανισμού συντονισμού. Ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει να λάβει υπόψη τις τρεις υφιστάμενες ωριαίες ατράκτους της ΕΕ κατά τον καθορισμό της επίσημης ώρας από κάθε κράτος μέλος. Εφόσον ένα κράτος μέλος προβεί σε μια τέτοια αλλαγή, και με την επιφύλαξη του δικαιώματός του να αποφασίζει την επίσημη ώρα του, ο μηχανισμός θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι η διαφορά ώρας μεταξύ του συγκεκριμένου κράτους μέλους και των γειτονικών κρατών μελών δεν υπερβαίνει τη μία ώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τον αντίκτυπο της σχεδιαζόμενης αλλαγής της επίσημης ώρας και τις επιπτώσεις της στα γειτονικά κράτη μέλη και στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς και δυσχέρειες στις διασυνοριακές δραστηριότητες για τους πολίτες της ΕΕ, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συνέχεια μιας γεωγραφικής λογικής στην κατανομή των ωριαίων ατράκτων στην Ένωση. Ως εκ τούτου, πριν από τον τερματισμό των ρυθμίσεων της θερινής ώρας θα πρέπει να προηγηθεί διαδικασία συντονισμού η οποία θα έχει συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη. Η διαδικασία αφενός θα σέβεται το κυριαρχικό δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα του και θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των πληθυσμών των κρατών μελών, τα οποία επί του παρόντος εκτείνονται σε τρεις ωριαίες ατράκτους, και αφετέρου θα βοηθήσει τα κράτη μέλη, ιδίως τις γειτονικές χώρες, να καταλήξουν με συναινετικό τρόπο σε κοινή θέση σχετικά με την επίσημη ώρα που κάθε κράτος μέλος θα επιλέξει να εφαρμόζει στο μέλλον.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Από πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία προκύπτει σύνδεση μεταξύ της εξαμηνιαίας αλλαγής της ώρας και αρνητικών επιπτώσεων σε θέματα υγείας, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, οι οποίες συνδέονται με τη χρονοβιολογία μέσω της διαταραχής του κιρκάδιου ρυθμού.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα ή τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα από ορισμένα μόνο κράτη μέλη δεν διαταράσσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αλλάζουν την επίσημη ώρα σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία τους για λόγους που συνδέονται με τις εποχικές αλλαγές, έστω και αν η εν λόγω αλλαγή παρουσιάζεται ως αλλαγή της ωριαίας ατράκτου. Επιπλέον, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές, μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς τομείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν εγκαίρως στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους και, στη συνέχεια, να εφαρμόζουν τις κοινοποιηθείσες αλλαγές. Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την κοινοποίηση αυτή, να ενημερώσει όλα τα άλλα κράτη μέλη, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημοσιεύοντας τις πληροφορίες αυτές.

(5)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα ή τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα από ορισμένα μόνο κράτη μέλη δεν διαταράσσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλιστεί μια συντονισμένη προσέγγιση, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αλλάζουν την επίσημη ώρα σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία τους για λόγους που συνδέονται με τις εποχικές αλλαγές οι οποίες παρουσιάζονται στην Ευρώπη, έστω και αν η εν λόγω αλλαγή παρουσιάζεται ως αλλαγή της ωριαίας ατράκτου. Επιπλέον, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές, μεταξύ άλλων, στην εσωτερική αγορά, στα ενεργειακά δίκτυα της ΕΕ, στις μεταφορές, και ιδιαίτερα στις αεροπορικές μεταφορές και το καθιερωμένο τους σύστημα των χρονοθυρίδων για απογειώσεις και προσγειώσεις, στις επικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς τομείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν εγκαίρως στην Επιτροπή και στο σύνολο των κρατών μελών την πρόθεσή τους να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους και, στη συνέχεια, να εφαρμόζουν τις κοινοποιηθείσες αλλαγές. Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την κοινοποίηση αυτή, να ενημερώσει όλα τα άλλα κράτη μέλη, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις διασυνοριακές επιπτώσεις των διαφορών στις ωριαίες ατράκτους μεταξύ γειτονικών χωρών. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημοσιεύοντας τις πληροφορίες αυτές.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν την απόφασή τους χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα, έναντι εταιρειών τρίτων χωρών, των ευρωπαϊκών βιομηχανιών μεταφορών που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις αλλαγές της ώρας, όπως οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και οι ευρωπαϊκοί αερολιμένες.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Για να ληφθεί απόφαση σχετικά με την επίσημη ώρα που θα εφαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος, απαιτείται να έχουν προηγηθεί διαβουλεύσεις και μελέτες στις οποίες θα έχουν ληφθεί υπόψη οι προτιμήσεις των πολιτών, οι γεωγραφικές αποκλίσεις, οι περιφερειακές διαφορές, οι τυπικές εργασιακές ρυθμίσεις και άλλοι παράγοντες που είναι σημαντικοί για το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν αρκετό χρόνο για να αναλύσουν τον αντίκτυπο της πρότασης και να επιλέξουν τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τους πληθυσμούς τους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2019, οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε κράτος μέλος, στις 31 Μαρτίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών θα εφαρμόζει από το 2019.

(7)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2020, οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε κράτος μέλος, στις 29 Μαρτίου 2020 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους στις 25 Οκτωβρίου 2020 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης είναι τα κράτη μέλη να λάβουν με συντονισμένο και συναινετικό τρόπο τις αποφάσεις σχετικά με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών θα εφαρμόζει από το 2020, ώστε να ενθαρρύνονται να παραμείνουν στην τρέχουσα ωριαία τους άτρακτο. Ενδέχεται να δημιουργηθεί δίκτυο εθνικών σημείων επαφής όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα. Είναι σημαντικό να αποφευχθούν πιθανές επιπλοκές που θα μπορούσαν να ανακύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας από τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να τους παρασχεθεί επαρκής χρόνος και να διασφαλιστεί μια εναρμονισμένη και άρτια συντονισμένη προσέγγιση.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής σε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που θα κοινοποιήσουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή εγκαίρως, ώστε να καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη υποβολή της.

(8)  Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης και υπόκειται στον μηχανισμό συντονισμού που έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας συναπόφασης. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής σε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που θα κοινοποιήσουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή εγκαίρως, ώστε να καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη υποβολή της.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων ωρών τους το 2019, υπό τον όρο ότι το πράττουν στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων ωρών τους το 2020, υπό τον όρο ότι το πράττουν στις 25 Οκτωβρίου 2020 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εάν κράτος μέλος αποφασίσει να αλλάξει την επίσημη ώρα του ή τις επίσημες ώρες του σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία του, κοινοποιεί την απόφασή του στην Επιτροπή τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Όταν κράτος μέλος έχει προβεί στην κοινοποίηση αυτή και δεν την έχει αποσύρει τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την ημερομηνία της προβλεπόμενης αλλαγής, το κράτος μέλος εφαρμόζει την εν λόγω αλλαγή.

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εάν κράτος μέλος αποφασίσει να αλλάξει την επίσημη ώρα του ή τις επίσημες ώρες του σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία του, κοινοποιεί την απόφασή του στην Επιτροπή τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Όταν κράτος μέλος έχει προβεί στην κοινοποίηση αυτή και δεν την έχει αποσύρει τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία της προβλεπόμενης αλλαγής, το κράτος μέλος εφαρμόζει την εν λόγω αλλαγή.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και το ευρύ κοινό και δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Για μια συντονισμένη προσέγγιση κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο θεσπίζει μηχανισμό συντονισμού.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2024.

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2025.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η Απριλίου 2019, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η Απριλίου 2020, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Απριλίου 2019.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Απριλίου 2020.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 1η Απριλίου 2019.

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 1η Απριλίου 2020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

13.9.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Sven Schulze

25.10.2018

Εξέταση στην επιτροπή

23.1.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

7

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Νεοκλής Συλικιώτης, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Davor Škrlec, Anneleen Van Bossuyt

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Luigi Morgano

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Angelo Ciocca

S&D

Edouard Martin

2

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την αλλαγή της ώρας (2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (21.2.2019)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Igor Šoltes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για τον τερματισμό των εξαμηνιαίων εποχικών αλλαγών της ώρας, σύμφωνα με τις απόψεις που εξέφρασαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του του Φεβρουαρίου 2018 και οι πολίτες.

Έχουν δημοσιευθεί πολυάριθμες μελέτες και εκθέσεις που καταδεικνύουν τις αρνητικές συνέπειες που έχει η εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας σε πολλές πτυχές της κοινωνίας μας, από τους κινδύνους για την υγεία και τα προβλήματα που προκαλεί η διατάραξη του κιρκάδιου ρυθμού, έως την αύξηση των ποσοστών ατυχημάτων τις ημέρες μετά την αλλαγή, την αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης και του κόστους για πολλούς οικονομικούς τομείς.

Η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση το καλοκαίρι του 2018, συγκεντρώνοντας 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, το 99,8 % εκ των οποίων ήταν απαντήσεις από πολίτες. Το εναπομένον 0,2 % των απαντήσεων προερχόταν από ενδιαφερόμενα μέρη ή επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης αυτής ήταν υπέρ της διακοπής της εξαμηνιαίας αλλαγής της ώρας κατά 84 %. Συνεπώς, η παρούσα πρόταση είναι σύμφωνη με τις απόψεις που εκφράστηκαν από τους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα τονίζει την ανάγκη για μια συνεκτική και εναρμονισμένη προσέγγιση για τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Τα εδάφη των κρατών μελών της ΕΕ ομαδοποιούνται σε τρεις διαφορετικές ωριαίες ατράκτους, δηλαδή GMT, GMT+1 και GMT+2. Διάφοροι παράγοντες πρέπει, επομένως, να συνεκτιμηθούν κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη μόνιμη ώρα, όπως οι γεωγραφικές πτυχές και οι φυσικές ωριαίες άτρακτοι και οι επιπτώσεις τους στην υγεία, λόγω της διαθεσιμότητας του φωτός της ημέρας.

Παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επίσημη ώρα τους, ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί αναγκαίο να διατηρηθεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις ρυθμίσεις της ώρας για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και την αποφυγή σοβαρών διαταραχών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα «μωσαϊκό», εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να δημιουργήσουν πολλαπλές ωριαίες αλλαγές σε όλη την Ένωση.

Μια συντονισμένη προσέγγιση συνεπάγεται κατάλληλο χρονοδιάγραμμα που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να αξιολογούν με ακρίβεια τις επιπτώσεις της μόνιμης επιλογής της GMT+1 και GMT+2, δεδομένου του αριθμού των τομέων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως οι επιπτώσεις στην οικονομία όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο, τις επικοινωνίες και τις μεταφορές, αλλά και οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, την οδική ασφάλεια ή το περιβάλλον.

Ως εκ τούτου, προτείνεται να μετατεθεί η ημερομηνία εφαρμογής κατά ένα έτος, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στα κράτη μέλη να συντονίσουν την προσέγγισή τους και να εξασφαλίσουν την κατάλληλη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και των πολιτών μέσω της διοργάνωσης δημόσιων διαβουλεύσεων.

Ο κατάλληλος συντονισμός θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της δημιουργίας δικτύου αποτελούμενου από εκπροσώπους κάθε κράτους μέλους και της Επιτροπής, το οποίο θα εξασφαλίζει τη διαμεσολάβηση σε περίπτωση που η προβλεπόμενη αλλαγή ώρας από ένα κράτος μέλος εγείρει ανησυχίες σε άλλα κράτη μέλη και επηρεάζει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Η αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να διενεργηθεί μετά από τέσσερα έτη εφαρμογής, αντί των πέντε ετών που προτείνει η Επιτροπή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Στο παρελθόν τα κράτη μέλη επέλεξαν να θεσπίσουν ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα σε εθνικό επίπεδο. Ήταν, επομένως, σημαντικό για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς να οριστεί κοινή ημερομηνία και ώρα για την έναρξη και τη λήξη της περιόδου θερινής ώρας σε ολόκληρη την Ένωση. Σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21, όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επί του παρόντος τις διατάξεις για τη θερινή ώρα από την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου έως την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

(1)  Στο παρελθόν τα κράτη μέλη επέλεξαν να θεσπίσουν ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα σε εθνικό επίπεδο. Ήταν, επομένως, σημαντικό για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς να οριστεί κοινή ημερομηνία και ώρα για την έναρξη και τη λήξη της περιόδου θερινής ώρας σε ολόκληρη την Ένωση προκειμένου η αλλαγή της ώρας στα κράτη μέλη να είναι συντονισμένη. Σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21, όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επί του παρόντος εξαμηνιαίες εποχικές αλλαγές της ώρας. Η συνήθης ώρα περνά στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου έως την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

__________________

__________________

21 Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα (ΕΕ L 31 της 2.2.2001, σ. 21).

21 Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα (ΕΕ L 31 της 2.2.2001, σ. 21).

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της. Στο ίδιο ψήφισμα επιβεβαίωσε επίσης ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση.

(2)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των εξαμηνιαίων εποχικών αλλαγών της ώρας που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της. Στο ίδιο ψήφισμα επιβεβαίωσε επίσης ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι οι εξαμηνιαίες εποχικές αλλαγές της ώρας έχουν αρνητικές επιπτώσεις.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, διαταραχές στον προγραμματισμό των μεταφορών και στη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες. Τα στοιχεία παραμένουν ασαφή ως προς το κατά πόσο τα οφέλη των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα αντισταθμίζουν τις δυσχέρειες που συνδέονται με την εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας.

(3)  Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για να διασφαλιστούν η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η διάρκεια στον χρόνο και η προβλεψιμότητα, ούτως ώστε να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, διαταραχές στον προγραμματισμό των μεταφορών και στη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες. Τα στοιχεία παραμένουν ασαφή ως προς το κατά πόσο τα οφέλη των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα αντισταθμίζουν τις δυσχέρειες που συνδέονται με την εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Πολυάριθμες μελέτες έχουν, ωστόσο, καταδείξει ότι τα οφέλη της εποχικής αλλαγής της ώρας, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, έχουν υπερτιμηθεί, ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις σε διάφορους τομείς, όπως οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στον βιορυθμό («κιρκαδικός ρυθμός») ή στην ικανότητα συγκέντρωσης, για παράδειγμα, έχουν υποτιμηθεί.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Διεξάγεται έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα και ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την προτίμησή τους για τον τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τεθεί τέρμα με συντονισμένο τρόπο στις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα.

(4)  Διεξάγεται έντονη δημόσια συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας ορισμένες πρωτοβουλίες πολιτών επισήμαναν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις εξαμηνιαίες εποχικές αλλαγές της ώρας, και ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την προτίμησή τους για τον τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. Η ίδια βούληση για τον τερματισμό των εξαμηνιαίων εποχικών αλλαγών της ώρας εκφράστηκε από 4,6 εκατομμύρια πολίτες, ήτοι το 84 % των ερωτηθέντων, ως επί το πλείστον πολίτες, σε δημόσια διαβούλευση που διοργάνωσε η Επιτροπή το καλοκαίρι του 2018. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τεθεί τέρμα στις εξαμηνιαίες εποχικές αλλαγές της ώρας με συντονισμένο και εναρμονισμένο τρόπο.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Τα εδάφη των κρατών μελών της ΕΕ έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις διαφορετικές ωριαίες ατράκτους ή επίσημες ώρες, ήτοι GMT, GMT +1 και GMT +2. Η ευρεία έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Βορρά και Νότο σημαίνει ότι η επίδραση του φωτός της ημέρας ανάλογα με την ώρα διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης. Είναι, επομένως, σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις γεωγραφικές πτυχές της ώρας, δηλαδή τις φυσικές ωριαίες ατράκτους και τη γεωγραφική θέση, προτού μεταβάλουν τις ωριαίες ατράκτους τους. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να προβούν σε διαβούλευση με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς προτού αποφασίσουν να μεταβάλουν τις ωραίες ατράκτους τους.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα ή τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα από ορισμένα μόνο κράτη μέλη δεν διαταράσσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αλλάζουν την επίσημη ώρα σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία τους για λόγους που συνδέονται με τις εποχικές αλλαγές, έστω και αν η εν λόγω αλλαγή παρουσιάζεται ως αλλαγή της ωριαίας ατράκτου. Επιπλέον, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές, μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς τομείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν εγκαίρως στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους και, στη συνέχεια, να εφαρμόζουν τις κοινοποιηθείσες αλλαγές. Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την κοινοποίηση αυτή, να ενημερώσει όλα τα άλλα κράτη μέλη, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημοσιεύοντας τις πληροφορίες αυτές.

(5)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα ή τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Εντούτοις, προκειμένου αποφευχθεί οποιαδήποτε σημαντική διαταραχή της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αλλάζουν την επίσημη ώρα σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία τους για λόγους που συνδέονται με τις εποχικές αλλαγές, έστω και αν η εν λόγω αλλαγή παρουσιάζεται ως αλλαγή της ωριαίας ατράκτου. Επιπλέον, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές, μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς τομείς, τα κράτη μέλη που προτίθενται να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή και όλα τα άλλα κράτη μέλη το αργότερο 9 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της προβλεπόμενης αλλαγής και, στη συνέχεια, να εφαρμόζουν τις κοινοποιηθείσες αλλαγές. Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την κοινοποίηση αυτή, να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των προβλεπόμενων αλλαγών της επίσημης ώρας στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημοσιεύοντας τις πληροφορίες αυτές.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συντονίσουν εκ των προτέρων την απόφασή τους σχετικά με τις προβλεπόμενες επίσημες ώρες μέσω της καθιέρωσης συντονιστικού μηχανισμού, ούτως ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να επιλέξουν τα κράτη μέλη διαφορετικές επίσημες ώρες εντός μιας ωραίας ατράκτου. Ο συντονιστικός μηχανισμός θα πρέπει να απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής και έναν διορισμένο εκπρόσωπο για κάθε κράτος μέλος. Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τον συντονισμό και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η κοινοποιηθείσα απόφαση στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η απόφαση όσον αφορά την εφαρμογή της προβλεπόμενης αλλαγής της ώρας παραμένει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών κατόπιν διαβούλευσης και συντονισμού με την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να τεθεί τέρμα στην εναρμόνιση της περιόδου που καλύπτεται από τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ, και να καθιερωθούν κοινοί κανόνες που, αφενός, εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικές ρυθμίσεις για την εποχική ώρα αλλάζοντας την επίσημη ώρα τους περισσότερο από μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους και, αφετέρου, θεσπίζουν την υποχρέωση να κοινοποιούνται οι προβλεπόμενες αλλαγές της επίσημης ώρας. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να συμβάλει καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να βασιστεί στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)  Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να καταργηθεί η οδηγία 2000/84/ΕΚ σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα και να καθιερωθούν κοινοί κανόνες που εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικές ρυθμίσεις για την εποχική ώρα μέσω της θέσπισης της υποχρέωσης να κοινοποιούνται και να αξιολογούνται οι επιπτώσεις των προβλεπόμενων αλλαγών της επίσημης ώρας. Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη θα πρέπει στη συνέχεια να αξιολογούν τις επιπτώσεις της προβλεπόμενης αλλαγής στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ούτως ώστε να αποφεύγονται σημαντικές διαταραχές. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί, επομένως, στο να συμβάλει καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να βασιστεί στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2019, οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε κράτος μέλος, στις 31 Μαρτίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών θα εφαρμόζει από το 2019.

(7)  Είναι σημαντικό να αποφευχθεί το ενδεχόμενο τα κράτη μέλη να επιλέγουν διαφορετικές επίσημες ώρες. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να τους παρασχεθεί αρκετός χρόνος προκειμένου να υιοθετήσουν μια εναρμονισμένη και άρτια συντονισμένη προσέγγιση. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 30ή Μαρτίου 2020, οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε κράτος μέλος, στις 29 Μαρτίου 2020 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους στις 25 Οκτωβρίου 2020 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που επέρχονται σε διάφορα κράτη μέλη. Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών θα εφαρμόζει από το 2020.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων ωρών τους το 2019, υπό τον όρο ότι το πράττουν στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων ωρών τους το 2020, υπό τον όρο ότι το πράττουν στις 25 Οκτωβρίου 2020 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφασή τους να εφαρμόσουν ή να μην εφαρμόσουν αυτή την τελευταία εποχική αλλαγή της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων ωρών τους 6 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς καθυστέρηση και συγκαλεί, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της κοινοποίησης, συνεδρίαση στο πλαίσιο του συντονιστικού μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 2α.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εάν κράτος μέλος αποφασίσει να αλλάξει την επίσημη ώρα του ή τις επίσημες ώρες του σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία του, κοινοποιεί την απόφασή του στην Επιτροπή τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Όταν κράτος μέλος έχει προβεί στην κοινοποίηση αυτή και δεν την έχει αποσύρει τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την ημερομηνία της προβλεπόμενης αλλαγής, το κράτος μέλος εφαρμόζει την εν λόγω αλλαγή.

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εάν κράτος μέλος αποφασίσει να αλλάξει την επίσημη ώρα του ή τις επίσημες ώρες του σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία του, κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την απόφασή του να αλλάξει την επίσημη ώρα του ή τις επίσημες ώρες του σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία του τουλάχιστον 9 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς καθυστέρηση και συγκαλεί, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της κοινοποίησης, συνεδρίαση στο πλαίσιο του συντονιστικού μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 2α.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2α

 

1.  Η παρούσα οδηγία καθιερώνει συντονιστικό μηχανισμό με σκοπό να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη προσέγγιση των ρυθμίσεων για την ώρα σε όλη την Ένωση και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων που αναμένεται να έχει οποιαδήποτε απόφαση αλλαγής της επίσημης ώρας ή των επίσημων ωρών στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

 

2.  Ο συντονιστικός μηχανισμός που προβλέπεται στην παράγραφο 1 απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο για κάθε κράτος μέλος και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής.

 

3.  Όταν ένα κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την απόφασή του σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 ή σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, η Επιτροπή συγκαλεί τα κράτη μέλη για να αξιολογήσουν και να συζητήσουν τον δυνητικό αντίκτυπο της προβλεπόμενης αλλαγής στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές διαταραχές.

 

4.  Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή, βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3, θεωρεί ότι η προβλεπόμενη αλλαγή θα επηρεάσει σημαντικά την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ενημερώνει σχετικά το κοινοποιούν κράτος μέλος.

 

5.  Το αργότερο 4 μήνες πριν από την προβλεπόμενη αλλαγή, το κοινοποιούν κράτος μέλος αποφασίζει εάν θα καταργήσει ή θα διατηρήσει την απόφασή του. Σε περίπτωση που το κοινοποιούν κράτος μέλος αποφασίσει να διατηρήσει την απόφασή του, παρέχει εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του αρνητικού αντίκτυπου της αλλαγής στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας το αργότερο έως τις [4 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2024.

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες το αργότερο έως τις [3 έτη μετά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας οδηγίας].

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η Απριλίου 2019, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την 30ή Μαρτίου 2020, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Απριλίου 2019.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 30ή Μαρτίου 2020.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 1η Απριλίου 2019.

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 30ή Μαρτίου 2020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

13.9.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Igor Šoltes

10.10.2018

Εξέταση στην επιτροπή

6.12.2018

29.1.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

9

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georg Mayer

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

9

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

S&D

Nicola Danti, Virginie Rozière, Marc Tarabella

1

0

PPE

Carlos Coelho

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (20.2.2019)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας

(COM(2018)639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ulrike Müller

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή των.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή διοργάνωσε σχετική δημόσια διαβούλευση το καλοκαίρι του 2018. Από τη διαβούλευση προέκυψε ότι υπάρχει σημαντικό ρεύμα μεταξύ των πολιτών υπέρ της κατάργησης της εξαμηνιαίας αλλαγής της ώρας.

Η συντάκτρια της παρούσης υπογραμμίζει τη βούληση του Κοινοβουλίου να μην αγνοήσει αυτό το ξεκάθαρο αίτημα των ευρωπαίων πολιτών. Κατά συνέπεια, η συντάκτρια τάσσεται υπέρ της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 περί κατάργησης των εποχικών αλλαγών της ώρας.

Η κατάργηση των εποχικών αλλαγών της ώρας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να υπάρξουν ορισμένες σημαντικές επιπτώσεις. Πρόκειται για επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών εξαιτίας του αντικτύπου στους βιορυθμούς, αλλά και στην υγεία των ζώων. Σημαντικές επιπτώσεις θα υπάρξουν επίσης σε ό, τι αφορά την εναρμόνιση στους κόλπους της ΕΕ. Οι επικράτειες των κρατών μελών απλώνονται σε τρεις διαφορετικές ωριαίες ατράκτους (GMT 0, +1 και +2) και οποιαδήποτε κίνηση χωρίς προετοιμασία ή συντονισμό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η ευθύνη της επιλογής επίσημης ώρας για την επικράτειά τους εξακολουθεί όντως να βρίσκεται στα χέρια των κρατών μελών. Τούτο σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πολυδιάσπασης μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας αφού γειτονικές χώρες ενδέχεται να προβούν σε διαφορετικές επιλογές.

Η συντάκτρια της παρούσης έχει επίσης λάβει υπόψη της ότι για την Αυστριακή Προεδρία το θέμα δεν ήταν πρώτης προτεραιότητας, καθώς και ότι οι υπουργοί μεταφορών εμφανίστηκαν διχασμένοι επί του θέματος όταν το συζήτησαν στις συνεδριάσεις τους τον Οκτώβριο και τον Ιούνιο του 2018 και τον Δεκέμβριο του 2017.

Δεδομένων λοιπόν αυτών των κωλυμάτων ως προς την κατάργηση της οδηγίας για τη θερινή ώρα, η συντάκτρια προτείνει την εξής προσέγγιση:

Ο συντονισμός είναι κρίσιμης σημασίας στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς διότι η διαφορά της ώρας έχει αντίκτυπο σε πολυάριθμους οικονομικούς τομείς και επηρεάζει την κυκλοφορία των πολιτών. Τούτο αληθεύει ακόμη περισσότερο εάν αναλογιστούμε ότι η προηγούμενη οδηγία για την αλλαγή της ώρας είχε εγκριθεί όταν υπήρχαν μόνο 15 κράτη μέλη. Τούτων δοθέντων, η συντάκτρια της γνωμοδότησης εκτιμά ότι η 1η Απριλίου ως ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι πολύ πρόωρη και ότι πρέπει να υπάρξει αναβολή μέχρι το 2020 ούτως ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να προετοιμαστούν για την αλλαγή και να συντονιστούν.

Παρά το γεγονός επίσης ότι κάτι τέτοιο εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης των κρατών μελών, η συντάκτρια προτείνει την επιστροφή στην χειμερινή ώρα ως «επίσημης ώρας». Δεδομένου ότι η θερινή ώρα ολόκληρο τον χρόνο θα συνιστούσε, από τεχνική άποψη, αλλαγή ωριαίας ατράκτου, εάν όλες οι χώρες επέλεγαν την χειμερινή ώρα ως επίσημη, αυτό θα καθιστούσε ευκολότερη τη διαδικασία της κατάργησης της αλλαγής της ώρας και θα απέτρεπε κάθε φαινόμενο πολυδιάσπασης μεταξύ κρατών μελών.

Παρομοίως, ένας άλλος τρόπος διευκόλυνσης της διαδικασίας είναι ο συντονισμός των κρατών μελών ανά ομάδες γειτονικών χωρών και δη σε συνάρτηση με τις ωριαίες ατράκτους (GMT 0, +1 και +2) προκειμένου να διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της. Στο ίδιο ψήφισμα επιβεβαίωσε επίσης ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση.

(2)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου του 2018, κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε κοινή με τα κράτη μέλη αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της. Στο ίδιο ψήφισμα επιβεβαίωσε επίσης ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, διαταραχές στον προγραμματισμό των μεταφορών και στη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες. Τα στοιχεία παραμένουν ασαφή ως προς το κατά πόσο τα οφέλη των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα αντισταθμίζουν τις δυσχέρειες που συνδέονται με την εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας.

(3)  Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου και μακροπρόθεσμη αξιοπιστία και για να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, διαταραχές στον προγραμματισμό και στη διεκπεραίωση των μεταφορών επιβατών και αγαθών και στη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες και επιπτώσεις στην γεωργική παραγωγικότητα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα οφέλη των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα δεν αντισταθμίζουν τις δυσχέρειες που συνδέονται με την εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Στο πλαίσιο αυτό, η εμπειρία των κτηνοτρόφων μπορεί να χρησιμεύσει ως παράδειγμα κατάστασης στην οποία οι ρυθμίσεις της θερινής ώρας είχαν κριθεί αρχικά ασυμβίβαστες με τις πρακτικές των γεωργικών εργασιών και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την ιδιαιτέρως πρωινή έναρξη της εργάσιμης ημέρας ήδη με την επίσημη ώρα. Η μετάβαση στη θερινή ώρα δυο φορές τον χρόνο είχε επίσης θεωρηθεί ότι δυσχεραίνει τη διοχέτευση προϊόντων ή ζώων στις αγορές. Τέλος, λόγω της τάσης των αγελάδων να επιμένουν στον φυσικό ρυθμό παραγωγής γάλακτος, θεωρήθηκε αυτονόητο ότι θα υπάρξει μείωση του παραγόμενου γάλακτος. Εντούτοις, ο σύγχρονος γεωργικός εξοπλισμός και οι σύγχρονες πρακτικές έχουν επιφέρει τέτοιες επαναστατικές αλλαγές στη γεωργία ώστε να είναι πλέον παρωχημένες οι περισσότερες από αυτές τις ανησυχίες, αν και οι προβληματισμοί σχετικά με τους βιορυθμούς των ζώων και τις συνθήκες εργασίας των γεωργών εξακολουθούν να μην έχουν απαντηθεί.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Διεξάγεται έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα και ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την προτίμησή τους για τον τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τεθεί τέρμα με συντονισμένο τρόπο στις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα.

(4)  Διεξάγεται έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα χάρη στην ενεργό συμμετοχή εθνικών ομάδων δράσης σε πολλά κράτη μέλη και ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την προτίμησή τους για τον τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. Στη διάρκεια των συζητήσεων, εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς όπως η ιατρική, η κτηνιατρική, η γεωργία, η εκπαίδευση και ο τουρισμός αξιολόγησαν τις αρνητικές συνέπειες της ετήσιας αλλαγής της ώρας. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τεθεί τέρμα με συντονισμένο τρόπο στις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Αρκετές πρωτοβουλίες πολιτών έχουν αναδείξει τους προβληματισμούς των πολιτών σχετικά με την εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας και θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη ο χρόνος και η ευκαιρία να διεξαγάγουν τις δικές τους δημόσιες διαβουλεύσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις που έχει η κατάργηση της αλλαγής ώρας σε όλες τις περιοχές.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Για να διασφαλιστεί μια εναρμονισμένη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, πρέπει να υπάρξουν διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών και συντονισμός σε σχέση με οποιεσδήποτε αλλαγές στις ωριαίες ατράκτους ούτως ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε πρακτικά ανεφάρμοστες επιλογές ωριαίων ατράκτων και δαπανηρές αναταράξεις στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα ή τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα από ορισμένα μόνο κράτη μέλη δεν διαταράσσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αλλάζουν την επίσημη ώρα σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία τους για λόγους που συνδέονται με τις εποχικές αλλαγές, έστω και αν η εν λόγω αλλαγή παρουσιάζεται ως αλλαγή της ωριαίας ατράκτου. Επιπλέον, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές, μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς τομείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν εγκαίρως στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους και, στη συνέχεια, να εφαρμόζουν τις κοινοποιηθείσες αλλαγές. Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την κοινοποίηση αυτή, να ενημερώσει όλα τα άλλα κράτη μέλη, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημοσιεύοντας τις πληροφορίες αυτές.

(5)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα ή τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα από ορισμένα μόνο κράτη μέλη δεν διαταράσσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αλλάζουν την επίσημη ώρα σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία τους για λόγους που συνδέονται με τις εποχικές αλλαγές, έστω και αν η εν λόγω αλλαγή παρουσιάζεται ως αλλαγή της ωριαίας ατράκτου. Επιπλέον, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές, μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες, στη γεωργία και σε άλλους σχετικούς τομείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν εγκαίρως στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους και, στη συνέχεια, να εφαρμόζουν τις κοινοποιηθείσες αλλαγές. Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την κοινοποίηση αυτή, να ενημερώσει όλα τα άλλα κράτη μέλη, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημοσιεύοντας τις πληροφορίες αυτές.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2019, οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε κράτος μέλος, στις 31 Μαρτίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών θα εφαρμόζει από το 2019.

(7)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου του 2020, οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε κράτος μέλος, στις 29 Μαρτίου του 2020 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους στις 31 Οκτωβρίου 2020 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών θα εφαρμόζει από το 2020.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν εποχικές αλλαγές στην επίσημη ώρα τους ή στις επίσημες ώρες τους.

1.  Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν εποχικές αλλαγές στην επίσημη ώρα τους ή στις επίσημες ώρες τους. Θα αποφασίσουν από κοινού τη μόνιμη εφαρμογή είτε της επίσημης ώρας είτε της θερινής ώρας σε ολόκληρη την Ένωση.

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να αποφευχθεί ένα «μωσαϊκό» διαφορετικών ωρών μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Μια κοινή επιλογή σε επίπεδο ΕΕ θα ωφελήσει την ενιαία αγορά και την καθημερινότητα των πολιτών.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων ωρών τους το 2019, υπό τον όρο ότι το πράττουν στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων ωρών τους το 2020, υπό τον όρο ότι θα το πράξουν στις 31 Οκτωβρίου του 2020 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η Απριλίου του 2019, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η Απριλίου του 2020, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Απριλίου 2019.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Απριλίου 2020.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 1η Απριλίου 2019.

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 1η Απριλίου 2020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

13.9.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Ulrike Müller

9.10.2018

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

9

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Thomas Waitz

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen

ECR

Jørn Dohrmann

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

9

-

ALDE

Jan Huitema, Jens Rohde

ECR

James Nicholson

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Michel Dantin

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos

3

0

ECR

Beata Gosiewska, Laurenţiu Rebega

PPE

Mairead McGuinness

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (21.2.2019)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pavel Svoboda

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να δοθεί τέλος στις εποχικές αλλαγές της ώρας κατά εναρμονισμένο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, κάτι που ανταποκρίνεται στις πολυάριθμες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου υπέρ τέτοιου είδους μέτρων τα τελευταία χρόνια.

Η πρακτική της αλλαγής της ώρας κάθε έξι μήνες που έχει καθοριστεί από τη νομοθεσία της Ένωσης επί περίπου 40 χρόνια, συνάντησε πρόσφατα μεγάλη αντίθεση από τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι εν λόγω εποχικές αλλαγές της ώρας επηρεάζουν όχι μόνο τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά προκαλούν επίσης πολλά προβλήματα στη δημόσια υγεία, κυρίως όσον αφορά την προστασία ειδικών μειονοτικών ομάδων που πλήττονται δυσανάλογα από τη διαταραχή του βιολογικού ρυθμού. Από μελέτες έχει επίσης προκύψει ότι ο αριθμός των ατυχημάτων και των καρδιακών παθήσεων αυξάνεται κατά τις ημέρες που έπονται της αλλαγής της ώρας.

Ενώ είναι σαφές ότι απαιτείται λήψη μέτρων σε επίπεδο Ένωσης με στόχο να τερματιστούν οι αλλαγές της ώρας με εναρμονισμένο τρόπο, η θέσπιση διατάξεων με τη μορφή άμεσα εφαρμόσιμου κανονισμού, ο οποίος θα επέβαλε τη χρήση είτε χειμερινής είτε θερινής ώρας σε όλα τα κράτη μέλη, θα συνιστούσε υπερβολικό μέτρο και δεν θα ελάμβανε υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της ΕΕ. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα να επιλέγουν αυτόνομα. Ωστόσο, θα πρέπει να τους δοθεί περισσότερος χρόνος πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας προκειμένου να προετοιμαστούν για την αλλαγή αυτή, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί με οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο.

Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει πραγματοποιήσει κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων και δεν έχει διενεργήσει πλήρεις διαβουλεύσεις διάρκειας 12 εβδομάδων με το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη προτού υποβάλει την πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, τα θεσμικά όργανα έχουν δεσμευτεί ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων και οι διαβουλεύσεις αποτελούν ουσιώδη εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας της Ένωσης.

Ωστόσο, ο εισηγητής συμφωνεί απόλυτα με τον εισηγητή της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής για το ότι η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν και, κατά προτίμηση, πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, προκειμένου να εξασφαλιστεί βεβαιότητα δικαίου και να μπορέσουν τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις επερχόμενες αλλαγές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαδικτυακής διαβούλευσης που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την περίοδο μεταξύ της 4ης Ιουλίου και της 16ης Αυγούστου 2018,

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της. Στο ίδιο ψήφισμα επιβεβαίωσε επίσης ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση.

(2)  Βάσει αρκετών αναφορών πολιτών και πολυάριθμων πρωτοβουλιών εκ μέρους πολιτών, κοινοβουλευτικών ερωτήσεων καθώς και μιας δημόσιας ακρόασης επί του θέματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της. Στο ίδιο ψήφισμα επιβεβαίωσε επίσης ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, διαταραχές στον προγραμματισμό των μεταφορών και στη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες. Τα στοιχεία παραμένουν ασαφή ως προς το κατά πόσο τα οφέλη των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα αντισταθμίζουν τις δυσχέρειες που συνδέονται με την εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας.

(3)  Με τη θέσπιση εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων πρέπει να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε μακροπρόθεσμη και προβλέψιμη βάση και να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, διαταραχές στον προγραμματισμό των μεταφορών και στη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες, ζητήματα με σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων όσο και στη ζωή των πολιτών. Τα στοιχεία παραμένουν ασαφή ως προς το ότι δεν υπάρχουν σημαντικά οφέλη από την εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας, παρά το γεγονός ότι πολλές επιστημονικές μελέτες, μεταξύ των οποίων και η μελέτη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικής Έρευνας, του Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα στην ΕΕ δυνάμει της οδηγίας 2000/84/ΕΚ, παρέχουν ενδείξεις για την ύπαρξη αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, ιδίως για ορισμένες ομάδες όπως παιδιά και ηλικιωμένοι, και υποστηρίζουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ καρδιαγγειακών παθήσεων και διακοπής του βιολογικού ρυθμού. Από οικονομική άποψη, η εξαμηνιαία αλλαγή συνεπάγεται πρόσθετο κόστος και διοικητικό φόρτο για πολλούς τομείς.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Διεξάγεται έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα και ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την προτίμησή τους για τον τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τεθεί τέρμα με συντονισμένο τρόπο στις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα.

(4)  Από τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, η οποία διοργανώθηκε από την Επιτροπή κατά την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου 2018, και έλαβε 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, δηλαδή τον μεγαλύτερο αριθμό απαντήσεων που έχουν ληφθεί ποτέ σε διαβούλευση της Επιτροπής, προέκυψε ότι οι πολίτες προτιμούν να τεθεί τέρμα στις εξαμηνιαίες αλλαγές της ώρας. Επίσης, ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν ήδη την προτίμησή τους για τον τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τεθεί τέρμα με συντονισμένο τρόπο στις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα ή τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα από ορισμένα μόνο κράτη μέλη δεν διαταράσσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αλλάζουν την επίσημη ώρα σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία τους για λόγους που συνδέονται με τις εποχικές αλλαγές, έστω και αν η εν λόγω αλλαγή παρουσιάζεται ως αλλαγή της ωριαίας ατράκτου. Επιπλέον, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές, μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς τομείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν εγκαίρως στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους και, στη συνέχεια, να εφαρμόζουν τις κοινοποιηθείσες αλλαγές. Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την κοινοποίηση αυτή, να ενημερώσει όλα τα άλλα κράτη μέλη, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημοσιεύοντας τις πληροφορίες αυτές.

(5)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει, στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας, σχετικά με την επίσημη ώρα ή τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς τομείς και να καταστεί δυνατός ο συντονισμός, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν εγκαίρως στην Επιτροπή μέχρι την 1η Απριλίου 2020 την πρόθεσή τους να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους. Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την κοινοποίηση αυτή, να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημοσιεύοντας εγκαίρως και με τον δέοντα τρόπο τις πληροφορίες αυτές. Θα πρέπει επίσης να αξιολογεί τον αντίκτυπο των προβλεπόμενων αλλαγών της επίσημης ώρα στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να διενεργεί ανάλυση εμπειρογνωμόνων για το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την υγεία και τις κοινωνικές πτυχές, καθώς και τις γεωγραφικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Για να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να συντονίσουν εκ των προτέρων την απόφασή τους σχετικά με την προβλεπόμενη επίσημη ώρα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει μηχανισμό συντονισμού με σκοπό τη διασφάλιση εναρμονισμένης και συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση. Στο μηχανισμό συντονισμού θα πρέπει να συμμετέχει ένας εκπρόσωπος διορισμένος από κάθε κράτος μέλος και ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να τεθεί τέρμα στην εναρμόνιση της περιόδου που καλύπτεται από τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ, και να καθιερωθούν κοινοί κανόνες που, αφενός, εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικές ρυθμίσεις για την εποχική ώρα αλλάζοντας την επίσημη ώρα τους περισσότερο από μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους και, αφετέρου, θεσπίζουν την υποχρέωση να κοινοποιούνται οι προβλεπόμενες αλλαγές της επίσημης ώρας. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να συμβάλει καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να βασιστεί στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)  Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να τεθεί τέρμα στην εναρμόνιση της περιόδου που καλύπτεται από τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ, και να καθιερωθούν κοινοί κανόνες που, αφενός, εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικές ρυθμίσεις για την εποχική ώρα. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να συμβάλει καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να βασιστεί στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Μια αλλαγή της ώρας που δεν συναρτάται με εποχικές αλλαγές θα προκαλέσει κόστος μετάβασης, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα ΤΠ στις μεταφορές και σε διάφορους τομείς. Προκειμένου να μειωθεί σημαντικά το κόστος της μετάβασης, απαιτείται να υπάρξει εύλογη περίοδος προετοιμασίας για την εφαρμογή της οδηγίας.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2019, οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε κράτος μέλος, στις 31 Μαρτίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών θα εφαρμόζει από το 2019.

(7)  Προκειμένου να διασφαλιστεί μια συμφωνημένη και συντονισμένη εναρμόνιση της επίσημης ώρας σύμφωνα με τον στόχο της παρούσας οδηγίας, πρέπει να μεταβιβαστεί στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνάρτηση με την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε περίπτωση που οι ρυθμίσεις για την ώρα θα μπορούσαν να διαταράξουν σοβαρά την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, οι δε εμπειρογνώμονές τους να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένοι με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

 

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7a)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συντονίσουν μεταξύ τους την επίσημη ώρα που θα επιλέξουν και αυτή θα πρέπει να είναι στον μέγιστο δυνατό βαθμό εναρμονισμένη μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αποφευχθούν οι ακραίες διαφορές στις ωριαίες ατράκτους εντός της ΕΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και η προβλεψιμότητά της για τους ενδιαφερόμενους πολίτες, καταναλωτές και κλάδους.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής σε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που θα κοινοποιήσουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή εγκαίρως, ώστε να καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη υποβολή της.

(8)  Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής σε επαρκώς τεκμηριωμένη έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που θα κοινοποιήσουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή εγκαίρως, ώστε να καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη υποβολή της.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων ωρών τους το 2019, υπό τον όρο ότι το πράττουν στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων ωρών τους. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εάν κράτος μέλος αποφασίσει να αλλάξει την επίσημη ώρα του ή τις επίσημες ώρες του σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία του, κοινοποιεί την απόφασή του στην Επιτροπή τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Όταν κράτος μέλος έχει προβεί στην κοινοποίηση αυτή και δεν την έχει αποσύρει τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την ημερομηνία της προβλεπόμενης αλλαγής, το κράτος μέλος εφαρμόζει την εν λόγω αλλαγή.

1.  Η Επιτροπή θεσπίζει μηχανισμό συντονισμού με σκοπό τη διασφάλιση εναρμονισμένης και συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση. Ο μηχανισμός συντονισμού θα πρέπει να απαρτίζεται από έναν διορισμένο εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής.

2.  Εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις προθέσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 1 έως την 1η Απριλίου 2020. Χωρίς καθυστέρηση, ο μηχανισμός συντονισμού εξετάζει και αξιολογεί τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της προβλεπόμενης αλλαγής στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με στόχο την αποφυγή σημαντικών διαταραχών.

 

3.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή, βάσει της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, θεωρεί ότι η προβλεπόμενη αλλαγή θα επηρεάσει σημαντικά την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ενημερώνει σχετικά το σχετικό κράτος μέλος.

 

4.  Το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, τα κράτη μέλη αποφασίζουν εάν θα εμμείνουν ή όχι στην πρόθεσή τους. Παρέχουν λεπτομερή εξήγηση σχετικά με το πώς πρόκειται να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις της αλλαγής στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2α

 

1.  Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τον μηχανισμό συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2, παρακολουθεί στενά τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση .

 

2.  Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 2β προκειμένου να αναβληθεί η ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατά 12 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, όταν εκτιμά ότι οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις για την ώρα που έχουν κοινοποιηθεί από τα κράτη μέλη ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

 

3.  Όταν το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2γ εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2β

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων του άρθρου 2α ανατίθεται στην Επιτροπή για μια περίοδο [που θα καθοριστεί] ετών από τις [έναρξη ισχύος της οδηγίας].

 

3.  Η ανάθεση των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με κατά το άρθρο 2α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4.  Πριν την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016.

 

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2α τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός [θα καθοριστεί] μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά [θα καθοριστεί] μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2γ

 

1.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αρχίζουν να ισχύουν αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας κατεπείγοντος. 

 

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να προβάλουν αντιρρήσεις για μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2β. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή καταργεί την σχετική πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η περί αντιρρήσεων απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στην εν λόγω έκθεση εφαρμογής δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία. 

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η Επιτροπή προβαίνει σε διεξοδική εκτίμηση και ανάλυση κόστους-οφέλους όσον αφορά τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας στην ΕΕ.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες το αργότερο έως τις 30 Απριλίου του 2024.

2.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή όλες τις συναφείς πληροφορίες το αργότερο έως τις 30 Απριλίου του πέμπτου έτους μετά την έγκρισή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η Απριλίου 2029, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο το 2020, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 1η Απριλίου 2019.

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ από το 2020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

13.9.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Pavel Svoboda

24.9.2018

Εξέταση στην επιτροπή

23.1.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Durand, Angelika Niebler, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ingeborg Gräßle, Joëlle Mélin

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Ingeborg Gräßle, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

GUE/NGL

Κώστας Χρυσόγονος

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών (20.2.2019)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Cecilia Wikström

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση αποσκοπεί στον τερματισμό των εποχιακών αλλαγών της ώρας στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ΕΕ εξέδωσε νομοθεσία για τη θερινή ώρα για πρώτη φορά το 1980, με σκοπό την ενοποίηση των τότε υφιστάμενων εθνικών πρακτικών και χρονοδιαγραμμάτων που αφορούσαν τη θερινή ώρα. Από το 2001 οι ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα στην ΕΕ διέπονται από την οδηγία 2000/84/ΕΚ, η οποία θεσπίζει την υποχρέωση όλων των κρατών μελών να περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και να επανέρχονται στην επίσημη ώρα τους («χειμερινή ώρα») την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Το σύστημα των εξαμηνιαίων αλλαγών της ώρας αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο από τους πολίτες, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018(1), ζήτησε από την Επιτροπή να κάνει μια αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε επίσης δημόσια διαβούλευση, κατά την οποία ελήφθησαν περίπου 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, ο μεγαλύτερος αριθμός απαντήσεων που ελήφθη ποτέ σε διαβούλευση της Επιτροπής, εκ των οποίων το 84 % ήταν υπέρ του τερματισμού των εξαμηνιαίων αλλαγών της ώρας, ενώ το 16 % υποστήριξε τη διατήρησή τους.

Επί πλέον, οι ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα αποτελούν επαναλαμβανόμενο θέμα στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών (PETI), που όλα αυτά τα χρόνια έχει λάβει πάνω από 100 αναφορές σχετικά με το θέμα. Όλοι σχεδόν οι αναφέροντες ζητούν την κατάργηση των εξαμηνιαίων αλλαγών ώρας, προβάλλοντας κατά πρώτον λόγους υγείας και τα αμελητέα αποτελέσματα ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας. Κάποιοι αναφέροντες υποστηρίζουν ότι η αλλαγή ώρας έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Η επιτροπή PETI εξέτασε αναφορές σχετικές με την εξοικονόμηση φωτισμού ημέρας (DST) σε συνεδριάσεις της τον Ιούλιο 2015 και τον Νοέμβριο 2017.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις ρυθμίσεις της ΕΕ για τη θερινή ώρα βάσει της οδηγίας 2000/84/ΕΚ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη αρνητικών επιπτώσεων για την ανθρώπινη υγεία εξ αιτίας αυτών των αλλαγών και να τερματισθούν οι ανά εξάμηνο αλλαγές ώρας στην ΕΕ. Ως σαφές παράδειγμα της σημασίας της συζήτησης σχετικά με την επίδραση της DST στο βιολογικό ρολόι, το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας-Ιατρικής του 2017 απονεμήθηκε στους Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash και Michael W. Young για τις ανακαλύψεις τους στους μοριακούς μηχανισμούς ελέγχου του κιρκάδιου ρυθμού, εξηγώντας το ανθρώπινο εσωτερικό, βιολογικό, ρολόι και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται η ευεξία μας από μια αναντιστοιχία μεταξύ του εξωτερικού περιβάλλοντός μας και του εσωτερικού βιολογικού ρολογιού μας. Με άλλα λόγια, τα αποτελέσματα χρονοβιολογικών ερευνών δείχνουν ότι οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο βιορυθμό μπορεί να είναι σοβαρότερες απ’ ό,τι θεωρείτο στο παρελθόν. Επί πλέον, βάσει του άρθρου 114 παράγραφος 8 της ΣΛΕΕ περί ευθυγράμμισης των νομοθεσιών, «[ό]ταν ένα κράτος μέλος επικαλείται συγκεκριμένο πρόβλημα δημόσιας υγείας σε τομέα στον οποίο έχουν ήδη ληφθεί μέτρα εναρμόνισης, το θέτει υπ’ όψη της Επιτροπής η οποία αμέσως εξετάζει αν πρέπει να προτείνει κατάλληλα μέτρα στο Συμβούλιο».

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν σχέδιο γνωμοδότησης επιδιώκει να στηρίξει την ιδέα ότι οι ρυθμίσεις για τις εξαμηνιαίες αλλαγές ώρας θα πρέπει να καταργηθούν με συντονισμένο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανή αρνητική επίπτωση στην υγεία και δεδομένου ότι οι υποτιθέμενες εξοικονομήσεις ενέργειας δεν επιτυγχάνονται.

Το σχέδιο γνωμοδότησης προτείνει να γίνει η κατάργηση της εξαμηνιαίας αλλαγής ώρας κατά τρόπο που να αποφευχθεί κάθε σοβαρή αναστάτωση της εσωτερικής αγοράς λόγω τυχόν αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στο πεδίο αυτό. Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης εκτιμά πως η αρχική πρόταση της Επιτροπής, που δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αποφασίζουν μονομερώς για τις προτιμήσεις τους όσον αφορά την επίσημη ώρα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα συνονθύλευμα από ωριαίες ατράκτους μεταξύ των κρατών μελών, προκαλώντας μεγαλύτερες αποκλίσεις μέσα στην εσωτερική αγορά. Το διασυνοριακό εμπόριο, οι μεταφορές, οι επικοινωνίες και τα ταξίδια εντός της εσωτερικής αγοράς θα γίνονταν πιο πολύπλοκα. Για να επιτευχθεί η εναρμόνιση, η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης προτείνει συνεπώς, όπως έχουν ζητήσει και όλοι σχεδόν οι αναφέροντες, την κατάργηση των εξαμηνιαίων αλλαγών ώρας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της. Στο ίδιο ψήφισμα επιβεβαίωσε επίσης ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση.

(2)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018, με βάση τις πολυάριθμες αναφορές και αιτήματα που έλαβε από τους πολίτες η Επιτροπή Αναφορών, κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα που προβλέπονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της. Στο ίδιο ψήφισμα επιβεβαίωσε επίσης ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση εναρμονισμένης και συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ώρα σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, διαταραχές στον προγραμματισμό των μεταφορών και στη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες. Τα στοιχεία παραμένουν ασαφή ως προς το κατά πόσο τα οφέλη των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα αντισταθμίζουν τις δυσχέρειες που συνδέονται με την εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας.

(3)  Η Επιτροπή εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία της θέσπισης εναρμονισμένων ενωσιακών κανόνων στον τομέα αυτόν για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, διαταραχές στον προγραμματισμό των μεταφορών και στη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, υψηλότερο κόστος του διασυνοριακού εμπορίου ή μείωση της παραγωγικότητας για αγαθά και υπηρεσίες.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Διεξάγεται έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα και ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν την προτίμησή τους για τον τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τεθεί τέρμα με συντονισμένο τρόπο στις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα.

(4)  Διεξάγεται έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, όπως φαίνεται και από τις αντιδράσεις των πολιτών μέσω των αναφορών με τις οποίες ζητούν να καταργηθεί η ανά εξάμηνο αλλαγή της ώρας αλλά και από τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ρυθμίσεις της θερινής ώρας στην ΕΕ, που έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό απαντήσεων στην ιστορία των διαβουλεύσεων της Επιτροπής· Ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν ήδη την προτίμησή τους για τον τερματισμό της εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, είναι αναγκαίο να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθεί η πρόκληση τυχόν σοβαρών διαταραχών σε αυτή λόγω αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο την οικονομική όσο και την πολιτική ολοκλήρωση της Ένωσης. Πολλοί πολίτες ζήτησαν να καταργηθούν οι εποχιακές αλλαγές ώρας, κυρίως για λόγους υγείας. Στις αναφορές που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πολίτες υποστηρίζουν ότι η αλλαγή ώρας έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Ακόμη, μελέτες έχουν καταδείξει ότι η αλλαγή της ώρας ανά εξάμηνο έχει αρνητικές συνέπειες σε διάφορους τομείς, όπως της υγείας, με επιπτώσεις στον κιρκάδιο ρυθμό· της οδικής ασφάλειας, καθώς έχει παρατηρηθεί αύξηση στο ποσοστό ατυχημάτων κατά τις ημέρες που ακολουθούν την αλλαγή της ώρας· και συνεπάγεται διοικητικό φόρτο αλλά και πρόσθετο κόστος για πολλούς τομείς της οικονομίας· Συνεπώς, είναι καίριας σημασίας να υπάρξει εναρμονισμένη προσέγγιση καλά συντονισμένη, με σκοπό τον τερματισμό των ανά εξάμηνο αλλαγών ώρας.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4 α)  Είναι κρίσιμο να ληφθεί υπόψη η μεγάλη έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από Βορρά προς Νότο, που σημαίνει ότι η επίδραση του φωτός της ημέρας διαφέρει ανάλογα με την ώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη τις γεωγραφικές παραμέτρους της ώρας, διατηρώντας παράλληλα τις υπάρχουσες ωριαίες ατράκτους.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει σχετικά με την επίσημη ώρα ή τις επίσημες ώρες που εφαρμόζει στα εδάφη τα οποία υπάγονται στη δικαιοδοσία του και βρίσκονται στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, καθώς και σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα από ορισμένα μόνο κράτη μέλη δεν διαταράσσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να αλλάζουν την επίσημη ώρα σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία τους για λόγους που συνδέονται με τις εποχικές αλλαγές, έστω και αν η εν λόγω αλλαγή παρουσιάζεται ως αλλαγή της ωριαίας ατράκτου. Επιπλέον, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές, μεταξύ άλλων, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς τομείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν εγκαίρως στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους και, στη συνέχεια, να εφαρμόζουν τις κοινοποιηθείσες αλλαγές. Η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την κοινοποίηση αυτή, να ενημερώσει όλα τα άλλα κράτη μέλη, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα. Θα πρέπει επίσης να ενημερώσει το ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημοσιεύοντας τις πληροφορίες αυτές.

διαγράφεται

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να τεθεί τέρμα στην εναρμόνιση της περιόδου που καλύπτεται από τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ, και να καθιερωθούν κοινοί κανόνες που, αφενός, εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικές ρυθμίσεις για την εποχική ώρα αλλάζοντας την επίσημη ώρα τους περισσότερο από μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους και, αφετέρου, θεσπίζουν την υποχρέωση να κοινοποιούνται οι προβλεπόμενες αλλαγές της επίσημης ώρας. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να συμβάλει καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να βασιστεί στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)  Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να τεθεί τέρμα στην εναρμόνιση της περιόδου που καλύπτεται από τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/84/ΕΚ, και να καθιερωθούν κοινοί κανόνες που, αφενός, εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαφορετικές ρυθμίσεις για την εποχική ώρα αλλάζοντας την επίσημη ώρα τους περισσότερο από μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους και, αφετέρου, θεσπίζουν την υποχρέωση να κοινοποιούνται οι προβλεπόμενες αλλαγές της επίσημης ώρας. Για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, πρέπει όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την ίδια ρύθμιση ώρας, ενώ θα διατηρούνται οι υπάρχουσες ωριαίες άτρακτοι, ώστε να αποφευχθεί ένα συνονθύλευμα ρυθμίσεων ώρας εντός της εσωτερικής αγοράς. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να συμβάλει καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να βασιστεί στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2019, οπότε η τελευταία περίοδος θερινής ώρας που υπόκειται στους κανόνες της οδηγίας 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αρχίσει, σε κάθε κράτος μέλος, στις 31 Μαρτίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη που, μετά την εν λόγω περίοδο της θερινής ώρας, σκοπεύουν να καθιερώσουν επίσημη ώρα η οποία αντιστοιχεί στην ώρα που εφαρμόζεται κατά τη χειμερινή περίοδο σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ θα πρέπει να αλλάξουν την επίσημη ώρα τους στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα, ώστε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα οι παρεμφερείς και μόνιμες αλλαγές που επέρχονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να λάβουν με συντονισμένο τρόπο τις αποφάσεις σχετικά με την επίσημη ώρα που καθένα εξ αυτών θα εφαρμόζει από το 2019.

(7)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ και να έχει εφαρμογή τον δέκατο όγδοο μήνα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος στην κοινωνία και στους οικονομικούς φορείς να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, έχει σημασία να αποφευχθεί ένα συνονθύλευμα ρυθμίσεων ώρας εντός της εσωτερικής αγοράς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να συμφωνήσουν σε μια εναρμονισμένη ρύθμιση των επίσημων ωρών στην ΕΕ.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν εποχικές αλλαγές στην επίσημη ώρα τους ή στις επίσημες ώρες τους.

 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη επιτρέπεται ακόμη να εφαρμόσουν την εποχική αλλαγή της επίσημης ώρας τους ή των επίσημων ωρών τους το 2019, υπό τον όρο ότι το πράττουν στις 27 Οκτωβρίου 2019 στη 1.00 π.μ., συντονισμένη παγκόσμια ώρα. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 2.

1. Από τις [xx] τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν καμία εξαμηνιαία αλλαγή ώρας.

 

2. Διαγράφεται

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εάν κράτος μέλος αποφασίσει να αλλάξει την επίσημη ώρα του ή τις επίσημες ώρες του σε οποιοδήποτε έδαφος υπό τη δικαιοδοσία του, κοινοποιεί την απόφασή του στην Επιτροπή τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής. Όταν κράτος μέλος έχει προβεί στην κοινοποίηση αυτή και δεν την έχει αποσύρει τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την ημερομηνία της προβλεπόμενης αλλαγής, το κράτος μέλος εφαρμόζει την εν λόγω αλλαγή.

 

2. Εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Σε συμφωνία με το άρθρο 1, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν εναρμονισμένη και συντονισμένη ρύθμιση των επισήμων ωρών στην Ένωση.

 

2. Διαγράφεται

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο την 1η Απριλίου 2019, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Απριλίου 2019.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο στις [ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας], τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 1η Απριλίου 2019.

Η οδηγία 2000/84/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει και να εφαρμόζεται τον δέκατο όγδοο μήνα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PETI

25.10.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Cecilia Wikström

24.9.2018

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk

PPE

Pál Csáky, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

S&D

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

VERTS/ALE

Igor Šoltes

4

-

ECR

Νότης Μαριάς

S&D

Virginie Rozière

VERTS/ALE

Margrete Auken, Ana Miranda

1

0

GUE/NGL

Τάκης Χατζηγεωργίου

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την αλλαγή της ώρας (2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

12.9.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

13.9.2018

ITRE

13.9.2018

IMCO

13.9.2018

AGRI

13.9.2018

 

JURI

13.9.2018

PETI

25.10.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Marita Ulvskog

25.10.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.2.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.3.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

11

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Evi, Olle Ludvigsson, Ricardo Serrão Santos

Ημερομηνία κατάθεσης

7.3.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner

ECR

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

11

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini

S&D

Francisco Assis, Isabella De Monte, Ricardo Serrão Santos

0

0

 

 

Key to symbols:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 21 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου