Nós Imeachta : 2018/0332(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0169/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0169/2019

Díospóireachtaí :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Vótaí :

PV 26/03/2019 - 7.5
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0225

TUARASCÁIL     ***I
PDF 406kWORD 213k
7.3.2019
PE 629.635v02-00 A8-0169/2019

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear deireadh le hathruithe séasúracha ama agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/84/CE

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Rapóirtéir: Marita Ulvskog

LEASUITHE
DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 TUAIRIM ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 TUAIRIM ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
 TUAIRIM ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
 TUAIRIM ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla
 TUAIRIM ón gCoiste um Achainíocha
 AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear deireadh le hathruithe séasúracha ama agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/84/CE

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0639),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0408/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an …(1),

–  ag féachaint do thorthaí an chomhairliúcháin ar líne a rinne an Coimisiún Eorpach idir 4 Iúil 2018 - 16 Lúnasa 2018,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún an …(2),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht agus a tuairimí ón gCoiste an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, an Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, an Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe, an Coiste um Thalmhaíocht agus um Achainíocha (A8-0169/2019),

1.  Ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  Á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh treorach

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Is ar an leibhéal náisiúnta a roghnaigh na Ballstáit socruithe ama samhraidh a thabhairt isteach san am a chuaigh thart. Dá bhrí sin, bhí sé tábhachtach le haghaidh fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh dáta coiteann a shocrú san Aontas ina iomláine le haghaidh thús agus dheireadh na tréimhse ama samhraidh. I gcomhréir le Treoir 2000/84/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle21, cuireann na Ballstáit uile socruithe ama samhraidh i bhfeidhm ón Domhnach deireanach de mhí an Mhárta go dtí an Domhnach deireanach de mhí Mheán Fómhair na bliana céanna.

(1)  Is ar an leibhéal náisiúnta a roghnaigh na Ballstáit socruithe ama samhraidh a thabhairt isteach san am a chuaigh thart. Dá bhrí sin, bhí sé tábhachtach le haghaidh fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh dáta coiteann a shocrú san Aontas ina iomláine le haghaidh thús agus dheireadh na tréimhse ama samhraidh chun athrú na gclog a chomhordú sna Ballstáit. I gcomhréir le Treoir 2000/84/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle21, déanann na Ballstáit uile athruithe séasúracha ama leathbhliantúla a chur i bhfeidhm faoi láthair. Aistrítear ón am caighdeánach chuig am an tsamhraidh ar an Domhnach deireanach de mhí an Mhárta go dtí an Domhnach deireanach de mhí Mheán Fómhair na bliana céanna.

__________________

__________________

21 Treoir 2000/84/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le socruithe ama samhraidh (IO L 31, 2.2.2001, lch. 21).

21 Treoir 2000/84/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le socruithe d’am an tsamhraidh (IO L 31, 2.2.2001, lch. 21).

Leasú    2

Togra le haghaidh treorach

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  D’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún, ina rún dar dáta an 8 Feabhra 2018, measúnú a dhéanamh ar na socruithe ama samhraidh dá bhforáiltear i dTreoir 2000/84/CE agus, dá mba ghá, togra le haghaidh athbhreithniú na Treorach sin a mholadh. Dearbhaíodh sa rún sin freisin go bhfuil sé bunriachtanach cur chuige comhchuibhithe a choinneáil maidir le socruithe ama san Aontas trí chéile.

(2)  I gcomhthéacs roinnt achainíocha, tionscnaimh ó na saoránaigh agus ceisteanna parlaiminteacha, d’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún, ina rún dar dáta an 8 Feabhra 2018, measúnú críochnúil a dhéanamh ar na socruithe d’am an tsamhraidh dá bhforáiltear i dTreoir 2000/84/CE agus, dá mba ghá, togra a chur le chéile maidir le hathbhreithniú a dhéanamh orthu. Leagadh béim sa rún sin freisin ar an tábhacht a bhaineann le cur chuige comhchuibhithe agus comhordaithe a choimeád maidir le socruithe ama ar fud an Aontais chomh maith le córas ama aontaithe AE.

Leasú  3

Togra le haghaidh treorach

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Tá an fhianaise atá ar fáil scrúdaithe ag an gCoimisiún, agus is léir ar an bhfianaise sin go bhfuil sé an-tábhachtach rialacha comhchuibhithe de chuid an Aontais a bheith ann sa réimse seo chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus suaitheadh ar sceidealú oibríochtaí iompair, costais níos airde ar thrádáil trasteorann, nó táirgiúlacht níos ísle d’earraí agus seirbhísí, inter alia, a sheachaint. Níl fianaise chinnte ann gur mó an tairbhe a bhaineann le socruithe ama samhraidh ná an ciotaí a bhaineann leis an am a athrú dhá uair sa bhliain.

(3)  Tá an fhianaise atá ar fáil scrúdaithe ag an gCoimisiún, agus is léir ón bhfianaise sin go bhfuil sé tábhachtach rialacha comhchuibhithe de chuid an Aontais a bheith ann sa réimse seo chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú, intuarthacht agus deimhneacht fhadtéarmach a chruthú agus suaitheadh ar sceidealú oibríochtaí iompair agus ar fheidhmiú na gcóras faisnéise agus cumarsáide, costais níos airde ar thrádáil trasteorann, nó táirgiúlacht níos ísle d’earraí agus seirbhísí, inter alia, a sheachaint.

Leasú    4

Togra le haghaidh treorach

Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3a)  Ní rud nua í an díospóireacht phoiblí ar shocruithe d’am an tsamhraidh, agus ó tugadh isteach am an tsamhraidh tháinig roinnt tionscnamh chun cinn arbh aidhm leo deireadh a chur leis an gcleachtas. Reáchtáladh comhairliúcháin náisiúnta i roinnt Ballstát agus bhí tromlach na ngnólachtaí agus na ngeallsealbhóirí i bhfách le deireadh a chur leis an gcleachtas. Tháinig an comhairliúchán a thionscain an Coimisiún Eorpach ar an gconclúid chéanna.

Réasúnú

Bhí daoine in aghaidh thabhairt isteach an athraithe ama ag an tús, ach tá an togra seo ag teacht as sraith de staidéir agus de chomhairliúcháin lena gcuirtear cló díospóireachta idé-eolaíochta ar na hargóintí. Chuige sin, is cuí na díospóireachtaí a bhí ann roimhe seo a lua mar aon leis an bpróiseas as ar lean an togra reatha.

Leasú    5

Togra le haghaidh treorach

Aithris 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3b)  Sa chomhthéacs sin, is féidir le cás na bhfeirmeoirí beostoic a bheith ina shampla den chaoi ar measadh ar dtús nár réitíodh na socruithe d’am an tsamhraidh le cleachtais oibre na talmhaíochta, go háirithe maidir le tús an-luath an lae oibre mar atá cheana féin faoin am caighdeánach. Chomh maith leis sin, leis an aistriú leathbhliantúil chuig am an tsamhraidh, measadh é a bheith níos deacra táirgí talmhaíochta nó ainmhithe a chur amach ar na margaí. Agus ar deireadh, de dheasca na ba a bheith ag cloí lena rithim bhlite nádúrtha, glacadh leis go mbeadh titim sa tál bainne. Mar sin féin, tá trealamh agus cleachtais talmhaíochta nua tar éis an fheirmeoireacht a athrú ó bhun ar bhealach a fhágann gur cosúil nach ábhartha a thuilleadh na hábhair imní sin cé gurb ábhartha fós na hábhair imní maidir le bithrithim na n-ainmhithe agus le dálaí oibre na bhfeirmeoirí.

Leasú    6

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar ar siúl faoi shocruithe ama samhraidh agus tá sé curtha in iúl cheana féin ag roinnt Ballstát gur fearr leo scor de chur i bhfeidhm na socruithe sin. Ina fhianaise sin uile, is gá leanúint d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a chosaint agus aon suaitheadh mór ar an bhfeidhmiú sin de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, is iomchuí deireadh a chur ar bhealach comhordaithe le socruithe ama samhraidh.

(4)  Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar ar siúl faoi shocruithe d’am an tsamhraidh. Ghlac thart ar 4.6 milliún saoránach páirt sa chomhairliúchán poiblí a reáchtáil an Coimisiún, agus is é sin an líon is mó freagairtí a fuarthas riamh in aon chomhairliúchán de chuid an Choimisiúin. Chomh maith leis sin, i roinnt tionscnaimh ó na saoránaigh, tarraingíodh aird ar ábhair imní an phobail maidir le hathrú leathbhliantúla na gclog agus tá sé curtha in iúl cheana féin ag roinnt Ballstát gurbh fhearr leo scor de chur i bhfeidhm na socruithe sin d’am an tsamhraidh. I bhfianaise na bhforbairtí sin, is gá leanúint d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú agus aon suaitheadh suntasach ar an bhfeidhmiú sin de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, is iomchuí deireadh a chur ar bhealach comhordaithe agus comhtháite le socruithe d’am an tsamhraidh.

Leasú    7

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4 a)  Léirítear sa chronaibhitheolaíocht go n-imrítear tionchar ar bhithrithim chorp an duine má bhíonn aon athrú ama ann, agus d’fhéadfadh sé sin drochthionchar a imirt ar shláinte an duine. Tugtar le fios go soiléir san fhianaise eolaíoch is déanaí, gur ann do nasc idir athruithe ama agus galair chardashoithíocha, galair imdhíonachta athlastacha nó hipirtheannas, ag a bhfuil baint le cur isteach ar an rithim laethúil. Tá grúpaí áirithe, amhail leanaí agus daoine aosta, níos leochaileachaí ná grúpaí eile. Dá bhrí sin, chun an tsláinte phoiblí a chosaint, is iomchuí deireadh a chur leis na hathruithe séasúracha ama.

Leasú    8

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4b)  Déantar críocha na mBallstát, seachas na críocha thar lear, a ghrúpáil i dtrí amchrios nó i dtrí am chaighdeánacha dhifriúla, i.e. GMT, GMT +1 agus GMT +2. Fágann síneadh fada thuaidh-theas an Aontais Eorpaigh gurb éagsúil na héifeachtaí a bhíonn ag solas an lae ar fud an Aontais. Dá bhrí sin, is tábhachtach go ndéanfaidh na Ballstáit gnéithe geografacha ama a chur san áireamh, i.e. amchriosanna nádúrtha agus suíomh geografach, sula n-athróidh siad an t-amchrios atá acu. Ba cheart do na Ballstáit dul i gcomhairle le saoránaigh agus le geallsealbhóirí ábhartha sula gcinnfidís na hamchriosanna atá acu a athrú.

Leasú    9

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4c)  I roinnt tionscnaimh ó na saoránaigh, tarraingíodh aird ar ábhair imní na saoránach faoi athrú leathbhliantúla na gclog agus ba cheart an t-am agus an deis a thabhairt do na Ballstáit a gcomhairliúcháin phoiblí agus measúnuithe tionchair féin a dhéanamh chun tuiscint níos fearr a fháil ar na himpleachtaí a bhaineann le scor d’athruithe ama séasúracha i ngach réigiún.

Leasú    10

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4d)  Mar gheall ar am an tsamhraidh, nó am coigilte sholas an lae, bíonn luí gréine soiléir níos déanaí ann i rith mhíonna an tsamhraidh. In aigne go leor shaoránaigh AE, tá an samhradh inaitheanta le solas an lae a bheith ann go déanach sa tráthnóna. Má fhilltear ar an am ‘caighdeánach’, beidh luí gréine an tsamhraidh uair an chloig níos luaithe, agus beidh gearradh siar mór ar an tréimhse den bhliain ina mbíonn solas an lae ann um thráthnóna.

Leasú    11

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4e)  In go leor staidéar, féachadh ar an nasc idir an t-aistriú chuig am an tsamhraidh agus an riosca maidir le taomanna croí, an cur isteach ar rithim an choirp, díth chodlata, deacrachtaí díriú isteach nó aird a choinneáil, riosca níos mó go dtarlódh timpistí, sástacht saoil níos ísle agus rátaí féinmharaithe fiú. Is léir, áfach, go bhfuil roinnt éifeachtaí fadtéarmacha dearfacha ar an bhfolláine ghinearálta ag baint le níos mó solas lae, le gníomhaíochtaí amuigh faoin aer i ndiaidh na hoibre nó na scoile, agus le nochtadh do sholas na gréine.

Leasú  12

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4f)  Imríonn athruithe séasúracha ama drochthionchar ar leas na n-ainmhithe, ar rud é is léir sa talmhaíocht, mar shampla, áit a mbíonn táirgeadh an bhainne bó thíos leis.

Leasú    13

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4g)  Glactar leis go forleathan go mbíonn athruithe séasúracha ama ina gcúis le coigiltí fuinnimh. Go deimhin, ba iad coigiltí fuinnimh ba phríomhchúis le tabhairt isteach na n-athruithe i dtosach sa chéad seo caite. Léirítear le taighde, áfach, go bhféadfadh sé go mbeadh tairbhe imeallach ag baint le hathruithe séasúracha ama maidir le tomhaltas fuinnimh a laghdú san Aontas trí chéile, ach nach ionann an cás i ngach Ballstát. D’fhéadfadh sé go mba mhó freisin an méadú ar thomhaltas fuinnimh i gcomhair téimh ná an fuinnimh a shábháiltear ar shoilsiú tríd an aistriú chuig am an tsamhraidh. Thairis sin, tá sé deacair na torthaí a léirmhíniú toisc go mbíonn tionchar láidir ag tosca seachtracha orthu, amhail meitéareolaíocht, iompraíocht na n-úsáideoirí fuinnimh nó aistriú fuinnimh atá fós ar siúl.

Leasú    14

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Níor cheart an Treoir seo dochar a dhéanamh do cheart gach Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir leis an am caighdeánach nó na hamanna caighdeánacha do na críocha atá ina dhlínse agus atá faoi raon feidhme críochach na gConarthaí, agus maidir le hathruithe eile air sin. Mar sin féin, chun a áirithiú nach suaithfear feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh sa chás nach mbeadh ach cuid de na Ballstáit ag cur socruithe ama samhraidh i bhfeidhm, ba cheart do na Ballstáit gan an t-am caighdeánach a athrú in aon chríoch ar leith atá ina ndlínse ar chúiseanna a bhaineann le hathruithe séasúracha, fiú má chuirtear in iúl gur athrú amchreasa é an t-athrú sin. Thairis sin, chun an suaitheadh, inter alia, a laghdú ar iompar, ar chumarsáid agus ar na hearnálacha eile lena mbaineann, ba cheart dóibh an Coimisiún a chur ar an eolas in am trátha go bhfuil rún acu a n-am caighdeánach a athrú agus na hathruithe ar tugadh fógra fúthu a chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin. Ba cheart don Choimisiún, ar bhonn an fhógra sin, na Ballstáit eile ar fad a chur ar an eolas ionas gur féidir leo na bearta uile is gá a dhéanamh. Lena chois sin, ba cheart dó an pobal i gcoitinne agus geallsealbhóirí a chur ar an eolas tríd an bhfaisnéis sin a fhoilsiú.

(5)  Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo dochar do cheart gach Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir leis an am caighdeánach nó na hamanna caighdeánacha do na críocha atá ina dhlínse agus atá faoi raon feidhme críochach na gConarthaí, agus maidir le hathruithe eile air sin. Mar sin féin, chun a áirithiú nach suaithfear feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh sa chás nach mbeadh ach cuid de na Ballstáit ag cur socruithe ama samhraidh i bhfeidhm, ba cheart do na Ballstáit gan an t-am caighdeánach a athrú in aon chríoch ar leith atá ina ndlínse ar chúiseanna a bhaineann le hathruithe séasúracha, fiú má chuirtear in iúl gur athrú amchreasa é an t-athrú sin. Thairis sin, chun an suaitheadh a laghdú, inter alia, ar iompar, ar chumarsáid agus ar na hearnálacha eile lena mbaineann, ba cheart dóibh an Coimisiún a chur ar an eolas faoin 1 Aibreán 2020 ar a dhéanaí sa chás ina mbeadh sé beartaithe acu a n-am caighdeánach a athrú ar an Domhnach deireadh de mhí Dheireadh Fómhair 2021.

Leasú    15

Togra le haghaidh treorach

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Dá bhrí sin, is gá deireadh a chur le comhchuibhiú na tréimhse a chumhdaíonn na socruithe ama samhraidh a leagtar síos i dTreoir 2000/84/CE agus rialacha comhchoiteanna a thabhairt isteach lena gcuirfear cosc ar na Ballstáit socruithe ama séasúracha éagsúla a thabhairt isteach trína n-am caighdeánach a athrú níos mó ná uair amháin i rith na bliana agus lena mbunófar an oibleagáid fógra a thabhairt faoi athruithe atá beartaithe ar an am caighdeánach. Is é is aidhm leis an Treoir seo rannchuidiú ar shlí chinntitheach le feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh agus ba cheart, dá thoradh sin, é a bhunú ar Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, arna léirmhíniú i gcomhréir le cásdlí comhsheasmhach Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

(6)  Dá bhrí sin, is gá deireadh a chur le comhchuibhiú na tréimhse a chumhdaíonn na socruithe d’am an tsamhraidh a leagtar síos i dTreoir 2000/84/CE agus rialacha comhchoiteanna a thabhairt isteach lena gcuirfear cosc ar na Ballstáit socruithe séasúracha ama éagsúla a thabhairt isteach trína n-am caighdeánach a athrú níos mó ná uair amháin in aghaidh na bliana. Is é is aidhm leis an Treoir seo ná rannchuidiú ar shlí chinntitheach le feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh agus ba cheart, dá thoradh sin, é a bhunú ar Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, arna léirmhíniú i gcomhréir le cásdlí comhsheasmhach Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Leasú    16

Togra le haghaidh treorach

Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6a)  Maidir leis an gcinneadh i dtaobh cén t-am caighdeánach a bheidh i bhfeidhm i ngach Ballstát, ní mór go mbeadh comhairliúcháin agus staidéir déanta roimh an gcinneadh sin ina gcuirfí san áireamh cad is fearr leis na saoránaigh, éagsúlachtaí geografacha, difríochtaí réigiúnacha, gnáthshocruithe oibre agus tosca eile is ábhartha don Bhallstát ar leith. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh dóthain ama ag na Ballstáit chun anailís a dhéanamh ar an tionchar a bheidh ag an togra agus chun go ndéanfaidís an réiteach is fearr a fhónann dá bpobail a roghnú, agus aird á tabhairt ar dhea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.

Leasú    17

Togra le haghaidh treorach

Aithris 6 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6b)  Beidh costais aistrithe ann mar thoradh ar athrú ama nach mbaineann le hathruithe séasúracha, go háirithe maidir le córais TF in earnálacha an iompair agus earnálacha eile. Chun na costais a bhaineann le haistriú a laghdú go suntasach, beidh gá le tréimhse ullmhúcháin réasúnta chun an Treoir seo a chur chun feidhme.

Leasú    18

Togra le haghaidh treorach

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ón 1 Aibreán 2019, sa dóigh go dtosódh an tréimhse dheireanach ama samhraidh a bheadh faoi réir rialacha Threoir 2000/84/CE, i ngach Ballstát, ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 31 Márta 2019. Na Ballstáit sin a bhfuil rún acu, tar éis na tréimhse ama samhraidh sin, am caighdeánach a ghlacadh a chomhfhreagróidh don am a chuirtear i bhfeidhm i rith shéasúr an gheimhridh i gcomhréir le Treoir 2000/84/CE, ba cheart dóibh a n-am caighdeánach a athrú ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 27 Deireadh Fómhair 2019, sa dóigh gur ag an am céanna a dhéanfar athruithe comhchosúla buana i mBallstáit éagsúla. Is inmhianaithe go ndéanfadh na Ballstáit ar dhóigh chomhbheartaithe na cinntí maidir leis an am caighdeánach a chuirfidh gach ceann acu i bhfeidhm ó 2019 amach.

(7)  Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ón 1 Aibreán 2021, sa dóigh go dtosódh an tréimhse dheireanach ama samhraidh a bheadh faoi réir rialacha Threoir 2000/84/CE, i ngach Ballstát, ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an Domhnach deiridh de mhí an Mhárta 2021. Na Ballstáit sin a bhfuil rún acu, tar éis na tréimhse ama samhraidh sin, am caighdeánach a ghlacadh a chomhfhreagróidh don am a chuirtear i bhfeidhm i rith shéasúr an gheimhridh i gcomhréir le Treoir 2000/84/CE, ba cheart dóibh a n-am caighdeánach a athrú ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an Domhnach deiridh de mhí Dheireadh Fómhair 2021, sa dóigh gur ag an am céanna a dhéanfar athruithe comhchosúla buana i mBallstáit difriúla. Is inmhianaithe go ndéanfadh na Ballstáit ar dhóigh chomhbheartaithe na cinntí maidir leis an am caighdeánach a chuirfidh gach ceann acu i bhfeidhm ó 2021.

Leasú    19

Togra le haghaidh treorach

Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7 a)  Chun cur chun feidhme comhchuibhithe na Treorach seo a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit dul i gcomhar le chéile agus cinntí a dhéanamh maidir lena socruithe ama ar bhealach comhbheartaithe agus comhordaithe. Dá bhrí sin, ba cheart sásra a bhunú, ina mbeadh ionadaí ainmnithe amháin ó gach Ballstát agus ionadaí amháin ón gCoimisiún. Ba cheart don sásra comhordúcháin plé agus measúnú a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag aon chinneadh arna bheartú maidir le hamanna caighdeánacha Ballstáit ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, chun suaití suntasacha a sheachaint.

Leasú    20

Togra le haghaidh treorach

Aithris 7 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7 b)  Ba cheart don Choimisiún a mheasúnú an bhféadfadh na socruithe ama arna mbeartú sna Ballstáit dhifriúla srian suntasach a chur ar fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh. Sa chás nach leanfaidh sé as an measúnú go ndéanfaidh na Ballstáit athmhachnamh ar na socruithe ama arna mbeartú acu, ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann dáta chur i bhfeidhm na Treorach seo a chur siar go ceann 12 mhí ar a mhéad agus togra reachtach a chur isteach, más iomchuí. Dá bhrí sin, agus chun cur i bhfeidhm cuí na Treorach seo a áirithiú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún chun dáta chur i bhfeidhm na Treorach seo a chur siar go ceann 12 mhí ar a mhéad.

Leasú    21

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  D’ainneoin mhír 1, beidh na Ballstáit fós in ann athrú séasúrach a chur i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a n-amanna caighdeánacha in 2019, ar choinníoll go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 27 Deireadh Fómhair 2019. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoin gcinneadh sin i gcomhréir le hAirteagal 2.

2.  De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh na Ballstáit fós athrú séasúrach a chur i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a n-amanna caighdeánacha in 2021, ar choinníoll go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an Domhnach deiridh de mhí Dheireadh Fómhair na bliana sin. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoin gcinneadh sin don Choimisiún faoin 1 Aibreán 2020 ar a dhéanaí.

Leasú    22

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gan dochar d’Airteagal 1, má chinneann Ballstát a am caighdeánach nó a amanna caighdeánacha a athrú in aon chríoch atá ina dhlínse, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún faoi sin 6 mhí ar a laghad sula ndéanfar an t-athrú. I gcás ina dtabharfaidh Ballstát fógra den sórt sin agus nach mbeidh an fógra sin tarraingthe siar aige 6 mhí ar a laghad roimh dháta an athraithe atá beartaithe, cuirfidh an Ballstát an t-athrú sin i bhfeidhm.

1.  Bunaítear leis seo sásra comhordaithe agus é mar aidhm leis cur chuige comhchuibhithe agus comhordaithe i leith socruithe ama a áirithiú ar fud an Aontais.

Leasú    23

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Laistigh de 1 mhí den fhógra, cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit eile ar an eolas faoi agus foilseoidh sé an fhaisnéis sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.  Beidh ionadaí amháin ag gach Ballstát agus ionadaí amháin ón gCoimisiún sa sásra comhordaithe.

Leasú    24

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a.  Sa chás ina dtabharfaidh Ballstát fógra don Choimisiún faoina chinneadh de bhun Airteagal 1(2), tionólfar an sásra comhordúcháin chun plé agus measúnú a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an athrú arna bheartú ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, chun suaití suntasacha a sheachaint.

Leasú    25

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 b.  Sa chás ina measfaidh an Coimisiún, ar bhonn an mheasúnaithe dá dtagraítear i mír 2a, go gcuirfear isteach go mór ar fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh leis an athrú arna bheartú, cuirfidh sé an Ballstát a thug fógra ar an eolas faoi sin.

Leasú    26

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 c.  Faoin 31 Deireadh Fómhair 2020 ar a dhéanaí, cinnfidh an Ballstát a thug an fógra cé acu a leanfaidh sé lena rún nó nach leanfaidh. Sa chás ina gcinnfidh an Ballstát a thug fógra go leanfaidh sé lena rún, cuirfidh sé míniú mionsonraithe ar fáil faoin gcaoi a dtabharfaidh sé aghaidh ar thionchar diúltach an athraithe ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.

Leasú    27

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Tuairisceoidh an Coimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle faoi chur chun feidhme na Treorach seo faoin 31 Nollaig 2024 ar a dhéanaí.

1.  Faoin 31 Nollaig 2025 ar a dhéanaí, cuirfidh an Coimisiún faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle tuarascáil mheastóireachta faoi chur i bhfeidhm agus cur chun feidhme na Treorach seo in éineacht, i gcás inar gá, le togra reachtach chun athbhreithniú a dhéanamh uirthi arna bhunú ar mheasúnú tionchar críochnúil, a mbeidh gach geallsealbhóir ábhartha páirteach ann.

Leasú    28

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Tabharfaidh na Ballstáit an fhaisnéis ábhartha don Choimisiún faoin 30 Aibreán 2024 ar a dhéanaí.

2.  Tabharfaidh na Ballstáit an fhaisnéis ábhartha don Choimisiún faoin 30 Aibreán 2025 ar a dhéanaí.

Leasú    29

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 1 Aibreán 2019 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

1.  Na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 1 Aibreán 2021 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm ón 1 Aibreán 2019.

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm ón 1 Aibreán 2021.

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na forálacha sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a chinnfidh an tslí le tagairt den sórt sin a dhéanamh.

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na forálacha sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a chinnfidh an tslí le tagairt den sórt sin a dhéanamh.

Leasú    30

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 4 a

 

1. Déanfaidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis an sásra comhordaithe dá dtagraítear in Airteagal 2, dlúthfhaireachán ar na socruithe ama dá bhforáiltear ar fud an Aontais.

 

2. I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún go bhféadfadh na socruithe ama arna mbeartú, a thug na Ballstáit fógra fúthu de bhun Airteagal 1(2), srian suntasach agus buan a chur ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, tugtar de chumhacht dó gníomhartha tarmligthe a ghlacadh chun dáta chur i bhfeidhm na Treorach seo a chur siar go ceann 12 mhí ar a mhéad agus togra reachtach a chur isteach, más iomchuí.

Leasú    31

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 4 b

 

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

 

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 4a thabhairt don Choimisiún ón [dáta theacht i bhfeidhm na Treorach seo] go dtí [dáta chur i bhfeidhm na Treorach seo].

 

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 4a a chúlghairm tráth ar bith. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

 

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

 

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

 

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 4a i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear síneadh dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Leasú    32

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 5

Airteagal 5

Aisghairtear Treoir 2000/84/CE le héifeacht ón 1 Aibreán 2019.

Aisghairtear Treoir 2000/84/CE le héifeacht ón 1 Aibreán 2021.

(1)

IO C 0, 0.0.0000, lch. 0. / Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.

(2)

IO C 0, 0.0.0000, lch. / Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

CÚLRA

Le céad bliain anuas, cleachtaíodh athrú séasúrach na gclog ó am go chéile san Eoraip. B’iomaí cúis a bhain leis sin, ach is minic a bhíodh coigilt fuinnimh ina measc. Tá sé sin ar cheann de na cúiseanna ar athshocraigh Ballstáit AE na cloig ar bhonn séasúrach ar feadh tréimhsí ama sách fada. Ba in 2001 a cuireadh an reachtaíocht AE atá ann faoi láthair i bhfeidhm.

Léirítear i staidéir go bhfuil tionchar ag athruithe séasúracha ar iompar, ar an margadh inmheánach, ar thalmhaíocht, ar an earnáil fuinnimh agus ar an tsláinte phoiblí, gan ach cúpla earnáil a lua. Is léir go bhfuil gá le córas comhchuibhithe ama d’fheidhmiú an iompair agus an mhargaidh inmheánaigh laistigh de AE.

Ar roinnt bealaí, áfach, bíonn drochthionchar ag athruithe ama ar chúrsaí. Sa talmhaíocht, bíonn tionchar diúltach ag athruithe ama ar thorthaí barr agus ar leas na n-ainmhithe, ag cur isteach ar bhithrithimí an bheostoic, rud a bhfuil tionchar aige, mar shampla, ar bhléan na mba. Bíonn tionchar diúltach ag athruithe ama ar shláinte phoiblí, agus is iad leanaí agus daoine aosta na daoine is mó a ndéantar difear dóibh. Léirítear i staidéir freisin nach mbraitheann daoine i gcoitinne chomh sláintiúil céanna i ngeall ar athruithe ar na tréimhsí ama, go gcuirtear isteach ar a rithim laethúil agus go méadaítear ar fhadhbanna codlata agus ar thuirse. San earnáil fuinnimh, ní féidir a bheith ag brath a thuilleadh ar thairbhí soiléire ar bith ó athruithe ama.

Le blianta beaga anuas, tá méadú ar an gcur agus cúiteamh ar athruithe séasúracha ama le feiceáil, rud atá léirithe i dtionscnaimh ó na saoránaigh a cuireadh in iúl do na parlaimintí náisiúnta agus do Pharlaimint na hEorpa.

I mí Feabhra 2018, ghlac Parlaimint na hEorpa rún inar iarradh ar an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir maidir le hathruithe séasúracha ama agus, más gá, athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir.

I samhradh 2018, reáchtáil an Coimisiún comhairliúchán oscailte ina bhfuarthas tuairim is 4.6 milliún freagairt, agus bhí 84% díobh i bhfabhar deireadh a chur le hathruithe séasúracha.

Thíolaic an Coimisiún a thogra maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir maidir le hathruithe séasúracha i mí Mheán Fómhair 2018. Sa togra, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún deireadh a chur le hathruithe ama ón 1 Aibreán 2019, agus ag an am céanna ceadaítear do na Ballstáit am caighdeánach a roghnú dóibh féin.

SEASAMH AN RAPÓIRTÉARA

Fáiltíonn an Rapóirtéir roimh an díospóireacht maidir le hathruithe séasúracha ama. Tá áthas ar an Rapóirtéir gur chuir an pobal an oiread sin spéise i nós imeachta comhairliúcháin oscailte an Choimisiúin maidir le hathrú na gclog go bhfuarthas thart ar 4.6 milliún freagairt. I bhfianaise go n-imrítear tionchar ar go leor saoránach le hathshocrú séasúrach na gclog, measann an Rapóirtéir gur dearfach an rud é go raibh an díospóireacht ina cúis leis an Treoir a athbhreithniú.

Tacaíonn an Rapóirtéir le moladh an Choimisiúin deireadh a chur le hathshocrú séasúrach na gclog. Mar sin féin, measann an Rapóirtéir go bhfuil an togra ón gCoimisiún róluath, toisc nach ndearnadh measúnú tionchair cuí sula ndearnadh an togra chun athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir. Reáchtáladh comhairliúchán oscailte an Choimisiúin thar thréimhse réasúnta gearr chomh maith. Ocht seachtaine a bhí ann, seachas an tréimhse 12 seachtaine is gnách. Is trua sin, toisc gur bealach tábhachtach iad measúnuithe tionchair ar thograí reachtacha chun faisnéis leordhóthanach a sholáthar do lucht déanta beartas ar a mbunófar a gcinneadh deiridh.

Chun feidhmiú cuí an iompair agus an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú, creideann an Rapóirtéir go bhfuil gá le córas comhchuibhithe ama laistigh den Aontas Eorpach. Measann an Rapóirtéir, áfach, go bhfuil sé tábhachtach go gcoimeádfaidh na Ballstáit an chumhacht chun a n-am caighdeánach féin a chinneadh ar an leibhéal náisiúnta. Dá bhrí sin, chun feidhmiú cuí an iompair agus an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú, molann an Rapóirtéir do na Ballstáit a gcuid oibre maidir le crios ama agus am caighdeánach a roghnú a chomhordú eatarthu féin. D’fhéadfaí cinntí maidir leis sin a chomhordú trí fhaisnéis a mhalartú idir pointí teagmhála freagracha sna Ballstáit i bhfoirm líonra.

Tacaíonn an Rapóirtéir le togra an Choimisiúin gur cheart do na Ballstáit fógra a thabhairt don Choimisiún sula ndéanfar aon athruithe ar an am caighdeánach. Mar sin féin, ba cheart an fhaisnéis chéanna a thabhairt do na Ballstáit freisin an tráth céanna agus a thabharfar don Choimisiún. Féadfar a éascú tríd an líonra an malartú faisnéise comhordaithe idir pointí teagmhála freagracha sna Ballstáit a mhol an Rapóirtéir.

Ós rud é go bhfuil intuarthacht agus dearcadh fadtéarmach ag teastáil le haghaidh fheidhmiú cuí an iompair agus an mhargaidh inmheánaigh, molann an Rapóirtéir, nuair atá am caighdeánach le hathrú, gur tréimhse fógra cuí don Bhallstát é 18 mí sula ndéanfar an t-athrú, chun an Coimisiún agus na Ballstáit eile a chur ar an eolas.

Chun feidhmiú cuí an iompair agus an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú, measann an Rapóirtéir go mbeadh sé iomchuí tréimhse trasuite dhá bhliain a shonrú i ndiaidh ghlacadh na Treorach, seachas dáta sonrach a shocrú maidir lena theacht i bhfeidhm. Mar sin féin, tá an Rapóirtéir den tuairim gur cheart an Treoir seo a ghlacadh a luaithe is féidir.


TUAIRIM ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (25.2.2019)

chuig an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear deireadh le hathruithe séasúracha ama agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/84/CE

(COM(2018)0639 – C8‑0408/2018 – 2018/0332(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Bolesław G. Piecha

RÉASÚNÚ GEARR

Le blianta beaga anuas, tá dianphlé déanta ar shaincheisteanna maidir leis an socrú d’am an tsamhraidh. Mar gheall ar roinnt iarratas ó shaoránaigh, ó Pharlaimint na hEorpa agus ó Bhallstáit AE áirithe, tá cinneadh déanta ag an gCoimisiúin imscrúdú a dhéanamh ar fheidhmiú na socruithe reatha d’am an tsamhraidh san Aontas agus meastóireacht a dhéanamh ar cheart iad a athrú nó nár cheart.

De réir shocruithe an Aontais d’am an tsamhraidh, athraítear na cloig faoi dhó sa bhliain i ngach Ballstát chun freastal ar phatrúin athraitheacha sholas an lae thar na séasúir. Cuirtear na cloig ar aghaidh aon uair an chloig maidin an Domhnaigh dheireanaigh de mhí an Mhárta agus cuirtear siar uair an chloig iad maidin an Domhnaigh dheireanaigh de mhí Dheireadh Fómhair chun go mbeidh siad ar an am caighdeánach arís.

Tá raon leathan saincheisteanna sláinte bainteach le hAm Coigilte Sholas an Lae (ACSL), lena gcuimsítear éifeachtaí idir ghearrthéarmach (i.e. le linn na laethanta i ndiaidh an athraithe) agus fhadtéarmach, chomh maith le héifeachtaí dearfacha agus diúltacha. Tá tionchar ábhartha na suaití sa bhithrithim ar shláinte an duine mar gheall ar athrú ama fós doiléir, áfach, agus tá tuilleadh taighde domhain maidir le próiseas an oiriúnaithe don athrú ama ag teastáil.

I rith an chomhairliúcháin phoiblí maidir le socruithe d’am an tsamhraidh, mhaígh tromlach na bhfreagróirí (76%) go ndéanann an t-aistriú ó am an gheimhridh chuig am an tsamhraidh dochar dóibh. Bhain 43% de na freagraí sin le saincheisteanna sláinte agus le hábhair imní sláinte, agus ba í an easpa coigiltí fuinnimh b’údar le 20% de na freagraí.

I gcomhthéacs na taithí diúltaí sin, chinn an Coimisiún na héifeachtaí díobhálacha a d’fhéadfadh a bheith ag ACSL ar an tsláinte a chur san áireamh, arb éifeachtaí iad a bhí ina n-ábhar do roinnt mhaith staidéar agus díospóireachtaí. I roinnt staidéar, féachadh ar an nasc idir an t-aistriú chuig am an tsamhraidh agus an riosca maidir le taomanna croí, an cur isteach ar rithim an choirp, díth chodlata, deacrachtaí díriú isteach nó aird a choinneáil, an riosca níos mó go dtarlódh timpistí, sástacht saoil níos ísle agus rátaí féinmharaithe fiú.

Cé go bhfuil liosta na n-éifeachtaí diúltacha féideartha fada, suitear go soiléir i roinnt staidéar gur ann d’éifeachtaí fadtéarmacha dearfacha ar an bhfolláine ghinearálta a bhuí le níos mó solas lae, le gníomhaíochtaí amuigh faoin aer i ndiaidh na hoibre nó na scoile, agus le nochtadh do sholas na gréine.

Cé gur díol sásaimh dom an tionscnamh nua ón gCoimisiún agus go nglacfainn le roinnt éifeachtaí ar an tsláinte a d’fhéadfadh a bheith ag socruithe an Aontais d’am an tsamhraidh, ba cheart rogha fhada fhairsing a fhágáil ag na Ballstáit féin maidir leis an am a athrú de réir a leas féin.

Sin an fáth a bhfuil sé ar intinn agam aird a tharraingt ar chuid de na gnéithe den togra a bhféadfadh baint a bheith acu leis an tsláinte, agus cuid de na gnéithe dearfacha agus diúltacha a d’fhéadfaí a chur san áireamh á sonrú agam ach, ag an am céanna, staonaim ó chinntí a fhorchur ar na Ballstáit. Dar ndóigh, ba mhaith liom dearcadh dearfach a léiriú i leith an togra ón gCoimisiún, ach chun go mbeidh prionsabal na coimhdeachta á chomhlíonadh i gcomhthéacs an bheartais sláinte, ba cheart dúinn ligean do na Ballstáit a gcinntí féin a dhéanamh ar bhealach comhchuibhithe.

I gconclúid, ba mhaith liom a chur i dtreis go gcaithfimid an fhianaise eimpíreach a bhaineann le saincheisteanna sláinte a chur san áireamh, fiú amháin dá mbeadh cinneadh deiridh soiléir á ghlacadh againn, mar gheall go bhfuil an reachtaíocht seo ag druidim chun deiridh. Mar sin féin, is deacair i gcónaí an cúram atá orainn i dtaca le cinneadh a dhéanamh ar soiléir go bhfuil argóintí atá cruthaithe go heolaíoch ag tacú leis, fiú má dhéantar sonraí inrochtana go léir an tsainchomhaid áirithe sin a bhreithniú agus a bhailiú ar bhealach fíor agus dílis. Creidim go láidir gur cheart dúinn, i bhfianaise thoil shaoránaigh na hEorpa atá léirithe go soiléir acu, a chur in iúl go bhfuil sé de rún againn an obair atá fós le déanamh a chur i gcrích; ach, caithfimid ár dteorainneacha follasacha a admháil – tá ganntanas sonraí eimpíreacha ann agus níl aon chomhsheasamh idir na Ballstáit. Ar na cúiseanna sin, is cosúil gurb iomchuí a mheas go gcuirfimis na caibidlíochtaí seo ar atráth de bheagán, ag féachaint go bhféadfaimis obair a dhéanamh ar bhonn sonraí níos nithiúla agus ar theachtaireacht níos soiléire ó na Ballstáit, ina dtabharfaidís treoir dúinn maidir leis an méid a bhfuil siad ag siúl leis ach nach ndearnadh go fóill.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia ar an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh treorach

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Tá an fhianaise atá ar fáil scrúdaithe ag an gCoimisiún, agus is léir ar an bhfianaise sin go bhfuil sé an-tábhachtach rialacha comhchuibhithe de chuid an Aontais a bheith ann sa réimse seo chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus suaitheadh ar sceidealú oibríochtaí iompair, costais níos airde ar thrádáil trasteorann, nó táirgiúlacht níos ísle d’earraí agus seirbhísí, inter alia, a sheachaint. Níl fianaise chinnte ann gur mó an tairbhe a bhaineann le socruithe ama samhraidh ná an ciotaí a bhaineann leis an am a athrú dhá uair sa bhliain.

(3)  Tá an fhianaise atá ar fáil scrúdaithe ag an gCoimisiún, agus is léir ar an bhfianaise sin go bhfuil sé an-tábhachtach rialacha comhchuibhithe de chuid an Aontais a bheith ann sa réimse seo chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh, fadtéarmachas agus intuarthacht a áirithiú chun suaitheadh ar sceidealú oibríochtaí iompair, costais níos airde ar thrádáil trasteorann, nó táirgiúlacht níos ísle d’earraí agus seirbhísí, inter alia, a sheachaint. Níl fianaise iomlán dochloíte ann gur mó an tairbhe a bhaineann leis na socruithe d’am an tsamhraidh ná na míchaoithiúlachtaí a bhaineann leis an am a athrú dhá uair sa bhliain agus tá difríochtaí idir na torthaí ó limistéar go limistéar.

Leasú    2

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4

An téacs atá ann

Leasú

(4)  Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar ar siúl faoi shocruithe ama samhraidh agus tá sé curtha in iúl cheana féin ag roinnt Ballstát gur fearr leo scor de chur i bhfeidhm na socruithe sin. Ina fhianaise sin uile, is gá leanúint d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú agus aon suaitheadh mór ar an bhfeidhmiú sin de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, is iomchuí deireadh a chur ar bhealach comhordaithe le socruithe ama samhraidh.

(4)  Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar ar siúl faoi na socruithe d’am an tsamhraidh, ar rud é ba léir freisin ón 4.6 milliún freagairt ó shaoránaigh i nós imeachta comhairliúcháin oscailte an Choimisiúin, ina raibh tromlach soiléir i gcoinne na n-athruithe séasúracha atá ann faoi láthair. Is iad an tionchar ar shláinte an duine (43%) agus, ina dhiaidh sin, an easpa coigiltí fuinnimh (20%) an phríomhchúis leis an scor. Cé gurbh as Ballstát amháin seachtó faoin gcéad de na rannpháirtithe sa chomhairliúchán poiblí, tá sé curtha in iúl cheana féin ag roinnt Ballstát gurbh fhearr leo scor de chur i bhfeidhm na socruithe sin. Chomh maith leis sin, tá sé iarrtha ag roinnt parlaimintí ar a rialtais beart a dhéanamh maidir leis na hathruithe séasúracha ama in AE. Seoladh tionscnaimh reachtacha náisiúnta chun deireadh a chur leis na hathruithe séasúracha ama. I bhfianaise na bhforbairtí sin, is gá leanúint d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú agus aon suaitheadh suntasach ar an bhfeidhmiú sin de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, is iomchuí deireadh a chur ar bhealach comhordaithe leis na socruithe d’am an tsamhraidh.

Leasú    3

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a)  Déantar críocha na mBallstát, seachas na críocha thar lear, a ghrúpáil i dtrí amchrios nó i dtrí am chaighdeánacha dhifriúla, i.e. GMT, GMT +1 agus GMT +2. Fágann síneadh fada thuaidh-theas an Aontais Eorpaigh gurb éagsúil na héifeachtaí a bhíonn ag solas an lae ar fud an Aontais. Dá bhrí sin, is tábhachtach go ndéanfaidh na Ballstáit gnéithe geografacha ama a chur san áireamh, i.e. amchriosanna nádúrtha agus suíomh geografach, sula n-athróidh siad na hamchriosanna atá acu. Ba cheart do na Ballstáit dul i gcomhairle le saoránaigh agus le geallsealbhóirí ábhartha sula gcinnfidís na hamchriosanna atá acu a athrú.

Leasú    4

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4b)  Mar gheall ar am an tsamhraidh, nó am coigilte sholas an lae, bíonn luí gréine soiléir níos déanaí ann i rith mhíonna an tsamhraidh. In aigne go leor shaoránaigh AE, tá an samhradh inaitheanta le solas an lae a bheith ann go déanach sa tráthnóna. Má fhilltear ar an am ‘caighdeánach’, beidh luí gréine an tsamhraidh uair an chloig níos luaithe, agus beidh gearradh siar mór ar an tréimhse den bhliain ina mbíonn solas an lae ann um thráthnóna.

Leasú    5

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4c)  In go leor staidéar, féachadh ar an nasc idir an t-aistriú chuig am an tsamhraidh agus an riosca maidir le taomanna croí, an cur isteach ar rithim an choirp, díth chodlata, deacrachtaí díriú isteach nó aird a choinneáil, riosca níos mó go dtarlódh timpistí, sástacht saoil níos ísle agus rátaí féinmharaithe fiú. Is léir, áfach, go bhfuil roinnt éifeachtaí fadtéarmacha dearfacha ar an bhfolláine ghinearálta ag baint le níos mó solas lae, le gníomhaíochtaí amuigh faoin aer i ndiaidh na hoibre nó na scoile, agus le nochtadh do sholas na gréine.

Leasú  6

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4d)  Léirítear sa chronaibhitheolaíocht go n-imrítear tionchar ar bhithrithim chorp an duine má bhíonn aon athrú ama ann, agus d’fhéadfadh sé sin drochthionchar a imirt ar an tsláinte. Cé go dtógann sé cúpla lá ar an gcuid is mó de dhaoine dul in oiriúint do na hathruithe nua, bíonn cúpla seachtain nó níos mó fós ag teastáil i gcás cronaitípeanna áirithe. Tá grúpaí áirithe, amhail leanaí agus daoine aosta, níos leochaileachaí ná grúpaí eile. Is é athrú an earraigh is géire, mar tugtar le fios i roinnt staidéar, mar shampla, gur ann do ráta níos airde strócanna iscéimeacha sa chéad dá lá i ndiaidh an athraithe. Chomh maith leis sin, is ann do nasc idir athruithe ama agus galair chardashoithíocha ag a bhfuil baint le cur isteach ar an rithim laethúil de dheasca athruithe ama.

Leasú  7

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4e)  Imríonn athruithe séasúracha ama drochthionchar ar leas na n-ainmhithe freisin, ar rud é is léir sa talmhaíocht, mar shampla, áit a mbíonn táirgeadh an bhainne bó thíos leis.

Leasú    8

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4f)  Glactar leis go forleathan go mbíonn athruithe séasúracha ama ina gcúis le coigiltí fuinnimh. Go deimhin, ba iad coigiltí fuinnimh ba phríomhchúis le tabhairt isteach na n-athruithe i dtosach sa chéad seo caite. Léirítear le taighde, áfach, go bhféadfadh tairbhe imeallach a bheith ag baint le hathruithe séasúracha ama maidir le tomhaltas fuinnimh a laghdú san Aontas trí chéile, ach nach ionann an cás i ngach Ballstát. D’fhéadfadh sé go mba mhó freisin an méadú ar thomhaltas fuinnimh i gcomhair téimh ná an fuinnimh a shábháiltear ar shoilsiú tríd an aistriú chuig am an tsamhraidh. Thairis sin, tá sé deacair na torthaí a léirmhíniú toisc go mbíonn tionchar láidir ag tosca seachtracha orthu, amhail meitéareolaíocht, iompraíocht na n-úsáideoirí fuinnimh nó aistriú fuinnimh atá fós ar siúl.

Leasú  9

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo dochar do cheart gach Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir leis an am caighdeánach nó na hamanna caighdeánacha do na críocha atá ina dhlínse agus atá faoi raon feidhme críochach na gConarthaí, agus maidir le hathruithe eile air sin. Mar sin féin, chun a áirithiú nach suaithfear feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh sa chás nach mbeadh ach cuid de na Ballstáit ag cur socruithe ama samhraidh i bhfeidhm, ba cheart do na Ballstáit gan an t-am caighdeánach a athrú in aon chríoch ar leith atá ina ndlínse ar chúiseanna a bhaineann le hathruithe séasúracha, fiú má chuirtear in iúl gur athrú amchreasa é an t-athrú sin. Thairis sin, chun an suaitheadh, inter alia, a laghdú ar iompar, ar chumarsáid agus ar na hearnálacha eile lena mbaineann, ba cheart dóibh an Coimisiún a chur ar an eolas in am trátha go bhfuil rún acu a n-am caighdeánach a athrú agus na hathruithe ar tugadh fógra fúthu a chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin. Ba cheart don Choimisiún, ar bhonn an fhógra sin, na Ballstáit eile ar fad a chur ar an eolas ionas gur féidir leo na bearta uile is gá a dhéanamh. Lena chois sin, ba cheart dó an pobal i gcoitinne agus geallsealbhóirí a chur ar an eolas tríd an bhfaisnéis sin a fhoilsiú.

(5)  Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo dochar do cheart gach Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir leis an am caighdeánach nó na hamanna caighdeánacha do na críocha atá ina dhlínse agus atá faoi raon feidhme críochach na gConarthaí, agus maidir le hathruithe eile air sin. Mar sin féin, chun a áirithiú nach suaithfear ar an mbealach sin feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, ba cheart do Bhallstáit teacht ar chomhaontú faoi athrú a d’fhéadfaí a dhéanamh ar an am caighdeánach i gcomhar leis na Ballstáit eile agus, i gcás inar féidir, cur chuige comhchuibhithe a ghlacadh. Chun an cás a sheachaint nach mbeadh socruithe d’am an tsamhraidh á gcur i bhfeidhm ach ag cuid de na Ballstáit, ba cheart do na Ballstáit gan an t-am caighdeánach a athrú in aon chríoch ar leith atá ina ndlínse ar chúiseanna a bhaineann le hathruithe séasúracha, fiú má chuirtear in iúl gur athrú amchreasa é an t-athrú sin Thairis sin, chun an suaitheadh a laghdú ar, inter alia, iompar, ar chumarsáid agus ar na hearnálacha eile lena mbaineann, ba cheart dóibh an Coimisiún a chur ar an eolas in am trátha go bhfuil rún acu a n-am caighdeánach a athrú agus na hathruithe ar tugadh fógra fúthu a chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin. Ba cheart don Choimisiún, ar bhonn an fhógra sin, na Ballstáit eile ar fad a chur ar an eolas ionas gur féidir leo na bearta uile is gá a dhéanamh. Lena chois sin, ba cheart dó an pobal i gcoitinne agus geallsealbhóirí a chur ar an eolas tríd an bhfaisnéis sin a fhoilsiú gan mhoill i ndiaidh dó gach fógra a fháil ó na Ballstáit.

Leasú  10

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a)  Ba cheart do na Ballstáit comhordú a dhéanamh eatarthu féin i dtaobh na n-uaireanta caighdeánacha arna roghnú acu, agus ba cheart é sin a bheith comhchuibhithe a iomláine agus is féidir idir na Ballstáit chun amchriosanna san Aontas atá an-difriúil ar fad a sheachaint, chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus chun é a dhéanamh níos intuarthaí do na saoránaigh, do na tomhaltóirí agus do na hearnálacha lena mbaineann. Cé nach féidir, ó thaobh an dlí de, ceangal a chur ar na Ballstáit amchrios ar leith a roghnú, ba cheart gach iarracht a dhéanamh chun castacht nach bhfuil gá léi a sheachaint. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit dul i gcomhairle le chéile agus leis an gCoimisiún faoina gcinntí maidir le deireadh a chur le hathruithe séasúracha ama. Chuige sin, ba cheart do gach Ballstát ionadaí amháin a ainmniú chun dul i gcomhairle leis an gCoimisiún agus leis na Ballstáit eile.

Leasú  11

Togra le haghaidh treorach

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ón 1 Aibreán 2019, sa dóigh go dtosódh an tréimhse dheireanach ama samhraidh a bheadh faoi réir rialacha Threoir 2000/84/CE, i ngach Ballstát, ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 31 Márta 2019. Na Ballstáit sin a bhfuil rún acu, tar éis na tréimhse ama samhraidh sin, am caighdeánach a ghlacadh a chomhfhreagróidh don am a chuirtear i bhfeidhm i rith shéasúr an gheimhridh i gcomhréir le Treoir 2000/84/CE, ba cheart dóibh a n-am caighdeánach a athrú ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 27 Deireadh Fómhair 2019, sa dóigh gur ag an am céanna a dhéanfar athruithe comhchosúla buana i mBallstáit éagsúla. Is inmhianaithe go ndéanfadh na Ballstáit ar dhóigh chomhbheartaithe na cinntí maidir leis an am caighdeánach a chuirfidh gach ceann acu i bhfeidhm ó 2019 amach.

(7)  Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ón 30 Márta 2020, sa dóigh go dtosódh an tréimhse dheireanach ama samhraidh a bheadh faoi réir rialacha Threoir 2000/84/CE, i ngach Ballstát, ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 30 Márta 2020. Na Ballstáit sin a bhfuil rún acu, tar éis na tréimhse ama samhraidh sin, am caighdeánach a ghlacadh a chomhfhreagróidh don am a chuirtear i bhfeidhm i rith shéasúr an gheimhridh i gcomhréir le Treoir 2000/84/CE, ba cheart dóibh a n-am caighdeánach a athrú ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 25 Deireadh Fómhair 2020, sa dóigh gur ag an am céanna a dhéanfar athruithe comhchosúla buana i mBallstáit éagsúla. Is inmhianaithe go ndéanfadh na Ballstáit ar dhóigh chomhbheartaithe na cinntí maidir leis an am caighdeánach a chuirfidh gach ceann acu i bhfeidhm ó 2020 amach.

Leasú  12

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Ní chuirfidh na Ballstáit athruithe séasúracha i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a n-amanna caighdeánacha.

1.  Ní chuirfidh na Ballstáit athruithe séasúracha i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a n-amanna caighdeánacha.

2.  D’ainneoin mhír 1, beidh na Ballstáit fós in ann athrú séasúrach a chur i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a n-amanna caighdeánacha in 2019, ar choinníoll go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 27 Deireadh Fómhair 2019. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoin gcinneadh sin i gcomhréir le hAirteagal 2.

2.  D’ainneoin mhír 1, féadfaidh na Ballstáit fós athrú séasúrach a chur i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a n-amanna caighdeánacha in 2020, ar choinníoll go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 25 Deireadh Fómhair 2020. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoin gcinneadh sin i gcomhréir le hAirteagal 2.

Leasú  13

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 1 agus 1a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gan dochar d’Airteagal 1, má chinneann Ballstát a am caighdeánach nó a amanna caighdeánacha a athrú in aon chríoch atá ina dhlínse, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún faoi sin 6 mhí ar a laghad sula ndéanfar an t-athrú. I gcás ina dtabharfaidh Ballstát fógra den sórt sin agus nach mbeidh an fógra sin tarraingthe siar aige 6 mhí ar a laghad roimh dháta an athraithe atá beartaithe, cuirfidh an Ballstát an t-athrú sin i bhfeidhm.

1.  Gan dochar d’Airteagal 1, má chinneann Ballstát a am caighdeánach nó a amanna caighdeánacha a athrú in aon chríoch atá ina dhlínse, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún faoi sin 6 mhí ar a laghad sula ndéanfar an t-athrú. I gcás ina dtabharfaidh Ballstát fógra den sórt sin agus nach mbeidh an fógra sin tarraingthe siar aige 6 mhí ar a laghad roimh dháta an athraithe atá beartaithe, cuirfidh an Ballstát an t-athrú sin i bhfeidhm.

 

1a.  Rachaidh na Ballstáit i gcomhairle leis na Ballstáit eile go léir sula ndéanfaidh siad an cinneadh dá dtagraítear i mír 1. Éascóidh an Coimisiún an comhairliúchán. Ainmneoidh gach Ballstát ionadaí amháin a bheidh freagrach as dul i gcomhairle leis na Ballstáit eile agus leis an gCoimisiún.

Leasú  14

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Laistigh de 1 mhí den fhógra, cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit eile ar an eolas faoi agus foilseoidh sé an fhaisnéis sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.  Laistigh de 1 mhí den fhógra, cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit eile ar an eolas faoi agus foilseoidh sé an fhaisnéis sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Cuirfidh an Coimisiún an pobal ar an eolas gan mhoill i ndiaidh dó gach fógra a fháil ó na Ballstáit.

Leasú    15

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Tuairisceoidh an Coimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle faoi chur chun feidhme na Treorach seo faoin 31 Nollaig 2024 ar a dhéanaí.

1.  Tuairisceoidh an Coimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle faoi chur chun feidhme na Treorach seo faoin 31 Nollaig seacht mbliana i ndiaidh ghlacadh na Treorach seo ar a dhéanaí.

Leasú    16

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Tabharfaidh na Ballstáit an fhaisnéis ábhartha don Choimisiún faoin 30 Aibreán 2024 ar a dhéanaí.

2.  Tabharfaidh na Ballstáit an fhaisnéis ábhartha don Choimisiún faoin 30 Aibreán seacht mbliana i ndiaidh ghlacadh na Treorach seo ar a dhéanaí.

Leasú  17

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 1 Aibreán 2019 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 30 Márta 2020 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Leasú  18

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm ón 1 Aibreán 2019.

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm ón 30 Márta 2020.

Leasú  19

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na forálacha sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a chinnfidh an tslí le tagairt den sórt sin a dhéanamh.

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na forálacha sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a chinnfidh an tslí le tagairt den sórt sin a dhéanamh.

Leasú  20

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Aisghairtear Treoir 2000/84/CE le héifeacht ón 1 Aibreán 2019.

Aisghairtear Treoir 2000/84/CE le héifeacht ón 30 Márta 2020.

AN NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Deireadh a chur le hathruithe séasúracha ama

Tagairtí

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ENVI

13.9.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Bolesław G. Piecha

22.10.2018

Pléite sa choiste

21.1.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

20.2.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

49

9

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Christofer Fjellner, Martin Häusling, Jan Huitema, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Czesław Hoc, Olle Ludvigsson, Anthea McIntyre, Tonino Picula

VÓTÁIL CRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

49

+

ALDE :

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR :

Arne Gericke, Czesław Hoc, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean‑François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL :

Stefan Eck, Kateřina Konečná

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin‑Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Peter Liese, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Mihai Ţurcanu

S&D:

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Tonino Picula, Pavel Poc, Christel Schaldemose

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Martin Häusling, Davor Škrlec

9

-

ALDE :

Gerben‑Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis

ECR :

Anthea McIntyre

EFDD:

Julia Reid

S&D:

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor

1

0

VERTS/ALE:

Bas Eickhout

Eochair:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


TUAIRIM ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh (19.2.2019)

chuig an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear deireadh le hathruithe séasúracha ama agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/84/CE

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Sven Schulze

RÉASÚNÚ GEARR

Is ann d’am an tsamhraidh chun an leas is fearr a bhaint as solas an lae atá ann go nádúrtha. Tríd an gclog a chur chun cinn uair an chloig de réir mar atá na laethanta ag fáil níos faide san earrach, bíonn luí na gréine ann uair an chloig níos deireanaí go dtí go n-athraítear an clog ar ais arís san fhómhar. Tá an cleachtas seo in úsáid in os cionn 60 tír ar fud an domhain. San Aontas Eorpach, tá traidisiún fada d’am coigilte sholas an lae (ACSL) ag na Ballstáit agus tá go leor díobh a bhfuil a gcuid scéimeanna ACSL féin forbartha acu. Cuireadh tús le hiarrachtaí ar chomhchuibhiú san Aontas sna 1970idí chun go n-éascófaí oibriú éifeachtach an mhargaidh inmheánaí.

Inniu, is le Treoir 2000/84/CE, a bhfuil sé beartaithe í a chur ar ceal, a rialaítear cur i bhfeidhm aonfhoirmeach ACSL ar fud an Aontais. Tá a gcuid scéimeanna d’am an tsamhraidh ailínithe ag formhór thríú tíortha na hEorpa le córas AE.

Is mór an taighde acadúil atá curtha isteach ina scrúdú cad iad na tairbhí agus na míchaoithiúlachtaí a ghabhann le ACSL. Dealraíonn sé go dtéann am an tsamhraidh chun tairbhe don mhargadh inmheánach (go sonrach an earnáil iompair) agus do ghníomhaíochtaí áineasa faoin aer, agus chomh maith leis sin cothaíonn sé coigealtas beag i dtomhaltas fuinnimh. Ní léir as an taighde sin áfach cén tionchar atá aige ar earnálacha eacnamaíocha eile.

Caithfear a admháil go bhfuil an bonn fianaise eolaíoch agus an riocht eolais maidir leis na himpleachtaí dearfacha nó diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ag ACSL atá ar fáil fós an-teoranta agus sách ilroinnte.

Tá taighde sláinte ann, áfach, a cheanglaíonn ACSL le cur isteach ar bhithrithim an duine (‘an rithim laethúil’). Tuigtear ó thorthaí eolaíocha go bhféadfadh an éifeacht ar bhithrithim an duine a bheith níos déine ná mar a ceapadh roimhe seo. Ach tá na fíricí eolaíochta atá ar fáil an-teoranta go deo.

Tá méadú ag teacht ar an amhras atá ag saoránaigh agus ag Parlaimint na hEorpa ar an gcóras trína ndéantar an clog a athrú faoi dhó sa bhliain. Níl aon rialtas de chuid AE ann, áfach, a d’iarr go ndéanfaí athrú ar fhorálacha ACSL mar atá siad faoi láthair. Tá tríú tíortha ann, amhail an Rúis nó le gairid an Tuirc, a bhfuil ACSL curtha ar ceal acu agus idirthréimhsí de chúig bliana nó níos faide tugtha isteach acu.

I rún ó Pharlaimint na hEorpa an 8 Feabhra 2018(1), d’iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar na socruithe d’am an tsamhraidh dá bhforáiltear i dTreoir 2000/84/CE agus, i gcás inarb iomchuí, togra maidir le hathbhreithniú a thíolacadh.

Ní dhearna an Coimisiún Eorpach measúnú tionchair, ach rinne sé comhairliúchán poiblí as a bhfuarthas isteach agus amach le 4.6 milliún freagra, an líon is mó freagraí a fuarthas riamh in aon chomhairliúchán ón gCoimisiún, agus bhí 84% ar son deireadh a chur leis na hathruithe ama leathbhliantúla agus theastaigh ó 16% iad a choinneáil.

Leis seo mar chúlra, féachann an tuairim seo le tacú leis an smaoineamh gur cheart deireadh a chur leis na socruithe don athrú ama leathbhliantúil faoi choinníollacha áirithe.

Is é an príomhdhúshlán a bhaineann le deireadh a chur leis an athrú ama leathbhliantúil ná go seachnófaí aon mhórshaobhadh ar an margadh inmheánach a thiocfadh ann mar gheall ar éagsúlachtaí idir na Ballstáit sa réimse seo agus eapa inniúlachtaí ann chun amanna caighdeánacha a chomhordú ar an leibhéal Eorpach.

Is eol don Rapóirtéir don Tuairim gur féidir le AE deireadh a chur leis na hathruithe ama leathbhliantúla, ach nach bhfuil aon inniúlacht ag an Aontas am caighdeánach a fhorchur ar fud AE.

Taobh amuigh de bhreithnithe ar na héifeachtaí, ní chuirfí deireadh go huathoibríoch le ham an tsamhraidh ar fud AE díreach ar scór an Treoir um Am an tSamhraidh a aisghairm. Ní dhéanfadh sé sin ach díreach deireadh a chur leis an gcomhchuibhiú ar fud AE agus chuirfeadh sé saincheist am an tsamhraidh ar ais arís faoi inniúlacht na mBallstát. Bheadh saor-rogha ag na Ballstáit a gcóras ama féin a chinneadh: d’fhéadfaidís a roghnú go gcoinneoidís am an tsamhraidh (ag an sceideal reatha do ACSL nó ag sceideal modhnaithe de) nó d’fhéadfaidís a roghnú deireadh a chur le ham an tsamhraidh. Trí dheireadh a chur le ham an tsamhraidh, is é an chéad rud a tharlódh ná go mbeadh am caighdeánach ó cheann ceann na bliana ann (‘am an gheimhridh’), agus dá réir sin bheadh na tráthnóntaí níos dorcha san earrach agus sa samhradh.

Chun go mbeadh am an tsamhraidh ann ó cheann ceann na bliana, bheadh ar na Ballstáit, go teicniúil, a gcuid amchriosanna a athrú. Is dócha go mbeadh iarmhairtí diúltacha ar an margadh inmheánach, áfach, ag socruithe ama ar an leibhéal náisiúnta nach mbeadh comhordaithe.

Cibé ar bith, ní foláir go seachnófar paisteáil d’amchriosanna mar gheall ar gur fearr le Ballstáit am an gheimhridh nó am an tsamhraidh a choinneáil mar am caighdeánach, mar go bhfágfadh sé seo go mbeadh an margadh inmheánach níos dibhéirsí.

D’fhágfadh sé trádáil, iompar agus cumarsáid trasteorann níos casta laistigh den mhargadh inmheánach agus le tríú tíortha le tionchar mór aige ar chóras na sliotán ama sa tionscal eitlíochta a bhíonn in úsáid chun comhordú a dhéanamh ar eitiltí ag na haerfoirt is gnóthaí ar fud na cruinne. D’fhéadfadh aerlínte iomaíochta ó thríú tíortha an t-athrú ama a úsáid chun aerlínte Eorpacha a dhíbirt as an margadh ar mhaithe le sciar níos mó den mhargadh lasmuigh de AE a fháil dóibh féin.

I réimse na hindéantachta dlíthiúla de, molann an Rapóirtéir don Tuairim dá bhrí sin an teacht i bhfeidhm a nascadh le comhaontú comhthola roimh ré idir Ballstáit uile AE go mbeadh sásra comhordúcháin ann don am caighdeánach nua. Is é an rud is fearr le déanamh ná na trí amchrios atá cheana ann a choinneáil mar atá siad. Feictear don Rapóirtéir don Tuairim gurb é nós imeachta na comhchinnteoireachta an ionstraim atá iomchuí don phíosa reachtaíochta chun teacht ar an gcomhaontú sin i measc na mBallstát. Is é an Ballstát ag a mbeidh Uachtaránacht na Comhairle a dhéanfaidh an próiseas seo a chomhordú.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh ar an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh treorach

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  D’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún, ina rún dar dáta an 8 Feabhra 2018, measúnú a dhéanamh ar na socruithe ama samhraidh dá bhforáiltear i dTreoir 2000/84/CE agus, dá mba ghá, togra le haghaidh athbhreithniú na Treorach sin a mholadh. Dearbhaíodh sa rún sin freisin go bhfuil sé bunriachtanach cur chuige comhchuibhithe a choinneáil maidir le socruithe ama san Aontas trí chéile.

(2)  I gcomhthéacs roinnt achainíocha ó na saoránaigh, ceisteanna parlaiminteacha agus éisteacht phoiblí amháin maidir leis an gceist, d’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún, ina rún dar dáta an 8 Feabhra 2018, measúnú críochnúil a dhéanamh ar na socruithe d’am an tsamhraidh dá bhforáiltear i dTreoir 2000/84/CE agus, dá mba ghá, togra a chur le chéile maidir le hathbhreithniú a dhéanamh uirthi. Leagadh béim sa rún sin go mbeadh sé tábhachtach go gcoinneofaí ar bun cur chuige comhchuibhithe maidir le socruithe ama san Aontas ar fad agus córas ama aontaithe AE.

Leasú    2

Togra le haghaidh treorach

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Tá an fhianaise atá ar fáil scrúdaithe ag an gCoimisiún, agus is léir ar an bhfianaise sin go bhfuil sé an-tábhachtach rialacha comhchuibhithe de chuid an Aontais a bheith ann sa réimse seo chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus suaitheadh ar sceidealú oibríochtaí iompair, costais níos airde ar thrádáil trasteorann, nó táirgiúlacht níos ísle d’earraí agus seirbhísí, inter alia, a sheachaint. Níl fianaise chinnte ann gur mó an tairbhe a bhaineann le socruithe ama samhraidh ná an ciotaí a bhaineann leis an am a athrú dhá uair sa bhliain.

(3)  Tá an fhianaise atá ar fáil scrúdaithe ag an gCoimisiún, agus is léir ón bhfianaise sin go bhfuil sé tábhachtach rialacha comhchuibhithe de chuid an Aontais a bheith ann sa réimse seo chun, feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú, chun intuarthacht agus deimhneacht fhadtéarmach a chruthú agus suaitheadh, inter alia, ar sceidealú oibríochtaí iompair, ar an earnáil fuinnimh agus ar fheidhmiú na gcóras faisnéise agus cumarsáide a sheachaint, mar aon le costais níos airde ar thrádáil trasteorann, nó táirgiúlacht níos ísle d’earraí agus seirbhísí. Ba cheart an t-aistriú chuig córas ama nua a éascú trí thástáil TFC i dtaobh cur chun feidhme éifeachtach, gan aon chostais bhreise a bheith ann do ghnólachtaí ná do shaoránaigh. Thairis sin, cé nach bhfuil fianaise eolaíoch ina fianaise dhochloíte go hiomlán fós, le staidéir eolaíocha le déanaí tarraingíodh aird ar na héifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ar shláinte an duine a bhaineann leis an am a athrú dhá uair sa bhliain. De réir staidéir a rinneadh le déanaí ar shláinte an duine, dúradh freisin go bhfuil roinnt éifeachtaí diúltacha ag an athrú ama leathbhliantúil agus nach bhfuil oiriúnú don athrú sin chomh héasca agus a ceapadh.

Leasú    3

Togra le haghaidh treorach

Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3a)  Ní rud nua é an díospóireacht phoiblí ar shocruithe d’am an tsamhraidh, agus ó tugadh isteach am an tsamhraidh tháinig roinnt tionscnamh chun cinn a d’fhéach le deireadh a chur leis an gcleachtas. Reáchtáladh comhairliúcháin náisiúnta i roinnt Ballstát agus bhí tromlach na ngnólachtaí agus na ngeallsealbhóirí i bhfách le deireadh a chur leis an gcleachtas. Tháinig an comhairliúchán a thionscain an Coimisiún Eorpach ar an gconclúid chéanna.

Réasúnú

Bhí daoine in aghaidh thabhairt isteach an athraithe ama ag an tús, ach tá an togra seo ag teacht as sraith de staidéir agus de chomhairliúcháin lena gcuirtear cló díospóireachta idé-eolaíochta ar na hargóintí. Chuige sin, is cuí na díospóireachtaí a bhí ann roimhe seo a lua mar aon leis an bpróiseas as ar lean an togra reatha.

Leasú    4

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar ar siúl faoi shocruithe ama samhraidh agus tá sé curtha in iúl cheana féin ag roinnt Ballstát gur fearr leo scor de chur i bhfeidhm na socruithe sin. Ina fhianaise sin uile, is gá leanúint d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú agus aon suaitheadh mór ar an bhfeidhmiú sin de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, is iomchuí deireadh a chur ar bhealach comhordaithe le socruithe ama samhraidh.

(4)  Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar ar siúl faoi na socruithe d’am an tsamhraidh, amhail an 4.6 milliún freagra ó na saoránaigh a tháinig le linn comhairliúchán poiblí a thionóil an Coimisiún agus san áit a raibh an tromlach i gcoinne an chórais reatha d’athrú séasúrach ama. Níl ag gabháil leis sin fós aon mheasúnú tionchair a bhfuil bonn eolaíoch leis agus nach bhfuil teoranta d’anailís ar an ábhar atá ann cheana faoin gceist. Tá sé curtha in iúl cheana féin ag roinnt Ballstát freisin gur fearr leo scor de chur i bhfeidhm na socruithe sin. I bhfianaise na bhforbairtí sin, is gá leanúint d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú, chomh maith le gníomhaíochtaí trasteorann na saoránach, agus aon suaitheadh suntasach ar an bhfeidhmiú sin de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, tá sé bunriachtanach, i gcomhthéacs nós imeachta na comhchinnteoireachta don Treoir seo, nár cheart na socruithe d’am an tsamhraidh a thabhairt chun deiridh, ach amháin más rud é go mbeidh na Ballstáit tar éis teacht ar chomhaontú ar dtús i dtaobh sásra comhordúcháin. Beidh ról ceannais ag Uachtarán ábhartha na Comhairle i mbunú an tsásra comhordúcháin sin. Ba cheart go mbeadh aird ag an sásra sin ar na trí amchrios atá cheana in AE nuair a bheidh an t-am caighdeánach á shocrú suas ag gach Ballstáit. I gcás ina ndéanfaidh Ballstát athrú den sórt sin, agus gan dochar dá cheart maidir lena am caighdeánach féin a chinneadh, déanfaidh sé gach dícheall a áirithiú nach mbeidh an difríocht ama idir é agus na Ballstáit chomharsanacha níos mó ná aon uair an chloig. Féadfaidh an Coimisiún Eorpach measúnú tionchair a dhéanamh ar an tionchar a bheadh ag an athrú beartaithe ar an am caighdeánach agus ar an tionchar a bheadh aige ar Bhallstáit chomharsanacha agus ar an margadh inmheánach.

Leasú    5

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a)  Chun iarmhairtí diúltacha ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a sheachaint, agus freisin deacrachtaí ar ghníomhaíochtaí trasteorann do shaoránaigh AE, tá sé bunriachtanach a áirithiú go leanfar de loighic gheografach a bheith ag roinnt le dáileadh na n-amchriosanna san Aontas. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh próiseas comhordúcháin tugtha i gcrích ag na Ballstáit sula gcuirfí deireadh le socruithe d’am an tsamhraidh. An próiseas sin, a léireoidh urraim do cheart ceannasach gach Ballstáit a am caighdeánach féin a chinneadh agus aird á tabhairt ar riachtanais éagsúla na bpobal sna Ballstáit, a chuimsíonn trí amchrios faoi láthair, cabhróidh sé leis na Ballstáit, go háirithe le tíortha comharsanacha, comhsheasamh i leith an ama chaighdeánaigh is rogha le gach aon Bhallstát a chur i bhfeidhm amach anseo a bhaint amach ar mhodh comhthola.

Leasú    6

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4b)  I bhfianaise eolaíoch a tháinig chun cinn le gairid, tugtar le tuiscint go bhfuil nasc idir an t-athrú ama leathbhliantúil agus fadhbanna sláinte, amhail galair chardashoithíocha, atá nasctha le cronaibhitheolaíocht trí chronashuathadh inmheánach.

Leasú    7

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo dochar do cheart gach Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir leis an am caighdeánach nó na hamanna caighdeánacha do na críocha atá ina dhlínse agus atá faoi raon feidhme críochach na gConarthaí, agus maidir le hathruithe eile air sin. Mar sin féin, chun a áirithiú nach suaithfear feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh sa chás nach mbeadh ach cuid de na Ballstáit ag cur socruithe ama samhraidh i bhfeidhm, ba cheart do na Ballstáit gan an t-am caighdeánach a athrú in aon chríoch ar leith atá ina ndlínse ar chúiseanna a bhaineann le hathruithe séasúracha, fiú má chuirtear in iúl gur athrú amchreasa é an t-athrú sin. Thairis sin, chun an suaitheadh a laghdú ar, inter alia, iompar, ar chumarsáid agus ar na hearnálacha eile lena mbaineann, ba cheart dóibh an Coimisiún a chur ar an eolas in am trátha go bhfuil rún acu a n-am caighdeánach a athrú agus na hathruithe ar tugadh fógra fúthu a chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin. Ba cheart don Choimisiún, ar bhonn an fhógra sin, na Ballstáit eile ar fad a chur ar an eolas ionas gur féidir leo na bearta uile is gá a dhéanamh. Lena chois sin, ba cheart dó an pobal i gcoitinne agus geallsealbhóirí a chur ar an eolas tríd an bhfaisnéis sin a fhoilsiú.

(5)  Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo dochar do cheart gach Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir leis an am caighdeánach nó na hamanna caighdeánacha do na críocha atá ina dhlínse agus atá faoi raon feidhme críochach na gConarthaí, agus maidir le hathruithe eile air sin. Chun a áirithiú, áfach, nach suaithfear feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh sa chás nach mbeadh ach cuid de na Ballstáit ag cur socruithe d’am an tsamhraidh i bhfeidhm, agus chun cur chuige comhordaithe a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit gan an t-am caighdeánach a athrú in aon chríoch ar leith atá ina ndlínse ar chúiseanna a bhaineann le hathruithe séasúracha atá san Eoraip, fiú má chuirtear in iúl gur athrú amchreasa é an t-athrú sin. Thairis sin, chun suaití a íoslaghdú, inter alia, suaití ar an margadh inmheánach, ar ghréasáin fuinnimh AE, ar iompar, agus go háirithe eitlíocht lena chóras sliotán ama seanbhunaithe le haghaidh imeacht agus tuirlingt, ar chumarsáid agus ar na hearnálacha eile lena mbaineann, ba cheart dóibh an Coimisiún agus na Ballstáit go léir a chur ar an eolas in am trátha go bhfuil rún acu a n-am caighdeánach a athrú agus na hathruithe ar tugadh fógra fúthu a chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin. Ba cheart don Choimisiún, ar bhonn an fhógra sin, na Ballstáit eile ar fad a chur ar an eolas ionas gur féidir leo na bearta uile is gá a dhéanamh chun gníomh a dhéanamh mar fhreagairt ar an tionchar a bheidh ag na hamchriosanna difriúla idir tíortha comharsanacha. Lena chois sin, ba cheart dó an pobal i gcoitinne agus geallsealbhóirí a chur ar an eolas tríd an bhfaisnéis sin a fhoilsiú.

Leasú    8

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a)  Ba cheart do na Ballstáit a gcinneadh a dhéanamh gan díobháil a dhéanamh don iomaíocht i ndáil le cuideachtaí tríú tíortha na dtionscal iompair Eorpach atá sách íogaireach ar athruithe ama, amhail aerlínte agus aerfoirt na hEorpa.

Leasú    9

Togra le haghaidh treorach

Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6a)  Maidir leis an gcinneadh i dtaobh cén t-am caighdeánach a bheidh i bhfeidhm i ngach Ballstát, ní mór go mbeadh comhairliúcháin agus staidéir déanta roimh an gcinneadh sin ina gcuirfí san áireamh cad is fearr leis na saoránaigh, athruithe geografacha, difríochtaí réigiúnacha, gnáthshocruithe oibre agus tosca eile is ábhartha don Bhallstát ar leith. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh dóthain ama ag na Ballstáit chun anailís a dhéanamh ar an tionchar a bheidh ag an togra agus chun go ndéanfaidís an réiteach is fearr a fhónann dá bpobail a roghnú, agus aird á tabhairt ar dhea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.

Leasú    10

Togra le haghaidh treorach

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ón 1 Aibreán 2019, sa dóigh go dtosódh an tréimhse dheireanach ama samhraidh a bheadh faoi réir rialacha Threoir 2000/84/CE, i ngach Ballstát, ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 31 Márta 2019. Na Ballstáit sin a bhfuil rún acu, tar éis na tréimhse ama samhraidh sin, am caighdeánach a ghlacadh a chomhfhreagróidh don am a chuirtear i bhfeidhm i rith shéasúr an gheimhridh i gcomhréir le Treoir 2000/84/CE, ba cheart dóibh a n-am caighdeánach a athrú ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 27 Deireadh Fómhair 2019, sa dóigh gur ag an am céanna a dhéanfar athruithe comhchosúla buana i mBallstáit éagsúla. Is inmhianaithe go ndéanfadh na Ballstáit ar dhóigh chomhbheartaithe na cinntí maidir leis an am caighdeánach a chuirfidh gach ceann acu i bhfeidhm ó 2019 amach.

(7)  Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ón 1 Aibreán 2020, sa dóigh go dtosódh an tréimhse dheireanach ama samhraidh a bheadh faoi réir rialacha Threoir 2000/84/CE, i ngach Ballstát, ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 29 Márta 2020. Na Ballstáit sin a bhfuil rún acu, tar éis na tréimhse sin d’am an tsamhraidh, am caighdeánach a ghlacadh a chomhfhreagróidh don am a chuirtear i bhfeidhm i rith shéasúr an gheimhridh i gcomhréir le Treoir 2000/84/CE, ba cheart dóibh a n-am caighdeánach a athrú ar 1.00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 25 Deireadh Fómhair 2020, sa dóigh gur ag an am céanna a dhéanfar athruithe comhchosúla agus buana i mBallstáit éagsúla. Is réamhriachtanas do chur chun feidhme na scéime seo é go ndéanfadh na Ballstáit ar dhóigh chomhbheartaithe agus chomhthola, lena spreagtar na Ballstáit le fanacht ina n-amchrios reatha, na cinntí maidir leis an am caighdeánach a chuirfidh gach ceann acu i bhfeidhm amhail ó 2020. D’fhéadfaí gréasáin de phointí teagmhála náisiúnta maidir leis an socrú ama a chur ar bun. Tá sé tábhachtach go seachnófaí castachtaí féideartha a d’fhéadfadh tarlú nuair atá an treoir seo á chur chun feidhme ag na Ballstáit. Tá sé riachtanach dá bhrí sin dóthain ama a fhágáil acu agus cur chuige comhchuibhithe agus dea-chomhordaithe a áirithiú.

Leasú    11

Togra le haghaidh treorach

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  Ba cheart faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na Treorach seo. Ba cheart don Choimisiún torthaí an fhaireacháin sin a chur i láthair do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle i dtuarascáil. Ba cheart an tuarascáil sin a bheith bunaithe ar an bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit ar fáil don Choimisiún ar dhóigh phrapúil ionas go bhféadfar an tuarascáil a chur i láthair ag an am atá sonraithe.

(8)  Ba cheart faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na Treorach seo agus beidh an cur chun feidhme sin cumhdaithe ag sásra comhordúcháin a bheidh comhaontaithe roimh ré ag na Ballstáit mar chuid den nós imeachta comhchinnteoireachta seo. Ba cheart don Choimisiún torthaí an fhaireacháin sin a chur i láthair do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle i dtuarascáil. Ba cheart an tuarascáil sin a bheith bunaithe ar an bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit ar fáil don Choimisiún ar dhóigh phrapúil ionas go bhféadfar an tuarascáil a chur i láthair ag an am atá sonraithe.

Leasú    12

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  D’ainneoin mhír 1, beidh na Ballstáit fós in ann athrú séasúrach a chur i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a n-amanna caighdeánacha in 2019, ar choinníoll go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 27 Deireadh Fómhair 2019. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoin gcinneadh sin i gcomhréir le hAirteagal 2.

2.  D’ainneoin mhír 1, féadfaidh na Ballstáit fós athrú séasúrach a chur i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a n-amanna caighdeánacha in 2020, ar choinníoll go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 25 Deireadh Fómhair 2020. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoin gcinneadh sin i gcomhréir le hAirteagal 2.

Leasú    13

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gan dochar d’Airteagal 1, má chinneann Ballstát a am caighdeánach nó a amanna caighdeánacha a athrú in aon chríoch atá ina dhlínse, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún faoi sin 6 mhí ar a laghad sula ndéanfar an t-athrú. I gcás ina dtabharfaidh Ballstát fógra den sórt sin agus nach mbeidh an fógra sin tarraingthe siar aige 6 mhí ar a laghad roimh dháta an athraithe atá beartaithe, cuirfidh an Ballstát an t-athrú sin i bhfeidhm.

1.  Gan dochar d'Airteagal 1, má chinneann Ballstát a am caighdeánach nó a amanna caighdeánacha a athrú in aon chríoch atá ina dhlínse, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún faoi sin 12 mhí ar a laghad sula ndéanfar an t-athrú. I gcás ina dtabharfaidh Ballstát fógra den sórt sin agus nach mbeidh an fógra sin tarraingthe siar aige 12 mhí ar a laghad roimh dháta an athraithe atá beartaithe, cuirfidh an Ballstát an t-athrú sin i bhfeidhm.

Leasú    14

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Laistigh de 1 mhí den fhógra, cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit eile ar an eolas faoi agus foilseoidh sé an fhaisnéis sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.  Laistigh de 1 mhí den fhógra, cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit eile agus an pobal i gcoitinne ar an eolas faoi agus foilseoidh sé an fhaisnéis sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Leasú    15

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2 a.  Chun go mbeadh cur chuige comhordaithe ann agus míreanna 1 agus 2 den airteagal seo á gcur chun feidhme, bunóidh an Chomhairle sásra comhordúcháin.

Leasú    16

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Tuairisceoidh an Coimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle faoi chur chun feidhme na Treorach seo faoin 31 Nollaig 2024 ar a dhéanaí.

1.  Tuairisceoidh an Coimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle faoi chur chun feidhme na Treorach seo faoin 31 Nollaig 2025 ar a dhéanaí.

Leasú    17

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Tabharfaidh na Ballstáit an fhaisnéis ábhartha don Choimisiún faoin 30 Aibreán 2024 ar a dhéanaí.

2.  Tabharfaidh na Ballstáit an fhaisnéis ábhartha don Choimisiún faoin 30 Aibreán 2025 ar a dhéanaí.

Leasú    18

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 1 Aibreán 2019 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 1 Aibreán 2020 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Leasú    19

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm ón 1 Aibreán 2019.

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm ón 1 Aibreán 2020.

Leasú    20

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Aisghairtear Treoir 2000/84/CE le héifeacht ón 1 Aibreán 2019.

Aisghairtear Treoir 2000/84/CE le héifeacht ón 1 Aibreán 2020.

AN NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Deireadh a chur le hathruithe séasúracha ama

Tagairtí

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ITRE

13.9.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Sven Schulze

25.10.2018

Pléite sa choiste

23.1.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

19.2.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

48

7

2

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Davor Škrlec, Anneleen Van Bossuyt

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Eleonora Evi, Luigi Morgano

VÓTÁIL CRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Angelo Ciocca

S&D

Edouard Martin

2

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

Eochair:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

(1)

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 8 Feabhra 2018 maidir le socruithe d’athrú ama (2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043


TUAIRIM ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra (21.2.2019)

chuig an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le deireadh a chur le hathruithe séasúracha ama agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/84/CE

(COM(2018)0639 – C8‑0408/2018 – 2018/0332(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Igor Šoltes

RÉASÚNÚ GEARR

Cuireann an Rapóirtéir fáilte roimh an togra ón gCoimisiún Eorpach chun deireadh a chur le hathruithe débhliantúla na gclog i gcomhréir leis na tuairimí a léirigh Parlaimint na hEorpa ina rún i mí Feabhra 2018 agus a léirigh saoránaigh.

Foilsíodh go leor staidéar agus tuarascálacha ina léiríodh na hiarmhairtí diúltacha a bhaineann le hathrú débhliantúil na gclog ar go leor gnéithe den tsochaí, ó rioscaí sláinte agus fadhbanna a thagann as cur isteach ar an rithim laethúil, go rátaí timpiste níos airde sna laethanta a thagann i ndiaidh an athraithe, ualach riaracháin agus costais níos mó do go leor earnálacha eacnamaíocha.

Reáchtáil an Coimisiún Eorpach comhairliúchán poiblí i samhradh 2018, ina bhfuarthas 4.6 milliún freagairt, as ar tháinig 99.8% de na freagairtí ó shaoránaigh. Tháinig an 0.2% eile de na freagairtí ó gheallsealbhóirí nó ó ghnólachtaí. Bhí 84% den na freagairtí ar son deireadh a chur le hathrú débhliantúil na gclog. Dá bhrí sin, tá an togra seo i gcomhréir leis na tuairimí a léirigh na saoránaigh agus, ag an am céanna, cuirtear béim ann ar an ngá le cur chuige comhleanúnach agus comhchuibhithe chun feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú.

Déantar críocha na mBallstát a ghrúpáil i dtrí amchrios dhifriúla, i.e. GMT, GMT +1 agus GMT +2. Dá bhrí sin, ní mór roinnt tosca a chur san áireamh agus cinneadh á dhéanamh faoin am buan amhail gnéithe geografacha agus amchriosanna nádúrtha agus an héifeachtaí a imríonn siad ó thaobh na sláinte de, mar gheall ar sholas an lae a bheith ar fáil.

Cé go leanann na Ballstáit de bheith inniúil maidir lena n-am caighdeánach a chinneadh, measann an Rapóirtéir gur gá cur chuige comhchuibhithe a choinneáil maidir le socruithe ama chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú agus aon mhórshaobhadh a sheachaint as a dtiocfadh ‘cuilt phíosála’ dá roghnódh na Ballstáit athruithe ama iomadúla 60-nóiméad a chruthú ar fud an bhloic.

Ciallaíonn cur chuige comhordaithe gur ann d’amlíne iomchuí a fhágfaidh go mbeidh na Ballstáit in ann measúnú cruinn a dhéanamh ar na héifeachtaí a bhainfeadh le rogha bhuan a dhéanamh de GMT+1 agus GMT+2 i bhfianaise líon na réimsí atá le cur san áireamh, amhail éifeachtaí ar an ngeilleagar ó thaobh trádáil, cumarsáid agus iompar trasteorann de, ach freisin na héifeachtaí ar shláinte an duine, ar shábháilteacht ar bhóithre nó ar an gcomhshaol.

Dá bhrí sin, moltar dáta an chuir i bhfeidhm a chur siar go ceann bliain amháin chun dóthain ama a thabhairt do na Ballstáit chun a gcur chuige a chomhordú agus na geallsealbhóirí ábhartha agus na saoránaigh a dhéanamh páirteach ann trí comhairliúcháin phoiblí a eagrú.

Ba cheart comhordú ceart a áirithiú trí líonra a bhunú ina mbeadh ionadaithe ó gach Ballstát agus ón gCoimisiún a bheadh ina idirghabhálaí i gcás as a dtiocfadh ábhair imní chun cinn ó Bhallstáit eile agus ina gcuirfí isteach ar fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh de dheasca an athraithe ama arna bheartú ag Ballstát amháin.

Ba cheart meastóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme na Treorach seo ceithre bliana i ndiaidh an chuir i bhfeidhm in áit na gcúig bliana a mhol an Coimisiún.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra ar an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh treorach

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Is ar an leibhéal náisiúnta a roghnaigh na Ballstáit socruithe ama samhraidh a thabhairt isteach san am a chuaigh thart. Dá bhrí sin, bhí sé tábhachtach le haghaidh fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh dáta coiteann a shocrú san Aontas ina iomláine le haghaidh thús agus dheireadh na tréimhse ama samhraidh. I gcomhréir le Treoir 2000/84/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle21, cuireann na Ballstáit uile socruithe ama samhraidh i bhfeidhm ón Domhnach deireanach de mhí an Mhárta go dtí an Domhnach deireanach de mhí Mheán Fómhair na bliana céanna.

(1)  Is ar an leibhéal náisiúnta a roghnaigh na Ballstáit na socruithe d’am an tsamhraidh a thabhairt isteach san am a chuaigh thart. Dá bhrí sin, bhí sé tábhachtach le haghaidh fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh dáta coiteann a shocrú san Aontas ina iomláine le haghaidh thús agus dheireadh na tréimhse ama samhraidh chun athrú na gclog a chomhordú sna Ballstáit. I gcomhréir le Treoir 2000/84/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle21, déanann na Ballstáit uile athruithe séasúracha ama leathbhliantúla a chur i bhfeidhm faoi láthair. Aistrítear ón am caighdeánach chuig am an tsamhraidh ar an Domhnach deireanach de mhí an Mhárta go dtí an Domhnach deireanach de mhí Dheireadh Fómhair na bliana céanna.

__________________

__________________

21 Treoir 2000/84/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le socruithe ama samhraidh (IO L 31, 2.2.2001, lch. 21).

21 Treoir 2000/84/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le socruithe ama samhraidh (IO L 31, 2.2.2001, lch. 21).

Leasú    2

Togra le haghaidh treorach

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  D’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún, ina rún dar dáta an 8 Feabhra 2018, measúnú a dhéanamh ar na socruithe ama samhraidh dá bhforáiltear i dTreoir 2000/84/CE agus, dá mba ghá, togra le haghaidh athbhreithniú na Treorach sin a mholadh. Dearbhaíodh sa rún sin freisin go bhfuil sé bunriachtanach cur chuige comhchuibhithe a choinneáil maidir le socruithe ama san Aontas trí chéile.

(2)  D’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún, ina rún dar dáta an 8 Feabhra 2018, measúnú a dhéanamh ar athruithe séasúracha ama leathbhliantúla dá bhforáiltear i dTreoir 2000/84/CE agus, dá mba ghá, togra a chur le chéile maidir le hathbhreithniú a dhéanamh uirthi. Dearbhaíodh sa rún sin freisin go bhfuil sé bunriachtanach cur chuige comhchuibhithe a choinneáil maidir le socruithe ama ar fud an Aontais agus, ag an am céanna, tarraingíodh aird ann ar na staidéir eolaíocha go leor inar tugadh le fios gur ann d’éifeachtaí diúltacha a bhaineann le hathruithe séasúracha ama leathbhliantúla.

Leasú    3

Togra le haghaidh treorach

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Tá an fhianaise atá ar fáil scrúdaithe ag an gCoimisiún, agus is léir ar an bhfianaise sin go bhfuil sé an-tábhachtach rialacha comhchuibhithe de chuid an Aontais a bheith ann sa réimse seo chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus suaitheadh ar sceidealú oibríochtaí iompair, costais níos airde ar thrádáil trasteorann, nó táirgiúlacht níos ísle d’earraí agus seirbhísí, inter alia, a sheachaint. Níl fianaise chinnte ann gur mó an tairbhe a bhaineann le socruithe ama samhraidh ná an ciotaí a bhaineann leis an am a athrú dhá uair sa bhliain.

(3)  Tá an fhianaise atá ar fáil scrúdaithe ag an gCoimisiún, agus is léir ón bhfianaise sin go bhfuil sé tábhachtach rialacha comhchuibhithe de chuid an Aontais a bheith ann sa réimse seo chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh, fadtéarmachas agus intuarthacht a áirithiú chun, inter alia, suaitheadh ar sceidealú oibríochtaí iompair agus ar fheidhmiú na gcóras faisnéise agus cumarsáide, costais níos airde ar thrádáil trasteorann, nó táirgiúlacht níos ísle d’earraí agus seirbhísí a sheachaint. Níl fianaise dhochloíte ann gur mó an tairbhe a bhaineann le socruithe d’am an tsamhraidh ná na míchaoithiúlachtaí a bhaineann leis an am a athrú dhá uair sa bhliain.

Leasú    4

Togra le haghaidh treorach

Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3a)  Tugadh le fios in go leor staidéar, áfach, go ndearnadh rómheastachán ar bhuntáistí an athraithe shéasúraigh ama, amhail coigilt fuinnimh, agus go ndearnadh, ag an am céanna, gannmheastachán ar na hiarmhairtí diúltacha i réimsí éagsúla, amhail an tionchar ar shláinte an duine agus ar an mbithrithim (‘an rithim laethúil’) nó ar chumas an duine díriú isteach, mar shampla.

Leasú    5

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar ar siúl faoi shocruithe ama samhraidh agus tá sé curtha in iúl cheana féin ag roinnt Ballstát gur fearr leo scor de chur i bhfeidhm na socruithe sin. Ina fhianaise sin uile, is gá leanúint d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a chosaint agus aon suaitheadh mór ar an bhfeidhmiú sin de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, is iomchuí deireadh a chur ar bhealach comhordaithe le socruithe ama samhraidh.

(4)  Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar ar siúl, inar léiríodh le líon áirithe tionscnaimh ó na saoránaigh a n-ábhair imní faoi athruithe séasúracha ama leathbhliantúla, faoi na socruithe d’am an tsamhraidh agus tá sé curtha in iúl cheana féin ag roinnt Ballstát gur fearr leo scor de chur i bhfeidhm na socruithe sin. Bhí an toilteanas céanna chun deireadh a chur leis na hathruithe séasúracha ama débhliantúla le feiceáil i gcomhairliúchán poiblí a d’eagraigh an Coimisiún i samhradh 2018, nuair a chur 84% den 4.6 milliún saoránach a thug freagra air an fonn sin in iúl. I bhfianaise na bhforbairtí sin, is gá leanúint d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú agus aon suaitheadh suntasach ar an bhfeidhmiú sin de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, is iomchuí deireadh a chur ar bhealach comhordaithe agus comhchuibhithe leis na hathruithe séasúracha ama leathbhliantúla.

Leasú    6

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a)  Déantar críocha na mBallstát a ghrúpáil i dtrí amchrios nó i dtrí am chaighdeánacha dhifriúla, i.e. GMT, GMT +1 agus GMT +2. Fágann síneadh fada thuaidh-theas an Aontais Eorpaigh gurb éagsúil na héifeachtaí a bhíonn ag solas an lae ar fud an Aontais. Dá bhrí sin, is tábhachtach go ndéanfaidh na Ballstáit gnéithe geografacha ama a chur san áireamh, i.e. amchriosanna nádúrtha agus suíomh geografach, sula n-athróidh siad na hamchriosanna atá acu. Moltar do na Ballstáit dul i gcomhairle le saoránaigh agus le geallsealbhóirí ábhartha sula gcinnfidh siad na hamchriosanna atá acu a athrú.

Leasú    7

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo dochar do cheart gach Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir leis an am caighdeánach nó na hamanna caighdeánacha do na críocha atá ina dhlínse agus atá faoi raon feidhme críochach na gConarthaí, agus maidir le hathruithe eile air sin. Mar sin féin, chun a áirithiú nach suaithfear feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh sa chás nach mbeadh ach cuid de na Ballstáit ag cur socruithe ama samhraidh i bhfeidhm, ba cheart do na Ballstáit gan an t-am caighdeánach a athrú in aon chríoch ar leith atá ina ndlínse ar chúiseanna a bhaineann le hathruithe séasúracha, fiú má chuirtear in iúl gur athrú amchreasa é an t-athrú sin. Thairis sin, chun an suaitheadh, inter alia, a laghdú ar iompar, ar chumarsáid agus ar na hearnálacha eile lena mbaineann, ba cheart dóibh an Coimisiún a chur ar an eolas in am trátha go bhfuil rún acu a n-am caighdeánach a athrú agus na hathruithe ar tugadh fógra fúthu a chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin. Ba cheart don Choimisiún, ar bhonn an fhógra sin, na Ballstáit eile ar fad a chur ar an eolas ionas gur féidir leo na bearta uile is gá a dhéanamh. Lena chois sin, ba cheart dó an pobal i gcoitinne agus geallsealbhóirí a chur ar an eolas tríd an bhfaisnéis sin a fhoilsiú.

(5)  Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo dochar do cheart gach Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir leis an am caighdeánach nó na hamanna caighdeánacha do na críocha atá ina dhlínse agus atá faoi raon feidhme críochach na gConarthaí, agus maidir le hathruithe eile air sin. Mar sin féin, chun suaitheadh suntasach ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a sheachaint, ba cheart do na Ballstáit gan an t-am caighdeánach a athrú in aon chríoch ar leith atá ina ndlínse ar chúiseanna a bhaineann le hathruithe séasúracha, fiú má chuirtear in iúl gur athrú amchreasa é an t-athrú sin. Thairis sin, chun an suaitheadh a laghdú, inter alia, ar iompar, ar chumarsáid agus ar na hearnálacha eile lena mbaineann, ba cheart do na Ballstáit a mbeadh sé de rún acu a n-am caighdeánach a athrú Xfógra a thabhairt don Choimisiún agus do na Ballstáit eile go léir faoi thráth nach déanaí ná 8 mí roimh an theacht i bhfeidhm an athraithe arna bheartúX agus na hathruithe ar tugadh fógra fúthu a chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin. Ba cheart don Choimisiún, ar bhonn an fhógra sin, an tionchar a bheadh ag an athrú ama arna bheartú ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a mheasúnú. Lena chois sin, ba cheart dó an pobal i gcoitinne agus geallsealbhóirí a chur ar an eolas tríd an bhfaisnéis sin a fhoilsiú.

Leasú    8

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a)  Chun cur chun feidhme comhchuibhithe na Treorach seo a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit comhordú a dhéanamh sula ndéanfaidís a gcinneadh maidir leis na hamanna caighdeánacha arna mbeartú trí shásra comhordúcháin a bhunú chun an cás a sheachaint ina roghnódh na Ballstáit amanna caighdeánacha difriúla laistigh den amchrios céanna. Ba cheart go mbeadh sa sásra comhordúcháin ionadaí amháin ón gCoimisiún agus ionadaí ainmnithe amháin do gach Ballstát. Ba cheart don Choimisiún an comhordú a éascú agus ba cheart dó measúnú a sholáthar ar na héifeachtaí a bheadh ag an gcinneadh a dtabharfaí fógra faoi ar fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh. Tar éis dóibh dul i gcomhairle agus comhordú a dhéanamh le Ballstáit eile, is faoi inniúlacht na mBallstát atá sé i gcónaí an cinneadh a dhéanamh an gcuirfidh siad na hathruithe ama arna mbeartú i bhfeidhm nó nach gcuirfidh siad.

Leasú    9

Togra le haghaidh treorach

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Dá bhrí sin, is gá deireadh a chur le comhchuibhiú na tréimhse a chumhdaíonn na socruithe ama samhraidh a leagtar síos i dTreoir 2000/84/CE agus rialacha comhchoiteanna a thabhairt isteach lena gcuirfear cosc ar na Ballstáit socruithe ama séasúracha éagsúla a thabhairt isteach trína n-am caighdeánach a athrú níos mó ná uair amháin i rith na bliana agus lena mbunófar an oibleagáid fógra a thabhairt faoi athruithe atá beartaithe ar an am caighdeánach. Is é is aidhm leis an Treoir seo ná rannchuidiú ar shlí chinntitheach le feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh agus ba cheart, dá thoradh sin, é a bhunú ar Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, arna léirmhíniú i gcomhréir le cásdlí comhsheasmhach Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

(6)  Dá bhrí sin, is gá Treoir 2000/84/CE maidir leis na socruithe d’am an tsamhraidh a aisghairm agus rialacha comhchoiteanna a thabhairt isteach lena gcuirfear cosc ar na Ballstáit socruithe ama séasúracha difriúla a chur i bhfeidhm agus lena mbunófar an oibleagáid fógra a thabhairt faoi athruithe arna mbeartú ar an am caighdeánach agus measúnú a dhéanamh ar a dtionchar. Ba cheart go ndéanfadh an Coimisiún agus Ballstáit eile ansin measúnú ar thionchar an athraithe arna bheartú ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh chun suaití suntasacha a sheachaint. Ar an gcaoi sin, is é is aidhm leis an Treoir seo ná rannchuidiú ar shlí chinntitheach le feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh agus ba cheart, dá thoradh sin, é a bhunú ar Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, arna léirmhíniú i gcomhréir le cásdlí comhsheasmhach Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Leasú    10

Togra le haghaidh treorach

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ón 1 Aibreán 2019, sa dóigh go dtosódh an tréimhse dheireanach ama samhraidh a bheadh faoi réir rialacha Threoir 2000/84/CE, i ngach Ballstát, ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 31 Márta 2019. Na Ballstáit sin a bhfuil rún acu, tar éis na tréimhse ama samhraidh sin, am caighdeánach a ghlacadh a chomhfhreagróidh don am a chuirtear i bhfeidhm i rith shéasúr an gheimhridh i gcomhréir le Treoir 2000/84/CE, ba cheart dóibh a n-am caighdeánach a athrú ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 27 Deireadh Fómhair 2019, sa dóigh gur ag an am céanna a dhéanfar athruithe comhchosúla buana i mBallstáit éagsúla. Is inmhianaithe go ndéanfadh na Ballstáit ar dhóigh chomhbheartaithe na cinntí maidir leis an am caighdeánach a chuirfidh gach ceann acu i bhfeidhm ó 2019 amach.

(7)  Tá sé tábhachtach an cás a sheachaint ina roghnódh na Ballstáit amanna caighdeánacha difriúla. Tá sé riachtanach dá bhrí sin dóthain ama a fhágáil acu chun cur chuige comhchuibhithe agus dea-chomhordaithe a ghlacadh. Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ón 30 Márta 2020, sa dóigh go dtosódh an tréimhse dheireanach d’am an tsamhraidh a bheadh faoi réir rialacha Threoir 2000/84/CE, i ngach Ballstát, ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 29 Márta 2020. Na Ballstáit sin a bhfuil rún acu, tar éis na tréimhse ama samhraidh sin, am caighdeánach a ghlacadh a chomhfhreagróidh don am a chuirtear i bhfeidhm i rith shéasúr an gheimhridh i gcomhréir le Treoir 2000/84/CE, ba cheart dóibh a n-am caighdeánach a athrú ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 25 Deireadh Fómhair 2020, sa dóigh gur ag an am céanna a dhéanfar athruithe comhchosúla buana i mBallstáit dhifriúla. Is inmhianaithe go ndéanfaidh na Ballstáit ar dhóigh chomhbheartaithe na cinntí maidir leis an am caighdeánach a chuirfidh gach ceann acu i bhfeidhm amhail ó 2020.

Leasú    11

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  D’ainneoin mhír 1, beidh na Ballstáit fós in ann athrú séasúrach a chur i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a n-amanna caighdeánacha in 2019, ar choinníoll go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 27 Deireadh Fómhair 2019. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoin gcinneadh sin i gcomhréir le hAirteagal 2.

2.  D’ainneoin mhír 1, féadfaidh na Ballstáit fós athrú séasúrach a chur i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a n-amanna caighdeánacha in 2020, ar choinníoll go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 25 Deireadh Fómhair 2020. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoina gcinneadh an gcuirfidh siad i bhfeidhm an t-athrú séasúrach ama deiridh sin ar a n-am caighdeánach nó a n-amanna caighdeánacha nó nach gcuirfidh siad i bhfeidhm é, 6 mhí roimh theacht i bhfeidhm an athraithe.

Leasú    12

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Foilseoidh an Coimisiún an fhaisnéis sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh gan mhoill agus, laistigh de 1 mhí ó fhógra a fháil, tionólfaidh sé cruinniú faoi chreat an tsásra comhordúcháin dá dtagraítear in Airteagal 2a.

Leasú    13

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gan dochar d’Airteagal 1, má chinneann Ballstát a am caighdeánach nó a amanna caighdeánacha a athrú in aon chríoch atá ina dhlínse, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún faoi sin 6 mhí ar a laghad sula ndéanfar an t-athrú. I gcás ina dtabharfaidh Ballstát fógra den sórt sin agus nach mbeidh an fógra sin tarraingthe siar aige 6 mhí ar a laghad roimh dháta an athraithe atá beartaithe, cuirfidh an Ballstát an t-athrú sin i bhfeidhm.

1.  Gan dochar d’Airteagal 1, má chinneann Ballstát a am caighdeánach nó a amanna caighdeánacha a athrú in aon chríoch atá faoina dhlínse, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún agus do na Ballstáit eile faoina chinneadh chun a am caighdeánach nó a amanna caighdeánacha a athrú in aon chríoch faoina dhlínse 9 mí ar a laghad sula dtiocfaidh an t-athrú sin i bhfeidhm.

Leasú    14

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Laistigh de 1 mhí den fhógra, cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit eile ar an eolas faoi agus foilseoidh sé an fhaisnéis sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.  Foilseoidh an Coimisiún an fhaisnéis sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh gan mhoill agus, laistigh de 1 mhí ó fhógra a fháil, tionólfaidh sé cruinniú faoi chreat an tsásra comhordúcháin dá dtagraítear in Airteagal 2a.

Leasú    15

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 2a

 

1.  Leis an Treoir seo, cuirtear ar bun sásra comhordúcháin arb aidhm leis cur chuige comhchuibhithe a áirithe maidir le socruithe ama ar fud an Aontais agus an comhar a neartú idir na Ballstáit agus an Coimisiún ó thaobh measúnú a dhéanamh ar an tionchar ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a d’fheadfadh a bheith ag aon chinneadh am caighdeánach nó amanna caighdeánacha a athrú.

 

2.  Sa sásra comhordúcháin, dá dtagraítear i mír 1, beidh ionadaí amháin ag gach Ballstát agus ionadaí amháin ón gCoimisiún.

 

3.  I gcás ina dtabharfaidh Ballstát fógra don Choimisiún faoina chinneadh de bhun Airteagal 1(2), tionólfar an Coimisiún na Ballstáit chun plé agus measúnú a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an athrú arna bheartú ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, chun suaití suntasacha a sheachaint.

 

4.  I gcás ina measfaidh an Coimisiún, ar bhonn an mheasúnaithe dá dtagraítear i mír 3, go gcuirfear isteach go suntasach ar fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh leis an athrú arna bheartú, cuirfidh sé an Ballstát a thug fógra ar an eolas faoi sin.

 

5.  Ag tráth nach déanaí ná 4 mhí roimh dháta an athraithe arna bheartú, cinnfidh an Ballstát a thug fógra cé acu a aisghairfidh sé a chinneadh nó a choimeádfaidh sé é. Sa chás ina gcinnfidh an Ballstát a thug fógra go leanfaidh sé lena chinneadh, cuirfidh sé míniú ar fáil ina dtabharfar aghaidh ar thionchar diúltach an athraithe ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.

Leasú    16

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Tuairisceoidh an Coimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle faoi chur chun feidhme na Treorach seo faoin 31 Nollaig 2024 ar a dhéanaí.

1.  Tuairisceoidh an Coimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle faoi chur chun feidhme na Treorach seo faoin [4 bliana i ndiaidh chur i bhfeidhm na Treorach seo] ar a dhéanaí.

Leasú    17

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Tabharfaidh na Ballstáit an fhaisnéis ábhartha don Choimisiún faoin 30 Aibreán 2024 ar a dhéanaí.

2.  Cuirfidh na Ballstáit an fhaisnéis ábhartha ar fáil don Choimisiún faoin [3 bliana i ndiaidh chur i bhfeidhm na Treorach seo], ar a dhéanaí.

Leasú    18

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.   Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 1 Aibreán 2019 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

1.  Na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 30 Márta 2020 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Leasú    19

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm ón 1 Aibreán 2019.

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm ón 30 Márta 2020.

Leasú    20

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Aisghairtear Treoir 2000/84/CE le héifeacht ón 1 Aibreán 2019.

Aisghairtear Treoir 2000/84/CE le héifeacht ón 30 Márta 2020.

AN NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Deireadh a chur le hathruithe séasúracha ama

Tagairtí

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

IMCO

13.9.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Igor Šoltes

10.10.2018

Pléite sa choiste

6.12.2018

29.1.2019

 

 

Dáta an ghlactha

21.2.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

23

9

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Georg Mayer

VÓTÁIL CRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

23

+

ALDE

Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

9

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

S&D

Nicola Danti, Virginie Rozière, Marc Tarabella

1

0

PPE

Carlos Coelho

Eochair:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


TUAIRIM ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe (20.2.2019)

chuig an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht

ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le deireach a chur le hathruithe séasúracha ama

(COM(2018)639 – C8‑0408/2018 – 2018/0332(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Ulrike Müller

RÉASÚNÚ GEARR

Ina rún an 8 Feabhra 2018, d’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún Eorpach measúnú a dhéanamh ar na socruithe d’am an tsamhraidh agus, más gá, togra a chur le chéile maidir le hathbhreithniú a dhéanamh orthu.

Ina dhiaidh sin, thionóil an Coimisiún Eorpach comhairliúchán poiblí le linn shamhradh 2018. Léiríodh sa chomhairliúchán tacaíocht mhór i measc na saoránach ar son deireadh a chur leis hathrú leathbhliantúil na gclog.

Cuireann an Rapóirtéir béim ar thoil na Parlaiminte éisteacht leis an éileamh soiléir sin ó shaoránaigh na hEorpa. Dá bhrí sin, tacaíonn an Rapóirtéir leis an togra ón gCoimisiún a tíolacadh an 12 Meán Fómhair 2018 maidir leis an athrú séasúrach ama a scor.

Baineann roinnt impleachtaí tábhachtacha leis an athrú séasúrach a scor. Baineann na himpleachtaí sin le sláinte na saoránach de dheasca an tionchair ar an mbithrithim, agus le sláinte na n-ainmhithe chomh maith. Tá impleachtaí móra ann maidir le comhchuibhiú an Aontais chomh maith. Síneann críocha na mBallstát amach thar thrí amchrios dhifriúla (GMT 0, +1 agus +2) agus d’fhéadfadh sé go gcuirfeadh aon chur chuige neamhullmhaithe nó neamhchomhordaithe isteach ar fheidhmiú an mhargaidh aonair. Is faoi gach Ballstát atá sé i gcónaí am caighdeánach a roghnú dá chríoch féin. Dá bharr sin, tá baol mór ilroinnte ann ó thaobh na n-amchriosanna difriúla de, óir d’fhéadfadh sé go roghnódh tíortha comharsanachta athrú chuig amanna difriúla.

Chuir an Rapóirtéir san áireamh freisin, nach ndearna Uachtaránacht na hOstaire tosaíocht de agus nach raibh na hairí Iompair ar aon intinn faoin gceist fós nuair a pléadh í le linn a gcruinnithe i mí Dheireadh Fómhair agus i mí an Mheithimh 2018 agus i mí na Nollag 2017.

Agus na teorainneacha sin á gcur san áireamh ó thaobh na treorach maidir leis an am samhraidh a scor, molann an Rapóirtéir an cur chuige seo a leanas:

Tá comhordú riachtanach chun feidhmiú an mhargaidh aonair a áirithiú, óir má tá am difriúil le bheith in úsáid, beidh impleachtaí ann do roinnt earnálacha eacnamaíocha agus do ghluaiseachtaí na saoránach. De bhreis air sin, tá an méid sin níos tábhachtaí fós ós rud é gur glacadh an treoir dheireanach maidir le hathrú ama tráth nach raibh ann ach 15 Bhallstát. Ar na cúiseanna sin, measann an Rapóirtéir gur róluath an 1 Aibreán 2019 mar dháta don teacht i bhfeidhm agus gur gá é a chur siar go dtí 2020 chun ligean do na Ballstáit ullmhúcháin a dhéanamh don athrú, agus comhordú a dhéanamh chomh maith.

In ainneoin inniúlacht na mBallstát maidir lena n-am féin a shocrú, molann an Rapóirtéir filleadh ar am an gheimhridh mar an am caighdeánach. Dá mbeadh am an tsamhraidh ina am bliana bheadh sé sin, go teicniúil, ina athrú amchreasa, dá roghnódh na tíortha uile am an gheimhridh mar an t-am caighdeánach, b’éasca an próiseas le haghaidh scor d’athruithe ama agus sheachnófaí an ilroinnt idir na Ballstáit.

Ar an mbealach céanna, bealach eile chun an próiseas a dhéanamh níos éasca ná na Ballstáit a chomhordú de réir grúpaí tíortha comharsanachta agus go háirithe i gcomhréir leis na hamchriosanna (GMT 0, +1 agus +2) chun an staid reatha a choimeád.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe ar an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh treorach

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  D’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún, ina rún dar dáta an 8 Feabhra 2018, measúnú a dhéanamh ar na socruithe ama samhraidh dá bhforáiltear i dTreoir 2000/84/CE agus, dá mba ghá, togra le haghaidh athbhreithniú na Treorach sin a mholadh. Dearbhaíodh sa rún sin freisin go bhfuil sé bunriachtanach cur chuige comhchuibhithe a choinneáil maidir le socruithe ama san Aontas trí chéile.

(2)  D’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún, ina rún dar dáta an 8 Feabhra 2018, measúnú a dhéanamh ar na socruithe d’am an tsamhraidh dá bhforáiltear i dTreoir 2000/84/CE in éineacht leis na Ballstáit agus, dá mba ghá, togra a chur le chéile maidir le hathbhreithniú a dhéanamh uirthi. Dearbhaíodh sa rún sin freisin go bhfuil sé bunriachtanach cur chuige comhchuibhithe a choinneáil maidir le socruithe ama ar fud an Aontais.

Leasú    2

Togra le haghaidh treorach

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Tá an fhianaise atá ar fáil scrúdaithe ag an gCoimisiún, agus is léir ar an bhfianaise sin go bhfuil sé an-tábhachtach rialacha comhchuibhithe de chuid an Aontais a bheith ann sa réimse seo chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus suaitheadh ar sceidealú oibríochtaí iompair, costais níos airde ar thrádáil trasteorann, nó táirgiúlacht níos ísle d'earraí agus seirbhísí, inter alia, a sheachaint. Níl fianaise chinnte ann gur mó an tairbhe a bhaineann le socruithe ama samhraidh ná an ciotaí a bhaineann leis an am a athrú dhá uair sa bhliain.

(3)  Tá an fhianaise atá ar fáil scrúdaithe ag an gCoimisiún, agus is léir ón bhfianaise sin go bhfuil sé tábhachtach rialacha comhchuibhithe de chuid an Aontais a bheith ann sa réimse seo chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú, deimhneacht dhlíthiúil agus iontaofacht fhadtéarmach a chruthú, agus suaitheadh ar sceidealú agus ar fheidhmíocht oibríochtaí iompair paisinéirí agus earraí, ar fheidhmiú na gcóras faisnéise agus cumarsáide, ar chostais níos airde ar thrádáil trasteorann, nó ar tháirgiúlacht níos ísle d’earraí agus seirbhísí agus éifeachtaí ar tháirgiúlacht talmhaíochta, inter alia, a sheachaint. Léirítear san fhianaise nach mó an tairbhe a bhaineann le socruithe d’am an tsamhraidh ná na míchaoithiúlachtaí a bhaineann leis an am a athrú dhá uair sa bhliain.

Leasú    3

Togra le haghaidh treorach

Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3 a)  Sa chomhthéacs sin, is féidir le cás na bhfeirmeoirí beostoic a bheith ina shampla inar measadh ar dtús nár réitíodh na socruithe d’am an tsamhraidh le cleachtais oibre na talmhaíochta, go háirithe maidir le tús an-luath an lae oibre mar atá cheana féin faoin am caighdeánach. Chomh maith leis sin, leis an aistriú leathbhliantúil chuig am an tsamhraidh, measadh é a bheith níos deacra táirgí talmhaíochta nó ainmhithe a chur amach ar na margaí. Agus ar deireadh, de dheasca na ba a bheith ag cloí lena rithim bhlite nádúrtha, glacadh leis go mbeadh titim sa tál bainne. Mar sin féin, tá trealamh agus cleachtais talmhaíochta nua tar éis an fheirmeoireacht a athrú ó bhun ar bhealach a fhágann gur cosúil nach ábhartha a thuilleadh na hábhair imní sin cé gur ann fós do na hábhair imní maidir le bithrithim na n-ainmhithe agus le dálaí oibre na bhfeirmeoirí.

Leasú    4

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar ar siúl faoi shocruithe ama samhraidh agus tá sé curtha in iúl cheana féin ag roinnt Ballstát gur fearr leo scor de chur i bhfeidhm na socruithe sin. Ina fhianaise sin uile, is gá leanúint d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú agus aon suaitheadh mór ar an bhfeidhmiú sin de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, is iomchuí deireadh a chur ar bhealach comhordaithe leis na socruithe d’am an tsamhraidh.

(4)  Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar ar siúl faoi na socruithe d’am an tsamhraidh a bhuí le rannpháirtíocht ghníomhach grúpaí gníomhaíochta náisiúnta i roinnt mhaith Ballstát, agus tá sé curtha in iúl cheana féin ag roinnt Ballstát gur fearr leo scor de chur i bhfeidhm na socruithe sin. Le linn na bpléití a bhí ann, rinne saineolaithe as réimsí éagsúla, lena n-áirítear leigheas agus tréidliacht, talmhaíocht, oideachas agus turasóireacht, measúnú ar éifeachtaí díobhálacha athruithe bliantúla na gclog. I bhfianaise na bhforbairtí sin, is gá leanúint d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú agus aon suaitheadh suntasach ar an bhfeidhmiú sin de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, is iomchuí deireadh a chur ar bhealach comhordaithe leis na socruithe d’am an tsamhraidh.

Leasú    5

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4 a)  I roinnt tionscnaimh ó na saoránaigh, tarraingíodh aird ar ábhair imní na saoránach faoin athrú débhliantúil cloig agus ba cheart an t-am agus an deis a thabhairt do na Ballstáit a gcomhairliúcháin phoiblí agus measúnuithe tionchair féin a dhéanamh chun tuiscint níos fearr a fháil ar na himpleachtaí a bhaineann le scor d’athruithe ama séasúracha i ngach réigiún.

Leasú    6

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4 b)  Chun cur chun feidhme comhchuibhithe na Treorach seo a áirithiú, rachaidh na Ballstáit i gcomhairle le chéile agus déanfaidh siad aon athruithe amchreasa a chomhordú chun amchriosanna neamhphraiticiúla agus cur isteach trom ar an margadh inmheánach a sheachaint.

Leasú    7

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo dochar do cheart gach Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir leis an am caighdeánach nó na hamanna caighdeánacha do na críocha atá ina dhlínse agus atá faoi raon feidhme críochach na gConarthaí, agus maidir le hathruithe eile air sin. Mar sin féin, chun a áirithiú nach suaithfear feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh sa chás nach mbeadh ach cuid de na Ballstáit ag cur socruithe ama samhraidh i bhfeidhm, ba cheart do na Ballstáit gan an t-am caighdeánach a athrú in aon chríoch ar leith atá ina ndlínse ar chúiseanna a bhaineann le hathruithe séasúracha, fiú má chuirtear in iúl gur athrú amchreasa é an t-athrú sin. Thairis sin, chun an suaitheadh a laghdú ar, inter alia, iompar, ar chumarsáid agus ar na hearnálacha eile lena mbaineann, ba cheart dóibh an Coimisiún a chur ar an eolas in am trátha go bhfuil rún acu a n-am caighdeánach a athrú agus na hathruithe ar tugadh fógra fúthu a chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin. Ba cheart don Choimisiún, ar bhonn an fhógra sin, na Ballstáit eile ar fad a chur ar an eolas ionas gur féidir leo na bearta uile is gá a dhéanamh. Lena chois sin, ba cheart dó an pobal i gcoitinne agus geallsealbhóirí a chur ar an eolas tríd an bhfaisnéis sin a fhoilsiú.

(5)  Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo dochar do cheart gach Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir leis an am caighdeánach nó na hamanna caighdeánacha do na críocha atá faoina dhlínse agus atá faoi raon feidhme críochach na gConarthaí, agus maidir le hathruithe eile air sin. Mar sin féin, chun a áirithiú nach suaithfear feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh sa chás nach mbeadh ach cuid de na Ballstáit ag cur socruithe ama samhraidh i bhfeidhm, ba cheart do na Ballstáit gan an t-am caighdeánach a athrú in aon chríoch ar leith atá faoina ndlínse ar chúiseanna a bhaineann le hathruithe séasúracha, fiú má chuirtear in iúl gur athrú amchreasa é an t-athrú sin. Thairis sin, chun an suaitheadh a laghdú, inter alia, ar iompar, ar chumarsáid, ar an earnáil talmhaíochta agus ar na hearnálacha eile lena mbaineann, ba cheart dóibh an Coimisiún a chur ar an eolas in am trátha go bhfuil rún acu a n-am caighdeánach a athrú agus na hathruithe ar tugadh fógra fúthu a chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin. Ba cheart don Choimisiún, ar bhonn an fhógra sin, na Ballstáit eile ar fad a chur ar an eolas ionas gur féidir leo na bearta uile is gá a dhéanamh. Lena chois sin, ba cheart dó an pobal i gcoitinne agus geallsealbhóirí a chur ar an eolas tríd an bhfaisnéis sin a fhoilsiú.

Leasú    8

Togra le haghaidh treorach

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ón 1 Aibreán 2019, sa dóigh go dtosódh an tréimhse dheireanach ama samhraidh a bheadh faoi réir rialacha Threoir 2000/84/CE, i ngach Ballstát, ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 31 Márta 2019. Na Ballstáit sin a bhfuil rún acu, tar éis na tréimhse ama samhraidh sin, am caighdeánach a ghlacadh a chomhfhreagróidh don am a chuirtear i bhfeidhm i rith shéasúr an gheimhridh i gcomhréir le Treoir 2000/84/CE, ba cheart dóibh a n-am caighdeánach a athrú ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 27 Deireadh Fómhair 2019, sa dóigh gur ag an am céanna a dhéanfar athruithe comhchosúla buana i mBallstáit éagsúla. Is inmhianaithe go ndéanfadh na Ballstáit ar dhóigh chomhbheartaithe na cinntí maidir leis an am caighdeánach a chuirfidh gach ceann acu i bhfeidhm ó 2019 amach.

(7)  Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ón 1 Aibreán 2020, sa dóigh go dtosódh an tréimhse dheireanach ama samhraidh a bheadh faoi réir rialacha Threoir 2000/84/CE, i ngach Ballstát, ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 29 Márta 2020. Na Ballstáit sin a bhfuil rún acu, tar éis na tréimhse ama samhraidh sin, am caighdeánach a ghlacadh a chomhfhreagróidh don am a chuirtear i bhfeidhm i rith shéasúr an gheimhridh i gcomhréir le Treoir 2000/84/CE, ba cheart dóibh a n-am caighdeánach a athrú ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 31 Deireadh Fómhair 2020, sa dóigh gur ag an am céanna a dhéanfar athruithe comhchosúla buana i mBallstáit dhifriúla ar bhealach dea-chomhordaithe. Is inmhianaithe go ndéanfaidh na Ballstáit ar dhóigh chomhbheartaithe na cinntí maidir leis an am caighdeánach a chuirfidh gach ceann acu i bhfeidhm amhail ó 2020.

Leasú    9

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Ní chuirfidh na Ballstáit athruithe séasúracha i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a n-amanna caighdeánacha.

1.  Ní chuirfidh na Ballstáit athruithe séasúracha i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a n-amanna caighdeánacha. Roghnóidh siad go comhpháirteach am caighdeánach ar bhonn buan nó am samhraidh ar bhonn buan agus beidh feidhm aige sin ar fud an Aontais.

Réasúnú

An aidhm atá leis ná paisteáil d’amchriosanna idir tíortha AE a sheachaint. Rachadh rogha choitianta ar leibhéal AE chun leasa an mhargaidh aonair agus ghnáthshaol na saoránach.

Leasú    10

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  D’ainneoin mhír 1, beidh na Ballstáit fós in ann athrú séasúrach a chur i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a n-amanna caighdeánacha in 2019, ar choinníoll go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 27 Deireadh Fómhair 2019. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoin gcinneadh sin i gcomhréir le hAirteagal 2.

2.  D’ainneoin mhír 1, féadfaidh na Ballstáit fós athrú séasúrach a chur i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a n-amanna caighdeánacha in 2020, ar choinníoll go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 31 Deireadh Fómhair 2020. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoin gcinneadh sin i gcomhréir le hAirteagal 2.

Leasú    11

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 1 Aibreán 2019 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 1 Aibreán 2020 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Leasú    12

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm ón 1 Aibreán 2019.

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm ón 1 Aibreán 2020.

Leasú    13

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Aisghairtear Treoir 2000/84/CE le héifeacht ón 1 Aibreán 2019.

Aisghairtear Treoir 2000/84/CE le héifeacht ón 1 Aibreán 2020.

AN NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Deireadh a chur le hathruithe séasúracha ama

Tagairtí

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AGRI

13.9.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Ulrike Müller

9.10.2018

Dáta an ghlactha

19.2.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

25

9

3

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Thomas Waitz

VÓTÁIL CRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

25

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen

ECR

Jørn Dohrmann

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

9

-

ALDE

Jan Huitema, Jens Rohde

ECR

James Nicholson

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Michel Dantin

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos

3

0

ECR

Beata Gosiewska, Laurenţiu Rebega

PPE

Mairead McGuinness

Eochair:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


TUAIRIM ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (21.2.2019)

chuig an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear deireadh le hathruithe séasúracha ama agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/84/CE

(COM(2018)0639 – C8‑0408/2018 – 2018/0332(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Pavel Svoboda

RÉASÚNÚ GEARR

Is díol sásaimh don Rapóirtéir an togra ón gCoimisiún maidir le deireadh a chur le hathruithe séasúracha ama ar bhealach comhchuibhithe sna Ballstáit go léir, ar freagairt é do na héilimh leanúnacha ón bParlaimint le roinnt blianta anuas bearta den chineál céanna a dhéanamh.

Tá go leor saoránach ag cur in aghaidh chleachtas athruithe leathbhliantúla na gclog le déanaí, ar cleachtas é a leagadh síos i reachtaíocht an Aontais beagnach 40 bliain ó shin.

Tá sé tábhachtach suntas a thabhairt don chaoi nach ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh amháin a n-imríonn na hathruithe séasúracha ama sin tionchar, ach freisin gur cúis roinnt ábhar imní don tsláinte phoiblí iad, go háirithe maidir leis an gcosaint a chuirtear ar fáil do ghrúpaí mionlaigh ar leith ar grúpaí iad a gcuireann athrú ar an rithim laethúil isteach orthu ar bhonn díréireach. De bhreis air sin, léiríodh i staidéir go dtagann méadú ar líon na dtimpistí agus na dtaomanna croí sna laethanta i ndiaidh athrú na gclog.

Cé gur léir go bhfuil gá le gníomh ar leibhéal an Aontais chun deireadh na n-athruithe séasúracha ama a chomhchuibhiú, bheadh sé ag dul thar údarás an Aontais gan chúis dá gcruthófaí rialacha i bhfoirm rialacháin a bheadh infheidhme go díreach lena n-ordófaí úsáid an ama chaighdeánaigh nó am an tsamhraidh sna Ballstáit go léir agus ní chuirfí san áireamh leis na riachtanais agus na cúinsí difriúla i gcodanna difriúla de AE. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit a bheith saor lena rogha féin a dhéanamh. Ba cheart, áfach, níos mó ama a thabhairt dóibh sula gcuirfí an Treoir i bhfeidhm, chun iad féin a réiteach don athrú, ar cheart a chur chun feidhme ar bhealach comhbheartaithe agus comhordaithe.

Is oth leis an Rapóirtéir nach ndearna an Coimisiún aon mheasúnú tionchair ceart agus nach ndearna sé comhairliúchán poiblí agus geallsealbhóra iomlán 12 sheachtain sular thíolaic sé an togra maidir le Treoir 2000/84/EC a thabhairt cothrom le dáta. Ní mór béim a leagan ar na gealltanais a thug na hinstitiúidí sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, inar ghlac siad leis gur uirlisí riachtanacha iad measúnuithe tionchair agus comhairliúcháin le feabhas a chur ar cháilíocht reachtaíocht an Aontais.

Mar sin féin, aontaíonn an Rapóirtéir seo le Rapóirtéir an choiste ceannais gur cheart an treoir seo a ghlacadh a luaithe is féidir, agus, más féidir, roimh dheireadh ré an reachtais reatha chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú agus chun ligean do na Ballstáit ullmhúchán ceart a dhéanamh do na dúshláin a bheidh le teacht.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh treorach

Lua 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Ag féachaint do thorthaí an chomhairliúcháin ar líne a reáchtáil an Coimisiún Eorpach idir 4 Iúil 2018 - 16 Lúnasa 2018

Leasú    2

Togra le haghaidh treorach

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  D’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún, ina rún dar dáta an 8 Feabhra 2018, measúnú a dhéanamh ar na socruithe ama samhraidh dá bhforáiltear i dTreoir 2000/84/CE agus, dá mba ghá, togra le haghaidh athbhreithniú na Treorach sin a mholadh. Dearbhaíodh sa rún sin freisin go bhfuil sé bunriachtanach cur chuige comhchuibhithe a choinneáil maidir le socruithe ama ar fud an Aontais.

(2)  I gcomhthéacs roinnt achainíocha agus go leor tionscnaimh ó na saoránaigh, ceisteanna parlaiminteacha agus éisteacht phoiblí amháin maidir leis an gceist, d’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún, ina rún dar dáta an 8 Feabhra 2018, measúnú a dhéanamh ar na socruithe d’am an tsamhraidh dá bhforáiltear i dTreoir 2000/84/CE agus, dá mba ghá, togra a chur le chéile maidir le hathbhreithniú a dhéanamh uirthi. Dearbhaíodh sa rún sin freisin go bhfuil sé bunriachtanach cur chuige comhchuibhithe a choinneáil maidir le socruithe ama ar fud an Aontais.

Leasú    3

Togra le haghaidh treorach

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Tá an fhianaise atá ar fáil scrúdaithe ag an gCoimisiún, agus is léir ar an bhfianaise sin go bhfuil sé an-tábhachtach rialacha comhchuibhithe de chuid an Aontais a bheith ann sa réimse seo chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus suaitheadh ar sceidealú oibríochtaí iompair, costais níos airde ar thrádáil trasteorann, nó táirgiúlacht níos ísle d'earraí agus seirbhísí, inter alia, a sheachaint. Níl fianaise chinnte ann gur mó an tairbhe a bhaineann le socruithe ama samhraidh ná an ciotaí a bhaineann leis an am a athrú dhá uair sa bhliain.

(3)  Le rialacha comhchuibhithe de chuid an Aontais, ní mór feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú le fócas fadtéarmach agus le hintuarthacht, agus ní mór go seachnófar, inter alia, suaitheadh ar sceidealú oibríochtaí iompair agus ar fheidhmiú córas faisnéise agus cumarsáide, costais níos airde ar thrádáil trasteorann, nó táirgiúlacht níos ísle d’earraí agus seirbhísí, ar saincheisteanna iad a bhfuil tionchar suntasach acu ar fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh, ar ghníomhaíocht an ghnó agus ar shaol na saoránach. Níl fianaise dhochloíte ann ina léirítear nach bhfuil aon tairbhí suntasacha ag baint leis an am a athrú dhá uair sa bhliain, cé go léirítear i staidéir eolaíocha iomadúla, lena n-áirítear staidéar mhí Dheireadh Fómhair 2017 ó Sheirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa maidir le socruithe d’am an tsamhraidh in AE faoi Threoir 2000/84/CE, gur ann d’éifeachtaí diúltacha ar shláinte an duine, go háirithe i gcás grúpaí áirithe amhail leanaí agus seandaoine, agus tuigtear ó na staidéir sin go bhfuil baint ann le galair chardashoithíocha tríd an gcronashuathadh inmheánach. Ó thaobh an gheilleagair de, tugtar le tuiscint leis an athrú leathbhliantúil go mbeidh costais bhreise agus ualaí riaracháin ar a lán earnálacha.

Leasú    4

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar ar siúl faoi shocruithe ama samhraidh agus tá sé curtha in iúl cheana féin ag roinnt Ballstát gur fearr leo scor de chur i bhfeidhm na socruithe sin. Ina fhianaise sin uile, is gá leanúint d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú agus aon suaitheadh mór ar an bhfeidhmiú sin de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, is iomchuí deireadh a chur ar bhealach comhordaithe leis na socruithe d’am an tsamhraidh.

(4)  I ndiaidh comhairliúchán poiblí maidir leis na socruithe d’am an tsamhraidh a reáchtáil an Coimisiúin i mí Iúil agus mí Lúnasa 2018, fuarthas 4.6 milliún freagra, arb é an líon is mó riamh é in aon chomhairliúchán de chuid an Choimisiúin, agus tugadh le fios ann gurbh fhearr leis na saoránaigh deireadh a chur le hathruithe débhliantúla na gclog. Chomh maith leis sin, tá sé curtha in iúl cheana féin ag roinnt Ballstát gur fearr leo scor de chur i bhfeidhm na socruithe sin. I bhfianaise na bhforbairtí sin, is gá leanúint d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú agus aon suaitheadh suntasach ar an bhfeidhmiú sin de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, is iomchuí deireadh a chur ar bhealach comhordaithe le socruithe d’am an tsamhraidh.

Leasú    5

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Níor cheart an Treoir seo dochar a dhéanamh do cheart gach Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir leis an am caighdeánach nó na hamanna caighdeánacha do na críocha atá ina dhlínse agus atá faoi raon feidhme críochach na gConarthaí, agus maidir le hathruithe eile air sin. Mar sin féin, chun a áirithiú nach suaithfear feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh sa chás nach mbeadh ach cuid de na Ballstáit ag cur socruithe ama samhraidh i bhfeidhm, ba cheart do na Ballstáit gan an t-am caighdeánach a athrú in aon chríoch ar leith atá ina ndlínse ar chúiseanna a bhaineann le hathruithe séasúracha, fiú má chuirtear in iúl gur athrú amchreasa é an t-athrú sin. Thairis sin, chun an suaitheadh, inter alia, a laghdú ar iompar, ar chumarsáid agus ar na hearnálacha eile lena mbaineann, ba cheart dóibh an Coimisiún a chur ar an eolas in am trátha go bhfuil rún acu a n-am caighdeánach a athrú agus na hathruithe ar tugadh fógra fúthu a chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin. Ba cheart don Choimisiún, ar bhonn an fhógra sin, na Ballstáit eile ar fad a chur ar an eolas ionas gur féidir leo na bearta uile is gá a dhéanamh. Lena chois sin, ba cheart dó an pobal i gcoitinne agus geallsealbhóirí a chur ar an eolas tríd an bhfaisnéis sin a fhoilsiú.

(5)  Níor cheart go ndéanfaí dochar leis an Treoir do cheart gach Ballstáit, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, cinneadh a dhéanamh maidir leis an am caighdeánach nó na hamanna caighdeánacha do na críocha atá faoina dhlínse agus atá faoi raon feidhme críochach na gConarthaí, agus maidir le hathruithe eile air sin. Chun suaitheadh a íoslaghdú ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a bhaineann, inter alia, le hiompar, le cumarsáid agus le hearnálacha eile lena mbaineann, agus chun go bhféadfar comhordú a dhéanamh, ba cheart dóibh an Coimisiún agus na Ballstáit go léir a chur ar an eolas faoin 1 Aibreán 2020 go bhfuil rún acu a n-am caighdeánach a athrú. Ba cheart don Choimisiún, ar bhonn an fhógra sin, na Ballstáit eile ar fad, an pobal i gcoitinne agus na geallsealbhóirí a chur ar an eolas tríd an bhfaisnéis sin a fhoilsiú ar bhonn iomchuí agus tráthúil. Ina theannta sin, ba cheart dó measúnú a dhéanamh ar an tionchar ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh maidir leis na hathruithe atá beartaithe ar an am caighdeánach agus anailís shaineolach a dhéanamh ar an ábhar, agus aird á tabhairt ar ghnéithe comhshaoil, sláinte agus sóisialta chomh maith le difríochtaí geografacha idir na Ballstáit.

Leasú    6

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a)  Chun cur chun feidhme comhchuibhithe na Treorach seo a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit comhordú a dhéanamh roimh ré maidir lena gcinneadh i dtaobh na n-amanna caighdeánacha arna mbeartú. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún sásra comhordúcháin a bhunú agus é mar aidhm leis cur chuige comhchuibhithe agus comhordaithe a áirithiú ar fud an Aontais. Ba cheart go mbeadh sa sásra comhairliúcháin ionadaí ainmnithe amháin ó gach Ballstát agus ionadaí amháin ón gCoimisiún.

Leasú    7

Togra le haghaidh treorach

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Dá bhrí sin, is gá deireadh a chur le comhchuibhiú na tréimhse a chumhdaíonn na socruithe ama samhraidh a leagtar síos i dTreoir 2000/84/CE agus rialacha comhchoiteanna a thabhairt isteach lena gcuirfear cosc ar na Ballstáit socruithe ama séasúracha éagsúla a thabhairt isteach trína n-am caighdeánach a athrú níos mó ná uair amháin i rith na bliana agus lena mbunófar an oibleagáid fógra a thabhairt faoi athruithe atá beartaithe ar an am caighdeánach. Is é is aidhm leis an Treoir seo ná rannchuidiú ar shlí chinntitheach le feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh agus ba cheart, dá thoradh sin, é a bhunú ar Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, arna léirmhíniú i gcomhréir le cásdlí comhsheasmhach Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

(6)  Dá bhrí sin, is gá deireadh a chur le comhchuibhiú na tréimhse a chumhdaíonn na socruithe d’am an tsamhraidh a leagtar síos i dTreoir 2000/84/CE agus rialacha comhchoiteanna a thabhairt isteach lena gcuirfear cosc ar na Ballstáit socruithe séasúracha ama difriúla a thabhairt isteach. Is é is aidhm leis an Treoir seo ná rannchuidiú ar shlí chinntitheach le feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh agus ba cheart, dá thoradh sin, é a bhunú ar Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, arna léirmhíniú i gcomhréir le cásdlí comhsheasmhach Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Leasú    8

Togra le haghaidh treorach

Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6a)  Beidh costais aistrithe ann mar thoradh ar athrú ama nach mbaineann le hathruithe séasúracha, go háirithe maidir le córais TF in earnálacha an iompair agus earnálacha eile. Chun na costais a bhaineann le haistriú a laghdú go suntasach, beidh gá le tréimhse ullmhúcháin réasúnta chun an Treoir seo a chur chun feidhme.

Leasú    9

Togra le haghaidh treorach

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ón 1 Aibreán 2019, sa dóigh go dtosódh an tréimhse dheireanach ama samhraidh a bheadh faoi réir rialacha Threoir 2000/84/CE, i ngach Ballstát, ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 31 Márta 2019. Na Ballstáit sin a bhfuil rún acu, tar éis na tréimhse ama samhraidh sin, am caighdeánach a ghlacadh a chomhfhreagróidh don am a chuirtear i bhfeidhm i rith shéasúr an gheimhridh i gcomhréir le Treoir 2000/84/CE, ba cheart dóibh a n-am caighdeánach a athrú ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 27 Deireadh Fómhair 2019, sa dóigh gur ag an am céanna a dhéanfar athruithe comhchosúla buana i mBallstáit éagsúla. Is inmhianaithe go ndéanfadh na Ballstáit ar dhóigh chomhbheartaithe na cinntí maidir leis an am caighdeánach a chuirfidh gach ceann acu i bhfeidhm ó 2019 amach.

(7)  Chun a áirithiú go ndéanfar comhchuibhiú comhbheartaithe agus comhordaithe ar an am caighdeánach i gcomhréir le haidhm na Treorach seo, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil le dáta chur i bhfeidhm na Treorach seo a chur siar nuair a d’fhéadfadh socruithe ama cur isteach go tromchúiseach ar fheidhmiú ceart an mhargaidh inmheánaigh. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

 

 

Leasú    10

Togra le haghaidh treorach

Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7a)  Ba cheart do na Ballstáit comhordú a dhéanamh eatarthu féin i dtaobh na n-uaireanta caighdeánacha arna roghnú acu, agus ba cheart é sin a bheith comhchuibhithe a iomláine agus is féidir idir na Ballstáit chun amchriosanna san Aontas atá an-difriúil ar fad a sheachaint, chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus chun é a dhéanamh níos intuarthaí do na saoránaigh, do na tomhaltóirí agus do na hearnálacha lena mbaineann.

Leasú    11

Togra le haghaidh treorach

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  Ba cheart faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na Treorach seo. Ba cheart don Choimisiún torthaí an fhaireacháin sin a chur i láthair do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle i dtuarascáil. Ba cheart an tuarascáil sin a bheith bunaithe ar an bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit ar fáil don Choimisiún ar dhóigh phrapúil ionas go bhféadfar an tuarascáil a chur i láthair ag an am atá sonraithe.

(8)  Ba cheart faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na Treorach seo. Ba cheart don Choimisiún torthaí an fhaireacháin sin a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle i dtuarascáil leor-réasúnaithe. Ba cheart an tuarascáil sin a bheith bunaithe ar an bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit ar fáil don Choimisiún ar dhóigh phrapúil ionas go bhféadfar an tuarascáil a thíolacadh ag an am atá sonraithe.

Leasú    12

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  D’ainneoin mhír 1, beidh na Ballstáit fós in ann athrú séasúrach a chur i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a n-amanna caighdeánacha in 2019, ar choinníoll go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 27 Deireadh Fómhair 2019. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoin gcinneadh sin i gcomhréir le hAirteagal 2.

2.  D’ainneoin mhír 1, féadfaidh na Ballstáit fós athrú séasúrach a chur i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoin gcinneadh sin i gcomhréir le hAirteagal 2.

Leasú    13

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Gan dochar d’Airteagal 1, má chinneann Ballstát a am caighdeánach nó a amanna caighdeánacha a athrú in aon chríoch atá ina dhlínse, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún faoi sin 6 mhí ar a laghad sula ndéanfar an t-athrú. I gcás ina dtabharfaidh Ballstát fógra den sórt sin agus nach mbeidh an fógra sin tarraingthe siar aige 6 mhí ar a laghad roimh dháta an athraithe atá beartaithe, cuirfidh an Ballstát an t-athrú sin i bhfeidhm.

1.  Bunóidh an Coimisiún sásra comhordúcháin agus é mar aidhm leis cur chuige comhchuibhithe agus comhordaithe i leith socruithe ama a áirithiú ar fud an Aontais. Beidh ionadaí amháin ag gach Ballstát agus ionadaí amháin ón gCoimisiún sa sásra comhordúcháin.

2.  Laistigh de 1 mhí den fhógra, cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit eile ar an eolas faoi agus foilseoidh sé an fhaisnéis sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.  Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún maidir lena bhfuil ar intinn acu i gcomhréir le hAirteagal 1 faoin 1 Aibreán 2020. Gan mhoill, déanfaidh an sásra comhordúcháin plé agus measúnú ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an athrú sin ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, chun suaití suntasacha a sheachaint.

 

3.  I gcás ina measfaidh an Coimisiún, ar bhonn an mheasúnaithe dá dtagraítear i mír 2, go gcuirfear isteach go mór ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh le hathrú atá beartaithe, cuirfidh sé an Ballstát atá i gceist ar an eolas faoi sin.

 

4.  Faoin 31 Deireadh Fómhair 2020 ar a dhéanaí, cinnfidh na Ballstáit cé acu a leanfaidh siad lena rún nó nach leanfaidh. Tabharfaidh sé míniú mionsonraithe faoin gcaoi a dtabharfaidh sé aghaidh ar thionchar diúltach an athraithe ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.

Leasú    14

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 2a

 

1.  Déanfaidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis an sásra comhordúcháín dá dtagraítear in Airteagal 2, dlúthfhaireachán ar na socruithe ama dá bhforáiltear ar fud an Aontais.

 

2.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 2b chun dáta chur i bhfeidhm na Treorach seo a chur siar, tráth nach déanaí ná 12 mhí, i gcás ina gcinnfidh sé go bhféadfadh na socruithe ama dá bhforáiltear, mar a bheidh curtha in iúl ag na Ballstáit, cur isteach go mór ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.

 

3.  Más rud é go n-éilítear amhlaidh ar mhórfhorais práinne, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 2c maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo.

Leasú    15

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 2b

 

1.  Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

 

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 2a a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse [le deimhniú] bliana amhail ón [dáta theacht i bhfeidhm na Treorach seo].

 

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 2a a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

 

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

 

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

 

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 2a i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse [le deimhniú] mí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú [le deimhniú] mí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Leasú    16

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 2c

 

1.  Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach léirítear aon agóid i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomh tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle. 

 

2.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 2b. I gcás den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm láithreach tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh agóid a dhéanamh.

Leasú    17

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Tuairisceoidh an Coimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle faoi chur chun feidhme na Treorach seo faoin 31 Nollaig 2024 ar a dhéanaí.

1.  Tuairisceoidh an Coimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle faoi chur chun feidhme na Treorach seo faoin 31 Nollaig 2025 ar a dhéanaí. Sa tuarascáil cur chun feidhme sin, cuirfear béim ar leith ar na héifeachtaí ar shláinte an duine. 

Leasú    18

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 3 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  Déanfaidh an Coimisiún measúnú tionchair cuimsitheach agus anailís costais is tairbhe maidir le deireadh a chur le hathruithe séasúracha ama san Aontas.

Leasú    19

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Tabharfaidh na Ballstáit an fhaisnéis ábhartha don Choimisiún faoin 30 Aibreán 2024 ar a dhéanaí.

2.  Tabharfaidh na Ballstáit an fhaisnéis ábhartha don Choimisiún faoin 30 Aibreán cúig bliana i ndiaidh ghlacadh na Treorach seo ar a dhéanaí.

Leasú    20

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 1 Aibreán 2019 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoi 2020 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Leasú    21

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Aisghairtear Treoir 2000/84/CE le héifeacht ón 1 Aibreán 2019.

Aisghairtear Treoir 2000/84/CE le héifeacht ó 2020.

AN NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Deireadh a chur le hathruithe séasúracha ama

Tagairtí

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

13.9.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Pavel Svoboda

24.9.2018

Pléite sa choiste

23.1.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

19.2.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

21

1

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Pascal Durand, Angelika Niebler, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Ingeborg Gräßle, Joëlle Mélin

VÓTÁIL CRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Ingeborg Gräßle, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

0

0

 

 

Eochair:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


TUAIRIM ón gCoiste um Achainíocha (20.2.2019)

chuig an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le deireadh a chur le hathruithe séasúracha ama agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/84/CE

(COM(2018)0639 – C8‑0408/2018 – 2018/0332(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Cecilia Wikström

RÉASÚNÚ GEARR

Is é is aidhm don togra ná deireadh a chur le hathruithe séasúracha ama i mBallstáit AE. Tugadh isteach reachtaíocht AE maidir le socruithe d’am an tsamhraidh den chéad uair in 1980 agus ba é b’aidhm di ná cleachtais agus sceidil náisiúnta d’am an tsamhraidh a bhí ann cheana a thabhairt le chéile. Ó 2001 i leith, tá socruithe d’ama samhraidh an Aontais faoi réir Threoir 2000/84/CE, ina leagtar amach an oibleagáid atá ar na Ballstáit uile athrú chuig am an tsamhraidh an Domhnach deireanach de mhí an Mhárta agus athrú ar ais chuig a n-am caighdeánach (‘am an gheimhridh’) an Domhnach deireanach de mhí Dheireadh Fómhair.

Tá méadú ag teacht ar amhras na saoránach, Pharlaimint na hEorpa agus roinnt mhaith Ballstát faoi na hathruithe ama leathbhliantúla.

I rún ó Pharlaimint na hEorpa an 8 Feabhra 2018(1), d’iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar na socruithe d’am an tsamhraidh dá bhforáiltear i dTreoir 2000/84/CE agus, i gcás inarb iomchuí, togra maidir le hathbhreithniú a thíolacadh. Reáchtáil an Coimisiún Eorpach comhairliúchán poiblí freisin, as a bhfuarthas isteach agus amach le 4.6 milliún freagra, an líon is mó freagraí a fuarthas riamh in aon chomhairliúchán ón gCoimisiún, agus bhí 84% de na freagraí i bhfabhar deireadh a chur leis na hathruithe ama leathbhliantúla agus theastaigh ó 16% iad a choinneáil.

De bhreis air sin, is ábhar iad na socruithe d’am an tsamhraidh a thagann chun cinn arís agus arís eile in obair an Choiste um Achainíocha (PETI), a fuair os cionn 100 achainí a bhain leis an ábhar i gcaitheamh na mblianta. Molann nach mór gach duine a chuireann achainí isteach deireadh a chur le hathrú leathbhliantúil na gclog, agus, den chuid is mó, is ar ábhair imní a bhaineann leis an tsláinte agus le héifeachtaí ar choigilt fuinnimh a bhunaítear na hargóintí. Áitíonn roinnt achainíoch go bhfuil tionchar diúltach ag athrú na gclog, go háirithe ar ghrúpaí leochaileacha, amhail leanaí agus seandaoine. Phléigh PETI achainíocha a bhain le ham coigilte sholas an lae (ACSL) ina chruinnithe coiste, i mí Iúil 2015 agus mí na Samhna 2017.

Mar a luadh i staidéar Dheireadh Fómhair 2017 ó Sheirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa maidir le socruithe d’am an tsamhraidh faoi Threoir 2000/84/CE, ba cheart na héifeachtaí diúltacha ar shláinte an duine arb iad na hathruithe seo is cúis leo a chur san áireamh agus deireadh a chur le hathrú leathbhliantúil na gclog in AE. Mar shampla soiléir de thábhacht na díospóireachta faoi thionchar ACSL ar chlog an choirp, bronnadh Duais Nobel na Fiseolaíochta nó an Leighis 2017 ar Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash agus Michael W. Young i ndiaidh dóibh meicníochtaí móilíneacha a fhionnadh a rialaíonn an rithim laethúil, lena mínítear clog bitheolaíoch, inmheánach an duine agus an chaoi a gcuireann neamhréir idir ár dtimpeallacht sheachtrach agus ár gclog bitheolaíoch inmheánach isteach ar ár bhfolláine. Is é sin le rá, tuigtear ó thorthaí taighde chronaibhitheolaíoch go bhféadfadh an éifeacht ar bhithrithim an duine a bheith níos déine ná mar a ceapadh roimhe seo. Lena chois sin, ar bhonn mhír 8 d’Airteagal 114 CFAE, maidir le comhfhogasú dlíthe, ‘Nuair a ardaíonn Ballstát fadhb shonrach sláinte poiblí i réimse a bhí ina ábhar roimhe sin do bhearta comhchuibhithe, tabharfaidh sé ar aird don Choimisiún í agus scrúdóidh an Coimisiún láithreach an cóir bearta iomchuí a mholadh don Chomhairle’.

Sa chomhthéacs sin, féachtar leis an dréacht-tuairim le tacú leis an smaoineamh gur cheart deireadh a chur leis na socruithe d’athrú leathbhliantúil na gclog ar bhonn comhordaithe chun éifeachtaí díobhálacha ar an tsláinte a d’fhéadfadh a bheith ann a sheachaint agus á chur san áireamh nach mbaintear amach na coigiltí fuinnimh a maíodh.

Moltar sa dréacht-tuairim gur cheart deireadh a chur le hathrú leathbhliantúil na gclog ar bhealach ina seachnófaí aon suaitheadh mór ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh arbh é na héagsúlachtaí idir na Ballstáit sa réimse seo ba chúis leis. Áitíonn an Rapóirtéir go bhféadfaí go gcruthófaí leis an gcéad togra ón gCoimisiún, lena dtugtar an deis do na Ballstáit a rogha am caighdeánach a chinneadh go haontaobhach, staid ina dtiocfadh paisteáil d’amchriosanna chun cinn idir na Ballstáit, rud a d’fhágfadh an margadh inmheánach níos dibhéirsí. Dhéanfadh sé níos castaí an trádáil trasteorann, an t-iompar, an chumarsáid agus an taisteal laistigh den mhargadh inmheánach. Dá bhrí sin, chun comhchuibhiú a áirithiú, molann an Rapóirtéir deireadh a chur le hathruithe leathbhliantúla na gclog, mar a mhol nach mór gach achainíoch.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Achainíocha ar an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Togra le haghaidh treorach

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  D’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún, ina rún dar dáta an 8 Feabhra 2018, measúnú a dhéanamh ar na socruithe ama samhraidh dá bhforáiltear i dTreoir 2000/84/CE agus, dá mba ghá, togra le haghaidh athbhreithniú na Treorach sin a mholadh. Dearbhaíodh sa rún sin freisin go bhfuil sé bunriachtanach cur chuige comhchuibhithe a choinneáil maidir le socruithe ama ar fud an Aontais.

(2)  Ina rún dar dáta an 8 Feabhra 2018, inar cuireadh leis na hachainíocha agus na héilimh a fuair an Coiste um Achainíocha ó na saoránaigh, d’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar na socruithe d’am an tsamhraidh dá bhforáiltear i dTreoir 2000/84/CE agus, dá mba ghá, togra a chur le chéile maidir le hathbhreithniú a dhéanamh uirthi. Dearbhaíodh sa rún sin freisin go bhfuil sé bunriachtanach cur chuige comhchuibhithe agus comhordaithe a choinneáil maidir le socruithe ama san Aontas trí chéile.

Leasú    2

Togra le haghaidh treorach

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Tá an fhianaise atá ar fáil scrúdaithe ag an gCoimisiún, agus is léir ar an bhfianaise sin go bhfuil sé an-tábhachtach rialacha comhchuibhithe de chuid an Aontais a bheith ann sa réimse seo chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus suaitheadh ar sceidealú oibríochtaí iompair, costais níos airde ar thrádáil trasteorann, nó táirgiúlacht níos ísle d’earraí agus seirbhísí, inter alia, a sheachaint. Níl fianaise dhochloíte ann gur mó an tairbhe a bhaineann le socruithe d’am an tsamhraidh ná na míchaoithiúlachtaí a bhaineann leis an am a athrú dhá uair sa bhliain.

(3)  Tá an fhianaise atá ar fáil scrúdaithe ag an gCoimisiún, agus is léir ar ón bhfianaise sin go bhfuil sé tábhachtach rialacha comhchuibhithe de chuid an Aontais a bheith ann sa réimse seo chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú agus suaitheadh ar sceidealú oibríochtaí iompair agus ar fheidhmiú córas faisnéise agus cumarsáide, costais níos airde ar thrádáil trasteorann, nó táirgiúlacht níos ísle d’earraí agus seirbhísí, inter alia, a sheachaint.

Leasú    3

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar ar siúl faoi shocruithe ama samhraidh agus tá sé curtha in iúl cheana féin ag roinnt Ballstát gur fearr leo scor de chur i bhfeidhm na socruithe sin. Ina fhianaise sin uile, is gá leanúint d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú agus aon suaitheadh mór ar an bhfeidhmiú sin de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, is iomchuí deireadh a chur ar bhealach comhordaithe le socruithe ama samhraidh.

(4)  Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar ar siúl faoi na socruithe d’am an tsamhraidh, mar is léir ó fhreagairt na saoránach trí na hachainíocha a taisceadh lenar iarradh deireadh a chur le hathrú leathbhliantúil na gclog, agus ón gcomhairliúchán poiblí faoi shocruithe AE d’am an tsamhraidh, as a bhfuarthas an líon is mó freagraí riamh ar aon chomhairliúchán de chuid an Choimisiúin. Tá sé curtha in iúl cheana féin ag roinnt Ballstát gur fearr leo scor de chur i bhfeidhm na socruithe sin. I bhfianaise na bhforbairtí sin, is gá leanúint d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú agus aon suaitheadh suntasach ar an bhfeidhmiú sin de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa réimse seo a sheachaint, ar rud é a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar lánpháirtiú eacnamaíoch agus polaitiúil an Aontais. Mhol go leor saoránach deireadh a chur le hathruithe séasúracha na gclog, arna bhunú go príomha ar ábhair imní faoin tsláinte. Sna hachainíocha a fuair Parlaimint na hEorpa, áitíonn na saoránaigh roinnt achainíoch go bhfuil tionchar diúltach ag athrú na gclog, go háirithe, ar ghrúpaí leochaileacha, amhail leanaí agus seandaoine. De bhreis air sin, léiríodh i roinnt staidéar gur ann d’iarmhairtí diúltacha a bhaineann le hathrú leathbhliantúil an ama i réimsí éagsúla, amhail saincheisteanna sláinte agus éifeachtaí aige ar an rithim laethúil; sábháilteacht bóithre agus méadú ag teacht ar ráta na dtimpistí sna laethanta i ndiaidh athrú ama a dhéanamh; agus, ualaí riaracháin agus costais bhreise do go leor earnálacha laistigh den gheilleagar. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach cur chuige comhchuibhithe a bheith ann atá dea-chomhordaithe chun deireadh a chur le hathruithe ama leathbhliantúla.

Leasú    4

Togra le haghaidh treorach

Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4 a)  Tá sé ríthábhachtach síneadh fada thuaidh-theas an Aontais Eorpaigh a chur san áireamh, rud a fhágann gurb éagsúil na héifeachtaí a bhíonn ag cúrsaí ama ar sholas an lae ar fud an Aontais. Dá bharr sin, ní mór dúinn gnéithe geografacha d’am a chur san áireamh, agus na hamchriosanna atá ann faoi láthair á gcoinneáil againn.

Leasú    5

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)  Níor cheart go ndéanfadh an Treoir seo dochar do cheart gach Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir leis an am caighdeánach nó na hamanna caighdeánacha do na críocha atá faoina dhlínse agus atá faoi raon feidhme críochach na gConarthaí, agus maidir le hathruithe eile air sin. Mar sin féin, chun a áirithiú nach suaithfear feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh sa chás nach mbeadh ach cuid de na Ballstáit ag cur socruithe ama samhraidh i bhfeidhm, ba cheart do na Ballstáit gan an t-am caighdeánach a athrú in aon chríoch ar leith atá faoina ndlínse ar chúiseanna a bhaineann le hathruithe séasúracha, fiú má chuirtear in iúl gur athrú amchreasa é an t-athrú sin. Thairis sin, chun an suaitheadh a laghdú ar, inter alia, iompar, ar chumarsáid agus ar na hearnálacha eile lena mbaineann, ba cheart dóibh an Coimisiún a chur ar an eolas in am trátha go bhfuil rún acu a n-am caighdeánach a athrú agus na hathruithe ar tugadh fógra fúthu a chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin. Ba cheart don Choimisiún, ar bhonn an fhógra sin, na Ballstáit eile ar fad a chur ar an eolas ionas gur féidir leo na bearta uile is gá a dhéanamh. Lena chois sin, ba cheart dó an pobal i gcoitinne agus geallsealbhóirí a chur ar an eolas tríd an bhfaisnéis sin a fhoilsiú.

scriosta

Leasú    6

Togra le haghaidh treorach

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Dá bhrí sin, is gá deireadh a chur le comhchuibhiú na tréimhse a chumhdaíonn na socruithe ama samhraidh a leagtar síos i dTreoir 2000/84/CE agus rialacha comhchoiteanna a thabhairt isteach lena gcuirfear cosc ar na Ballstáit socruithe ama séasúracha éagsúla a thabhairt isteach trína n-am caighdeánach a athrú níos mó ná uair amháin i rith na bliana agus lena mbunófar an oibleagáid fógra a thabhairt faoi athruithe atá beartaithe ar an am caighdeánach. Is é is aidhm leis an Treoir seo ná rannchuidiú ar shlí chinntitheach le feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh agus ba cheart, dá thoradh sin, é a bhunú ar Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, arna léirmhíniú i gcomhréir le cásdlí comhsheasmhach Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

(6)  Dá bhrí sin, is gá deireadh a chur le comhchuibhiú na tréimhse a chumhdaíonn na socruithe d’am an tsamhraidh a leagtar síos i dTreoir 2000/84/CE agus rialacha comhchoiteanna a thabhairt isteach lena gcuirfear cosc ar na Ballstáit socruithe ama séasúracha difriúla a thabhairt isteach trína n-am caighdeánach a athrú níos mó ná uair amháin i rith na bliana agus lena mbunófar an oibleagáid fógra a thabhairt faoi athruithe atá beartaithe ar an am caighdeánach. Le haghaidh fheidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh, tá sé riachtanach, fad is a choimeádtar na hamchriosanna atá ann cheana, gur cheart do gach Ballstát an socrú ama céanna a chur i bhfeidhm, chun paisteáil de shocruithe ama laistigh den mhargadh inmheánach a sheachaint. Is é is aidhm leis an Treoir seo ná rannchuidiú ar shlí chinntitheach le feidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh agus ba cheart, dá thoradh sin, é a bhunú ar Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, arna léirmhíniú i gcomhréir le cásdlí comhsheasmhach Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

 

Leasú    7

Togra le haghaidh treorach

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo ón 1 Aibreán 2019, sa dóigh go dtosódh an tréimhse dheireanach ama samhraidh a bheadh faoi réir rialacha Threoir 2000/84/CE, i ngach Ballstát, ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 31 Márta 2019. Na Ballstáit sin a bhfuil rún acu, tar éis na tréimhse ama samhraidh sin, am caighdeánach a ghlacadh a chomhfhreagróidh don am a chuirtear i bhfeidhm i rith shéasúr an gheimhridh i gcomhréir le Treoir 2000/84/CE, ba cheart dóibh a n-am caighdeánach a athrú ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 27 Deireadh Fómhair 2019, sa dóigh gur ag an am céanna a dhéanfar athruithe comhchosúla buana i mBallstáit éagsúla. Is inmhianaithe go ndéanfadh na Ballstáit ar dhóigh chomhbheartaithe na cinntí maidir leis an am caighdeánach a chuirfidh gach ceann acu i bhfeidhm ó 2019 amach.

(7)  Ba cheart go dtiocfadh an Treoir seo i bhfeidhm agus go gcuirfí i bhfeidhm í an t-ochtú mí déag i ndiaidh a foilsithe in Irish Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, rud a thabharfadh go leor ama don tsochaí agus na gníomhaithe geilleagracha iad féin a oiriúnú don staid nua. Le haghaidh fheidhmiú rianúil an mhargaidh inmheánaigh, tá sé ríthábhachtach paisteáil de shocruithe ama laistigh den mhargadh inmheánach a sheachaint. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit socrú ama comhchuibhithe a chomhaontú maidir leis na hamanna caighdeánacha in AE.

Leasú    8

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Ní chuirfidh na Ballstáit athruithe séasúracha i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a n-amanna caighdeánacha.

 

2. D’ainneoin mhír 1, beidh na Ballstáit fós in ann athrú séasúrach a chur i bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a n-amanna caighdeánacha in 2019, ar choinníoll go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 27 Deireadh Fómhair 2019. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoin gcinneadh sin i gcomhréir le hAirteagal 2.

1. Ón [xx] ní chuirfidh na Ballstáit aon athrú leathbhliantúil ama i bhfeidhm.

 

2. Scriosta

Leasú    9

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Gan dochar d’Airteagal 1, má chinneann Ballstát a am caighdeánach nó a amanna caighdeánacha a athrú in aon chríoch atá ina dhlínse, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún faoi sin 6 mhí ar a laghad sula ndéanfar an t-athrú. I gcás ina dtabharfaidh Ballstát fógra den sórt sin agus nach mbeidh an fógra sin tarraingthe siar aige 6 mhí ar a laghad roimh dháta an athraithe atá beartaithe, cuirfidh an Ballstát an t-athrú sin i bhfeidhm.

 

2. Laistigh de 1 mhí den fhógra, cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit eile ar an eolas faoi agus foilseoidh sé an fhaisnéis sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

1. I gcomhréir le hAirteagal 1, déanfaidh na Ballstáit socrú ama comhchuibhithe agus comhordaithe a chur i bhfeidhm maidir le hamanna caighdeánacha an Aontais.

 

2. Scriosta

Leasú    10

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 1 Aibreán 2019 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm ón 1 Aibreán 2019.

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na forálacha sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a chinnfidh an tslí le tagairt den sórt sin a dhéanamh.

1. Na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a ghlacadh agus a fhoilsiú faoin [dáta chur i bhfeidhm na Treorach] ar a dhéanaí. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm i gcomhréir le hAirteagal 1 den Treoir seo.

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na forálacha sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a chinnfidh an tslí le tagairt den sórt sin a dhéanamh.

Leasú    11

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Aisghairtear Treoir 2000/84/CE le héifeacht ón 1 Aibreán 2019.

Aisghairtear Treoir 2000/84/CE le héifeacht ó theacht i bhfeidhm na Treorach maidir le deireadh a chur le hathruithe séasúracha ama.

Leasú    12

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm agus cuirfear i bhfeidhm í an t-ochtú mí déag tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

AN NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Deireadh a chur le hathruithe séasúracha ama

Tagairtí

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

PETI

25.10.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Cecilia Wikström

24.9.2018

VÓTÁIL CRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

14

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk

PPE

Pál Csáky, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

S&D

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

VERTS/ALE

Igor Šoltes

4

-

ECR

Notis Marias

S&D

Virginie Rozière

VERTS/ALE

Margrete Auken, Ana Miranda

1

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou

Eochair:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

(1)

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 8 Feabhra 2018 maidir le socruithe d’athrú ama (2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043


AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Deireadh a chur le hathruithe séasúracha ama

Tagairtí

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Dáta tíolactha chun PE

12.9.2018

 

 

 

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ENVI

13.9.2018

ITRE

13.9.2018

IMCO

13.9.2018

AGRI

13.9.2018

 

JURI

13.9.2018

PETI

25.10.2018

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Marita Ulvskog

25.10.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

20.2.2019

 

 

 

Dáta an ghlactha

4.3.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

23

11

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Eleonora Evi, Olle Ludvigsson, Ricardo Serrão Santos

Dáta don chur síos

7.3.2019


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH SA CHOISTE FREAGRACH

23

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner

ECR

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

11

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini

S&D

Francisco Assis, Isabella De Monte, Ricardo Serrão Santos

0

0

 

 

Eochair:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 22 Márta 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais