Eljárás : 2018/0332(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0169/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0169/2019

Viták :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0225

JELENTÉS     ***I
PDF 450kWORD 185k
7.3.2019
PE 629.635v02-00 A8-0169/2019

az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Marita Ulvskog

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Petíciós Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0639),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0408/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Bizottság által 2018. július 4. és 2018. augusztus 16. között folytatott online konzultáció eredményeire,

–  tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Jogi Bizottság és a Petíciós Bizottság véleményére (A8-0169/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok korábban úgy döntöttek, hogy nemzeti szinten a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezéseket vezetnek be. A belső piac működéséhez ezért fontos volt, hogy a nyári időszámítás kezdetének és befejezésének napja és órája az Unió egészére vonatkozóan egységesen rögzítésre kerüljön. A 2000/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel21 összhangban jelenleg valamennyi tagállam nyári időszámítást alkalmaz március utolsó vasárnapjától ugyanazon év októberének utolsó vasárnapjáig.

(1)  A tagállamok korábban úgy döntöttek, hogy nemzeti szinten a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezéseket vezetnek be. A belső piac működéséhez ezért fontos volt, hogy a nyári időszámítás kezdetének és befejezésének napja és órája az Unió egészére vonatkozóan egységesen kerüljön rögzítésre a tagállami óraátállítások összehangolása érdekében. A 2000/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel21 összhangban jelenleg valamennyi tagállam évente kétszer az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítást alkalmaz. A tagállamok a standard időszámításról március utolsó vasárnapján átállnak a nyári időszámításra, amelyet ugyanazon év októberének utolsó vasárnapjáig alkalmaznak.

__________________

__________________

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/84/EK irányelve a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezésekről (HL L 31., 2001.2.2., 21. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/84/EK irányelve a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezésekről (HL L 31., 2001.2.2., 21. o.).

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  2018. február 8-i állásfoglalásában az Európai Parlament felhívta a Bizottságot, hogy végezze el a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben foglalt rendelkezések értékelését, és amennyiben szükséges, terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. Az állásfoglalás azt is megerősítette, hogy alapvető fontosságú, hogy az időszámítás megközelítése továbbra is harmonizált legyen Unió-szerte.

(2)  Számos petíció, polgári kezdeményezés és parlamenti kérdés alapján az Európai Parlament 2018. február 8-i állásfoglalásában felhívta a Bizottságot, hogy végezze el a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben foglalt rendelkezések alapos értékelését, és amennyiben szükséges, terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. A fent nevezett állásfoglalás hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy az Unióban mindenütt fennmaradjon az időszámításra vonatkozó harmonizált és koordinált megközelítés, és egységes uniós időszámítás legyen érvényben.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok alapján fontos, hogy a kérdéses területet harmonizált uniós szabályok rendezzék annak érdekében, hogy biztosított legyen a belső piac megfelelő működése, és elkerülhetők legyenek egyebek mellett a szállítási műveletek ütemezését vagy az információs és kommunikációs rendszerek működését érintő zavarok, a határokon átnyúló kereskedelem költségeinek növekedése, illetve az árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó termelékenység visszaesése. A bizonyítékok alapján nem egyértelmű, hogy a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezések előnyei ellensúlyoznák az évi kétszeri óraátállításhoz kapcsolódó kellemetlenségeket.

(3)  A Bizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok alapján fontos, hogy a kérdéses területet harmonizált uniós szabályok rendezzék annak érdekében, hogy biztosított legyen a belső piac megfelelő működése, kiszámíthatóság és hosszú távú bizonyosság alakuljon ki, és elkerülhetők legyenek egyebek mellett a szállítási műveletek ütemezését vagy az információs és kommunikációs rendszerek működését érintő zavarok, a határokon átnyúló kereskedelem költségeinek növekedése, illetve az árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó termelékenység visszaesése.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A nyári időszámításról szóló nyilvános vita nem újkeletű, és a nyári időszámítás bevezetése óta több kezdeményezés is született, amelyek célja e gyakorlat megszüntetése volt. Egyes tagállamok nemzeti konzultációt tartottak, és a vállalkozások és az érdekelt felek többsége e gyakorlat megszüntetését támogatta. Az Európai Bizottság által kezdeményezett konzultáció ugyanerre a következtetésre jutott.

Indokolás

Az óraátállításnak már a bevezetésekor is voltak ellenzői, a jelenlegi javaslatot azonban több olyan tanulmány és konzultáció is megelőzte, amely komoly érvekkel gazdagította az ideológiai vitát. Érdemes megemlíteni a korábbi vitákat és a jelenlegi javaslathoz vezető folyamatot.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  Ebben az összefüggésben az állattenyésztők helyzete példaként szolgálhat arra, hogy a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezéseket eredetileg mennyire összeegyeztethetetlennek tartották a mezőgazdasági munkagyakorlatokkal, különösen azért, mert e gazdáknak már az új időszámítás előtt is rendkívül korán kezdődött a nap. A nyári időszámításra való féléves átállás emellett sokak szerint megnehezítette a termények vagy az állatok piacra juttatását is. És végezetül, a tehenek természetes fejési ütemben történő tejelésére tekintettel a tejhozam csökkenését is sokan vélelmezték. A korszerű mezőgazdasági berendezések és gyakorlatok forradalmasították a mezőgazdaságot, így az aggályok többsége ma már nem releváns, ugyanakkor azonban a bioritmussal és a mezőgazdasági termelők munkakörülményeivel kapcsolatos fenntartások továbbra is fennállnak.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A nyári időszámításról élénk nyilvános vita folyik, és egyes tagállamok már kifejezésre juttatták, hogy szívesen megszüntetnék a vonatkozó rendelkezések alkalmazását. E fejlemények fényében továbbra is védelmezni szükséges a belső piac megfelelő működését, és el kell kerülni, hogy a tagállamok között a szóban forgó területen megfigyelhető különbségek miatt e működésben jelentős zavarok következzenek be. Indokolt tehát összehangolt módon megszüntetni a nyári időszámítás alkalmazását.

(4)  A nyári időszámításról élénk nyilvános vita folyik. A Bizottság által lefolytatott konzultációban mintegy 4,6 millió polgár vett részt, ami a valaha a Bizottság által szervezett konzultációk során elért legnagyobb számú részvételt jelenti. Számos polgári kezdeményezés is kiemelte, hogy a polgárok aggályosnak találják a félévenkénti óraátállítást, és egyes tagállamok már kifejezésre juttatták, hogy szívesen megszüntetnék a nyári időszámítás alkalmazását. E fejlemények fényében továbbra is védelmezni szükséges a belső piac megfelelő működését, és el kell kerülni, hogy a tagállamok között a szóban forgó területen megfigyelhető különbségek miatt e működésben jelentős zavarok következzenek be. Indokolt tehát koordinált és harmonizált módon megszüntetni a nyári időszámítás alkalmazását.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A kronobiológia szerint az emberi test bioritmusára hatást gyakorol minden időváltozás, és ez károsan hathat az emberi egészségre. A legújabb tudományos bizonyítékok egyértelműen azt sugallják, hogy összefüggés van az óraátállítások és a szív- és érrendszeri betegségek között, amelyek az óraátállítások által a cirkadián ritmusban okozott zavarokhoz kapcsolódnak. Bizonyos csoportok – például a gyermekek és az idősek – különösen érzékenyen reagálnak. A közegészség védelme érdekében helyénvaló tehát megszüntetni az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítást.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Az Európai Unió tagállamainak területei a tagállamok tengerentúli területei kivételével három különböző időzónába vannak besorolva, ezek a GMT, a GMT+1 és a GMT+2. Az Európai Unió nagymértékű észak–déli kibővítése azt eredményezte, hogy a hivatalos idő nappali fényre gyakorolt hatása Unió-szerte jelentősen eltérő. Ennélfogva fontos, hogy a tagállamok időzónáik módosítása előtt figyelembe vegyék az idő, azaz a természetes időzónák és a földrajzi elhelyezkedés földrajzi szempontjait. A tagállamoknak konzultálniuk kell polgáraikkal és az érintettekkel, mielőtt megváltoztatnák időzónájukat.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  Több polgári kezdeményezés hívta fel a figyelmet arra, hogy a polgároknak aggályaik vannak a félévenkénti óraátállítással kapcsolatban, a tagállamok számára pedig időt és lehetőséget kell biztosítani saját nyilvános konzultációk és hatásvizsgálatok elvégzéséhez annak pontosabb megértése érdekében, hogy milyen következményekkel járna, ha az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás valamennyi régióban változásokon esne át.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d)  A nyári időszámítás lehetővé tette, hogy a nyári hónapok során később jöjjön el a napnyugta. Számos európai polgár számára a nyár egyet jelent a késő estig rendelkezésre álló természetes fénnyel. A „standard” időhöz való visszatérés azt eredményezné, hogy a napnyugta nyáron egy órával korábban érkezne, és erősen lecsökkenne az az időszak, amikor késő este is van természetes fény.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

4 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4e)  Számos tanulmány vizsgálta a nyári időszámításra való átállás és a szívinfarktus kockázata, a biológiai ritmus megszakadása, az alváshiány, a koncentráció és a figyelem hiánya, a balesetek kockázatának növekedése, az élettel való elégedettség alacsonyabb szintje és az öngyilkosságok száma közötti összefüggést. A hosszabb nappalok, a munkavégzést vagy iskolát követő kültéri tevékenységeknek és a napfénynek való kitettség azonban egyértelműen pozitív hosszú távú hatásokat gyakorol az általános jólétre.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

4 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4f)  Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítások kedvezőtlen hatással vannak az állatok jólétére is, ami a mezőgazdaságban is nyilvánvaló, például a tehenek kevesebbet tejelnek.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

4 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4g)  Széles körben feltételezik, hogy az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítások energiamegtakarítást eredményeznek. A múlt században valóban ez volt az óraátállítás eredeti bevezetésének fő oka. A kutatások azonban azt mutatják, hogy míg az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás az Unió egészében elhanyagolható mértékben csökkentheti az energiafogyasztást, nem minden tagállamban ez a helyzet. A nyári időszámításra való átállás révén a világításon megtakarított energiamennyiséget ellensúlyozhatja a fűtési célú megnövekedett energiafogyasztás. Ráadásul az eredményeket nehéz értelmezni, mivel azokat külső tényezők, például a meteorológia, az energiafelhasználók magatartása és a folyamatban lévő energetikai átállás erősen befolyásolják.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ez az irányelv nem sértheti az egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a Szerződések területi hatálya alá eső területekre vonatkozó standard időről vagy időkről, valamint az ilyen időt vagy időket érintő további változásokról. Annak érdekében azonban, hogy ne zavarja meg a belső piac működését az, hogy csak néhány tagállam alkalmazza a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezéseket, a tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy az évszakok váltakozásához kapcsolódó okokból változtassák meg a joghatóságuk alá tartozó bármely területen a standard időt, még akkor is, ha az adott változás egy másik időzónába való átlépésként jelenik meg. Emellett a – többek között a közlekedési, a kommunikációs és más érintett ágazatokban jelentkező – zavarok minimalizálása érdekében a tagállamoknak megfelelő időben be kell jelenteniük a Bizottságnak a standard idejük megváltoztatására irányuló szándékukat, és azt követően be kell vezetniük a bejelentett változtatásokat. A Bizottságnak a szóban forgó bejelentés alapján tájékoztatnia kell a többi tagállamot, hogy azok megtehessék a szükséges intézkedéseket. A Bizottságnak emellett az információ közzététele útján tájékoztatnia kell a nagyközönséget és az érdekelt feleket is.

(5)  Ez az irányelv nem sértheti az egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a Szerződések területi hatálya alá eső területekre vonatkozó standard időről vagy időkről, valamint az ilyen időt vagy időket érintő további változásokról. Annak érdekében azonban, hogy ne zavarja meg a belső piac működését az, hogy csak néhány tagállam alkalmazza a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezéseket, a tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy az évszakok váltakozásához kapcsolódó okokból változtassák meg a joghatóságuk alá tartozó bármely területen a standard időt, még akkor is, ha az adott változás egy másik időzónába való átlépésként jelenik meg. Emellett a – többek között a közlekedési, a kommunikációs és más érintett ágazatokban jelentkező – zavarok minimalizálása érdekében a tagállamoknak legkésőbb 2020. április 1-jéig be kell jelenteniük a Bizottságnak, hogy szándékukban áll legkésőbb 2021 októberének utolsó vasárnapjáig megváltoztatni standard idejüket.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ezért meg kell szüntetni a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben meghatározott rendelkezések által lefedett időszak harmonizációját, és olyan közös szabályokat kell bevezetni, amelyek megakadályozzák, hogy a tagállamok a standard idejük évenkénti többszöri megváltoztatása útján különböző, évszakoktól függő rendelkezéseket alkalmazzanak az időszámításra vonatkozóan, valamint amely szabályok kötelezővé teszik a standard időt érintő tervezett változtatások bejelentését. Az irányelv célja az, hogy meghatározó módon hozzájáruljon a belső piac zavartalan működéséhez, következésképpen az irányelvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkén kell alapulnia, az Európai Unió Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata szerinti értelmezésnek megfelelően.

(6)  Ezért meg kell szüntetni a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben meghatározott rendelkezések által lefedett időszak harmonizációját, és olyan közös szabályokat kell bevezetni, amelyek megakadályozzák, hogy a tagállamok a standard idejük évenkénti többszöri megváltoztatása útján különböző, évszakoktól függő rendelkezéseket alkalmazzanak az időszámításra vonatkozóan. Az irányelv célja az, hogy meghatározó módon hozzájáruljon a belső piac zavartalan működéséhez, következésképpen az irányelvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkén kell alapulnia, az Európai Unió Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata szerinti értelmezésnek megfelelően.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Azt a döntést, hogy az egyes tagállamokban melyik standard időt alkalmazzák, konzultációknak és tanulmányoknak kell megelőznie, amelyek figyelembe veszik a polgárok preferenciáit, a földrajzi eltéréseket, a regionális különbségeket, a standard munkaidőt és más olyan tényezőket, amelyek az adott tagállam szempontjából fontosak. Ezért a tagállamok számára elegendő időt kell biztosítani a javaslat hatásának elemzésére és a lakosságaikat legjobban szolgáló megoldás kiválasztására, figyelembe véve ugyanakkor a belső piac megfelelő működését is.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Az évszakok változásától független óraátállítás átállási költségekkel jár, különösen a közlekedési és más ágazatok informatikai rendszerei esetében. Az átmeneti költségek jelentős csökkentése érdekében észszerű felkészülési időre van szükség ezen irányelv végrehajtásához.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az irányelvet 2019. április 1-jétől kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK irányelv szabályainak hatálya alá tartozó utolsó nyári időszámítási időszak valamennyi tagállamban 2019. március 31-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, amelyek az említett nyári időszámítási időszakot követően olyan standard időt kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK irányelv szerint a téli időszakban alkalmazott időnek felel meg, 2019. október 27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a standard idejüket, hogy a különböző tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós változtatásokra azonos időben kerüljön sor. Kívánatos, hogy a tagállamok egymással egyeztetve döntsenek arról, hogy 2019-től milyen standard időt fognak alkalmazni.

(7)  Az irányelvet 2021. április 1-jétől kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK irányelv szabályainak hatálya alá tartozó utolsó nyári időszámítási időszak valamennyi tagállamban 2021. márciusának utolsó vasárnapján, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, amelyek az említett nyári időszámítási időszakot követően olyan standard időt kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK irányelv szerint a téli időszakban alkalmazott időnek felel meg, 2020. októberének utolsó vasárnapján, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a standard idejüket, hogy a különböző tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós változtatásokra azonos időben kerüljön sor. Kívánatos, hogy a tagállamok egymással egyeztetve döntsenek arról, hogy 2021-től milyen standard időt fognak alkalmazni.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Ezen irányelv összehangolt végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamoknak együtt kell működniük egymással, és az időszámítással kapcsolatban általuk tervezett rendszerre vonatkozó döntéseiket összehangolt és egyeztetett módon kell meghozniuk. Ezért koordinációs mechanizmust kell bevezetni, amely minden tagállam egy-egy kijelölt képviselőjéből és a Bizottság egy képviselőjéből áll. A jelentős zavarok elkerülése érdekében a koordinációs mechanizmus ekretében megvitatják és értékelik az egyes tagállamok bármely tervezett döntésének a belső piac működésére gyakorolt lehetséges hatását.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  A Bizottságnak értékelnie kell, hogy a különböző tagállamokban az időszámítással kapcsolatban tervezett intézkedések akadályozhatják-e jelentős mértékben és tartósan a belső piac megfelelő működését. Ha ezen értékelés következményeképpen a tagállamok nem vizsgálják felül az időszámítással kapcsolatban tervezett intézkedéseiket, akkor a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy legfeljebb 12 hónappal elhalassza ezen irányelv alkalmazásának időpontját, és adott esetben jogalkotási javaslatot nyújtson be. Ezért, valamint az ezen irányelv megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni azzal a jogkörrel, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon ezen irányelv alkalmazásának legfeljebb 12 hónappal történő elhalasztására vonatkozóan.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok végrehajthatnak egy, az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket vagy időiket érintő változtatást 2019-ben, amennyiben ezt 2019. október 27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor teszik meg. A tagállamok a 2. cikknek megfelelően bejelentik ezt a döntésüket.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok végrehajthatnak egy, az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket vagy időiket érintő változtatást 2021-ban, amennyiben ezt ugyanezen év utolsó vasárnapján, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor teszik meg. A tagállamok e rendelkezésekről legkésőbb 2020. április 1-jéig tájékoztatják a Bizottságot.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy a joghatósága alá tartozó valamely területen megváltoztatja a standard időt, ezt a változás hatálybalépése előtt legalább 6 hónappal bejelenti a Bizottságnak. Ha egy tagállam ilyen bejelentést tett, és nem vonta azt vissza legalább 6 hónappal a tervezett változás dátuma előtt, akkor a tagállam köteles végrehajtani a változtatást.

(1)  Koordinációs mechanizmus jön létre azzal a céllal, hogy az egész Unióban harmonizált és összehangolt megközelítést biztosítson az időszámításra vonatkozó rendelkezések tekintetében.

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a bejelentéstől számított 1 hónapon belül tájékoztatja arról a tagállamokat, és közzéteszi az információt az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2)  A koordinációs mechanizmus az egyes tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság egy képviselőjéből áll.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ha valamely tagállam értesíti a Bizottságot az 1. cikk (2) bekezdése szerinti döntéséről, akkor a koordinációs mechanizmus működésbe lép, és a jelentős zavarok elkerülése érdekében megvitatják és értékelik a tervezett változtatásnak a belső piac működésére gyakorolt potenciális hatását.

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Amennyiben a (2a) bekezdésben említett értékelés alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a tervezett változtatás jelentős hatást gyakorol a belső piac megfelelő működését, erről tájékoztatja a bejelentést küldő tagállamot.

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)  A bejelentő tagállam legkésőbb 2020. október 31-ig határoz arról, hogy továbbra is kitart-e szándéka mellett. Amennyiben a bejelentő tagállam úgy dönt, hogy fenntartja a szándékát, részletes magyarázatot kell adnia arra, hogy miként fogja kezelni a változtatásnak a belső piac működésére gyakorolt negatív hatását.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról.

(1)  A Bizottság legkésőbb 2025. december 31-ig értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv alkalmazásáról és végrehajtásáról, szükség esetén – valamennyi releváns érdekelt fél bevonásával készített alapos hatásvizsgálat alapján – az irányelv felülvizsgálatra vonatkozó jogalkotási javaslattal együtt.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok legkésőbb 2024. április 30-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják a releváns információkat.

(2)  A tagállamok legkésőbb 2025. április 30-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják a releváns információkat.

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok legkésőbb 2019. április 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

(1)  A tagállamok legkésőbb 2021. április 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2019. április 1-jétől alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket 2021. április 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

 

(1) A Bizottság a 2. cikkben említett koordinációs mechanizmussal szoros együttműködésben az egész Unióban szorosan nyomon követi az időszámításra vonatkozó tervezett intézkedéseket.

 

(2) A Bizottságot felruházzák azzal a jogkörrel, hogy ha azt állapítja meg, hogy a tagállamok által a 1. cikk (2) bekezdés alapján bejelentett, az időszámításra vonatkozó intézkedések jelentős mértékben és tartósan akadályozhatják a belső piac megfelelő működését, akkor felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy legfeljebb 12 hónappal elhalassza ezen irányelv alkalmazásának időpontját, és adott esetben jogalkotási javaslatot nyújtson be.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

4 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. cikk

 

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2)  A Bizottság számára megadott, a 4a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó jogkör [ezen irányelv hatálybalépésének időpontja]-tól [ezen irányelv alkalmazásának dátuma]-ig érvényes.

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 4a. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)  A 4a. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. cikk

5. cikk

A 2000/84/EK irányelv 2019. április 1-jével hatályát veszti.

A 2000/84/EK irányelv 2021. április 1-jével hatályát veszti.

(1)

HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

HÁTTÉR

Az elmúlt évszázadban az évszakokhoz igazodó óraátállítás gyakorlatát Európában több időszakban is alkalmazták. Ennek különböző okai voltak, de a leggyakoribb közülük az energiatakarékosság. Az energiatakarékosság az egyik oka annak is, hogy az uniós tagállamok meglehetősen hosszú időszakokra, évszakokhoz igazodva átállítják időszámításukat. A jelenlegi uniós jogszabályokat 2001-ben vezették be.

Tanulmányok kimutatták, hogy az évszakok szerinti óraátállítás hatással van a közlekedésre, a belső piacra, a mezőgazdaságra, az energiaágazatra és a közegészségügyre, hogy csupán néhány ágazatot említsünk. Nyilvánvaló, hogy az EU-ban a közlekedés és a belső piac működésének biztosítása érdekében összehangolt időszámítási rendszerre van szükség.

Bizonyos vonatkozásokban azonban az óraátállítás kedvezőtlen hatásokat gyakorol. A mezőgazdaságban az időszámítás megváltoztatása negatív következményekkel jár a terméshozamra és az állatok jólétére, és megtöri a haszonállat-állományok bioritmusát, befolyásolva például a tehenek tejhozamát. Az óraátállítás az emberek egészségi állapotára is gyakorol kedvezőtlen hatásokat, amelyekre a gyermekek és az idősek a legérzékenyebbek. Tanulmányok azt is kimutatják, hogy az emberek közérzete általában véve romlik, mert az időszámítás megváltoztatásának következtében megtörik az ún. „cirkadián ritmus” (a „napi biológiai óra”), fokozott alvásproblémákat és fáradtságot okozva. Az energiaágazatban ma már egyáltalán nem tapasztalhatók az időszámítás megváltoztatásából származó egyértelmű előnyök.

Az elmúlt években egyre többen vonják kétségbe az időszámítás évszakokhoz igazodó megváltoztatását, és a viták során a nemzeti parlamentekhez és az Európai Parlamenthez eljuttatott polgári kezdeményezések születtek.

2018 februárjában az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben felszólította a Bizottságot, hogy vizsgálja felül az évszakokhoz igazodó óraátállításról szóló irányelvet, és ha szükséges, vizsgálja felül azt.

A 2018 nyarán a Bizottság által lefolytatott nyílt konzultáció kérdéseire mintegy 4,6 millió válasz érkezett, amelyek 84%-a az évszakokhoz igazodó óraátállítás megszüntetése mellett foglalt állást.

A 2018 szeptemberében terjesztette elő az évszakokhoz igazodó óraátállításról szóló irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatát. A Bizottság a javaslatában azt javasolja, hogy az óraátállítás megszüntetésére 2019. április 1-jétől kerüljön sor, választási lehetőséget hagyva ugyanakkor a tagállamok számára ahhoz, hogy rendes (állandó) időszámításukat maguk határozzák meg.

AZ ELŐADÓ ÁLLÁSPONTJA

Az előadó üdvözli az időszakos óraátállítások megszüntetéséről folytatott vitát. Az előadó örvendetesnek tartja, hogy az óraátállítás kapcsán a Bizottság által lefolytatott nyílt konzultációs eljárás a közvélemény ilyen erős érdeklődését váltotta ki, hogy mintegy 4,6 millió válasz érkezett. Az évszakok szerinti óraátállítás sok polgárt érint, ezért az előadó pozitívnak tartja, hogy a vita az irányelv felülvizsgálatát is eredményezte.

Az előadó támogatja a Bizottságnak az időszakos óraátállítások megszüntetésére vonatkozó javaslatát. Az előadó azonban úgy véli, hogy a Bizottság javaslata bizonyos fokig kidolgozatlan, mivel az irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat elkészítése előtt nem készült megfelelő hatásvizsgálat. A Bizottság által folytatott nyílt konzultáció is viszonylag rövid idő –, a szokásos tizenkét hét helyett nyolc hét – alatt zajlott le. Ez sajnálatos, mivel a jogalkotási javaslatokhoz kapcsolódó hatásvizsgálat fontos eszköz ahhoz, hogy a politikai döntéshozók elegendő információval rendelkezzenek végső döntésük megalapozásához.

Az EU-ban a közlekedés és a belső piac megfelelő működését biztosítani kell, ezért az előadó véleménye szerint alapvető, hogy összehangolt időszámítási rendszer álljon rendelkezésre. Az előadó azonban fontosnak tartja, hogy a tagállamok megtarthassák saját rendes időszámításuk meghatározására vonatkozó hatáskörüket. A közlekedés és a belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében ezért az előadó ösztönzi a tagállamokat, hogy egymás között hangolják össze az időzóna és a standard idő megválasztásával kapcsolatos munkájukat. Az e tekintetben hozandó döntések összehangolása történhet a tagállamokban hálózat formájában működő kijelölt kapcsolattartó pontok közötti információcsere révén.

Az előadó támogatja a Bizottság azon javaslatát, hogy a tagállamoknak – még mielőtt bármilyen tényleges változtatást eszközölnének – értesíteniük kelljen döntésükről a Bizottságot. Ugyanezt a tájékoztatást azonban nemcsak a Bizottsághoz, hanem – azzal egyidejűleg – a tagállamokhoz is el kell juttatni. Az összehangolt információcserét megkönnyíthetik az előadó által javasolt, a tagállamokban hálózat formájában működő kijelölt kapcsolattartó pontok.

Mivel a közlekedés és a belső piac megfelelő működését csak a kiszámíthatóság és a hosszú távú szemlélet biztosíthatja, az előadó azt javasolja, hogy az állandó időszámítás bevezetésének időpontját 18 hónappal megelőző időszak megfelelő időszak lenne ahhoz, hogy a tagállamok tájékoztassák a Bizottságot és a többi tagállamot.

Az előadó úgy véli, hogy a közlekedés és a belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében a végrehajtás tekintetében nem a változtatások hatályba lépésének konkrét időpontját kell előírni, hanem az irányelv elfogadásától számított két éves időszakot kell a tagállamok rendelkezésére bocsátani. Az előadó mindazonáltal úgy véli, hogy a szóban forgó irányelvet a lehető legrövidebb időn belül el kell fogadni.


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (25.2.2019)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

A vélemény előadója: Bolesław G. Piecha

RÖVID INDOKOLÁS

Az utóbbi években a nyári időszámítás igen vitatott téma volt. A polgároktól, az Európai Parlamenttől és egyes uniós tagállamoktól érkező számos kérelem arra késztette a Bizottságot, hogy döntsön a jelenlegi uniós nyári időszámítás működésének vizsgálatáról, és értékelje, hogy ezt meg kell-e változtatni vagy sem.

Az uniós nyári időszámítás azt jelenti, hogy az órákat minden uniós tagállamban évente kétszer átállítják, hogy az évszakok során változó mennyiségű természetes fényt a lehető legjobban kihasználják. Március utolsó vasárnapjának reggelén az órákat egy órával előre állítjuk, majd október utolsó vasárnapjának reggelén egy órával vissza, visszatérve így a standard időhöz.

A nyári időszámításhoz kapcsolódó egészségügyi problémák köre igen széles, felölel rövid távú (azaz az óraátállítást követő napokban tapasztalható) és hosszú távú, valamint pozitív és negatív hatásokat egyaránt. Az óraátállítás miatt a biológiai óra megzavarása által okozott, az emberi egészségre gyakorolt hatások azonban még nem egyértelműek, és további mélyreható kutatásokra van szükség az óraátállításhoz való alkalmazkodás folyamata tekintetében.

A nyári időszámításra vonatkozó rendelkezésekről szóló nyilvános konzultáció során az összes válaszadó többsége (76%) azt állította, hogy negatív tapasztalata van a téli és a nyári időszámítás közötti átállással kapcsolatban. E válaszok 43%-a egészségügyi problémákhoz és egészséggel kapcsolatos aggodalmakhoz fűződött, 20%-a pedig az energiamegtakarítás hiányával indokolt.

E negatív tapasztalatok fényében a Bizottság úgy döntött, hogy figyelembe veszi a nyári időszámítás potenciálisan káros egészségügyi hatásait, amelyek számos tanulmány és vita tárgyát képezték. Néhány tanulmány vizsgálja a nyári időszámításra való átállás és a szívinfarktus kockázata, a biológiai ritmus megszakadása, az alváshiány, a koncentráció és a figyelem hiánya, a balesetek kockázatának növekedése, az élettel való elégedettség alacsonyabb szintje és az öngyilkosságok száma közötti összefüggést.

Bár a lehetséges negatív hatások listája hosszú, egyes tanulmányok egyértelmű pozitív hosszú távú hatásokat állapítanak meg az általános jólét tekintetében, ami a hosszabb nappaloknak, a munkavégzést vagy iskolát követő kültéri tevékenységeknek és a napfénynek való kitettségnek köszönhető.

Bár én személy szerint örömmel fogadom a Bizottság új kezdeményezését, és elfogadom az uniós nyári időszámítás egyes lehetséges egészségügyi hatásait, a tagállamok érdekeinek megfelelően a tagállamok mérlegelési jogkörében kell hagyni az óraátállítással kapcsolatos választások nagy részét.

Ezért szándékomban áll jelezni a javaslat egyes egészséggel kapcsolatos szempontjait, megemlítve néhány figyelembe vehető pozitív és negatív elemet, ugyanakkor tartózkodok attól, hogy döntéseket kényszerítsek a tagállamokra. Természetesen pozitívan szeretnék hozzáállni az Európai Bizottság javaslatához, de ahhoz, hogy az egészségügyi politika keretében összhangban álljunk a szubszidiaritás elvével, lehetővé kell tennünk, hogy a tagállamok harmonizált módon hozzák meg saját határozataikat.

Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy még ha egyértelmű végső döntést hoznánk is, különösen annak köszönhetően, hogy ez a jogszabályalkotás a végéhez közeledik, meg kell vizsgálnunk az egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos empirikus bizonyítékokat. A konkrét kérdéssel kapcsolatos összes hozzáférhető adat valódi és őszinte vizsgálata és összegyűjtése azonban nem segíti elő feladatunkat egy olyan döntés meghozatalában, amelyet tudományosan bizonyított érvek egyértelműen alátámasztanak. Határozott véleményem az, hogy ki kell fejeznünk a fennmaradó munka lezárására irányuló szándékot, tekintettel az európai polgárok által egyértelműen kifejtett akaratra, ugyanakkor el kell ismernünk nyilvánvaló korlátainkat – a szűkösen rendelkezésre álló empirikus adatokat és a tagállamok közös álláspontjának hiányát. Ezen okokból helyénvalónak tűnik, hogy fontolóra vegyük a folyamatban lévő tárgyalások némi halasztását, mivel dolgozni csak konkrétabb adatok és a tagállamok egyértelműbb üzenete alapján tudunk, melyek tudatják velünk és iránymutatást nyújtanak beteljesületlen elvárásaik vonatkozásában.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok alapján fontos, hogy a kérdéses területet harmonizált uniós szabályok rendezzék annak érdekében, hogy biztosított legyen a belső piac megfelelő működése, és elkerülhetők legyenek egyebek mellett a szállítási műveletek ütemezését vagy az információs és kommunikációs rendszerek működését érintő zavarok, a határokon átnyúló kereskedelem költségeinek növekedése, illetve az árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó termelékenység visszaesése. A bizonyítékok alapján nem egyértelmű, hogy a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezések előnyei ellensúlyoznák az évi kétszeri óraátállításhoz kapcsolódó kellemetlenségeket.

(3)  A Bizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok alapján fontos, hogy a kérdéses területet harmonizált uniós szabályok rendezzék annak érdekében, hogy biztosított legyen a belső piac megfelelő működése, a hosszú távú állandóság és kiszámíthatóság és elkerülhetők legyenek egyebek mellett a szállítási műveletek ütemezését vagy az információs és kommunikációs rendszerek működését érintő zavarok, a határokon átnyúló kereskedelem költségeinek növekedése, illetve az árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó termelékenység visszaesése. A bizonyítékok alapján nem teljesen egyértelmű, hogy a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezések előnyei ellensúlyoznák az évi kétszeri óraátállításhoz kapcsolódó kellemetlenségeket, és az eredmények területenként eltérnek egymástól.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

Hatályos szöveg

Módosítás

(4)  A nyári időszámításról élénk nyilvános vita folyik, és egyes tagállamok már kifejezésre juttatták, hogy szívesen megszüntetnék a vonatkozó rendelkezések alkalmazását. E fejlemények fényében továbbra is védelmezni szükséges a belső piac megfelelő működését, és el kell kerülni, hogy a tagállamok között a szóban forgó területen megfigyelhető különbségek miatt e működésben jelentős zavarok következzenek be. Indokolt tehát összehangolt módon megszüntetni a nyári időszámítás alkalmazását.

(4)  A nyári időszámításról élénk nyilvános vita folyik, amint az a Bizottság nyilvános konzultációs eljárása során a polgároktól kapott 4,6 millió válaszból is egyértelműen kiderült, amelyben a válaszadók egyértelmű többsége ellenezte az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítást. Az óraátállítás megszüntetésének fő okai az emberi egészségre gyakorolt hatások (43%), melyet az energiamegtakarítás hiánya követ (20%). Bár a nyilvános konzultációban részt vevők 70%-a egyetlen tagállamból származott, egyes tagállamok már kifejezésre juttatták, hogy szívesen megszüntetnék a vonatkozó rendelkezések alkalmazását. Néhány tagállam parlamentje felszólítja kormányát, hogy lépjen fel az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítások ellen az EU-ban. Nemzeti jogalkotási kezdeményezések indultak az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítások megszüntetésére. E fejlemények fényében továbbra is védelmezni szükséges a belső piac megfelelő működését, és el kell kerülni, hogy a tagállamok között a szóban forgó területen megfigyelhető különbségek miatt e működésben jelentős zavarok következzenek be. Indokolt tehát összehangolt módon megszüntetni a nyári időszámítás alkalmazását.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Európai Unió tagállamainak területei a tagállamok tengerentúli területei kivételével három különböző időzónába vannak besorolva, ezek a GMT, a GMT+1 és a GMT+2. Az Európai Unió nagymértékű észak–déli kiterjedése azt jelenti, hogy a hivatalos idő nappali fényre gyakorolt hatása Unió-szerte jelentősen eltérő. Ennélfogva fontos, hogy a tagállamok időzónáik módosítása előtt figyelembe vegyék az idő, azaz a természetes időzónák és a földrajzi elhelyezkedés földrajzi szempontjait. A tagállamoknak konzultálniuk kell polgáraikkal és az érintettekkel, mielőtt megváltoztatnák időzónájukat.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A nyári időszámítás lehetővé tette, hogy a nyári hónapok során később jöjjön el a napnyugta. Számos európai polgár számára a nyár egyet jelent a késő estig rendelkezésre álló természetes fénnyel. A „standard” időhöz való visszatérés azt eredményezné, hogy a napnyugta nyáron egy órával korábban érkezne, és erősen lecsökkenne az az időszak, amikor késő este is van természetes fény.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  Számos tanulmány vizsgálta a nyári időszámításra való átállás és a szívinfarktus kockázata, a biológiai ritmus megszakadása, az alváshiány, a koncentráció és a figyelem hiánya, a balesetek kockázatának növekedése, az élettel való elégedettség alacsonyabb szintje és az öngyilkosságok száma közötti összefüggést. A hosszabb nappalok, a munkavégzést vagy iskolát követő kültéri tevékenységeknek és a napfénynek való kitettség azonban egyértelműen pozitív hosszú távú hatásokat gyakorol az általános jólétre.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

4 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d)  A kronobiológia szerint az emberi test bioritmusára hatást gyakorol minden időváltozás, és ez károsan hathat az egészségre. Míg a legtöbb ember esetében néhány napot vesz igénybe az új változásokhoz való alkalmazkodás, bizonyos kronotípusok esetében több hétre vagy akár hosszabb időre van szükség. Bizonyos csoportok – például a gyermekek és az idősek – különösen kiszolgáltatottak. A tavaszi óraátállítás különösen komoly, mivel egyes tanulmányok például azt sugallják, hogy az óraátállítást követő első két napban magasabb az iszkémiás agyvérzések aránya. Összefüggés van továbbá az óraátállítások és a szív- és érrendszeri betegségek között, amelyek az óraátállítások által a cirkadián ritmusban okozott zavarokhoz kapcsolódnak.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

4 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4e)  Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítások kedvezőtlen hatással vannak az állatok jólétére is, ami a mezőgazdaságban is nyilvánvaló, például a tehenek kevesebbet tejelnek.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

4 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4f)  Széles körben feltételezik, hogy az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítások energiamegtakarítást eredményeznek. A múlt században valóban ez volt az óraátállítás eredeti bevezetésének fő oka. A kutatások azonban azt mutatják, hogy míg az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás az Unió egészében elhanyagolható mértékben csökkentheti az energiafogyasztást, nem minden tagállamban ez a helyzet. A nyári időszámításra való átállás révén a világításon megtakarított energiamennyiséget ellensúlyozhatja a fűtési célú megnövekedett energiafogyasztás. Ráadásul az eredményeket nehéz értelmezni, mivel azokat külső tényezők, például a meteorológia, az energiafelhasználók magatartása és a folyamatban lévő energetikai átállás erősen befolyásolják.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ez az irányelv nem sértheti az egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a Szerződések területi hatálya alá eső területekre vonatkozó standard időről vagy időkről, valamint az ilyen időt vagy időket érintő további változásokról. Annak érdekében azonban, hogy ne zavarja meg a belső piac működését az, hogy csak néhány tagállam alkalmazza a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezéseket, a tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy az évszakok váltakozásához kapcsolódó okokból változtassák meg a joghatóságuk alá tartozó bármely területen a standard időt, még akkor is, ha az adott változás egy másik időzónába való átlépésként jelenik meg. Emellett a – többek között a közlekedési, a kommunikációs és más érintett ágazatokban jelentkező – zavarok minimalizálása érdekében a tagállamoknak megfelelő időben be kell jelenteniük a Bizottságnak a standard idejük megváltoztatására irányuló szándékukat, és azt követően be kell vezetniük a bejelentett változtatásokat. A Bizottságnak a szóban forgó bejelentés alapján tájékoztatnia kell a többi tagállamot, hogy azok megtehessék a szükséges intézkedéseket. A Bizottságnak emellett az információ közzététele útján tájékoztatnia kell a nagyközönséget és az érdekelt feleket is.

(5)  Ez az irányelv nem sértheti az egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a Szerződések területi hatálya alá eső területekre vonatkozó standard időről vagy időkről, valamint az ilyen időt vagy időket érintő további változásokról. Annak érdekében azonban, hogy ez ne zavarja meg a belső piac működését, a tagállamoknak kell megegyezniük a standard idő lehetséges megváltoztatásáról a többi tagállammal, és adott esetben összehangolt megközelítést kell elfogadniuk. Annak elkerülése érdekében, hogy csak néhány tagállam alkalmazza a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezéseket, a tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy az évszakok váltakozásához kapcsolódó okokból változtassák meg a joghatóságuk alá tartozó bármely területen a standard időt, még akkor is, ha az adott változás egy másik időzónába való átlépésként jelenik meg. Emellett a – többek között a közlekedési, a kommunikációs és más érintett ágazatokban jelentkező – zavarok minimalizálása érdekében a tagállamoknak megfelelő időben be kell jelenteniük a Bizottságnak a standard idejük megváltoztatására irányuló szándékukat, és azt követően be kell vezetniük a bejelentett változtatásokat. A Bizottságnak a szóban forgó bejelentés alapján tájékoztatnia kell a többi tagállamot, hogy azok megtehessék a szükséges intézkedéseket. A Bizottságnak emellett az információ közzététele útján haladéktalanul tájékoztatnia kell a nagyközönséget és az érdekelt feleket is, miután a tagállamoktól származó valamennyi értesítést megkapta.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamoknak a belső piac megfelelő működésének biztosítása és az érintett ágazatok, polgárok és fogyasztók szempontjából kiszámíthatóvá tétele érdekében össze kell hangolniuk egymás között az általuk választott standard időket, amelyeket lehetőség szerint maradéktalanul össze kell hangolni a tagállamok között, hogy elkerüljék a túlságosan eltérő időzónákat az Unióban. Bár jogilag nem lehet arra kötelezni a tagállamokat, hogy egy meghatározott időzónát válasszanak, minden erőfeszítést meg kell tenni a szükségtelen komplikációk elkerülése érdekében. Ezért a tagállamoknak konzultálniuk kell egymással és a Bizottsággal az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetésére vonatkozó határozataikról. E célból minden tagállam kijelöl egy képviselőt, aki konzultál a Bizottsággal és a többi tagállammal.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az irányelvet 2019. április 1-jétől kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK irányelv szabályainak hatálya alá tartozó utolsó nyári időszámítási időszak valamennyi tagállamban 2019. március 31-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, amelyek az említett nyári időszámítási időszakot követően olyan standard időt kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK irányelv szerint a téli időszakban alkalmazott időnek felel meg, 2019. október 27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a standard idejüket, hogy a különböző tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós változtatásokra azonos időben kerüljön sor. Kívánatos, hogy a tagállamok egymással egyeztetve döntsenek arról, hogy 2019-től milyen standard időt fognak alkalmazni.

(7)  Az irányelvet 2020. március 30-tól kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK irányelv szabályainak hatálya alá tartozó utolsó nyári időszámítási időszak valamennyi tagállamban 2020. március 30-án, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, amelyek az említett nyári időszámítási időszakot követően olyan standard időt kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK irányelv szerint a téli időszakban alkalmazott időnek felel meg, 2020. október 25-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a standard idejüket, hogy a különböző tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós változtatásokra azonos időben kerüljön sor. Kívánatos, hogy a tagállamok egymással egyeztetve döntsenek arról, hogy 2020-tól milyen standard időt fognak alkalmazni.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A tagállamok nem alkalmaznak az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket vagy időiket érintő változtatásokat.

1.  A tagállamok nem alkalmaznak az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket vagy időiket érintő változtatásokat.

2.  Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok végrehajthatnak egy, az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket vagy időiket érintő változtatást 2019-ben, amennyiben ezt 2019. október 27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor teszik meg. A tagállamok a 2. cikknek megfelelően bejelentik ezt a döntésüket.

2.  Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok végrehajthatnak egy, az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket vagy időiket érintő változtatást 2020-ban, amennyiben ezt 2020. október 25-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor teszik meg. A tagállamok a 2. cikknek megfelelően bejelentik ezt a döntésüket.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 és 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy a joghatósága alá tartozó valamely területen megváltoztatja a standard időt, ezt a változás hatálybalépése előtt legalább 6 hónappal bejelenti a Bizottságnak. Ha egy tagállam ilyen bejelentést tett, és nem vonta azt vissza legalább 6 hónappal a tervezett változás dátuma előtt, akkor a tagállam köteles végrehajtani a változtatást.

(1)  Az 1. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy a joghatósága alá tartozó valamely területen megváltoztatja a standard időt, ezt a változás hatálybalépése előtt legalább 6 hónappal bejelenti a Bizottságnak. Ha egy tagállam ilyen bejelentést tett, és nem vonta azt vissza legalább 6 hónappal a tervezett változás dátuma előtt, akkor a tagállam köteles végrehajtani a változtatást.

 

(1a)  Az (1) bekezdésben említett határozat meghozatala előtt a tagállamok konzultálnak az összes többi tagállammal. A Bizottság elősegíti ezt a konzultációt. Minden tagállam kijelöl egy képviselőt, aki a Bizottsággal és a többi tagállammal folytatott konzultációért felel.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2)  A Bizottság a bejelentéstől számított 1 hónapon belül tájékoztatja arról a tagállamokat, és közzéteszi az információt az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2)  A Bizottság a bejelentéstől számított 1 hónapon belül tájékoztatja arról a tagállamokat, és közzéteszi az információt az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A Bizottság emellett haladéktalanul tájékoztatja a nagyközönséget, miután a tagállamoktól származó valamennyi értesítést megkapta.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról.

(1)  A Bizottság legkésőbb hét évvel ezen irányelv elfogadását követően december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok legkésőbb 2024. április 30-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják a releváns információkat.

(2)  A tagállamok legkésőbb hét évvel ezen irányelv elfogadását követően április 30-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják a releváns információkat.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok legkésőbb 2019. április 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok legkésőbb 2020. március 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket a rendelkezéseket 2019. április 1-jétől alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket 2020. március 30-tól alkalmazzák.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2000/84/EK irányelv 2019. április 1-jével hatályát veszti.

A 2000/84/EK irányelv 2020. március 30-ával hatályát veszti.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése

Hivatkozások

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

13.9.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Bolesław G. Piecha

22.10.2018

Vizsgálat a bizottságban

21.1.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

9

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Christofer Fjellner, Martin Häusling, Jan Huitema, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Czesław Hoc, Olle Ludvigsson, Anthea McIntyre, Tonino Picula

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

49

+

ALDE :

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR :

Arne Gericke, Czesław Hoc, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL :

Stefan Eck, Kateřina Konečná

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Peter Liese, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Mihai Ţurcanu

S&D:

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Tonino Picula, Pavel Poc, Christel Schaldemose

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Martin Häusling, Davor Škrlec

9

-

ALDE :

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis

ECR :

Anthea McIntyre

EFDD:

Julia Reid

S&D:

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor

1

0

VERTS/ALE:

Bas Eickhout

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (19.2.2019)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

A vélemény előadója: Sven Schulze

RÖVID INDOKOLÁS

A nyári időszámítás célja a természetes fény előnyeinek kiaknázása. Amikor egy órával előreállítjuk az órát (mivel tavasszal már hosszabbak a napok), akkor a valóságban is ennyivel később megy le a nap, és ez tart őszig, amikor az órát visszaállítjuk. Ezt a gyakorlatot a világon több mint 60 országban alkalmazzák. Az EU tagállamaiban az ún. „nyári időszámítás” („daylight saving time”) régi hagyományra nyúlik vissza, és sok tagállam saját nyári időszámítási rendszert dolgozott ki. Az első uniós harmonizációs kísérletek az 1970-es évekre tehetők, és céljuk a belső piac hatékony működésének megkönnyítése volt.

A jelenleg hatályos jogszabály – ennek eltörlése van most napirenden – a 2000/84/EK irányelv, amely a nyári időszámítás egész EU-ra kiterjedő egységes alkalmazását szabályozza. Még az Európában fekvő nem uniós országok többsége is összehangolta nyári időszámítását az EU rendszerével.

Sok tudományos kutatásra fordítottak forrásokat annak érdekében, hogy felmérjék a nyári időszámítás előnyeit és hátrányait. Az elemzésekből kiderül, hogy a nyári időszámítás előnyökkel jár a belső piacra (nevezetesen a közlekedési ágazatra) és a kültéri szabadidős tevékenységekre nézve, továbbá marginális megtakarítást eredményez az energiafogyasztásban. A nyári időszámítás más gazdasági ágazatokra gyakorolt hatása továbbra sem egyértelmű.

Be kell vallani, hogy a nyári időszámítás lehetséges pozitív és negatív hatásai tekintetében rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok és ismeretek még mindig rendkívül hiányosak és töredékesek.

Egészségügyi kutatások azonban összefüggésbe hozzák a nyári időszámítást az emberi bioritmus (az ún. „cirkadián ritmus”) zavarával. Tudományos megállapításokból következik, hogy az emberi bioritmusra gyakorolt hatás még erősebb lehet, mint korábban gondolták. Tudományos tények azonban csak rendkívül korlátozott mértékben állnak rendelkezésre.

Az órák évente kétszer történő átállításán alapuló rendszer indokoltságát egyre több polgár vonja kétségbe, és az Európai Parlament is megkérdőjelezi. Ugyanakkor mindeddig még egyetlen uniós tagállam kormánya sem kérte a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezések módosítását. Egyes harmadik országok, például Oroszország vagy a közelmúltban Törökország ötéves és hosszabb átmeneti időszakok mellett megszüntették nyári időszámításukat.

2018. február 8-i állásfoglalásában(1) az Európai Parlament felhívta a Bizottságot, hogy végezze el a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben foglalt rendelkezések értékelését, és amennyiben szükséges, terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot.

Az Európai Bizottság nem végzett hatásértékelést, de lefolytatott egy nyilvános konzultációt, amelyre mintegy 4,6 millió választ kapott – a legtöbbet, ami bizottsági konzultációra valaha érkezett –, amelyek 84%-a támogatta az évi kétszeri óraátállítás eltörlését, csupán a válaszadók 16 %-a kívánta megőrizni azt.

Mindezek alapján e vélemény támogatja azt az elképzelést, hogy a félévente történő óraátállításokra vonatkozó intézkedések – bizonyos feltételek mellett – megszűnjenek.

A félévenkénti óraátállítás megszüntetésével kapcsolatban a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy el kell kerülni a belső piac bármely megzavarását, amely egyrészt a tagállamok időszámítási rendszerei közötti eltérésekből, másrészt a standard idő európai szintű összehangolásával kapcsolatos kellő hozzáértés hiányából fakadhat.

A vélemény előadója tisztában van azzal, hogy az EU ugyan véget vethet a félévenkénti óraátállításnak, ahhoz azonban nincsen hatásköre, hogy az egész EU-ra érvényes standard időszámítást írjon elő.

A hatásokra vonatkozó megfontolásokon túlmenően tehát figyelembe kell venni azt is, hogy a nyári időszámításra vonatkozó irányelv hatályon kívül helyezése nem szüntetné meg automatikusan az egész EU-ban a nyári időszámítást. Mindössze annyi történne, hogy megszűnne az uniós szintű harmonizáció, és a nyári időszámítás kérdése visszakerülne a tagállamok hatáskörébe. A tagállamok szabadon dönthetnének saját időszámítási rendszereik meghatározásáról: választhatnának vagy a nyári időszámítás (jelenlegi vagy módosított rend szerinti) megtartása vagy annak megszüntetése között. A nyári időszámítás megszüntetése mindenekelőtt azzal a következménnyel járna, hogy egész évben standard időszámítássá a jelenlegi „téli időszámítás” válna, ebből pedig egyenesen következik, hogy tavasszal és nyáron sötétebbek lesznek az esték.

A nyári időszámítás megtartásának technikai feltétele az időzónák megváltoztatása. Ha azonban a nemzeti időszámítások nem képezik egyeztetés tárgyát, akkor a rendelkezések minden bizonnyal negatív hatásokat gyakorolnak a belső piacra nézve.

A tagállamok tehát vagy a „téli”, vagy pedig a „nyári” időszámítást tehetik meg standard időszámításként, és ha más-más döntéseket hoznak, akkor az mindenféleképpen az időzónák kuszaságát okozza, amit el kell kerülni, mivel ez tovább fokozná a belső piacon tapasztalható elhajlásokat.

Bonyolultabbá válna a belső piacon belüli és harmadik országokat érintő határokon átnyúló kereskedelem, közlekedés, kommunikáció és utazás, súlyos hatásokat gyakorolva a légi közlekedési ágazat résidő-rendszerére, amelyet a világ legforgalmasabb repülőterei a légi forgalom összehangolására használnak. Az időszámítás megváltozását versenytárs harmadik országbeli légitársaságok arra használhatnák ki, hogy az EU-n kívüli piacokon az európai légitársaságok kiszorításával fokozzák részesedésüket.

A javaslat jogi megvalósíthatóságát illetően ezért a vélemény előadója azt javasolja, hogy a változások hatálybalépését kössék az összes uniós tagállam közötti előzetes, konszenzuson alapuló megállapodáshoz, amelynek tárgyát egy új, standard időszámításra vonatkozó koordinációs mechanizmus képezi. A legjobb az volna, ha mindhárom jelenlegi időzóna érintetlen maradna. A vélemény előadója szerint a szóban forgó jogszabályt együttdöntési eljárással kell elfogadni, mert ez biztosítaná a tagállamok közötti megállapodás elérését. E folyamat összehangolását a Tanács soros elnökségét betöltő tagállamra kell bízni.

MÓDOSÍTÁS:

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  2018. február 8-i állásfoglalásában az Európai Parlament felhívta a Bizottságot, hogy végezze el a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben foglalt rendelkezések értékelését, és amennyiben szükséges, terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. Az állásfoglalás azt is megerősítette, hogy alapvető fontosságú, hogy az időszámítás megközelítése továbbra is harmonizált legyen Unió-szerte.

(2)  A polgároktól beérkezett több petíció, parlamenti kérdések és az ügyben tartott nyilvános meghallgatás alapján az Európai Parlament 2018. február 8-i állásfoglalásában felhívta a Bizottságot, hogy végezze el a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben foglalt rendelkezések alapos értékelését, és amennyiben szükséges, terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. A fent nevezett állásfoglalás hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy az Unióban mindenütt fennmaradjon az időszámításra vonatkozó harmonizált megközelítés, és egységes uniós időszámítás legyen érvényben.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok alapján fontos, hogy a kérdéses területet harmonizált uniós szabályok rendezzék annak érdekében, hogy biztosított legyen a belső piac megfelelő működése, és elkerülhetők legyenek egyebek mellett a szállítási műveletek ütemezését vagy az információs és kommunikációs rendszerek működését érintő zavarok, a határokon átnyúló kereskedelem költségeinek növekedése, illetve az árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó termelékenység visszaesése. A bizonyítékok alapján nem egyértelmű, hogy a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezések előnyei ellensúlyoznák az évi kétszeri óraátállításhoz kapcsolódó kellemetlenségeket.

(3)  A Bizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok alapján fontos, hogy a kérdéses területet harmonizált uniós szabályok rendezzék annak érdekében, hogy biztosított legyen a belső piac megfelelő működése, kiszámíthatóság és hosszú távú bizonyosság alakuljon ki, és elkerülhetők legyenek egyebek mellett a szállítási műveletek ütemezését, az energiaágazatot vagy az információs és kommunikációs rendszerek működését érintő zavarok, a határokon átnyúló kereskedelem költségeinek növekedése, illetve az árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó termelékenység visszaesése. Az új órarendszerre való átállást az eredményes végrehajtás IKT-tesztelésével kell előmozdítani, hogy a vállalkozásokra és a polgárokra ne háruljanak többletköltségek. Jóllehet a tudományos bizonyítékok még nem tekinthetők maradéktalanul végérvényesnek, a legújabb tudományos vizsgálatok rámutattak az évi kétszeri óraátállításnak az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásaira. Az emberi egészséggel kapcsolatos legújabb tanulmányok szerint: az évi kétszeri óraátállítás több negatív hatást gyakorol az emberi egészségre, és ezekhez korántsem olyan könnyű alkalmazkodni, mint azt korábban feltételezték.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A nyári időszámításról szóló nyilvános vita nem újkeletű, és a nyári időszámítás bevezetése óta több kezdeményezés is született e gyakorlat megszüntetésére. Egyes tagállamok nemzeti konzultációt tartottak, és a vállalkozások és az érdekelt felek többsége e gyakorlat megszüntetését támogatta. Az Európai Bizottság által kezdeményezett konzultáció ugyanezt a következtetést eredményezte.

Indokolás

Az óraátállításnak már a bevezetésekor is voltak ellenzői, a jelenlegi javaslatot azonban több olyan tanulmány és konzultáció is megelőzte, amely komoly érvekkel gazdagította az ideológiai vitát. Érdemes megemlíteni a korábbi vitákat és a jelenlegi javaslathoz vezető folyamatot.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A nyári időszámításról élénk nyilvános vita folyik, és egyes tagállamok már kifejezésre juttatták, hogy szívesen megszüntetnék a vonatkozó rendelkezések alkalmazását. E fejlemények fényében továbbra is védelmezni szükséges a belső piac megfelelő működését, és el kell kerülni, hogy a tagállamok között a szóban forgó területen megfigyelhető különbségek miatt e működésben jelentős zavarok következzenek be. Indokolt tehát összehangolt módon megszüntetni a nyári időszámítás alkalmazását.

(4)  A nyári időszámítás kérdését élénk nyilvános vita övezi, így például a Bizottság nyilvános konzultációjára 4,6 millió polgár adott választ, és a válaszadók többsége ellenezte az évszakokhoz kapcsolódó jelenlegi óraátállítási rendszert. Ezt még nem kísérte tudományosan megalapozott hatásvizsgálat, amely nem az ügyben már meglévő anyagok elemzésére korlátozódik. Egyes tagállamok ugyancsak kifejezésre juttatták, hogy szívesen megszüntetnék a szóban forgó rendelkezések alkalmazását. E fejlemények fényében továbbra is védelmezni szükséges a belső piac megfelelő működését és a polgárok határon átnyúló tevékenységeit, és el kell kerülni, hogy a tagállamok között a szóban forgó területen megfigyelhető különbségek miatt e működésben jelentős zavarok következzenek be. Alapvető tehát, hogy a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezések megszűnésére – az irányelvre alkalmazandó együttdöntési eljárás keretében – csak akkor kerülhessen sor, ha a tagállamok előzőleg már megállapodtak egy koordinációs mechanizmus tekintetében. A Tanács soros elnökségének vezető szerepet kell játszania e koordinációs mechanizmus létrehozásában. E mechanizmusnak az egyes tagállamok standard időszámításának meghatározásakor figyelembe kell vennie az EU-ban meglévő három időzónát. Amennyiben egy tagállam ilyen változtatást hajt végre – és azon jogának sérelme nélkül, hogy saját belátása szerint döntsön standard időszámításáról – mindent meg fog tennie annak biztosítása érdekében, hogy a saját és a szomszédos tagállamok közötti időszámítás eltérése ne haladja meg az egy órát. Az Európai Bizottság hatásvizsgálatot végezhet a tervezett standard időszámítás hatásáról, valamint a szomszédos tagállamokra és a belső piacra gyakorolt következményeiről.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  El kell kerülni a belső piac működését érintő kedvezőtlen következményeket és az uniós polgárok határokon átnyúló tevékenységeinek akadályozását, ezért az időzónák felosztásának az Unióban következetes földrajzi logika szerint kell történnie. A nyári időszámítás megszüntetése előtt ezért a tagállamoknak egyeztetniük kell egymással. Az egyeztetés során tiszteletben kell tartani, hogy minden tagállamnak szuverén joga van standard idejének meghatározásához, és figyelembe kell venni a jelenleg három időzónában elhelyezkedő tagállamok lakosságainak eltérő igényeit, így a tagállamok és különösen a szomszédos országok konszenzus alapján közös álláspontot határozhatnak meg arról a standard időről, amelyet a jövőben alkalmazni fognak.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A legújabb tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy összefüggés van az évi kétszeri óraátállítás és bizonyos egészségügyi problémák, például szív- és érrendszeri betegségek között, amelyek a belső biológiai ritmusban okozott zavarok által a kronobiológiához kapcsolódnak.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ez az irányelv nem sértheti az egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a Szerződések területi hatálya alá eső területekre vonatkozó standard időről vagy időkről, valamint az ilyen időt vagy időket érintő további változásokról. Annak érdekében azonban, hogy ne zavarja meg a belső piac működését az, hogy csak néhány tagállam alkalmazza a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezéseket, a tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy az évszakok váltakozásához kapcsolódó okokból változtassák meg a joghatóságuk alá tartozó bármely területen a standard időt, még akkor is, ha az adott változás egy másik időzónába való átlépésként jelenik meg. Emellett a többek között a közlekedési, a kommunikációs és más érintett ágazatokban jelentkező zavarok minimalizálása érdekében a tagállamoknak megfelelő időben be kell jelenteniük a Bizottságnak a standard idejük megváltoztatására irányuló szándékukat, és azt követően be kell vezetniük a bejelentett változtatásokat. A Bizottságnak a szóban forgó bejelentés alapján tájékoztatnia kell a többi tagállamot, hogy azok megtehessék a szükséges intézkedéseket. A Bizottságnak emellett az információ közzététele útján tájékoztatnia kell a nagyközönséget és az érdekelt feleket is.

(5)  Ez az irányelv nem sértheti az egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a Szerződések területi hatálya alá eső területekre vonatkozó standard időről vagy időkről, valamint az ilyen időt vagy időket érintő további változásokról. Annak érdekében azonban, hogy ne zavarja meg a belső piac működését az, hogy csak néhány tagállam alkalmazza a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a koordinált megközelítés biztosítása céljából a tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy az évszakok váltakozásához kapcsolódó okokból változtassák meg a joghatóságuk alá tartozó bármely területen a standard időt, még akkor is, ha az adott változás egy másik időzónába való átlépésként jelenik meg. Emellett a tagállamoknak a többek között a belső piacon, az uniós energiahálózatokban, a közlekedésben – különösen a fel-és leszállások szervezésére használt résidő-rendszerrel rendelkező repülési ágazatban –, a kommunikációs ágazatban és más érintett ágazatokban jelentkező zavarok minimalizálása érdekében megfelelő időben be kell jelenteniük a Bizottságnak és az összes többi tagállamnak a standard idejük megváltoztatására irányuló szándékukat, és azt követően be kell vezetniük a bejelentett változtatásokat. A Bizottságnak a szóban forgó bejelentés alapján tájékoztatnia kell a többi tagállamot, hogy azok megtehessenek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy elhárítsák a szomszédos országok eltérő időszámítási rendszereiből fakadó, határokon átnyúló kedvezőtlen hatásokat. A Bizottságnak emellett az információ közzététele útján tájékoztatnia kell a nagyközönséget és az érdekelt feleket is.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamoknak úgy kell meghozniuk határozatukat, hogy ne veszélyeztessék az európai közlekedési ágazat – többek között az időváltozásokra különösen érzékeny európai légitársaságok és repülőterek – versenyképességét harmadik országbeli vállalkozásokkal szemben.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Azt a döntést, hogy az egyes tagállamokban melyik standard időt alkalmazzák, konzultációknak és tanulmányoknak kell megelőznie, amelyek figyelembe veszik a polgárok preferenciáit, a földrajzi eltéréseket, a regionális különbségeket, a standard munkaidőt és más olyan tényezőket, amelyek az adott tagállam szempontjából fontosak. Ezért a tagállamok számára elegendő időt kell biztosítani a javaslat hatásának elemzésére és a lakosságaikat legjobban szolgáló megoldás kiválasztására, figyelembe véve ugyanakkor a belső piac megfelelő működését is.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az irányelvet 2019. április 1-jétől kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK irányelv szabályainak hatálya alá tartozó utolsó nyári időszámítási időszak valamennyi tagállamban 2019. március 31-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, amelyek az említett nyári időszámítási időszakot követően olyan standard időt kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK irányelv szerint a téli időszakban alkalmazott időnek felel meg, 2019. október 27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a standard idejüket, hogy a különböző tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós változtatásokra azonos időben kerüljön sor. Kívánatos, hogy a tagállamok egymással egyeztetve döntsenek arról, hogy 2019-től milyen standard időt fognak alkalmazni.

(7)  Az irányelvet 2020. április 1-jétől kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK irányelv szabályainak hatálya alá tartozó utolsó nyári időszámítási időszak valamennyi tagállamban 2020. március 29-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, amelyek az említett nyári időszámítási időszakot követően olyan standard időt kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK irányelv szerint a téli időszakban alkalmazott időnek felel meg, 2020. október 25-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a standard idejüket, hogy a különböző tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós változtatásokra azonos időben kerüljön sor. E rendszer alkalmazásának egyik előfeltétele, hogy a tagállamok egymással egyeztetve és konszenzusra jutva döntsenek arról, hogy 2020-tól milyen standard időt fognak alkalmazni, és a tagállamokat bátorítani kell arra, hogy a jelenlegi időzónájukban maradjanak. Létrehozható az időszámítással foglalkozó nemzeti kapcsolattartó pontok hálózata. Fontos, hogy ezen irányelv tagállamokban való végrehajtása során ne adódjanak bonyodalmak. Ezért elegendő időt kell hagyni a tagállamok számára ahhoz, hogy megközelítéseiket megfelelően összehangolják és egyeztessék.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az irányelv végrehajtását nyomon kell követni. A nyomon követés eredményeit a Bizottságnak egy jelentésben kell ismertetnie az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. A jelentésnek a tagállamok által a Bizottság rendelkezésére bocsátott információkon kell alapulnia, amelyeket megfelelő időben át kell adni ahhoz, hogy megtörténjen ahhoz, hogy a jelentést a meghatározott időpontban elő lehessen terjeszteni.

(8)  Ezen irányelv végrehajtását nyomon kell követni, valamint az ezen együttdöntési eljárás részeként a tagállamok között kialakított előzetes megállapodás szerinti koordinációs mechanizmus alá kell rendelni. A nyomon követés eredményeit a Bizottságnak egy jelentésben kell ismertetnie az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. A jelentésnek a tagállamok által a Bizottság rendelkezésére bocsátott információkon kell alapulnia, amelyeket megfelelő időben át kell adni ahhoz, hogy megtörténjen ahhoz, hogy a jelentést a meghatározott időpontban elő lehessen terjeszteni.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok végrehajthatnak egy, az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket vagy időiket érintő változtatást 2019-ben, amennyiben ezt 2019. október 27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor teszik meg. A tagállamok a 2. cikknek megfelelően bejelentik ezt a döntésüket.

(2)  Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok végrehajthatnak egy, az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket vagy időiket érintő változtatást 2020-ben, amennyiben ezt 2020. október 25-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor teszik meg. A tagállamok a 2. cikknek megfelelően bejelentik ezt a döntésüket.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy a joghatósága alá tartozó valamely területen megváltoztatja a standard időt, ezt a változás hatálybalépése előtt legalább 6 hónappal bejelenti a Bizottságnak. Ha egy tagállam ilyen bejelentést tett, és nem vonta azt vissza legalább 6 hónappal a tervezett változás dátuma előtt, akkor a tagállam köteles végrehajtani a változtatást.

(1)  Az 1. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy a joghatósága alá tartozó valamely területen megváltoztatja a standard időt, ezt a változás hatálybalépése előtt legalább 12 hónappal bejelenti a Bizottságnak. Ha egy tagállam ilyen bejelentést tett, és nem vonta azt vissza legalább 12 hónappal a tervezett változás dátuma előtt, akkor a tagállam köteles végrehajtani a változtatást.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a bejelentéstől számított 1 hónapon belül tájékoztatja arról a tagállamokat, és közzéteszi az információt az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2)  A Bizottság a bejelentéstől számított 1 hónapon belül tájékoztatja arról a tagállamokat és a nyilvánosságot, és közzéteszi az információt az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Annak érdekében, hogy e cikk (1) és (2) bekezdésének végrehajtása során összehangolt megközelítést alkalmazzanak, a Tanács koordinációs mechanizmust hoz létre.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról.

(1)  A Bizottság legkésőbb 2025. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok legkésőbb 2024. április 30-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják a releváns információkat.

(2)  A tagállamok legkésőbb 2025. április 30-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják a releváns információkat.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok legkésőbb 2019. április 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok legkésőbb 2020. április 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket a rendelkezéseket 2019. április 1-jétől alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket 2020. április 1-jétől alkalmazzák.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2000/84/EK irányelv 2019. április 1-jével hatályát veszti.

A 2000/84/EK irányelv 2020. április 1-jével hatályát veszti.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése

Hivatkozások

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

13.9.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Sven Schulze

25.10.2018

Vizsgálat a bizottságban

23.1.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

19.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

48

7

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Davor Škrlec, Anneleen Van Bossuyt

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eleonora Evi, Luigi Morgano

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Angelo Ciocca

S&D

Edouard Martin

2

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

Az Európai Parlament 2018. február 8-i állásfoglalása az óraátállításra vonatkozó rendelkezésekről (2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043


VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (21.2.2019)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

A vélemény előadója: Igor Šoltes

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli az Európai Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy az Európai Parlament 2018. februári állásfoglalásában megfogalmazott, valamint a polgárok által kifejtett véleményekkel összhangban szüntessék meg a félévenkénti óraátállítást.

Számos tanulmányt és jelentést tettek közzé, amelyek kimutatták, milyen negatív következményekkel jár a félévenkénti óraátállítás társadalmunk több területén. Ezek például a cirkadián ritmus megzavarásából eredő egészségügyi kockázatok és problémák, a balesetek nagyobb száma az óraátállítást követő napokban, valamint megnövekedett adminisztratív terhek és költségek számos gazdasági ágazatban.

Az Európai Bizottság 2018 nyarán nyilvános konzultációt tartott, melynek során 4,6 millió választ kapott, amelyek 99,8%-a a polgároktól érkezett. A fennmaradó 0,2% érdekelt felektől vagy vállalkozásoktól érkezett. A konzultáció eredménye az volt, hogy a válaszadók 84%-a meg akarja szüntetni a félévenkénti óraátállítást. A jelenlegi javaslat tehát összhangban van a polgárok álláspontjával, miközben hangsúlyozza, hogy a belső piac működésének védelme érdekében koherens és összehangolt megközelítésre van szükség.

Az Európai Unió tagállamainak területei három különböző időzónába vannak besorolva: GMT, GMT+1 és GMT+2. Ezért számos tényezőt kell figyelembe venni az állandó időszámításról való döntés meghozatalakor. Ezek például a földrajzi szempontok és a természetes időzónák, valamint ezeknek az egészségügyi hatásai, tekintettel a természetes fény rendelkezésre állására.

Annak ellenére, hogy továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy döntsenek saját standard idejükről, az előadó szükségesnek tartja, hogy az időszámítás meghatározásánál fenntartsák a harmonizált megközelítést a belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében, valamint az olyan jelentős zavarok elkerülése érdekében, amelyeket egy „összetoldozott rendszer” kialakulása idézne elő abban az esetben, ha a tagállamok úgy döntenének, hogy többféle óraátállítást választanak az Unión belül.

Az összehangolt megközelítés magában foglal egy megfelelő ütemtervet, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy pontosan felmérjék az állandó GMT+1 és GMT+2-re való átállás hatásait, tekintettel a figyelembe veendő számos területre, amelyek például a gazdasági hatások a határokon átnyúló kereskedelemben, a távközlésben és a közlekedésben, valamint az emberi egészségre, a közúti biztonságra, illetve a környezetre gyakorolt hatások.

Ezért azt javasoljuk, hogy egy évvel halasszák el az alkalmazás kezdőnapját, hogy a tagállamoknak elegendő idejük legyen ahhoz, hogy összehangolják megközelítéseiket, valamint hogy megfelelően be tudják vonni az érdekelt feleket és a polgárokat nyilvános konzultációk szervezése révén.

A megfelelő koordinációt egy hálózat létrehozása révén kell biztosítani, amely az egyes tagállamok és a Bizottság képviselőiből áll, és amely közvetítői szerepet tölt be, amennyiben az egyik tagállam által tervezett óraátállítás gondot jelentene más tagállamok számára és hatással lenne a belső piac megfelelő működésére.

Jelen irányelv végrehajtásának értékelését az irányelv alkalmazásának négy évét követően kellene elvégezni – a Bizottság által javasolt öt év helyett.

MÓDOSÍTÁS:

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok korábban úgy döntöttek, hogy nemzeti szinten a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezéseket vezetnek be. A belső piac működéséhez ezért fontos volt, hogy a nyári időszámítás kezdetének és befejezésének napja és órája az Unió egészére vonatkozóan egységesen rögzítésre kerüljön. A 2000/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel21, összhangban jelenleg valamennyi tagállam nyári időszámítást alkalmaz március utolsó vasárnapjától ugyanazon év októberének utolsó vasárnapjáig.

(1)  A tagállamok korábban úgy döntöttek, hogy nemzeti szinten a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezéseket vezetnek be. A belső piac működéséhez ezért fontos volt, hogy a nyári időszámítás kezdetének és befejezésének napja és órája az Unió egészére vonatkozóan egységesen kerüljön rögzítésre a tagállami óraátállítások összehangolása érdekében. A 2000/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel21 összhangban jelenleg valamennyi tagállam évente kétszer alkalmaz az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítást. A tagállamok a standard időszámításról március utolsó vasárnapján átállnak a nyári időszámításra, amelyet ugyanazon év októberének utolsó vasárnapjáig alkalmaznak.

__________________

__________________

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/84/EK irányelve a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezésekről (HL L 31., 2001.2.2., 21. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/84/EK irányelve a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezésekről (HL L 31., 2001.2.2., 21. o.).

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  2018. február 8-i állásfoglalásában az Európai Parlament felhívta a Bizottságot, hogy végezze el a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben foglalt rendelkezések értékelését, és amennyiben szükséges, terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. Az állásfoglalás azt is megerősítette, hogy alapvető fontosságú, hogy az időszámítás megközelítése továbbra is harmonizált legyen Unió-szerte.

(2)  2018. február 8-i állásfoglalásában az Európai Parlament felhívta a Bizottságot, hogy végezze el az évszakokhoz kapcsolódó félévenkénti óraátállításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben foglalt rendelkezések értékelését, és amennyiben szükséges, terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. Az állásfoglalás azt is megerősítette, hogy alapvető fontosságú, hogy az időszámítás megközelítése továbbra is harmonizált legyen Unió-szerte, és kiemelte, hogy számos tudományos tanulmány jelezte az évszakokhoz kapcsolódó félévenkénti óraátállítás negatív hatásainak fennállását.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok alapján fontos, hogy a kérdéses területet harmonizált uniós szabályok rendezzék annak érdekében, hogy biztosított legyen a belső piac megfelelő működése, és elkerülhetők legyenek egyebek mellett a szállítási műveletek ütemezését vagy az információs és kommunikációs rendszerek működését érintő zavarok, a határokon átnyúló kereskedelem költségeinek növekedése, illetve az árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó termelékenység visszaesése. A bizonyítékok alapján nem egyértelmű, hogy a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezések előnyei ellensúlyoznák az évi kétszeri óraátállításhoz kapcsolódó kellemetlenségeket.

(3)  A Bizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok alapján fontos, hogy a kérdéses területet harmonizált uniós szabályok rendezzék annak érdekében, hogy biztosított legyen a belső piac megfelelő működése, a hosszú távú állandóság és kiszámíthatóság, hogy elkerülhetők legyenek egyebek mellett a szállítási műveletek ütemezését vagy az információs és kommunikációs rendszerek működését érintő zavarok, a határokon átnyúló kereskedelem költségeinek növekedése, illetve az árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó termelékenység visszaesése. A bizonyítékok alapján nem egyértelmű, hogy a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezések előnyei ellensúlyoznák az évi kétszeri óraátállításhoz kapcsolódó kellemetlenségeket.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Számos tanulmány azonban rámutatott, hogy túlbecsülték az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás előnyeit, például az energiamegtakarítás terén, miközben alábecsülték a negatív hatásokat, például az emberek egészségére és bioritmusára (ún. „cirkadián ritmus”), illetve az összpontosító képességre gyakorolt hatást illetően.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A nyári időszámításról élénk nyilvános vita folyik, és egyes tagállamok már kifejezésre juttatták, hogy szívesen megszüntetnék a vonatkozó rendelkezések alkalmazását. E fejlemények fényében továbbra is védelmezni szükséges a belső piac megfelelő működését, és el kell kerülni, hogy a tagállamok között a szóban forgó területen megfigyelhető különbségek miatt e működésben jelentős zavarok következzenek be. Indokolt tehát összehangolt módon megszüntetni a nyári időszámítás alkalmazását.

(4)  Az évszakokhoz kapcsolódó félévenkénti óraátállításról élénk nyilvános vita folyik, valamint polgári kezdeményezések is indultak, amelyekben a polgárok kifejezték az évszakokhoz kapcsolódó félévenkénti óraátállítással kapcsolatos aggályaikat, és egyes tagállamok már kifejezésre juttatták, hogy szívesen megszüntetnék a vonatkozó rendelkezések alkalmazását. A Bizottság által 2018 nyarán végzett nyilvános konzultáció is arra az eredményre jutott, hogy 4,6 millió polgár, azaz a válaszadók 84%-a meg akarja szüntetni az évszakokhoz kapcsolódó félévenkénti óraátállítást. E fejlemények fényében védelmezni kell a belső piac megfelelő működését, és el kell kerülni, hogy a tagállamok között a szóban forgó területen megfigyelhető különbségek miatt annak működésében jelentős zavarok következzenek be. Indokolt tehát összehangolt és harmonizált módon megszüntetni az évszakokhoz kapcsolódó félévenkénti óraátállítást.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az Európai Unió tagállamainak területei három különböző időzónába, illetve standard időbe vannak besorolva, ezek a GMT, a GMT+1 és a GMT+2. Az Európai Unió nagymértékű észak–déli kibővítése azt eredményezte, hogy a hivatalos idő nappali fényre gyakorolt hatása Unió-szerte jelentősen eltérő. Ennélfogva fontos, hogy a tagállamok időzónáik módosítása előtt figyelembe vegyék az időszámítás, azaz a természetes időzónák és a földrajzi elhelyezkedés földrajzi szempontjait. Ezért ösztönözzük a tagállamokat, hogy konzultáljanak polgáraikkal és az érintettekkel, mielőtt megváltoztatnák időzónájukat.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ez az irányelv nem sértheti az egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a Szerződések területi hatálya alá eső területekre vonatkozó standard időről vagy időkről, valamint az ilyen időt vagy időket érintő további változásokról. Annak érdekében azonban, hogy ne zavarja meg a belső piac működését az, hogy csak néhány tagállam alkalmazza a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezéseket, a tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy az évszakok váltakozásához kapcsolódó okokból változtassák meg a joghatóságuk alá tartozó bármely területen a standard időt, még akkor is, ha az adott változás egy másik időzónába való átlépésként jelenik meg. Emellett a – többek között a közlekedési, a kommunikációs és más érintett ágazatokban jelentkező – zavarok minimalizálása érdekében a tagállamoknak megfelelő időben be kell jelenteniük a Bizottságnak a standard idejük megváltoztatására irányuló szándékukat, és azt követően be kell vezetniük a bejelentett változtatásokat. A Bizottságnak a szóban forgó bejelentés alapján tájékoztatnia kell a többi tagállamot, hogy azok megtehessék a szükséges intézkedéseket. A Bizottságnak emellett az információ közzététele útján tájékoztatnia kell a nagyközönséget és az érdekelt feleket is.

(5)  Ez az irányelv nem sértheti az egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a Szerződések területi hatálya alá eső területekre vonatkozó standard időről vagy időkről, valamint az ilyen időt vagy időket érintő további változásokról. Annak érdekében azonban, hogy ne zavarják meg jelentősen a belső piac működését, a tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy az évszakok váltakozásához kapcsolódó okokból változtassák meg a joghatóságuk alá tartozó bármely területen a standard időt, még akkor is, ha az adott változás egy másik időzónába való átlépésként jelenik meg. Emellett a – többek között a közlekedési, a kommunikációs és más érintett ágazatokban jelentkező – zavarok minimalizálása érdekében azoknak a tagállamoknak, amelyek meg kívánják változtatni standard idejüket, legkésőbb a kívánt változtatás hatálybalépése előtt 9 hónappal be kell jelenteniük ezen szándékukat a Bizottságnak és az összes többi tagállamnak, ezt követően pedig be kell vezetniük a bejelentett változtatásokat. A Bizottságnak a szóban forgó bejelentés alapján értékelnie kell az óraátállítás tervezett változtatásának a belső piac működésére gyakorolt hatását. A Bizottságnak emellett az információ közzététele útján tájékoztatnia kell a nagyközönséget és az érdekelt feleket is.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Ezen irányelv összehangolt végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamoknak egy koordinációs mechanizmus létrehozása révén előre össze kell hangolniuk a tervezett standard időről szóló döntésüket annak elkerülése érdekében, hogy az egy adott időzónán belül található tagállamok eltérő standard időket válasszanak. A koordinációs mechanizmusnak a Bizottság képviselőjéből és az egyes tagállamok egy-egy kijelölt képviselőjéből kell állnia. A Bizottságnak elő kell segítenie a koordinációt, és értékelnie kell azokat a hatásokat, amelyeket a bejelentett döntés gyakorolna a belső piac megfelelő működésére. A tervezett óraátállítás alkalmazására vagy alkalmazásának mellőzésére vonatkozó döntés továbbra is a tagállamok hatáskörében marad, azt követően, hogy konzultáltak és összehangolták azt a többi tagállammal.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ezért meg kell szüntetni a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben meghatározott rendelkezések által lefedett időszak harmonizációját, és olyan közös szabályokat kell bevezetni, amelyek megakadályozzák, hogy a tagállamok a standard idejük évenkénti többszöri megváltoztatása útján különböző, évszakoktól függő rendelkezéseket alkalmazzanak az időszámításra vonatkozóan, valamint amely szabályok kötelezővé teszik a standard időt érintő tervezett változtatások bejelentését. Az irányelv célja az, hogy meghatározó módon hozzájáruljon a belső piac zavartalan működéséhez, következésképpen az irányelvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkén kell alapulnia, az Európai Unió Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata szerinti értelmezésnek megfelelően.

(6)  Ezért hatályon kívül kell helyezni a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben meghatározott rendelkezéseket, és olyan közös szabályokat kell bevezetni, amelyek megakadályozzák, hogy a tagállamok különböző, évszakoktól függő rendelkezéseket alkalmazzanak az időszámításra vonatkozóan, valamint kötelezővé kell tenni a standard időt érintő tervezett változtatások bejelentését és hatásának értékelését. A jelentős zavarok elkerülése érdekében a Bizottságnak és a többi tagállamnak ezt követően értékelnie kell a tervezett változtatásnak a belső piac működésére gyakorolt hatásait. Az irányelv célja tehát az, hogy meghatározó módon hozzájáruljon a belső piac zavartalan működéséhez, következésképpen az irányelvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkén kell alapulnia, az Európai Unió Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata szerinti értelmezésnek megfelelően.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az irányelvet 2019. április 1-jétől kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK irányelv szabályainak hatálya alá tartozó utolsó nyári időszámítási időszak valamennyi tagállamban 2019. március 31-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, amelyek az említett nyári időszámítási időszakot követően olyan standard időt kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK irányelv szerint a téli időszakban alkalmazott időnek felel meg, 2019. október 27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a standard idejüket, hogy a különböző tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós változtatásokra azonos időben kerüljön sor. Kívánatos, hogy a tagállamok egymással egyeztetve döntsenek arról, hogy 2019-től milyen standard időt fognak alkalmazni.

(7)  Fontos elkerülni, hogy a tagállamok eltérő standard időket válasszanak. Ezért elegendő időt kell hagyni arra, hogy harmonizált és jól összehangolt megközelítést fogadjanak el. Az irányelvet 2020. március 30-tól kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK irányelv szabályainak hatálya alá tartozó utolsó nyári időszámítási időszak valamennyi tagállamban 2020. március 29-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, amelyek az említett nyári időszámítási időszakot követően olyan standard időt kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK irányelv szerint a téli időszakban alkalmazott időnek felel meg, 2020. október 25-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a standard idejüket, hogy a különböző tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós változtatásokra azonos időben kerüljön sor. Kívánatos, hogy a tagállamok egymással egyeztetve döntsenek arról, hogy 2020-tól milyen standard időt fognak alkalmazni.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok végrehajthatnak egy, az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket vagy időiket érintő változtatást 2019-ben, amennyiben ezt 2019. október 27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor teszik meg. A tagállamok a 2. cikknek megfelelően bejelentik ezt a döntésüket.

(2)  Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok végrehajthatnak egy, az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket vagy időiket érintő változtatást 2020-ban, amennyiben ezt 2020. október 25-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor teszik meg. A tagállamoknak arra vonatkozó döntésüket, hogy alkalmazzák-e vagy sem ezt az utolsó, az évszakokhoz kapcsolódó változtatást a standard idejükre vagy ideikre vonatkozóan, 6 hónappal a változtatás hatálybalépése előtt be kell jelenteniük.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság ezt az információt haladéktalanul közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a bejelentés kézhezvételétől számított 1 hónapon belül ülést hív össze a 2a. cikkben említett koordinációs mechanizmus keretében.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy a joghatósága alá tartozó valamely területen megváltoztatja a standard időt, ezt a változás hatálybalépése előtt legalább 6 hónappal bejelenti a Bizottságnak. Ha egy tagállam ilyen bejelentést tett, és nem vonta azt vissza legalább 6 hónappal a tervezett változás dátuma előtt, akkor a tagállam köteles végrehajtani a változtatást.

(1)  Az 1. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy a joghatósága alá tartozó valamely területen megváltoztatja a standard időt, az arra vonatkozó döntését, hogy a joghatósága alá tartozó valamely területen megváltoztatja a standard időt vagy időket, a változás hatálybalépése előtt legalább 9 hónappal bejelenti a Bizottságnak és az összes többi tagállamnak.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a bejelentéstől számított 1 hónapon belül tájékoztatja arról a tagállamokat, és közzéteszi az információt az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2)  A Bizottság ezt az információt haladéktalanul közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a bejelentés kézhezvételétől számított 1 hónapon belül ülést hív össze a 2a. cikkben említett koordinációs mechanizmus keretében.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

(1)  Ez az irányelv koordinációs mechanizmust hoz létre azzal a céllal, hogy az egész Unióban harmonizált megközelítést biztosítson az időmegállapításra vonatkozóan, és megerősítse a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködést annak értékelése során, hogy a standard idő vagy idők módosítására vonatkozó bármely döntés milyen hatást gyakorol a belső piac működésére.

 

(2)  Az (1) bekezdésben említett koordinációs mechanizmus a tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság egy képviselőjéből áll.

 

(3)  Amennyiben valamely tagállam értesíti a Bizottságot az 1. cikk (2) bekezdése vagy a 2. cikk (1) bekezdése szerinti döntéséről, a Bizottság összehívja a tagállamokat, hogy értékeljék és vitassák meg a tervezett változtatásnak a belső piac működésére gyakorolt potenciális hatásait, annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a jelentős zavarok.

 

(4)  Amennyiben a (3) bekezdésben említett értékelés alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a tervezett változtatás jelentős hatást gyakorol a belső piac megfelelő működésére, erről tájékoztatja a bejelentést küldő tagállamot.

 

(5)  A tervezett változtatás hatálybalépése előtt legkésőbb 4 hónappal a bejelentést küldő tagállamnak döntenie kell arról, hogy hatályon kívül helyezi-e vagy fenntartja döntését. Amennyiben a bejelentést küldő tagállam úgy dönt, hogy fenntartja a szándékát, részletes magyarázatot kell adnia arra, hogy miként fogja ellensúlyozni a változtatásnak a belső piac működésére gyakorolt negatív hatását.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról.

(1)  A Bizottság legkésőbb [4 évvel ezen irányelv hatálybalépését követően]-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok legkésőbb 2024. április 30-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják a releváns információkat.

(2)  A tagállamok legkésőbb [3 évvel ezen irányelv hatálybalépését követően]-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják a releváns információkat.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   A tagállamok legkésőbb 2019. április 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

(1)  A tagállamok legkésőbb 2020. március 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket a rendelkezéseket 2019. április 1-jétől alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket 2020. március 30-tól alkalmazzák.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2000/84/EK irányelv 2019. április 1-jével hatályát veszti.

A 2000/84/EK irányelv 2020. március 30-ával hatályát veszti.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése

Hivatkozások

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

13.9.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Igor Šoltes

10.10.2018

Vizsgálat a bizottságban

6.12.2018

29.1.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

21.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

9

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Georg Mayer

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

23

+

ALDE

Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

9

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

S&D

Nicola Danti, Virginie Rozière, Marc Tarabella

1

0

PPE

Carlos Coelho

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (20.2.2019)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

A vélemény előadója: Ulrike Müller

RÖVID INDOKOLÁS

2018. február 8-i állásfoglalásában az Európai Parlament felhívta a Bizottságot, hogy végezze el a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezések értékelését, és amennyiben szükséges, terjesszen elő a felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot.

Az Európai Bizottság ezért 2018 nyarán nyilvános konzultációt tartott. A konzultáció azt mutatta, hogy a polgárok erősen támogatják az évente kétszer esedékes óraátállítás megszüntetését.

Az előadó hangsúlyozza, hogy az európai polgárok egyértelmű igénye a Parlamentnél nyitott fülekre talált. Az előadó ezért támogatja a Bizottság 2018. szeptember 12-én előterjesztett, az időszakos óraátállítások megszüntetésére vonatkozó javaslatát.

Az időszakos óraátállítások megszüntetése több fontos következménnyel jár. E következmények az óraátállítások bioritmusra gyakorolt hatásából fakadóan a polgárok és az állatok egészségét egyaránt érintik. A következmények komolyak az uniós harmonizáció tekintetében is. A tagállamok területei három különböző időzónában (GMT + 0, +1 és +2) fekszenek, és az előkészületlenség vagy az összehangolt megközelítés hiánya zavart kelthet az egységes piac működésében. A hivatalos idő (a zónaidő) megválasztásának hatásköre ugyanis továbbra is a tagállamoknál marad. Magas tehát annak a kockázata annak, hogy a különböző időzónák szétaprózódnak, mivel egymással szomszédos országok is különböző időzónák mellett dönthetnek.

Az előadó azt is figyelembe vette, hogy az osztrák elnökség ezt a kérdést nem sorolta a prioritások közé, és hogy a közlekedési minisztereknek a 2018 júniusában és 2017 decemberében tartott üléseiken – ahol e téma napirendre került – nem sikerült megegyezésre jutni.

Tekintettel a nyári időszámítás megszüntetésével kapcsolatos mozgásteret szűkítő fent említett vonatkozásokra, az előadó a következő megközelítést javasolja:

A koordináció alapvető fontosságú az egységes piac működésének biztosítása érdekében, mivel az időzónák eltérései hatást gyakorolnak számos gazdasági ágazatra és a polgárok mozgására. Ez a szempont annál is inkább szem előtt tartandó, mert az óraátállításról szóló korábbi irányelv elfogadásának idején az EU-nak még csak 15 tagállama volt. Ezen okok miatt az előadó úgy véli, hogy a 2019. április 1-jei hatályba lépés túl korai, ezért azt el kell halasztani 2020-ra nem csupán annak érdekében, hogy a tagállamok felkészülhessenek a változásra, hanem azért is, hogy idejük legyen az egymással folytatott egyeztetésekre is.

Az előadó a tagállami hatáskörök sérelme nélkül azt javasolja, hogy a jövőben a standard időként a jelenlegi téli időszámítás szolgáljon majd. A jelenlegi nyári időszámítás egész esztendőre történő kiterjesztése ugyanis technikailag ismét óraátállítást idézne elő, ezért a téli időszámítás standard időként történő bevezetése az emellett döntő minden tagállam számára folyamatosságot biztosítana, és így elejét vehetné a tagállamok közötti széttagoltságnak.

Hasonlóképpen, a folyamat megkönnyítésének másik módja az egyeztetés a szomszédos tagállamok csoportjai között, különös tekintettel az időzónákra (GMT + 0, +1 és +2), a jelenlegi helyzet fenntartása érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  2018. február 8-i állásfoglalásában az Európai Parlament felhívta a Bizottságot, hogy végezze el a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben foglalt rendelkezések értékelését, és amennyiben szükséges, terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. Az állásfoglalás azt is megerősítette, hogy alapvető fontosságú, hogy az időszámítás megközelítése továbbra is harmonizált legyen Unió-szerte.

(2)  2018. február 8-i állásfoglalásában az Európai Parlament felhívta a Bizottságot, hogy a tagállamokkal közösen végezze el a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben foglalt rendelkezések értékelését, és amennyiben szükséges, terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. Az állásfoglalás azt is megerősítette, hogy alapvető fontosságú, hogy az időszámítás megközelítése továbbra is harmonizált legyen Unió-szerte.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok alapján fontos, hogy a kérdéses területet harmonizált uniós szabályok rendezzék annak érdekében, hogy biztosított legyen a belső piac megfelelő működése, és elkerülhetők legyenek egyebek mellett a szállítási műveletek ütemezését vagy az információs és kommunikációs rendszerek működését érintő zavarok, a határokon átnyúló kereskedelem költségeinek növekedése, illetve az árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó termelékenység visszaesése. A bizonyítékok alapján nem egyértelmű, hogy a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezések előnyei ellensúlyoznák az évi kétszeri óraátállításhoz kapcsolódó kellemetlenségeket.

(3)  A Bizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok alapján fontos, hogy a kérdéses területet harmonizált uniós szabályok rendezzék annak érdekében, hogy biztosított legyen a belső piac megfelelő működése, jogbiztonság és hosszú távú bizonyosság alakuljon ki, és elkerülhetők legyenek egyebek mellett a személy- és áruszállítási műveletek ütemezését és lebonyolítását, valamint az információs és kommunikációs rendszerek működését érintő zavarok, a határokon átnyúló kereskedelem költségeinek növekedése, illetve az árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó termelékenység visszaesése. A bizonyítékok azt mutatják, hogy a nyári időszámítás előnyei nem ellensúlyozzák az évi kétszeri óraátállításhoz kapcsolódó kellemetlenségeket.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Ebben az összefüggésben az állattenyésztők helyzete példaként szolgálhat arra, hogy a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezéseket eredetileg összeegyeztethetetlennek tartották a mezőgazdasági munkagyakorlatokkal, többek között azért, mert e gazdáknak már az új időszámítás előtt is rendkívül korán kezdődött a nap. A nyári időszámításra való féléves átállás emellett sokak szerint megnehezítette a termények vagy az állatok piacra juttatását is. Végezetül, a tehenek természetes fejési ütemben történő tejelésére tekintettel a tejhozam csökkenését is sokan vélelmezték. A korszerű mezőgazdasági berendezések és gyakorlatok forradalmasították a mezőgazdaságot, így az aggályok többsége ma már nem megalapozott, ugyanakkor azonban a bioritmussal és a mezőgazdasági termelők munkakörülményeivel kapcsolatosak továbbra is fennállnak.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A nyári időszámításról élénk nyilvános vita folyik, és egyes tagállamok már kifejezésre juttatták, hogy szívesen megszüntetnék a vonatkozó rendelkezések alkalmazását. E fejlemények fényében továbbra is védelmezni szükséges a belső piac megfelelő működését, és el kell kerülni, hogy a tagállamok között a szóban forgó területen megfigyelhető különbségek miatt e működésben jelentős zavarok következzenek be. Indokolt tehát összehangolt módon megszüntetni a nyári időszámítás alkalmazását.

(4)  A nyári időszámításról sok tagállamban nemzeti akciócsoportok aktív részvételének köszönhetően élénk nyilvános vita folyik, és egyes tagállamok már kifejezésre juttatták, hogy szívesen megszüntetnék a vonatkozó rendelkezések alkalmazását. A vitákon különböző szakterületek – többek között humán- és állatgyógyászat, mezőgazdaság, oktatás és turizmus – szakértői vettek részt, és megvizsgálták az éves óraátállítás negatív hatásait. E fejlemények fényében továbbra is védelmezni szükséges a belső piac megfelelő működését, és el kell kerülni, hogy a tagállamok között a szóban forgó területen megfigyelhető különbségek miatt e működésben jelentős zavarok következzenek be. Indokolt tehát összehangolt módon megszüntetni a nyári időszámítás alkalmazását.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Több polgári kezdeményezés hívta fel a figyelmet arra, hogy a polgároknak aggályaik vannak a félévenkénti óraátállítással kapcsolatban, a tagállamok számára pedig időt és lehetőséget kell biztosítani saját nyilvános konzultációk és hatásvizsgálatok elvégzéséhez annak pontosabb megértése érdekében, hogy milyen következményekkel járna, ha az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás valamennyi régióban változásokon esne át.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A tagállamok ezen irányelv összehangolt végrehajtása érdekében konzultálnak egymással és egyeztetik az időzóna tekintetében bekövetkező változtatásokat, elkerülve a hátrányos gyakorlati következményekkel járó időzónákat és a belső piac költségeket gerjesztő zavarait.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ez az irányelv nem sértheti az egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a Szerződések területi hatálya alá eső területekre vonatkozó standard időről vagy időkről, valamint az ilyen időt vagy időket érintő további változásokról. Annak érdekében azonban, hogy ne zavarja meg a belső piac működését az, hogy csak néhány tagállam alkalmazza a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezéseket, a tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy az évszakok váltakozásához kapcsolódó okokból változtassák meg a joghatóságuk alá tartozó bármely területen a standard időt, még akkor is, ha az adott változás egy másik időzónába való átlépésként jelenik meg. Emellett a – többek között a közlekedési, a kommunikációs és más érintett ágazatokban jelentkező – zavarok minimalizálása érdekében a tagállamoknak megfelelő időben be kell jelenteniük a Bizottságnak a standard idejük megváltoztatására irányuló szándékukat, és azt követően be kell vezetniük a bejelentett változtatásokat. A Bizottságnak a szóban forgó bejelentés alapján tájékoztatnia kell a többi tagállamot, hogy azok megtehessék a szükséges intézkedéseket. A Bizottságnak emellett az információ közzététele útján tájékoztatnia kell a nagyközönséget és az érdekelt feleket is.

(5)  Ez az irányelv nem sértheti az egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a Szerződések területi hatálya alá eső területekre vonatkozó standard időről vagy időkről, valamint az ilyen időt vagy időket érintő további változásokról. Annak érdekében azonban, hogy ne zavarja meg a belső piac működését az, hogy csak néhány tagállam alkalmazza a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezéseket, a tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy az évszakok váltakozásához kapcsolódó okokból változtassák meg a joghatóságuk alá tartozó bármely területen a standard időt, még akkor is, ha az adott változás egy másik időzónába való átlépésként jelenik meg. Emellett a – többek között a közlekedési, a kommunikációs, a mezőgazdasági és más érintett ágazatokban jelentkező – zavarok minimalizálása érdekében a tagállamoknak megfelelő időben be kell jelenteniük a Bizottságnak a standard idejük megváltoztatására irányuló szándékukat, és azt követően be kell vezetniük a bejelentett változtatásokat. A Bizottságnak a szóban forgó bejelentés alapján tájékoztatnia kell a többi tagállamot, hogy azok megtehessék a szükséges intézkedéseket. A Bizottságnak emellett az információ közzététele útján tájékoztatnia kell a nagyközönséget és az érdekelt feleket is.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az irányelvet 2019. április 1-jétől kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK irányelv szabályainak hatálya alá tartozó utolsó nyári időszámítási időszak valamennyi tagállamban 2019. március 31-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, amelyek az említett nyári időszámítási időszakot követően olyan standard időt kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK irányelv szerint a téli időszakban alkalmazott időnek felel meg, 2019. október 27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a standard idejüket, hogy a különböző tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós változtatásokra azonos időben kerüljön sor. Kívánatos, hogy a tagállamok egymással egyeztetve döntsenek arról, hogy 2019-től milyen standard időt fognak alkalmazni.

(7)  Az irányelvet 2020. április 1-jétől kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK irányelv szabályainak hatálya alá tartozó utolsó nyári időszámítási időszak valamennyi tagállamban 2020. március 29-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, amelyek az említett nyári időszámítási időszakot követően olyan standard időt kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK irányelv szerint a téli időszakban alkalmazott időnek felel meg, 2020. október 31-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a standard idejüket, hogy a különböző tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós változtatásokra azonos időben, jól összehangolt módon kerüljön sor. Kívánatos, hogy a tagállamok egymással egyeztetve döntsenek arról, hogy 2020-tól milyen standard időt fognak alkalmazni.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  A tagállamok nem alkalmaznak az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket vagy időiket érintő változtatásokat.

1.  A tagállamok nem alkalmaznak az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket vagy időiket érintő változtatásokat. Közösen határoznak vagy a standard időszámítás, vagy pedig az állandó nyári időszámítás alkalmazásáról az egész EU-ban.

Indokolás

A cél az uniós tagállamok eltérő rendszereiből fakadó kuszaság elkerülése. A közös, uniós szintű választás egyaránt jó megoldás az egységes piac és a polgárok mindennapi élete szempontjából.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok végrehajthatnak egy, az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket vagy időiket érintő változtatást 2019-ben, amennyiben ezt 2019. október 27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor teszik meg. A tagállamok a 2. cikknek megfelelően bejelentik ezt a döntésüket.

(2)  Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok végrehajthatnak egy, az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket vagy időiket érintő változtatást 2020-ben, amennyiben ezt 2020. október 31-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor teszik meg. A tagállamok a 2. cikknek megfelelően bejelentik ezt a döntésüket.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok legkésőbb 2019. április 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok legkésőbb 2020. április 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket a rendelkezéseket 2019. április 1-jétől alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket 2020. április 1-jétől alkalmazzák.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2000/84/EK irányelv 2019. április 1-jével hatályát veszti.

A 2000/84/EK irányelv 2020. április 1-jével hatályát veszti.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése

Hivatkozások

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

13.9.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ulrike Müller

9.10.2018

Az elfogadás dátuma

19.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

9

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Thomas Waitz

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

25

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen

ECR

Jørn Dohrmann

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

9

-

ALDE

Jan Huitema, Jens Rohde

ECR

James Nicholson

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Michel Dantin

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos

3

0

ECR

Beata Gosiewska, Laurenţiu Rebega

PPE

Mairead McGuinness

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (21.2.2019)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

A vélemény előadója: Pavel Svoboda

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy valamennyi tagállamban összehangolt módon szüntessék meg az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítást, és ezzel kövessék a Parlament ilyen intézkedésekre irányuló számos, már több éve hangoztatott felhívását.

Az uniós jogszabályok által a közel 40 éve előírt, évente kétszeri óraátállítás gyakorlata az utóbbi időben a polgárok és a civil társadalom jelentős mértékű ellenzésével találkozik.

Fontos hangsúlyozni, hogy az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás nem csupán a belső piac működését érinti, hanem számos közegészségügyi problémát is felvet, nem utolsósorban egyes kisebbségi csoportok védelmével kapcsolatosan, amelyeket aránytalan súllyal érint a cirkadián ciklus felborulása. Tanulmányok kimutatták továbbá, hogy az óra átállítását követő napokban növekszik a balesetek és a szívrohamok száma.

Bár egyértelmű, hogy uniós szintű fellépésre van szükség az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetésének összehangolásához, a közvetlenül alkalmazandó rendelet formájában megjelenő szabályok, amelyek valamennyi tagállamban vagy a standard idő, vagy a nyári időszámítás alkalmazását írnák elő, szükségtelenül túlzók volnának, és nem vennék figyelembe az EU különböző részein jelentkező eltérő igényeket és feltételeket. A tagállamok számára ezért lehetővé kell tenni, hogy szabadon döntsenek. Az irányelv alkalmazásának megkezdése előtt azonban több időt kell hagyni a számukra, hogy felkészüljenek a változásra, amelyet egyeztetve és összehangolt módon kell végrehajtani.

Az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság nem végzett megfelelő hatásvizsgálatot, és nem tartott teljes 12 hetes nyilvános, az érdekelt felekkel folytatott konzultációt a 2000/84/EK irányelv aktualizálására vonatkozó javaslat előterjesztése előtt. Hangsúlyozni kell, hogy a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásban az intézmények elkötelezték magukat amellett, hogy a hatásvizsgálatok és a konzultációk az uniós jogalkotás minősége javításának alapvető eszközei.

Az előadó mindazonáltal teljes mértékben egyetért a felelős bizottság előadójával abban, hogy ezt az irányelvet minél hamarabb, lehetőleg még a jelenlegi parlamenti ciklus vége előtt el kell fogadni a jogbiztonság biztosítása és annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tagállamok alaposan felkészülhessenek a közelgő változásokra.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

4 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

tekintettel az Európai Bizottság által 2018. július 4. és 2018. augusztus 16. között folytatott online konzultáció eredményeire,

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  2018. február 8-i állásfoglalásában az Európai Parlament felhívta a Bizottságot, hogy végezze el a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben foglalt rendelkezések értékelését, és amennyiben szükséges, terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. Az állásfoglalás azt is megerősítette, hogy alapvető fontosságú, hogy az időszámítás megközelítése továbbra is harmonizált legyen Unió-szerte.

(2)  A polgároktól nagy számban beérkezett petíciók és kezdeményezések, parlamenti kérdések és egy, az ügyben tartott nyilvános meghallgatás alapján az Európai Parlament 2018. február 8-i állásfoglalásában felhívta a Bizottságot, hogy végezze el a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben foglalt rendelkezések értékelését, és amennyiben szükséges, terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. Az állásfoglalás azt is megerősítette, hogy alapvető fontosságú, hogy az időszámítás megközelítése továbbra is harmonizált legyen Unió-szerte.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok alapján fontos, hogy a kérdéses területet harmonizált uniós szabályok rendezzék annak érdekében, hogy biztosított legyen a belső piac megfelelő működése, és elkerülhetők legyenek egyebek mellett a szállítási műveletek ütemezését vagy az információs és kommunikációs rendszerek működését érintő zavarok, a határokon átnyúló kereskedelem költségeinek növekedése, illetve az árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó termelékenység visszaesése. A bizonyítékok alapján nem egyértelmű, hogy a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezések előnyei ellensúlyoznák az évi kétszeri óraátállításhoz kapcsolódó kellemetlenségeket.

(3)  A harmonizált uniós szabályoknak hosszú távú perspektívát és kiszámíthatóságot kínálva biztosítaniuk kell a belső piac megfelelő működését, és el kell kerülniük egyebek mellett a szállítási műveletek ütemezését vagy az információs és kommunikációs rendszerek működését érintő zavarokat, a határokon átnyúló kereskedelem költségeinek növekedését, illetve az árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó termelékenység visszaesését, ami jelentős hatással van mind a belső piac megfelelő működésére, az üzleti tevékenységre és a polgárok életére. A bizonyítékok alapján nem egyértelmű, hogy az évi kétszeri óraátállításnak nincsenek jelentős előnyei, ugyanakkor számos tudományos tanulmány, többek között az Európai Parlament Kutatószolgálatának a 2000/84/EK irányelv szerinti nyári időszámításra vonatkozó uniós rendelkezésekről szóló, 2017. októberi tanulmánya az emberi egészséget érintő negatív hatások fennállását mutatta ki, különösen egyes csoportokra, például a gyermekekre és az idősekre nézve, és lehetségesnek tartja, hogy ezek a belső biológiai ritmusban okozott zavarok révén összefüggenek a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel. Gazdasági szempontból az évi kétszeri óraátállítás többletköltségeket és adminisztratív terheket von magával számos ágazatban.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A nyári időszámításról élénk nyilvános vita folyik, és egyes tagállamok már kifejezésre juttatták, hogy szívesen megszüntetnék a vonatkozó rendelkezések alkalmazását. E fejlemények fényében továbbra is védelmezni szükséges a belső piac megfelelő működését, és el kell kerülni, hogy a tagállamok között a szóban forgó területen megfigyelhető különbségek miatt e működésben jelentős zavarok következzenek be. Indokolt tehát összehangolt módon megszüntetni a nyári időszámítás alkalmazását.

(4)  A nyári időszámításra vonatkozó rendelkezésekről szóló, a Bizottság által 2018 júliusában és augusztusában tartott nyilvános konzultációra 4,6 millió válasz érkezett – ez az eddigi legtöbb beérkezett válasz a Bizottság konzultációinak történetében –, amelyek azt mutatták, hogy a polgárok az évi kétszeri óraátállítás eltörlését támogatják. Emellett egyes tagállamok is kifejezésre juttatták, hogy szívesen megszüntetnék a vonatkozó rendelkezések alkalmazását. E fejlemények fényében továbbra is védelmezni szükséges a belső piac megfelelő működését, és el kell kerülni, hogy a tagállamok között a szóban forgó területen megfigyelhető különbségek miatt e működésben jelentős zavarok következzenek be. Indokolt tehát összehangolt módon megszüntetni a nyári időszámítás alkalmazását.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ez az irányelv nem sértheti az egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a Szerződések területi hatálya alá eső területekre vonatkozó standard időről vagy időkről, valamint az ilyen időt vagy időket érintő további változásokról. Annak érdekében azonban, hogy ne zavarja meg a belső piac működését az, hogy csak néhány tagállam alkalmazza a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezéseket, a tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy az évszakok váltakozásához kapcsolódó okokból változtassák meg a joghatóságuk alá tartozó bármely területen a standard időt, még akkor is, ha az adott változás egy másik időzónába való átlépésként jelenik meg. Emellett a – többek között a közlekedési, a kommunikációs és más érintett ágazatokban jelentkező – zavarok minimalizálása érdekében a tagállamoknak megfelelő időben be kell jelenteniük a Bizottságnak a standard idejük megváltoztatására irányuló szándékukat, és azt követően be kell vezetniük a bejelentett változtatásokat. A Bizottságnak a szóban forgó bejelentés alapján tájékoztatnia kell a többi tagállamot, hogy azok megtehessék a szükséges intézkedéseket. A Bizottságnak emellett az információ közzététele útján tájékoztatnia kell a nagyközönséget és az érdekelt feleket is.

(5)  Ez az irányelv nem sértheti az egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy – a szubszidiaritás elvének megfelelően – döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a Szerződések területi hatálya alá eső területekre vonatkozó standard időről vagy időkről, valamint az ilyen időt vagy időket érintő további változásokról. A belső piac működésében többek között a közlekedési, a kommunikációs és más érintett ágazatokkal kapcsolatban jelentkező zavarok minimalizálása, valamint a koordináció lehetővé tétele érdekében a tagállamoknak 2020. április 1-jéig be kell jelenteniük a Bizottságnak a standard idejük megváltoztatására irányuló szándékukat. A Bizottságnak a szóban forgó bejelentés alapján az információ megfelelő módon és időben való közzététele útján tájékoztatnia kell a többi tagállamot, a nagyközönséget és az érdekelt feleket. Értékelnie kell továbbá a standard időt érintő tervezett változásoknak a belső piac működésére gyakorolt hatását, és szakértői elemzést kell készítenie a témában, figyelembe véve a természeti, egészségügyi és szociális szempontokat, valamint a tagállamok közötti földrajzi különbségeket.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Ezen irányelv összehangolt végrehajtása érdekében a tagállamoknak előzetesen össze kell hangolniuk a tervezett standard időre vonatkozó határozatukat. A Bizottságnak ezért koordinációs mechanizmust kell létrehoznia azzal a céllal, hogy az egész Unióban harmonizált és összehangolt megközelítést biztosítson az időszámításra vonatkozó rendelkezések tekintetében. A koordinációs mechanizmus az egyes tagállamok egy-egy kijelölt képviselőjéből és a Bizottság egy képviselőjéből áll.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ezért meg kell szüntetni a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben meghatározott rendelkezések által lefedett időszak harmonizációját, és olyan közös szabályokat kell bevezetni, amelyek megakadályozzák, hogy a tagállamok a standard idejük évenkénti többszöri megváltoztatása útján különböző, évszakoktól függő rendelkezéseket alkalmazzanak az időszámításra vonatkozóan, valamint amely szabályok kötelezővé teszik a standard időt érintő tervezett változtatások bejelentését. Az irányelv célja az, hogy meghatározó módon hozzájáruljon a belső piac zavartalan működéséhez, következésképpen az irányelvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkén kell alapulnia, az Európai Unió Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata szerinti értelmezésnek megfelelően.

(6)  Ezért meg kell szüntetni a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben meghatározott rendelkezések által lefedett időszak harmonizációját, és olyan közös szabályokat kell bevezetni, amelyek megakadályozzák, hogy a tagállamok különböző, évszakoktól függő rendelkezéseket alkalmazzanak az időszámításra vonatkozóan. Az irányelv célja az, hogy meghatározó módon hozzájáruljon a belső piac zavartalan működéséhez, következésképpen az irányelvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkén kell alapulnia, az Európai Unió Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata szerinti értelmezésnek megfelelően.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az évszakok változásától független óraátállítás átállási költségekkel jár, különösen a közlekedési és más ágazatok informatikai rendszerei esetében. Az átmeneti költségek jelentős csökkentése érdekében észszerű felkészülési időre van szükség ezen irányelv végrehajtásához.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az irányelvet 2019. április 1-jétől kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK irányelv szabályainak hatálya alá tartozó utolsó nyári időszámítási időszak valamennyi tagállamban 2019. március 31-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, amelyek az említett nyári időszámítási időszakot követően olyan standard időt kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK irányelv szerint a téli időszakban alkalmazott időnek felel meg, 2019. október 27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a standard idejüket, hogy a különböző tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós változtatásokra azonos időben kerüljön sor. Kívánatos, hogy a tagállamok egymással egyeztetve döntsenek arról, hogy 2019-től milyen standard időt fognak alkalmazni.

(7)  A standard idő ezen irányelv céljával összhangban álló, egységes és összehangolt harmonizációjának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv alkalmazási időpontjának elhalasztására vonatkozóan, amennyiben fennáll annak a lehetősége, hogy az időszámításra vonatkozó rendelkezések súlyosan megzavarják a belső piac megfelelő működését. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

 

 

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A tagállamoknak a belső piac megfelelő működésének biztosítása és az érintett ágazatok, polgárok és fogyasztók szempontjából kiszámíthatóvá tétele érdekében össze kell hangolniuk egymás között az általuk választott standard időket, amelyeket lehetőség szerint maradéktalanul össze kell hangolni a tagállamok között, hogy elkerüljék a túlságosan eltérő időzónákat az EU-ban.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az irányelv végrehajtását nyomon kell követni. A nyomon követés eredményeit a Bizottságnak egy jelentésben kell ismertetnie az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. A jelentésnek a tagállamok által a Bizottság rendelkezésére bocsátott információkon kell alapulnia, amelyeket megfelelő időben át kell adni ahhoz, hogy megtörténjen ahhoz, hogy a jelentést a meghatározott időpontban elő lehessen terjeszteni.

(8)  Az irányelv végrehajtását nyomon kell követni. A nyomon követés eredményeit a Bizottságnak egy kellőképpen megalapozott jelentésben kell ismertetnie az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. A jelentésnek a tagállamok által a Bizottság rendelkezésére bocsátott információkon kell alapulnia, amelyeket megfelelő időben át kell adni ahhoz, hogy megtörténjen ahhoz, hogy a jelentést a meghatározott időpontban elő lehessen terjeszteni.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok végrehajthatnak egy, az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket vagy időiket érintő változtatást 2019-ben, amennyiben ezt 2019. október 27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor teszik meg. A tagállamok a 2. cikknek megfelelően bejelentik ezt a döntésüket.

(2)  Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok végrehajthatnak egy, az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket érintő változtatást. A tagállamok a 2. cikknek megfelelően bejelentik ezt a döntésüket.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

2. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy a joghatósága alá tartozó valamely területen megváltoztatja a standard időt, ezt a változás hatálybalépése előtt legalább 6 hónappal bejelenti a Bizottságnak. Ha egy tagállam ilyen bejelentést tett, és nem vonta azt vissza legalább 6 hónappal a tervezett változás dátuma előtt, akkor a tagállam köteles végrehajtani a változtatást.

(1)  A Bizottság koordinációs mechanizmust hoz létre azzal a céllal, hogy az egész Unióban harmonizált és összehangolt megközelítést biztosítson az időszámításra vonatkozó rendelkezések tekintetében. A koordinációs mechanizmus az egyes tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság egy képviselőjéből áll.

(2)  A Bizottság a bejelentéstől számított 1 hónapon belül tájékoztatja arról a tagállamokat, és közzéteszi az információt az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2)  A tagállamok 2020. április 1-jéig értesítik a Bizottságot szándékaikról, összhangban a 1. cikkben foglaltakkal. A jelentős zavarok elkerülése érdekében a koordinációs mechanizmus késlekedés nélkül megvitatja és értékeli a tervezett változásnak a belső piac működésére gyakorolt lehetséges hatását.

 

(3)  Amennyiben a (2) bekezdésben említett értékelés alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a tervezett változtatás jelentős zavart okoz a belső piac megfelelő működésében, erről tájékoztatja az érintett tagállamot.

 

(4)  A tagállamok legkésőbb 2020. október 31-ig határoznak arról, hogy továbbra is kitartanak-e szándékuk mellett. Részletesen ki kell fejteniük, hogy miként fogják kezelni a változtatásnak a belső piac működésére gyakorolt negatív hatását.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

(1)  A Bizottság a 2. cikkben említett koordinációs mechanizmussal szoros együttműködésben az egész Unióban szorosan nyomon követi az időszámításra vonatkozó tervezett intézkedéseket.

 

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 2b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy legfeljebb 12 hónappal elhalassza ezen irányelv alkalmazási időpontját, amennyiben megállapítja, hogy fennáll annak az esélye, hogy az időszámításra vonatkozó, a tagállamok által bejelentett, tervezett rendelkezések súlyos zavarokat okoznak a belső piac működésében.

 

(3)  Amennyiben ezt rendkívüli sürgősség indokolja, a 2c. cikkben említett eljárás alkalmazandó az e cikknek megfelelően elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

2 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. cikk

 

(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

 

(2)  A Bizottságnak a 2a. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása [a későbbiekben határozzák meg] éves időtartamra szól [ezen irányelv hatálybalépése]-i hatállyal.

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2a. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)  A 2a. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő [a későbbiekben határozzák meg] hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam [a későbbiekben határozzák meg] hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

2 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2c. cikk

 

(1)  Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását. 

 

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 2b. cikkben említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó, felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról.

(1)  A Bizottság legkésőbb 2025. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról. A végrehajtásról szóló jelentésben külön hangsúlyt kell fektetni az emberi egészségre gyakorolt hatásokra. 

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A Bizottság átfogó hatásvizsgálatot és költség-haszon elemzést végez az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás Európai Unióban történő megszüntetéséről.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok legkésőbb 2024. április 30-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják a releváns információkat.

(2)  A tagállamok legkésőbb öt évvel ezen irányelv elfogadását követően április 30-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátják a releváns információkat.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok legkésőbb 2019. április 1-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok legkésőbb 2020-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2000/84/EK irányelv 2019. április 1-jével hatályát veszti.

A 2000/84/EK irányelv 2020-tól hatályát veszti.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése

Hivatkozások

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

13.9.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Pavel Svoboda

24.9.2018

Vizsgálat a bizottságban

23.1.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

19.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pascal Durand, Angelika Niebler, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Ingeborg Gräßle, Joëlle Mélin

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Ingeborg Gräßle, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Petíciós Bizottság részéről (20.2.2019)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

A vélemény előadója: Cecilia Wikström

RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat célja, hogy megszüntesse az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítást az Európai Unió tagállamaiban. Először 1980-ban rendelkezett uniós jogszabály a nyári időszámításról, azzal a céllal, hogy egységesítse a nyári időszámításra vonatkozó meglévő nemzeti gyakorlatokat és ütemezéseket. 2001 óta a nyári időszámításra vonatkozó uniós rendelkezéseket a 2000/84/EK irányelv határozza meg, amely valamennyi tagállamot kötelezi arra, hogy március utolsó vasárnapján átálljon a nyári időszámításra, október utolsó vasárnapján pedig visszaálljon a saját standard idejére (azaz a téli időszámításra).

Az évi kétszeri óraátállítás rendszerét egyre többször kérdőjelezték meg a polgárok, az Európai Parlament, és egyre több tagállam is.

2018. február 8-i állásfoglalásában(1) az Európai Parlament felhívta a Bizottságot, hogy végezze el a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben foglalt rendelkezések értékelését, és amennyiben szükséges, terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. Az Európai Bizottság lefolytatott egy nyilvános konzultációt is, amelyre mintegy 4,6 millió válasz érkezett – a legtöbb válasz, ami valaha érkezett bizottsági konzultációra –, melyek 84 %-a támogatta az évi kétszeri óraátállítás eltörlését, miközben a válaszadók 16 %-a úgy nyilatkozott, hogy szeretné megőrizni azt.

A nyári időszámítás kérdése ezenkívül visszatérő téma a Petíciós Bizottság (PETI) munkájában, amely az évek során a témával kapcsolatban több mint 100 petíciót kapott. Szinte valamennyi petíció benyújtója támogatja az évi kétszeri óraátállítás eltörlését, elsősorban az egészséggel kapcsolatos aggályokra, valamint annak az energiamegtakarításra gyakorolt csekély hatására hivatkozva. Néhány petíció benyújtója azt állítja, hogy az óraátállítás különösen jelentős negatív hatással van az olyan veszélyeztetett csoportokra, mint például a gyermekek és az idősek. A PETI bizottság 2015. júliusi és 2017. novemberi bizottsági ülésein vitatott meg a nyári időszámítással kapcsolatos petíciókat.

Amint azt az Európai Parlament Kutatószolgálatának a 2000/84/EK irányelv szerinti nyári időszámításra vonatkozó uniós rendelkezésekről szóló, 2017. októberi tanulmánya megállapította, figyelembe kell venni az óraátállítások által az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat, hogy az EU-ban véget vessünk a félévenkénti óraátállításoknak. A nyári időszámításnak az emberek biológiai órájára gyakorolt hatásáról szóló viták fontosságának egyértelmű bizonyítéka, hogy a 2017. évi orvosi-élettani Nobel-díjat Jeffrey C. Hallnak, Michael Rosbashnek és Michael W. Youngnak adományozták a cirkadián ritmust szabályozó molekuláris mechanizmus felfedezéséért, amellyel megmagyarázták, hogyan működik az emberek belső biológiai órája, valamint hogy miként befolyásolja jóllétünket a külső környezet és belső biológiai óránk közötti eltérés. Ez azt jelenti, hogy a kronobiológiai kutatások azt mutatják, hogy az emberi bioritmusra gyakorolt hatás megterhelőbb lehet, mint ahogyan azt korábban gondolták. Ezenkívül az EUMSZ a jogszabályok közelítéséről szóló 114. cikkének (8) bekezdése alapján „Ha egy olyan területen, amely korábban harmonizációs intézkedések tárgyát képezte, valamely tagállam különleges közegészségügyi problémát vet fel, erről tájékoztatja a Bizottságot, amely haladéktalanul megvizsgálja, hogy javasoljon-e megfelelő intézkedéseket a Tanácsnak.”

Mindezek alapján a véleménytervezet támogatni kívánja azt az elképzelést, miszerint a félévente történő óraátállításokra vonatkozó intézkedéseket összehangolt módon meg kell szüntetni az esetleges káros egészségügyi hatások elkerülése érdekében, figyelembe véve, hogy az állítólagos energiamegtakarítások elérése nem valósul meg.

A véleménytervezet szerint a félévenkénti óraátállítás megszüntetését olyan módon kell végrehajtani, hogy elkerülhető legyen a belső piac abból adódó jelentős megzavarása, amelyet a tagállamok közötti eltérések okoznának ezen a területen. Az előadó úgy véli, hogy az eredeti bizottsági javaslat, amely lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy egyoldalúan döntsenek a standard időre vonatkozó preferenciáikról, olyan helyzetet teremthetne, amelyben a tagállamok egymástól eltérő időzónákat választhatnának, ami a belső piacot széttagoltabbá tenné. Ez az országok közötti kereskedelmet, közlekedést, kommunikációt és utazást bonyolultabbá tenné a belső piacon belül. Ezért a harmonizáció biztosítása érdekében az előadó azt javasolja, hogy töröljék el a félévenkénti óraátállítást, ahogyan azt szinte valamennyi petíció benyújtója támogatja.

MÓDOSÍTÁS:

A Petíciós Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  2018. február 8-i állásfoglalásában az Európai Parlament felhívta a Bizottságot, hogy végezze el a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben foglalt rendelkezések értékelését, és amennyiben szükséges, terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. Az állásfoglalás azt is megerősítette, hogy alapvető fontosságú, hogy az időszámítás megközelítése továbbra is harmonizált legyen Unió-szerte.

(2)  2018. február 8-i állásfoglalásában, a polgároktól a Petíciós Bizottsághoz beérkezett számos petíció és kérelem alapján az Európai Parlament felhívta a Bizottságot, hogy végezze el a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben foglalt rendelkezések értékelését, és amennyiben szükséges, terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot. Az állásfoglalás azt is megerősítette, hogy alapvető fontosságú, hogy az időszámítás megközelítése továbbra is harmonizált és összehangolt legyen Unió-szerte.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok alapján fontos, hogy a kérdéses területet harmonizált uniós szabályok rendezzék annak érdekében, hogy biztosított legyen a belső piac megfelelő működése, és elkerülhetők legyenek egyebek mellett a szállítási műveletek ütemezését vagy az információs és kommunikációs rendszerek működését érintő zavarok, a határokon átnyúló kereskedelem költségeinek növekedése, illetve az árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó termelékenység visszaesése. A bizonyítékok alapján nem egyértelmű, hogy a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezések előnyei ellensúlyoznák az évi kétszeri óraátállításhoz kapcsolódó kellemetlenségeket.

(3)  A Bizottság megvizsgálta a rendelkezésre álló bizonyítékokat, és azok alapján fontos, hogy a kérdéses területet harmonizált uniós szabályok rendezzék annak érdekében, hogy biztosított legyen a belső piac megfelelő működése, és elkerülhetők legyenek egyebek mellett a szállítási műveletek ütemezését vagy az információs és kommunikációs rendszerek működését érintő zavarok, a határokon átnyúló kereskedelem költségeinek növekedése, illetve az árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó termelékenység visszaesése.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A nyári időszámításról élénk nyilvános vita folyik, és egyes tagállamok már kifejezésre juttatták, hogy szívesen megszüntetnék a vonatkozó rendelkezések alkalmazását. E fejlemények fényében továbbra is védelmezni szükséges a belső piac megfelelő működését, és el kell kerülni, hogy a tagállamok között a szóban forgó területen megfigyelhető különbségek miatt e működésben jelentős zavarok következzenek be. Indokolt tehát összehangolt módon megszüntetni a nyári időszámítás alkalmazását.

(4)  A nyári időszámításról élénk nyilvános vita folyik, ez kitűnik a polgárok reagálásából is a félévenkénti óraátállítás megszüntetését kérő petíciók révén, valamint a nyári időszámításról szóló uniós nyilvános konzultációból, amelyre több válasz érkezett, mint a Bizottság által szervezett korábbi konzultációk közül bármelyikre. Egyes tagállamok kifejezésre juttatták, hogy szívesen megszüntetnék a vonatkozó rendelkezések alkalmazását. E fejlemények fényében továbbra is védelmezni szükséges a belső piac megfelelő működését, és el kell kerülni, hogy a tagállamok között a szóban forgó területen megfigyelhető különbségek miatt e működésben jelentős zavarok következzenek be, amelyek hatással lehetnek az Uniónak mind a gazdasági, mind a politikai integrációjára. Sok polgár kiállt amellett, hogy szüntessék meg az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítást, elsősorban egészségügyi megfontolások miatt. Az Európai Parlementhez beérkezett petíciókban a polgárok kiemelik, hogy az óraátállítás különösen jelentős negatív hatással van az olyan veszélyeztetett csoportokra, mint például a gyermekek és az idősek. Ezenkívül számos tanulmány kimutatta, hogy az évi kétszeri óraátállítás számos területen negatív következményekkel jár, például egészségügyi problémákat okoz, többek között káros hatást gyakorol a cirkadián ritmusra; ilyen terület továbbá a közúti közlekedés biztonsága, mivel a megfigyelések szerint az óraátállítást követő napokban nő a balesetek száma; valamint adminisztratív terheket és többletköltségeket jelent a gazdaság számos ágazata számára. Ezért alapvető fontosságú egy olyan harmonizált és összehangolt megközelítés, amely véget vet az évente kétszeri óraátállításnak.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Alapvető fontosságú tekintetbe venni, hogy az Európai Unió nagymértékű észak–déli kiterjedése azt eredményezi, hogy az Európai Unióban eltérő az időszámítás hatása a nappali fény szempontjából. Figyelembe kell vennünk az időszámítás földrajzi szempontjait, megtartva a jelenlegi időzónákat.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ez az irányelv nem sértheti az egyes tagállamok ahhoz való jogát, hogy döntsenek a joghatóságuk alá tartozó és a Szerződések területi hatálya alá eső területekre vonatkozó standard időről vagy időkről, valamint az ilyen időt vagy időket érintő további változásokról. Annak érdekében azonban, hogy ne zavarja meg a belső piac működését az, hogy csak néhány tagállam alkalmazza a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezéseket, a tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy az évszakok váltakozásához kapcsolódó okokból változtassák meg a joghatóságuk alá tartozó bármely területen a standard időt, még akkor is, ha az adott változás egy másik időzónába való átlépésként jelenik meg. Emellett a – többek között a közlekedési, a kommunikációs és más érintett ágazatokban jelentkező – zavarok minimalizálása érdekében a tagállamoknak megfelelő időben be kell jelenteniük a Bizottságnak a standard idejük megváltoztatására irányuló szándékukat, és azt követően be kell vezetniük a bejelentett változtatásokat. A Bizottságnak a szóban forgó bejelentés alapján tájékoztatnia kell a többi tagállamot, hogy azok megtehessék a szükséges intézkedéseket. A Bizottságnak emellett az információ közzététele útján tájékoztatnia kell a nagyközönséget és az érdekelt feleket is.

törölve

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ezért meg kell szüntetni a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben meghatározott rendelkezések által lefedett időszak harmonizációját, és olyan közös szabályokat kell bevezetni, amelyek megakadályozzák, hogy a tagállamok a standard idejük évenkénti többszöri megváltoztatása útján különböző, évszakoktól függő rendelkezéseket alkalmazzanak az időszámításra vonatkozóan, valamint amely szabályok kötelezővé teszik a standard időt érintő tervezett változtatások bejelentését. Az irányelv célja az, hogy meghatározó módon hozzájáruljon a belső piac zavartalan működéséhez, következésképpen az irányelvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkén kell alapulnia, az Európai Unió Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata szerinti értelmezésnek megfelelően.

(6)  Ezért meg kell szüntetni a nyári időszámításra vonatkozó, a 2000/84/EK irányelvben meghatározott rendelkezések által lefedett időszak harmonizációját, és olyan közös szabályokat kell bevezetni, amelyek megakadályozzák, hogy a tagállamok a standard idejük évenkénti többszöri megváltoztatása útján különböző, évszakoktól függő rendelkezéseket alkalmazzanak az időszámításra vonatkozóan, valamint amely szabályok kötelezővé teszik a standard időt érintő tervezett változtatások bejelentését. A belső piac zavartalan működése érdekében elengedhetetlen, hogy a jelenlegi időzónák megtartása mellett valamennyi tagállam ugyanazt az időszámítást alkalmazza, annak elkerülése érdekében, hogy a belső piacon belül eltérő időszámításokat alkalmazzanak. Az irányelv célja az, hogy meghatározó módon hozzájáruljon a belső piac zavartalan működéséhez, következésképpen az irányelvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkén kell alapulnia, az Európai Unió Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata szerinti értelmezésnek megfelelően.

 

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az irányelvet 2019. április 1-jétől kell alkalmazni, hogy a 2000/84/EK irányelv szabályainak hatálya alá tartozó utolsó nyári időszámítási időszak valamennyi tagállamban 2019. március 31-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kezdődjön meg. Azoknak a tagállamoknak, amelyek az említett nyári időszámítási időszakot követően olyan standard időt kívánnak elfogadni, amely a 2000/84/EK irányelv szerint a téli időszakban alkalmazott időnek felel meg, 2019. október 27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor kell megváltoztatniuk a standard idejüket, hogy a különböző tagállamokban végrehajtott hasonló, tartós változtatásokra azonos időben kerüljön sor. Kívánatos, hogy a tagállamok egymással egyeztetve döntsenek arról, hogy 2019-től milyen standard időt fognak alkalmazni.

(7)  Ennek az irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő tizennyolcadik hónapban kell hatályba lépnie és azt akkortól kell alkalmazni, hogy elegendő időt biztosítson a társadalom és a gazdasági szereplők számára ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak az új helyzethez. A belső piac zavartalan működése érdekében elengedhetetlen, hogy elkerüljük, hogy a belső piacon belül eltérő időszámításokat alkalmazzanak. A tagállamoknak ezért a standard időkre vonatkozóan meg kell állapodniuk egy harmonizált időszámításban az Európai Unión belül.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok nem alkalmaznak az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket vagy időiket érintő változtatásokat.

 

(2) Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok végrehajthatnak egy, az évszakokhoz kapcsolódó, a standard idejüket vagy időiket érintő változtatást 2019-ben, amennyiben ezt 2019. október 27-én, az egyeztetett világidő szerint 1 órakor teszik meg. A tagállamok a 2. cikknek megfelelően bejelentik ezt a döntésüket.

(1) [xx]-tól a tagállamok nem alkalmaznak félévenkénti óraátállítást.

 

(2) törölve

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az 1. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy a joghatósága alá tartozó valamely területen megváltoztatja a standard időt, ezt a változás hatálybalépése előtt legalább 6 hónappal bejelenti a Bizottságnak. Ha egy tagállam ilyen bejelentést tett, és nem vonta azt vissza legalább 6 hónappal a tervezett változás dátuma előtt, akkor a tagállam köteles végrehajtani a változtatást.

 

(2) A Bizottság a bejelentéstől számított 1 hónapon belül tájékoztatja arról a tagállamokat, és közzéteszi az információt az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(1) Az 1. cikkel összhangban a tagállamok harmonizált és összehangolt megközelítést alkalmaznak az Unióban a standard időkre vonatkozó időszámítást illetően.

 

(2) törölve

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb 2019. április 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2019. április 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(1) A tagállamok legkésőbb [ezen irányelv alkalmazásának kezdőnapja]-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket az ezen irányelv 1. cikkével összhangban alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2000/84/EK irányelv 2019. április 1-jével hatályát veszti.

Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről szóló irányelv hatálybalépésével a 2000/84/EK irányelv hatályát veszti.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő tizennyolcadik hónapban lép hatályba és azt akkortól kezdve kell alkalmazni.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése

Hivatkozások

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PETI

25.10.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Cecilia Wikström

24.9.2018

Vizsgálat a bizottságban

21.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

14

4

1

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

14

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk

PPE

Pál Csáky, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

S&D

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

VERTS/ALE

Igor Šoltes

4

-

ECR

Notis Marias

S&D

Virginie Rozière

VERTS/ALE

Margrete Auken, Ana Miranda

1

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

Az Európai Parlament 2018. február 8-i állásfoglalása az óraátállításra vonatkozó rendelkezésekről (2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése

Hivatkozások

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

12.9.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

13.9.2018

ITRE

13.9.2018

IMCO

13.9.2018

AGRI

13.9.2018

 

JURI

13.9.2018

PETI

25.10.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Marita Ulvskog

25.10.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.2.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

4.3.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

11

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eleonora Evi, Olle Ludvigsson, Ricardo Serrão Santos

Benyújtás dátuma

7.3.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

23

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner

ECR

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

11

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini

S&D

Francisco Assis, Isabella De Monte, Ricardo Serrão Santos

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. március 21.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat