Procedura : 2018/0332(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0169/2019

Teksty złożone :

A8-0169/2019

Debaty :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0225

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 467kWORD 223k
7.3.2019
PE 629.635v02-00 A8-0169/2019

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawczyni: Marita Ulvskog

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 OPINIA Komisji Prawnej
 OPINIA Komisji Petycji
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0639),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0408/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia …(1),

–  uwzględniając wyniki konsultacji internetowych przeprowadzonych przez Komisję Europejską w dniach od 4 lipca 2018 r. do 16 sierpnia 2018 r.,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Regionów z dnia ...(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisję Prawną i Komisję Petycji (A8-0169/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Państwa członkowskie zdecydowały się w przeszłości wprowadzić ustalenia dotyczące czasu letniego na poziomie krajowym. Dla funkcjonowania rynku wewnętrznego ważne było, aby wspólna data i czas rozpoczęcia i końca okresu obowiązywania czasu letniego zostały ustalone w całej Unii. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/84/WE21 wszystkie państwa członkowskie stosują obecnie ustalenia dotyczące czasu letniego, począwszy od ostatniej niedzieli marca do ostatniej niedzieli października tego samego roku.

(1)  Państwa członkowskie zdecydowały się w przeszłości wprowadzić ustalenia dotyczące czasu letniego na poziomie krajowym. Dla funkcjonowania rynku wewnętrznego ważne było, aby wspólna data i czas rozpoczęcia i końca okresu obowiązywania czasu letniego zostały ustalone w całej Unii w celu koordynacji zmiany czasu w państwach członkowskich. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/84/WE21 wszystkie państwa członkowskie stosują obecnie sezonowe zmiany czasu dwa razy w roku. Czas standardowy jest zmieniany na czas letni w ostatnią niedzielę marca i obowiązuje do ostatniej niedzieli października tego samego roku.

__________________

__________________

21 Dyrektywa 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (Dz.U. L 31 z 2.2.2001, s. 21).

21 Dyrektywa 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (Dz.U. L 31 z 2.2.2001, s. 21).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W swojej rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do przeprowadzenia oceny ustaleń dotyczących czasu letniego wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE oraz w razie konieczności do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu. W rezolucji tej potwierdzono również, że zasadnicze znaczenie ma utrzymanie zharmonizowanego podejścia do ustaleń dotyczących czasu w całej Unii.

(2)  W oparciu o szereg petycji obywateli, inicjatyw obywatelskich i pytań parlamentarnych Parlament Europejski wezwał Komisję w swojej rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r. do przeprowadzenia dogłębnej oceny ustaleń dotyczących czasu letniego wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE oraz w razie konieczności do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu. W rezolucji tej podkreślono również znaczenie utrzymania zharmonizowanego i skoordynowanego podejścia do ustaleń dotyczących czasu w całej Unii, a także jednolitego systemu czasu w UE.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Komisja przeanalizowała dostępne dowody; wskazują one, jak ważne są zharmonizowane przepisy unijne w tej dziedzinie dla celu zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia między innymi zakłóceń w planowaniu operacji transportowych i w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, a także wyższych kosztów w handlu transgranicznym lub niższej wydajności towarów i usług. Dowody nie są rozstrzygające co do tego, czy korzyści wynikające z ustaleń dotyczących czasu letniego przewyższają niedogodności związane z copółroczną zmianą czasu.

(3)  Komisja przeanalizowała dostępne dowody; wskazują one, jak ważne są zharmonizowane przepisy unijne w tej dziedzinie dla celu zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, zapewnienia przewidywalności i długoterminowej pewności oraz uniknięcia między innymi zakłóceń w planowaniu operacji transportowych i w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, a także wyższych kosztów w handlu transgranicznym lub niższej wydajności towarów i usług.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Publiczna debata nad ustaleniami dotyczącymi czasu letniego nie jest nowością, a od czasu wprowadzenia czasu letniego podejmowano wiele inicjatyw, które miały na celu zakończeniu tej praktyki. W niektórych państwach członkowskich odbyły się krajowe konsultacje, a większość przedsiębiorstw i zainteresowanych podmiotów opowiedziała się za zaprzestaniem zmiany czasu. Konsultacje zapoczątkowane przez Komisję Europejską doprowadziły do tego samego wniosku.

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmiany czasu miało na początku przeciwników, ale obecny wniosek jest następstwem szeregu badań i konsultacji, które wprowadzają argumenty do debaty ideologicznej. Dlatego właściwe jest przypomnienie poprzednich debat i procesów, które doprowadziły do powstania obecnego wniosku.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b)  W tym kontekście sytuacja hodowców zwierząt gospodarskich może posłużyć za przykład tego, że ustalenia dotyczące czasu letniego uważano początkowo za niezgodne z praktykami pracy w rolnictwie, w szczególności w odniesieniu do bardzo wczesnego początku dnia pracy już w trakcie obowiązywania czasu standardowego. Uważano, że dwukrotna zmiana czasu w roku utrudnia też wprowadzanie produktów czy zwierząt na rynki. Co więcej, ponieważ krowy nie zmieniają swojego naturalnego rytmu wytwarzania mleka, stwierdzono spadek wydajności mlecznej. Nowoczesne urządzenia i praktyki rolne zrewolucjonizowały jednak rolnictwo w sposób, który sprawia, że większość tych obaw nie wydaje się już istotna, ale nadal utrzymują się obawy związane z rytmem biologicznym zwierząt i warunkami pracy rolników.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Trwa obecnie ożywiona debata publiczna na temat ustaleń dotyczących czasu letniego, a niektóre państwa członkowskie wyraziły już chęć zaprzestania stosowania takich ustaleń. W świetle tych zmian konieczne jest stałe czuwanie nad należytym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i uniknięcie wszelkich poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu tego rynku, które mogą być spowodowane różnicami między państwami członkowskimi w tym zakresie. Należy zatem w sposób skoordynowany znieść ustalenia dotyczące czasu letniego.

(4)  Trwa obecnie ożywiona debata publiczna na temat ustaleń dotyczących czasu letniego. W konsultacjach społecznych przeprowadzonych przez Komisję wzięło udział około 4,6 mln obywateli, co stanowi największą liczbę respondentów, którzy kiedykolwiek udzielili odpowiedzi w konsultacjach prowadzonych przez Komisję. Wiele inicjatyw obywatelskich wskazuje na obawy obywateli w związku ze zmianą czasu dwa razy w roku, a niektóre państwa członkowskie wyraziły już chęć zaprzestania stosowania takich ustaleń dotyczących czasu letniego. W świetle tych zmian konieczne jest stałe czuwanie nad należytym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i uniknięcie wszelkich poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu tego rynku, które mogą być spowodowane różnicami między państwami członkowskimi w tym zakresie. Należy zatem w sposób skoordynowany i zharmonizowany znieść ustalenia dotyczące czasu letniego.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Chronobiologia wskazuje, że wszelkie zmiany czasu zaburzają rytm dobowy organizmu człowieka, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Najnowsze dowody naukowe wyraźnie wskazują na związek między zmianami czasu a chorobami układu krążenia, chorobami zapalnymi układu odpornościowego czy nadciśnieniem wynikającymi z zaburzenia cyklu dobowego. Niektóre grupy, takie jak dzieci i osoby starsze, są szczególnie narażone. Z myślą o ochronie zdrowia publicznego należy zatem znieść sezonowe zmiany czasu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Terytoria inne niż terytoria zamorskie państw członkowskich UE znajdują się w trzech różnych strefach czasowych lub stosują różne czasy standardowe, tj. GMT, GMT+1 i GMT+2. Znaczna rozpiętość terytorium Unii Europejskiej w kierunku północ-południe oznacza, że oddziaływanie czasu pod względem światła dziennego jest różne w całej Unii. Dlatego ważne jest, aby państwa członkowskie wzięły pod uwagę aspekty geograficzne czasu, tj. naturalne strefy czasowe i położenie geograficzne, przed zmianą swoich stref czasowych. Państwa członkowskie powinny konsultować się z obywatelami i właściwymi zainteresowanymi stronami przed podjęciem decyzji o zmianie stref czasowych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c)  Liczne inicjatywy obywatelskie wskazywały na obawy obywateli dotyczące zmiany czasu dwa razy do roku, a państwom członkowskim należy dać czas i możliwość przeprowadzenia własnych konsultacji publicznych i ocen skutków w celu lepszego zrozumienia konsekwencji rezygnacji z sezonowej zmiany czasu w czasie w każdym regionie.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4d)  Czas letni czy też przedłużenie czasu dostępu do światła dziennego umożliwiły pozornie późniejsze zachody słońca w miesiącach letnich. Dla wielu obywateli UE lato jest synonimem dostępności światła dziennego do późnych godzin wieczornych. Powrót do czasu „standardowego” oznaczałby, że w lecie zachód słońca będzie następował o godzinę wcześniej, a także że w ten sposób znacznie skróci się okres roku, w którym światło dzienne jest dostępne w godzinach wieczornych.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4e)  Liczne badania dotyczyły związku między przejściem na czas letni a ryzykiem ataku serca, zaburzeniami rytmu dobowego, bezsennością, brakiem koncentracji i deficytem uwagi, wzmożonym ryzykiem wypadków, niższą satysfakcją życiową, a nawet wskaźnikami samobójstw. Jednakże dłuższa ekspozycja na światło dzienne i światło słoneczne czy aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu po szkole lub po pracy mają wyraźny i pozytywny długotrwały wpływ na ogólne samopoczucie.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4f)  Sezonowa zmiana czasu wpływa również negatywnie na dobrostan zwierząt, co jest szczególnie widoczne na przykład w sektorze rolnictwa, w którym obserwuje się negatywny wpływ na produkcję mleka.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4g)  Powszechnie uważa się, że sezonowe zmiany czasu przynoszą oszczędności energii. Rzeczywiście był to główny powód, dla którego w ubiegłym wieku pierwotnie wprowadzono zmianę czasu. Z badań wynika jednak, że choć sezonowe zmiany czasu mogą odgrywać marginalną rolę w redukcji zużycia energii w Unii jako takiej, to nie zawsze dzieje się tak w przypadku poszczególnych państw członkowskich. Oszczędność zużycia energii do oświetlania osiągnięta w wyniku przejścia na czas letni może też zostać zniwelowana przez wzrost zużycia energii wykorzystywanej do ogrzewania. Ponadto wyniki tych badań są trudne do interpretacji ze względu na ich silne nacechowanie przez czynniki zewnętrzne, takie jak warunki meteorologiczne, zachowanie użytkowników energii czy zachodząca transformacja energetyczna.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać prawa poszczególnych państw członkowskich do podjęcia decyzji w sprawie standardowego czasu lub czasów dla terytoriów podlegających ich jurysdykcji i objętych terytorialnym zakresem stosowania Traktatów oraz w sprawie dalszych zmian w tym zakresie. Jednak w celu zapewnienia, by stosowanie ustaleń dotyczących czasu letniego jedynie przez niektóre państwa członkowskie nie zakłócało funkcjonowania rynku wewnętrznego, państwa członkowskie powinny powstrzymać się od zmiany czasu standardowego na danym terytorium podlegającym ich jurysdykcji z przyczyn związanych ze zmianami sezonowymi, nawet gdyby taka zmiana była przedstawiana jako zmiana strefy czasowej. Ponadto w celu zminimalizowania zakłóceń między innymi w sektorze transportu, komunikacji i innych odnośnych sektorach, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję w odpowiednim czasie o zamiarze zmiany czasu standardowego, a następnie stosować zgłoszone zmiany. Na podstawie tego powiadomienia Komisja powinna poinformować wszystkie pozostałe państwa członkowskie, tak aby mogły one przyjąć wszelkie niezbędne środki. Powinna ona również poinformować społeczeństwo i zainteresowane strony, publikując te informacje.

(5)  Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać prawa poszczególnych państw członkowskich do podjęcia decyzji w sprawie standardowego czasu lub czasów dla terytoriów podlegających ich jurysdykcji i objętych terytorialnym zakresem stosowania Traktatów oraz w sprawie dalszych zmian w tym zakresie. Jednak w celu zapewnienia, by stosowanie ustaleń dotyczących czasu letniego jedynie przez niektóre państwa członkowskie nie zakłócało funkcjonowania rynku wewnętrznego, państwa członkowskie powinny powstrzymać się od zmiany czasu standardowego na danym terytorium podlegającym ich jurysdykcji z przyczyn związanych ze zmianami sezonowymi, nawet gdyby taka zmiana była przedstawiana jako zmiana strefy czasowej. Ponadto w celu zminimalizowania zakłóceń między innymi w sektorze transportu, komunikacji i innych odnośnych sektorach, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2020 r. o zamiarze zmiany czasu standardowego w ostatnią niedzielę października 2021 r.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W związku z tym konieczne jest zakończenie harmonizacji okresu objętego ustaleniami dotyczącymi czasu letniego zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE oraz wprowadzenie wspólnych przepisów uniemożliwiających państwom członkowskim sezonowe stosowanie różnych ustaleń dotyczących czasu przez zmianę czasu standardowego częściej niż raz w ciągu roku oraz ustanawiających obowiązek powiadamiania o przewidywanych zmianach czasu standardowego. Niniejsza dyrektywa ma w istotnej mierze przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, dlatego też jej podstawą powinien być art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z wykładnią przyjętą w świetle jednolitego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(6)  W związku z tym konieczne jest zakończenie harmonizacji okresu objętego ustaleniami dotyczącymi czasu letniego zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE oraz wprowadzenie wspólnych przepisów uniemożliwiających państwom członkowskim sezonowe stosowanie różnych ustaleń dotyczących czasu przez zmianę czasu standardowego częściej niż raz w roku. Niniejsza dyrektywa ma w istotnej mierze przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, dlatego też jej podstawą powinien być art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z wykładnią przyjętą w świetle jednolitego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Przed podjęciem decyzji o tym, jaki czas standardowy ma być stosowany w poszczególnych państwach członkowskich, należy przeprowadzić konsultacje i analizy, które uwzględniałyby preferencje obywateli, różnice geograficzne, różnice regionalne, standardowe ustalenia dotyczące organizacji pracy oraz inne czynniki ważne dla danego państwa członkowskiego. W związku z tym państwa członkowskie powinny mieć wystarczająco dużo czasu na przeanalizowanie skutków wniosku oraz wybranie rozwiązania najbardziej odpowiadającego społeczeństwu i jednocześnie uwzględniającego właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Zmiana czasu niezwiązana ze zmianami pór roku będzie wiązać się z kosztami przejściowymi, zwłaszcza w odniesieniu do systemów informatycznych w transporcie i innych sektorach. W celu znacznego ograniczenia kosztów przejściowych wymagany jest rozsądny okres przygotowawczy dla wdrożenia niniejszej dyrektywy.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2019 r., tak aby ostatni okres czasu letniego zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/84/WE zaczynał się w każdym państwie członkowskim w dniu 31 marca 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie, które po tym okresie czasu letniego zamierzają przyjąć czas standardowy odpowiadający czasowi zimowemu zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE, powinny zmienić swój czas standardowy w dniu 27 października 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego, tak aby podobne i trwałe zmiany wprowadzono w różnych państwach członkowskich jednocześnie. Pożądane jest, aby państwa członkowskie w uzgodniony sposób podjęły decyzje w sprawie czasu standardowego, który każde z nich będzie stosowało od 2019 r.

(7)  Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2021 r., tak aby ostatni okres czasu letniego zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/84/WE zaczynał się w każdym państwie członkowskim o godz. 1.00 w nocy uniwersalnego czasu koordynowanego w ostatnią niedzielę marca 2021 r. Państwa członkowskie, które po tym okresie czasu letniego zamierzają przyjąć czas standardowy odpowiadający czasowi zimowemu zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE, powinny zmienić swój czas standardowy o godz. 1.00 w nocy uniwersalnego czasu koordynowanego w ostatnią niedzielę października 2021 r., tak aby podobne i trwałe zmiany wprowadzono w różnych państwach członkowskich jednocześnie. Pożądane jest, aby państwa członkowskie uzgodniły między sobą, jaki czas standardowy każde z nich będzie stosowało od 2021 r.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  W celu zapewnienia zharmonizowanego wdrożenia niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny współpracować ze sobą i podjąć decyzję o planowanym rozwiązaniu kwestii czasu standardowego w sposób uzgodniony i skoordynowany. W związku z tym należy ustanowić mechanizm koordynacji, na potrzeby którego wyznacza się po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz jednego przedstawiciela Komisji. W ramach mechanizmu koordynacji omawia się i ocenia ewentualny wpływ planowanej decyzji państwa członkowskiego o czasie standardowym na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, aby uniknąć wszelkich istotnych zakłóceń.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Komisja powinna ocenić, czy planowany czas w poszczególnych państwach członkowskich może znacznie i trwale utrudnić prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Jeżeli ocena ta nie doprowadzi do ponownego rozpatrzenia przez państwa członkowskie planowanych ustaleń w sprawie czasu, Komisja powinna mieć możliwość przełożenia daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy o nie więcej niż 12 miesięcy i, w stosownym przypadku, przedłożyć wniosek ustawodawczy. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie niniejszej dyrektywy, należy zatem przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu przesunięcia daty stosowania dyrektywy o nie więcej niż 12 miesięcy.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niezależnie od przepisów akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu zastosować w 2019 r. sezonową zmianę swojego standardowego czasu lub czasów, pod warunkiem że przeprowadzą ją w dniu 27 października 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie powiadamiają o tej decyzji zgodnie z art. 2.

2.  W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu zastosować w 2021 r. sezonową zmianę swojego standardowego czasu lub czasów, pod warunkiem że przeprowadzą ją o godz. 1.00 w nocy uniwersalnego czasu koordynowanego w ostatnią niedzielę października 2021 r. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o swojej decyzji w tej sprawie najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2020 r.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie naruszając przepisów art. 1, jeżeli państwo członkowskie postanowi zmienić swój standardowy czas lub czasy na dowolnym obszarze podlegającym jego jurysdykcji, powiadamia o tym Komisję co najmniej na 6 miesięcy przed wejściem tej zmiany w życie. Jeżeli państwo członkowskie dokonało takiego powiadomienia i nie wycofało go co najmniej 6 miesięcy przed datą planowanej zmiany, państwo członkowskie stosuje tę zmianę.

1.  Ustanawia się zatem mechanizm koordynacji w celu zapewnienia zharmonizowanego i skoordynowanego podejścia do ustaleń dotyczących czasu w całej Unii.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W terminie 1 miesiąca od powiadomienia Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i publikuje te informacje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  Na potrzeby tego mechanizmu koordynacji wyznacza się po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz jednego przedstawiciela Komisji.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku gdy państwo członkowskie powiadamia Komisję o swojej decyzji zgodnie z art. 1 ust. 2, w ramach mechanizmu koordynacji zwołuje się posiedzenie w celu dokonania oceny i omówienia potencjalnego wpływu planowanej zmiany na funkcjonowanie rynku wewnętrznego w celu uniknięcia poważnych zakłóceń.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Jeżeli na podstawie oceny, o której mowa w ust. 2a, Komisja uzna, że planowana zmiana będzie miała znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, informuje o tym powiadamiające państwo członkowskie.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Najpóźniej do dnia 31 października 2020 r. powiadamiające państwo członkowskie podejmuje decyzję, czy podtrzymać swój zamiar czy też nie. W przypadku gdy powiadamiające państwo członkowskie postanawia podtrzymać swój zamiar, przedstawia szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób będzie przeciwdziałać negatywnemu wpływowi zmiany czasu na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrożenia niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r.

1.  Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny dotyczące stosowania i wdrażania niniejszej dyrektywy, w razie potrzeby wraz z wnioskiem ustawodawczym w sprawie jego przeglądu w oparciu o dogłębną ocenę skutków, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024 r. państwa członkowskie przekazują Komisji odpowiednie informacje.

2.  Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2025 r. państwa członkowskie przekazują Komisji odpowiednie informacje.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2019 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

1.  Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2021 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

1. Komisja, w ścisłej współpracy z mechanizmem koordynacji, o którym mowa w art. 2, ściśle monitoruje przewidywane ustalenia dotyczące czasu w całej Unii.

 

2. Jeżeli Komisja ustali, że planowane ustalenia dotyczące czasu przekazane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 1 ust. 2, mogą znacząco i trwale utrudnić prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych w celu przełożenia terminu stosowania niniejszej dyrektywy o nie więcej niż 12 miesięcy oraz do przedłożenia w stosownych przypadkach wniosku ustawodawczego.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4b

 

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4a, powierza się Komisji od dnia [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy] do [data zastosowania niniejszej dyrektywy].

 

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

 

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

Artykuł 5

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2021 r.

(1)

Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0. / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)

Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0. / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

KONTEKST

W niektórych przypadkach sezonowe zmiany czasu miały miejsce w Europie już w ubiegłym stuleciu. Ich powody były różne, jednak najczęściej podawanym była oszczędność energii. To między innymi dlatego państwa członkowskie UE przez dłuższy czas dokonywały sezonowej zmiany czasu standardowego. W 2001 r. wdrożono obecne ustawodawstwo unijne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że sezonowa zmiana czasu wpływa m.in. na takie dziedziny jak transport, rynek wewnętrzny, rolnictwo, energetykę oraz zdrowie publiczne. Jest jasne, że do prawidłowego funkcjonowania transportu i rynku wewnętrznego w UE potrzebny jest zharmonizowany system czasu.

Zmiana czasu ma jednak wady. W rolnictwie zmiana czasu wywiera negatywny wpływ na zbiory zbóż oraz na dobrostan zwierząt z uwagi na zaburzenie ich rytmu biologicznego, np. wpływa na dojenie krów. Zmiana czasu ma również negatywny wpływ na zdrowie publiczne, w szczególności odczuwają ją dzieci i osoby starsze. Badania dowodzą również, że zmiana czasu ogólnie źle wpływa na samopoczucie ludzi, jako że powoduje zaburzenia rytmu dnia, większe problemy ze spaniem oraz zmęczenie. Także w przypadku sektora energetycznego nie dostrzega się już zdecydowanych korzyści wynikających ze zmiany czasu.

W ostatnich latach dyskusja na temat sezonowej zmiany czasu nasiliła się, czego przejawem są również inicjatywy obywatelskie kierowane do parlamentów narodowych oraz do Parlamentu Europejskiego.

W lutym 2018 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której zwrócił się do Komisji z wnioskiem o dokonanie przeglądu dyrektywy w sprawie sezonowych zmian czasu i w razie potrzeby – wprowadzenia w niej zmian.

Latem 2018 r. Komisja przeprowadziła otwarte konsultacje, w których wzięło udział 4,6 mln obywateli i których wyniki pokazują, iż 84 % osób pozytywnie odnosi się do zniesienia sezonowej zmiany czasu.

Komisja przedstawiła wniosek w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej sezonowych zmian czasu we wrześniu 2018 r. We wniosku tym zaproponowała zniesienie sezonowej zmiany czasu od dnia 1 kwietnia 2019 r. oraz możliwość podjęcia przez państwa członkowskie decyzji, który czas standardowy będą stosować.

STANOWISKO SPRAWOZDAWCZYNI

Sprawozdawczyni pozytywnie odbiera dyskusję na temat sezonowej zmiany czasu. Z zadowoleniem przyjmuje również przeprowadzenie przez Komisję otwartych konsultacji z obywatelami w sprawie zmiany czasu, w których wzięło udział 4,6 mln osób. Jako że sezonowa zmiana czasu ma wpływ na bardzo wiele osób, sprawozdawczyni pozytywnie odnosi się do faktu, że dyskusja zaowocowała przeglądem dyrektywy.

Popiera ona wniosek Komisji w sprawie zniesienia sezonowej zmiany czasu. Uważa jednak, że jest on nieco przedwczesny, jako że przed jego wysunięciem nie przeprowadzono dogłębnej oceny skutków. Również otwarte konsultacje Komisji trwały krócej (osiem tygodni) niż przewidziane zwyczajowo 12 tygodni. Jest to godne ubolewania, jako że oceny skutków aktów prawnych mają ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o zapewnienie decydentom politycznym odpowiednich informacji do podjęcia ostatecznych decyzji.

Sprawozdawczyni uważa, że zharmonizowany system czasowy w obrębie UE ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania transportu oraz rynku wewnętrznego. Jest ona jednak zdania, że państwa członkowskie powinny zachować kompetencje krajowe w zakresie decyzji o obowiązującym czasie standardowym. Dlatego też sprawozdawczyni zachęca państwa członkowskie, aby wzajemnie koordynowały prowadzone prace odnośnie do wyboru strefy czasu i czasu standardowego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania transportu oraz rynku wewnętrznego. Koordynacja tych prac mogłaby odbywać się w drodze wymiany informacji między odpowiedzialnymi punktami kontaktowymi w państwach członkowskich zorganizowanymi w sieć.

Sprawozdawczyni popiera propozycję Komisji, by państwa członkowskie informowały ją o planowanych zmianach czasu standardowego. Jednak w tym samym czasie, co Komisja informacje powinny również otrzymywać państwa członkowskie. Skoordynowaną wymianę informacji ułatwi proponowana przez sprawozdawczynię sieć utworzona między odpowiedzialnymi punktami kontaktowymi w państwach członkowskich.

Jako że do prawidłowego funkcjonowania transportu oraz rynku wewnętrznego potrzebna jest przewidywalność i stabilność w długiej perspektywie czasowej, sprawozdawczyni proponuje 18 miesięcy jako odpowiednie ramy czasowe umożliwiające państwu członkowskiemu poinformowanie Komisji oraz pozostałych państw członkowskich o planowanej zmianie czasu standardowego.

W celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania transportu oraz rynku wewnętrznego sprawozdawczyni proponuje, aby wprowadzić dwuletni okres wdrażania od momentu przyjęcia omawianej dyrektywy, zamiast ustalać termin, w którym dyrektywa wchodzi w życie. Sprawozdawczyni jest jednak zdania, że dyrektywa ta powinna zostać przyjęta możliwie jak najszybciej.


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (25.2.2019)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE

(COM(2018)0639 – C8‑0408/2018 – 2018/0332(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bolesław G. Piecha

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W ciągu ostatnich lat ustalenia dotyczące czasu letniego były jednymi z najbardziej dyskutowanych kwestii. Duża liczba wniosków ze strony obywateli, Parlamentu Europejskiego i niektórych państw członkowskich UE, skłoniły Komisję do podjęcia decyzji w sprawie zbadania funkcjonowania obecnych ustaleń unijnych dotyczących czasu letniego oraz do oceny, czy powinny one ulec zmianie.

Ustalenia unijne dotyczące czasu letniego zakładają, że zegary przestawia się dwa razy w roku we wszystkich państwach członkowskich w celu uwzględnienia zmieniającej się struktury światła dziennego w różnych porach roku. W ostatnią niedzielę marca nad ranem zegary przestawia się o godzinę do przodu, a w ostatnią niedzielę października nad ranem cofa się je o godzinę, aby wrócić do czasu standardowego.

Wachlarz problemów zdrowotnych związanych ze zmianą czasu na letni jest szeroki i ma krótkoterminowe (tj. w dniach następujących po zmianie czasu) i długoterminowe skutki, a sama zmiana czasu ma również swoje pozytywne i negatywne strony. Jednak prawdziwy wpływ zakłóceń zegara biologicznego wynikających ze zmiany czasu na zdrowie ludzkie wciąż pozostaje niejasny i wymaga dogłębnych badań nad procesem adaptacji do zmiany czasu.

Podczas konsultacji publicznych w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego większość respondentów (76 %) stwierdziła, że ma negatywne doświadczenia związane ze zmianą czasu z zimowego na letni. 43 % tych odpowiedzi dotyczyło kwestii zdrowotnych, natomiast 20 % z nich uzasadniono brakiem oszczędności energii.

W kontekście tych negatywnych doświadczeń Komisja zdecydowała wziąć pod uwagę potencjalnie niekorzystne skutki dla zdrowia związane ze zmianą czasu, będące przedmiotem wielu badań oraz debat. Niektóre badania skupiają się na związku między przejściem na czas letni a ryzykiem ataku serca, zaburzeniami rytmu okołodobowego, bezsennością, brakiem koncentracji, wzmożonym ryzykiem wypadków, niższą satysfakcją życiową, a nawet wskaźnikami samobójstw.

Chociaż lista potencjalnych negatywnych skutków jest długa, niektóre badania wyraźnie wskazują na pozytywne długoterminowe skutki dla ogólnego samopoczucia dzięki dłuższej ekspozycji na światło dzienne i słoneczne czy aktywnemu spędzaniu czasu na wolnym powietrzu po szkole lub po pracy.

Niemniej jednak nawet jeżeli nowa inicjatywa Komisji jest przeze mnie mile widziana i mógłbym zgodzić się z niektórymi potencjalnymi skutkami zdrowotnymi ustaleń unijnych o zmianie czasu na letni, uważam, że należy zostawić państwom członkowskim dużą swobodę wyboru w kwestii zmiany czasu stosownie do ich interesów.

Z tego względu zamierzam zasygnalizować niektóre potencjalne aspekty wniosku związane ze zdrowiem, wymieniając kilka pozytywnych, jak i negatywnych elementów, które mogą zostać wzięte pod uwagę, ale jednocześnie powstrzymam się od narzucania decyzji państwom członkowskim. Oczywiście chciałbym wyrazić aprobatę dla wniosku KE, ale aby pozostać w zgodności z zasadą pomocniczości w ramach polityki zdrowotnej, powinniśmy pozwolić państwom członkowskim na podejmowanie własnych decyzji w sposób zharmonizowany.

Podsumowując, chciałbym podkreślić, że nawet jeśli będziemy musieli podjąć ostateczną decyzję, zwłaszcza ze względu na fakt, że proces legislacyjny dobiega końca, musimy wziąć pod uwagę empiryczne dowody związane z kwestiami zdrowotnymi. Jednak dogłębne i uczciwe rozważenie tej kwestii, jak i zebranie wszystkich dostępnych danych na ten temat nie ułatwia nam zadania podjęcia decyzji wyraźnie popartej naukowo udowodnionymi argumentami. Głęboko wierzę, że powinniśmy wykazać zamiar zakończenia tego nierozstrzygalnego zadania ze względu na wyraźną wolę obywateli UE. Musimy jednak pogodzić się z oczywistymi ograniczeniami – niewystarczającymi danymi empirycznymi czy brakiem wspólnego stanowiska państw członkowskich. Z tych właśnie przyczyn rozważenie przełożenia trwających negocjacji wydaje się właściwe ze względu na możliwość pracy na podstawie dokładniejszych danych i bardziej konkretnego stanowiska państw członkowskich, które pokierują nas w sprawie ich wciąż niespełnionych oczekiwań.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Komisja przeanalizowała dostępne dowody; wskazują one, jak ważne są zharmonizowane przepisy unijne w tej dziedzinie dla celu zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia między innymi zakłóceń w planowaniu operacji transportowych i w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, a także wyższych kosztów w handlu transgranicznym lub niższej wydajności towarów i usług. Dowody nie są rozstrzygające co do tego, czy korzyści wynikające z ustaleń dotyczących czasu letniego przewyższają niedogodności związane z copółroczną zmianą czasu.

(3)  Komisja przeanalizowała dostępne dowody; wskazują one, jak ważne są zharmonizowane przepisy unijne w tej dziedzinie dla celu zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, stabilności w dłuższej perspektywie czasowej i przewidywalności, tak aby uniknąć między innymi zakłóceń w planowaniu operacji transportowych i w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, a także wyższych kosztów w handlu transgranicznym lub niższej wydajności towarów i usług. Dowody nie są w pełni rozstrzygające co do tego, czy korzyści wynikające z ustaleń dotyczących czasu letniego przewyższają niedogodności związane z copółroczną zmianą czasu, a wyniki różnią się między poszczególnymi obszarami.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst obowiązujący

Poprawka

(4)  Trwa obecnie ożywiona debata publiczna na temat ustaleń dotyczących czasu letniego, a niektóre państwa członkowskie wyraziły już chęć zaprzestania stosowania takich ustaleń. W świetle tych zmian konieczne jest stałe czuwanie nad należytym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i uniknięcie wszelkich poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu tego rynku, które mogą być spowodowane różnicami między państwami członkowskimi w tym zakresie. Należy zatem w sposób skoordynowany znieść ustalenia dotyczące czasu letniego.

(4)  Trwa obecnie ożywiona debata publiczna na temat ustaleń dotyczących czasu letniego, czego dowodem jest udział 4,6 mln obywateli w konsultacjach publicznych Komisji, w których zdecydowana większość sprzeciwiła się aktualnej sezonowej zmianie czasu. Głównym argumentem za zniesieniem jest jej wpływ na zdrowie ludzkie (43 %), a w dalszej kolejności brak oszczędności energii (20 %). Chociaż siedemdziesiąt procent uczestników konsultacji publicznych pochodziło z jednego państwa członkowskiego, niektóre państwa członkowskie wyraziły już chęć zaprzestania stosowania takich ustaleń. Niektóre parlamenty wezwały również swoje rządy do podjęcia działań w sprawie sezonowych zmian czasu w UE. Rozpoczęto krajowe inicjatywy ustawodawcze w celu zniesienia sezonowych zmian czasu. W świetle tych zmian konieczne jest stałe czuwanie nad należytym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i uniknięcie wszelkich poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu tego rynku, które mogą być spowodowane różnicami między państwami członkowskimi w tym zakresie. Należy zatem w sposób skoordynowany znieść ustalenia dotyczące czasu letniego.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Terytoria państw członkowskich UE inne niż terytoria zamorskie znajdują się w trzech różnych strefach czasowych lub stosują trzy różne rodzaje czasu standardowego, tj. GMT, GMT+1 i GMT+2. Duża rozpiętość terytorium Unii Europejskiej na osi północ-południe oznacza, że wpływ czasu na ilość światła dziennego jest różny w całej Unii. Dlatego też ważne jest, aby przed wprowadzeniem zmian stref czasowych państwa członkowskie wzięły pod uwagę aspekt geograficzny czasu, tj. naturalne strefy czasowe oraz położenie geograficzne. Przed podjęciem decyzji w tej sprawie państwa członkowskie powinny skonsultować się z obywatelami i zainteresowanymi stronami.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Czas letni umożliwił pozornie późniejsze zachody słońca w miesiącach letnich. Dla wielu obywateli UE lato jest synonimem dostępności światła dziennego do późnych godzin wieczornych. Powrót do czasu „standardowego” oznaczałby, że w lecie zachód słońca będzie następował o godzinę wcześniej, a także że w ten sposób znacznie skróci się okres roku, w którym światło dzienne jest dostępne w godzinach wieczornych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c)  Liczne badania skupiły się na związku między przejściem na czas letni a ryzykiem ataku serca, zaburzeniami rytmu okołodobowego, bezsennością, brakiem koncentracji, wzmożonym ryzykiem wypadków, niższą satysfakcją życiową, a nawet wskaźnikami samobójstw. Jednakże dłuższa ekspozycja na światło dzienne i światło słoneczne czy aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu po szkole lub po pracy mają wyraźny i pozytywny długotrwały wpływ na ogólne samopoczucie.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4d)  Chronobiologia wskazuje, że wszelkie zmiany czasu zaburzają rytm dobowy organizmu człowieka, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Podczas gdy większość ludzi potrzebuje kilku dni na przyzwyczajenie się do zmiany, niektóre chronotypy potrzebują kilku tygodni, a nawet dłużej. Niektóre grupy, takie jak dzieci i osoby starsze, są szczególnie narażone. Zmiana czasu na letni jest szczególnie dotkliwa, bowiem niektóre badania wykazują na przykład, że w pierwszych dwóch dniach po zmianie czasu zwiększa się liczba przypadków udaru niedokrwiennego. Istnieje również związek między zmianami czasu i chorobami układu krążenia ze względu na zakłócenia rytmu okołodobowego organizmu na skutek zmiany czasu.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4e)  Sezonowa zmiana czasu wpływa również negatywnie na dobrostan zwierząt, co jest szczególnie widoczne na przykład w sektorze rolnictwa, w którym obserwuje się negatywny wpływ na produkcję mleka.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4f)  Powszechnie uważa się, że sezonowe zmiany czasu przynoszą oszczędności energii. Rzeczywiście był to główny powód, dla którego początkowo wprowadzono zmianę czasu w ubiegłym wieku. Z badań wynika jednak, że choć sezonowe zmiany czasu mogą odgrywać nieznaczną rolę w redukcji zużycia energii w Unii jako takiej, to nie zawsze jednak dzieje się tak w przypadku poszczególnych państw członkowskich. Oszczędność w konsumpcji energii do oświetlania osiągnięta w wyniku przejścia na czas letni może też zostać zniwelowana przez wzrost konsumpcji energii wykorzystywanej do ogrzewania. Ponadto wyniki tych badań są trudne do interpretacji ze względu na ich silne nacechowanie przez czynniki zewnętrzne, takie jak warunki meteorologiczne, zachowanie użytkowników energii czy zachodząca transformacja energetyczna.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać prawa poszczególnych państw członkowskich do podjęcia decyzji w sprawie standardowego czasu lub czasów dla terytoriów podlegających ich jurysdykcji i objętych terytorialnym zakresem stosowania Traktatów oraz w sprawie dalszych zmian w tym zakresie. Jednak w celu zapewnienia, by stosowanie ustaleń dotyczących czasu letniego jedynie przez niektóre państwa członkowskie nie zakłócało funkcjonowania rynku wewnętrznego, państwa członkowskie powinny powstrzymać się od zmiany czasu standardowego na danym terytorium podlegającym ich jurysdykcji z przyczyn związanych ze zmianami sezonowymi, nawet gdyby taka zmiana była przedstawiana jako zmiana strefy czasowej. Ponadto w celu zminimalizowania zakłóceń między innymi w sektorze transportu, komunikacji i innych odnośnych sektorach, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję w odpowiednim czasie o zamiarze zmiany czasu standardowego, a następnie stosować zgłoszone zmiany. Na podstawie tego powiadomienia Komisja powinna poinformować wszystkie pozostałe państwa członkowskie, tak aby mogły one przyjąć wszelkie niezbędne środki. Powinna ona również poinformować społeczeństwo i zainteresowane strony, publikując te informacje.

(5)  Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać prawa poszczególnych państw członkowskich do podjęcia decyzji w sprawie standardowego czasu lub czasów dla terytoriów podlegających ich jurysdykcji i objętych terytorialnym zakresem stosowania Traktatów oraz w sprawie dalszych zmian w tym zakresie. Jednak w celu zapewnienia, by nie zakłócało to funkcjonowania rynku wewnętrznego, państwa członkowskie powinny uzgodnić ewentualną zmianę czasu standardowego w konsultacji z pozostałymi państwami członkowskimi i w miarę możliwości stosować zharmonizowane podejście. Aby zapobiec stosowaniu ustaleń dotyczących czasu letniego jedynie przez niektóre państwa członkowskie, państwa członkowskie powinny powstrzymać się od zmiany czasu standardowego na danym terytorium podlegającym ich jurysdykcji z przyczyn związanych ze zmianami sezonowymi, nawet gdyby taka zmiana była przedstawiana jako zmiana strefy czasowej. Ponadto w celu zminimalizowania zakłóceń między innymi w sektorze transportu, komunikacji i innych odnośnych sektorach, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję w odpowiednim czasie o zamiarze zmiany czasu standardowego, a następnie stosować zgłoszone zmiany. Na podstawie tego powiadomienia Komisja powinna poinformować wszystkie pozostałe państwa członkowskie, tak aby mogły one przyjąć wszelkie niezbędne środki. Powinna ona również poinformować społeczeństwo i zainteresowane strony, publikując te informacje bezzwłoczne po otrzymaniu wszystkich powiadomień od państw członkowskich.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Państwa członkowskie powinny koordynować między sobą czas standardowy, który zamierzają stosować i który powinien być w możliwie największym stopniu zharmonizowany pomiędzy nimi, w celu uniknięcia zbyt dużych różnic w strefach czasowych w Unii, aby zagwarantować właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz przewidywalność dla zainteresowanych obywateli, konsumentów oraz sektorów. Choć zobowiązanie państw członkowskich do wyboru konkretnej strefy czasowej nie jest prawnie możliwe, należy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji. W związku z tym państwa członkowskie powinny konsultować się między sobą i z Komisją w sprawie decyzji o zniesieniu sezonowych zmian czasu. W tym celu każde państwo członkowskie powinno wyznaczyć jednego przedstawiciela do konsultowania się z Komisją i innymi państwami członkowskimi.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2019 r., tak aby ostatni okres czasu letniego zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/84/WE zaczynał się w każdym państwie członkowskim w dniu 31 marca 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie, które po tym okresie czasu letniego zamierzają przyjąć czas standardowy odpowiadający czasowi zimowemu zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE, powinny zmienić swój czas standardowy w dniu 27 października 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego, tak aby podobne i trwałe zmiany wprowadzono w różnych państwach członkowskich jednocześnie. Pożądane jest, aby państwa członkowskie w uzgodniony sposób podjęły decyzje w sprawie czasu standardowego, które każde z nich będzie stosowało od 2019 r.

(7)  Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie od dnia 30 marca 2020 r., tak aby ostatni okres czasu letniego zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/84/WE zaczynał się w każdym państwie członkowskim w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie, które po tym okresie czasu letniego zamierzają przyjąć czas standardowy odpowiadający czasowi zimowemu zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE, powinny zmienić swój czas standardowy w dniu 25 października 2020 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego, tak aby podobne i trwałe zmiany wprowadzono w różnych państwach członkowskich jednocześnie. Pożądane jest, aby państwa członkowskie w uzgodniony sposób podjęły decyzje w sprawie czasu standardowego, które każde z nich będzie stosowało od 2020 r.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie nie stosują sezonowych zmian swojego standardowego czasu lub czasów.

1.  Państwa członkowskie nie stosują sezonowych zmian swojego standardowego czasu lub czasów.

2.  Niezależnie od przepisów akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu zastosować w 2019 r. sezonową zmianę swojego standardowego czasu lub czasów, pod warunkiem że przeprowadzą ją w dniu 27 października 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie powiadamiają o tej decyzji zgodnie z art. 2.

2.  Niezależnie od przepisów akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu zastosować w 2020 r. sezonową zmianę swojego standardowego czasu lub czasów, pod warunkiem że przeprowadzą ją w dniu 25 października 2020 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie powiadamiają o tej decyzji zgodnie z art. 2.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustępy 1 i 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie naruszając przepisów art. 1, jeżeli państwo członkowskie postanowi zmienić swój standardowy czas lub czasy na dowolnym obszarze podlegającym jego jurysdykcji, powiadamia o tym Komisję co najmniej na 6 miesięcy przed wejściem tej zmiany w życie. Jeżeli państwo członkowskie dokonało takiego powiadomienia i nie wycofało go co najmniej 6 miesięcy przed datą planowanej zmiany, państwo członkowskie stosuje tę zmianę.

1.  Nie naruszając przepisów art. 1, jeżeli państwo członkowskie postanowi zmienić swój standardowy czas lub czasy na dowolnym obszarze podlegającym jego jurysdykcji, powiadamia o tym Komisję co najmniej na 6 miesięcy przed wejściem tej zmiany w życie. Jeżeli państwo członkowskie dokonało takiego powiadomienia i nie wycofało go co najmniej 6 miesięcy przed datą planowanej zmiany, państwo członkowskie stosuje tę zmianę.

 

1a.  Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 1, państwa członkowskie konsultują się ze wszystkimi pozostałymi państwami członkowskimi. Komisja ułatwia przeprowadzanie konsultacji. Każde państwo członkowskie wyznacza jednego przedstawiciela odpowiedzialnego za konsultacje z innymi państwami członkowskimi i Komisją.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2.  W terminie 1 miesiąca od powiadomienia Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i publikuje te informacje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  W terminie 1 miesiąca od powiadomienia Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i publikuje te informacje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja bezzwłocznie informuje ogół społeczeństwa, publikując te informacje bezzwłoczne po otrzymaniu wszystkich powiadomień od państw członkowskich.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrożenia niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r.

1.  Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrożenia niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia siedem lat po przyjęciu niniejszej dyrektywy.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024 r. państwa członkowskie przekazują Komisji odpowiednie informacje.

2.  Najpóźniej do dnia 30 kwietnia siedem lat po przyjęciu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie przekazują Komisji odpowiednie informacje.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2019 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 marca 2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 30 marca 2020 r.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc ze skutkiem od dnia 30 marca 2020 r.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zniesienie sezonowych zmian czasu

Odsyłacze

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

13.9.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Bolesław G. Piecha

22.10.2018

Rozpatrzenie w komisji

21.1.2019

 

 

 

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

9

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Christofer Fjellner, Martin Häusling, Jan Huitema, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Czesław Hoc, Olle Ludvigsson, Anthea McIntyre, Tonino Picula

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

49

+

ALDE :

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR :

Arne Gericke, Czesław Hoc, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean‑François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL :

Stefan Eck, Kateřina Konečná

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin‑Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Peter Liese, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Mihai Ţurcanu

S&D:

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Tonino Picula, Pavel Poc, Christel Schaldemose

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Martin Häusling, Davor Škrlec

9

-

ALDE :

Gerben‑Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis

ECR :

Anthea McIntyre

EFDD:

Julia Reid

S&D:

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor

1

0

VERTS/ALE:

Bas Eickhout

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (19.2.2019)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Sven Schulze

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Założeniem czasu letniego jest maksymalne wykorzystanie naturalnego światła dziennego. Dzięki przestawieniu czasu o jedną godzinę do przodu w miarę wydłużania się dni na wiosnę zachód słońca jest jakby odsunięty w czasie o godzinę do momentu powrotu jesienią do czasu zimowego. Praktyka ta jest stosowana w ponad 60 krajach na całym świecie. W UE państwa członkowskie mają długą tradycję czasu letniego, a wiele z nich opracowało własne systemy czasu letniego. Próby harmonizacyjne UE rozpoczęły się w latach 70. XX w., aby ułatwić skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Obecnie jednolite stosowanie czasu letniego w całej UE reguluje dyrektywa 2000/84/WE, która ma zostać uchylona. Większość europejskich państw trzecich dostosowała swoje systemy czasu letniego do systemu UE.

Przeprowadzono wiele badań naukowych na temat korzyści i niedogodności związanych ze zmianą czasu na czas letni. Wydaje się, że czas letni jest korzystny dla rynku wewnętrznego (zwłaszcza dla sektora transportu) i rekreacji na wolnym powietrzu, a także przynosi niewielkie oszczędności w zużyciu energii. Wpływ na inne sektory gospodarki pozostaje zatem niejasny.

Należy przyznać, że dostępne dowody naukowe i stan wiedzy w odniesieniu do ewentualnych pozytywnych lub negatywnych skutków czasu letniego są nadal bardzo ograniczone i raczej fragmentaryczne.

Badania w dziedzinie zdrowia wiążą jednak czas letni z zakłóceniami w biologicznym rytmie człowieka („rytm okołodobowy”). Wyniki badań naukowych wskazują, że wpływ na rytm biologiczny człowieka może być większy, niż początkowo przypuszczano. Fakty naukowe są dostępne tylko w bardzo ograniczonym zakresie.

System przestawiania zegara dwa razy w roku jest coraz częściej kwestionowany przez obywateli i Parlament Europejski. Żaden rząd UE nie wezwał jednak do zmiany obecnych przepisów w sprawie czasu letniego. Państwa trzecie, takie jak Rosja lub ostatnio Turcja, zniosły czas letni z pięcioletnimi i dłuższymi okresami przejściowymi.

W swojej rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r.(1) Parlament Europejski wezwał Komisję do przeprowadzenia oceny ustaleń dotyczących czasu letniego wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE oraz, w razie konieczności, do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu.

Komisja Europejska nie przeprowadziła oceny skutków, lecz konsultacje publiczne, w wyniku których uzyskano około 4,6 mln odpowiedzi (jest to największa liczba odpowiedzi uzyskanych kiedykolwiek w ramach konsultacji Komisji), a 84 % ankietowanych opowiedziało się za zrezygnowaniem ze zmiany czasu dwa razy w roku, podczas gdy 16 % chciało zachować tę praktykę.

W związku z powyższym celem niniejszej opinii jest poparcie idei, że system zmiany czasu dwa razy w roku powinien zostać zakończony pod pewnymi warunkami.

Głównym wyzwaniem związanym z rezygnacją ze zmiany czasu dwa razy w roku jest uniknięcie poważnych zakłóceń na rynku wewnętrznym wynikających z rozbieżności między państwami członkowskimi w tej dziedzinie oraz braku kompetencji do koordynowania czasu standardowego na szczeblu europejskim.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zdaje sobie sprawę z tego, że UE może odejść od zmiany czasu dwa razy do roku, nie ma jednak kompetencji, by narzucić czas standardowy na całym swoim terytorium.

Wykraczając poza rozważania na temat skutków, uchylenie dyrektywy w sprawie czasu letniego nie spowoduje automatycznie zniesienia czasu letniego w całej UE. Położyłoby to tylko kres harmonizacji w całej UE i przywróciłoby kwestię czasu letniego do kompetencji państw członkowskich, które mogłyby swobodnie decydować o swoich systemach czasowych: mogłyby utrzymać czas letni (przy obecnym lub zmienionym harmonogramie czasu letniego) lub znieść czas letni. Skutkiem zniesienia czasu letniego byłoby przede wszystkim obowiązywanie czasu standardowego („czasu zimowego”) przez cały rok, co z definicji pociąga za sobą ciemniejsze wieczory wiosną i latem.

Aby czas letni obowiązywał przez cały rok, z technicznego punktu widzenia wymagałoby to zmiany stref czasowych. Nieskoordynowane krajowe przepisy dotyczące czasu prawdopodobnie miałyby jednak negatywny wpływ na rynek wewnętrzny.

W każdym razie należy uniknąć zróżnicowanych stref czasowych ze względu na różne preferencje państw członkowskich w zakresie utrzymania czasu zimowego lub czasu letniego jako czasu standardowego, co spowodowałoby większe rozbieżności na rynku wewnętrznym.

Skomplikowałoby to handel transgraniczny, transport, komunikację i podróże w obrębie rynku wewnętrznego, a także w obrębie państw trzecich, gdyż miałoby znaczny wpływ na system przydziałów czasu na start lub lądowanie w przemyśle lotniczym, wykorzystywany do koordynowania lotów w najbardziej ruchliwych portach lotniczych na całym świecie. Zmiana czasu mogłaby zostać wykorzystana przez konkurujące przedsiębiorstwa lotnicze z państw trzecich, aby wykluczyć z rynku europejskie linie lotnicze w celu uzyskania większego udziału w rynku poza UE.

W kwestii wykonalności prawnej sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje zatem powiązanie tego wejścia w życie z wcześniejszym konsensualnym uzgodnieniem przez wszystkie państwa członkowskie UE mechanizmu koordynacji z myślą o nowym czasie standardowym. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zachowanie trzech istniejących stref czasowych w stanie nienaruszonym. Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że procedura współdecyzji w odniesieniu do tego aktu prawnego jest instrumentem, za pomocą którego państwa członkowskie mogą dojść do porozumienia w tej sprawie. Proces ten powinno koordynować państwo członkowskie sprawujące prezydencję Rady.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W swojej rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do przeprowadzenia oceny ustaleń dotyczących czasu letniego wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE oraz w razie konieczności do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu. W rezolucji tej potwierdzono również, że zasadnicze znaczenie ma utrzymanie zharmonizowanego podejścia do ustaleń dotyczących czasu w całej Unii.

(2)  W oparciu o szereg petycji od obywateli, pytania parlamentarne oraz wysłuchanie publiczne w tej sprawie w swojej rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do przeprowadzenia wnikliwej oceny ustaleń dotyczących czasu letniego wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE oraz w razie konieczności do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu. W rezolucji tej podkreślono również znaczenie utrzymania zharmonizowanego podejścia do ustaleń dotyczących czasu w całej Unii, a także jednolitego systemu czasu w UE.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Komisja przeanalizowała dostępne dowody; wskazują one, jak ważne są zharmonizowane przepisy unijne w tej dziedzinie dla celu zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia między innymi zakłóceń w planowaniu operacji transportowych i w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, a także wyższych kosztów w handlu transgranicznym lub niższej wydajności towarów i usług. Dowody nie są rozstrzygające co do tego, czy korzyści wynikające z ustaleń dotyczących czasu letniego przewyższają niedogodności związane z copółroczną zmianą czasu.

(3)  Komisja przeanalizowała dostępne dowody; wskazują one, jak ważne są zharmonizowane przepisy unijne w tej dziedzinie dla celu zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, zapewnienia przewidywalności i długoterminowej pewności oraz uniknięcia między innymi zakłóceń w planowaniu operacji transportowych, w sektorze energetycznym i w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, a także wyższych kosztów w handlu transgranicznym lub niższej wydajności towarów i usług. Przejście na nowy system czasu powinno być ułatwione testami ICT mającymi służyć jego skutecznemu wdrożeniu, bez dodatkowych kosztów dla przedsiębiorstw i obywateli. Ponadto, choć dowody naukowe nie są jeszcze w pełni rozstrzygające, w niedawnych badaniach naukowych zwrócono uwagę na potencjalny negatywny wpływ zmiany czasu dwa razy do roku na zdrowie ludzkie. W najnowszych analizach dotyczących zdrowia ludzkiego podkreślono także, że zmiana czasu dwa razy do roku ma wiele negatywnych skutków, a przystosowanie się do niej nie jest tak łatwe, jak by się wydawało.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Publiczna debata nad ustaleniami dotyczącymi czasu letniego nie jest nowością, a od czasu wprowadzenia czasu letniego podejmowano wiele inicjatyw z myślą o zakończeniu tej praktyki. W niektórych państwach członkowskich odbyły się krajowe konsultacje, a większość przedsiębiorstw i zainteresowanych podmiotów poparła ideę zaprzestania tej praktyki. Konsultacje zapoczątkowane przez Komisję Europejską doprowadziły do tego samego wniosku.

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmiany czasu miało na początku przeciwników, ale obecny wniosek jest następstwem szeregu badań i konsultacji, które wprowadzają argumenty do debaty ideologicznej. Dlatego właściwe jest przypomnienie poprzednich debat i procesów, które doprowadziły do powstania obecnego wniosku.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Trwa obecnie ożywiona debata publiczna na temat ustaleń dotyczących czasu letniego, niektóre państwa członkowskie wyraziły już chęć zaprzestania stosowania takich ustaleń. W świetle tych zmian konieczne jest stałe czuwanie nad należytym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i uniknięcie wszelkich poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu tego rynku, które mogą być spowodowane różnicami między państwami członkowskimi w tym zakresie. Należy zatem w sposób skoordynowany znieść ustalenia dotyczące czasu letniego.

(4)  Trwa ożywiona debata publiczna na temat ustaleń dotyczących czasu letniego, która zmobilizowała 4,6 mln odpowiedzi od obywateli udzielonych w publicznych konsultacjach przeprowadzonych przez Komisję, przy czym większość jest przeciw obecnemu systemowi sezonowych zmian czasu. Do tej pory nie towarzyszy temu naukowo potwierdzona ocena wpływu, która nie ograniczałaby się do analizy istniejącego materiału w tej kwestii. Niektóre państwa członkowskie również wyraziły już chęć zaprzestania stosowania takich ustaleń. W świetle tych zmian konieczne jest stałe czuwanie nad należytym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, a także transgraniczną działalnością obywateli, i uniknięcie wszelkich poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu tego rynku, które mogą być spowodowane różnicami między państwami członkowskimi w tym zakresie. Dlatego konieczne jest, aby w ramach procedury współdecyzji dotyczącej niniejszej dyrektywy znieść ustalenia dotyczące czasu letniego dopiero po wspólnym stworzeniu przez państwa członkowskie mechanizmu koordynacji. W tworzeniu tego mechanizmu koordynacji ważną rolę odgrywają państwa sprawujące prezydencję w Radzie. Przy ustalaniu czasu standardowego przez każde państwo członkowskie mechanizm ten powinien uwzględniać trzy istniejące w UE strefy czasowe. W przypadku gdy państwo członkowskie dokonuje takiej zmiany i z zastrzeżeniem jego prawa do podejmowania decyzji w sprawie swojego czasu standardowego, dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że różnica czasowa między nim a sąsiadującymi państwami członkowskimi nie przekroczy jednej godziny. Komisja Europejska może przeprowadzić ocenę skutków dotyczącą konsekwencji planowanej zmiany czasu standardowego i jej wpływu na sąsiednie państwa członkowskie i rynek wewnętrzny.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Aby uniknąć negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz trudności w działalności transgranicznej dla obywateli UE, najważniejsze jest zapewnienie kontynuowania geograficznej logiki w wyznaczaniu stref czasowych w Unii. W związku z tym zakończenie stosowania ustaleń dotyczących czasu letniego powinno być poprzedzone procesem koordynacji przeprowadzonym przez państwa członkowskie. Proces ten, przeprowadzany z poszanowaniem suwerennego prawa każdego państwa członkowskiego do decydowania o swoim czasie standardowym oraz uwzględniając różne potrzeby mieszkańców państw członkowskich, które obecnie leżą w trzech strefach czasowych, pomoże państwom członkowskim, zwłaszcza sąsiadującym ze sobą, dojść w drodze konsensusu do wspólnego stanowiska w sprawie czasu standardowego, jaki każde państwo członkowskie wybierze do stosowania w przyszłości.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Najnowsze dowody naukowe sugerują związek między zmianą czasu dwa razy do roku i negatywnymi kwestiami zdrowotnymi, takimi jak choroby układu krążenia, związanymi z chronobiologią z powodu zakłóceń rytmów wewnętrznych.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać prawa poszczególnych państw członkowskich do podjęcia decyzji w sprawie standardowego czasu lub czasów dla terytoriów podlegających ich jurysdykcji i objętych terytorialnym zakresem stosowania Traktatów oraz w sprawie dalszych zmian w tym zakresie. Jednak w celu zapewnienia, by stosowanie ustaleń dotyczących czasu letniego jedynie przez niektóre państwa członkowskie nie zakłócało funkcjonowania rynku wewnętrznego, państwa członkowskie powinny powstrzymać się od zmiany czasu standardowego na danym terytorium podlegającym ich jurysdykcji z przyczyn związanych ze zmianami sezonowymi, nawet gdyby taka zmiana była przedstawiana jako zmiana strefy czasowej. Ponadto w celu zminimalizowania zakłóceń między innymi w sektorze transportu, komunikacji i innych odnośnych sektorach, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję w odpowiednim czasie o zamiarze zmiany czasu standardowego, a następnie stosować zgłoszone zmiany. Na podstawie tego powiadomienia Komisja powinna poinformować wszystkie pozostałe państwa członkowskie, tak aby mogły one przyjąć wszelkie niezbędne środki. Powinna ona również poinformować społeczeństwo i zainteresowane strony, publikując te informacje.

(5)  Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać prawa poszczególnych państw członkowskich do podjęcia decyzji w sprawie standardowego czasu lub czasów dla terytoriów podlegających ich jurysdykcji i objętych terytorialnym zakresem stosowania Traktatów oraz w sprawie dalszych zmian w tym zakresie. Jednak w celu zapewnienia, by stosowanie ustaleń dotyczących czasu letniego jedynie przez niektóre państwa członkowskie nie zakłócało funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz w celu zapewnienia skoordynowanego podejścia państwa członkowskie powinny powstrzymać się od zmiany czasu standardowego na danym terytorium podlegającym ich jurysdykcji z przyczyn związanych z występującymi w Europie zmianami sezonowymi, nawet gdyby taka zmiana była przedstawiana jako zmiana strefy czasowej. Ponadto w celu zminimalizowania zakłóceń między innymi na rynku wewnętrznym, w sieciach energetycznych UE, w sektorze transportu, a w szczególności w transporcie lotniczym oraz ustanowionym w jego ramach systemie przydziałów czasu na start lub lądowanie, w sektorze komunikacji i innych odnośnych sektorach, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję i wszystkie państwa członkowskie w odpowiednim czasie o zamiarze zmiany czasu standardowego, a następnie stosować zgłoszone zmiany. Na podstawie tego powiadomienia Komisja powinna poinformować wszystkie pozostałe państwa członkowskie, tak aby mogły one przyjąć wszelkie niezbędne środki w celu przeciwdziałania transgranicznym skutkom różnic w strefach czasowych między sąsiadującymi krajami. Powinna ona również poinformować społeczeństwo i zainteresowane strony, publikując te informacje.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Państwa członkowskie powinny podjąć decyzję bez narażania na szwank konkurencyjności przedsiębiorstw z państw trzecich w szczególnie wrażliwych na zmiany czasowe sektorach transportu europejskiego, takich jak europejskie linie lotnicze i porty lotnicze.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Przed podjęciem decyzji o tym, jaki czas standardowy ma być stosowany w poszczególnych państwach członkowskich, należy przeprowadzić konsultacje i analizy, które uwzględniałyby preferencje obywateli, różnice geograficzne, różnice regionalne, standardowe ustalenia dotyczące organizacji pracy oraz inne czynniki ważne dla danego państwa członkowskiego. W związku z tym państwa członkowskie powinny mieć wystarczająco dużo czasu na przeanalizowanie skutków wniosku oraz wybranie rozwiązania najlepiej odpowiadającego społeczeństwu, a jednocześnie uwzględniającego właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2019 r., tak aby ostatni okres czasu letniego zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/84/WE zaczynał się w każdym państwie członkowskim w dniu 31 marca 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie, które po tym okresie czasu letniego zamierzają przyjąć czas standardowy odpowiadający czasowi zimowemu zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE, powinny zmienić swój czas standardowy w dniu 27 października 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego, tak aby podobne i trwałe zmiany wprowadzono w różnych państwach członkowskich jednocześnie. Pożądane jest, aby państwa członkowskie w uzgodniony sposób podjęły decyzje w sprawie czasu standardowego, który każde z nich będzie stosowało od 2019 r.

(7)  Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2020 r., tak aby ostatni okres czasu letniego zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/84/WE zaczynał się w każdym państwie członkowskim w dniu 29 marca 2020 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie, które po tym okresie czasu letniego zamierzają przyjąć czas standardowy odpowiadający czasowi zimowemu zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE, powinny zmienić swój czas standardowy w dniu 25 października 2020 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego, tak aby podobne i trwałe zmiany wprowadzono w różnych państwach członkowskich jednocześnie. Warunkiem wdrożenia tego przepisu jest podjęcie przez państwa członkowskie w sposób uzgodniony i w drodze konsensusu decyzji w sprawie czasu standardowego, który każde z nich będzie stosowało od 2020 r., przy czym zachęca się państwa członkowskie utrzymania ich obecnych stref czasowych. Można utworzyć sieć krajowych punktów kontaktowych w sprawie ustaleń dotyczących czasu. Ważne jest uniknięcie możliwych komplikacji, które mogą się zdarzyć przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy przez państwa członkowskie. Dlatego konieczne jest pozostawienie im wystarczająco dużo czasu i zapewnienie zharmonizowanego i dobrze skoordynowanego podejścia.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Wdrożenie niniejszej dyrektywy powinno być monitorowane. Komisja powinna przedstawić wyniki tego monitorowania w sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Aby można było przedstawić to sprawozdanie w określonym terminie, powinno ono opierać się na informacjach udostępnionych Komisji przez państwa członkowskie w odpowiednim czasie.

(8)  Wdrożenie niniejszej dyrektywy powinno być monitorowane i podlega mechanizmowi koordynacji uzgodnionemu uprzednio przez państwa członkowskie w ramach procedury współdecyzji. Komisja powinna przedstawić wyniki tego monitorowania w sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Aby można było przedstawić to sprawozdanie w określonym terminie, powinno ono opierać się na informacjach udostępnionych Komisji przez państwa członkowskie w odpowiednim czasie.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niezależnie od przepisów akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu zastosować w 2019 r. sezonową zmianę swojego standardowego czasu lub czasów, pod warunkiem że przeprowadzą ją w dniu 27 października 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie powiadamiają o tej decyzji zgodnie z art. 2.

2.  Niezależnie od przepisów akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu zastosować w 2020 r. sezonową zmianę swojego standardowego czasu lub czasów, pod warunkiem że przeprowadzą ją w dniu 25 października 2020 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie powiadamiają o tej decyzji zgodnie z art. 2.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie naruszając przepisów art. 1, jeżeli państwo członkowskie postanowi zmienić swój standardowy czas lub czasy na dowolnym obszarze podlegającym jego jurysdykcji, powiadamia o tym Komisję co najmniej na 6 miesięcy przed wejściem tej zmiany w życie. Jeżeli państwo członkowskie dokonało takiego powiadomienia i nie wycofało go co najmniej 6 miesięcy przed datą planowanej zmiany, państwo członkowskie stosuje tę zmianę.

1.  Nie naruszając przepisów art. 1, jeżeli państwo członkowskie postanowi zmienić swój standardowy czas lub czasy na dowolnym obszarze podlegającym jego jurysdykcji, powiadamia o tym Komisję co najmniej na 12 miesięcy przed wejściem tej zmiany w życie. Jeżeli państwo członkowskie dokonało takiego powiadomienia i nie wycofało go co najmniej 12 miesięcy przed datą planowanej zmiany, państwo członkowskie stosuje tę zmianę.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W terminie 1 miesiąca od powiadomienia Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i publikuje te informacje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  W terminie 1 miesiąca od powiadomienia Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i ogół społeczeństwa oraz publikuje te informacje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Aby zapewnić skoordynowane wdrażanie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, Rada ustanawia mechanizm koordynacji.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrożenia niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r.

1.  Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrożenia niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024 r. państwa członkowskie przekazują Komisji odpowiednie informacje.

2.  Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2025 r. państwa członkowskie przekazują Komisji odpowiednie informacje.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2019 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2020 r.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zniesienie sezonowych zmian czasu

Odsyłacze

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

13.9.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Sven Schulze

25.10.2018

Rozpatrzenie w komisji

23.1.2019

 

 

 

Data przyjęcia

19.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

7

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Davor Škrlec, Anneleen Van Bossuyt

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eleonora Evi, Luigi Morgano

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Angelo Ciocca

S&D

Edouard Martin

2

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustaleń dotyczących zmiany czasu (2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043.


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (21.2.2019)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Igor Šoltes

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zniesienia copółrocznej zmiany czasu zgodnie z opiniami wyrażonymi przez Parlament Europejski w rezolucji z lutego 2018 r. i z opiniami obywateli.

Opublikowane zostały liczne badania i sprawozdania, które wykazują negatywne skutki copółrocznej zmiany czasu pod kątem wielu aspektów społecznych – od zagrożenia dla zdrowia i problemów wywołanych zakłóceniem rytmu okołodobowego po wzrost liczby wypadków w dniach następujących po zmianie czasu, większe obciążenie administracyjne oraz większe koszty dla wielu sektorów gospodarki.

Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne latem 2018 r. i zebrała 4,6 miliona odpowiedzi, z których 99,8 % pochodziło od obywateli. Pozostałe 0,2 % odpowiedzi pochodziło od zainteresowanych stron lub firm. 84 % ankietowanych opowiedziało się za zrezygnowaniem ze zmiany czasu dwa razy do roku. W związku z tym przedmiotowy wniosek jest zgodny z opiniami wyrażonymi przez obywateli, a jednocześnie podkreśla potrzebę przyjęcia spójnego i zharmonizowanego podejścia, aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Terytoria państw członkowskich UE znajdują się w trzech różnych strefach czasowych, tj. GMT, GMT+1 i GMT+2. W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o stałym czasie należy wziąć pod uwagę wiele czynników, na przykład aspekty geograficzne i naturalne strefy czasowe oraz skutki zdrowotne wynikające z dostępności światła dziennego.

Chociaż państwa członkowskie zachowują swoje uprawnienie do decydowania o swoim czasie standardowym, sprawozdawca uważa, że należy utrzymać zharmonizowane podejście w zakresie ustaleń dotyczących czasu, aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz uniknąć istotnych zakłóceń, które stworzyłyby „mozaikę”, gdyby państwa członkowskie opowiedziały się za utworzeniem wielu 60-minutowych zmian czasu w jednym bloku.

Skoordynowane podejście oznacza przyjęcie odpowiednich ram czasowych, które umożliwią państwom członkowskim dokładną ocenę skutków ciągłego stosowania GMT + 1 i GMT+ 2, biorąc pod uwagę liczbę obszarów, które należy uwzględnić, na przykład wpływ na gospodarkę pod kątem transgranicznej wymiany handlowej, komunikacji i transportu, lecz również wpływ na zdrowie ludzkie, bezpieczeństwo drogowe i środowisko.

W związku z tym proponuje się przesunięcie daty stosowania o jeden rok, aby zapewnić państwom członkowskim dostateczną ilość czasu na skoordynowanie swoich podejść i właściwe zaangażowanie odpowiednich zainteresowanych stron i obywateli przez zorganizowanie konsultacji publicznych.

Prawidłową koordynację należy zapewnić przez ustanowienie sieci składającej się z przedstawicieli każdego państwa członkowskiego i Komisji, która to sieć działałaby jako pośrednik w przypadku, gdyby zmiana czasu planowana przez jedno państwo członkowskie wzbudzała wątpliwości u innych państw członkowskich oraz wpływała na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Ocenę wdrożenia niniejszej dyrektywy powinno się przeprowadzić po czterech latach stosowania zamiast po pięciu latach, jak proponuje Komisja.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Państwa członkowskie zdecydowały się w przeszłości wprowadzić ustalenia dotyczące czasu letniego na poziomie krajowym. Dla funkcjonowania rynku wewnętrznego ważne było, aby wspólna data i czas rozpoczęcia i końca okresu obowiązywania czasu letniego zostały ustalone w całej Unii. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/84/WE21 wszystkie państwa członkowskie stosują obecnie ustalenia dotyczące czasu letniego, począwszy od ostatniej niedzieli marca do ostatniej niedzieli października tego samego roku.

(1)  Państwa członkowskie zdecydowały się w przeszłości wprowadzić ustalenia dotyczące czasu letniego na poziomie krajowym. Dla funkcjonowania rynku wewnętrznego ważne było, aby wspólna data i czas rozpoczęcia i końca okresu obowiązywania czasu letniego zostały ustalone w całej Unii w celu koordynacji zmiany czasu w państwach członkowskich. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/84/WE21 wszystkie państwa członkowskie stosują obecnie copółroczną zmianę czasu. Czas standardowy jest zmieniany na czas letni w ostatnią niedzielę marca i trwa do ostatniej niedzieli października tego samego roku.

__________________

__________________

21 Dyrektywa 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (Dz.U. L 31 z 2.2.2001, s. 21).

21 Dyrektywa 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (Dz.U. L 31 z 2.2.2001, s. 21).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W swojej rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do przeprowadzenia oceny ustaleń dotyczących czasu letniego wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE oraz w razie konieczności do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu. W rezolucji tej potwierdzono również, że zasadnicze znaczenie ma utrzymanie zharmonizowanego podejścia do ustaleń dotyczących czasu w całej Unii.

(2)  W swojej rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do przeprowadzenia oceny copółrocznej zmiany czasu wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE oraz w razie konieczności do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu. W rezolucji tej potwierdzono również, że zasadnicze znaczenie ma utrzymanie zharmonizowanego podejścia do ustaleń dotyczących czasu w całej Unii, a jednocześnie podkreślono, że liczne badania naukowe wskazują na istnienie negatywnych skutków copółrocznej zmiany czasu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Komisja przeanalizowała dostępne dowody; wskazują one, jak ważne są zharmonizowane przepisy unijne w tej dziedzinie dla celu zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia między innymi zakłóceń w planowaniu operacji transportowych i w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, a także wyższych kosztów w handlu transgranicznym lub niższej wydajności towarów i usług. Dowody nie są rozstrzygające co do tego, czy korzyści wynikające z ustaleń dotyczących czasu letniego przewyższają niedogodności związane z copółroczną zmianą czasu.

(3)  Komisja przeanalizowała dostępne dowody; wskazują one, jak ważne są zharmonizowane przepisy unijne w tej dziedzinie dla celu zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, długoterminowej perspektywy i przewidywalności, aby uniknąć między innymi zakłóceń w planowaniu operacji transportowych i w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, a także wyższych kosztów w handlu transgranicznym lub niższej wydajności towarów i usług. Dowody nie są rozstrzygające co do tego, czy korzyści wynikające z ustaleń dotyczących czasu letniego przewyższają niedogodności związane z copółroczną zmianą czasu.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Liczne badania wskazują jednak na to, że korzyści płynące z sezonowych zmian czasu, takie jak oszczędność energii, były przeceniane, podczas gdy niekorzystny wpływ w różnych obszarach, taki jak na przykład wpływ na zdrowie i rytm biologiczny człowieka (rytm okołodobowy) lub zdolność koncentracji, został zbagatelizowany.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Trwa obecnie ożywiona debata publiczna na temat ustaleń dotyczących czasu letniego, a niektóre państwa członkowskie wyraziły już chęć zaprzestania stosowania takich ustaleń. W świetle tych zmian konieczne jest stałe czuwanie nad należytym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i uniknięcie wszelkich poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu tego rynku, które mogą być spowodowane różnicami między państwami członkowskimi w tym zakresie. Należy zatem w sposób skoordynowany znieść ustalenia dotyczące czasu letniego.

(4)  Trwa obecnie ożywiona debata publiczna wraz z szeregiem inicjatyw obywatelskich zwracających uwagę na obawy obywateli dotyczące copółrocznej zmiany czasu, a niektóre państwa członkowskie wyraziły już chęć zaprzestania stosowania takich ustaleń. Taką samą chęć zniesienia copółrocznej zmiany czasu wyraziło 4,6 mln obywateli, stanowiących 84 % ankietowanych, podczas konsultacji publicznych zorganizowanych przez Komisję latem 2018 r. W świetle tych zmian konieczne jest zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego i uniknięcie wszelkich poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu tego rynku, które mogą być spowodowane różnicami między państwami członkowskimi w tym zakresie. Należy zatem znieść copółroczną zmianę czasu w sposób skoordynowany i zharmonizowany.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Terytoria państw członkowskich UE znajdują się w trzech różnych strefach czasowych lub stosują trzy różne rodzaje czasu standardowego, tj. GMT, GMT+1 i GMT+2. Znaczna rozpiętość terytorium Unii Europejskiej w kierunku północ-południe oznacza, że skutki czasu dziennego są różne w całej Unii. Dlatego też ważne jest, aby przed wprowadzeniem zmian stref czasowych państwa członkowskie wzięły pod uwagę aspekt geograficzny czasu, tj. naturalne strefy czasowe oraz położenie geograficzne. Państwa członkowskie zachęca się do przeprowadzania konsultacji z obywatelami i zainteresowanymi stronami przed podjęciem decyzji o zmianie swoich stref czasowych.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać prawa poszczególnych państw członkowskich do podjęcia decyzji w sprawie standardowego czasu lub czasów dla terytoriów podlegających ich jurysdykcji i objętych terytorialnym zakresem stosowania Traktatów oraz w sprawie dalszych zmian w tym zakresie. Jednak w celu zapewnienia, by stosowanie ustaleń dotyczących czasu letniego jedynie przez niektóre państwa członkowskie nie zakłócało funkcjonowania rynku wewnętrznego, państwa członkowskie powinny powstrzymać się od zmiany czasu standardowego na danym terytorium podlegającym ich jurysdykcji z przyczyn związanych ze zmianami sezonowymi, nawet gdyby taka zmiana była przedstawiana jako zmiana strefy czasowej. Ponadto w celu zminimalizowania zakłóceń między innymi w sektorze transportu, komunikacji i innych odnośnych sektorach, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję w odpowiednim czasie o zamiarze zmiany czasu standardowego, a następnie stosować zgłoszone zmiany. Na podstawie tego powiadomienia Komisja powinna poinformować wszystkie pozostałe państwa członkowskie, tak aby mogły one przyjąć wszelkie niezbędne środki. Powinna ona również poinformować społeczeństwo i zainteresowane strony, publikując te informacje.

(5)  Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać prawa poszczególnych państw członkowskich do podjęcia decyzji w sprawie standardowego czasu lub czasów dla terytoriów podlegających ich jurysdykcji i objętych terytorialnym zakresem stosowania Traktatów oraz w sprawie dalszych zmian w tym zakresie. Jednak w celu uniknięcia jakichkolwiek poważnych zakłóceń funkcjonowania rynku wewnętrznego, państwa członkowskie powinny powstrzymać się od zmiany czasu standardowego na danym terytorium podlegającym ich jurysdykcji z przyczyn związanych ze zmianami sezonowymi, nawet gdyby taka zmiana była przedstawiana jako zmiana strefy czasowej. Ponadto w celu zminimalizowania zakłóceń między innymi w sektorze transportu, komunikacji i innych odnośnych sektorach, państwa członkowskie, które zamierzają zmienić swój czas standardowy, powinny powiadomić o tym Komisję i wszystkie pozostałe państwa członkowskie nie później niż 9 miesięcy przed wejściem w życie planowanej zmiany, a następnie stosować zgłoszone zmiany. Komisja powinna na podstawie tego powiadomienia ocenić wpływ planowanej zmiany czasu na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Powinna ona również poinformować społeczeństwo i zainteresowane strony, publikując te informacje.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  W celu zapewnienia zharmonizowanego wdrożenia niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny koordynować z wyprzedzeniem swoje decyzje dotyczące przewidywanych czasów standardowych, ustanawiając mechanizm koordynacji, aby uniknąć sytuacji, w której państwa członkowskie wybiorą różne czasy standardowe w danej strefie czasowej. W mechanizmie koordynacji powinien uczestniczyć przedstawiciel Komisji i wyznaczony przedstawiciel każdego państwa członkowskiego. Komisja powinna ułatwić koordynację i dokonać oceny wpływu, jaki zgłoszona decyzja mogłaby wywrzeć na właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Decyzja o wprowadzeniu planowanej zmiany czasu pozostaje w gestii państw członkowskich, które wcześniej konsultują się i koordynują to z innymi państwami członkowskimi.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W związku z tym konieczne jest zakończenie harmonizacji okresu objętego ustaleniami dotyczącymi czasu letniego zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE oraz wprowadzenie wspólnych przepisów uniemożliwiających państwom członkowskim sezonowe stosowanie różnych ustaleń dotyczących czasu przez zmianę czasu standardowego częściej niż raz w ciągu roku oraz ustanawiających obowiązek powiadamiania o przewidywanych zmianach czasu standardowego. Niniejsza dyrektywa ma w istotnej mierze przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, dlatego też jej podstawą powinien być art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z wykładnią przyjętą w świetle jednolitego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(6)  W związku z tym konieczne jest uchylenie dyrektywy 2000/84/WE dotyczącej ustaleń w sprawie czasu letniego i wprowadzenie wspólnych przepisów uniemożliwiających państwom członkowskim sezonowe stosowanie różnych ustaleń dotyczących czasu oraz ustanawiających obowiązek powiadamiania i oceny wpływu przewidywanych zmian czasu standardowego. Komisja i inne państwa członkowskie powinny następnie ocenić wpływ planowanej zmiany na funkcjonowanie rynku wewnętrznego w celu uniknięcia poważnych zakłóceń. Niniejsza dyrektywa ma zatem w istotnej mierze przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, dlatego też jej podstawą powinien być art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z wykładnią przyjętą w świetle jednolitego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2019 r., tak aby ostatni okres czasu letniego zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/84/WE zaczynał się w każdym państwie członkowskim w dniu 31 marca 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie, które po tym okresie czasu letniego zamierzają przyjąć czas standardowy odpowiadający czasowi zimowemu zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE, powinny zmienić swój czas standardowy w dniu 27 października 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego, tak aby podobne i trwałe zmiany wprowadzono w różnych państwach członkowskich jednocześnie. Pożądane jest, aby państwa członkowskie w uzgodniony sposób podjęły decyzje w sprawie czasu standardowego, który każde z nich będzie stosowało od 2019 r.

(7)  Ważne jest, aby uniknąć sytuacji, w której państwa członkowskie wybierają różne czasy standardowe. Dlatego konieczne jest pozostawienie im wystarczająco dużo czasu na przyjęcie zharmonizowanego i dobrze skoordynowanego podejścia. Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie od dnia 30 marca 2020 r., tak aby ostatni okres czasu letniego zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/84/WE zaczynał się w każdym państwie członkowskim w dniu 29 marca 2020 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie, które po tym okresie czasu letniego zamierzają przyjąć czas standardowy odpowiadający czasowi zimowemu zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE, powinny zmienić swój czas standardowy w dniu 25 października 2020 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego, tak aby podobne i trwałe zmiany wprowadzono w różnych państwach członkowskich jednocześnie. Pożądane jest, aby państwa członkowskie w uzgodniony sposób podjęły decyzje w sprawie czasu standardowego, który każde z nich będzie stosowało od 2020 r.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niezależnie od przepisów akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu zastosować w 2019 r. sezonową zmianę swojego standardowego czasu lub czasów, pod warunkiem że przeprowadzą ją w dniu 27 października 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie powiadamiają o tej decyzji zgodnie z art. 2.

2.  Niezależnie od przepisów akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu zastosować w 2020 r. sezonową zmianę swojego standardowego czasu lub czasów, pod warunkiem że przeprowadzą ją w dniu 25 października 2020 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie powiadamiają o swojej decyzji dotyczącej stosowania lub niestosowania tej ostatniej sezonowej zmiany ich czasu standardowego lub czasów standardowych na 6 miesięcy przed wejściem tej zmiany w życie.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja niezwłocznie publikuje te informacje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w terminie 1 miesiąca od otrzymania powiadomienia zwołuje posiedzenie w ramach mechanizmu koordynacji, o którym mowa w art. 2a.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie naruszając przepisów art. 1, jeżeli państwo członkowskie postanowi zmienić swój standardowy czas lub czasy na dowolnym obszarze podlegającym jego jurysdykcji, powiadamia o tym Komisję co najmniej na 6 miesięcy przed wejściem tej zmiany w życie. Jeżeli państwo członkowskie dokonało takiego powiadomienia i nie wycofało go co najmniej 6 miesięcy przed datą planowanej zmiany, państwo członkowskie stosuje tę zmianę.

1.  Nie naruszając przepisów art. 1, jeżeli państwo członkowskie postanowi zmienić swój standardowy czas lub czasy na dowolnym obszarze podlegającym jego jurysdykcji, powiadamia ono Komisję i wszystkie pozostałe państwa członkowskie o swojej decyzji dotyczącej zmiany swojego czasu standardowego lub czasów standardowych na jakimkolwiek terytorium podlegającym jego jurysdykcji, co najmniej na 9 miesięcy przed wejściem tej zmiany w życie.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W terminie 1 miesiąca od powiadomienia Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i publikuje te informacje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  Komisja niezwłocznie publikuje te informacje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w terminie 1 miesiąca od otrzymania powiadomienia zwołuje posiedzenie w ramach mechanizmu koordynacji, o którym mowa w art. 2a.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

1.  Niniejsza dyrektywa wprowadza mechanizm koordynacji w celu zapewnienia zharmonizowanego podejścia do ustaleń dotyczących czasu w całej Unii oraz wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w zakresie oceny wpływu na funkcjonowanie rynku wewnętrznego wszelkich decyzji o zmianie czasu standardowego lub czasów standardowych.

 

2.  Mechanizm koordynacji, o którym mowa w ust. 1, obejmuje przedstawiciela każdego państwa członkowskiego oraz przedstawiciela Komisji.

 

3.  W przypadku gdy państwo członkowskie powiadamia Komisję o swojej decyzji zgodnie z art. 1 ust. 2 lub na podstawie art. 2 ust. 1, Komisja zwołuje posiedzenie państw członkowskich w celu dokonania oceny i omówienia potencjalnego wpływu planowanej zmiany na funkcjonowanie rynku wewnętrznego w celu uniknięcia poważnych zakłóceń.

 

4.  Jeżeli na podstawie oceny, o której mowa w ust. 3, Komisja uzna, że planowana zmiana w istotny sposób wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, informuje o tym powiadamiające państwo członkowskie.

 

5.  Nie później niż 4 miesiące przed przewidywaną datą zmiany, powiadamiające państwo członkowskie podejmuje decyzję o uchyleniu swojej decyzji lub utrzymaniu jej. W przypadku gdy powiadamiające państwo członkowskie podtrzyma swoją decyzję, przedstawia ono wyjaśnienie poświęcone niekorzystnemu wpływowi zmiany na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrożenia niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r.

1.  Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrożenia niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [4 lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy].

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024 r. państwa członkowskie przekazują Komisji odpowiednie informacje.

2.  Najpóźniej do dnia [3 lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy] państwa członkowskie przekazują Komisji odpowiednie informacje.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2019 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

1.  Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 marca 2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 30 marca 2020 r.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc ze skutkiem od dnia 30 marca 2020 r.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Title

Zniesienie sezonowych zmian czasu

Odsyłacze

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

13.9.2018

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Igor Šoltes

10.10.2018

Rozpatrzenie w komisji

6.12.2018

29.1.2019

 

 

Data przyjęcia

21.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

9

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Georg Mayer

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

23

+

ALDE

Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

9

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

S&D

Nicola Danti, Virginie Rozière, Marc Tarabella

1

0

PPE

Carlos Coelho

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (20.2.2019)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu

(COM(2018)639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Ulrike Müller

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r. Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do przeprowadzenia oceny ustaleń dotyczących czasu letniego oraz do przedłożenia w razie konieczności wniosku dotyczącego ich przeglądu.

Następnie w lecie 2018 r. Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne. Konsultacje wykazały, że obywatele zdecydowanie popierają zniesienie zmiany czasu, do której dochodzi dwa razy w roku.

Sprawozdawczyni podkreśla wolę Parlamentu, aby wysłuchać tego wyraźnego życzenia obywateli europejskich. Dlatego popiera przedstawiony przez Komisję 12 września 2018 r. wniosek w sprawie zniesienia sezonowej zmiany czasu.

Zniesienie sezonowej zmiany czasu ma szereg istotnych konsekwencji. Dotyczą one zdrowia obywateli ze względu na wpływ na rytm biologiczny, jak również zdrowia zwierząt. Także w zakresie harmonizacji na szczeblu UE konsekwencje są ogromne. Terytoria państw członkowskich rozciągają się na trzy strefy czasowe (GMT 0, +1 i +2), a nieprzygotowane lub nieskoordynowane podejście mogłoby zakłócić funkcjonowanie jednolitego rynku. Wybór standardowego czasu, jaki miałby obowiązywać na danym terytorium, pozostaje w gestii państw członkowskich. W konsekwencji istnieje duże ryzyko rozdrobnienia w kwestii różnych stref czasowych, ponieważ sąsiadujące ze sobą kraje mogłyby zdecydować się na przejście na inny czas.

Sprawozdawczyni wzięła również pod uwagę fakt, że sprawa ta nie została uznana za priorytetową przez prezydencję austriacką i nadal dzieli ministrów transportu mimo dyskusji, jakie odbyły się w październiku i czerwcu 2018 r. oraz w grudniu 2017 r.

Mając na względzie te ograniczenia związane z uchyleniem dyrektywy w sprawie czasu letniego, sprawozdawczyni proponuje następujące podejście:

Koordynacja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia funkcjonowania jednolitego rynku, ponieważ odmienne godziny mają konsekwencje dla licznych sektorów gospodarki i mobilności obywateli. Jest to tym bardziej prawdziwe, jeśli uświadomimy sobie, że poprzednia dyrektywa w sprawie zmiany czasu została przyjęta, kiedy do UE należało jedynie 15 państw. Z tych powodów sprawozdawczyni uważa, że wejście w życie nowej dyrektywy w dniu 1 kwietnia 2019 r. byłoby przedwczesne i powinno zostać przełożone na rok 2020, aby umożliwić państwom członkowskim przygotowanie się na zmianę i skoordynować działania.

Mimo że określenie czasu leży w gestii państw członkowskich, sprawozdawczyni proponuje powrót do czasu zimowego jako czasu standardowego. Ponieważ przejście na czas letni na cały rok oznaczałoby z technicznego punktu widzenia zmianę strefy czasowej, wszystkie państwa, które zdecydowałyby się na czas zimowy jako czas standardowy, ułatwiłyby proces zniesienia zmiany czasu i zapobiegłyby rozdrobnieniu między państwami członkowskimi.

Podobnie innym sposobem ułatwienia tego procesu jest koordynacja między grupami sąsiadujących ze sobą państw członkowskich, w szczególności w oparciu o strefy czasowe (GMT 0, +1 i +2), aby utrzymać obecny stan rzeczy.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W swojej rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do przeprowadzenia oceny ustaleń dotyczących czasu letniego wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE oraz w razie konieczności do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu. W rezolucji tej potwierdzono również, że zasadnicze znaczenie ma utrzymanie zharmonizowanego podejścia do ustaleń dotyczących czasu w całej Unii.

(2)  W swojej rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do przeprowadzenia wraz z państwami członkowskimi oceny ustaleń dotyczących czasu letniego wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE oraz w razie konieczności do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu. W rezolucji tej potwierdzono również, że zasadnicze znaczenie ma utrzymanie zharmonizowanego podejścia do ustaleń dotyczących czasu w całej Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Komisja przeanalizowała dostępne dowody; wskazują one, jak ważne są zharmonizowane przepisy unijne w tej dziedzinie dla celu zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia między innymi zakłóceń w planowaniu operacji transportowych i w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, a także wyższych kosztów w handlu transgranicznym lub niższej wydajności towarów i usług. Dowody nie są rozstrzygające co do tego, czy korzyści wynikające z ustaleń dotyczących czasu letniego przewyższają niedogodności związane z copółroczną zmianą czasu.

(3)  Komisja przeanalizowała dostępne dowody; wskazują one, jak ważne są zharmonizowane przepisy unijne w tej dziedzinie dla celu zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, zagwarantowania pewności prawa i długoterminowej niezawodności oraz uniknięcia między innymi zakłóceń w planowaniu i realizacji operacji transportu pasażerskiego i towarowego oraz w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, a także wyższych kosztów w handlu transgranicznym lub niższej wydajności towarów i usług oraz wpływu na wydajność rolnictwa. Dowody wskazują na to, że korzyści wynikające z ustaleń dotyczących czasu letniego nie przewyższają niedogodności związanych z copółroczną zmianą czasu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  W tym kontekście sytuacja hodowców zwierząt gospodarskich może posłużyć za przykład tego, że ustalenia dotyczące czasu letniego uważano początkowo za niezgodne z praktykami pracy w rolnictwie, w szczególności w odniesieniu do bardzo wczesnego początku dnia pracy już w trakcie obowiązywania czasu standardowego. Uważano, że dwukrotna zmiana czasu w roku utrudnia też wprowadzanie produktów czy zwierząt na rynki. Co więcej, ponieważ krowy nie zmieniły swojego naturalnego rytmu wytwarzania mleka, stwierdzono spadek wydajności mlecznej. Nowoczesne urządzenia i praktyki rolne zrewolucjonizowały jednak rolnictwo w sposób, który sprawia, że większość tych obaw nie wydaje się już istotna, ale nadal utrzymują się obawy związane z rytmem biologicznym zwierząt i warunkami pracy rolników.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Trwa obecnie ożywiona debata publiczna na temat ustaleń dotyczących czasu letniego, a niektóre państwa członkowskie wyraziły już chęć zaprzestania stosowania takich ustaleń. W świetle tych zmian konieczne jest stałe czuwanie nad należytym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i uniknięcie wszelkich poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu tego rynku, które mogą być spowodowane różnicami między państwami członkowskimi w tym zakresie. Należy zatem w sposób skoordynowany znieść ustalenia dotyczące czasu letniego.

(4)  Trwa obecnie ożywiona debata publiczna na temat ustaleń dotyczących czasu letniego dzięki czynnemu uczestnictwu krajowych grup działania w wielu państwach członkowskich, a niektóre państwa członkowskie wyraziły już chęć zaprzestania stosowania takich ustaleń. Podczas prowadzonych dyskusji specjaliści z różnych dziedzin, w tym medycyny, weterynarii, rolnictwa, edukacji i turystyki, ocenili ujemne skutki corocznej zmiany czasu. W świetle tych zmian konieczne jest stałe czuwanie nad należytym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i uniknięcie wszelkich poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu tego rynku, które mogą być spowodowane różnicami między państwami członkowskimi w tym zakresie. Należy zatem w sposób skoordynowany znieść ustalenia dotyczące czasu letniego.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Liczne inicjatywy obywatelskie wskazywały na obawy obywateli dotyczące zmiany czasu dwa razy do roku, a państwom członkowskim należy dać czas i możliwość przeprowadzenia własnych konsultacji publicznych i ocen skutków w celu lepszego zrozumienia konsekwencji rezygnacji z sezonowej zmiany czasu we wszystkich regionach.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  W celu zapewnienia zharmonizowanego wdrożenia niniejszej dyrektywy państwa członkowskie konsultują się między sobą i koordynują wszelkie zmiany stref czasowych, aby uniknąć niepraktycznych stref czasowych i uciążliwych zakłóceń na rynku wewnętrznym.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać prawa poszczególnych państw członkowskich do podjęcia decyzji w sprawie standardowego czasu lub czasów dla terytoriów podlegających ich jurysdykcji i objętych terytorialnym zakresem stosowania Traktatów oraz w sprawie dalszych zmian w tym zakresie. Jednak w celu zapewnienia, by stosowanie ustaleń dotyczących czasu letniego jedynie przez niektóre państwa członkowskie nie zakłócało funkcjonowania rynku wewnętrznego, państwa członkowskie powinny powstrzymać się od zmiany czasu standardowego na danym terytorium podlegającym ich jurysdykcji z przyczyn związanych ze zmianami sezonowymi, nawet gdyby taka zmiana była przedstawiana jako zmiana strefy czasowej. Ponadto w celu zminimalizowania zakłóceń między innymi w sektorze transportu, komunikacji i innych odnośnych sektorach, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję w odpowiednim czasie o zamiarze zmiany czasu standardowego, a następnie stosować zgłoszone zmiany. Na podstawie tego powiadomienia Komisja powinna poinformować wszystkie pozostałe państwa członkowskie, tak aby mogły one przyjąć wszelkie niezbędne środki. Powinna ona również poinformować społeczeństwo i zainteresowane strony, publikując te informacje.

(5)  Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać prawa poszczególnych państw członkowskich do podjęcia decyzji w sprawie standardowego czasu lub czasów dla terytoriów podlegających ich jurysdykcji i objętych terytorialnym zakresem stosowania Traktatów oraz w sprawie dalszych zmian w tym zakresie. Jednak w celu zapewnienia, by stosowanie ustaleń dotyczących czasu letniego jedynie przez niektóre państwa członkowskie nie zakłócało funkcjonowania rynku wewnętrznego, państwa członkowskie powinny powstrzymać się od zmiany czasu standardowego na danym terytorium podlegającym ich jurysdykcji z przyczyn związanych ze zmianami sezonowymi, nawet gdyby taka zmiana była przedstawiana jako zmiana strefy czasowej. Ponadto w celu zminimalizowania zakłóceń między innymi w sektorze transportu, komunikacji, rolnictwa i w innych odnośnych sektorach, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję w odpowiednim czasie o zamiarze zmiany czasu standardowego, a następnie stosować zgłoszone zmiany. Na podstawie tego powiadomienia Komisja powinna poinformować wszystkie pozostałe państwa członkowskie, tak aby mogły one przyjąć wszelkie niezbędne środki. Powinna ona również poinformować społeczeństwo i zainteresowane strony, publikując te informacje.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2019 r., tak aby ostatni okres czasu letniego zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/84/WE zaczynał się w każdym państwie członkowskim w dniu 31 marca 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie, które po tym okresie czasu letniego zamierzają przyjąć czas standardowy odpowiadający czasowi zimowemu zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE, powinny zmienić swój czas standardowy w dniu 27 października 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego, tak aby podobne i trwałe zmiany wprowadzono w różnych państwach członkowskich jednocześnie. Pożądane jest, aby państwa członkowskie w uzgodniony sposób podjęły decyzje w sprawie czasu standardowego, który każde z nich będzie stosowało od 2019 r.

(7)  Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2020 r., tak aby ostatni okres czasu letniego zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/84/WE zaczął się w każdym państwie członkowskim w dniu 29 marca 2020 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie, które po tym okresie czasu letniego zamierzają przyjąć czas standardowy odpowiadający czasowi zimowemu zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE, powinny zmienić swój czas standardowy w dniu 31 października 2020 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego, tak aby podobne i trwałe zmiany wprowadzono w różnych państwach członkowskich jednocześnie i w dobrze skoordynowany sposób. Pożądane jest, aby państwa członkowskie w uzgodniony sposób podjęły decyzje w sprawie czasu standardowego, który każde z nich będzie stosowało od 2020 r.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie nie stosują sezonowych zmian swojego standardowego czasu lub czasów.

1.  Państwa członkowskie nie stosują sezonowych zmian swojego standardowego czasu lub czasów. Ustalają wspólnie, że będą stale stosowały czas standardowy lub czas letni w całej UE.

Uzasadnienie

Celem jest uniknięcie mozaiki różnych ustaleń czasowych w państwach UE. Wspólny wybór na szczeblu UE jest korzystny dla jednolitego rynku i codziennego życia obywateli.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niezależnie od przepisów akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu zastosować w 2019 r. sezonową zmianę swojego standardowego czasu lub czasów, pod warunkiem że przeprowadzą ją w dniu 27 października 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie powiadamiają o tej decyzji zgodnie z art. 2.

2.  Niezależnie od przepisów akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu zastosować w 2020 r. sezonową zmianę swojego standardowego czasu lub czasów, pod warunkiem że przeprowadzą ją w dniu 31 października 2020 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie powiadamiają o tej decyzji zgodnie z art. 2.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2019 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2020 r.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zniesienie sezonowych zmian czasu

Odsyłacze

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

13.9.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Ulrike Müller

9.10.2018

Data przyjęcia

19.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

9

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Thomas Waitz

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

25

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen

ECR

Jørn Dohrmann

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

9

-

ALDE

Jan Huitema, Jens Rohde

ECR

James Nicholson

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Michel Dantin

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos

3

0

ECR

Beata Gosiewska, Laurenţiu Rebega

PPE

Mairead McGuinness

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Prawnej (21.2.2019)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pavel Svoboda

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca pozytywnie odnosi się do wniosku Komisji dotyczącego odejścia od sezonowej zmiany czasu w sposób zharmonizowany we wszystkich państwach członkowskich, który jest odpowiedzią na liczne wezwania Parlamentu w tej sprawie podczas ostatnich kilku lat.

Praktyka zmiany czasu dwa razy do roku, określona w prawie unijnym od niemal 40 lat, spotyka się ostatnio ze sprzeciwem ze strony obywateli oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Należy podkreślić, że zmiana ta wpływa nie tylko na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, ale także wiąże się z licznymi problemami w dziedzinie zdrowia publicznego oraz z ochroną konkretnych grup mniejszościowych szczególnie dotkniętych zakłóceniami rytmu dobowego. Z badań wynika ponadto, że w dniach następujących po zmianie czasu wzrasta liczba wypadków oraz zawałów serca.

Choć jasne jest, że potrzebne są działania na szczeblu UE, aby zharmonizować odejście od sezonowej zmiany czasu, przepisy w postaci rozporządzenia mającego bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich i nakazującego stosowanie czasu standardowego lub czasu letniego we wszystkich państwach członkowskich byłyby zbyt daleko idące i nie uwzględniłyby odmiennych potrzeb i uwarunkowań w różnych częściach UE. Dlatego też państwom członkowskim należy zapewnić swobodę podejmowania decyzji w tym względzie. Przed wejściem dyrektywy w życie należy im również zapewnić więcej czasu na przygotowanie się do tej zmiany, która powinna zostać wprowadzona w sposób uzgodniony i skoordynowany.

Sprawozdawca ubolewa, że przed wysunięciem wniosku w sprawie aktualizacji dyrektywy 2000/84/WE Komisja nie przeprowadziła prawidłowej oceny skutków i nie odbyła konsultacji z opinią publiczną i zainteresowanymi stronami trwających pełne 12 tygodni. Należy podkreślić, że w międzyinstytucjonalnym porozumieniu w sprawie lepszego stanowienia prawa instytucje zobowiązały się uznać, że oceny wpływu i konsultacje stanowią podstawowe narzędzie poprawy jakości prawodawstwa unijnego.

Sprawozdawca zgadza się jednak ze sprawozdawcą komisji opiniodawczej, że dyrektywę tę należy przyjąć jak najszybciej, najlepiej przed końcem obecnej kadencji Parlamentu, aby zagwarantować pewność prawa i umożliwić państwom członkowskim przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Umocowanie 4 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając wyniki konsultacji internetowych przeprowadzonych przez Komisję Europejską w dniach od 4 lipca 2018 r. do 16 sierpnia 2018 r.,

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W swojej rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do przeprowadzenia oceny ustaleń dotyczących czasu letniego wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE oraz w razie konieczności do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu. W rezolucji tej potwierdzono również, że zasadnicze znaczenie ma utrzymanie zharmonizowanego podejścia do ustaleń dotyczących czasu w całej Unii.

(2)  W oparciu o szereg petycji od obywateli oraz liczne inicjatywy obywateli, pytania parlamentarne oraz wysłuchanie publiczne Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r. wezwał Komisję do przeprowadzenia oceny ustaleń dotyczących czasu letniego wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE oraz w razie konieczności do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu. W rezolucji tej potwierdzono również, że zasadnicze znaczenie ma utrzymanie zharmonizowanego podejścia do ustaleń dotyczących czasu w całej Unii.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Komisja przeanalizowała dostępne dowody; wskazują one, jak ważne są zharmonizowane przepisy unijne w tej dziedzinie dla celu zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia między innymi zakłóceń w planowaniu operacji transportowych i w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, a także wyższych kosztów w handlu transgranicznym lub niższej wydajności towarów i usług. Dowody nie są rozstrzygające co do tego, czy korzyści wynikające z ustaleń dotyczących czasu letniego przewyższają niedogodności związaneco półroczną zmianą czasu.

(3)  Zharmonizowane przepisy unijne muszą zapewniać należyte funkcjonowanie rynku wewnętrznego w perspektywie długoterminowej i z długoterminową przewidywalnością oraz unikać między innymi zakłóceń w planowaniu operacji transportowych i w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, a także wyższych kosztów w handlu transgranicznym lub niższej wydajności towarów i usług, które to kwestie mają znaczący wpływ na właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, działalność gospodarczą i życie obywateli. Dowody nie są rozstrzygające co do tego, że nie ma istotnych korzyści wynikających ze zmiany czasu dwa razy w roku, a jednocześnie liczne badania naukowe, w tym analiza przeprowadzona przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego w październiku 2017 r. w sprawie unijnych ustaleń dotyczących czasu letniego na mocy dyrektywy 2000/84/WE, wskazują na istnienie jej niekorzystnych skutków dla zdrowia ludzkiego, zwłaszcza w odniesieniu do niektórych grup społecznych, takich jak dzieci i osoby starsze, a także sugerują powiązanie z chorobami układu krążenia z powodu zaburzeń wewnętrznych rytmów biologicznych. perspektywy gospodarczej zmiana czasu dwa razy w roku wiąże się z dodatkowymi kosztami i obciążeniem administracyjnym dla wielu sektorów.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Trwa obecnie ożywiona debata publiczna na temat ustaleń dotyczących czasu letniego, a niektóre państwa członkowskie wyraziły już chęć zaprzestania stosowania takich ustaleń. W świetle tych zmian konieczne jest stałe czuwanie nad należytym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i uniknięcie wszelkich poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu tego rynku, które mogą być spowodowane różnicami między państwami członkowskimi w tym zakresie. Należy zatem w sposób skoordynowany znieść ustalenia dotyczące czasu letniego.

(4)  W ramach konsultacji publicznych na temat ustaleń dotyczących czasu letniego, przeprowadzonych przez Komisję w lipcu–sierpniu 2018 r., uzyskano 4,6 mln odpowiedzi, co stanowi najwyższy jak dotąd wynik uzyskany w prowadzonych przez Komisję konsultacjach i wskazuje, że obywatele preferują zaprzestanie zmiany czasu dwa razy w roku. Również niektóre państwa członkowskie wyraziły już chęć zaprzestania stosowania takich ustaleń. W świetle tych zmian konieczne jest stałe czuwanie nad należytym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i uniknięcie wszelkich poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu tego rynku, które mogą być spowodowane różnicami między państwami członkowskimi w tym zakresie. Należy zatem w sposób skoordynowany znieść ustalenia dotyczące czasu letniego.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać prawa poszczególnych państw członkowskich do podjęcia decyzji w sprawie standardowego czasu lub czasów dla terytoriów podlegających ich jurysdykcji i objętych terytorialnym zakresem stosowania Traktatów oraz w sprawie dalszych zmian w tym zakresie. Jednak w celu zapewnienia, by stosowanie ustaleń dotyczących czasu letniego jedynie przez niektóre państwa członkowskie nie zakłócało funkcjonowania rynku wewnętrznego, państwa członkowskie powinny powstrzymać się od zmiany czasu standardowego na danym terytorium podlegającym ich jurysdykcji z przyczyn związanych ze zmianami sezonowymi, nawet gdyby taka zmiana była przedstawiana jako zmiana strefy czasowej. Ponadto w celu zminimalizowania zakłóceń między innymi w sektorze transportu, komunikacji i innych odnośnych sektorach, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję w odpowiednim czasie o zamiarze zmiany czasu standardowego, a następnie stosować zgłoszone zmiany. Na podstawie tego powiadomienia Komisja powinna poinformować wszystkie pozostałe państwa członkowskie, tak aby mogły one przyjąć wszelkie niezbędne środki. Powinna ona również poinformować społeczeństwo i zainteresowane strony, publikując te informacje.

(5)  Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać prawa poszczególnych państw członkowskich – zgodnie z zasadą pomocniczości – do podjęcia decyzji w sprawie standardowego czasu lub czasów dla terytoriów podlegających ich jurysdykcji i objętych terytorialnym zakresem stosowania Traktatów oraz w sprawie dalszych zmian w tym zakresie. Aby zminimalizować zakłócenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w odniesieniu do między innymi sektora transportu, komunikacji i innych odnośnych sektorów oraz umożliwić koordynację, państwa członkowskie powinny do dnia 1 kwietnia 2020 r. powiadomić Komisję o zamiarze zmiany czasu standardowego. Komisja powinna poinformować społeczeństwo i zainteresowane strony, publikując te informacje w odpowiedni sposób i na czas. Powinna również ocenić wpływ przewidywanych zmian czasu standardowego na funkcjonowanie rynku wewnętrznego i przeprowadzić analizę ekspercką na ten temat z uwzględnieniem charakteru, zdrowia i aspektów społecznych oraz różnic geograficznych między państwami członkowskimi.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  W celu zapewnienia zharmonizowanego wdrażania niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny z wyprzedzeniem skoordynować swoją decyzję w sprawie przewidywanych czasów standardowych. Komisja powinna zatem ustanowić mechanizm koordynacji w celu zapewnienia zharmonizowanego i skoordynowanego podejścia do ustaleń czasowych w całej Unii. Na potrzeby tego mechanizmu koordynacji powinno się wyznaczyć po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz jednego przedstawiciela Komisji.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W związku z tym konieczne jest zakończenie harmonizacji okresu objętego ustaleniami dotyczącymi czasu letniego zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE oraz wprowadzenie wspólnych przepisów uniemożliwiających państwom członkowskim sezonowe stosowanie różnych ustaleń dotyczących czasu przez zmianę czasu standardowego częściej niż raz w ciągu roku oraz ustanawiających obowiązek powiadamiania o przewidywanych zmianach czasu standardowego. Niniejsza dyrektywa ma w istotnej mierze przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, dlatego też jej podstawą powinien być art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z wykładnią przyjętą w świetle jednolitego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(6)  W związku z tym konieczne jest zakończenie harmonizacji okresu objętego ustaleniami dotyczącymi czasu letniego zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE oraz wprowadzenie wspólnych przepisów uniemożliwiających państwom członkowskim sezonowe stosowanie różnych ustaleń dotyczących czasu. Niniejsza dyrektywa ma w istotnej mierze przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, dlatego też jej podstawą powinien być art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z wykładnią przyjętą w świetle jednolitego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Zmiana czasu niezwiązana ze zmianami pór roku będzie wiązać się z kosztami przejściowymi, zwłaszcza w odniesieniu do systemów informatycznych w transporcie i innych sektorach. W celu znacznego ograniczenia kosztów przejściowych wymagany jest rozsądny okres przygotowawczy dla wdrożenia niniejszej dyrektywy.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2019 r., tak aby ostatni okres czasu letniego zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/84/WE zaczynał się w każdym państwie członkowskim w dniu 31 marca 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie, które po tym okresie czasu letniego zamierzają przyjąć czas standardowy odpowiadający czasowi zimowemu zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE, powinny zmienić swój czas standardowy w dniu 27 października 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego, tak aby podobne i trwałe zmiany wprowadzono w różnych państwach członkowskich jednocześnie. Pożądane jest, aby państwa członkowskie w uzgodniony sposób podjęły decyzje w sprawie czasu standardowego, który każde z nich będzie stosowało od 2019 r.

(7)  Aby zapewnić uzgodnioną i skoordynowaną harmonizację czasu standardowego zgodnie z celem niniejszej dyrektywy, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do odroczenia terminu stosowania niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy ustalenia dotyczące czasu mogą potencjalnie poważnie zakłócić prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

 

 

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Państwa członkowskie powinny koordynować między sobą czas standardowy, który zamierzają stosować i który powinien być w możliwie największym stopniu zharmonizowany pomiędzy nimi, w celu uniknięcia zbyt dużych różnic w strefach czasowych w UE, aby zagwarantować właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz przewidywalność dla zainteresowanych obywateli, konsumentów oraz sektorów.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Wdrożenie niniejszej dyrektywy powinno być monitorowane. Komisja powinna przedstawić wyniki tego monitorowania w sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Aby można było przedstawić to sprawozdanie w określonym terminie, powinno ono opierać się na informacjach udostępnionych Komisji przez państwa członkowskie w odpowiednim czasie.

(8)  Wdrożenie niniejszej dyrektywy powinno być monitorowane. Komisja powinna przedstawić wyniki tego monitorowania w wystarczająco uzasadnionym sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Aby można było przedstawić to sprawozdanie w określonym terminie, powinno ono opierać się na informacjach udostępnionych Komisji przez państwa członkowskie w odpowiednim czasie.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niezależnie od przepisów akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu zastosować w 2019 r. sezonową zmianę swojego standardowego czasu lub czasów, pod warunkiem że przeprowadzą ją w dniu 27 października 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie powiadamiają o tej decyzji zgodnie z art. 2.

2.  Niezależnie od przepisów akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu zastosować sezonową zmianę swojego standardowego czasu. Państwa członkowskie powiadamiają o tej decyzji zgodnie z art. 2.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie naruszając przepisów art. 1, jeżeli państwo członkowskie postanowi zmienić swój standardowy czas lub czasy na dowolnym obszarze podlegającym jego jurysdykcji, powiadamia o tym Komisję co najmniej na 6 miesięcy przed wejściem tej zmiany w życie. Jeżeli państwo członkowskie dokonało takiego powiadomienia i nie wycofało go co najmniej 6 miesięcy przed datą planowanej zmiany, państwo członkowskie stosuje tę zmianę.

1.  Komisja ustanawia mechanizm koordynacji w celu zapewnienia zharmonizowanego i skoordynowanego podejścia do ustaleń dotyczących czasu w całej Unii. Na potrzeby tego mechanizmu koordynacji wyznacza się po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego oraz jednego przedstawiciela Komisji.

2.  W terminie 1 miesiąca od powiadomienia Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i publikuje te informacje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  Państwa członkowskie do dnia 1 kwietnia 2020 r. powiadamiają Komisję o swoich zamiarach zgodnie z art. 1. W ramach mechanizmu koordynacji bezzwłocznie omawia się i ocenia ewentualny wpływ planowanej zmiany na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, aby uniknąć wszelkich istotnych zakłóceń.

 

3.  Jeżeli na podstawie oceny, o której mowa w ust. 2, Komisja uzna, że planowana zmiana w istotny sposób zakłóci prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, informuje o tym odnośne państwo członkowskie.

 

4.  Najpóźniej do dnia 31 października 2020 r. państwa członkowskie podejmują decyzję, czy utrzymać swój zamiar czy też nie. Przedstawiają szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób będzie przeciwdziałać negatywnemu wpływowi zmiany na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

1.  Komisja, w ścisłej współpracy z mechanizmem koordynacji, o którym mowa w art. 2, ściśle monitoruje przewidywane ustalenia dotyczące czasu w całej Unii.

 

2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 2b w celu odroczenia terminu stosowania niniejszej dyrektywy o nie dłużej niż 12 miesięcy, jeżeli stwierdzi, że przewidywane ustalenia dotyczące czasu, zgłoszone przez państwa członkowskie, mogą ewentualnie poważnie zakłócić funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

 

3.  W przypadku gdy wymagać tego będzie szczególnie pilny charakter sprawy, procedura, o której mowa w art. 2c, ma zastosowanie do aktów delegowanych przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2b

 

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2a, powierza się Komisji na okres [do ustalenia] lat od [daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

 

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

 

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie [do ustalenia] od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [do ustalenia] miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2c

 

1.  Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego. 

 

2.  Parlament Europejski albo Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 2b. W takim przypadku Komisja uchyla akt niezwłocznie po powiadomieniu jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrożenia niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r.

1.  Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wdrożenia niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r. W tym sprawozdaniu z wdrożenia szczególny nacisk kładzie się na wpływ na zdrowie ludzkie. 

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja przeprowadza kompleksową ocenę skutków, a także ocenę kosztów i korzyści w odniesieniu do zaprzestania sezonowych zmian czasu w UE.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024 r. państwa członkowskie przekazują Komisji odpowiednie informacje.

2.  Najpóźniej do dnia 30 kwietnia pięć lat po przyjęciu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie przekazują Komisji odpowiednie informacje.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2019 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2020 r.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zniesienie sezonowych zmian czasu

Odsyłacze

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

13.9.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Pavel Svoboda

24.9.2018

Rozpatrzenie w komisji

23.1.2019

 

 

 

Data przyjęcia

19.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Durand, Angelika Niebler, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ingeborg Gräßle, Joëlle Mélin

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Ingeborg Gräßle, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Petycji (20.2.2019)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Cecilia Wikström

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem niniejszego wniosku jest zniesienie sezonowych zmian czasu w państwach członkowskich UE. Prawodawstwo UE w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego wprowadzono po raz pierwszy w 1980 r. w celu ujednolicenia stosowanych krajowych praktyk i harmonogramów dotyczących czasu letniego. Od 2001 r. ustalenia UE dotyczące czasu letniego są regulowane dyrektywą 2000/84/WE, która nakłada na wszystkie państwa członkowskie obowiązek przejścia na czas letni w ostatnią niedzielę marca i powrotu do czasu standardowego („czasu zimowego”) w ostatnią niedzielę października.

System przestawiania zegara dwa razy w roku jest coraz częściej kwestionowany przez obywateli, Parlament Europejski i coraz większą liczbę państw członkowskich.

W swojej rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r.(1) Parlament Europejski wezwał Komisję do przeprowadzenia oceny ustaleń dotyczących czasu letniego wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE oraz, w razie konieczności, do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu. Komisja Europejska przeprowadziła również konsultacje publiczne, w wyniku których uzyskano około 4,6 mln odpowiedzi (jest to największa liczba odpowiedzi uzyskanych kiedykolwiek w ramach konsultacji Komisji), z czego 84 % ankietowanych opowiedziało się za zrezygnowaniem ze zmiany czasu dwa razy w roku, podczas gdy 16 % chciało zachować tę praktykę.

Oprócz tego ustalenia dotyczące czasu letniego są tematem powracającym w pracy Komisji Petycji (PETI), do której przez lata wpłynęło ponad 100 petycji związanych z tym tematem. Niemal wszyscy składający petycje opowiadają się za zniesieniem zmian czasu dwa razy w roku, uzasadniając swoje stanowisko głównie względami zdrowotnymi i marginalnym wpływem zmian czasu na oszczędności energii. Niektórzy składający petycję twierdzą, że zmiana czasu wywiera szczególnie negatywny wpływ na wrażliwe grupy społeczne takie jak dzieci i osoby starsze. Komisja Petycji omówiła petycje dotyczące czasu letniego podczas swoich posiedzeń w lipcu 2015 r. i w listopadzie 2017 r.

Jak stwierdzono w badaniu ustaleń UE dotyczących czasu letniego wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE, które zostało przeprowadzone w październiku 2017 r. przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, dążąc do zniesienia co półrocznych zmian czasu w UE, należy uwzględnić negatywny wpływ zmian czasu na zdrowie ludzkie. Jako wyraźny przykład znaczenia dyskusji na temat wpływu czasu letniego na zegar biologiczny można przytoczyć fakt, że w 2017 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny otrzymali Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young za swoje odkrycia molekularnych mechanizmów kontrolowania rytmu okołodobowego, wyjaśniających działanie wewnętrznego zegara biologicznego człowieka oraz to, w jaki sposób różnice pomiędzy naszym środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym zegarem biologicznym wpływają na nasze samopoczucie. Wyniki badań chronobiologicznych wskazują zatem na to, że wpływ na rytm biologiczny człowieka może być większy, niż początkowo przypuszczano. Ponadto zgodnie z art. 114 ust. 8 TFUE dotyczącym zbliżenia przepisów ustawowych „[w]  przypadku gdy państwo członkowskie zgłosi szczególny problem zdrowia publicznego w dziedzinie, która uprzednio stała się przedmiotem środka harmonizującego, informuje o tym Komisję, która bada niezwłocznie, czy należy zaproponować Radzie właściwe środki”.

W związku z powyższym celem projektu opinii jest poparcie pomysłu zniesienia ustaleń dotyczących copółrocznych zmian czasu w skoordynowany sposób, aby uniknąć wszelkich potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych oraz uwzględnić fakt, że rzekome oszczędności energii nie występują.

W projekcie opinii zasugerowano, że zmiany czasu dwa razy w roku należy znieść w taki sposób, aby uniknąć wszelkich poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego spowodowanych różnicami między państwami członkowskimi w tym zakresie. Sprawozdawczymi twierdzi, że pierwotny wniosek Komisji, który zezwala państwom członkowskim na jednostronne decydowanie o ich preferencjach dotyczących czasu standardowego, mógłby stworzyć sytuację, w której państwa członkowskie wprowadziłyby różne strefy czasowe, co pogłębiłoby zróżnicowanie rynku wewnętrznego. W rezultacie jeszcze bardziej skomplikowałoby to transgraniczną wymianę handlową, transport, komunikację i podróżowanie w ramach rynku wewnętrznego. Aby zapewnić harmonizację, sprawozdawczyni proponuje zatem, by znieść zmianę czasu dwa razy do roku, za czym opowiedzieli się niemal wszyscy składający petycje.

POPRAWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W swojej rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do przeprowadzenia oceny ustaleń dotyczących czasu letniego wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE oraz w razie konieczności do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu. W rezolucji tej potwierdzono również, że zasadnicze znaczenie ma utrzymanie zharmonizowanego podejścia do ustaleń dotyczących czasu w całej Unii.

(2)  W swojej rezolucji z dnia 8 lutego 2018 r., opierającej się na petycjach i wnioskach otrzymanych od obywateli przez Komisję Petycji, Parlament Europejski wezwał Komisję do przeprowadzenia oceny ustaleń dotyczących czasu letniego wprowadzonych dyrektywą 2000/84/WE oraz, w razie konieczności, do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu. W rezolucji tej potwierdzono również, że zasadnicze znaczenie ma utrzymanie zharmonizowanego i skoordynowanego podejścia do ustaleń dotyczących czasu w całej Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Komisja przeanalizowała dostępne dowody; wskazują one, jak ważne są zharmonizowane przepisy unijne w tej dziedzinie dla celu zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia między innymi zakłóceń w planowaniu operacji transportowych i w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, a także wyższych kosztów w handlu transgranicznym lub niższej wydajności towarów i usług. Dowody nie są rozstrzygające co do tego, czy korzyści wynikające z ustaleń dotyczących czasu letniego przewyższają niedogodności związane z copółroczną zmianą czasu.

(3)  Komisja przeanalizowała dostępne dowody; wskazują one, jak ważne są zharmonizowane przepisy unijne w tej dziedzinie w celu zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia między innymi zakłóceń w planowaniu operacji transportowych i w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych, a także wyższych kosztów w handlu transgranicznym lub niższej wydajności towarów i usług.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Trwa obecnie ożywiona debata publiczna na temat ustaleń dotyczących czasu letniego, a niektóre państwa członkowskie wyraziły już chęć zaprzestania stosowania takich ustaleń. W świetle tych zmian konieczne jest stałe czuwanie nad należytym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i uniknięcie wszelkich poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu tego rynku, które mogą być spowodowane różnicami między państwami członkowskimi w tym zakresie. Należy zatemsposób skoordynowany znieść ustalenia dotyczące czasu letniego.

(4)  Trwa obecnie ożywiona debata publiczna na temat ustaleń dotyczących czasu letniego, o czym świadczy reakcja obywateli wyrażona za pośrednictwem złożonych petycji nawołujących do zniesienia zmiany czasu dwa razy w roku oraz konsultacje publiczne w sprawie ustaleń UE dotyczących czasu letniego, podczas których zebrano największą dotychczas liczbę odpowiedzi w ramach konsultacji Komisji. Niektóre państwa członkowskie wyraziły już chęć zaprzestania stosowania takich ustaleń. W świetle tych zmian konieczne jest stałe czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i uniknięcie wszelkich poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu tego rynku spowodowanych różnicami między państwami członkowskimi w tym zakresie, które to różnice mogą wpływać na zarówno gospodarczą, jak i polityczną integrację Unii. Wielu obywateli opowiedziało się za zniesieniem sezonowych zmian czasu, głównie ze względów zdrowotnych. W petycjach przekazanych Parlamentowi Europejskiemu obywatele twierdzą, że zmiana czasu wywiera szczególnie negatywny wpływ na wrażliwe grupy społeczne takie jak dzieci i osoby starsze. Ponadto z szeregu badań naukowych wynika, że dokonywana dwa razy do roku zmiana czasu wywiera negatywny wpływ na wiele dziedzin, takich jak zdrowie, w postaci oddziaływania na rytm okołodobowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, jako że zaobserwowano wzrost liczby wypadków w dniach następujących po zmianie czasu, oraz wiąże się z obciążeniami administracyjnymi i dodatkowymi kosztami dla wielu sektorów gospodarki. Kluczowe jest zatem przyjęcie zharmonizowanego i skoordynowanego podejścia do zniesienia dokonywanej dwa razy do roku zmiany czasu.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Niezwykle ważne jest uwzględnienie dużej rozpiętości terytorium Unii Europejskiej na osi północ-południe, która oznacza, że wpływ czasu na ilość światła dziennego różni się w Unii Europejskiej. W związku z tym musimy uwzględnić geograficzny aspekt czasu, zachowując istniejące strefy czasowe.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać prawa poszczególnych państw członkowskich do podjęcia decyzji w sprawie standardowego czasu lub czasów dla terytoriów podlegających ich jurysdykcji i objętych terytorialnym zakresem stosowania Traktatów oraz w sprawie dalszych zmian w tym zakresie. Jednak w celu zapewnienia, by stosowanie ustaleń dotyczących czasu letniego jedynie przez niektóre państwa członkowskie nie zakłócało funkcjonowania rynku wewnętrznego, państwa członkowskie powinny powstrzymać się od zmiany czasu standardowego na danym terytorium podlegającym ich jurysdykcji z przyczyn związanych ze zmianami sezonowymi, nawet gdyby taka zmiana była przedstawiana jako zmiana strefy czasowej. Ponadto w celu zminimalizowania zakłóceń między innymi w sektorze transportu, komunikacji i innych odnośnych sektorach, państwa członkowskie powinny powiadomić Komisję w odpowiednim czasie o zamiarze zmiany czasu standardowego, a następnie stosować zgłoszone zmiany. Na podstawie tego powiadomienia Komisja powinna poinformować wszystkie pozostałe państwa członkowskie, tak aby mogły one przyjąć wszelkie niezbędne środki. Powinna ona również poinformować społeczeństwo i zainteresowane strony, publikując te informacje.

skreśla się

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W związku z tym konieczne jest zakończenie harmonizacji okresu objętego ustaleniami dotyczącymi czasu letniego zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE oraz wprowadzenie wspólnych przepisów uniemożliwiających państwom członkowskim sezonowe stosowanie różnych ustaleń dotyczących czasu przez zmianę czasu standardowego częściej niż raz w ciągu roku oraz ustanawiających obowiązek powiadamiania o przewidywanych zmianach czasu standardowego. Niniejsza dyrektywa ma w istotnej mierze przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, dlatego też jej podstawą powinien być art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z wykładnią przyjętą w świetle jednolitego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(6)  W związku z tym konieczne jest zakończenie harmonizacji okresu objętego ustaleniami dotyczącymi czasu letniego zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE oraz wprowadzenie wspólnych przepisów uniemożliwiających państwom członkowskim sezonowe stosowanie różnych ustaleń dotyczących czasu przez zmianę czasu standardowego częściej niż raz w ciągu roku oraz ustanawiających obowiązek powiadamiania o przewidywanych zmianach czasu standardowego. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, ważne jest, aby przy zachowaniu aktualnych stref czasowych, wszystkie państwa członkowskie stosowały te same ustalenia dotyczące czasu, aby uniknąć całej rozmaitości różnych ustaleń w tej kwestii na rynku wewnętrznym. Niniejsza dyrektywa ma w istotnej mierze przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, dlatego też jej podstawą powinien być art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z wykładnią przyjętą w świetle jednolitego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2019 r., tak aby ostatni okres czasu letniego zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/84/WE zaczynał się w każdym państwie członkowskim w dniu 31 marca 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie, które po tym okresie czasu letniego zamierzają przyjąć czas standardowy odpowiadający czasowi zimowemu zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE, powinny zmienić swój czas standardowy w dniu 27 października 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego, tak aby podobne i trwałe zmiany wprowadzono w różnych państwach członkowskich jednocześnie. Pożądane jest, aby państwa członkowskie w uzgodniony sposób podjęły decyzje w sprawie czasu standardowego, który każde z nich będzie stosowało od 2019 r.

(7)  Niniejsza dyrektywa powinna wejść w życie i być stosowana w osiemnastym miesiącu po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tak by społeczeństwo i podmioty gospodarcze miały wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowej sytuacji. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, ważne jest, aby uniknąć całej rozmaitości różnych ustaleń dotyczących czasu na rynku wewnętrznym. Państwa członkowskie powinny zatem uzgodnić zharmonizowane ustalenia dotyczące czasów standardowych w UE.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie nie stosują sezonowych zmian swojego standardowego czasu lub czasów.

1.  Od dnia [xx] państwa członkowskie nie stosują zmiany czasu dwa razy do roku.

2.  Niezależnie od przepisów akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą w dalszym ciągu zastosować w 2019 r. sezonową zmianę swojego standardowego czasu lub czasów, pod warunkiem że przeprowadzą ją w dniu 27 października 2019 r. o godz. 1.00 uniwersalnego czasu koordynowanego. Państwa członkowskie powiadamiają o tej decyzji zgodnie z art. 2.

2.  skreśla się

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie naruszając przepisów art. 1, jeżeli państwo członkowskie postanowi zmienić swój standardowy czas lub czasy na dowolnym obszarze podlegającym jego jurysdykcji, powiadamia o tym Komisję co najmniej na 6 miesięcy przed wejściem tej zmiany w życie. Jeżeli państwo członkowskie dokonało takiego powiadomienia i nie wycofało go co najmniej 6 miesięcy przed datą planowanej zmiany, państwo członkowskie stosuje tę zmianę.

1.  Zgodnie z art. 1 państwa członkowskie stosują zharmonizowane i skoordynowane ustalenia dotyczące czasu do czasów standardowych Unii.

2.  W terminie 1 miesiąca od powiadomienia Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i publikuje te informacje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.  skreśla się

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2019 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

1.  Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia [data wejścia w życie dyrektywy], przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Państwa członkowskie stosują te przepisy zgodnie z art. 1 niniejszej dyrektywy.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Dyrektywa 2000/84/WE traci moc z dniem wejścia w życie dyrektywy w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie i jest stosowana począwszy od osiemnastego miesiąca po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zniesienie sezonowych zmian czasu

Odsyłacze

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PETI

25.10.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Cecilia Wikström

24.9.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

14

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk

PPE

Pál Csáky, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

S&D

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

VERTS/ALE

Igor Šoltes

4

-

ECR

Notis Marias

S&D

Virginie Rozière

VERTS/ALE

Margrete Auken, Ana Miranda

1

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustaleń dotyczących zmiany czasu (2017/2968(RSP)) P8_TA(2018)0043.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zniesienie sezonowych zmian czasu

Odsyłacze

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

12.9.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Komisje opiniodawcze

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

13.9.2018

ITRE

13.9.2018

IMCO

13.9.2018

AGRI

13.9.2018

 

JURI

13.9.2018

PETI

25.10.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Marita Ulvskog

25.10.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.2.2019

 

 

 

Data przyjęcia

4.3.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

11

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eleonora Evi, Olle Ludvigsson, Ricardo Serrão Santos

Data złożenia

7.3.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

23

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner

ECR

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

11

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini

S&D

Francisco Assis, Isabella De Monte, Ricardo Serrão Santos

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności