Procedură : 2018/0332(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0169/2019

Texte depuse :

A8-0169/2019

Dezbateri :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0225

<Date>{07/03/2019}7.3.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0169/2019</NoDocSe>
PDF 451kWORD 223k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Comisia pentru transport și turism</Commission>

Raportoare: <Depute>Marita Ulvskog</Depute>

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
 AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 AVIZ al Comisiei pentru petiții
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0639),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0408/2018),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...[1],

 având în vedere rezultatele consultării online desfășurate de Comisia Europeană în perioada 4 iulie 2018-16 august 2018,

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din …[2],

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru petiții (A8-0169/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 


<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În trecut, statele membre au ales să introducă, la nivel național, măsuri referitoare la ora de vară. Prin urmare, a fost important pentru funcționarea pieței interne să se stabilească, în întreaga Uniune, o dată și o oră comune pentru începutul și sfârșitul perioadei cu oră de vară. În conformitate cu Directiva 2000/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului21, toate statele membre aplică în prezent măsuri referitoare la ora de vară din ultima duminică a lunii martie și până în ultima duminică a lunii octombrie a aceluiași an.

(1) În trecut, statele membre au ales să introducă, la nivel național, măsuri referitoare la ora de vară. Prin urmare, a fost important pentru funcționarea pieței interne să se stabilească, în întreaga Uniune, o dată și o oră comune pentru începutul și sfârșitul perioadei cu oră de vară pentru a coordona schimbările orare în statele membre. În conformitate cu Directiva 2000/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului21, toate statele membre aplică în prezent schimbări sezoniere ale ore de două ori pe an. Trecerea de la ora standard la ora de vară se face în ultima duminică a lunii martie, ora de vară aplicându-se până în ultima duminică a lunii octombrie a aceluiași an.

__________________

__________________

21 Directiva 2000/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind dispozițiile referitoare la orarul de vară (JO L 31, 2.2.2001, p. 21).

21 Directiva 2000/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind dispozițiile referitoare la orarul de vară (JO L 31, 2.2.2001, p. 21).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În rezoluția sa din 8 februarie 2018, Parlamentul European a solicitat Comisiei să efectueze o evaluare a măsurilor referitoare la ora de vară prevăzute de Directiva 2000/84/CE și, dacă este necesar, să prezinte o propunere de revizuire a acesteia. Rezoluția a confirmat, de asemenea, că este esențial să se mențină o abordare armonizată în întreaga Uniune a măsurilor referitoare la oră.

(2) Având în vedere numeroasele petiții, inițiative ale cetățenilor și întrebări parlamentare pe această temă, în rezoluția sa din 8 februarie 2018, Parlamentul European a solicitat Comisiei să realizeze o evaluare temeinică a măsurilor referitoare la ora de vară prevăzute de Directiva 2000/84/CE și, dacă este necesar, să prezinte o propunere de revizuire a acesteia. Rezoluția a subliniat, de asemenea, importanța menținerii unei abordări armonizate și coordonate în întreaga Uniune a măsurilor referitoare la oră și a unui orar unitar la nivelul Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia a examinat dovezile disponibile, care subliniază importanța existenței unor norme armonizate la nivelul Uniunii în acest domeniu, pentru a se asigura buna funcționare a pieței interne și pentru a se evita, printre altele, perturbările legate de programarea operațiunilor de transport și de funcționarea sistemelor de informare și comunicare, costurile mai ridicate pentru comerțul transfrontalier sau productivitatea mai scăzută în privința bunurilor și serviciilor. Dovezile nu clarifică dacă beneficiile generate de măsurile referitoare la ora de vară depășesc inconvenientele legate de schimbarea orei de două ori pe an.

(3) Comisia a examinat dovezile disponibile, care subliniază importanța existenței unor norme armonizate la nivelul Uniunii în acest domeniu, pentru a se asigura buna funcționare a pieței interne, previzibilitate și siguranță pe termen lung și pentru a se evita, printre altele, perturbările legate de programarea operațiunilor de transport și de funcționarea sistemelor de informare și comunicare, costurile mai ridicate pentru comerțul transfrontalier sau productivitatea mai scăzută în privința bunurilor și serviciilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Dezbaterea publică privind măsurile referitoare la ora de vară nu este nouă și, de la introducerea orei de vară, au existat mai multe inițiative care au vizat renunțarea la această practică. Unele state membre au organizat consultări naționale, iar majoritatea întreprinderilor și a părților interesate au sprijinit renunțarea la această practică. În urma consultării inițiate de Comisia Europeană, s-a ajuns la aceeași concluzie.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Introducerea schimbării orei a avut adversari la început, însă actuala propunere urmează unei serii de studii și consultări care aduc argumente în dezbaterea ideologică. În acest scop, se cuvine să se menționeze dezbaterile anterioare și procesul care a condus la actuala propunere.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 3 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) În acest context, situația crescătorilor de animale poate servi drept exemplu în care ora de vară a fost considerată inițial incompatibilă cu practicile agricole de lucru, în special în ceea ce privește începutul zilei de lucru, care este deja foarte matinal potrivit orei standard. De asemenea, s-a considerat că trecerea de două ori pe an la ora de vară a îngreunat comercializarea produselor sau a animalelor pe piață. Și, în cele din urmă, s-a presupus că s-a redus producția de lapte pentru că vacile și-au urmat ritmul natural de muls. Totuși echipamentele și practicile agricole moderne au revoluționat agricultura, astfel încât majoritatea acestor preocupări nu mai sunt relevante, în timp ce preocupările referitoare la bioritmul animalelor și condițiile de lucru ale fermierilor sunt în continuare relevante.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Este în curs o dezbatere publică aprinsă privind măsurile referitoare la ora de vară, iar unele state membre și-au exprimat deja preferința de a renunța la aplicarea acestor măsuri. Având în vedere aceste evoluții, este necesar să se asigure în continuare buna funcționare a pieței interne și să se evite orice perturbare semnificativă a acesteia, cauzată de divergențe între statele membre în acest domeniu. Prin urmare, este oportun să se renunțe în mod coordonat la măsurile referitoare la ora de vară.

(4) Este în curs o dezbatere publică aprinsă privind măsurile referitoare la ora de vară. La consultarea publică organizată de Comisie au participat aproximativ 4,6 milioane de cetățeni, acesta fiind cel mai mare număr de răspunsuri primite vreodată în cadrul consultărilor Comisiei. De asemenea, un număr de inițiative cetățenești au evidențiat preocupările cetățenilor cu privire la schimbarea orei de două ori pe an, iar unele state membre și-au exprimat deja preferința de a renunța la aplicarea măsurilor referitoare la ora de vară. Având în vedere aceste evoluții, este necesar să se asigure în continuare buna funcționare a pieței interne și să se evite orice perturbare semnificativă a acesteia, cauzată de divergențe între statele membre în acest domeniu. Prin urmare, este oportun să se renunțe în mod coordonat și armonizat la măsurile referitoare la ora de vară.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Cronobiologia arată că bioritmul organismului uman este afectat de orice schimbare de timp, care ar putea avea un impact negativ asupra sănătății umane. Dovezi științifice recente sugerează în mod clar că există o legătură între schimbările orei și bolile cardiovasculare, bolile inflamatorii imune sau hipertensiune, corelate cu dereglarea ritmului circadian. Anumite grupuri, cum ar fi copiii și persoanele în vârstă, sunt deosebit de vulnerabile. Prin urmare, pentru protejarea sănătății publice, este oportun să se renunțe la schimbarea sezonieră a orei.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Teritoriile statelor membre, altele decât teritoriile de peste mări, sunt grupate în trei zone de fus orar sau ore standard diferite, și anume GMT, GMT +1 și GMT +2. Extinderea de amploare nord-sud a Uniunii Europene înseamnă că efectele luminii naturale variază în Uniune. Prin urmare, este important ca statele membre să țină cont de aspectele geografice ale orei, și anume zonele naturale de fus orar și poziția geografică, înainte de a-și schimba propria zonă de fus orar. Statele membre ar trebui să consulte cetățenii și părțile interesate relevante înainte de a decide dacă își schimbă zona de fus orar.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 c (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) O serie de inițiative cetățenești au evidențiat preocupările cetățenilor cu privire la schimbarea orei de două ori pe an, iar statelor membre ar trebui să li se acorde timpul și posibilitatea de a efectua propriile lor consultări publice și evaluări ale impactului, pentru a înțelege mai bine implicațiile renunțării la schimbarea sezonieră a orei în toate regiunile.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 d (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4d) Ora oficială de vară a dus la întârzierea, în aparență, a apusurilor în lunile de vară. În mintea multor cetățeni europeni, vara înseamnă lumina soarelui până seara târziu. Revenirea la ora „standard” ar însemna devansarea apusurilor din timpul verii cu o oră și scurtarea semnificativă a perioadei anului cu lumină până seara târziu.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 e (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4e) Numeroase studii au analizat legătura dintre trecerea la orarul de vară și riscul de atacuri de cord, ritmul perturbat al corpului, privarea de somn, lipsa de concentrare și de atenție, riscul crescut de accidente, gradul de satisfacție în viață scăzut și chiar ratele de sinucidere. Cu toate acestea, zilele mai lungi, activitățile în aer liber după muncă sau școală și expunerea la soare au, în mod clar, unele efecte pozitive pe termen lung asupra stării de bine generale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 f (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4f) Schimbările sezoniere ale orei au un impact negativ și asupra animalelor, fapt evident în agricultură, de exemplu, unde producția de lapte a vacilor are de suferit.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 g (nou)</Article>

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4g) Se presupune, în general, că schimbările sezoniere de oră produc economii de energie. Acesta a fost, într-adevăr, principalul motiv pentru introducerea lor inițială în secolul trecut. Cu toate acestea, cercetările arată că, deși schimbările sezoniere de oră ar putea avea beneficii marginale în reducerea consumului de energie în Uniune în ansamblu, acest lucru nu este valabil în toate statele membre. Energia de iluminat economisită prin trecerea la ora de vară ar putea fi, de asemenea, compensată de creșterea consumului de energie pentru încălzire. În plus, rezultatele sunt dificil de interpretat, deoarece sunt puternic influențate de factori externi, cum ar fi meteorologia, comportamentul utilizatorilor de energie sau tranziția energetică în curs.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului fiecărui stat membru de a decide ora standard sau orele standard pentru teritoriile aflate sub jurisdicția sa și care intră în domeniul de aplicare teritorială a tratatelor, precum și modificările ulterioare ale orei sau orelor respective. Cu toate acestea, pentru a se garanta că aplicarea măsurilor referitoare la ora de vară doar de către unele state membre nu perturbă funcționarea pieței interne, statele membre ar trebui să se abțină de la schimbarea orei standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția lor din motive legate de schimbările sezoniere, prezentând această schimbare ca fiind o schimbare a zonei de fus orar. Mai mult, pentru limitarea la minimum a perturbărilor, printre altele în sectorul transportului, în cel al comunicațiilor și în alte sectoare implicate, statele membre ar trebui să notifice Comisiei în timp util intenția lor de a-și schimba propria oră standard și să aplice, ulterior, schimbările notificate. Pe baza notificării respective, Comisia ar trebui să informeze toate celelalte state membre, astfel încât acestea să poată lua toate măsurile necesare. De asemenea, Comisia ar trebui să informeze publicul larg și părțile interesate, publicând informațiile respective.

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului fiecărui stat membru de a decide ora standard sau orele standard pentru teritoriile aflate sub jurisdicția sa și care intră în domeniul de aplicare teritorială a tratatelor, precum și modificările ulterioare ale orei sau orelor respective. Cu toate acestea, pentru a se garanta că aplicarea măsurilor referitoare la ora de vară doar de către unele state membre nu perturbă funcționarea pieței interne, statele membre ar trebui să se abțină de la schimbarea orei standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția lor din motive legate de schimbările sezoniere, prezentând această schimbare ca fiind o schimbare a zonei de fus orar. Mai mult, pentru limitarea la minimum a perturbărilor, printre altele în sectorul transportului, în cel al comunicațiilor și în alte sectoare implicate, statele membre ar trebui să notifice Comisiei până la cel târziu 1 aprilie 2020 eventuala lor intenție de a-și schimba propria oră standard în ultima duminică din octombrie 2021.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Prin urmare, este necesar să se renunțe la armonizarea perioadei vizate de măsurile referitoare la ora de vară prevăzute în Directiva 2000/84/CE, să se introducă norme comune care să împiedice statele membre să aplice sisteme diferite și sezoniere referitoare la oră prin schimbarea propriei ore standard mai mult de o dată pe an, precum și să se stabilească obligația de notificare a schimbărilor dorite ale orei standard. Obiectivul prezentei directive este de a contribui în mod hotărât la buna funcționare a pieței interne și, în consecință, temeiul ar trebui să fie articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, interpretat în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(6) Prin urmare, este necesar să se renunțe la armonizarea perioadei vizate de măsurile referitoare la ora de vară prevăzute în Directiva 2000/84/CE, să se introducă norme comune care să împiedice statele membre să aplice sisteme diferite și sezoniere referitoare la oră prin schimbarea propriei ore standard mai mult de o dată pe an. Obiectivul prezentei directive este de a contribui în mod hotărât la buna funcționare a pieței interne și, în consecință, temeiul ar trebui să fie articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, interpretat în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 6 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Decizia privind ora standard care se va aplica în fiecare stat membru trebuie să fie precedată de consultări și studii care să țină seama de preferințele cetățenilor, de variațiile geografice, de diferențele regionale, de formulele standard de lucru și de alți factori relevanți pentru statul membru în cauză. Prin urmare, statele membre ar trebui să dispună de timp suficient pentru a analiza impactul propunerii și pentru a alege soluția care servește cel mai bine populațiilor lor, luând în considerare în același timp buna funcționare a pieței interne.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 6 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) Trecerea la un nou sistem orar lipsit de schimbări sezoniere va genera costuri legate de tranziție, în special în ceea ce privește sistemele informatice din diferite domenii, mai ales al transporturilor. Pentru a reduce în mod semnificativ costurile de tranziție, este necesară o perioadă de timp rezonabilă pentru pregătirea punerii în aplicare a prezentei directive.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice de la 1 aprilie 2019, astfel încât ultima perioadă de vară care face obiectul dispozițiilor din Directiva 2000/84/CE ar trebui să înceapă, în fiecare stat membru, la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 31 martie 2019. Statele membre care, după respectiva perioadă de vară, intenționează să adopte o oră standard corespunzătoare orei aplicate pe durata sezonului de iarnă în conformitate cu Directiva 2000/84/CE ar trebui să își modifice ora standard la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 27 octombrie 2019, astfel încât schimbările similare și de durată aplicate în diverse state membre să aibă loc simultan. Este de dorit ca statele membre să ia în mod concertat deciziile referitoare la orele standard pe care le vor aplica din 2019.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice de la 1 aprilie 2021 și, prin urmare, ultima perioadă de vară care face obiectul dispozițiilor din Directiva 2000/84/CE ar trebui să înceapă, în fiecare stat membru, la ora 1.00 a.m., ora universală coordonată, din ultima duminică din martie 2019. Statele membre care, după respectiva perioadă de vară, intenționează să adopte o oră standard corespunzătoare orei aplicate pe durata sezonului de iarnă în conformitate cu Directiva 2000/84/CE ar trebui să își modifice ora standard la ora 1.00 a.m., ora universală coordonată, din ultima duminică din octombrie 2021, astfel încât schimbările similare și de durată aplicate în diverse state membre să aibă loc simultan. Este de dorit ca statele membre să ia în mod concertat deciziile referitoare la orele standard pe care le vor aplica din 2021.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 7 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Pentru a asigura punerea în aplicare armonizată a prezentei directive, statele membre ar trebui să coopereze între ele și să ia în mod concertat și coordonat deciziile privind măsurile referitoare la oră avute în vedere. Prin urmare, ar trebui înființat un mecanism de coordonare, care să fie alcătuit din câte un reprezentant desemnat din fiecare stat membru și un reprezentant al Comisiei. Mecanismul de coordonare ar trebui să discute și evalueze impactul potențial al oricăror decizii avute în vedere privind ora standard a unui stat membru asupra funcționării pieței interne, cu scopul de a evita perturbări semnificative.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 7 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Comisia ar trebui să evalueze dacă măsurile referitoare la oră avute în vedere în diferitele state membre ar putea împiedica în mod semnificativ și permanent funcționarea corespunzătoare a pieței interne. În cazul în care această evaluare nu conduce la concluzia că statele membre trebuie să reconsidere măsurile referitoare la oră pe care le au în vedere, Comisia ar trebui să fie în măsură să amâne data de aplicare a prezentei directive cu cel mult 12 luni și să prezinte o propunere legislativă, dacă este cazul. Prin urmare, pentru a asigura aplicarea adecvată a prezentei directive, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei pentru a amâna data de aplicare a prezentei directive cu cel mult 12 luni.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În pofida alineatului (1), statele membre pot încă să aplice o schimbare sezonieră a orei sau a orelor lor standard în 2019, cu condiția să facă acest lucru la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 27 octombrie 2019. Statele membre notifică această decizie în conformitate cu articolul 2.

2. Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot încă să aplice o schimbare sezonieră a orei sau a orelor lor standard în 2021, cu condiția să facă acest lucru la ora 1.00 a.m., ora universală coordonată, în ultima duminică din luna octombrie a anului respectiv. Statele membre comunică această decizie Comisiei până la cel târziu 1 aprilie 2020.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Fără a aduce atingere articolului 1, dacă un stat membru decide să își schimbe ora sau orele standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția sa, statul membru respectiv notifică acest lucru Comisiei cu cel puțin 6 luni înaintea datei intrării în vigoare a schimbării. Dacă a făcut o astfel de notificare și nu a retras-o cu cel puțin 6 luni înaintea datei vizate pentru schimbare, statul membru aplică schimbarea respectivă.

1. Astfel se stabilește un mecanism de coordonare cu scopul de a asigura o abordare armonizată și coordonată în privința măsurilor referitoare la oră în întreaga Uniune.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În termen de 1 lună de la notificare, Comisia informează celelalte state membre cu privire la respectiva notificare și publică informațiile în cauză în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2. Mecanismul de coordonare este format dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru și dintr-un reprezentant al Comisiei.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. În cazul în care un stat membru notifică Comisiei decizia sa în temeiul articolului 1 alineatul (2), mecanismul de coordonare convine să discute și să evalueze eventualul impact al schimbării avute în vedere asupra funcționării pieței interne, pentru a evita perturbări semnificative.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 2 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. În cazul în care, pe baza evaluării menționate la alineatul (2a), consideră că schimbarea prevăzută va afecta într-un mod semnificativ buna funcționare a pieței interne, Comisia informează în acest sens statul membru care a transmis notificarea.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 2 c (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c. Cel târziu până la 31 octombrie 2020, statul membru care a transmis notificarea decide dacă își menține sau nu intenția. În cazul în care decide să își mențină intenția, statul membru care a transmis notificarea furnizează o explicație detaliată a modului în care va combate impactul negativ al schimbării asupra funcționării pieței interne.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Până cel târziu la 31 decembrie 2024, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive.

1. Până la cel târziu 31 decembrie 2025, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind aplicarea și punerea în aplicare a prezentei directive, însoțit, dacă este necesar, de o propunere legislativă de revizuire, bazată pe o evaluare aprofundată a impactului, implicând toate părțile interesate relevante.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre furnizează Comisiei informațiile relevante cel târziu până la 30 aprilie 2024.

2. Statele membre furnizează Comisiei informațiile relevante cel târziu până la 30 aprilie 2025.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 1 aprilie 2019, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele dispozițiilor respective.

1. Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 1 aprilie 2021 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele dispozițiilor respective.

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 aprilie 2019.

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 aprilie 2021.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

</Amend>

 

<Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

1. Comisia, în strânsă cooperare cu mecanismul de coordonare menționat la articolul 2, monitorizează îndeaproape măsurile referitoare la oră preconizate din întreaga Uniune.

 

2. În cazul în care Comisia stabilește că măsurile referitoare la oră avute în vedere, notificate de statele membre în temeiul articolului 1 alineatul (2), ar putea împiedica în mod semnificativ și permanent funcționarea corespunzătoare a pieței interne, este împuternicită să adopte acte delegate pentru a amâna data de aplicare a prezentei directive cu cel mult 12 luni și să prezinte o propunere legislativă, dacă este cazul.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 4 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4b

 

1. Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4a se conferă Comisiei de la [data intrării în vigoare a prezentei directive] până la [data aplicării prezentei directive].

 

3. Delegarea de competențe menționată la articolul 4a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4. Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6. Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

Articolul 5

Directiva 2000/84/CE se abrogă cu efect de la 1 aprilie 2019.

Directiva 2000/84/CE se abrogă cu efect de la 1 aprilie 2021.

EXPUNERE DE MOTIVE

 

CONTEXT

 

În secolul trecut, în Europa, s-a practicat din când în când schimbarea sezonieră a orei. Motivele au fost diverse, dar reducerea consumului de energie a fost cel mai recurent. Conservarea energiei este unul dintre motivele pentru care statele membre ale UE au practicat schimbarea sezonieră a orei pentru perioade de timp destul de lungi. Legislația actuală a UE a fost pusă în aplicare în 2001.

 

Studiile arată că schimbarea sezonieră a orei afectează transporturile, piața internă, agricultura, sectorul energetic și sănătatea publică, dar și multe alte sectoare. În mod clar, pentru ca transporturile și piața internă să funcționeze în UE, este nevoie de un sistem orar armonizat.

 

În anumite privințe însă, schimbarea orei are un impact negativ. În agricultură, schimbarea orei are impact negativ asupra productivității culturilor și asupra bunăstării animalelor, întrerupând bioritmul efectivului de animale, ceea ce, de exemplu, afectează mulgerea vacilor. Schimbarea orei afectează și sănătatea publică, cu precădere în rândul copiilor și al persoanelor în vârstă. De asemenea, studiile arată că, în linii mari, schimbarea orei are un impact negativ asupra stării generale a oamenilor, determinând dereglarea ritmului circadian, agravarea problemelor de somn și accentuarea stărilor de oboseală. În sectorul energetic, avantajele generate de schimbarea orei nu mai sunt atât de evidente.

 

În ultimii ani, schimbarea sezonieră a orei a făcut subiectul a din ce în ce mai multe dezbateri, așa cum demonstrează inițiativele cetățenești prezentate parlamentelor naționale și Parlamentului European.

 

În februarie 2018, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care invita Comisia să reexamineze directiva privind schimbarea sezonieră a orei și, dacă este necesar, să prezinte o propunere de revizuire.

 

În vara anului 2018, Comisia a organizat o consultare deschisă, la care a primit aproximativ 4,6 milioane de răspunsuri, dintre care 84 % au fost în favoarea renunțării la schimbarea sezonieră a orei.

 

În septembrie 2018, Comisia și-a prezentat propunerea de revizuire a directivei privind schimbarea sezonieră a orei. În document, Comisia propune renunțarea la schimbarea orei de la 1 aprilie 2019, lăsând totodată fiecare stat membru în parte să își decidă ora standard.

 

POZIȚIA RAPORTOAREI

 

Raportoarea salută dezbaterea privind schimbarea sezonieră a orei și faptul că procedura deschisă de consultare organizată de Comisie cu privire la schimbarea orei a suscitat interesul publicului într-o asemenea măsură încât s-au primit aproximativ 4,6 milioane de răspunsuri. Dat fiind că schimbarea sezonieră a orei afectează mulți cetățeni, raportoarea consideră pozitiv faptul că dezbaterea a condus și la o revizuire a directivei.

 

Raportoarea sprijină propunerea Comisiei de a se renunța la schimbarea sezonieră a orei. Cu toate acestea, raportoarea consideră că propunerea Comisiei este prematură într-o oarecare măsură, deoarece nu s-a realizat nicio evaluare adecvată a impactului înainte de elaborarea propunerii de revizuire a directivei. De asemenea, consultarea deschisă a Comisiei s-a realizat pe o perioadă relativ scurtă, de opt săptămâni, în loc de 12, cum se practică în mod obișnuit. Acest lucru este regretabil, deoarece, pentru adoptarea deciziei lor finale, factorii de decizie se bazează într-o mare măsură pe informațiile rezultate în urma evaluărilor impactului propunerilor legislative.

 

Pentru a asigura buna funcționare a transporturilor și a pieței interne, raportoarea consideră că este esențial un sistem orar armonizat la nivelul UE. Cu toate acestea, raportoarea consideră că este important ca statele membre să își păstreze competența de a stabili propria oră standard la nivel național. Prin urmare, pentru a asigura buna funcționare a transportului și a pieței interne, raportoarea încurajează statele membre să își coordoneze între ele activitatea cu privire la alegerea fusului orar și a orei standard. Statele membre și-ar putea coordona deciziile în acest sens prin schimbul de informații între punctele de contact naționale responsabile, organizate sub forma unei rețele.

 

Raportoarea sprijină propunerea Comisiei potrivit căreia statele membre ar trebui să informeze în prealabil Comisia despre orice viitoare schimbare a orei standard. Totuși, în același timp cu Comisia, ar trebui să fie informate în egală măsură și statele membre. Schimbul coordonat de informații poate fi facilitat de rețeaua punctelor de contact responsabile din statele membre, propusă de raportoare.

 

Având în vedere că, pentru a asigura buna funcționare a transportului și a pieței interne, este nevoie de previzibilitate și de o viziune pe termen lung, raportoarea este de părere că, în cazul schimbării orei standard, este corespunzătoare o perioadă de preaviz de 18 luni înainte de schimbarea efectivă a orei, în care un stat membru să informeze în consecință Comisia și celelalte state membre.

 

Pentru a asigura buna funcționare a transporturilor și a pieței interne, raportoarea consideră că este oportun să se specifice o perioadă de transpunere de doi ani de la adoptarea directivei, mai degrabă decât să se stabilească o dată specifică pentru intrarea sa în vigoare. În orice caz, raportoarea este de părere că directiva ar trebui adoptată cât mai curând posibil.

 


 

 

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (25.2.2019)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru transport și turism</CommissionInt>


<Titre>referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))</DocRef>

Raportor pentru aviz: <Depute>Bolesław G. Piecha</Depute>

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În ultimii ani, dispozițiile privind orarul de vară au făcut obiectul unor dezbateri intense. O serie de solicitări din partea cetățenilor, a Parlamentului European și a anumitor state membre ale UE au determinat Comisia să decidă cu privire la investigarea funcționării actualelor dispoziții UE privind orarul de vară și să evalueze dacă acestea ar trebui sau nu să fie modificate.

Măsurile UE referitoare la ora de vară impun schimbarea orei de două ori pe an în toate statele membre pentru adaptarea la evoluția luminii naturale în cursul anotimpurilor. Ceasurile se dau cu o oră înainte în dimineața ultimei duminici din martie și se dau cu o oră înapoi în dimineața ultimei duminici din octombrie, pentru a se reveni la ora standard.

Spectrul aspectelor legate de sănătate legate de ora oficială de vară este larg, cuprinzând efectele pe termen scurt (și anume în zilele imediat următoare schimbării) și efectele pe termen lung, precum și consecințele pozitive și negative. Cu toate acestea, impactul relevant al perturbărilor în ritmul biologic din cauza schimbării orei asupra sănătății umane este încă neclar și necesită o cercetare aprofundată în ceea ce privește procesul de adaptare la schimbările de orar.

În timpul consultării publice privind orarul de vară, majoritatea respondenților (76 %) au declarat că au o experiență negativă în ceea ce privește trecerea de la ora de iarnă la ora de vară. 43 % dintre aceste răspunsuri au fost legate de probleme și preocupări legate de sănătate, în timp ce 20 % au fost justificate de lipsa de economii de energie.

În contextul acestor experiențe negative, Comisia a decis să ia în considerare efectele potențial negative ale orei oficiale de vară asupra sănătății, care au făcut obiectul a numeroase studii și dezbateri. Unele studii analizează legătura dintre trecerea la ora de vară și riscul de atacuri de cord, perturbarea ritmului corpului, privarea de somn, lipsa de concentrare și de atenție, creșterea riscului de accidente, scăderea gradului de satisfacție în viață și chiar ratele de sinucidere.

Deși lista potențialelor efecte negative este lungă, unele studii stabilesc în mod clar efecte pozitive pe termen lung pentru starea de bine generală, datorate zilelor mai lungi, activităților în aer liber după muncă sau școală, expunerii la soare.

Dar, deși primesc cu satisfacție noua inițiativă a Comisiei și aș accepta unele efecte potențiale asupra sănătății ale dispozițiilor UE privind orarul de vară, o gamă largă de opțiuni în ceea ce privește schimbarea orei ar trebui lăsată la latitudinea statelor membre, în funcție de interesele acestora

Acesta este motivul pentru care intenționez să semnalez anumite aspecte potențiale legate de sănătate ale propunerii, indicând câteva elemente pozitive și negative care pot fi luate în considerare, însă mă abțin de la impunerea unor decizii statelor membre. Desigur, aș dori să adopt o atitudine pozitivă față de propunerea CE, dar, pentru a fi în conformitate cu principiul subsidiarității în politica de sănătate, ar trebui să lăsăm statele membre să ia propriile decizii într-un mod armonizat.

În concluzie, aș dori să subliniez că, chiar dacă ar fi să luăm o decizie finală clară, în special datorită faptului că această legislatură se îndreaptă spre sfârșit, trebuie să luăm în considerare dovezile empirice legate de problemele de sănătate. Cu toate acestea, o examinare veritabilă și sinceră și o colectare a tuturor datelor accesibile ale acestui dosar nu facilitează sarcina noastră în ceea ce privește adoptarea unei decizii care să fie însoțită în mod clar de argumente dovedite din punct de vedere științific. Cred cu tărie că ar trebui să ne exprimăm intenția de a încheia lucrările restante, având în vedere voința clar exprimată a cetățenilor europeni; cu toate acestea, trebuie să admitem limitările evidente: puține date empirice și lipsa unei poziții comune a statelor membre. Din aceste motive, pare oportun să luăm în considerare o ușoară amânare a negocierilor în curs de desfășurare, pentru a putea opera cu mai multe date concrete și un mesaj mai clar din partea statelor membre în ceea ce privește așteptările lor încă nesatisfăcute și orientările de care să ținem seama.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia a examinat dovezile disponibile, care subliniază importanța existenței unor norme armonizate la nivelul Uniunii în acest domeniu, pentru a se asigura buna funcționare a pieței interne și pentru a se evita, printre altele, perturbările legate de programarea operațiunilor de transport și de funcționarea sistemelor de informare și comunicare, costurile mai ridicate pentru comerțul transfrontalier sau productivitatea mai scăzută în privința bunurilor și serviciilor. Dovezile nu clarifică dacă beneficiile generate de măsurile referitoare la ora de vară depășesc inconvenientele legate de schimbarea orei de două ori pe an.

(3) Comisia a examinat dovezile disponibile, care subliniază importanța existenței unor norme armonizate la nivelul Uniunii în acest domeniu, pentru a se asigura buna funcționare a pieței interne, stabilitatea pe termen lung și predictibilitatea, pentru a se evita, printre altele, perturbările legate de programarea operațiunilor de transport și de funcționarea sistemelor de informare și comunicare, costurile mai ridicate pentru comerțul transfrontalier sau productivitatea mai scăzută în privința bunurilor și serviciilor. Dovezile nu clarifică pe deplin dacă beneficiile generate de măsurile referitoare la ora de vară depășesc inconvenientele legate de schimbarea orei de două ori pe an iar rezultatele diferă între regiuni.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Este în curs o dezbatere publică aprinsă privind măsurile referitoare la ora de vară, iar unele state membre și-au exprimat deja preferința de a renunța la aplicarea acestor măsuri. Având în vedere aceste evoluții, este necesar să se asigure în continuare buna funcționare a pieței interne și să se evite orice perturbare semnificativă a acesteia, cauzată de divergențe între statele membre în acest domeniu. Prin urmare, este oportun să se renunțe în mod coordonat la măsurile referitoare la ora de vară.

(4) Este în curs o dezbatere publică aprinsă privind măsurile referitoare la ora de vară, așa cum au demonstrat-o cele 4,6 de milioane de răspunsuri ale cetățenilor în consultarea deschisă a Comisiei, din care o majoritate clară s-a pronunțat împotriva sistemului curent de schimbare sezonieră a orei. Principalul motiv al întreruperii este impactul schimbărilor orare asupra sănătății umane (43 %), urmat de lipsa economiilor de energie (20 %). Deși 70 % din participanții la consultarea publică proveneau dintr-un singur stat membru, unele state membre și-au exprimat deja preferința de a renunța la aplicarea acestor măsuri. Unele parlamentele au solicitat guvernelor lor să ia măsuri în ceea ce privește schimbarea sezonieră a orei în UE. Au fost lansate inițiative legislative naționale pentru a elimina schimbările sezoniere de timp. Având în vedere aceste evoluții, este necesar să se asigure în continuare buna funcționare a pieței interne și să se evite orice perturbare semnificativă a acesteia, cauzată de divergențe între statele membre în acest domeniu. Prin urmare, este oportun să se renunțe în mod coordonat la măsurile referitoare la ora de vară.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Teritoriile statelor membre altele decât cele de peste mări sunt grupate în trei zone de fus orar sau ore standard diferite, și anume GMT, GMT + 1 și GMT + 2. Întinderea amplă pe axa nord-sud a Uniunii Europene face ca perioada de lumină să fie influențată de oră și să varieze pe teritoriul Uniunii. Prin urmare, este important ca statele membre să ia în considerare aspectele geografice ale timpului, și anume zonele de fus orar naturale și poziția geografică, înainte de a-și schimba zona de fus orar. Statele membre ar trebui să consulte cetățenii și părțile interesate relevante înainte de a decide să își schimbe zona de fus orar.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Ora de vară a permis ca apusurile în lunile de vară să aibă loc mai târziu. Mulți cetățeni europeni asociază vara cu prezența luminii solare până seara târziu. Revenirea la ora „standard” ar însemna devansarea apusurilor din timpul verii cu o oră și scurtarea semnificativă a perioadei anului cu lumină până seara târziu.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 c (nou)</Article>

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) Numeroase studii au analizat legătura dintre trecerea la orarul de vară și riscul de atacuri de cord, ritmul perturbat al corpului, privarea de somn, lipsa de concentrare și de atenție, riscul crescut de accidente, gradul de satisfacție în viață scăzut și chiar ratele de sinucidere. Cu toate acestea, zilele mai lungi, activitățile în aer liber după muncă sau școală și expunerea la soare au, în mod clar, unele efecte pozitive pe termen lung asupra stării de bine generale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 d (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4d) Chronobiologia arată că bioritmul organismului uman este afectat de orice schimbare de timp, care poate avea un impact negativ asupra sănătății. În timp ce majoritatea oamenilor au nevoie de câteva zile pentru a se adapta la noile schimbări, unele cronotipuri necesită câteva săptămâni sau chiar mai mult. Anumite grupuri, cum ar fi copiii și persoanele în vârstă, sunt deosebit de vulnerabile. Schimbarea de orar este deosebit de critică, deoarece unele studii sugerează, de exemplu, că există o rată mai mare a accidentelor ischemice în primele două zile de la schimbare. Există, de asemenea, o legătură între schimbările de orar și bolile cardiovasculare legate de perturbarea ciclului circadian prin schimbări de orar.

</Amend><Amend>Amendamentul <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 e (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4e) Schimbările sezoniere ale orei au un impact negativ și asupra animalelor, fapt evident în agricultură, de exemplu, unde producția de lapte a vacilor are de suferit.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 f (nou)</Article>

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4f) Se presupune, în general, că schimbările sezoniere de oră produc economii de energie. Acesta a fost, într-adevăr, principalul motiv pentru introducerea lor inițială în secolul trecut. Cu toate acestea, cercetările arată că, deși schimbările sezoniere de oră pot avea beneficii marginale în reducerea consumului de energie în Uniune în ansamblu, acest lucru nu este valabil în toate statele membre. Energia de iluminat economisită prin trecerea la ora de vară poate fi, de asemenea, compensată de creșterea consumului de energie pentru încălzire. În plus, rezultatele sunt dificil de interpretat, deoarece sunt puternic influențate de factori externi, cum ar fi meteorologia, comportamentul utilizatorilor de energie sau tranziția energetică în curs.

</Amend>

<Amend>Amendamentul <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului fiecărui stat membru de a decide ora standard sau orele standard pentru teritoriile aflate sub jurisdicția sa și care intră în domeniul de aplicare teritorială a tratatelor, precum și modificările ulterioare ale orei sau orelor respective. Cu toate acestea, pentru a se garanta că aplicarea măsurilor referitoare la ora de vară doar de către unele state membre nu perturbă funcționarea pieței interne, statele membre ar trebui să se abțină de la schimbarea orei standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția lor din motive legate de schimbările sezoniere, prezentând această schimbare ca fiind o schimbare a zonei de fus orar. Mai mult, pentru limitarea la minimum a perturbărilor, printre altele în sectorul transportului, în cel al comunicațiilor și în alte sectoare implicate, statele membre ar trebui să notifice Comisiei în timp util intenția lor de a-și schimba propria oră standard și să aplice, ulterior, schimbările notificate. Pe baza notificării respective, Comisia ar trebui să informeze toate celelalte state membre, astfel încât acestea să poată lua toate măsurile necesare. De asemenea, Comisia ar trebui să informeze publicul larg și părțile interesate, publicând informațiile respective.

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului fiecărui stat membru de a decide ora standard sau orele standard pentru teritoriile aflate sub jurisdicția sa și care intră în domeniul de aplicare teritorială a tratatelor, precum și modificările ulterioare ale orei sau orelor respective. Cu toate acestea, pentru a se garanta că nu este perturbată funcționarea pieței interne, statele membre ar trebui să ajungă la un acord în privința posibilei schimbări a orei standard, consultând-se cu celelalte state membre și, în măsura posibilului, adoptând o poziție armonizată. Pentru a se evita aplicarea măsurilor referitoare la ora de vară doar de către unele state membre, statele membre ar trebui să se abțină de la schimbarea orei standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția lor din motive legate de schimbările sezoniere, prezentând această schimbare ca fiind o schimbare a zonei de fus orar. Mai mult, pentru limitarea la minimum a perturbărilor, printre altele în sectorul transportului, în cel al comunicațiilor și în alte sectoare implicate, statele membre ar trebui să notifice Comisiei în timp util intenția lor de a-și schimba propria oră standard și să aplice, ulterior, schimbările notificate. Pe baza notificării respective, Comisia ar trebui să informeze toate celelalte state membre, astfel încât acestea să poată lua toate măsurile necesare. De asemenea, Comisia ar trebui să informeze publicul larg și părțile interesate prin publicarea acestor informații fără întârziere, după primirea tuturor notificărilor din partea statelor membre .

</Amend><Amend>Amendamentul <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Statele membre ar trebui să se coordoneze între ele în ceea ce privește orele standard pentru care optează, care ar trebui să fie cât mai armonizate posibil între statele membre, pentru a se evita apariția unor fusuri orare excesiv de diferite în UE, astfel încât piața internă să funcționeze bine și să fie previzibilă pentru cetățenii, consumatorii și sectoarele vizate. Deși este imposibil din punct de vedere legal ca statele membre să fie obligate să se decidă asupra unei zone de fus orar anume, ar trebui să se depună toate eforturile pentru a se evita complicații inutile. Prin urmare, statele membre ar trebui să se consulte între ele și cu Comisia în ceea ce privește deciziile lor legate de întreruperea schimbării orei sezoniere. În acest scop, fiecare stat membru ar trebui să desemneze un reprezentant pentru a consulta Comisia și celelalte state membre.

</Amend><Amend>Amendamentul <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice de la 1 aprilie 2019, astfel încât ultima perioadă de vară care face obiectul dispozițiilor din Directiva 2000/84/CE ar trebui să înceapă, în fiecare stat membru, la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 31 martie 2019. Statele membre care, după respectiva perioadă de vară, intenționează să adopte o oră standard corespunzătoare orei aplicate pe durata sezonului de iarnă în conformitate cu Directiva 2000/84/CE ar trebui să își modifice ora standard la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 27 octombrie 2019, astfel încât schimbările similare și de durată aplicate în diverse state membre să aibă loc simultan. Este de dorit ca statele membre să ia în mod concertat deciziile referitoare la orele standard pe care le vor aplica din 2019.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice de la 30 martie 2020, astfel încât ultima perioadă de vară care face obiectul dispozițiilor din Directiva 2000/84/CE ar trebui să înceapă, în fiecare stat membru, la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 30 martie 2020. Statele membre care, după respectiva perioadă de vară, intenționează să adopte o oră standard corespunzătoare orei aplicate pe durata sezonului de iarnă în conformitate cu Directiva 2000/84/CE ar trebui să își modifice ora standard la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 25 octombrie 2020, astfel încât schimbările similare și de durată aplicate în diverse state membre să aibă loc simultan. Este de dorit ca statele membre să ia în mod concertat deciziile referitoare la orele standard pe care le vor aplica din 2020.

</Amend>

<Amend>Amendamentul <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre nu aplică schimbări sezoniere ale orei sau orelor lor standard.

1. Statele membre nu aplică schimbări sezoniere ale orei sau orelor lor standard.

2. În pofida alineatului (1), statele membre pot încă să aplice o schimbare sezonieră a orei sau a orelor lor standard în 2019, cu condiția să facă acest lucru la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 27 octombrie 2019. Statele membre notifică această decizie în conformitate cu articolul 2.

2. În pofida alineatului (1), statele membre pot încă să aplice o schimbare sezonieră a orei sau a orelor lor standard în 2020, cu condiția să facă acest lucru la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 25 octombrie 2020. Statele membre notifică această decizie în conformitate cu articolul 2.

</Amend><Amend>Amendamentul <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatele 1 și 1a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Fără a aduce atingere articolului 1, dacă un stat membru decide să își schimbe ora sau orele standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția sa, statul membru respectiv notifică acest lucru Comisiei cu cel puțin 6 luni înaintea datei intrării în vigoare a schimbării. Dacă a făcut o astfel de notificare și nu a retras-o cu cel puțin 6 luni înaintea datei vizate pentru schimbare, statul membru aplică schimbarea respectivă.

1. Fără a aduce atingere articolului 1, dacă un stat membru decide să își schimbe ora sau orele standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția sa, statul membru respectiv notifică acest lucru Comisiei cu cel puțin 6 luni înaintea datei intrării în vigoare a schimbării. Dacă a făcut o astfel de notificare și nu a retras-o cu cel puțin 6 luni înaintea datei vizate pentru schimbare, statul membru aplică schimbarea respectivă.

 

1a. Statele membre se consultă cu toate celelalte state membre înainte de a lua decizia menționată la alineatul (1). Comisia facilitează consultarea. Fiecare stat membru desemnează un reprezentant responsabil cu consultarea celorlalte state membre și a Comisiei.

</Amend><Amend>Amendamentul <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2. În termen de 1 lună de la notificare, Comisia informează celelalte state membre cu privire la respectiva notificare și publică informațiile în cauză în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2. În termen de 1 lună de la notificare, Comisia informează celelalte state membre cu privire la respectiva notificare și publică informațiile în cauză în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia informează publicul în general fără întârziere după primirea tuturor notificărilor din partea statelor membre.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Până cel târziu la 31 decembrie 2024, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive.

1. Până cel târziu la 31 decembrie, la șapte ani de la adoptarea prezentei directive, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre furnizează Comisiei informațiile relevante cel târziu până la 30 aprilie 2024.

2. Statele membre furnizează Comisiei informațiile relevante cel târziu până la 30 aprilie, la șapte ani de la adoptarea prezentei directive.

</Amend>

<Amend>Amendamentul <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 1 aprilie 2019, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele dispozițiilor respective.

Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 30 martie 2020, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele dispozițiilor respective.

</Amend><Amend>Amendamentul <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 aprilie 2019.

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 30 martie 2020.

</Amend>

<Amend>Amendamentul <NumAm>19</NumAm><DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

</Amend><Amend>Amendamentul <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Directiva 2000/84/CE se abrogă cu efect de la 1 aprilie 2019.

Directiva 2000/84/CE se abrogă cu efect de la 30 martie 2020.

</Amend></RepeatBlock-Amend>


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei

Referințe

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

ENVI

13.9.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

 Data numirii

Bolesław G. Piecha

22.10.2018

Examinare în comisie

21.1.2019

 

 

 

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

9

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Christofer Fjellner, Martin Häusling, Jan Huitema, Christel Schaldemose, Mihai Țurcanu

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Czesław Hoc, Olle Ludvigsson, Anthea McIntyre, Tonino Picula

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

49

+

ALDE :

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR :

Arne Gericke, Czesław Hoc, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL :

Stefan Eck, Kateřina Konečná

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Peter Liese, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Mihai Țurcanu

S&D:

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Tonino Picula, Pavel Poc, Christel Schaldemose

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Martin Häusling, Davor Škrlec

 

9

-

ALDE :

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis

ECR :

Anthea McIntyre

EFDD:

Julia Reid

S&D:

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor

 

1

0

VERTS/ALE:

Bas Eickhout

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri


 

 

AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (19.2.2019)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru transport și turism</CommissionInt>


<Titre>referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))</DocRef>

Raportor pentru aviz: <Depute>Sven Schulze</Depute>

 

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Scopul orei de vară este de a valorifica lumina naturală. Prin darea ceasului cu o oră înainte primăvara, când zilele devin mai lungi, se amână apusul soarelui cu durata acestei ore, până în momentul în care ceasul se dă înapoi din nou în toamnă. Această practică se aplică în peste 60 de țări din întreaga lume. În UE, statele membre au o lungă tradiție în ceea ce privește trecerea la ora de vară, iar multe dintre ele și-au dezvoltat propriile sisteme de aplicare a acestei practici. Încercările de armonizare la nivelul UE au început în anii 1970, pentru a facilita funcționarea eficace a pieței interne.

 

În prezent, Directiva 2000/84/CE, a cărei abolire este prevăzută, reglementează aplicarea uniformă la nivelul UE a trecerii la ora de vară. Majoritatea țărilor terțe europene și-au aliniat schemele lor pentru ora de vară cu cele ale UE.

 

Numeroase studii academice au fost dedicate examinării beneficiilor și inconvenientelor legate de trecerea la ora de vară. Se pare că orarul de vară aduce beneficii pieței interne (în special sectorului transporturilor) și activităților recreative în aer liber și generează, de asemenea, economii marginale în ceea ce privește consumul de energie. Impactul asupra altor sectoare economice rămâne neclar.

 

Trebuie recunoscut faptul că dovezile științifice disponibile și gradul de cunoaștere cu privire la posibilele implicații pozitive sau negative ale trecerii la ora de vară sunt în continuare foarte limitate și destul de fragmentate.

 

Cu toate acestea, cercetarea în domeniul sănătății asociază trecerea la ora de vară cu perturbarea bioritmului uman (ritmul circadian). Rezultatele științifice sugerează că efectul asupra bioritmului uman ar putea fi mai grav decât se credea anterior. Datele științifice sunt disponibile doar într-o măsură foarte limitată.

 

Sistemul care impune schimbarea orei de două ori pe an a fost pus din ce în ce mai mult sub semnul întrebării de către cetățeni și Parlamentul European. Cu toate acestea, niciun guvern al UE nu a solicitat o modificare a actualelor dispoziții referitoare la trecerea la ora de vară. Țări terțe precum Rusia sau, mai recent, Turcia au eliminat această practică, aplicând perioade de tranziție de cinci ani și mai mult.

 

În rezoluția sa din 8 februarie 2018[3], Parlamentul European a solicitat Comisiei să efectueze o evaluare a dispozițiilor referitoare la orarul de vară prevăzute de Directiva 2000/84/CE și, dacă este necesar, să prezinte o propunere de revizuire a acesteia.

 

Comisia Europeană nu a desfășurat o evaluare de impact, ci o consultare publică în cadrul căreia au fost primite aproximativ 4,6 milioane de răspunsuri, cel mai mare număr de răspunsuri primite vreodată în cadrul consultărilor Comisiei, dintre care 84 % au fost în favoarea renunțării la schimbarea orei de două ori pe an, iar 16 % au fost în favoarea menținerii schimbării orei.

 

În acest context, prezentul aviz urmărește să sprijine ideea că dispozițiile privind schimbarea bianuală a orei ar trebui eliminate în anumite condiții.

Principala provocare a eliminării schimbării bianuale a orei este de a evita orice perturbare majoră a pieței interne cauzată de divergențele dintre statele membre în acest domeniu și lipsa de competențe de coordonare a orarelor standard la nivel european.

 

Raportorul pentru aviz este conștient de faptul că UE poate pune capăt modificărilor bianuale ale orei, dar nu are competența de a impune o oră standard în întreaga UE.

 

Dincolo de considerațiile privind efectele, abrogarea Directivei privind ora de vară nu ar elimina automat ora de vară în întreaga UE. Aceasta ar pune capăt doar armonizării la nivelul UE și ar readuce problema orarului de vară la nivelul de competență al statelor membre. Statele membre ar avea libertatea de a decide cu privire la schemele lor individuale de orar: acestea ar putea opta pentru menținerea orarului de vară (pe baza programării actuale sau a uneia modificate) sau pentru eliminarea acestuia. Eliminarea orarului de vară ar avea ca rezultat, în primul rând, utilizarea unei ore standard pe tot parcursul anului („ora de iarnă”), ceea ce presupune, prin definiție, seri mai întunecoase primăvara și vara.

 

Pentru a obține ora de vară pe tot parcursul anului, statele membre ar trebui să modifice din punct de vedere tehnic zonele de fus orar. Cu toate acestea, existența unor dispoziții naționale necoordonate privind ora ar avea probabil repercusiuni negative asupra pieței interne.

 

În orice caz, trebuie evitat un mozaic de zone orare ca urmare a preferinței diferite a statelor membre de a păstra ora de iarnă sau de vară ca oră standard, deoarece acest lucru ar face ca piața internă să fie mai divergentă.

Aceasta ar face ca comerțul transfrontalier, transporturile, comunicarea și călătoriile să fie mai complicate pe piața internă și cu țările terțe, determinând un impact major asupra sistemului de sloturi din industria aeronautică, utilizat pentru coordonarea zborurilor din cele mai aglomerate aeroporturi din întreaga lume. Schimbarea orei ar putea fi utilizată de companiile aeriene concurente din țări terțe pentru a scoate companiile aeriene europene de pe piață, pentru a obține o cotă mai mare de piață în afara UE.

 

Prin urmare, în ceea ce privește fezabilitatea juridică, raportorul pentru aviz propune ca intrarea în vigoare a unui acord consensual preventiv între toate statele membre ale UE să fie corelată cu un mecanism de coordonare pentru o nouă oră standard. Soluția optimă ar fi să se păstreze intacte cele trei zone de fus orare existente. Raportorul pentru aviz consideră că procedura de codecizie pentru acest act legislativ este instrumentul pentru a ajunge la un acord între statele membre. Statul membru responsabil de președinția Consiliului coordonează acest proces.

 

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În rezoluția sa din 8 februarie 2018, Parlamentul European a solicitat Comisiei să efectueze o evaluare a măsurilor referitoare la ora de vară prevăzute de Directiva 2000/84/CE și, dacă este necesar, să prezinte o propunere de revizuire a acesteia. Rezoluția a confirmat, de asemenea, că este esențial să se mențină o abordare armonizată în întreaga Uniune a măsurilor referitoare la oră.

(2) Având în vedere mai multe petiții ale cetățenilor, întrebările parlamentare și o audiere publică pe această temă, în rezoluția sa din 8 februarie 2018, Parlamentul European a solicitat Comisiei să efectueze o evaluare temeinică a măsurilor referitoare la ora de vară prevăzute de Directiva 2000/84/CE și, dacă este necesar, să prezinte o propunere de revizuire a acesteia. Rezoluția a subliniat, de asemenea, importanța menținerii unei abordări armonizate în întreaga Uniune a măsurilor referitoare la oră și a unui orar unitar la nivelul Uniunii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia a examinat dovezile disponibile, care subliniază importanța existenței unor norme armonizate la nivelul Uniunii în acest domeniu, pentru a se asigura buna funcționare a pieței interne și pentru a se evita, printre altele, perturbările legate de programarea operațiunilor de transport și de funcționarea sistemelor de informare și comunicare, costurile mai ridicate pentru comerțul transfrontalier sau productivitatea mai scăzută în privința bunurilor și serviciilor. Dovezile nu clarifică dacă beneficiile generate de măsurile referitoare la ora de vară depășesc inconvenientele legate de schimbarea orei de două ori pe an.

(3) Comisia a examinat dovezile disponibile, care subliniază importanța existenței unor norme armonizate la nivelul Uniunii în acest domeniu, pentru a se asigura buna funcționare a pieței interne, previzibilitate și siguranță pe termen lung și pentru a se evita, printre altele, perturbările legate de programarea operațiunilor de transport, de sectorul energetic și de funcționarea sistemelor de informare și comunicare, costurile mai ridicate pentru comerțul transfrontalier sau productivitatea mai scăzută în privința bunurilor și serviciilor. Tranziția către un nour sistem orar ar trebui să fie facilitată printr-o testare TIC pentru o punere în aplicare eficace, fără costuri suplimentare pentru întreprinderi și cetățeni. În plus, deși dovezile științifice nu sunt încă pe deplin concludente, studii științifice recente au evidențiat posibilele efecte negative asupra sănătății umane, legate de schimbarea orei de două ori pe an. Conform studiilor recente privind sănătatea umană, a fost subliniat, de asemenea, faptul că schimbarea orei de două ori pe an are mai multe efecte negative și că adaptarea nu este atât de ușoară cum se crede.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Dezbaterea publică privind măsurile referitoare la ora de vară nu este nouă și, de la introducerea orei de vară, au existat mai multe inițiative care au vizat renunțarea la această practică. Unele state membre au organizat consultări naționale și majoritatea întreprinderilor și a părților interesate au sprijinit renunțarea la această practică. Consultarea inițiată de Comisia Europeană a condus la aceeași concluzie.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Introducerea schimbării orei a avut adversari la început, însă actuala propunere urmează unei serii de studii și consultări care aduc argumente în dezbaterea ideologică. În acest scop, se cuvine să se menționeze dezbaterile anterioare și procesul care a condus la actuala propunere.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Este în curs o dezbatere publică aprinsă privind măsurile referitoare la ora de vară, iar unele state membre și-au exprimat deja preferința de a renunța la aplicarea acestor măsuri. Având în vedere aceste evoluții, este necesar să se asigure în continuare buna funcționare a pieței interne și să se evite orice perturbare semnificativă a acesteia, cauzată de divergențe între statele membre în acest domeniu. Prin urmare, este oportun să se renunțe în mod coordonat la măsurile referitoare la ora de vară.

(4) Este în curs o dezbatere publică aprinsă privind măsurile referitoare la ora de vară, astfel cum demonstrează cele 4,6 milioane de răspunsuri de la cetățeni în cadrul consultării publice organizate de Comisie, majoritatea fiind împotriva sistemului actual cu schimbarea sezonieră a orei. Aceasta nu a fost încă însoțită de o evaluare de impact motivată științific, care să nu se limiteze la analizarea materialelor existente pe această temă. De asemenea, unele state membre și-au exprimat deja preferința de a renunța la aplicarea acestor măsuri. Având în vedere aceste evoluții, este necesar să se mențină în continuare buna funcționare a pieței interne, precum și activitățile transfrontaliere ale cetățenilor și să se evite orice perturbare semnificativă a acesteia, cauzată de divergențe între statele membre în acest domeniu. Prin urmare, este imperativ, în cadrul procedurii de codecizie pentru prezenta directivă, să se pună capăt dispozițiilor referitoare la orarul de vară numai după ce statele membre vor fi ajuns în prealabil la un acord în privința unui mecanism de coordonare. Președinția în exercițiu a Consiliului are un rol esențial în instituirea acestui mecanism de coordonare. Acest mecanism ar trebui să țină seama de cele trei zone de fus orar existente ale UE la stabilirea orei standard de către fiecare stat membru. În cazul în care un stat membru efectuează o astfel de schimbare și fără a aduce atingere dreptului său de a decide asupra orei sale standard, acesta va depune toate eforturile pentru a se asigura că diferența de fus orar dintre acesta și statele membre învecinate nu depășește o oră. Comisia Europeană poate efectua o evaluare a impactului în ceea ce privește schimbarea planificată a orei standard și efectul acesteia asupra statelor membre învecinate și asupra pieței interne.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Pentru a evita consecințele negative pentru funcționarea pieței interne, precum și dificultățile privind activitățile transfrontaliere pentru cetățenii UE, este esențial să se asigure o continuare a logicii geografice în ceea ce privește distribuția zonelor de fus orar din Uniune. Prin urmare, încetarea măsurilor referitoare la ora de vară ar trebui să fie precedată de un proces de coordonare realizat de statele membre. Respectând în același timp dreptul suveran al fiecărui stat membru de a decide cu privire la propria oră standard și ținând seama de nevoile diferite ale populațiilor din statele membre, care se întind în prezent peste trei zone de fus orar, acest proces va ajuta statele membre, în special țările învecinate, să adopte în mod consensual o poziție comună cu privire la ora standard pe care fiecare stat membru va alege să o aplice în viitor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Dovezile științifice recente sugerează o legătură între schimbarea orei de două ori pe an și problemele de sănătate, cum ar fi bolile cardiovasculare, legate de cronobiologie prin cronodisrupție internă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului fiecărui stat membru de a decide ora standard sau orele standard pentru teritoriile aflate sub jurisdicția sa și care intră în domeniul de aplicare teritorială a tratatelor, precum și modificările ulterioare ale orei sau orelor respective. Cu toate acestea, pentru a se garanta că aplicarea măsurilor referitoare la ora de vară doar de către unele state membre nu perturbă funcționarea pieței interne, statele membre ar trebui să se abțină de la schimbarea orei standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția lor din motive legate de schimbările sezoniere, prezentând această schimbare ca fiind o schimbare a zonei de fus orar. Mai mult, pentru limitarea la minimum a perturbărilor, printre altele în sectorul transportului, în cel al comunicațiilor și în alte sectoare implicate, statele membre ar trebui să notifice Comisiei în timp util intenția lor de a-și schimba propria oră standard și să aplice, ulterior, schimbările notificate. Pe baza notificării respective, Comisia ar trebui să informeze toate celelalte state membre, astfel încât acestea să poată lua toate măsurile necesare. De asemenea, Comisia ar trebui să informeze publicul larg și părțile interesate, publicând informațiile respective.

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului fiecărui stat membru de a decide ora standard sau orele standard pentru teritoriile aflate sub jurisdicția sa și care intră în domeniul de aplicare teritorială a tratatelor, precum și modificările ulterioare ale orei sau orelor respective. Cu toate acestea, pentru a se garanta că aplicarea măsurilor referitoare la ora de vară doar de către unele state membre nu perturbă funcționarea pieței interne și pentru a asigura o abordare coordonată, statele membre ar trebui să se abțină de la schimbarea orei standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția lor din motive legate de schimbările sezoniere prezente în Europa, prezentând această schimbare ca fiind o schimbare a zonei de fus orar. Mai mult, pentru limitarea la minimum a perturbărilor printre altele pe piața internă, în rețelele energetice ale UE, în sectorul transportului, în special în transportul aerian și în sistemul său stabilit de sloturi pentru decolări și aterizări, în cel al comunicațiilor și în alte sectoare implicate, statele membre ar trebui să notifice Comisiei și tuturor statelor membre în timp util intenția lor de a-și schimba propria oră standard și să aplice, ulterior, schimbările notificate. Pe baza notificării respective, Comisia ar trebui să informeze toate celelalte state membre, astfel încât acestea să poată lua toate măsurile necesare pentru a contracara impactul transfrontalier cauzat de diferențele de fus orar dintre țări învecinate. De asemenea, Comisia ar trebui să informeze publicul larg și părțile interesate, publicând informațiile respective.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Statele membre ar trebui să ia decizia fără a periclita competitivitatea în raport cu societăți din țări terțe ale industriilor europene de transport deosebit de sensibile la schimbările de oră, cum ar fi companiile aeriene și aeroporturile europene.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 6 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Decizia privind ora standard care se va aplica în fiecare stat membru trebuie să fie precedată de consultări și studii care să țină seama de preferințele cetățenilor, de variațiile geografice, de diferențele regionale, de formulele standard de lucru și de alți factori relevanți pentru statul membru în cauză. Prin urmare, statele membre ar trebui să dispună de timp suficient pentru a analiza impactul propunerii și pentru a alege soluția care servește cel mai bine populațiilor lor, luând în considerare în același timp buna funcționare a pieței interne.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice de la 1 aprilie 2019, astfel încât ultima perioadă de vară care face obiectul dispozițiilor din Directiva 2000/84/CE ar trebui să înceapă, în fiecare stat membru, la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 31 martie 2019. Statele membre care, după respectiva perioadă de vară, intenționează să adopte o oră standard corespunzătoare orei aplicate pe durata sezonului de iarnă în conformitate cu Directiva 2000/84/CE ar trebui să își modifice ora standard la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 27 octombrie 2019, astfel încât schimbările similare și de durată aplicate în diverse state membre să aibă loc simultan. Este de dorit ca statele membre să ia în mod concertat deciziile referitoare la orele standard pe care le vor aplica din 2019.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice de la 1 aprilie 2020, astfel încât ultima perioadă de vară care face obiectul dispozițiilor din Directiva 2000/84/CE ar trebui să înceapă, în fiecare stat membru, la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 29 martie 2020. Statele membre care, după respectiva perioadă de vară, intenționează să adopte o oră standard corespunzătoare orei aplicate pe durata sezonului de iarnă în conformitate cu Directiva 2000/84/CE ar trebui să își modifice ora standard la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 25 octombrie 2020, astfel încât schimbările similare și de durată aplicate în diverse state membre să aibă loc simultan. Este o condiție necesară pentru punerea în aplicare a acestui regim ca statele membre să adopte în mod coordonat și consensual deciziile privind ora standard pe care o vor aplica din 2020, statele membre fiind încurajate să rămână în zona lor de fus orar actuală. Ar putea fi creată o rețea de puncte naționale de contact privind măsurile referitoare la oră. Este important să se evite posibilele complicații care ar putea apărea la punerea în aplicare a prezentei directive de către statele membre. Prin urmare, este necesar ca acestora să li se ofere timp suficient și să se asigure o abordare armonizată și bine coordonată.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui monitorizată. Rezultatele acestei monitorizări ar trebui prezentate de Comisie într-un raport către Parlamentul European și Consiliu. Raportul respectiv ar trebui să fie bazat pe informațiile puse la dispoziția Comisiei de către statele membre în timp util pentru a permite prezentarea raportului la momentul specificat.

(8) Punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui monitorizată și face obiectul mecanismului de coordonare convenit în prealabil între statele membre în cadrul acestei proceduri de codecizie. Rezultatele acestei monitorizări ar trebui prezentate de Comisie într-un raport către Parlamentul European și Consiliu. Raportul respectiv ar trebui să fie bazat pe informațiile puse la dispoziția Comisiei de către statele membre în timp util pentru a permite prezentarea raportului la momentul specificat.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În pofida alineatului (1), statele membre pot încă să aplice o schimbare sezonieră a orei sau a orelor lor standard în 2019, cu condiția să facă acest lucru la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 27 octombrie 2019. Statele membre notifică această decizie în conformitate cu articolul 2.

2. În pofida alineatului (1), statele membre pot încă să aplice o schimbare sezonieră a orei sau a orelor lor standard în 2020, cu condiția să facă acest lucru la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 25 octombrie 2020. Statele membre notifică această decizie în conformitate cu articolul 2.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Fără a aduce atingere articolului 1, dacă un stat membru decide să își schimbe ora sau orele standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția sa, statul membru respectiv notifică acest lucru Comisiei cu cel puțin 6 luni înaintea datei intrării în vigoare a schimbării. Dacă a făcut o astfel de notificare și nu a retras-o cu cel puțin 6 luni înaintea datei vizate pentru schimbare, statul membru aplică schimbarea respectivă.

1. Fără a aduce atingere articolului 1, dacă un stat membru decide să își schimbe ora sau orele standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția sa, statul membru respectiv notifică acest lucru Comisiei cu cel puțin 12 luni înaintea datei intrării în vigoare a schimbării. Dacă a făcut o astfel de notificare și nu a retras-o cu cel puțin 12 luni înaintea datei vizate pentru schimbare, statul membru aplică schimbarea respectivă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În termen de 1 lună de la notificare, Comisia informează celelalte state membre cu privire la respectiva notificare și publică informațiile în cauză în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2. În termen de 1 lună de la notificare, Comisia informează celelalte state membre și publicul larg cu privire la respectiva notificare și publică informațiile în cauză în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Pentru a dispune de o abordare coordonată în ceea ce privește punerea în aplicare a alineatelor (1) și (2) de la prezentul articol, Consiliul instituie un mecanism de coordonare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Până cel târziu la 31 decembrie 2024, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive.

1. Până cel târziu la 31 decembrie 2025, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre furnizează Comisiei informațiile relevante cel târziu până la 30 aprilie 2024.

2. Statele membre furnizează Comisiei informațiile relevante cel târziu până la 30 aprilie 2025.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 1 aprilie 2019, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele dispozițiilor respective.

Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 1 aprilie 2020, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele dispozițiilor respective.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 aprilie 2019.

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 aprilie 2020.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Directiva 2000/84/CE se abrogă cu efect de la 1 aprilie 2019.

Directiva 2000/84/CE se abrogă cu efect de la 1 aprilie 2020.

</Amend>

 

</RepeatBlock-Amend>

 


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei

Referințe

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

ITRE

13.9.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

 Data numirii

Sven Schulze

25.10.2018

Examinare în comisie

23.1.2019

 

 

 

Data adoptării

19.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

7

2

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Bușoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Davor Škrlec, Anneleen Van Bossuyt

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eleonora Evi, Luigi Morgano

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

 

7

-

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Angelo Ciocca

S&D

Edouard Martin

 

2

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 


 

 

AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (21.2.2019)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru transport și turism</CommissionInt>


<Titre>referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))</DocRef>

Raportor pentru aviz: <Depute>Igor Šoltes</Depute>

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută propunerea Comisiei Europene de renunțare la schimbarea bianuală a orei, în conformitate cu opiniile exprimate de Parlamentul European în rezoluția sa din februarie 2018 și de către cetățeni.

Numeroase studii și rapoarte publicate demonstrează consecințele negative ale schimbării bianuale a orei asupra multor aspecte ale societății noastre, de la riscuri și probleme de sănătate cauzate de perturbarea ritmului circadian, la creșterea ratelor accidentelor în zilele următoare schimbării, la creșterea sarcinii administrative și a costurilor pentru multe sectoare economice.

În vara anului 2018, Comisia Europeană a organizat o consultare publică în urma căreia s-au colectat 4,6 de milioane de răspunsuri, dintre care 99,8 % din partea cetățenilor. Restul de 0,2 % din răspunsuri au fost primite de la părțile interesate sau întreprinderi. 84 % dintre răspunsuri au fost în favoarea renunțării la schimbarea bianuală a orei. Prin urmare, prezenta propunere este în concordanță cu opiniile exprimate de cetățeni, subliniind, în același timp, necesitatea unei abordări coerente și armonizate pentru a garanta funcționarea pieței interne.

Teritoriile statelor membre ale UE sunt grupate în trei zone diferite, și anume GMT, GMT + 1 și GMT + 2. Prin urmare, mai mulți factori trebuie luați în considerare atunci când se decide cu privire la ora permanentă, cum ar fi aspectele geografice și zonele naturale și efectele acestora în ceea ce privește sănătatea ca o consecință a disponibilității luminii naturale.

Deși statele membre sunt în continuare competente să decidă cu privire la ora lor standard, raportorul consideră că este necesar să se mențină o abordare armonizată pentru a garanta buna funcționare a pieței interne și pentru a se evita perturbările majore care ar cauza un „mozaic”, dacă statele membre optează pentru crearea mai multor modificări ale orei în întregul bloc.

O abordare coordonată implică un calendar adecvat care va permite statelor membre să evalueze cu precizie efectele trecerii permanente la GMT + 1 și GMT + 2, având în vedere numărul de domenii care trebuie luate în considerare, cum ar fi efectele asupra economiei în ceea ce privește comerțul transfrontalier, comunicațiile și transporturile, dar și efectele asupra sănătății umane, a siguranței rutiere sau a mediului.

Prin urmare, se propune amânarea datei de aplicare cu un an, cu scopul de a acorda timp suficient statelor membre pentru a-și coordona abordarea și pentru a implica în mod corespunzător părțile interesate și cetățenii prin organizarea de consultări publice.

Ar trebui asigurată o coordonare adecvată prin crearea unei rețele compuse din reprezentanți ai fiecărui stat membru și ai Comisiei, care să acționeze ca mediator în cazul în care schimbarea preconizată de către un stat membru ar fi motiv de preocupare din partea altor state membre și ar afecta buna funcționare a pieței interne.

Evaluarea punerii în aplicare a prezentei directive ar trebui efectuată după patru ani de aplicare, în loc de cei cinci ani propuși de Comisie.


AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În trecut, statele membre au ales să introducă, la nivel național, măsuri referitoare la ora de vară. Prin urmare, a fost important pentru funcționarea pieței interne să se stabilească, în întreaga Uniune, o dată și o oră comune pentru începutul și sfârșitul perioadei cu oră de vară. În conformitate cu Directiva 2000/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului21, toate statele membre aplică în prezent măsuri referitoare la ora de vară din ultima duminică a lunii martie și până în ultima duminică a lunii octombrie a aceluiași an.

(1) În trecut, statele membre au ales să introducă, la nivel național, măsuri referitoare la ora de vară. Prin urmare, a fost important pentru funcționarea pieței interne să se stabilească, în întreaga Uniune, o dată și o oră comune pentru începutul și sfârșitul perioadei cu oră de vară pentru a coordona schimbările orare în statele membre. În conformitate cu Directiva 2000/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului21, toate statele membre aplică în prezent schimbări sezoniere ale ore de două ori pe an. Trecerea de la ora standard la ora de vară se face în ultima duminică a lunii martie și ora de vară până în ultima duminică a lunii octombrie a aceluiași an.

__________________

__________________

21 Directiva 2000/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind dispozițiile referitoare la orarul de vară (JO L 31, 2.2.2001, p. 21).

21 Directiva 2000/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind dispozițiile referitoare la orarul de vară (JO L 31, 2.2.2001, p. 21).

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În rezoluția sa din 8 februarie 2018, Parlamentul European a solicitat Comisiei să efectueze o evaluare a măsurilor referitoare la ora de vară prevăzute de Directiva 2000/84/CE și, dacă este necesar, să prezinte o propunere de revizuire a acesteia. Rezoluția a confirmat, de asemenea, că este esențial să se mențină o abordare armonizată în întreaga Uniune a măsurilor referitoare la oră.

(2) În rezoluția sa din 8 februarie 2018, Parlamentul European a solicitat Comisiei să efectueze o evaluare a schimbării sezoniere a orei de două ori pe an prevăzute de Directiva 2000/84/CE și, dacă este necesar, să prezinte o propunere de revizuire a acesteia. Rezoluția a confirmat, de asemenea, că este esențial să se mențină o abordare armonizată în întreaga Uniune a măsurilor referitoare la oră, subliniind că numeroase studii științifice au arătat că există efecte negative ale schimbării sezoniere a orei de două ori pe an.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia a examinat dovezile disponibile, care subliniază importanța existenței unor norme armonizate la nivelul Uniunii în acest domeniu, pentru a se asigura buna funcționare a pieței interne și pentru a se evita, printre altele, perturbările legate de programarea operațiunilor de transport și de funcționarea sistemelor de informare și comunicare, costurile mai ridicate pentru comerțul transfrontalier sau productivitatea mai scăzută în privința bunurilor și serviciilor. Dovezile nu clarifică dacă beneficiile generate de măsurile referitoare la ora de vară depășesc inconvenientele legate de schimbarea orei de două ori pe an.

(3) Comisia a examinat dovezile disponibile, care subliniază importanța existenței unor norme armonizate la nivelul Uniunii în acest domeniu, pentru a se asigura buna funcționare a pieței interne, sustenabilitate și predictibilitate, pentru a se evita, printre altele, perturbările legate de programarea operațiunilor de transport și de funcționarea sistemelor de informare și comunicare, costurile mai ridicate pentru comerțul transfrontalier sau productivitatea mai scăzută în privința bunurilor și serviciilor. Dovezile nu clarifică dacă beneficiile generate de măsurile referitoare la ora de vară depășesc inconvenientele legate de schimbarea orei de două ori pe an.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Numeroase studii au subliniat totuși că beneficiile schimbării sezoniere a orei, cum ar fi economiile de energie, au fost supraestimate, în timp ce au fost subestimate consecințele negative în diferite domenii, cum ar fi impactul asupra sănătății umane și a bioritmului (ritmul circadian) sau asupra capacității de concentrare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Este în curs o dezbatere publică aprinsă privind măsurile referitoare la ora de vară, iar unele state membre și-au exprimat deja preferința de a renunța la aplicarea acestor măsuri. Având în vedere aceste evoluții, este necesar să se asigure în continuare buna funcționare a pieței interne și să se evite orice perturbare semnificativă a acesteia, cauzată de divergențe între statele membre în acest domeniu. Prin urmare, este oportun să se renunțe în mod coordonat la măsurile referitoare la ora de vară.

(4) Este în curs o dezbatere publică aprinsă, cu un anumit număr de inițiative ale cetățenilor subliniind preocupările lor cu privire la modificările sezoniere ale orei de două ori pe an, iar unele state membre și-au exprimat deja preferința de a renunța la aplicarea acestor măsuri. Aceeași dorință de a pune capăt schimbării bianuale a orei a fost exprimată de 4,6 milioane de cetățeni, reprezentând 84 % dintre respondenți, în cadrul unei consultări publice organizate de Comisie în vara anului 2018. Având în vedere aceste evoluții, este necesar să se asigure buna funcționare a pieței interne și să se evite orice perturbare semnificativă a acesteia, cauzată de divergențe între statele membre în acest domeniu. Prin urmare, este oportun să se renunțe în mod coordonat și armonizat la schimbarea sezonieră a orei de două ori pe an.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Teritoriile statelor membre sunt grupate în trei zone de fus orar sau ore standard diferite, și anume GMT, GMT +1 și GMT +2. Întinderea amplă pe axa nord-sud a Uniunii Europene face ca perioada de lumină să fie influențată de oră și să varieze pe teritoriul Uniunii. Prin urmare, este important ca statele membre să țină cont de aspectele geografice ale orei, și anume zonele naturale de fus orar și poziția geografică, înainte de a-și schimba propria zonă de fus orar. Statele membre sunt încurajate să consulte cetățenii și părțile interesate relevante înainte de a decide dacă își schimbă zona de fus orar.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului fiecărui stat membru de a decide ora standard sau orele standard pentru teritoriile aflate sub jurisdicția sa și care intră în domeniul de aplicare teritorială a tratatelor, precum și modificările ulterioare ale orei sau orelor respective. Cu toate acestea, pentru a se garanta că aplicarea măsurilor referitoare la ora de vară doar de către unele state membre nu perturbă funcționarea pieței interne, statele membre ar trebui să se abțină de la schimbarea orei standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția lor din motive legate de schimbările sezoniere, prezentând această schimbare ca fiind o schimbare a zonei de fus orar. Mai mult, pentru limitarea la minimum a perturbărilor, printre altele în sectorul transportului, în cel al comunicațiilor și în alte sectoare implicate, statele membre ar trebui să notifice Comisiei în timp util intenția lor de a-și schimba propria oră standard și să aplice, ulterior, schimbările notificate. Pe baza notificării respective, Comisia ar trebui să informeze toate celelalte state membre, astfel încât acestea să poată lua toate măsurile necesare. De asemenea, Comisia ar trebui să informeze publicul larg și părțile interesate, publicând informațiile respective.

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului fiecărui stat membru de a decide ora standard sau orele standard pentru teritoriile aflate sub jurisdicția sa și care intră în domeniul de aplicare teritorială a tratatelor, precum și modificările ulterioare ale orei sau orelor respective. Cu toate acestea, pentru a evita orice perturbare semnificativă a funcționării pieței interne, statele membre ar trebui să se abțină de la schimbarea orei standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția lor din motive legate de schimbările sezoniere, prezentând această schimbare ca fiind o schimbare a zonei de fus orar. Mai mult, pentru limitarea la minimum a perturbărilor, printre altele în sectorul transportului, în cel al comunicațiilor și în alte sectoare implicate, statele membre care intenționează să își modifice ora standard ar trebui să notifice Comisiei și tuturor celorlalte state membre cel târziu cu nouă luni înainte de intrarea în vigoare a modificării preconizate și să aplice, ulterior, schimbările notificate. Comisia ar trebui, pe baza notificării respective, să evalueze impactul schimbării preconizate asupra funcționării pieței interne. De asemenea, Comisia ar trebui să informeze publicul larg și părțile interesate, publicând informațiile respective.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Pentru a asigura implementarea armonizată a acestei directive, statele membre ar trebui să își coordoneze în avans decizia privind orele standard preconizate prin înființarea unui mecanism de coordonare, astfel încât să se evite ca statele membre să opteze pentru ore standard diferite în cadrul aceleiași zone de fus orar. Mecanismul de coordonare ar trebui să fie alcătuit dintr-un reprezentant al Comisiei și un reprezentant desemnat pentru fiecare stat membru. Comisia ar trebui să faciliteze coordonarea și să furnizeze o evaluare a efectelor pe care decizia notificată le-ar avea asupra bunei funcționări a pieței interne. Decizia de a aplica sau nu schimbarea preconizată a orei rămâne de competența statelor membre, după consultarea celorlalte state membre și coordonarea cu acestea.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Prin urmare, este necesar să se renunțe la armonizarea perioadei vizate de măsurile referitoare la ora de vară prevăzute în Directiva 2000/84/CE, să se introducă norme comune care să împiedice statele membre să aplice sisteme diferite și sezoniere referitoare la oră prin schimbarea propriei ore standard mai mult de o dată pe an, precum și să se stabilească obligația de notificare a schimbărilor dorite ale orei standard. Obiectivul prezentei directive este de a contribui în mod hotărât la buna funcționare a pieței interne și, în consecință, temeiul ar trebui să fie articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, interpretat în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(6) Prin urmare, este necesar să se abroge Directiva 2000/84/CE privind dispozițiile referitoare la ora de vară și să se introducă norme comune care să împiedice statele membre să aplice sisteme diferite și sezoniere referitoare la oră în viitor, precum și să se stabilească obligația de notificare a schimbărilor dorite ale orei standard și de evaluarea a impactului acestor schimbări. Comisia și alte state membre ar trebui atunci să evalueze impactul schimbărilor preconizate asupra funcționării pieței interne pentru a evita orice perturbări semnificative. Obiectivul prezentei directive este deci de a contribui în mod hotărât la buna funcționare a pieței interne și, în consecință, temeiul ar trebui să fie articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, interpretat în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice de la 1 aprilie 2019, astfel încât ultima perioadă de vară care face obiectul dispozițiilor din Directiva 2000/84/CE ar trebui să înceapă, în fiecare stat membru, la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 31 martie 2019. Statele membre care, după respectiva perioadă de vară, intenționează să adopte o oră standard corespunzătoare orei aplicate pe durata sezonului de iarnă în conformitate cu Directiva 2000/84/CE ar trebui să își modifice ora standard la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 27 octombrie 2019, astfel încât schimbările similare și de durată aplicate în diverse state membre să aibă loc simultan. Este de dorit ca statele membre să ia în mod concertat deciziile referitoare la orele standard pe care le vor aplica din 2019.

(7) Este important să se evite ca statele membre să opteze pentru ore standard diferite. Prin urmare, este necesar să li se acorde suficient timp să adopte o abordare armonizată și bine coordonată. Prezenta directivă ar trebui să se aplice de la 30 martie 2020, astfel încât ultima perioadă de vară care face obiectul dispozițiilor din Directiva 2000/84/CE ar trebui să înceapă, în fiecare stat membru, la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 29 martie 2020. Statele membre care, după respectiva perioadă de vară, intenționează să adopte o oră standard corespunzătoare orei aplicate pe durata sezonului de iarnă în conformitate cu Directiva 2000/84/CE ar trebui să își modifice ora standard la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 25 octombrie 2020, astfel încât schimbările similare și de durată aplicate în diverse state membre să aibă loc simultan. Este de dorit ca statele membre să ia în mod concertat deciziile referitoare la orele standard pe care le vor aplica din 2020.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În pofida alineatului (1), statele membre pot încă să aplice o schimbare sezonieră a orei sau a orelor lor standard în 2019, cu condiția să facă acest lucru la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 27 octombrie 2019. Statele membre notifică această decizie în conformitate cu articolul 2.

2. În pofida alineatului (1), statele membre pot încă să aplice o schimbare sezonieră a orei sau a orelor lor standard în 2020, cu condiția să facă acest lucru la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 25 octombrie 2020. Statele membre notifică decizia lor de a aplica sau nu această ultimă schimbare sezonieră a orei sau orelor lor standard cu șase luni înainte ca modificarea să producă efecte .

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Comisia publică aceste informații în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene fără întârziere și convoacă, în termen de o lună de la primirea notificării, o reuniune în cadrul mecanismului de coordonare menționat la articolul 2a.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Fără a aduce atingere articolului 1, dacă un stat membru decide să își schimbe ora sau orele standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția sa, statul membru respectiv notifică acest lucru Comisiei cu cel puțin 6 luni înaintea datei intrării în vigoare a schimbării. Dacă a făcut o astfel de notificare și nu a retras-o cu cel puțin 6 luni înaintea datei vizate pentru schimbare, statul membru aplică schimbarea respectivă.

1. Fără a aduce atingere articolului 1, dacă un stat membru decide să își schimbe ora sau orele standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția sa, statul membru respectiv notifică Comisiei și celorlalte state membre decizia sa de schimbare a orei sau orelor standard cu cel puțin nouă luni înaintea datei intrării în vigoare a schimbării.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În termen de 1 lună de la notificare, Comisia informează celelalte state membre cu privire la respectiva notificare și publică informațiile în cauză în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2. Comisia publică aceste informații în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene fără întârziere și convoacă, în termen de o lună de la primirea notificării, o reuniune în cadrul mecanismului de coordonare menționat la articolul 2a.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2a

 

1. Prezenta directivă instituie un mecanism de coordonare, cu scopul de a asigura o abordare armonizată privind măsurile referitoare la oră în întreaga Uniune și de a consolida cooperarea dintre statele membre și Comisie în evaluarea impactului asupra funcționării pieței interne al oricărei decizii de a schimba ora sau orele standard.

 

2. Mecanismul de coordonare menționat la alineatul (1) este alcătuit dintr-un reprezentant pentru fiecare stat membru și un reprezentant al Comisiei.

 

3. În cazul în care un stat membru notifică Comisiei decizia sa în temeiul articolului 1 alineatul (2) sau în temeiul articolului 2 alineatul (1), Comisia convoacă statele membre pentru a evalua și a discuta eventualul impact al schimbării avute în vedere asupra funcționării pieței interne, pentru a evita perturbări semnificative.

 

4. În cazul în care, pe baza evaluării menționate la alineatul (3), Comisia consideră că schimbarea prevăzută va afecta într-un mod semnificativ buna funcționare a pieței interne, aceasta informează statul membru care a transmis notificarea în acest sens.

 

5. Cu cel puțin patru luni înainte de data schimbării preconizate, statul membru care notifică decide dac își abrogă decizia sau o menține. În cazul în care decide să își mențină decizia, statul membru care a transmis notificarea furnizează o explicație a modului în care va aborda impactul negativ al schimbării asupra funcționării pieței interne.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Până cel târziu la 31 decembrie 2024, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive.

1. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive cel târziu la [patru ani de la data aplicării prezentei directive].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre furnizează Comisiei informațiile relevante cel târziu până la 30 aprilie 2024.

2. Statele membre furnizează Comisiei informațiile relevante cel târziu la [trei ani de la data aplicării prezentei directive].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 1 aprilie 2019, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele dispozițiilor respective.

1. Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 30 martie 2020, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele dispozițiilor respective.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 aprilie 2019.

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 30 martie 2020.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Directiva 2000/84/CE se abrogă cu efect de la 1 aprilie 2019.

Directiva 2000/84/CE se abrogă cu efect de la 30 martie 2020.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei

Referințe

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Comisie competentă

  Data anunțului în plen

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

IMCO

13.9.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

  Data numirii

Igor Šoltes

10.10.2018

Examinare în comisie

6.12.2018

29.1.2019

 

 

Data adoptării

21.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

9

1

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Georg Mayer

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

23

+

ALDE

Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

 

9

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

S&D

Nicola Danti, Virginie Rozière, Marc Tarabella

 

1

0

PPE

Carlos Coelho

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri


 

 

AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (20.2.2019)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru transport și turism</CommissionInt>


<Titre>referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei</Titre>

<DocRef>(COM(2018)639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))</DocRef>

Raportoare pentru aviz: <Depute>Ulrike Müller</Depute>

 

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În rezoluția sa din 8 februarie 2018, Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene să efectueze o evaluare a măsurilor referitoare la ora de vară și, dacă este necesar, să prezinte o propunere de revizuire a acesteia.

În consecință, în vara anului 2018, Comisia Europeană a organizat o consultare publică, care a relevat un sprijin considerabil din partea cetățenilor pentru eliminarea schimbării bianuale a orei.

Raportoarea subliniază dorința Parlamentului de a asculta această cerere clară din partea cetățenilor europeni. Prin urmare, raportoarea sprijină propunerea Comisiei prezentată la 12 septembrie 2018 de renunțare la schimbarea sezonieră a orei.

Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei are mai multe implicații importante legate de sănătatea cetățenilor, dat fiind impactul asupra bioritmului, dar și asupra sănătății animalelor. Implicațiile sunt, de asemenea, importante în ceea ce privește armonizarea la nivelul UE. Teritoriile statelor membre se întind de-a lungul a trei zone orare diferite (GMT + 0, + +1 și + +2) și orice abordare nepregătită sau necoordonată ar putea perturba funcționarea pieței unice. Alegerea unei ore standard pentru teritoriul său rămâne o competență a statelor membre. Astfel, există un risc ridicat de fragmentare în ceea ce privește diferitele zone orare, întrucât țările învecinate ar putea opta să treacă la o oră diferită.

De asemenea, raportoarea a ținut seama de faptul că acest aspect nu s-a aflat pe lista priorităților președinției austriece și că miniștrii transporturilor nu au găsit un acord în acest sens în cursul discuțiilor din reuniunea lor din octombrie și iunie 2018 și din decembrie 2017.

Având în vedere aceste limitări ale renunțării la directiva privind orarul de vară, raportoarea propune următoarea abordare:

coordonarea este esențială pentru a asigura funcționarea pieței unice, pentru că zonele orare diferite au implicații asupra unui număr mare de sectoare economice și asupra circulației cetățenilor. Acest lucru este valabil în special pentru că directiva anterioară privind schimbarea orei a fost adoptată atunci când UE număra numai 15 state membre. Din aceste motive, raportoare consideră că intrarea în vigoare la 1 aprilie 2019 este timpurie și trebuie amânată până în 2020, pentru a permite statelor membre să se pregătească pentru schimbare și coordonare.

Fără a aduce atingere competenței statelor membre în acest domeniu, raportoarea propune revenirea la ora de iarnă ca oră standard. Întrucât, din punct de vedere tehnic, ora de vară pentru tot anul ar reprezenta o schimbare a zonei orare, alegerea de către toate țările a orei de iarnă ca oră standard ar facilita procesul de renunțare la schimbarea orei și ar preveni fragmentarea între statele membre.

În mod similar, o altă modalitate de facilitare a procesului constă în coordonarea statelor membre în grupuri de țări învecinate și, în special, în funcție de zonele orare (GMT + 0, + +1 și + +2), pentru a menține situația actuală.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În rezoluția sa din 8 februarie 2018, Parlamentul European a solicitat Comisiei să efectueze o evaluare a măsurilor referitoare la ora de vară prevăzute de Directiva 2000/84/CE și, dacă este necesar, să prezinte o propunere de revizuire a acesteia. Rezoluția a confirmat, de asemenea, că este esențial să se mențină o abordare armonizată în întreaga Uniune a măsurilor referitoare la oră.

(2) În rezoluția sa din 8 februarie 2018, Parlamentul European a solicitat Comisiei să efectueze, împreună cu statele membre, o evaluare a măsurilor referitoare la ora de vară prevăzute de Directiva 2000/84/CE și, dacă este necesar, să prezinte o propunere de revizuire a acesteia. Rezoluția a confirmat, de asemenea, că este esențial să se mențină o abordare armonizată în întreaga Uniune a măsurilor referitoare la oră.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia a examinat dovezile disponibile, care subliniază importanța existenței unor norme armonizate la nivelul Uniunii în acest domeniu, pentru a se asigura buna funcționare a pieței interne și pentru a se evita, printre altele, perturbările legate de programarea operațiunilor de transport și de funcționarea sistemelor de informare și comunicare, costurile mai ridicate pentru comerțul transfrontalier sau productivitatea mai scăzută în privința bunurilor și serviciilor. Dovezile nu clarifică dacă beneficiile generate de măsurile referitoare la ora de vară depășesc inconvenientele legate de schimbarea orei de două ori pe an.

(3) Comisia a examinat dovezile disponibile, care subliniază importanța existenței unor norme armonizate la nivelul Uniunii în acest domeniu, pentru a se asigura buna funcționare a pieței interne, a crea securitate juridică și fiabilitate pe termen lung și pentru a se evita, printre altele, perturbările legate de programarea și desfășurarea operațiunilor de transport de pasageri și mărfuri și de funcționarea sistemelor de informare și comunicare, costurile mai ridicate pentru comerțul transfrontalier sau productivitatea mai scăzută în privința bunurilor și serviciilor și efectele asupra productivității în agricultură. Din dovezi reiese că beneficiile generate de măsurile referitoare la ora de vară nu depășesc inconvenientele legate de schimbarea orei de două ori pe an.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 3 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În acest context, situația crescătorilor de animale poate servi drept exemplu, în care ora de vară a fost considerată inițial incompatibilă cu practicile agricole de lucru, în special în ceea ce privește începutul zilei de lucru, care este deja foarte matinal potrivit orei standard. De asemenea, s-a considerat că trecerea de două ori pe an la ora de vară a îngreunat comercializarea produselor sau a animalelor pe piață. Și, în cele din urmă, s-a presupus o reducere a producției de lapte pentru că vacile și-au urmat ritmul natural de muls. Totuși echipamentele și practicile agricole moderne au revoluționat agricultura, astfel încât majoritatea acestor preocupări nu mai par a fi relevante, în timp ce preocupările referitoare la bioritmul animalelor și condițiile de lucru ale fermierilor au întâietate în continuare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Este în curs o dezbatere publică aprinsă privind măsurile referitoare la ora de vară, iar unele state membre și-au exprimat deja preferința de a renunța la aplicarea acestor măsuri. Având în vedere aceste evoluții, este necesar să se asigure în continuare buna funcționare a pieței interne și să se evite orice perturbare semnificativă a acesteia, cauzată de divergențe între statele membre în acest domeniu. Prin urmare, este oportun să se renunțe în mod coordonat la măsurile referitoare la ora de vară.

(4) Este în curs o dezbatere publică aprinsă privind măsurile referitoare la ora de vară datorită participării active a grupurilor de acțiune naționale din numeroase state membre, iar unele state membre și-au exprimat deja preferința de a renunța la aplicarea acestor măsuri. În cursul discuțiilor purtate, specialiștii din diverse domenii, inclusiv medicină umană și veterinară, agricultură, educație și turism, au evaluat efectele negative ale schimbării anuale a orei. Având în vedere aceste evoluții, este necesar să se asigure în continuare buna funcționare a pieței interne și să se evite orice perturbare semnificativă a acesteia, cauzată de divergențe între statele membre în acest domeniu. Prin urmare, este oportun să se renunțe în mod coordonat la măsurile referitoare la ora de vară.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) O serie de inițiative cetățenești au evidențiat preocupările cetățenilor cu privire la schimbarea orei de două ori pe an, iar statelor membre ar trebui să li se acorde timpul și posibilitatea de a efectua propriile lor consultări publice și evaluări ale impactului, pentru a înțelege mai bine implicațiile renunțării la schimbarea sezonieră a orei în toate regiunile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Pentru a asigura o punere în aplicare armonizată a prezentei directive, statele membre se consultă și coordonează orice modificări ale zonei de fus orar pentru a evita zonele de fus orar nepractice și perturbări importante ale pieței interne.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului fiecărui stat membru de a decide ora standard sau orele standard pentru teritoriile aflate sub jurisdicția sa și care intră în domeniul de aplicare teritorială a tratatelor, precum și modificările ulterioare ale orei sau orelor respective. Cu toate acestea, pentru a se garanta că aplicarea măsurilor referitoare la ora de vară doar de către unele state membre nu perturbă funcționarea pieței interne, statele membre ar trebui să se abțină de la schimbarea orei standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția lor din motive legate de schimbările sezoniere, prezentând această schimbare ca fiind o schimbare a zonei de fus orar. Mai mult, pentru limitarea la minimum a perturbărilor, printre altele în sectorul transportului, în cel al comunicațiilor și în alte sectoare implicate, statele membre ar trebui să notifice Comisiei în timp util intenția lor de a-și schimba propria oră standard și să aplice, ulterior, schimbările notificate. Pe baza notificării respective, Comisia ar trebui să informeze toate celelalte state membre, astfel încât acestea să poată lua toate măsurile necesare. De asemenea, Comisia ar trebui să informeze publicul larg și părțile interesate, publicând informațiile respective.

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului fiecărui stat membru de a decide ora standard sau orele standard pentru teritoriile aflate sub jurisdicția sa și care intră în domeniul de aplicare teritorială a tratatelor, precum și modificările ulterioare ale orei sau orelor respective. Cu toate acestea, pentru a se garanta că aplicarea măsurilor referitoare la ora de vară doar de către unele state membre nu perturbă funcționarea pieței interne, statele membre ar trebui să se abțină de la schimbarea orei standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția lor din motive legate de schimbările sezoniere, prezentând această schimbare ca fiind o schimbare a zonei de fus orar. Mai mult, pentru limitarea la minimum a perturbărilor, printre altele în sectorul transportului, în cel al comunicațiilor, în sectorului agricol și în alte sectoare implicate, statele membre ar trebui să notifice Comisiei în timp util intenția lor de a-și schimba propria oră standard și să aplice, ulterior, schimbările notificate. Pe baza notificării respective, Comisia ar trebui să informeze toate celelalte state membre, astfel încât acestea să poată lua toate măsurile necesare. De asemenea, Comisia ar trebui să informeze publicul larg și părțile interesate, publicând informațiile respective.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice de la 1 aprilie 2019, astfel încât ultima perioadă de vară care face obiectul dispozițiilor din Directiva 2000/84/CE ar trebui să înceapă, în fiecare stat membru, la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 31 martie 2019. Statele membre care, după respectiva perioadă de vară, intenționează să adopte o oră standard corespunzătoare orei aplicate pe durata sezonului de iarnă în conformitate cu Directiva 2000/84/CE ar trebui să își modifice ora standard la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 27 octombrie 2019, astfel încât schimbările similare și de durată aplicate în diverse state membre să aibă loc simultan. Este de dorit ca statele membre să ia în mod concertat deciziile referitoare la orele standard pe care le vor aplica din 2019.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice de la 1 aprilie 2020, astfel încât ultima perioadă de vară care face obiectul dispozițiilor din Directiva 2000/84/CE ar trebui să înceapă, în fiecare stat membru, la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 29 martie 2020. Statele membre care, după respectiva perioadă de vară, intenționează să adopte o oră standard corespunzătoare orei aplicate pe durata sezonului de iarnă în conformitate cu Directiva 2000/84/CE ar trebui să își modifice ora standard la ora 1.00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 31 octombrie 2020, astfel încât schimbările similare și de durată aplicate în diverse state membre să aibă loc simultan și într-o manieră bine coordonată. Este de dorit ca statele membre să ia în mod concertat deciziile referitoare la orele standard pe care le vor aplica din 2020.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre nu aplică schimbări sezoniere ale orei sau orelor lor standard.

1. Statele membre nu aplică schimbări sezoniere ale orei sau orelor lor standard. Acestea aleg împreună să fie aplicată fie ora standard permanentă, fie ora de vară permanentă pe întreg teritoriul UE.

<TitreJust>Justificare</TitreJust>

Scopul este acela de a evita un mozaic de fuse orare între țările UE. O alegere comună la nivelul UE ar fi benefică pentru piața unică și viața de zi cu zi a cetățenilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În pofida alineatului (1), statele membre pot încă să aplice o schimbare sezonieră a orei sau a orelor lor standard în 2019, cu condiția să facă acest lucru la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 27 octombrie 2019. Statele membre notifică această decizie în conformitate cu articolul 2.

2. În pofida alineatului (1), statele membre pot încă să aplice o schimbare sezonieră a orei sau a orelor lor standard în 2020, cu condiția să facă acest lucru la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 31 octombrie 2020. Statele membre notifică această decizie în conformitate cu articolul 2.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 1 aprilie 2019, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele dispozițiilor respective.

Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 1 aprilie 2020, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele dispozițiilor respective.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 aprilie 2019.

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 aprilie 2020.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Directiva 2000/84/CE se abrogă cu efect de la 1 aprilie 2019.

Directiva 2000/84/CE se abrogă cu efect de la 1 aprilie 2020.

</Amend>

 

</RepeatBlock-Amend>


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei

Referințe

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Comisie competentă

  Data anunțului în plen

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

AGRI

13.9.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

  Data numirii

Ulrike Müller

9.10.2018

Data adoptării

19.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

9

3

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Thomas Waitz

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

25

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen

ECR

Jørn Dohrmann

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

 

9

-

ALDE

Jan Huitema, Jens Rohde

ECR

James Nicholson

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Michel Dantin

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos

 

3

0

ECR

Beata Gosiewska, Laurenţiu Rebega

PPE

Mairead McGuinness

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri


 

 

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (21.2.2019)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru transport și turism</CommissionInt>


<Titre>referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))</DocRef>

Raportor pentru aviz: <Depute>Pavel Svoboda</Depute>

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută propunerea Comisiei de a se renunța la schimbarea sezonieră a orei în mod armonizat în toate statele membre, răspunzând astfel numeroaselor apeluri lansate de Parlament în ultimii câțiva ani în favoarea unor astfel de măsuri.

 

Recent, cetățenii și societatea civilă și-au exprimat în mod ferm opoziția față de practica schimbării bianuale a orei, prevăzută de legislația Uniunii timp de aproape 40 de ani.

 

Este important de subliniat că astfel de schimbări sezoniere ale orei nu afectează numai funcționarea pieței interne, ci ridică și numeroase probleme de sănătate publică, nu în ultimul rând legate de protecția unor grupuri minoritare specifice care sunt afectate în mod disproporționat de dereglarea ritmului circadian. De asemenea, potrivit studiilor, numărul de accidente și de atacuri de cord crește în zilele ulterioare schimbării orei.

 

Deși este clar că sunt necesare măsuri la nivelul Uniunii pentru a se renunța în mod armonizat la schimbarea sezonieră a orei, stabilirea de norme sub forma unui regulament direct aplicabil care ar impune utilizarea fie a orei standard, fie a orei de vară în toate statele membre ar fi o măsură excesivă inutilă și nu ar lua în considerare nevoile și condițiile diverse din diferite părți ale UE. Prin urmare, statele membre ar trebui să fie libere să decidă varianta optimă pentru ele. Cu toate acestea, ar trebui să li se acorde mai mult timp înainte de intrarea în vigoare a directivei, pentru a se pregăti pentru schimbare, care ar trebui pusă în aplicare în mod concertat și coordonat.

 

Raportorul regretă că, înainte de a prezenta propunerea de actualizare a Directivei 2000/84/CE, Comisia nu a realizat o evaluare adecvată a impactului și că respectiva consultare publică și a părților interesate organizată nu s-a desfășurat pe parcursul a 12 săptămâni, perioada completă obișnuită pentru astfel de consultări. Trebuie subliniat faptul că, în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare, instituțiile s-au angajat să considere evaluările de impact și consultările instrumente esențiale pentru îmbunătățirea calității legislației Uniunii.

 

Cu toate acestea, raportorul este pe deplin de acord cu raportorul din cadrul comisiei competente, că această directivă ar trebui adoptată cât mai curând posibil și, de preferință, înainte de sfârșitul actualei legislaturi, pentru a se asigura securitatea juridică și pentru a li se permite statelor membre să se pregătească în mod corespunzător pentru viitoarele modificări.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Referirea 4 a (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere rezultatele consultării online desfășurate de Comisia Europeană în perioada 4 iulie 2018-16 august 2018,

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În rezoluția sa din 8 februarie 2018, Parlamentul European a solicitat Comisiei să efectueze o evaluare a măsurilor referitoare la ora de vară prevăzute de Directiva 2000/84/CE și, dacă este necesar, să prezinte o propunere de revizuire a acesteia. Rezoluția a confirmat, de asemenea, că este esențial să se mențină o abordare armonizată în întreaga Uniune a măsurilor referitoare la oră.

(2) Având în vedere mai multe petiții și numeroasele inițiative ale cetățenilor, întrebările parlamentare și o audiere publică pe această temă, în rezoluția sa din 8 februarie 2018, Parlamentul European a solicitat Comisiei să efectueze o evaluare a măsurilor referitoare la ora de vară prevăzute de Directiva 2000/84/CE și, dacă este necesar, să prezinte o propunere de revizuire a acesteia. Rezoluția a confirmat, de asemenea, că este esențial să se mențină o abordare armonizată în întreaga Uniune a măsurilor referitoare la oră.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia a examinat dovezile disponibile, care subliniază importanța existenței unor norme armonizate la nivelul Uniunii în acest domeniu, pentru a se asigura buna funcționare a pieței interne și pentru a se evita, printre altele, perturbările legate de programarea operațiunilor de transport și de funcționarea sistemelor de informare și comunicare, costurile mai ridicate pentru comerțul transfrontalier sau productivitatea mai scăzută în privința bunurilor și serviciilor. Dovezile nu clarifică dacă beneficiile generate de măsurile referitoare la ora de vară depășesc inconvenientele legate de schimbarea orei de două ori pe an.

(3) Norme armonizate la nivelul Uniunii trebuie să asigure buna funcționare a pieței interne, cu o viziune pe termen lung și previzibilitate, și să evite, printre altele, perturbările legate de programarea operațiunilor de transport și de funcționarea sistemelor de informare și comunicare, costurile mai ridicate pentru comerțul transfrontalier sau productivitatea mai scăzută în privința bunurilor și serviciilor, aspecte cu un impact semnificativ asupra bunei funcționări a pieței interne, a activităților comerciale și a vieții cetățenilor. Dovezile nu sunt concludente că nu ar exista beneficii semnificative legate de schimbarea orei de două ori pe an, deși numeroase studii științifice, inclusiv studiul Serviciului de Cercetare al Parlamentului European din octombrie 2017 privind măsurile UE referitoare la ora de vară în temeiul Directivei 2000/84/CE, indică existența unor efecte negative asupra sănătății umane, în special în cazul anumitor grupuri, precum copiii și persoanele în vârstă, și sugerează existența unei legături cu bolile cardiovasculare prin cronodisrupție internă. Din punct de vedere economic, schimbarea de două ori pe an presupune costuri și sarcini administrative suplimentare pentru multe sectoare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Este în curs o dezbatere publică aprinsă privind măsurile referitoare la ora de vară, iar unele state membre și-au exprimat deja preferința de a renunța la aplicarea acestor măsuri. Având în vedere aceste evoluții, este necesar să se asigure în continuare buna funcționare a pieței interne și să se evite orice perturbare semnificativă a acesteia, cauzată de divergențe între statele membre în acest domeniu. Prin urmare, este oportun să se renunțe în mod coordonat la măsurile referitoare la ora de vară.

(4) O consultare publică privind măsurile referitoare la ora de vară, organizată de Comisie în perioada iulie-august 2018, a primit 4,6 milioane de răspunsuri, cel mai mare număr primit vreodată la o consultare a Comisiei, și a indicat că cetățenii preferă să se renunțe la schimbarea orei de două ori pe an. De asemenea, unele state membre și-au exprimat deja preferința de a renunța la aplicarea acestor măsuri. Având în vedere aceste evoluții, este necesar să se asigure în continuare buna funcționare a pieței interne și să se evite orice perturbare semnificativă a acesteia, cauzată de divergențe între statele membre în acest domeniu. Prin urmare, este oportun să se renunțe în mod coordonat la măsurile referitoare la ora de vară.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului fiecărui stat membru de a decide ora standard sau orele standard pentru teritoriile aflate sub jurisdicția sa și care intră în domeniul de aplicare teritorială a tratatelor, precum și modificările ulterioare ale orei sau orelor respective. Cu toate acestea, pentru a se garanta că aplicarea măsurilor referitoare la ora de vară doar de către unele state membre nu perturbă funcționarea pieței interne, statele membre ar trebui să se abțină de la schimbarea orei standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția lor din motive legate de schimbările sezoniere, prezentând această schimbare ca fiind o schimbare a zonei de fus orar. Mai mult, pentru limitarea la minimum a perturbărilor, printre altele în sectorul transportului, în cel al comunicațiilor și în alte sectoare implicate, statele membre ar trebui să notifice Comisiei în timp util intenția lor de a-și schimba propria oră standard și să aplice, ulterior, schimbările notificate. Pe baza notificării respective, Comisia ar trebui să informeze toate celelalte state membre, astfel încât acestea să poată lua toate măsurile necesare. De asemenea, Comisia ar trebui să informeze publicul larg și părțile interesate, publicând informațiile respective.

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului fiecărui stat membru, în conformitate cu principiul subsidiarității, de a decide ora standard sau orele standard pentru teritoriile aflate sub jurisdicția sa și care intră în domeniul de aplicare teritorială a tratatelor, precum și modificările ulterioare ale orei sau orelor respective. Pentru a limita la minimum perturbările funcționării pieței interne legate, printre altele, de sectorul transportului, cel al comunicațiilor și alte sectoare implicate, dar și pentru a permite coordonarea, statele membre ar trebui să notifice Comisiei până la 1 aprilie 2020 intenția lor de a-și schimba propria oră standard. Pe baza notificării respective, Comisia ar trebui să informeze toate celelalte state membre, publicul larg și părțile interesate, publicând informațiile respective în mod corespunzător și în timp util. De asemenea, ar trebui să evalueze impactul schimbărilor preconizate ale orei standard asupra funcționării pieței interne și să desfășoare o analiză efectuată de experți pe această temă, ținând seama de aspecte legate de natură, de sănătate și sociale, precum și de diferențele geografice dintre statele membre.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 5 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Pentru a asigura punerea în aplicare armonizată a prezentei directive, statele membre ar trebui să își coordoneze în prealabil deciziile privind orele standard preconizate. Prin urmare, Comisia ar trebui să instituie un mecanism de coordonare cu scopul de a asigura o abordare armonizată și coordonată în privința măsurilor referitoare la oră în întreaga Uniune. Mecanismul de coordonare ar trebui să fie format dintr-un reprezentant desemnat al fiecărui stat membru și dintr-un reprezentant al Comisiei.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Prin urmare, este necesar să se renunțe la armonizarea perioadei vizate de măsurile referitoare la ora de vară prevăzute în Directiva 2000/84/CE, să se introducă norme comune care să împiedice statele membre să aplice sisteme diferite și sezoniere referitoare la oră prin schimbarea propriei ore standard mai mult de o dată pe an, precum și să se stabilească obligația de notificare a schimbărilor dorite ale orei standard. Obiectivul prezentei directive este de a contribui în mod hotărât la buna funcționare a pieței interne și, în consecință, temeiul ar trebui să fie articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, interpretat în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(6) Prin urmare, este necesar să se renunțe la armonizarea perioadei vizate de măsurile referitoare la ora de vară prevăzute în Directiva 2000/84/CE și să se introducă norme comune care să împiedice statele membre să aplice sisteme diferite și sezoniere referitoare la oră. Obiectivul prezentei directive este de a contribui în mod hotărât la buna funcționare a pieței interne și, în consecință, temeiul ar trebui să fie articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, interpretat în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 6 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Trecerea la un nou sistem orar lipsit de schimbări sezoniere va genera costuri legate de tranziție, în special în ceea ce privește sistemele informatice din sectorul transporturilor și din alte sectoare. Pentru a reduce în mod semnificativ costurile de tranziție, este necesară o perioadă de timp rezonabilă pentru pregătirea punerii în aplicare a prezentei directive.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice de la 1 aprilie 2019, astfel încât ultima perioadă de vară care face obiectul dispozițiilor din Directiva 2000/84/CE ar trebui să înceapă, în fiecare stat membru, la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 31 martie 2019. Statele membre care, după respectiva perioadă de vară, intenționează să adopte o oră standard corespunzătoare orei aplicate pe durata sezonului de iarnă în conformitate cu Directiva 2000/84/CE ar trebui să își modifice ora standard la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 27 octombrie 2019, astfel încât schimbările similare și de durată aplicate în diverse state membre să aibă loc simultan. Este de dorit ca statele membre să ia în mod concertat deciziile referitoare la orele standard pe care le vor aplica din 2019.

(7) În vederea asigurării unei armonizări concertate și coordonate a orei standard în conformitate cu obiectivul prezentei directive, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește amânarea datei de aplicare a prezentei directive atunci când măsurile referitoare la oră ar avea potențialul de a perturba grav buna funcționare a pieței interne. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

 

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 7 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Statele membre ar trebui să se coordoneze între ele în ceea ce privește orele standard pentru care optează, care ar trebui să fie cât mai armonizate posibil între statele membre, pentru a se evita apariția unor fusuri orare excesiv de diferite în UE, astfel încât să se asigura buna funcționare a pieței interne și predictibilitatea acesteia pentru cetățeni, consumatori și sectoarele vizate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Considerentul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui monitorizată. Rezultatele acestei monitorizări ar trebui prezentate de Comisie într-un raport către Parlamentul European și Consiliu. Raportul respectiv ar trebui să fie bazat pe informațiile puse la dispoziția Comisiei de către statele membre în timp util pentru a permite prezentarea raportului la momentul specificat.

(8) Punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui monitorizată. Rezultatele acestei monitorizări ar trebui prezentate de Comisie într-un raport suficient fundamentat către Parlamentul European și Consiliu. Raportul respectiv ar trebui să fie bazat pe informațiile puse la dispoziția Comisiei de către statele membre în timp util pentru a permite prezentarea raportului la momentul specificat.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În pofida alineatului (1), statele membre pot încă să aplice o schimbare sezonieră a orei sau a orelor lor standard în 2019, cu condiția să facă acest lucru la ora 1:00 a.m., ora universală coordonată, a datei de 27 octombrie 2019. Statele membre notifică această decizie în conformitate cu articolul 2.

2. În pofida alineatului (1), statele membre pot încă să aplice o schimbare sezonieră a orei lor standard. Statele membre notifică această decizie în conformitate cu articolul 2.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Fără a aduce atingere articolului 1, dacă un stat membru decide să își schimbe ora sau orele standard pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția sa, statul membru respectiv notifică acest lucru Comisiei cu cel puțin 6 luni înaintea datei intrării în vigoare a schimbării. Dacă a făcut o astfel de notificare și nu a retras-o cu cel puțin 6 luni înaintea datei vizate pentru schimbare, statul membru aplică schimbarea respectivă.

1. Comisia instituie un mecanism de coordonare cu scopul de a asigura o abordare armonizată și coordonată în privința măsurilor referitoare la oră în întreaga Uniune. Mecanismul de coordonare este format dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru și dintr-un reprezentant al Comisiei.

2. În termen de 1 lună de la notificare, Comisia informează celelalte state membre cu privire la respectiva notificare și publică informațiile în cauză în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2. Statele membre notifică Comisiei intențiile lor în conformitate cu articolul 1 până la 1 aprilie 2020. Fără nicio întârziere, mecanismul de coordonare discută și evaluează impactul potențial al schimbării preconizate asupra funcționării pieței interne, cu scopul de a evita perturbări semnificative.

 

3. În cazul în care, pe baza evaluării menționate la alineatul (2), Comisia consideră că o schimbare preconizată va perturba în mod semnificativ funcționarea pieței interne, aceasta informează statul membru în cauză.

 

4. Cel târziu până la 31 octombrie 2020, statele membre decid dacă își mențin sau nu intenția. În acest sens, furnizează o explicație detaliată a modului în care va aborda impactul negativ al schimbării asupra funcționării pieței interne.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 2 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2a

 

1. Comisia, în strânsă cooperare cu mecanismul de coordonare menționat la articolul 2, monitorizează îndeaproape măsurile referitoare la oră preconizate din întreaga Uniune.

 

2. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 2b pentru a amâna data de aplicare a prezentei directive, cu cel mult 12 luni, în cazul în care constată că măsurile referitoare la oră preconizate, astfel cum au fost notificate de statele membre, au potențialul de a perturba grav funcționarea pieței interne.

 

3. Atunci când este necesar din motive imperioasă de urgență, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 2c.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Propunere de directivă</DocAmend>

<Article>Articolul 2 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul