Postup : 2018/0332(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0169/2019

Predkladané texty :

A8-0169/2019

Rozpravy :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0225

SPRÁVA     ***I
PDF 450kWORD 184k
7.3.2019
PE 629.635v02-00 A8-0169/2019

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajkyňa: Marita Ulvskog

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 STANOVISKO Výboru pre petície
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0639),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0408/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...(1),

–  so zreteľom na výsledky online konzultácií, ktoré Európska komisia uskutočnila medzi 4. júlom 2018 a 16. augustom 2018,

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre právne veci a Výboru pre petície (A8-0169/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Členské štáty sa v minulosti rozhodli zaviesť úpravu letného času na vnútroštátnej úrovni. Preto bolo pre fungovanie vnútorného trhu dôležité, aby sa v celej Únii stanovil spoločný dátum a čas začiatku a konca obdobia letného času. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES21 všetky členské štáty v súčasnosti uplatňujú úpravu letného času od poslednej nedele v marci do prvej nedele v októbri toho istého roka.

(1)  Členské štáty sa v minulosti rozhodli zaviesť úpravu letného času na vnútroštátnej úrovni. Preto bolo pre fungovanie vnútorného trhu dôležité, aby sa v celej Únii stanovil spoločný dátum a čas začiatku a konca obdobia letného času s cieľom skoordinovať zmenu času v jednotlivých členských štátoch. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES21 všetky členské štáty v súčasnosti dvakrát ročne uplatňujú sezónne zmeny času. Štandardný čas sa v poslednú nedeľu v marci mení na letný čas, ktorý sa uplatňuje do prvej nedele v októbri toho istého roka.

__________________

__________________

21 Smernica 2000/84/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. januára 2001 o úprave letného času (Ú. v. ES L 31, 2.2.2001, s. 21).

21 Smernica 2000/84/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. januára 2001 o úprave letného času (Ú. v. ES L 31, 2.2.2001, s. 21).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. februára 2018 požiadal Komisiu, aby preskúmala úpravu letného času stanovenú v smernici 2000/84/ES a podľa potreby skoncipovala návrh jej revízie. Ďalej v ňom potvrdil zásadnú potrebu zachovania harmonizovanej koncepcie časovej úpravy na celom území Únie.

(2)  Európsky parlament na základe viacerých petícií, iniciatív občanov a parlamentných otázok vo svojom uznesení z 8. februára 2018 požiadal Komisiu, aby dôkladne preskúmala úpravu letného času stanovenú v smernici 2000/84/ES a podľa potreby skoncipovala návrh jej revízie. Ďalej v ňom zdôraznil dôležitosť zachovania harmonizovanej a koordinovanej koncepcie časovej úpravy na celom území Únie, ako aj jednotného časového režimu v EÚ.

Pozmeňujúci návrh  3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia preskúmala dostupné dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť harmonizovaných pravidiel Únie v tejto oblasti v záujme zaručenia riadneho fungovanie vnútorného trhu a zabránenia, okrem iného, narušeniam časového harmonogramu dopravných operácií a fungovania komunikačných a informačných systémov, vyšším nákladom v cezhraničnom obchode či nižšej produktivite pri tovare a službách. Neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, či výhody úpravy letného času prevažujú nad nevýhodami spojenými so zmenou času dvakrát do roka.

(3)  Komisia preskúmala dostupné dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť harmonizovaných pravidiel Únie v tejto oblasti v záujme zaručenia riadneho fungovania vnútorného trhu, predvídateľnosti a dlhodobej istoty, ako aj zabránenia, okrem iného, narušeniam časového harmonogramu dopravných operácií a fungovania komunikačných a informačných systémov, vyšším nákladom v cezhraničnom obchode či nižšej produktivite pri tovare a službách.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Verejná diskusia o úprave letného času nie je nová a od zavedenia letného času bolo niekoľko iniciatív, ktorých cieľom bolo túto prax ukončiť. V niektorých členských štátoch sa uskutočnili konzultácie na vnútroštátnej úrovni a väčšina podnikov a zainteresovaných strán podporila ukončenie tejto praxe. Konzultácia, ktorú iniciovala Európska komisia, viedla k rovnakému záveru.

Odôvodnenie

Zavedenie zmeny času malo na začiatku svojich odporcov, ale súčasný návrh nadväzuje na sériu štúdií a konzultácií, ktoré do ideologickej diskusie prinášajú argumenty. V tejto súvislosti je vhodné spomenúť predchádzajúce diskusie a proces, ktorý viedol k súčasnému návrhu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b)  V tomto kontexte môže ako príklad slúžiť situácia chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí úpravu letného času pôvodne považovali za nezlučiteľnú s poľnohospodárskymi pracovnými postupmi, najmä pokiaľ ide o už aj tak veľmi skorý začiatok pracovného dňa podľa štandardného času. Rovnako prevládal názor, že zmena času dvakrát ročne sťažuje vstup výrobkov alebo zvierat na trhy. V neposlednom rade sa predpokladalo zníženie dojivosti, keďže kravy majú svoj prirodzený rytmus dojenia. Moderné poľnohospodárske zariadenia a postupy však spôsobili revolúciu v poľnohospodárstve spôsobom, vďaka ktorému už väčšina z týchto obáv nie je opodstatnená, hoci obavy týkajúce sa biorytmu zvierat, ako aj pracovných podmienok poľnohospodárov sú aj naďalej relevantné.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  O úprave letného času prebieha živá verejná diskusia a niektoré členské štáty už vyjadrili svoj záujem ukončiť uplatňovanie tejto úpravy. V súvislosti s týmito trendmi je potrebné naďalej zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zabrániť jeho citeľným narušeniam spôsobeným rozdielmi medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Preto je vhodné koordinovaným spôsobom ukončiť uplatňovanie úpravy letného času.

(4)  O úprave letného času prebieha živá verejná diskusia. Na verejnej konzultácii, ktorú usporiadala Komisia, sa zúčastnilo približne 4,6 milióna občanov, čo je najväčší počet odpovedí, aké Komisia doteraz v rámci akejkoľvek svojej konzultácie dostala. Na obavy občanov týkajúce sa zmeny času dvakrát ročne poukázalo aj niekoľko iniciatív občanov a niektoré členské štáty sa už vyjadrili, že uprednostňujú ukončenie uplatňovania tejto úpravy letného času. V súvislosti s týmito trendmi je potrebné naďalej zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zabrániť jeho citeľným narušeniam spôsobeným rozdielmi medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Preto je vhodné koordinovaným a harmonizovaným spôsobom ukončiť uplatňovanie úpravy letného času.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Chronobiológia ukazuje, že na biorytmus ľudského tela vplýva každá zmena času, čo môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí. Nedávne vedecké dôkazy jasne naznačujú súvislosť medzi zmenou času a kardiovaskulárnymi ochoreniami, zápalovými ochoreniami imunitného systému alebo vysokým tlakom, čo súvisí s narušením cirkadiálneho cyklu. Niektoré skupiny obyvateľov, ako sú deti a starší ľudia, sú na tieto zmeny obzvlášť citlivé. V záujme ochrany zdravia verejnosti je preto vhodné sezónne zmeny času ukončiť.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Územia členských štátov okrem ich zámorských území sú zoskupené v troch rôznych časových pásmach alebo štandardných časoch, t. j. UTC, UTC +1 a UTC +2. Veľké rozšírenie Európskej únie zo severu na juh znamená, že účinky denného svetla sa v rámci Únie líšia. Preto je dôležité, aby členské štáty pred zmenou svojho časového pásma zvážili geografické aspekty času, t. j. prirodzené časové pásma a geografickú polohu. Členské štáty by mali uskutočniť konzultácie s občanmi a príslušnými zainteresovanými stranami, skôr než sa rozhodnú zmeniť svoje časové pásma.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4c)  Počet iniciatív občanov poukázal na obavy občanov, pokiaľ ide o zmenu času dvakrát ročne, a členským štátom by sa mal poskytnúť čas a príležitosť na vykonanie vlastných verejných konzultácií a posúdení vplyvu s cieľom lepšie pochopiť dôsledky ukončenia sezónnych zmien času vo všetkých regiónoch.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4d)  Letný čas, resp. úspora denného svetla, priniesol zdanlivo neskorší západ slnka počas letných mesiacov. V mysliach mnohých občanov EÚ je leto synonymom dostupnosti slnečného svetla až do neskorého večera. Návrat k „štandardnému“ času by viedol k tomu, že v lete by slnko zapadalo o hodinu skôr, pričom by sa skrátilo obdobie v roku, keď je k dispozícii denné svetlo aj v neskorý večer.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4e)  V mnohých štúdiách sa skúmala súvislosť medzi prechodom na letný čas a rizikom srdcového infarktu, narušeným biorytmom, nedostatkom spánku, znížením koncentrácie a pozornosti, zvýšeným rizikom nehôd, nižšou mierou celkovej životnej spokojnosti či dokonca mierou samovrážd. Dlhšie trvanie denného svetla, čas strávený vonku po práci alebo po škole a vystavenie slnečnému svetlu má však jednoznačne niekoľko pozitívnych dlhodobých účinkov na celkovú pohodu človeka.

Pozmeňujúci návrh  12

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4f)  Sezónne zmeny času majú nepriaznivý vplyv aj na dobré životné podmienky zvierat, čo sa prejavuje v poľnohospodárstve, napríklad poklesom produkcie kravského mlieka.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 g (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4g)  Všeobecne sa predpokladá, že sezónne zmeny času prinášajú úsporu energie. Bol to aj hlavný dôvod, pre ktorý boli v minulom storočí pôvodne zavedené. Z výskumov však vyplýva, že hoci sezónne zmeny času môžu nepatrným spôsobom prispievať k znižovaniu spotreby energie v Únii ako celku, neplatí to pre všetky členské štáty. Úspora energie na osvetlenie prechodom na letný čas môže byť tiež prevážené zvýšením spotreby energie na vykurovanie. Výsledky sa navyše ťažko interpretujú, keďže sú silne ovplyvnené externými faktormi, ako sú meteorológia, správanie užívateľov energie alebo prebiehajúca transformácia v oblasti energetiky.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Touto smernicou by nemalo byť dotknuté právo každého členského štátu rozhodovať o štandardnom čase alebo časoch na územiach pod jeho právomocou, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť zmlúv, ani o jeho ďalších zmenách. Avšak s cieľom zabezpečiť, aby úprava letného času uplatňovaná len v niektorých členských štátoch nenarúšala fungovanie vnútorného trhu, by členské štáty nemali meniť štandardný čas na územiach pod svojou právomocou z dôvodu sezónnej zmeny, aj keby takúto zmenu prezentovali ako zmenu časového pásma. Navyše, s cieľom minimalizovať narušenia okrem iného v doprave, komunikáciách a iných dotknutých sektoroch, mali by Komisii v náležitom predstihu oznámiť svoj úmysel zmeniť svoj štandardný čas a následne uplatniť oznámené zmeny. Komisia by mala na základe uvedeného oznámenia informovať všetky ostatné členské štáty, aby mohli prijať všetky potrebné opatrenia. Takisto by mala informovať širokú verejnosť a zainteresované strany a na tento účel danú informáciu uverejniť.

(5)  Touto smernicou by nemalo byť dotknuté právo každého členského štátu rozhodovať o štandardnom čase alebo časoch na územiach pod jeho právomocou, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť zmlúv, ani o jeho ďalších zmenách. Avšak s cieľom zabezpečiť, aby úprava letného času uplatňovaná len v niektorých členských štátoch nenarúšala fungovanie vnútorného trhu, by členské štáty nemali meniť štandardný čas na územiach pod svojou právomocou z dôvodu sezónnej zmeny, aj keby takúto zmenu prezentovali ako zmenu časového pásma. Navyše, s cieľom minimalizovať narušenia okrem iného v doprave, komunikáciách a iných dotknutých sektoroch, by Komisiu mali najneskôr do 1. apríla 2020 informovať o tom, že v poslednú októbrovú nedeľu roku 2021 majú v úmysle zmeniť svoj štandardný čas.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Preto je potrebné ukončiť harmonizáciu obdobia, na ktoré sa vzťahuje úprava letného času podľa smernice 2000/84/ES, a zaviesť spoločné pravidlá, ktorými sa členským štátom zabráni uplatňovať rôzne sezónne časové úpravy prostredníctvom zmeny svojho štandardného času viac ako jedenkrát za rok, ako aj stanoviť povinnosť oznámiť plánované zmeny štandardného času. Cieľom tejto smernice je rozhodujúcim spôsobom prispieť k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a z toho dôvodu by mala byť založená na článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako sa vykladá v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

(6)  Preto je potrebné ukončiť harmonizáciu obdobia, na ktoré sa vzťahuje úprava letného času podľa smernice 2000/84/ES, a zaviesť spoločné pravidlá, ktorými sa členským štátom zabráni uplatňovať rôzne sezónne časové úpravy prostredníctvom zmeny svojho štandardného času viac ako jedenkrát za rok. Cieľom tejto smernice je rozhodujúcim spôsobom prispieť k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu, a preto by mala byť založená na článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako sa vykladá v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Rozhodnutiu o tom, ktorý štandardný čas uplatňovať v každom členskom štáte, musia predchádzať konzultácie a štúdie, ktoré zohľadnia preferencie občanov, geografické a regionálne rozdiely, štandardné pracovné podmienky a iné faktory, ktoré sú v súvislosti s daným štátom relevantné. Členské štáty by preto mali mať dostatok času na to, aby zanalyzovali vplyv návrhu a vybrali riešenie, ktoré prinesie ich obyvateľstvu najväčší osoh, pričom sa zohľadní dobré fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b)  Zmena času, ktorá nesúvisí so sezónnymi zmenami, povedie k nákladom na prechod, najmä pokiaľ ide o informačné systémy v doprave a v ďalších sektoroch. Aby sa výrazne znížili náklady na prechod, je na vykonávanie tejto smernice potrebná primeraná lehota na prípravu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Táto smernica by sa mala uplatňovať od 1. apríla 2019, aby posledné obdobie letného času podľa pravidiel smernice 2000/84/ES vo všetkých členských štátoch začalo 31. marca 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty, ktoré po uvedenom období letného času plánujú prijať štandardný čas zodpovedajúci času v zimnom ročnom období v súlade so smernicou 2000/84/ES, by mali zmeniť svoj štandardný čas 27. októbra 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času, aby sa podobné a trvalé zmeny v rôznych členských štátoch vykonali súčasne. Je žiaduce, aby členské štáty prijali rozhodnutia o štandardnom čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať od roku 2019, koordinovaným spôsobom.

(7)  Táto smernica by sa mala uplatňovať od 1. apríla 2021, aby sa posledné obdobie letného času podľa pravidiel smernice 2000/84/ES vo všetkých členských štátoch začalo v poslednú marcovú nedeľu roku 2021 o 1.00 h ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty, ktoré po uvedenom období letného času plánujú prijať štandardný čas zodpovedajúci času v zimnom ročnom období v súlade so smernicou 2000/84/ES, by mali zmeniť svoj štandardný čas v poslednú októbrovú nedeľu roku 2021 o 1.00 h ráno koordinovaného svetového času, aby sa podobné a trvalé zmeny v rôznych členských štátoch vykonali súčasne. Je žiaduce, aby členské štáty prijali rozhodnutia o štandardnom čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať od roku 2021, koordinovaným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Členské štáty by na účely zabezpečenia harmonizovaného vykonávania tejto smernice mali navzájom spolupracovať a rozhodnutia o plánovanej úprave času prijímať zosúladeným a koordinovaným spôsobom. Na tento účel by sa malo zriadiť koordinačné grémium pozostávajúce z jedného určeného zástupcu každého členského štátu a jedného zástupcu Komisie. Koordinačné grémium by malo prerokovať a posúdiť možný vplyv každého plánovaného rozhodnutia o štandardnom čase daného členského štátu na fungovanie vnútorného trhu, aby sa tak predišlo výrazným narušeniam.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Komisia by mala posúdiť, či plánovaná úprava času v jednotlivých členských štátoch má potenciál významne a trvalo brániť riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. Pokiaľ príslušné členské štáty na základe tohto posúdenia svoju plánovanú úpravu času neprehodnotia, Komisia by mala mať možnosť odložiť dátum začatia uplatňovania tejto smernice o maximálne 12 mesiacov a v prípade potreby predložiť legislatívny návrh. Na tento účel, ako aj s cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie tejto smernice, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o odloženie dátumu začatia uplatňovania tejto smernice o maximálne 12 mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty uplatniť ešte jednu sezónnu zmenu svojho štandardného času alebo časov v roku 2019 za predpokladu, že tak urobia 27. októbra 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty oznámia dané rozhodnutie v súlade s článkom 2.

2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty uplatniť jednu sezónnu zmenu svojho štandardného času alebo časov v roku 2021, za predpokladu, že tak urobia v poslednú októbrovú nedeľu uvedeného roku o 1.00 h ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty oznámia toto rozhodnutie Komisii najneskôr do 1. apríla 2020.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 1, ak sa členský štát rozhodne zmeniť svoj štandardný čas alebo časy na akomkoľvek území pod svojou právomocou, oznámi túto skutočnosť Komisii najneskôr šesť mesiacov pred tým, ako daná zmena nadobudne právoplatnosť. Ak členský štát takúto skutočnosť oznámil a dané oznámenie nestiahol najneskôr šesť mesiacov pred dátumom plánovanej zmeny, členský štát predmetnú zmenu uplatní.

1.  Týmto sa zriaďuje koordinačné grémium s cieľom zabezpečiť harmonizovaný a koordinovaný prístup k úprave času v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o ňom informuje ostatné členské štáty a uverejní danú informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Koordinačné grémium pozostáva z jedného určeného zástupcu každého členského štátu a jedného zástupcu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak členský štát oznámi Komisii svoje rozhodnutie podľa článku 1 ods. 2, koordinačné grémium zvolá členské štáty, aby posúdili a prediskutovali potenciálny vplyv plánovanej zmeny na fungovanie vnútorného trhu s cieľom predísť výrazným narušeniam.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Ak sa Komisia na základe posúdenia uvedeného v odseku 2a domnieva, že plánovaná zmena bude mať podstatný vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu, informuje o tom oznamujúci členský štát.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Oznamujúci členský štát sa najneskôr do 31. októbra 2020 rozhodne, či zachová svoj zámer alebo nie. Ak sa oznamujúci členský štát rozhodne zachovať svoj zámer, poskytne podrobné vysvetlenie toho, ako bude riešiť negatívny vplyv príslušnej zmeny na fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia Európskemu parlamentu a Rade podá správu o vykonávaní tejto smernice najneskôr do 31. decembra 2024.

1.  Komisia najneskôr do 31. decembra 2025 predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o uplatňovaní a vykonávaní tejto smernice, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh na jej preskúmanie na základe dôkladného posúdenia vplyvu za účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty Komisii poskytnú relevantné informácie najneskôr do 30. apríla 2024.

2.  Členské štáty Komisii poskytnú relevantné informácie najneskôr do 30. apríla 2025.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 1. apríla 2019 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

1.  Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 1. apríla 2021 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 1. apríla 2019.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 1. apríla 2021.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

1. Komisia v úzkej spolupráci s koordinačným grémiom uvedeným v článku 2 dôkladne monitoruje plánované úpravy času v celej Únii.

 

2. Ak Komisia zistí, že plánovaná úprava času, ktorú členské štáty oznámili podľa článku 1 ods. 2, má potenciál významne a trvalo brániť riadnemu fungovaniu vnútorného trhu, je splnomocnená prijímať delegované akty, pokiaľ ide o odloženie dátumu začatia uplatňovania tejto smernice o maximálne 12 mesiacov, a v prípade potreby predloží legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4b

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4a sa Komisii udeľuje na obdobie od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice] do [dátum začatia uplatňovania tejto smernice].

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. apríla 2019.

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. apríla 2021.

(1)

Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0. / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0. / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

KONTEXT

Sezónne posúvanie hodín sa v Európe používalo už v priebehu minulého storočia. Dôvody na to boli rôzne, najčastejším však bola úspora energie. Je to aj jeden z dôvodov, prečo členské štáty EÚ na pomerne dlhý čas znovu zaviedli sezónne posúvanie hodín. Súčasné právne predpisy EÚ boli zavedené v roku 2001.

Štúdie poukazujú na to, že sezónne zmeny času majú okrem iného vplyv na dopravu, vnútorný trh, poľnohospodárstvo, energetiku a verejné zdravie. Je zjavné, že pre fungovanie dopravy a vnútorného trhu v rámci EÚ je potrebný harmonizovaný systém času.

V niektorých ohľadoch však majú časové zmeny nepriaznivý vplyv. V poľnohospodárstve majú zmeny času negatívny vplyv na úrodu a na dobré životné podmienky zvierat, pretože narúšajú biorytmus dobytka, čo má napríklad vplyv na dojivosť kráv. Zmeny času majú negatívny vplyv aj na verejné zdravie, pričom najviac ovplyvňujú deti a starších ľudí. Zo štúdií takisto vyplýva, že v dôsledku zmeny času sa znižuje celková pohoda človeka a že ľudia trpia narušením svojho cirkadiálneho cyklu, zhoršením kvality spánku a únavou. V odvetví energetiky už nie sú výhody zmeny času takmer vôbec zrejmé.

O sezónnych zmenách času sa v posledných rokoch diskutovalo čoraz častejšie, čo sa prejavilo aj v iniciatívach občanov adresovaných národným parlamentom a Európskemu parlamentu.

Vo februári 2018 prijal Európsky parlament uznesenie, v ktorom Komisiu vyzval, aby preskúmala smernicu o sezónnych zmenách času a v prípade potreby ju zrevidovala.

V lete 2018 Komisia usporiadala otvorenú konzultáciu, na základe ktorej bolo prijatých približne 4,6 milióna odpovedí, z ktorých bolo 84 % za zrušenie sezónnych zmien času.

Komisia predložila návrh na revíziu smernice o sezónnych zmenách času v septembri 2018. Navrhuje v ňom zrušenie zmeny času od 1. apríla 2019, pričom členským štátom by sa umožnilo zvoliť si vlastný štandardný čas.

STANOVISKO SPRAVODAJKYNE

Spravodajkyňa víta diskusiu o sezónnych zmenách času. Vyjadruje zároveň potešenie nad tým, že otvorený konzultačný postup Komisie týkajúci sa posúvania hodín zaujal verejnosť natoľko, že bolo prijatých približne 4,6 milióna odpovedí. Keďže sezónne posunutie hodín vplýva na mnohých občanov, spravodajkyňa považuje za pozitívne, že diskusia viedla aj k revízii smernice.

Spravodajkyňa podporuje návrh Komisie zrušiť sezónne posúvanie hodín. Domnieva sa však, že je trochu predčasný, keďže pred vypracovaním návrhu na revíziu smernice nebolo vykonané riadne posúdenie vplyvu. Otvorená konzultácia Komisie navyše prebiehala relatívne krátko, t. j. osem týždňov namiesto obvyklých dvanástich. Je to poľutovaniahodné, pretože posúdenie vplyvu legislatívnych návrhov je dôležitým prostriedkom, ako poskytnúť tvorcom politiky dostatočné informácie na to, aby na nich mohli založiť svoje konečné rozhodnutie.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie dopravy a vnútorného trhu spravodajkyňa považuje za nevyhnutné, aby sa v rámci celej EÚ zaviedol harmonizovaný systém času. Považuje však zároveň za dôležité, aby si členské štáty ponechali právomoc určiť vlastný štandardný čas na vnútroštátnej úrovni. Spravodajkyňa preto v záujme zabezpečenia riadneho fungovania dopravy a vnútorného trhu nabáda členské štáty, aby koordinovali svoju činnosť týkajúcu sa voľby časového pásma a štandardného času. Koordinácia takýchto rozhodnutí by mohla prebiehať prostredníctvom výmeny informácií medzi zodpovednými kontaktnými miestami pôsobiacimi v členských štátoch vo forme siete.

Spravodajkyňa podporuje návrh Komisie, aby členské štáty pred vykonaním akýchkoľvek zmien týkajúcich sa štandardného času informovali Komisiu. Tie isté informácie by sa však mali zároveň poskytnúť aj členským štátom. Koordinovanú výmenu informácií môže uľahčiť sieť zodpovedných kontaktných miest v členských štátoch, ako ju navrhuje spravodajkyňa.

Vzhľadom na to, že pre riadne fungovanie dopravy a vnútorného trhu je potrebná predvídateľnosť a dlhodobý výhľad, sa spravodajkyňa domnieva, že je primerané, aby členský štát informoval Komisiu a ostatné členské štáty o plánovanej zmene svojho štandardného času, a to 18 mesiacov pred zavedením takejto zmeny.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie dopravy a vnútorného trhu spravodajkyňa považuje za vhodné, aby sa namiesto určenia konkrétneho dátumu nadobudnutia účinnosti smernice stanovila lehota na jej transpozíciu v trvaní dvoch rokov od dátumu jej prijatia. Spravodajkyňa sa však zároveň domnieva, že táto smernica by sa mala prijať čo najskôr.


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (25.2.2019)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bolesław G. Piecha

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V priebehu posledných rokov bola úprava letného času jednou z najviac diskutovaných otázok. Na základe množstva žiadostí občanov, Európskeho parlamentu a niektorých členských štátov EÚ Komisia rozhodla, že fungovanie súčasnej úpravy letného času v EÚ preskúma a posúdi, či by sa mala zmeniť.

Úprava letného času v EÚ znamená, že hodiny sa vo všetkých členských štátoch dvakrát ročne posúvajú, aby sa zohľadnila meniaca sa dĺžka dostupnosti denného svetla v jednotlivých ročných obdobiach. Hodiny sa poslednú marcovú nedeľu ráno posúvajú o jednu hodinu dopredu a poslednú októbrovú nedeľu ráno sa o jednu hodinu posúvajú opäť dozadu, aby sa vrátili k štandardnému času.

Spektrum zdravotných problémov, ktoré súvisia so zmenou na letný čas, je široké a zahŕňa krátkodobé (t. j. v dňoch po zmene času) a dlhodobé vplyvy a táto zmena má pozitívne aj negatívne účinky. Reálny vplyv narušenia biorytmu v dôsledku zmeny času na ľudské zdravie je však stále nejasný a vyžaduje si ďalšie dôkladné preskúmanie procesu prispôsobovania sa zmene času.

Počas verejnej konzultácie o úprave letného času väčšina respondentov (76 %) uviedla, že má negatívne skúsenosti s prechodom zo zimného času na letný. Spomedzi týchto odpovedí sa 43 % vzťahovalo na zdravotné problémy a ťažkosti, zatiaľ čo 20 % z nich poukazovalo na nedostatočnú úsporu energie.

Vzhľadom na tieto negatívne skúsenosti Komisia rozhodla, že sa bude zaoberať potenciálnymi nepriaznivými vplyvmi letného času na zdravie, ktoré boli predmetom mnohých štúdií a diskusií. V niektorých štúdiách sa skúma súvislosť medzi prechodom na letný čas a rizikom srdcového infarktu, narušeným biorytmom, nedostatkom spánku, znížením koncentrácie a pozornosti, zvýšeným rizikom nehôd, nižšou mierou celkovej spokojnosti či dokonca mierou samovrážd.

Napriek tomu, že zoznam možných negatívnych účinkov je dlhý, niektoré štúdie jasne potvrdzujú pozitívne dlhodobé účinky na celkovú pohodu človeka vďaka dlhšiemu trvaniu denného svetla, času strávenému vonku po práci alebo po škole a vystaveniu slnečnému svetlu.

A hoci novú iniciatívu Komisie vítam a súhlasím s niektorými možnými vplyvmi úpravy letného času v EÚ na zdravie, mala by sa členským štátom ponechať v otázke zmeny času možnosť voľby v závislosti od ich záujmov.

Z tohto dôvodu mám v úmysle upozorniť na niektoré aspekty tohto návrhu týkajúce sa zdravia, pričom uvádzam i niekoľko pozitívnych a negatívnych prvkov, ktoré by sa mohli zvážiť, pričom sa však zdržím diktovania členským štátom, ako by mali v tejto veci rozhodnúť. Rád by som, samozrejme, vyjadril pozitívny postoj k návrhu Komisie, ale aby sme dodržali súlad so zásadou subsidiarity v oblasti zdravotnej politiky, mali by sme členským štátom umožniť, aby harmonizovaným spôsobom prijali vlastné rozhodnutia.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že aj keby sme mali prijať jednoznačné konečné rozhodnutie, najmä vzhľadom na skutočnosť, že toto volebné obdobie sa blíži ku koncu, musíme zvážiť empirické dôkazy, ktoré máme v súvislosti so zdravotnými otázkami k dispozícii. Ani skutočná a úprimná úvaha a zhromažďovanie všetkých dostupných údajov o tomto konkrétnom spise nám však neuľahčí prijať rozhodnutie jasne podložené vedecky preukázanými argumentmi. Som pevne presvedčený, že by sme mali prejaviť svoj úmysel dokončiť započatú prácu, keďže európski občania v tejto veci jasne vyjadrili svoju vôľu; musíme však zároveň pripustiť, že máme očividné obmedzenia – nedostatočné empirické údaje a chýbajúca spoločná pozícia členských štátov. Z týchto dôvodov sa zdá byť vhodné, aby sme zvážili odloženie prebiehajúcich rokovaní na trochu neskorší termín, vďaka čomu budeme môcť pracovať s konkrétnejšími údajmi a členské štáty nám dajú jasnejší signál, na základe ktorého budeme schopní lepšie naplniť ich stále nesplnené očakávania.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia preskúmala dostupné dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť harmonizovaných pravidiel Únie v tejto oblasti v záujme zaručenia riadneho fungovanie vnútorného trhu a zabránenia, okrem iného, narušeniam časového harmonogramu dopravných operácií a fungovania komunikačných a informačných systémov, vyšším nákladom v cezhraničnom obchode či nižšej produktivite pri tovare a službách. Neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, či výhody úpravy letného času prevažujú nad nevýhodami spojenými so zmenou času dvakrát do roka.

(3)  Komisia preskúmala dostupné dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť harmonizovaných pravidiel Únie v tejto oblasti v záujme zaručenia riadneho fungovania vnútorného trhu, dlhodobosti a predvídateľnosti s cieľom zabrániť okrem iného narušeniam časového harmonogramu dopravných operácií a fungovania komunikačných a informačných systémov, vyšším nákladom v cezhraničnom obchode či nižšej produktivite pri tovare a službách. Neexistujú úplne presvedčivé dôkazy o tom, či výhody úpravy letného času prevažujú nad nevýhodami spojenými so zmenou času dvakrát do roka a výsledky sa líšia medzi oblasťami.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Platný text

Pozmeňujúci návrh

(4)  O úprave letného času prebieha živá verejná diskusia a niektoré členské štáty už vyjadrili svoj záujem ukončiť uplatňovanie tejto úpravy. V súvislosti s týmito trendmi je potrebné naďalej zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zabrániť jeho citeľným narušeniam spôsobeným rozdielmi medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Preto je vhodné koordinovaným spôsobom ukončiť uplatňovanie úpravy letného času.

(4)  O úprave letného času prebieha živá verejná diskusia, ako je zjavné aj zo 4,6 milióna odpovedí od občanov v rámci otvorenej verejnej konzultácie Komisie, v ktorej sa väčšina vyjadrila proti súčasným sezónnym zmenám. Hlavným dôvodom na ukončenie zmien času je ich vplyv na ľudské zdravie (43 %), po ktorom nasledujú nedostatočné úspory energie (20 %). Hoci sedemdesiat percent účastníkov verejnej konzultácie pochádzalo z jedného členského štátu, niektoré členské štáty už vyjadrili svoj záujem ukončiť uplatňovanie tejto úpravy. Niektoré parlamenty taktiež vyzvali svoje vlády, aby prijali opatrenia týkajúce sa sezónnej zmeny času v EÚ. Zaviedli sa vnútroštátne legislatívne iniciatívy na zrušenie sezónnych zmien času. V súvislosti s týmito trendmi je potrebné naďalej zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zabrániť jeho citeľným narušeniam spôsobeným rozdielmi medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Preto je vhodné koordinovaným spôsobom ukončiť uplatňovanie úpravy letného času.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Územia členských štátov okrem ich zámorských území sú zoskupené v troch rôznych časových pásmach alebo štandardných časoch, t. j. UTC, UTC +1 a UTC +2. Veľké rozšírenie Európskej únie zo severu na juh znamená, že účinky denného svetla sa v rámci Únie líšia. Je preto dôležité, aby členské štáty pred zmenou svojho časového pásma zvážili geografické aspekty času, t. j. prirodzené časové pásma a geografickú polohu. Členské štáty by mali uskutočniť konzultácie s občanmi a príslušnými zainteresovanými stranami pred tým, ako sa rozhodnú zmeniť svoje časové pásma.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Letný čas, resp. úspora denného svetla, umožnil neskorší západ slnka v priebehu letných mesiacov. V mysliach mnohých občanov EÚ je leto synonymom pre dostupnosť slnečného svetla až do večera. Návrat ku „štandardnému“ času by viedol k o hodinu skorším letným západom slnka, pričom by sa skrátilo obdobie v roku, keď je k dispozícii denné svetlo aj v neskorý večer.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4c)  V mnohých štúdiách sa skúmala súvislosť medzi prechodom na letný čas a rizikom srdcového infarktu, narušeným biorytmom, nedostatkom spánku, znížením koncentrácie a pozornosti, zvýšeným rizikom nehôd, nižšou mierou celkovej životnej spokojnosti či dokonca mierou samovrážd. Dlhšie trvanie denného svetla, čas strávený vonku po práci alebo po škole a vystavenie slnečnému svetlu má však jednoznačne niekoľko pozitívnych dlhodobých účinkov na celkovú pohodu človeka.

Pozmeňujúci návrh  6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4d)  Chronobioĺogia ukazuje, že biorytmus ľudského tela je ovplyvnený každou zmenou času, ktorá môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie. Zatiaľ čo väčšine ľudí trvá prispôsobenie sa novým zmenám len niekoľko dní, určité chronotypy na to potrebujú niekoľko týždňov alebo ešte dlhšie. Niektoré skupiny, ako sú deti a starší ľudia, sú obzvlášť zraniteľné. Jarná zmena času je mimoriadne akútna, pretože niektoré štúdie naznačujú, že v prvých dvoch dňoch po zmene sa zvyšuje miera výskytu ischémie. Existuje aj prepojenie medzi zmenou času a kardiovaskulárnymi ochoreniami spojenými s narušením biologického cyklu v dôsledku zmien času.

Pozmeňujúci návrh  7

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4e)  Sezónne zmeny času majú nepriaznivý vplyv aj na dobré životné podmienky zvierat, čo je zjavné v poľnohospodárstve, napríklad v prípade produkcie kravského mlieka.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4f)  Všeobecne sa predpokladá, že sezónne zmeny času prinášajú úsporu energie. Bol to aj hlavný dôvod, pre ktorý boli v minulom storočí pôvodne zavedené. Z výskumu však vyplýva, že hoci sezónne zmeny času môžu nepatrným spôsobom prispievať k znižovaniu spotreby energie v Únii ako celku, neplatí to pre všetky členské štáty. Ušetrenie energie na osvetlenie zmenou na letný čas môže byť tiež prevážené zvýšením spotreby energie na vykurovanie. Výsledky sa navyše ťažko interpretujú, keďže sú silne ovplyvnené externými faktormi, ako sú meteorológia, správanie používateľov energie alebo prebiehajúca transformácia v oblasti energetiky.

Pozmeňujúci návrh  9

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Touto smernicou by nemalo byť dotknuté právo každého členského štátu rozhodovať o štandardnom čase alebo časoch na územiach pod jeho právomocou, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť zmlúv, ani o jeho ďalších zmenách. Avšak s cieľom zabezpečiť, aby úprava letného času uplatňovaná len v niektorých členských štátoch nenarúšala fungovanie vnútorného trhu, by členské štáty nemali meniť štandardný čas na územiach pod svojou právomocou z dôvodu sezónnej zmeny, aj keby takúto zmenu prezentovali ako zmenu časového pásma. Navyše, s cieľom minimalizovať narušenia okrem iného v doprave, komunikáciách a iných dotknutých sektoroch, mali by Komisii v náležitom predstihu oznámiť svoj úmysel zmeniť svoj štandardný čas a následne uplatniť oznámené zmeny. Komisia by mala na základe uvedeného oznámenia informovať všetky ostatné členské štáty, aby mohli prijať všetky potrebné opatrenia. Takisto by mala informovať širokú verejnosť a zainteresované strany a na tento účel danú informáciu uverejniť.

(5)  Touto smernicou by nemalo byť dotknuté právo každého členského štátu rozhodovať o štandardnom čase alebo časoch na územiach pod jeho právomocou, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť zmlúv, ani o jeho ďalších zmenách. Avšak s cieľom zabezpečiť, aby tým nedošlo k narušeniu fungovania vnútorného trhu, by sa členské štáty mali dohodnúť na možnej zmene štandardného času v spolupráci s ďalšími členskými štátmi a, ak je to možné, mali by prijať harmonizovaný prístup. S cieľom zabrániť tomu, aby úpravu letného času uplatňovali len niektoré členské štáty, by členské štáty nemali meniť štandardný čas na územiach pod svojou právomocou z dôvodu sezónnej zmeny, aj keby takúto zmenu prezentovali ako zmenu časového pásma. Navyše, s cieľom minimalizovať narušenia okrem iného v doprave, komunikáciách a iných dotknutých sektoroch, mali by Komisii v náležitom predstihu oznámiť svoj úmysel zmeniť svoj štandardný čas a následne uplatniť oznámené zmeny. Komisia by mala na základe uvedeného oznámenia informovať všetky ostatné členské štáty, aby mohli prijať všetky potrebné opatrenia. Takisto by mala informovať širokú verejnosť a zainteresované strany a na tento účel danú informáciu uverejniť bezodkladne po doručení všetkých oznámení od členských štátov.

Pozmeňujúci návrh  10

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Členské štáty by medzi sebou mali koordinovať štandardný čas, ktorý si zvolia, a ten by mal byť medzi členskými štátmi čo najviac harmonizovaný s cieľom zabrániť nadmernému množstvu rôznych časových pásiem v Únii, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie vnútorného trhu a aby bol predvídateľný pre občanov, spotrebiteľov a dotknuté odvetvia. Keďže z právneho hľadiska nie je možné členským štátom uložiť povinnosť rozhodnúť o výhradnom časovom pásme, malo by sa vynaložiť všetko úsilie na to, aby sa zabránilo zbytočným komplikáciám. Členské štáty by preto mali navzájom a spolu s Komisiou konzultovať o svojich rozhodnutiach týkajúcich sa ukončenia sezónnych zmien času. Na tento účel by mal každý členský štát určiť jedného zástupcu, ktorý bude viesť konzultácie s Komisiou a inými členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh  11

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Táto smernica by sa mala uplatňovať od 1. apríla 2019, aby posledné obdobie letného času podľa pravidiel smernice 2000/84/ES vo všetkých členských štátoch začalo 31. marca 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty, ktoré po uvedenom období letného času plánujú prijať štandardný čas zodpovedajúci času v zimnom ročnom období v súlade so smernicou 2000/84/ES, by mali zmeniť svoj štandardný čas 27. októbra 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času, aby sa podobné a trvalé zmeny v rôznych členských štátoch vykonali súčasne. Je žiaduce, aby členské štáty prijali rozhodnutia o štandardnom čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať od roku 2019, koordinovaným spôsobom.

(7)  Táto smernica by sa mala uplatňovať od 30. marca 2020, aby posledné obdobie letného času podľa pravidiel smernice 2000/84/ES vo všetkých členských štátoch začalo 31. marca 2020 o 1.00 h ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty, ktoré po uvedenom období letného času plánujú prijať štandardný čas zodpovedajúci času v zimnom ročnom období v súlade so smernicou 2000/84/ES, by mali zmeniť svoj štandardný čas 25. októbra 2020 o 1.00 h ráno koordinovaného svetového času, aby sa podobné a trvalé zmeny v rôznych členských štátoch vykonali súčasne. Je žiaduce, aby členské štáty prijali rozhodnutia o štandardnom čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať od roku 2020, koordinovaným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh  12

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty neuplatňujú sezónne zmeny svojho štandardného času alebo časov.

1.  Členské štáty neuplatňujú sezónne zmeny svojho štandardného času alebo časov.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty uplatniť jednu sezónnu zmenu svojho štandardného času alebo časov v roku 2019, za predpokladu, že tak urobia 27. októbra 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty oznámia dané rozhodnutie v súlade s článkom 2.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty uplatniť jednu sezónnu zmenu svojho štandardného času alebo časov v roku 2020, za predpokladu, že tak urobia 27. októbra 2020 o 1.00 h ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty oznámia dané rozhodnutie v súlade s článkom 2.

Pozmeňujúci návrh  13

Návrh smernice

Článok 2 – odseky 1 a 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 1, ak sa členský štát rozhodne zmeniť svoj štandardný čas alebo časy na akomkoľvek území pod svojou právomocou, oznámi túto skutočnosť Komisii najneskôr šesť mesiacov pred tým, ako daná zmena nadobudne právoplatnosť. Ak členský štát takúto skutočnosť oznámil a dané oznámenie nestiahol najneskôr šesť mesiacov pred dátumom plánovanej zmeny, členský štát predmetnú zmenu uplatní.

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 1, ak sa členský štát rozhodne zmeniť svoj štandardný čas alebo časy na akomkoľvek území pod svojou právomocou, oznámi túto skutočnosť Komisii najneskôr šesť mesiacov pred tým, ako daná zmena nadobudne právoplatnosť. Ak členský štát takúto skutočnosť oznámil a dané oznámenie nestiahol najneskôr šesť mesiacov pred dátumom plánovanej zmeny, členský štát predmetnú zmenu uplatní.

 

  Členské štáty pred prijatím rozhodnutia uvedeného v odseku 1 vedú konzultácie so všetkými ostatnými členskými štátmi. Komisia pomáha pri organizácii týchto konzultácií. Každý členský štát určí jedného zástupcu zodpovedného za konzultácie s ostatnými členskými štátmi a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh  14

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2.  Komisia do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o ňom informuje ostatné členské štáty a uverejní danú informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Komisia do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o ňom informuje ostatné členské štáty a uverejní danú informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie. Vo všeobecnosti Komisia informuje verejnosť bezodkladne po doručení všetkých oznámení od členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia Európskemu parlamentu a Rade podá správu o vykonávaní tejto smernice najneskôr do 31. decembra 2024.

1.  Komisia Európskemu parlamentu a Rade podá správu o vykonávaní tejto smernice najneskôr do 31. decembra sedem rokov po prijatí tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty Komisii poskytnú relevantné informácie najneskôr do 30. apríla 2024.

2.  Členské štáty Komisii poskytnú relevantné informácie najneskôr do 30. apríla sedem rokov po prijatí tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh  17

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 1. apríla 2019 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. marca 2020 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh  18

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 1. apríla 2019.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 30. marca 2020.

Pozmeňujúci návrh  19

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Pozmeňujúci návrh  20

Návrh smernice

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. apríla 2019.

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s účinnosťou od 30. marca 2020.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Ukončenie sezónnych zmien času

Referenčné čísla

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

13.9.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Bolesław G. Piecha

22.10.2018

Prerokovanie vo výbore

21.1.2019

 

 

 

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

9

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Christofer Fjellner, Martin Häusling, Jan Huitema, Christel Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Czesław Hoc, Olle Ludvigsson, Anthea McIntyre, Tonino Picula

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

49

+

ALDE :

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR :

Arne Gericke, Czesław Hoc, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD :

Sylvie Goddyn

ENF :

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL :

Stefan Eck, Kateřina Konečná

NI :

Zoltán Balczó

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Peter Liese, Lukas Mandl, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Mihai Ţurcanu

S&D:

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Tonino Picula, Pavel Poc, Christel Schaldemose

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Martin Häusling, Davor Škrlec

9

-

ALDE :

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis

ECR :

Anthea McIntyre

EFDD:

Julia Reid

S&D:

Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor

1

0

VERTS/ALE:

Bas Eickhout

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (19.2.2019)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Sven Schulze

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Účelom letného času je ťažiť z prirodzeného denného svetla. Posunutím času o hodinu dopredu, keď sa predlžuje svetlo na jar, sa západ slnka oddiali o túto hodinu, a to až dovtedy, kým sa čas na jeseň opäť neprestaví naspäť. Tento postup sa uplatňuje vo viac ako 60 krajinách na celom svete. V EÚ majú členské štáty dlhú tradíciu letného času (LČ) a mnohé z nich vyvinuli svoje vlastné systémy LČ. Pokusy o harmonizáciu na úrovni EÚ sa začali v 70. rokoch 20. storočia, aby sa uľahčilo efektívne fungovanie vnútorného trhu.

V súčasnosti smernica 2000/84/ES, ktorá sa má podľa návrhu zrušiť, upravuje jednotné uplatňovanie LČ v celej EÚ. Väčšina európskych tretích krajín zosúladila svoje systémy letného času so systémom letného času EÚ.

Veľa akademického výskumu sa investovalo do skúmania výhod a nevýhod LČ. Zdá sa, že letný čas je prospešný pre vnútorný trh (najmä sektor dopravy) a voľnočasové aktivity vonku, a prináša aj marginálne úspory spotreby energie. Vplyv na iné odvetvia hospodárstva je teda naďalej nejasný.

Treba pripustiť, že dostupná vedecká základňa dôkazov a stav poznatkov so zreteľom na možné pozitívne alebo negatívne dôsledky LČ sú stále veľmi obmedzené a skôr len čiastočné.

Výskum v oblasti zdravia však spája LČ s narušením ľudského biorytmu (tzv. cirkadiánneho rytmu). Z vedeckého výskumu vyplýva, že vplyv týchto zmien na ľudský biorytmus môže byť závažnejší, než sa pôvodne predpokladalo. Vedecké fakty sú dostupné len vo veľmi obmedzenom rozsahu.

Systém zmeny času dvakrát ročne občania a Európsky parlament neustále viac spochybňujú. Žiadna vláda EÚ však nepožiadala o zmenu súčasných ustanovení o LČ. Tretie krajiny, ako je Rusko alebo najnovšie Turecko, zrušili LČ s prechodnými obdobiami v trvaní piatich rokov a dlhšie.

Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. februára 2018(1) požiadal Komisiu, aby vykonala prieskum úpravy letného času stanovenej v smernici 2000/84/ES, a podľa potreby predložila návrh jej revízie.

Komisia nevykonala hodnotenie vplyvu, ale uskutočnila verejnú konzultáciu, na základe ktorej dostala približne 4,6 milióna odpovedí, čo je zatiaľ najvyšší počet odpovedí na konzultáciu Komisie, z ktorých 84 % bolo za ukončenie zmeny času dvakrát ročne a 16 % sa vyjadrilo za jej zachovanie.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je cieľom tohto stanoviska podporiť myšlienku, aby sa za určitých podmienok ukončili opatrenia týkajúce sa polročných zmien času.

Hlavnou výzvou odstránenia zmeny času dvakrát ročne je zabrániť akémukoľvek závažnému narušeniu vnútorného trhu spôsobenému rozdielmi medzi členskými štátmi v tejto oblasti a chýbajúcimi právomocami na koordináciu štandardného času na európskej úrovni.

Spravodajca požiadaný o stanovisko si uvedomuje skutočnosť, že EÚ môže ukončiť polročné zmeny času, nemá však právomoc stanoviť štandardný čas v celej EÚ.

Okrem úvah o účinkoch by zrušenie smernice o letnom čase nezrušilo automaticky letný čas v celej EÚ. Skončilo by len harmonizáciu v rámci celej EÚ a problematiku letného času by vrátilo späť do právomoci členských štátov. Členské štáty by mohli slobodne rozhodovať o svojich vlastných časových usporiadaniach: mohli by si zvoliť, že si ponechajú letný čas (v súčasnom alebo zmenenom kalendári LČ) alebo ukončia letný čas. Zrušenie letného času by v prvom kroku viedlo k celoročnému štandardnému času (tzv. zimnému času), ktorý vo svojej podstate znamená tmavšie večery na jar a v lete.

Na zavedenie celoročného letného by členské štáty technicky museli zmeniť časové pásma. Nekoordinované úpravy času jednotlivých štátov by však zrejme mali negatívny vplyv na vnútorný trh.

V každom prípade sa však treba vyhnúť nejednotnosti časových pásiem v dôsledku rozdielnych preferencií členských štátov, ktoré by chceli ponechať zimný alebo letný čas ako štandardný čas, pretože by sa tým vnútorný trh ešte viac rozdelil.

Cezhraničný obchod, doprava, komunikácia a cestovanie by sa stali zložitejšími v rámci vnútorného trhu a s tretími krajinami, čo by malo veľký vplyv na systém prevádzkových intervalov leteckého priemyslu, ktorý sa používa na koordináciu letov na najrušnejších letiskách po celom svete. Zmenu času by mohli využiť konkurenčné letecké spoločnosti tretích krajín na to, aby vytlačili európske letecké spoločnosti z trhu s cieľom získať väčší podiel na trhu mimo EÚ.

V oblasti právnej uskutočniteľnosti spravodajca výboru požiadaného o stanovisko preto navrhuje spojiť nadobudnutie účinnosti s predchádzajúcou konsenzuálnou dohodou medzi všetkými členskými štátmi EÚ na mechanizme koordinácie nového štandardného času. Najlepšie by bolo zachovať tri existujúce časové pásma. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že na tento právny predpis sa vzťahuje spolurozhodovací postup ako nástroj na dosiahnutie dohody medzi členskými štátmi. Členský štát zodpovedný za predsedníctvo Rady tento proces koordinuje.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. februára 2018 požiadal Komisiu, aby preskúmala úpravu letného času stanovenú v smernici 2000/84/ES a podľa potreby skoncipovala návrh jej revízie. Ďalej v ňom potvrdil zásadnú potrebu zachovania harmonizovanej koncepcie časovej úpravy na celom území Únie.

(2)  Na základe viacerých petícií od občanov, parlamentných otázok a verejného vypočutia v tejto veci Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. februára 2018 požiadal Komisiu, aby dôkladne preskúmala úpravu letného času stanovenú v smernici 2000/84/ES a podľa potreby skoncipovala návrh jej revízie. Ďalej v ňom zdôraznil dôležitosť zachovania harmonizovanej koncepcie časovej úpravy na celom území Únie, ako aj jednotnej štruktúry času v EÚ.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia preskúmala dostupné dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť harmonizovaných pravidiel Únie v tejto oblasti v záujme zaručenia riadneho fungovanie vnútorného trhu a zabránenia, okrem iného, narušeniam časového harmonogramu dopravných operácií a fungovania komunikačných a informačných systémov, vyšším nákladom v cezhraničnom obchode či nižšej produktivite pri tovare a službách. Neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, či výhody úpravy letného času prevažujú nad nevýhodami spojenými so zmenou času dvakrát do roka.

(3)  Komisia preskúmala dostupné dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť harmonizovaných pravidiel Únie v tejto oblasti v záujme zaručenia riadneho fungovanie vnútorného trhu, vytvorenia predvídateľnosti a dlhodobej istoty a zabránenia, okrem iného, narušeniam časového harmonogramu dopravných operácií, odvetvia energetiky a fungovania komunikačných a informačných systémov, vyšším nákladom v cezhraničnom obchode či nižšej produktivite pri tovare a službách. Prechod na nový systém času by sa mal uľahčiť prostredníctvom testovania technológiami IKT, aby sa dosiahlo účinné vykonávanie bez ďalších nákladov pre podniky a občanov. Okrem toho, hoci vedecké dôkazy zatiaľ nie sú úplne presvedčivé, nedávne vedecké štúdie poukázali na možné negatívne účinky spojené so zmenou času dvakrát do roka na ľudské zdravie. V nadväznosti na nedávne štúdie o ľudskom zdraví: bolo tiež poukázané na viaceré negatívne vplyvy zmien času dvakrát do roka a prispôsobenie sa im nie je tak jednoduché, ako sa predpokladalo.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Verejná diskusia o úprave letného času nie je nová a od zavedenia letného času bolo niekoľko iniciatív zameraných na ukončenie tohto postupu. Niektoré členské štáty uskutočnili národné konzultácie a väčšina podnikov a zainteresovaných strán podporila ukončenie tohto postupu. Konzultácia, ktorú iniciovala Európska komisia dospela k rovnakému záveru.

Odôvodnenie

Zavedenie zmeny času malo na začiatku svojich odporcov, ale súčasný návrh nadväzuje na sériu štúdií a konzultácií, ktoré prinášajú argumenty do ideologickej diskusie. V tejto súvislosti je vhodné spomenúť predchádzajúce diskusie a proces, ktorý viedol k súčasnému návrhu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  O úprave letného času prebieha živá verejná diskusia a niektoré členské štáty už vyjadrili svoj záujem ukončiť uplatňovanie tejto úpravy. V súvislosti s týmito trendmi je potrebné naďalej zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zabrániť jeho citeľným narušeniam spôsobeným rozdielmi medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Preto je vhodné koordinovaným spôsobom ukončiť uplatňovanie úpravy letného času.

(4)  O úprave letného času prebieha živá verejná diskusia, ako sa ukázalo v 4,6 milióna odpovediach občanov v rámci verejnej konzultácie, ktorú usporiadala Komisia, pričom väčšina v nej bola proti súčasnému systému sezónnych zmien času. Táto skutočnosť však ešte nebola sprevádzaná vedecky podloženým posúdením vplyvu, ktoré sa neobmedzuje na analýzu existujúcich materiálov v tejto oblasti. Niektoré členské štáty už tiež vyjadrili svoj záujem ukončiť uplatňovanie tejto úpravy. V súvislosti s týmito trendmi je potrebné naďalej zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu ako aj cezhraničné činnosti občanov a zabrániť ich citeľným narušeniam spôsobeným rozdielmi medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Je preto nevyhnutné ukončiť úpravu letného času v rámci spolurozhodovacieho postupu pre túto smernicu len vtedy, ak sa predtým na základe konsenzu dohodne mechanizmus koordinácie medzi členskými štátmi. Pri vytváraní tohto koordinačného mechanizmu zohrá kľúčovú úlohu relevantné predsedníctvo Rady. Tento mechanizmus by mal zohľadniť tri existujúce časové pásma pri určovaní štandardného času každého členského štátu. Ak členský štát vykoná takúto zmenu a bez toho, aby bolo dotknuté jeho právo rozhodnúť o jeho štandardnom čase, vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby časový rozdiel medzi ním a susednými členskými štátmi nepresiahol jednu hodinu. Posúdenie vplyvu môže vykonať Európska komisia, pokiaľ ide o vplyv plánovanej zmeny štandardného času a jeho vplyv na susedné členské štáty a vnútorný trh.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Aby sa predišlo negatívnym dôsledkom pre fungovanie vnútorného trhu, ako aj ťažkostiam pre občanov EÚ v súvislosti s cezhraničnými činnosťami, je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa časové pásma v Únii naďalej určovali podľa geografického princípu. Preto by ukončeniu úprav letného času mal predchádzať koordinačný postup členských štátov. Tento postup pomôže členským štátom, najmä susedným krajinám, konsenzuálnym spôsobom dospieť k spoločnému stanovisku k tomu, uplatňovanie ktorého štandardného času si každý členský štát v budúcnosti zvolí, pričom sa bude rešpektovať zvrchované právo každého členského štátu rozhodnúť sa o svojom štandardnom čase s prihliadnutím na rozdielne potreby obyvateľstva v členských štátoch, ktoré v súčasnosti pokrývajú tri časové pásma.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Nedávne vedecké dôkazy naznačujú súvislosť medzi zmenou času dvakrát za rok a zdravotnými problémami súvisiacimi s chronobiológiou, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, ktoré sú spojené s vnútornou chronodisrupciou.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Touto smernicou by nemalo byť dotknuté právo každého členského štátu rozhodovať o štandardnom čase alebo časoch na územiach pod jeho právomocou, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť zmlúv, ani o jeho ďalších zmenách. Avšak s cieľom zabezpečiť, aby úprava letného času uplatňovaná len v niektorých členských štátoch nenarúšala fungovanie vnútorného trhu, by členské štáty nemali meniť štandardný čas na územiach pod svojou právomocou z dôvodu sezónnej zmeny, aj keby takúto zmenu prezentovali ako zmenu časového pásma. Navyše, s cieľom minimalizovať narušenia okrem iného v doprave, komunikáciách a iných dotknutých sektoroch, mali by Komisii v náležitom predstihu oznámiť svoj úmysel zmeniť svoj štandardný čas a následne uplatniť oznámené zmeny. Komisia by mala na základe uvedeného oznámenia informovať všetky ostatné členské štáty, aby mohli prijať všetky potrebné opatrenia. Takisto by mala informovať širokú verejnosť a zainteresované strany a na tento účel danú informáciu uverejniť.

(5)  Touto smernicou by nemalo byť dotknuté právo každého členského štátu rozhodovať o štandardnom čase alebo časoch na územiach pod jeho právomocou, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť zmlúv, ani o jeho ďalších zmenách. Avšak s cieľom zabezpečiť, aby úprava letného času uplatňovaná len v niektorých členských štátoch nenarúšala fungovanie vnútorného trhu a zabezpečiť koordinovaný prístup, by členské štáty nemali meniť štandardný čas na územiach pod svojou právomocou z dôvodu sezónnej zmeny existujúcej v Európe, aj keby takúto zmenu prezentovali ako zmenu časového pásma. Navyše, s cieľom minimalizovať narušenia okrem iného na vnútornom trhu, v energetických sieťach EÚ,v doprave a najmä v letectve a v jeho zaužívanom systéme prevádzkových intervalov pre štarty a pristávanie, v komunikáciách a iných dotknutých sektoroch, mali by Komisii a všetkým členským štátom v náležitom predstihu oznámiť svoj úmysel zmeniť svoj štandardný čas a následne uplatniť oznámené zmeny. Komisia by mala na základe uvedeného oznámenia informovať všetky ostatné členské štáty, aby mohli prijať všetky potrebné opatrenia a čeliť cezhraničnému vplyvu spôsobenému rozdielmi v časových pásmach medzi susednými krajinami. Takisto by mala informovať širokú verejnosť a zainteresované strany a na tento účel danú informáciu uverejniť.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Členské štáty by mali prijať svoje rozhodnutie bez toho, aby ohrozili konkurencieschopnosť európskych dopravných odvetví, ktoré sú mimoriadne citlivé na časové zmeny, ako sú európske letecké spoločnosti a letiská, a to pokiaľ ide o podniky z tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Rozhodnutiu o tom, ktorý štandardný čas uplatňovať v každom členskom štáte, musia predchádzať konzultácie a štúdie, ktoré zohľadnia preferencie občanov, geografické a regionálne rozdiely, štandardné pracovné podmienky a iné faktory, ktoré sú v súvislosti s daným štátom relevantné. Členské štáty by preto mali mať dostatok času na to, aby zanalyzovali vplyv návrhu a vybrali riešenie, ktoré prinesie ich obyvateľstvu najväčší osoh, pričom sa zohľadní dobré fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Táto smernica by sa mala uplatňovať od 1. apríla 2019, aby posledné obdobie letného času podľa pravidiel smernice 2000/84/ES vo všetkých členských štátoch začalo 31. marca 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty, ktoré po uvedenom období letného času plánujú prijať štandardný čas zodpovedajúci času v zimnom ročnom období v súlade so smernicou 2000/84/ES, by mali zmeniť svoj štandardný čas 27. októbra 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času, aby sa podobné a trvalé zmeny v rôznych členských štátoch vykonali súčasne. Je žiaduce, aby členské štáty prijali rozhodnutia o štandardnom čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať od roku 2019, koordinovaným spôsobom.

(7)  Táto smernica by sa mala uplatňovať od 1. apríla 2020, aby posledné obdobie letného času podľa pravidiel smernice 2000/84/ES vo všetkých členských štátoch začalo 29. marca 2020 o 1.00 hod. ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty, ktoré po uvedenom období letného času plánujú prijať štandardný čas zodpovedajúci času v zimnom ročnom období v súlade so smernicou 2000/84/ES, by mali zmeniť svoj štandardný čas 25. októbra 2020 o 1.00 hod. ráno koordinovaného svetového času, aby sa podobné a trvalé zmeny v rôznych členských štátoch vykonali súčasne. Podmienkou vykonávania tohto pravidla je, aby členské štáty koordinovaným a konsenzuálnym spôsobom prijali rozhodnutia o štandardnom čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať od roku 2020, pričom členské štáty sú nabádané k tomu, aby zachovali svoju súčasnú časovú zónu. Mohla by sa zriadiť sieť národných kontaktných miest pre časové opatrenia. Je dôležité vyhnúť sa možným komplikáciám, ktoré by sa mohli vyskytnúť, keď budú členské štáty vykonávať túto smernicu. Preto je potrebné ponechať im dostatok času a zabezpečiť harmonizovaný a dobre koordinovaný prístup.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vykonávanie tejto smernice by sa malo monitorovať. Výsledky tohto monitorovania by Komisia mala predstaviť v správe Európskemu parlamentu a Rade. Táto správa by mala vychádzať z informácií, ktoré Komisii poskytnú členské štáty včas tak, aby mohla predložiť správu v stanovenom čase.

(8)  Vykonávanie tejto smernice by sa malo monitorovať a podlieha mechanizmu koordinácie, na ktorom sa predtým dohodli členské štáty v rámci tohto spolurozhodovacieho postupu. Výsledky tohto monitorovania by Komisia mala predstaviť v správe Európskemu parlamentu a Rade. Táto správa by mala vychádzať z informácií, ktoré Komisii poskytnú členské štáty včas tak, aby mohla predložiť správu v stanovenom čase.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty uplatniť ešte jednu sezónnu zmenu svojho štandardného času alebo časov v roku 2019 za predpokladu, že tak urobia 27. októbra 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty oznámia dané rozhodnutie v súlade s článkom 2.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty uplatniť ešte jednu sezónnu zmenu svojho štandardného času alebo časov v roku 2020 za predpokladu, že tak urobia 25. októbra 2020 o 1.00 hod. ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty oznámia dané rozhodnutie v súlade s článkom 2.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 1, ak sa členský štát rozhodne zmeniť svoj štandardný čas alebo časy na akomkoľvek území pod svojou právomocou, oznámi túto skutočnosť Komisii najneskôr šesť mesiacov pred tým, ako daná zmena nadobudne právoplatnosť. Ak členský štát takúto skutočnosť oznámil a dané oznámenie nestiahol najneskôr šesť mesiacov pred dátumom plánovanej zmeny, členský štát predmetnú zmenu uplatní.

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 1, ak sa členský štát rozhodne zmeniť svoj štandardný čas alebo časy na akomkoľvek území pod svojou právomocou, oznámi túto skutočnosť Komisii najneskôr 12 mesiacov pred tým, ako daná zmena nadobudne právoplatnosť. Ak členský štát takúto skutočnosť oznámil a dané oznámenie nestiahol najneskôr 12 mesiacov pred dátumom plánovanej zmeny, členský štát predmetnú zmenu uplatní.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o ňom informuje ostatné členské štáty a uverejní danú informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Komisia do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o ňom informuje ostatné členské štáty a širokú verejnosť uverejní danú informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Na účely koordinovaného prístupu pri vykonávaní odsekov 1 a 2 tohto článku Rada vytvorí koordinačný mechanizmus.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tejto smernice najneskôr do 31. decembra 2024.

1.  Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tejto smernice najneskôr do 31. decembra 2025.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty Komisii poskytnú relevantné informácie najneskôr do 30. apríla 2024.

2.  Členské štáty Komisii poskytnú relevantné informácie najneskôr do 30. apríla 2025.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 1. apríla 2019 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 1. apríla 2020 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 1. apríla 2019.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 1. apríla 2020.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. apríla 2019.

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. apríla 2020.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Ukončenie sezónnych zmien času

Referenčné čísla

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

13.9.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Sven Schulze

25.10.2018

Prerokovanie vo výbore

23.1.2019

 

 

 

Dátum prijatia

19.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

7

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Evžen Tošenovský, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Markus Pieper, Dominique Riquet, Davor Škrlec, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Luigi Morgano

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Christelle Lechevalier

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Aleksejs Loskutovs, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Markus Pieper, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Csaba Molnár, Clare Moody, Luigi Morgano, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Dominique Riquet

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

EFDD

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

ENF

Angelo Ciocca

S&D

Edouard Martin

2

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. februára 2018 o zmene času (2017/2968(RSP)], P8_TA(2018)0043.


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (21.2.2019)

pre Výbor dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Igor Šoltes

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta návrh Európskej komisie ukončiť zmenu času vykonávanú dvakrát ročne v súlade s názormi, ktoré vyjadrili tak občania, ako aj Európsky parlament vo svojom uznesení z februára 2018.

Uverejnené boli viaceré štúdie a správy, ktoré poukazujú na negatívne dôsledky zmeny času vykonávanej dvakrát ročne v mnohých aspektoch našej spoločnosti, od zdravotných rizík a problémov spôsobených narušením cirkadiálneho rytmu až po zvýšenú mieru nehodovosti v dňoch nasledujúcich po zmene, zvýšenú administratívnu záťaž a vyššie náklady v mnohých odvetviach hospodárstva.

Európska komisia usporiadala v lete 2018 verejnú konzultáciu, počas ktorej zozbierala 4,6 milióna odpovedí, z ktorých 99,8 % pochádzalo od občanov. Zvyšných 0,2 % odpovedí poskytli zainteresované strany alebo podniky. Výsledok tejto konzultácie bol v prospech ukončenia zmeny času dvakrát ročne, ktoré preferuje 84 % opýtaných. Súčasný návrh je preto v súlade s názormi, ktoré vyjadrili občania, pričom zároveň zdôrazňuje potrebu jednotného a harmonizovaného prístupu v záujme zabezpečenia fungovania vnútorného trhu.

Územia členských štátov EÚ sú rozdelené do troch rôznych časových pásiem koordinovaného svetového času (UTC), a to UTC, UTC+1 a UTC+2. Pri rozhodovaní o trvalom časovom režime treba preto zohľadniť niekoľko faktorov, ako sú geografické aspekty a prirodzené časové pásma a ich vplyv na zdravie vzhľadom na dostupnosť denného svetla.

Hoci členské štáty majú aj naďalej právomoc rozhodovať o svojom štandardnom čase, spravodajca považuje za potrebné zachovať harmonizovaný prístup k úprave času, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie vnútorného trhu a predišlo závažným narušeniam, ktoré by viedli k vytvoreniu nesúrodej spleti, ak sa členské štáty rozhodnú v rámci celej EÚ zaviesť rôzne 60-minútové zmeny času.

Koordinovaný prístup zahŕňa vytvorenie primeraného harmonogramu, ktorý členským štátom umožní presne posúdiť, aký vplyv by mal trvalý prechod na UTC+1 a UTC+2 vzhľadom na počet oblastí, ktoré sa majú zohľadniť, napríklad vplyv na hospodárstvo z hľadiska cezhraničného obchodu, komunikácií a dopravy, ale aj vplyv na ľudské zdravie, bezpečnosť cestnej premávky alebo životné prostredie.

Preto sa navrhuje odložiť dátum začatia uplatňovania o jeden rok, aby sa členským štátom poskytol dostatočný čas na koordináciu svojich prístupov a riadne zapojenie príslušných zainteresovaných strán a občanov prostredníctvom organizovania verejných konzultácií

Riadna koordinácia by sa mala zabezpečiť zriadením siete zloženej zo zástupcov z každého členského štátu a Komisie, ktorá by pôsobila ako sprostredkovateľ v prípade, ak by zmena času plánovaná jedným členským štátom vyvolala obavy u iných členských štátov a mohla by ovplyvniť riadne fungovanie vnútorného trhu.

Hodnotenie vykonávania tejto smernice by sa malo uskutočniť po štyroch rokoch jej uplatňovania, a nie po piatich rokoch, ako navrhuje Komisia.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Členské štáty sa v minulosti rozhodli zaviesť úpravu letného času na vnútroštátnej úrovni. Preto bolo pre fungovanie vnútorného trhu dôležité, aby sa v celej Únii stanovil spoločný dátum a čas začiatku a konca obdobia letného času. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES21 všetky členské štáty v súčasnosti uplatňujú úpravu letného času od poslednej nedele v marci do prvej nedele v októbri toho istého roka.

(1)  Členské štáty sa v minulosti rozhodli zaviesť úpravu letného času na vnútroštátnej úrovni. Preto bolo pre fungovanie vnútorného trhu dôležité, aby sa v celej Únii stanovil spoločný dátum a čas začiatku a konca obdobia letného času, aby sa koordinovala zmena času v členských štátoch. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES21 všetky členské štáty v súčasnosti uplatňujú sezónne zmeny času vykonávané dvakrát ročne. Štandardný čas sa v poslednú nedeľu v marci mení na letný čas, ktorý sa uplatňuje do prvej nedele v októbri toho istého roka.

__________________

__________________

21 Smernica 2000/84/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. januára 2001 o úprave letného času (Ú. v. ES L 31, 2.2.2001, s. 21).

21 Smernica 2000/84/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. januára 2001 o úprave letného času (Ú. v. ES L 31, 2.2.2001, s. 21).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. februára 2018 požiadal Komisiu, aby preskúmala úpravu letného času stanovenú v smernici 2000/84/ES a podľa potreby skoncipovala návrh jej revízie. Ďalej v ňom potvrdil zásadnú potrebu zachovania harmonizovanej koncepcie časovej úpravy na celom území Únie.

(2)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. februára 2018 požiadal Komisiu, aby preskúmala sezónne zmeny času vykonávané dvakrát ročne stanovené v smernici 2000/84/ES a podľa potreby skoncipovala návrh jej revízie. Ďalej v ňom potvrdil zásadnú potrebu zachovania harmonizovanej koncepcie časovej úpravy na celom území Únie, pričom zdôraznil, že mnohé vedecké štúdie poukazujú na to, že sezónne zmeny času vykonávané dvakrát ročne majú negatívne účinky.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia preskúmala dostupné dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť harmonizovaných pravidiel Únie v tejto oblasti v záujme zaručenia riadneho fungovanie vnútorného trhu a zabránenia, okrem iného, narušeniam časového harmonogramu dopravných operácií a fungovania komunikačných a informačných systémov, vyšším nákladom v cezhraničnom obchode či nižšej produktivite pri tovare a službách. Neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, či výhody úpravy letného času prevažujú nad nevýhodami spojenými so zmenou času dvakrát do roka.

(3)  Komisia preskúmala dostupné dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť harmonizovaných pravidiel Únie v tejto oblasti v záujme zaručenia riadneho fungovanie vnútorného trhu, dlhodobého výhľadu a predvídateľnosti s cieľom zabrániť, okrem iného, narušeniam časového harmonogramu dopravných operácií a fungovania komunikačných a informačných systémov, vyšším nákladom v cezhraničnom obchode či nižšej produktivite pri tovare a službách. Neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, či výhody úpravy letného času prevažujú nad nevýhodami spojenými so zmenou času dvakrát do roka.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Početné štúdie však poukazujú na to, že výhody sezónnej zmeny času, ako úspora energie, sa preceňovali, zatiaľ čo jej negatívne vplyvy v rôznych oblastiach, napríklad na ľudské zdravie a biorytmus (cirkadiálny rytmus) alebo napríklad na schopnosť sústrediť sa, sa podceňovali.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  O úprave letného času prebieha živá verejná diskusia a niektoré členské štáty už vyjadrili svoj záujem ukončiť uplatňovanie tejto úpravy. V súvislosti s týmito trendmi je potrebné naďalej zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zabrániť jeho citeľným narušeniam spôsobeným rozdielmi medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Preto je vhodné koordinovaným spôsobom ukončiť uplatňovanie úpravy letného času.

(4)  Prebieha živá verejná diskusia, v ktorej určitý počet občianskych iniciatív zdôrazňuje svoje obavy vyplývajúce zo sezónnych zmien času vykonávaných dvakrát ročne, a niektoré členské štáty už vyjadrili svoj záujem ukončiť uplatňovanie tejto úpravy. Rovnakú ochotu ukončiť sezónne zmeny času vykonávané dvakrát ročne vyjadrilo v rámci verejnej konzultácie, ktorú v lete 2018 uskutočnila Komisia, 4,6 milióna občanov, čo predstavuje 84 % respondentov. V súvislosti s týmito trendmi je potrebné zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zabrániť jeho citeľným narušeniam spôsobeným rozdielmi medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Preto je vhodné koordinovaným a harmonizovaným spôsobom ukončiť sezónne zmeny času vykonávané dvakrát ročne.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Územia členských štátov sú zoskupené v troch rôznych časových pásmach alebo štandardných časoch, t. j. UTC, UTC +1 a UTC +2. Vzhľadom na to, že Európska únia sa rozprestiera na rozsiahlom území zo severu na juh, vplyv denného svetla v závislosti od úpravy času sa medzi členskými štátmi líši. Je preto dôležité, aby členské štáty pred zmenou svojho časového pásma zvážili geografické aspekty času, t. j. prirodzené časové pásma a geografickú polohu. Členské štáty sa vyzývajú, aby pred prijatím rozhodnutia o zmene svojich časových pásiem uskutočnili konzultácie s občanmi a príslušnými zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Touto smernicou by nemalo byť dotknuté právo každého členského štátu rozhodovať o štandardnom čase alebo časoch na územiach pod jeho právomocou, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť zmlúv, ani o jeho ďalších zmenách. Avšak s cieľom zabezpečiť, aby úprava letného času uplatňovaná len v niektorých členských štátoch nenarúšala fungovanie vnútorného trhu, by členské štáty nemali meniť štandardný čas na územiach pod svojou právomocou z dôvodu sezónnej zmeny, aj keby takúto zmenu prezentovali ako zmenu časového pásma. Navyše, s cieľom minimalizovať narušenia okrem iného v doprave, komunikáciách a iných dotknutých sektoroch, mali by Komisii v náležitom predstihu oznámiť svoj úmysel zmeniť svoj štandardný čas a následne uplatniť oznámené zmeny. Komisia by mala na základe uvedeného oznámenia informovať všetky ostatné členské štáty, aby mohli prijať všetky potrebné opatrenia. Takisto by mala informovať širokú verejnosť a zainteresované strany a na tento účel danú informáciu uverejniť.

(5)  Touto smernicou by nemalo byť dotknuté právo každého členského štátu rozhodovať o štandardnom čase alebo časoch na územiach pod jeho právomocou, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť zmlúv, ani o jeho ďalších zmenách. Avšak s cieľom zabrániť akýmkoľvek závažným narušeniam vnútorného trhu by členské štáty nemali meniť štandardný čas na územiach pod svojou právomocou z dôvodu sezónnej zmeny, aj keby takúto zmenu prezentovali ako zmenu časového pásma. Navyše, s cieľom minimalizovať narušenia okrem iného v doprave, komunikáciách a iných dotknutých sektoroch, by členské štáty, ktoré zamýšľajú zmeniť svoj štandardný čas, mali svoj úmysel oznámiť Komisii a všetkým ostatným členským štátom najneskôr 9 mesiacov pred nadobudnutím účinnosti plánovanej zmeny a následne oznámené zmeny zaviesť. Komisia by mala na základe takéhoto oznámenia posúdiť vplyv plánovanej zmeny času na fungovanie vnútorného trhu. Takisto by mala informovať širokú verejnosť a zainteresované strany a na tento účel danú informáciu uverejniť.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  V záujme zabezpečenia harmonizovaného vykonávania tejto smernice by členské štáty mali vopred koordinovať svoje rozhodnutie o plánovanom štandardnom čase prostredníctvom vytvorenia mechanizmu koordinácie s cieľom zabrániť tomu, aby si členské štáty zvolili rôzny štandardný čas v rámci časového pásma. Mechanizmus koordinácie by mal pozostávať zo zástupcu Komisie a jedného určeného zástupcu každého členského štátu. Komisia by mala uľahčiť koordináciu a poskytnúť posúdenie účinkov oznámeného rozhodnutia na riadne fungovanie vnútorného trhu. Rozhodnutie uplatniť alebo neuplatniť plánovanú zmenu času po konzultácii s ďalšími členskými štátmi a v koordinácii s nimi naďalej zostáva v právomoci členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Preto je potrebné ukončiť harmonizáciu obdobia, na ktoré sa vzťahuje úprava letného času podľa smernice 2000/84/ES, a zaviesť spoločné pravidlá, ktorými sa členským štátom zabráni uplatňovať rôzne sezónne časové úpravy prostredníctvom zmeny svojho štandardného času viac ako jedenkrát za rok, ako aj stanoviť povinnosť oznámiť plánované zmeny štandardného času. Cieľom tejto smernice je rozhodujúcim spôsobom prispieť k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a z toho dôvodu by mala byť založená na článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako sa vykladá v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

(6)  Preto je potrebné zrušiť smernicu 2000/84/ES o úprave letného času a zaviesť spoločné pravidlá, ktorými sa členským štátom zabráni uplatňovať rôzne sezónne časové úpravy svojho štandardného času, ako aj stanoviť povinnosť oznámiť plánované zmeny štandardného času a posúdiť ich vplyv. Komisia a ostatné členské štáty by potom mali posúdiť vplyv plánovanej zmeny na fungovanie vnútorného trhu, aby sa predišlo akýmkoľvek závažným narušeniam. Cieľom tejto smernice je teda rozhodujúcim spôsobom prispieť k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a z toho dôvodu by mala byť založená na článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako sa vykladá v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Táto smernica by sa mala uplatňovať od 1. apríla 2019, aby posledné obdobie letného času podľa pravidiel smernice 2000/84/ES vo všetkých členských štátoch začalo 31. marca 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty, ktoré po uvedenom období letného času plánujú prijať štandardný čas zodpovedajúci času v zimnom ročnom období v súlade so smernicou 2000/84/ES, by mali zmeniť svoj štandardný čas 27. októbra 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času, aby sa podobné a trvalé zmeny v rôznych členských štátoch vykonali súčasne. Je žiaduce, aby členské štáty prijali rozhodnutia o štandardnom čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať od roku 2019, koordinovaným spôsobom.

(7)  Je dôležité zabrániť tomu, aby sa členské štáty rozhodli pre rozdielne štandardné časy. Preto je potrebné ponechať im dostatok času na prijatie harmonizovaného a dobre koordinovaného prístupu. Táto smernica by sa mala uplatňovať od 30. marca 2020, aby sa posledné obdobie letného času podľa pravidiel smernice 2000/84/ES vo všetkých členských štátoch začalo 29. marca 2020 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty, ktoré po uvedenom období letného času plánujú prijať štandardný čas zodpovedajúci času v zimnom ročnom období v súlade so smernicou 2000/84/ES, by mali zmeniť svoj štandardný čas 25. októbra 2020 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času, aby sa podobné a trvalé zmeny v rôznych členských štátoch vykonali súčasne. Je žiaduce, aby členské štáty prijali rozhodnutia o štandardnom čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať od roku 2020, koordinovaným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty uplatniť ešte jednu sezónnu zmenu svojho štandardného času alebo časov v roku 2019 za predpokladu, že tak urobia 27. októbra 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty oznámia dané rozhodnutie v súlade s článkom 2.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty uplatniť ešte jednu sezónnu zmenu svojho štandardného času alebo časov v roku 2020 za predpokladu, že tak urobia 25. októbra 2020 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty oznámia svoje rozhodnutie uplatniť alebo neuplatniť túto poslednú sezónnu zmenu času svojho štandardného času alebo časov 6 mesiacov pred nadobudnutím právoplatnosti tejto zmeny.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia túto informáciu bezodkladne uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a do 1 mesiaca od prijatia oznámenia zvolá stretnutie v rámci mechanizmu koordinácie uvedeného v článku 2a.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 1, ak sa členský štát rozhodne zmeniť svoj štandardný čas alebo časy na akomkoľvek území pod svojou právomocou, oznámi túto skutočnosť Komisii najneskôr šesť mesiacov pred tým, ako daná zmena nadobudne právoplatnosť. Ak členský štát takúto skutočnosť oznámil a dané oznámenie nestiahol najneskôr šesť mesiacov pred dátumom plánovanej zmeny, členský štát predmetnú zmenu uplatní.

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 1, ak sa členský štát rozhodne zmeniť svoj štandardný čas alebo časy na akomkoľvek území vo svojej právomoci, oznámi Komisii a ostatným členským štátom svoje rozhodnutie zmeniť svoj štandardný čas alebo časy na akomkoľvek území vo svojej právomoci najneskôr 9 mesiacov pred nadobudnutím právoplatnosti danej zmeny.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o ňom informuje ostatné členské štáty a uverejní danú informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Komisia bezodkladne uverejní danú informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie a do jedného mesiaca od prijatia oznámenia zvolá stretnutie v rámci mechanizmu koordinácie uvedeného v článku 2a.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2a

 

1.  Touto smernicou sa vytvára mechanizmus koordinácie s cieľom zabezpečiť harmonizovaný prístup k úprave času v rámci Únie a posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou pri posudzovaní vplyvu všetkých rozhodnutí zmeniť štandardný čas alebo časy na fungovanie vnútorného trhu.

 

2.  Mechanizmus koordinácie uvedený v odseku 1 tvorí jeden zástupca každého členského štátu a jeden zástupca Komisie.

 

3.  Ak členský štát oznámi Komisii svoje rozhodnutie podľa článku 1 ods. 2 alebo podľa článku 2 ods. 1, Komisia zvolá členské štáty, aby posúdili a prediskutovali potenciálny vplyv plánovanej zmeny na fungovanie vnútorného trhu s cieľom predísť výrazným narušeniam.

 

4.  Ak sa Komisia na základe posúdenia uvedeného v odseku 3 domnieva, že plánovaná zmena bude mať závažný vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu, informuje o tom oznamujúci členský štát.

 

5.  Oznamujúci členský štát sa najmenej 4 mesiace pred dátumom plánovanej zmeny rozhodne, či svoje rozhodnutie zruší alebo zachová. Ak sa oznamujúci členský štát rozhodne zachovať svoje rozhodnutie, poskytne vysvetlenie toho, ako zmierni negatívny vplyv tejto zmeny na vnútorný trh.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia Európskemu parlamentu a Rade podá správu o vykonávaní tejto smernice najneskôr do 31. decembra 2024.

1.  Komisia Európskemu parlamentu a Rade podá správu o vykonávaní tejto smernice najneskôr do [štyri roky od dátumu uplatňovania tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty Komisii poskytnú relevantné informácie najneskôr do 30. apríla 2024.

2.  Členské štáty Komisii poskytnú relevantné informácie najneskôr do [3 roky od dátumu uplatňovania tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 1. apríla 2019 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

1.  Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. marca 2020 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 1. apríla 2019.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 30. marca 2020.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. apríla 2019.

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s účinnosťou od 30. marca 2020.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Ukončenie sezónnych zmien času a zrušenie smernice 2000/84/ES

Referenčné čísla

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

13.9.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Igor Šoltes

10.10.2018

Prerokovanie vo výbore

6.12.2018

29.1.2019

 

 

Dátum prijatia

21.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

9

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Lucy Anderson, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Nadja Hirsch, Othmar Karas, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georg Mayer

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

23

+

ALDE

Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Georg Mayer, Mylène Troszczynski

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Philippe Juvin, Othmar Karas, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

S&D

Lucy Anderson, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

9

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg

ECR

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew

PPE

Anna Maria Corazza Bildt

S&D

Nicola Danti, Virginie Rozière, Marc Tarabella

1

0

PPE

Carlos Coelho

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (20.2.2019)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času

(COM(2018)639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ulrike Müller

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. februára 2018 požiadal Európsku komisiu, aby preskúmala úpravu letného času a podľa potreby skoncipovala návrh jej revízie.

Európska komisia následne počas leta 2018 zorganizovala verejnú konzultáciu. Z tejto konzultácie vyplynulo, že občania vo veľkej miere podporujú zrušenie systému zmeny času dvakrát ročne.

Spravodajkyňa zdôrazňuje vôľu Parlamentu vypočuť si túto jasnú požiadavku európskych občanov. Z tohto dôvodu podporuje návrh Komisie na ukončenie sezónnej zmeny času, ktorý bol predložený 12. septembra 2018.

Ukončenie sezónnych zmien času má niekoľko závažných dôsledkov. Tieto dôsledky sa týkajú zdravia občanov z dôvodu vplyvu na biorytmus, ale aj zdravia zvierat. Dôsledky sú zásadné aj v súvislosti s harmonizáciou na úrovni EÚ. Územie členských štátov zahŕňa tri rôzne časové pásma (UTC + 0, + 1 a +2) a akýkoľvek nepripravený alebo nekoordinovaný prístup by mohol narušiť fungovanie jednotného trhu. Právomoc zvoliť si svoj štandardný čas naďalej zostáva v rukách členských štátov. S ohľadom na jednotlivé časové pásma preto vyvstáva vysoké riziko fragmentácie, keďže susedné krajiny by sa mohli rozhodnúť pre prechod na iný čas.

Spravodajkyňa taktiež zohľadnila skutočnosť, že rakúske predsedníctvo úpravu času neoznačilo za prioritu a ministri dopravy počas diskusií na schôdzach v októbri a júni 2018 a v decembri 2017 zostali v názore na túto otázku rozdelení.

Vzhľadom na tieto obmedzenia týkajúce sa zrušenia smernice o úprave letného času spravodajkyňa navrhuje tento prístup:

koordinácia má zásadný význam z hľadiska zabezpečenia fungovania jednotného trhu, keďže uplatňovanie odlišnej úpravy času má vplyv na mnohé hospodárske odvetvia a na pohyb občanov. Platí to najmä vzhľadom na to, že predchádzajúca smernica týkajúca sa zmeny času bola prijatá, keď do Únie patrilo len 15 členských štátov. Z týchto dôvodov sa spravodajkyňa domnieva, že nadobudnutie účinnosti smernice 1. apríla 2019 je priskoré a malo by sa odložiť na rok 2020, aby sa členským štátom umožnilo pripraviť sa na zmenu, ako aj koordinovať svoje prístupy.

Bez ohľadu na to, že stanovenie vlastnej úpravy času je v právomoci členských štátov, spravodajkyňa navrhuje vrátiť sa k zimnému času ako štandardnému času. Keďže celoročné používanie letného času by technicky predstavovalo zmenu časového pásma, všetky krajiny, ktoré sa rozhodnú pre zimný čas ako svoj štandardný čas, by uľahčili proces ukončenia zmeny času a zabránili by fragmentácii medzi členskými štátmi.

Ďalším spôsobom, ako tento proces uľahčiť, je koordinácia členských štátov do skupín susediacich krajín, a najmä v súlade s časovými pásmami (UTC + 0, + 1 a + 2), aby sa zachoval súčasný stav.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. februára 2018 požiadal Komisiu, aby preskúmala úpravu letného času stanovenú v smernici 2000/84/ES a podľa potreby skoncipovala návrh jej revízie. Ďalej v ňom potvrdil zásadnú potrebu zachovania harmonizovanej koncepcie časovej úpravy na celom území Únie.

(2)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. februára 2018 požiadal Komisiu, aby spolu s členskými štátmi preskúmala úpravu letného času stanovenú v smernici 2000/84/ES a podľa potreby skoncipovala návrh jej revízie. Ďalej v ňom potvrdil zásadnú potrebu zachovania harmonizovanej koncepcie časovej úpravy na celom území Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia preskúmala dostupné dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť harmonizovaných pravidiel Únie v tejto oblasti v záujme zaručenia riadneho fungovanie vnútorného trhu a zabránenia, okrem iného, narušeniam časového harmonogramu dopravných operácií a fungovania komunikačných a informačných systémov, vyšším nákladom v cezhraničnom obchode či nižšej produktivite pri tovare a službách. Neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, či výhody úpravy letného času prevažujú nad nevýhodami spojenými so zmenou času dvakrát do roka.

(3)  Komisia preskúmala dostupné dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť harmonizovaných pravidiel Únie v tejto oblasti v záujme zaručenia riadneho fungovania vnútorného trhu, vytvorenia právnej istoty a dlhodobej spoľahlivosti, ako aj zabránenia okrem iného narušeniam časového harmonogramu operácií osobnej a nákladnej dopravy a fungovania komunikačných a informačných systémov, vyšším nákladom v cezhraničnom obchode či nižšej produktivite pri tovare a službách a vplyvom na poľnohospodársku produktivitu. Dôkazy svedčia o tom, že výhody úpravy letného času neprevažujú nad nevýhodami spojenými so zmenou času dvakrát do roka.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  V tomto kontexte môže ako príklad slúžiť situácia chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí úpravu letného času pôvodne považovali za nezlučiteľnú s poľnohospodárskymi pracovnými postupmi, najmä pokiaľ ide už o veľmi skorý začiatok pracovného dňa podľa štandardného času. Rovnako prevládal názor, že zmena času dvakrát ročne sťažovala vstup výrobkov alebo zvierat na trhy. V neposlednom rade sa predpokladalo zníženie dojivosti, keďže kravy majú svoj prirodzený rytmus dojenia. Moderné poľnohospodárske zariadenia a postupy však spôsobili revolúciu v poľnohospodárstve spôsobom, vďaka ktorému sa väčšina z týchto obáv už nezdá relevantná, pričom stále prevládajú obavy týkajúce sa biorytmu zvierat, ako aj pracovných podmienok poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  O úprave letného času prebieha živá verejná diskusia a niektoré členské štáty už vyjadrili svoj záujem ukončiť uplatňovanie tejto úpravy. V súvislosti s týmito trendmi je potrebné naďalej zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zabrániť jeho citeľným narušeniam spôsobeným rozdielmi medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Preto je vhodné koordinovaným spôsobom ukončiť uplatňovanie úpravy letného času.

(4)  O úprave letného času prebieha živá verejná diskusia vďaka aktívnej účasti národných akčných skupín v mnohých členských štátoch a niektoré členské štáty už vyjadrili svoj záujem ukončiť uplatňovanie tejto úpravy. V rámci uskutočnených diskusií odborníci z rôznych oblastí vrátane humánnej a veterinárnej medicíny, poľnohospodárstva, vzdelávania a cestovného ruchu posúdili nepriaznivé účinky medziročnej zmeny času. V súvislosti s týmito trendmi je potrebné naďalej zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zabrániť jeho citeľným narušeniam spôsobeným rozdielmi medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Preto je vhodné koordinovaným spôsobom ukončiť uplatňovanie úpravy letného času.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Počet iniciatív občanov poukázal na obavy občanov, pokiaľ ide o zmenu času dvakrát ročne, a členským štátom by sa mal poskytnúť čas a príležitosť na vykonanie vlastných verejných konzultácií a posúdení vplyvu s cieľom lepšie pochopiť dôsledky ukončenia sezónnych zmien času vo všetkých regiónoch.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  S cieľom zabezpečiť harmonizované vykonávanie tejto smernice členské štáty navzájom konzultujú a koordinujú všetky zmeny časových pásiem, aby sa predišlo nepraktickým časovým zónam a zaťažujúcim narušeniam vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Touto smernicou by nemalo byť dotknuté právo každého členského štátu rozhodovať o štandardnom čase alebo časoch na územiach pod jeho právomocou, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť zmlúv, ani o jeho ďalších zmenách. Avšak s cieľom zabezpečiť, aby úprava letného času uplatňovaná len v niektorých členských štátoch nenarúšala fungovanie vnútorného trhu, by členské štáty nemali meniť štandardný čas na územiach pod svojou právomocou z dôvodu sezónnej zmeny, aj keby takúto zmenu prezentovali ako zmenu časového pásma. Navyše, s cieľom minimalizovať narušenia okrem iného v doprave, komunikáciách a iných dotknutých sektoroch, mali by Komisii v náležitom predstihu oznámiť svoj úmysel zmeniť svoj štandardný čas a následne uplatniť oznámené zmeny. Komisia by mala na základe uvedeného oznámenia informovať všetky ostatné členské štáty, aby mohli prijať všetky potrebné opatrenia. Takisto by mala informovať širokú verejnosť a zainteresované strany a na tento účel danú informáciu uverejniť.

(5)  Touto smernicou by nemalo byť dotknuté právo každého členského štátu rozhodovať o štandardnom čase alebo časoch na územiach pod jeho právomocou, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť zmlúv, ani o jeho ďalších zmenách. Avšak s cieľom zabezpečiť, aby úprava letného času uplatňovaná len v niektorých členských štátoch nenarúšala fungovanie vnútorného trhu, by členské štáty nemali meniť štandardný čas na územiach pod svojou právomocou z dôvodu sezónnej zmeny, aj keby takúto zmenu prezentovali ako zmenu časového pásma. Navyše, s cieľom minimalizovať narušenia okrem iného v doprave, komunikáciách, odvetví poľnohospodárstva a iných dotknutých sektoroch, mali by Komisii v náležitom predstihu oznámiť svoj úmysel zmeniť svoj štandardný čas a následne uplatniť oznámené zmeny. Komisia by mala na základe uvedeného oznámenia informovať všetky ostatné členské štáty, aby mohli prijať všetky potrebné opatrenia. Takisto by mala informovať širokú verejnosť a zainteresované strany a na tento účel danú informáciu uverejniť.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Táto smernica by sa mala uplatňovať od 1. apríla 2019, aby posledné obdobie letného času podľa pravidiel smernice 2000/84/ES vo všetkých členských štátoch začalo 31. marca 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty, ktoré po uvedenom období letného času plánujú prijať štandardný čas zodpovedajúci času v zimnom ročnom období v súlade so smernicou 2000/84/ES, by mali zmeniť svoj štandardný čas 27. októbra 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času, aby sa podobné a trvalé zmeny v rôznych členských štátoch vykonali súčasne. Je žiaduce, aby členské štáty prijali rozhodnutia o štandardnom čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať od roku 2019, koordinovaným spôsobom.

(7)  Táto smernica by sa mala uplatňovať od 1. apríla 2020, aby posledné obdobie letného času podľa pravidiel smernice 2000/84/ES vo všetkých členských štátoch začalo 29. marca 2020 o 1.00 h ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty, ktoré po uvedenom období letného času plánujú prijať štandardný čas zodpovedajúci času v zimnom ročnom období v súlade so smernicou 2000/84/ES, by mali zmeniť svoj štandardný čas 31. októbra 2020 o 1.00 h ráno koordinovaného svetového času, aby sa podobné a trvalé zmeny v rôznych členských štátoch vykonali súčasne a dobre koordinovaným spôsobom. Je žiaduce, aby členské štáty prijali rozhodnutia o štandardnom čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať od roku 2020, koordinovaným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty neuplatňujú sezónne zmeny svojho štandardného času alebo časov.

1.  Členské štáty neuplatňujú sezónne zmeny svojho štandardného času alebo časov. Spoločne si zvolia buď trvalý štandardný čas, alebo trvalý letný čas, ktorý sa bude uplatňovať v celej Únii.

Odôvodnenie

Cieľom je vyhnúť sa spleti časov medzi krajinami EÚ. Spoločná voľba na úrovni EÚ by prospela jednotnému trhu a každodennému životu občanov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty uplatniť jednu sezónnu zmenu svojho štandardného času alebo časov v roku 2019, za predpokladu, že tak urobia 27. októbra 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty oznámia dané rozhodnutie v súlade s článkom 2.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty uplatniť jednu sezónnu zmenu svojho štandardného času alebo časov v roku 2020 za predpokladu, že tak urobia 31. októbra 2020 o 1.00 h ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty oznámia dané rozhodnutie v súlade s článkom 2.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 1. apríla 2019 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 1. apríla 2020 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 1. apríla 2019.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 1. apríla 2020.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. apríla 2019.

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. apríla 2020.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Ukončenie sezónnych zmien času

Referenčné čísla

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

13.9.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Ulrike Müller

9.10.2018

Dátum prijatia

19.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

9

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Elsi Katainen, Thomas Waitz

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

25

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen

ECR

Jørn Dohrmann

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

9

-

ALDE

Jan Huitema, Jens Rohde

ECR

James Nicholson

EFDD

Marco Zullo

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Michel Dantin

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos

3

0

ECR

Beata Gosiewska, Laurenţiu Rebega

PPE

Mairead McGuinness

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre právne veci (21.2.2019)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pavel Svoboda

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta návrh Komisie na harmonizované ukončenie sezónnych zmien času vo všetkých členských štátoch, ktorým Komisia reaguje na početné výzvy Parlamentu, ktorými v uplynulých rokoch požadoval prijatie takéhoto opatrenia.

Uplatňovanie zmeny času dvakrát ročne, ktorá bola zavedená právnymi predpismi Únie pred takmer 40 rokmi, sa v poslednom období stretáva s veľkým odporom občanov aj občianskej spoločnosti.

Je dôležité zdôrazniť, že sezónne zmeny času majú vplyv nielen na fungovanie vnútorného trhu, ale taktiež vzbudzujú viaceré obavy z hľadiska verejného zdravia, v neposlednom rade v súvislosti s ochranou určitých menšinových skupín, na ktoré má narušenie ich cirkadiálneho rytmu neprimerane veľký vplyv. Štúdie ďalej ukázali, že v dňoch nasledujúcich po zmene času sa zvyšuje počet nehôd a infarktov myokardu.

Hoci je jasné, že na úrovni Únie treba prijať opatrenia zamerané na harmonizované ukončenie sezónnych zmien času, pravidlá vo forme priamo uplatniteľného nariadenia, ktorým by sa vo všetkých členských štátoch stanovilo používanie buď štandardného, alebo letného času, by zbytočne presahovali nevyhnutný rámec a nezohľadňovali by rozdielne potreby a podmienky v rôznych častiach EÚ. Preto by členské štáty mali mať možnosť rozhodnúť sa v tejto veci samy. Pred začatím uplatňovania smernice by sa im však malo poskytnúť viac času na to, aby sa na túto zmenu, ktorá by sa mala realizovať zosúladeným a koordinovaným spôsobom, pripravili.

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia pred predložením návrhu na aktualizáciu smernice 2000/84/ES nevykonala žiadne riadne posúdenie vplyvu a že verejná konzultácia so zainteresovanými stranami netrvala celých 12 týždňov. Treba zdôrazniť, že v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva sa inštitúcie zaviazali k tomu, že posúdenia vplyvu a konzultácie budú považovať za základné nástroje na zlepšenie kvality právnych predpisov Únie.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko však v plnej miere súhlasí so spravodajkyňou výboru zodpovedného za príslušnú oblasť, že táto smernica by sa mala prijať čo najskôr, pokiaľ možno pred koncom súčasného volebného obdobia, aby sa zabezpečila právna istota a aby sa členským štátom umožnilo dobre sa pripraviť na nadchádzajúce zmeny.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Citácia 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na výsledky online konzultácií, ktoré Európska komisia uskutočnila medzi 4. júlom 2018 a 16. augustom 2018,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. februára 2018 požiadal Komisiu, aby preskúmala úpravu letného času stanovenú v smernici 2000/84/ES a podľa potreby skoncipovala návrh jej revízie. Ďalej v ňom potvrdil zásadnú potrebu zachovania harmonizovanej koncepcie časovej úpravy na celom území Únie.

(2)  Európsky parlament na základe viacerých petícií a iniciatív občanov, parlamentných otázok a verejného vypočutia o tejto otázke vo svojom uznesení z 8. februára 2018 požiadal Komisiu, aby preskúmala úpravu letného času stanovenú v smernici 2000/84/ES a podľa potreby skoncipovala návrh jej revízie. Ďalej v ňom potvrdil zásadnú potrebu zachovania harmonizovanej koncepcie časovej úpravy na celom území Únie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia preskúmala dostupné dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť harmonizovaných pravidiel Únie v tejto oblasti v záujme zaručenia riadneho fungovanie vnútorného trhu a zabránenia, okrem iného, narušeniam časového harmonogramu dopravných operácií a fungovania komunikačných a informačných systémov, vyšším nákladom v cezhraničnom obchode či nižšej produktivite pri tovare a službách. Neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, či výhody úpravy letného času prevažujú nad nevýhodami spojenými so zmenou času dvakrát do roka.

(3)  Harmonizované pravidlá Únie musia zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu s dlhodobým zameraním a predvídateľnosťou a zabrániť, okrem iného, narušeniam časového harmonogramu dopravných operácií a fungovania komunikačných a informačných systémov, vyšším nákladom v cezhraničnom obchode či nižšej produktivite pri tovare a službách, čo sú otázky, ktoré majú veľký vplyv na riadne fungovanie vnútorného trhu, podnikanie a životy občanov. Neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, že zmena času dvakrát ročne neprináša žiadne významné prínosy, hoci mnohé vedecké štúdie vrátane štúdie Výskumnej služby Európskeho parlamentu z októbra 2017 o úprave letného času v EÚ podľa smernice 2000/84/ES naznačujú existenciu negatívnych vplyvov na ľudské zdravie, najmä pre určité skupiny, ako sú deti a staršie osoby, a poukazujú na súvislosť medzi kardiovaskulárnymi chorobami a vnútornou chronodisrupciou. Z hospodárskeho hľadiska zmena času dvakrát ročne spôsobuje dodatočné náklady a administratívnu záťaž pre mnohé odvetvia.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  O úprave letného času prebieha živá verejná diskusia a niektoré členské štáty už vyjadrili svoj záujem ukončiť uplatňovanie tejto úpravy. V súvislosti s týmito trendmi je potrebné naďalej zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zabrániť jeho citeľným narušeniam spôsobeným rozdielmi medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Preto je vhodné koordinovaným spôsobom ukončiť uplatňovanie úpravy letného času.

(4)  V rámci verejnej konzultácie o úprave letného času, ktorú Komisia uskutočnila v júli a v auguste 2018, bolo prijatých 4,6 milióna odpovedí, čo je najväčší počet odpovedí, ktoré boli doteraz prijaté v rámci akejkoľvek konzultácie Komisie, pričom výsledok naznačuje, že občania uprednostňujú ukončenie zmeny času dvakrát ročne. Aj niektoré členské štáty už vyjadrili svoj záujem ukončiť uplatňovanie tejto úpravy. V súvislosti s týmito trendmi je potrebné naďalej zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zabrániť jeho citeľným narušeniam spôsobeným rozdielmi medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Preto je vhodné koordinovaným spôsobom ukončiť uplatňovanie úpravy letného času.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Touto smernicou by nemalo byť dotknuté právo každého členského štátu rozhodovať o štandardnom čase alebo časoch na územiach pod jeho právomocou, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť zmlúv, ani o jeho ďalších zmenách. Avšak s cieľom zabezpečiť, aby úprava letného času uplatňovaná len v niektorých členských štátoch nenarúšala fungovanie vnútorného trhu, by členské štáty nemali meniť štandardný čas na územiach pod svojou právomocou z dôvodu sezónnej zmeny, aj keby takúto zmenu prezentovali ako zmenu časového pásma. Navyše, s cieľom minimalizovať narušenia okrem iného v doprave, komunikáciách a iných dotknutých sektoroch, mali by Komisii v náležitom predstihu oznámiť svoj úmysel zmeniť svoj štandardný čas a následne uplatniť oznámené zmeny. Komisia by mala na základe uvedeného oznámenia informovať všetky ostatné členské štáty, aby mohli prijať všetky potrebné opatrenia. Takisto by mala informovať širokú verejnosť a zainteresované strany a na tento účel danú informáciu uverejniť.

(5)  Touto smernicou by nemalo byť dotknuté právo každého členského štátu, v súlade so zásadou subsidiarity, rozhodovať o štandardnom čase alebo časoch na územiach pod jeho právomocou, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť zmlúv, ani o jeho ďalších zmenách. S cieľom minimalizovať narušenia fungovania vnútorného trhu okrem iného v doprave, komunikáciách a iných dotknutých sektoroch, a umožniť koordináciu by mali Komisii do 1. apríla 2020 oznámiť svoj úmysel zmeniť svoj štandardný čas. Komisia by mala na základe uvedeného oznámenia informovať všetky ostatné členské štáty, širokú verejnosť a zainteresované strany zverejnením tejto informácie vhodným spôsobom a včas. Mala by tiež posúdiť vplyv plánovanej zmeny štandardného času na fungovanie vnútorného trhu a vykonať odbornú analýzu veci so zreteľom na povahu, zdravie a sociálne aspekty, ako aj na geografické rozdiely medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Členské štáty by na účely zabezpečenia harmonizovaného vykonávania tejto smernice mali v predstihu koordinovať svoje rozhodnutie o plánovaných štandardných časoch. Komisia by preto mala vytvoriť koordinačný mechanizmus s cieľom zabezpečiť harmonizovaný a koordinovaný prístup k úpravám času v celej Únii. Koordinačný mechanizmus by mal pozostávať z jedného určeného zástupcu každého členského štátu a jedného zástupcu Komisie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Preto je potrebné ukončiť harmonizáciu obdobia, na ktoré sa vzťahuje úprava letného času podľa smernice 2000/84/ES, a zaviesť spoločné pravidlá, ktorými sa členským štátom zabráni uplatňovať rôzne sezónne časové úpravy prostredníctvom zmeny svojho štandardného času viac ako jedenkrát za rok, ako aj stanoviť povinnosť oznámiť plánované zmeny štandardného času. Cieľom tejto smernice je rozhodujúcim spôsobom prispieť k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a z toho dôvodu by mala byť založená na článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako sa vykladá v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

(6)  Preto je potrebné ukončiť harmonizáciu obdobia, na ktoré sa vzťahuje úprava letného času podľa smernice 2000/84/ES, a zaviesť spoločné pravidlá, ktorými sa členským štátom zabráni uplatňovať rôzne sezónne časové úpravy. Cieľom tejto smernice je rozhodujúcim spôsobom prispieť k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a z toho dôvodu by mala byť založená na článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako sa vykladá v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Zmena času, ktorá nesúvisí so sezónnymi zmenami, povedie k nákladom na prechod, najmä pokiaľ ide o informačné systémy v doprave a v ďalších sektoroch. Aby sa výrazne znížili náklady na prechod, je na vykonávanie tejto smernice potrebná primeraná lehota na prípravu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Táto smernica by sa mala uplatňovať od 1. apríla 2019, aby posledné obdobie letného času podľa pravidiel smernice 2000/84/ES vo všetkých členských štátoch začalo 31. marca 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty, ktoré po uvedenom období letného času plánujú prijať štandardný čas zodpovedajúci času v zimnom ročnom období v súlade so smernicou 2000/84/ES, by mali zmeniť svoj štandardný čas 27. októbra 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času, aby sa podobné a trvalé zmeny v rôznych členských štátoch vykonali súčasne. Je žiaduce, aby členské štáty prijali rozhodnutia o štandardnom čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať od roku 2019, koordinovaným spôsobom.

(7)  S cieľom zabezpečiť zosúladenú a koordinovanú harmonizáciu štandardného času v súlade s cieľom tejto smernice by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o odloženie dátumu uplatňovania tejto smernice v prípade, že by úpravy času mohli vážne narušiť riadne fungovanie vnútorného trhu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zabezpečenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

 

 

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Členské štáty by medzi sebou mali koordinovať štandardný čas, ktorý si zvolia, a ten by mal byť medzi členskými štátmi čo najviac harmonizovaný s cieľom zabrániť nadmernému množstvu rôznych časových pásiem v EÚ, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie vnútorného trhu a aby bol predvídateľný pre občanov, spotrebiteľov a dotknuté odvetvia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vykonávanie tejto smernice by sa malo monitorovať. Výsledky tohto monitorovania by Komisia mala predstaviť v správe Európskemu parlamentu a Rade. Táto správa by mala vychádzať z informácií, ktoré Komisii poskytnú členské štáty včas tak, aby mohla predložiť správu v stanovenom čase.

(8)  Vykonávanie tejto smernice by sa malo monitorovať. Výsledky tohto monitorovania by Komisia mala predstaviť v dostatočne odôvodnenej správe Európskemu parlamentu a Rade. Táto správa by mala vychádzať z informácií, ktoré Komisii poskytnú členské štáty včas tak, aby mohla predložiť správu v stanovenom čase.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty uplatniť jednu sezónnu zmenu svojho štandardného času alebo časov v roku 2019, za predpokladu, že tak urobia 27. októbra 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty oznámia dané rozhodnutie v súlade s článkom 2.

2.  Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty stále uplatňovať sezónnu zmenu svojho štandardného času. Členské štáty oznámia dané rozhodnutie v súlade s článkom 2.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 1, ak sa členský štát rozhodne zmeniť svoj štandardný čas alebo časy na akomkoľvek území pod svojou právomocou, oznámi túto skutočnosť Komisii najneskôr šesť mesiacov pred tým, ako daná zmena nadobudne právoplatnosť. Ak členský štát takúto skutočnosť oznámil a dané oznámenie nestiahol najneskôr šesť mesiacov pred dátumom plánovanej zmeny, členský štát predmetnú zmenu uplatní.

1.  Komisia vytvorí koordinačný mechanizmus s cieľom zabezpečiť harmonizovaný a koordinovaný prístup k úpravám času v celej Únii. Koordinačný mechanizmus pozostáva z jedného určeného zástupcu každého členského štátu a jedného zástupcu Komisie.

2.  Komisia do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o ňom informuje ostatné členské štáty a uverejní danú informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Členské štáty oznámia Komisii svoje zámery podľa článku 1 do 1. apríla 2020. Koordinačný mechanizmus bezodkladne prerokuje a posúdi možný vplyv plánovanej zmeny na fungovanie vnútorného trhu s cieľom predísť vážnym narušeniam.

 

3.  Ak sa Komisia na základe posúdenia uvedeného v odseku 2 domnieva, že plánovaná zmena vážne naruší fungovanie vnútorného trhu, informuje o tom príslušný členský štát.

 

4.  Členský štát sa najneskôr do 31. októbra 2020 rozhodne, či zachová svoj úmysel alebo nie. Poskytne podrobné vysvetlenie toho, ako bude riešiť negatívny vplyv zmeny na fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2a

 

1.  Komisia v úzkej spolupráci s koordinačným mechanizmom uvedeným v článku 2 dôkladne monitoruje predpokladané úpravy času v celej Únii.

 

2.  Komisia má právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 2b s cieľom odložiť dátum uplatňovania tejto smernice najviac o 12 mesiacov, ak dôjde k záveru, že predpokladané úpravy času oznámené členskými štátmi môžu vážne narušiť fungovanie vnútorného trhu.

 

3.  Ak je to z naliehavých dôvodov nevyhnutné, postup stanovený v článku 2c sa uplatňuje na delegované akty prijaté podľa tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2b

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2a sa Komisii udeľuje na obdobie [...] rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti smernice].

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada proti nemu nevzniesli námietku v lehote [...] mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [...] mesiace.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2c

 

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady. 

 

2.  Proti delegovanému aktu môže namietať Európsky parlament alebo Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 2b. V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia Európskemu parlamentu a Rade podá správu o vykonávaní tejto smernice najneskôr do 31. decembra 2024.

1.  Komisia Európskemu parlamentu a Rade podá správu o vykonávaní tejto smernice najneskôr do 31. decembra 2025. V tejto správe o vykonávaní sa osobitný dôraz kladie na účinky zmeny na ľudské zdravie. 

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia vykoná komplexné posúdenie vplyvu a analýzu nákladov a prínosov, pokiaľ ide o ukončenie sezónnych zmien času v EÚ.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty Komisii poskytnú relevantné informácie najneskôr do 30. apríla 2024.

2.  Členské štáty Komisii poskytnú relevantné informácie najneskôr do 30. apríla päť rokov od prijatia tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 1. apríla 2019 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do roku 2020 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. apríla 2019.

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s účinnosťou od roku 2020.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Ukončenie sezónnych zmien času

Referenčné čísla

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

13.9.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Pavel Svoboda

24.9.2018

Prerokovanie vo výbore

23.1.2019

 

 

 

Dátum prijatia

19.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Durand, Angelika Niebler, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ingeborg Gräßle, Joëlle Mélin

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

21

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton, Joëlle Mélin

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Ingeborg Gräßle, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre petície (20.2.2019)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Cecilia Wikström

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom návrhu je ukončiť sezónne zmeny času v členských štátoch EÚ. Právne predpisy EÚ týkajúce sa úpravy letného času boli prvýkrát zavedené v roku 1980 a ich cieľom bolo zjednotiť existujúce vnútroštátne postupy a časové harmonogramy súvisiace s letným časom. Od roku 2001 sa úpravy letného času v EÚ riadia smernicou 2000/84/ES, ktorou sa všetkým členským štátom stanovuje povinnosť poslednú marcovú nedeľu prejsť na letný čas a poslednú októbrovú nedeľu sa vrátiť k štandardnému času (tzv. zimnému času).

Systém zmeny času dvakrát ročne občania, Európsky parlament a narastajúci počet členských štátov neustále viac spochybňujú.

Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. februára 2018(1) požiadal Komisiu, aby preskúmala úpravu letného času stanovenú v smernici 2000/84/ES a podľa potreby predložila návrh jej revízie. Komisia takisto uskutočnila verejnú konzultáciu a dostala približne 4,6 milióna odpovedí, čo je zatiaľ najväčší počet odpovedí na konzultáciu Komisie, z ktorých 84 % bolo za ukončenie zmeny času dvakrát ročne a 16 % sa vyjadrilo za jej zachovanie.

Úprava letného času je okrem toho opakujúcou sa témou pri práci Výboru pre petície (PETI), ktorý v priebehu rokov dostal na túto tému viac ako 100 petícií. Takmer všetci predkladatelia petícií sa zasadzujú za zrušenie zmeny času dvakrát ročne, pričom sa v prvom rade odvolávajú na zdravotné riziká a okrajový vplyv zmeny času na úspory energie. Niektorí predkladatelia petície tvrdia, že časová zmena má obzvlášť negatívny vplyv na zraniteľné skupiny, ako sú deti a starší ľudia. Výbor PETI diskutoval o petíciách súvisiacich so zmenou na letný čas na svojich schôdzach v júli 2015 a novembri 2017.

Ako sa uvádza v štúdii výskumnej služby Európskeho parlamentu z októbra 2017 o úprave letného času v EÚ podľa smernice 2000/84/ES, treba zohľadniť negatívne účinky týchto zmien na ľudské zdravie a ukončiť každoročné striedanie zimného a letného času v EÚ. O dôležitosti diskusie o účinkoch zmeny na letný čas na biologické hodiny jasne svedčí Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu, ktorá bola v roku 2017 udelená Jeffreymu C. Hallovi, Michaelovi Rosbashovi a Michaelovi W. Youngovi za ich objav molekulárnych mechanizmov, ktoré kontrolujú cirkadiánny rytmus, ktorými vysvetlili, ako fungujú ľudské vnútorné biologické hodiny a akým spôsobom ovplyvňuje nesúlad medzi okolitým prostredím a vnútornými biologickými hodinami našu pohodu. To znamená, že zo zistení chronobiologického výskumu vyplýva, že vplyv týchto zmien na ľudský biorytmus môže byť závažnejší, než sa pôvodne predpokladalo. Okrem toho sa v článku 114 ods. 8 ZFEÚ o aproximácii právnych predpisov uvádza, že „ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom zosúlaďovacích opatrení, špecifický problém verejného zdravia, dá tento do pozornosti Komisie, ktorá okamžite preskúma, či treba Rade navrhnúť príslušné opatrenia“.

Vzhľadom na tieto súvislosti sa návrh stanoviska snaží podporiť myšlienku, že zmenu času dvakrát ročne treba ukončiť koordinovaným spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek potenciálne nepriaznivým účinkom na zdravie, a to aj vzhľadom na to, že k údajným úsporám energie nedochádza.

V návrhu stanoviska sa uvádza, že ukončenie zmeny času dvakrát ročne by sa malo uskutočniť tak, aby sa predišlo akémukoľvek závažnému narušeniu vnútorného trhu v dôsledku rozdielov medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Spravodajca tvrdí, že pôvodný návrh Komisie, ktorý členským štátom poskytuje možnosť jednostranne sa rozhodnúť o svojich preferenciách v otázke štandardného času, by mohol vyústiť do situácie, keď by v EÚ existovala rôznorodá spleť časových pásiem, čím by sa prehlboval nesúlad v rámci vnútorného trhu. V rámci vnútorného trhu by to skomplikovalo cezhraničný obchod, dopravu, komunikáciu a cestovanie. Na zabezpečenie harmonizácie preto spravodajkyňa navrhuje zrušenie zmien času dvakrát do roka, ako to presadzujú takmer všetci predkladatelia petícií.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 8. februára 2018 požiadal Komisiu, aby preskúmala úpravu letného času stanovenú v smernici 2000/84/ES a podľa potreby skoncipovala návrh jej revízie. Ďalej v ňom potvrdil zásadnú potrebu zachovania harmonizovanej koncepcie časovej úpravy na celom území Únie.

(2)  Európsky parlament na základe petícií a žiadostí, ktoré občania doručili Výboru pre petície, požiadal vo svojom uznesení z 8. februára 2018 požiadal Komisiu, aby preskúmala úpravu letného času stanovenú v smernici 2000/84/ES a podľa potreby skoncipovala návrh jej revízie. Ďalej v ňom potvrdil zásadnú potrebu zachovania harmonizovanej a koordinovanej koncepcie časovej úpravy na celom území Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Komisia preskúmala dostupné dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť harmonizovaných pravidiel Únie v tejto oblasti v záujme zaručenia riadneho fungovanie vnútorného trhu a zabránenia, okrem iného, narušeniam časového harmonogramu dopravných operácií a fungovania komunikačných a informačných systémov, vyšším nákladom v cezhraničnom obchode či nižšej produktivite pri tovare a službách. Neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, či výhody úpravy letného času prevažujú nad nevýhodami spojenými so zmenou času dvakrát do roka.

(3)  Komisia preskúmala dostupné dôkazy, ktoré dokladajú dôležitosť harmonizovaných pravidiel Únie v tejto oblasti v záujme zaručenia riadneho fungovanie vnútorného trhu a zabránenia, okrem iného, narušeniam časového harmonogramu dopravných operácií a fungovania komunikačných a informačných systémov, vyšším nákladom v cezhraničnom obchode či nižšej produktivite pri tovare a službách.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  O úprave letného času prebieha živá verejná diskusia a niektoré členské štáty už vyjadrili svoj záujem ukončiť uplatňovanie tejto úpravy. V súvislosti s týmito trendmi je potrebné naďalej zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zabrániť jeho citeľným narušeniam spôsobeným rozdielmi medzi členskými štátmi v tejto oblasti. Preto je vhodné koordinovaným spôsobom ukončiť uplatňovanie úpravy letného času.

(4)  O úprave letného času prebieha živá verejná diskusia, ako naznačuje reakcia občanov na preložené petície, v ktorých sa požaduje ukončenie polročnej zmeny času, a verejná konzultácia týkajúca sa úpravy letného času v EÚ, ktorá viedla k najväčšiemu množstvu odpovedí, aké kedy niektorá konzultácia Komisia dosiahla. Niektoré členské štáty už vyjadrili svoj záujem ukončiť uplatňovanie tejto úpravy. V súvislosti s týmito trendmi je potrebné naďalej zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu a zabrániť jeho citeľným narušeniam spôsobeným rozdielmi medzi členskými štátmi v tejto oblasti, ktoré by mohli mať vplyv na hospodársku aj politickú integráciu Únie. Mnohí občania sa vyslovili za ukončenie sezónnych zmien času, najmä z dôvodu zdravotných rizík. V petíciách doručených Európskemu parlamentu občania tvrdia, že zmena času má obzvlášť negatívny vplyv na zraniteľné skupiny, ako sú deti a starší ľudia. Viaceré štúdie navyše ukázali, že zmena času dvakrát za rok prináša negatívne dôsledky v rôznych oblastiach, ak je napríklad zdravie s účinkami na biologický rytmus, bezpečnosť cestnej premávky, keďže v dňoch nasledujúcich po zmene času sa zaznamenal nárast miery nehodovosti, a administratívna záťaž a dodatočné náklady v mnohých odvetviach hospodárstva. Z hľadiska navrhovanej zmeny má preto zásadný význam prijatie harmonizovaného a riadne koordinovaného prístupu k ukončeniu zmeny času dvakrát ročne.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Je nevyhnutné zobrať do úvahy skutočnosť, že EÚ sa rozprestiera na rozsiahlom území siahajúcom od severu po juh Európy, čo znamená, že vplyv času na množstvo denného svetla sa medzi členskými štátmi líši. V súvislosti s tým musíme zohľadniť geografické aspekty času a zároveň zachovať existujúce časové pásma.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Touto smernicou by nemalo byť dotknuté právo každého členského štátu rozhodovať o štandardnom čase alebo časoch na územiach pod jeho právomocou, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť zmlúv, ani o jeho ďalších zmenách. Avšak s cieľom zabezpečiť, aby úprava letného času uplatňovaná len v niektorých členských štátoch nenarúšala fungovanie vnútorného trhu, by členské štáty nemali meniť štandardný čas na územiach pod svojou právomocou z dôvodu sezónnej zmeny, aj keby takúto zmenu prezentovali ako zmenu časového pásma. Navyše, s cieľom minimalizovať narušenia okrem iného v doprave, komunikáciách a iných dotknutých sektoroch, mali by Komisii v náležitom predstihu oznámiť svoj úmysel zmeniť svoj štandardný čas a následne uplatniť oznámené zmeny. Komisia by mala na základe uvedeného oznámenia informovať všetky ostatné členské štáty, aby mohli prijať všetky potrebné opatrenia. Takisto by mala informovať širokú verejnosť a zainteresované strany a na tento účel danú informáciu uverejniť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Preto je potrebné ukončiť harmonizáciu obdobia, na ktoré sa vzťahuje úprava letného času podľa smernice 2000/84/ES, a zaviesť spoločné pravidlá, ktorými sa členským štátom zabráni uplatňovať rôzne sezónne časové úpravy prostredníctvom zmeny svojho štandardného času viac ako jedenkrát za rok, ako aj stanoviť povinnosť oznámiť plánované zmeny štandardného času. Cieľom tejto smernice je rozhodujúcim spôsobom prispieť k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a z toho dôvodu by mala byť založená na článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako sa vykladá v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

(6)  Preto je potrebné ukončiť harmonizáciu obdobia, na ktoré sa vzťahuje úprava letného času podľa smernice 2000/84/ES, a zaviesť spoločné pravidlá, ktorými sa členským štátom zabráni uplatňovať rôzne sezónne časové úpravy prostredníctvom zmeny svojho štandardného času viac ako jedenkrát za rok, ako aj stanoviť povinnosť oznámiť plánované zmeny štandardného času. Na zabezpečenie bezproblémového fungovania vnútorného trhu je nevyhnutné, aby sa zachovali existujúce časové pásma a všetky členské štáty používali rovnakú úpravu času, aby sa predišlo rôznorodej spleti úprav času v rámci vnútorného trhu. Cieľom tejto smernice je rozhodujúcim spôsobom prispieť k bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a z toho dôvodu by mala byť založená na článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako sa vykladá v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

 

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Táto smernica by sa mala uplatňovať od 1. apríla 2019, aby posledné obdobie letného času podľa pravidiel smernice 2000/84/ES vo všetkých členských štátoch začalo 31. marca 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty, ktoré po uvedenom období letného času plánujú prijať štandardný čas zodpovedajúci času v zimnom ročnom období v súlade so smernicou 2000/84/ES, by mali zmeniť svoj štandardný čas 27. októbra 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času, aby sa podobné a trvalé zmeny v rôznych členských štátoch vykonali súčasne. Je žiaduce, aby členské štáty prijali rozhodnutia o štandardnom čase, ktorý každý z nich bude uplatňovať od roku 2019, koordinovaným spôsobom.

(7)  Táto smernica by mala nadobudnúť účinnosť a uplatňovať od osemnásteho mesiaca po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, pričom poskytne dostatočný čas na to, aby sa spoločnosti a ekonomickí aktéri prispôsobili novej situácii. V záujme bezproblémového fungovania vnútorného trhu je nevyhnutné, aby sa predišlo rôznorodej spleti úprav času v rámci vnútorného trhu. Členské štáty by sa preto mali dohodnúť na harmonizovanom časovom usporiadaní štandardných časov v EÚ.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty neuplatňujú sezónne zmeny svojho štandardného času alebo časov.

 

2. Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty uplatniť jednu sezónnu zmenu svojho štandardného času alebo časov v roku 2019, za predpokladu, že tak urobia 27. októbra 2019 o 1.00 ráno koordinovaného svetového času. Členské štáty oznámia dané rozhodnutie v súlade s článkom 2.

1. Od [xx] členské štáty neuplatňujú žiadne zmeny času dvakrát za rok.

 

2. vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 1, ak sa členský štát rozhodne zmeniť svoj štandardný čas alebo časy na akomkoľvek území pod svojou právomocou, oznámi túto skutočnosť Komisii najneskôr šesť mesiacov pred tým, ako daná zmena nadobudne právoplatnosť. Ak členský štát takúto skutočnosť oznámil a dané oznámenie nestiahol najneskôr šesť mesiacov pred dátumom plánovanej zmeny, členský štát predmetnú zmenu uplatní.

 

2. Komisia do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o ňom informuje ostatné členské štáty a uverejní danú informáciu v Úradnom vestníku Európskej únie.

1. V súlade s článkom 1 členské štáty uplatňujú harmonizovanú a koordinovanú časovú úpravu štandardných časov Únie.

 

2. vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 1. apríla 2019 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od 1. apríla 2019.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

1. Členské štáty prijmú a uverejnia, najneskôr do [dátum uplatňovania smernice] zákony, nariadenia a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia podľa článku 1 tejto smernice.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. apríla 2019.

Smernica 2000/84/ES sa zrušuje s účinnosťou od nadobudnutia účinnosti smernice, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica nadobúda účinnosť a začína sa uplatňovať od osemnásteho mesiaca po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Ukončenie sezónnych zmien času

Referenčné čísla

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

PETI

25.10.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Cecilia Wikström

24.9.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

14

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk

PPE

Pál Csáky, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Roberta Metsola, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Rainer Wieland

S&D

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

VERTS/ALE

Igor Šoltes

4

-

ECR

Notis Marias

S&D

Virginie Rozière

VERTS/ALE

Margrete Auken, Ana Miranda

1

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. februára 2018 o zmene času (2017/2968(RSP)], P8_TA(2018)0043.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Ukončenie sezónnych zmien času

Referenčné čísla

COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD)

Dátum predloženia v EP

12.9.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

13.9.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

13.9.2018

ITRE

13.9.2018

IMCO

13.9.2018

AGRI

13.9.2018

 

JURI

13.9.2018

PETI

25.10.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Marita Ulvskog

25.10.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.2.2019

 

 

 

Dátum prijatia

4.3.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

11

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Matt Carthy, Jakop Dalunde, Michael Gahler, Karoline Graswander-Hainz, Pavel Svoboda, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Olle Ludvigsson, Ricardo Serrão Santos

Dátum predloženia

7.3.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

23

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner

ECR

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Schmidt, Pavel Svoboda, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, István Ujhelyi, Marita Ulvskog

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

11

-

ALDE

Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet

ECR

Peter van Dalen, Innocenzo Leontini

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Matt Carthy

PPE

Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini

S&D

Francisco Assis, Isabella De Monte, Ricardo Serrão Santos

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 22. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia