ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά το πεδίο αρμοδιότητας και την εντολή των ειδικών εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8.3.2019 - (2018/2116(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια Hilde Vautmans

Διαδικασία : 2018/2116(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0171/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0171/2019
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά το πεδίο αρμοδιότητας και την εντολή των ειδικών εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2018/2116(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6, 8, 21, 33 και 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης[1],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με την πολιτική ευθύνη[2],

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας,

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Νοεμβρίου 2002, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της 9ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τον διορισμό, την εντολή και τη χρηματοδότηση των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ, καθώς και το σημείωμα του Συμβουλίου (7510/14) της 11ης Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης[3],

–  έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσίασε η ΑΕ/ΥΕ στις 28 Ιουνίου 2016 και τις επακόλουθες εκθέσεις εφαρμογής,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2013,

–  έχοντας υπόψη την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, του 1975, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και το σύνολο των αρχών του, ως έγγραφο που συνιστά ακρογωνιαίο λίθο για την ευρωπαϊκή και ευρύτερη περιφερειακή τάξη ασφάλειας,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 15ης Νοεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017[4],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας[5],

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του σχετικά με την Ουκρανία, με τα οποία ζητείται ο διορισμός ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για την Κριμαία και την περιοχή του Ντονμπάς,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 13ης Ιουνίου 2012, σχετικά με τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα[6],

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 110 και 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0171/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι φιλοδοξία της ΕΕ είναι να καταστεί ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας –όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο– επιδιώκοντας να συμβάλει με τις δράσεις και τις πολιτικές της στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικοί εντεταλμένοι της ΕΕ (ΕΕΕΕ) διορίζονται από το Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της ΑΕ/ΥΕ, με την εντολή να προωθήσουν συγκεκριμένους στόχους –θεματικά ή γεωγραφικά– με ειδικό πολιτικό χαρακτήρα ή χαρακτήρα ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικοί αυτοί εντεταλμένοι έχουν αποδειχθεί πολύτιμο και ευέλικτο μέσο για τη διπλωματία της ΕΕ, καθώς μπορούν να εξατομικεύουν και να εκπροσωπούν την ΕΕ σε κρίσιμης σημασίας τόπους και καταστάσεις, με τη στήριξη όλων των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία των εντολών τους καθιστά τους ΕΕΕΕ επιχειρησιακά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται γρήγορα όταν προκύπτουν ανησυχίες σε ορισμένες χώρες ή σχετικά με ορισμένα θέματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στη συχνή επιτόπια παρουσία τους, οι ΕΕΕΕ βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά την ανάπτυξη διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και τοπικούς παράγοντες, καθώς και τη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση αυτή εμπειρία τούς δίνει τη δυνατότητα να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος υπάρχουν πέντε περιφερειακοί ΕΕΕΕ (για το Κέρας της Αφρικής, το Σαχέλ, την Κεντρική Ασία, την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και τον Νότιο Καύκασο καθώς και για την κρίση στη Γεωργία), δύο ΕΕΕΕ για συγκεκριμένες χώρες ΕΕΕΕ (Κοσσυφοπέδιο και Βοσνία-Ερζεγοβίνη), καθώς και ένας θεματικός ΕΕΕΕ, που είναι υπεύθυνοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος μόνο δύο ΕΕΕΕ είναι γυναίκες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση των ΕΕΕΕ που έχουν οριστεί με εντολές για συγκεκριμένες χώρες, η «διττή τους ιδιότητα» ως ΕΕΕΕ και ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ έχει συμβάλει στη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της παρουσίας της ΕΕ σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή περαιτέρω ΕΕΕΕ για συγκεκριμένες χώρες πρέπει να συνάδει με τις στρατηγικές εξωτερικής δράσης της ΕΕ, λόγω της ενίσχυσης των αντιπροσωπειών της ΕΕ δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας, μέσω της οποίας αυτές απέκτησαν αρμοδιότητα συντονισμού όλων των επιτόπιων δράσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς υψηλής προτεραιότητας και συγκρούσεις, μεταξύ άλλων στην άμεση γειτονία της ΕΕ, που απαιτούν ειδική εστίαση και μεγαλύτερη συμμετοχή και προβολή της ΕΕ, όπως η ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία και η παράνομη κατοχή της Κριμαίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΕΕ αποδείχθηκαν χρήσιμοι ιδίως για τη διεξαγωγή πολιτικών διαλόγων υψηλού επιπέδου και όσον αφορά την ικανότητά τους να προσεγγίζουν εταίρους υψηλού επιπέδου σε πολύ ευαίσθητα πολιτικά περιβάλλοντα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΕΕ χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ, για τον οποίο συναποφασίζει το Κοινοβούλιο, και είναι υπόλογοι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους έναντι της Επιτροπής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ/ΥΕ έχει δεσμευτεί να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ζητεί να ακούει τους νεοδιοριζόμενους ΕΕΕΕ πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, και να διευκολύνει την τακτική ενημέρωση του Κοινοβουλίου από τους ΕΕΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΕΕ επιλέγονται μεταξύ προσώπων τα οποία κατείχαν προηγουμένως ανώτερα διπλωματικά ή πολιτικά αξιώματα στη χώρα τους ή σε διεθνείς οργανισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΕΕ απολαμβάνουν σημαντικό βαθμό ευελιξίας και διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης της εντολής τους, κάτι που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη καθορισμένων στόχων, στην υλοποίηση στρατηγικών και στην παροχή προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βασικός ρόλος των ΕΕΕΕ είναι να συμβάλλουν στην ενότητα, τη συνέπεια, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης και εκπροσώπησης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΕΕ αποδεικνύουν το ενδιαφέρον της ΕΕ για μια συγκεκριμένη χώρα, περιοχή ή θεματικό τομέα και ενισχύουν την προβολή της, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην υλοποίηση μιας δεδομένης στρατηγικής ή πολιτικής της ΕΕ που εστιάζει στη σχετική χώρα ή περιοχή, ή στο σχετικό θεματικό ζήτημα·

1.  συνιστά στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας,

α.  να υποβάλλουν προτάσεις στρατηγικού χαρακτήρα όσον αφορά την αξιοποίηση, τον ρόλο, τις εντολές και τη συμβολή των ΕΕΕΕ, υπό το πρίσμα της εφαρμογής της συνολικής στρατηγικής·

β.   να διασφαλίσουν ότι οι ΕΕΕΕ διορίζονται μόνο εάν υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία από τη χρήση του μέσου αυτού, εάν δηλαδή τα καθήκοντά τους δεν μπορούν να επιτελεστούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο των υφιστάμενων δομών εντός της ΕΥΕΔ, όπως είναι μεταξύ άλλων οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, ή εντός της Επιτροπής·

γ.   να διασφαλίσουν ότι οι ΕΕΕΕ χρησιμοποιούνται κυρίως προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες της ΕΕ για την πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων και για την εφαρμογή των στρατηγικών της ΕΕ, ιδίως μέσω της διαμεσολάβησης και της διευκόλυνσης του διαλόγου, και να προωθηθούν οι στόχοι πολιτικής της ΕΕ σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων, τηρουμένου του διεθνούς δικαίου·

δ.   να μεριμνούν ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη αύξηση του αριθμού των ΕΕΕΕ και ο κατακερματισμός των εντολών τους, γεγονός που θα συνεπαγόταν αλληλοεπικάλυψη με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και αυξημένο κόστος συντονισμού·

ε.   να διασφαλίσουν ότι οι εντολές και οι ενέργειες των ΕΕΕΕ στους τομείς της περιφερειακής ασφάλειας και της πρόληψης των συγκρούσεων, της διαμεσολάβησης και της επίλυσης συγκρούσεων , καθοδηγούνται από τις αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως ορίζονται στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 και σε άλλους σημαντικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και από την ειρηνική επίλυση των διαφορών, ως βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής εντολής ασφάλειας, όπως τονίζεται επίσης στη συνολική στρατηγική της ΕΕ· να διασφαλίζουν ότι οι ΕΕΕΕ συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες και τις πολιτικές που θεσπίζει η ΕΕ όσον αφορά την περιοχή ή τη σύγκρουση που εμπίπτει στη σφαίρα της αρμοδιότητάς τους

στ.  να εξετάσουν όλους τους δυνατούς τρόπους προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος των ΕΕΕΕ ως αποτελεσματικό εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ικανό να αναπτύσσει και να προωθεί πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και να προάγει τη συνέργεια, διασφαλίζοντας ιδίως ότι οι ΕΕΕΕ μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της περιοχής που καλύπτεται από την εντολή τους, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών συγκρούσεων, ώστε να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους·

ζ.  να διασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια και προβολή του έργου των ΕΕΕΕ, μεταξύ άλλων με τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με τις επισκέψεις σε χώρες, το πρόγραμμα εργασίας και τις προτεραιότητες, καθώς και με τη δημιουργία επιμέρους ιστοσελίδων ώστε να είναι δυνατός ο δημόσιος έλεγχος της δράσης τους·

η.  να ενισχύσουν τα θετικά στοιχεία που συνιστούν την προστιθέμενη αξία του ΕΕΕΕ, όπως η νομιμότητα που βασίζεται στη στήριξη της ΑΠ/ΥΕ και των κρατών μελών, αρμοδιότητες για μια συγκεκριμένη χώρα, περιοχή ή θεματικό τομέα, πολιτικό βάρος, ευελιξία και αύξηση της παρουσίας και της προβολής της ΕΕ στις χώρες εταίρους, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την εικόνα της ΕΕ ως αποτελεσματικού διεθνούς παράγοντα·

Όσον αφορά την εντολή

θ.  να χορηγούν εντολή με εύλογη διάρκεια και προοπτικές ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσληψη ειδικευμένων στελεχών και η εκτέλεση της εντολής, καθώς και η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εταίρους, η δημιουργία δικτύων και η άσκηση επιρροής στις διαδικασίες· να εξασφαλίζουν τακτική επανεξέταση των εξελίξεων στην εκάστοτε χώρα/περιοχή ή υπόθεση και να επιτρέπουν την παράταση της εντολής εάν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις·

ι.  να συμβάλλουν στην υλοποίηση πολιτικής ή στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα που εμπίπτει στη σχετική εντολή και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ή την αναθεώρηση στρατηγικών ή πολιτικών·

ια.  να μεριμνούν ώστε η πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, η διαμεσολάβηση και η διευκόλυνση του διαλόγου, καθώς και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η ισότητα των φύλων να αποτελούν οριζόντιες προτεραιότητες και, συνεπώς, ακρογωνιαίους λίθους του πεδίου αρμοδιοτήτων των ΕΕΕΕ, και να διασφαλίσουν την υποβολή κατάλληλων εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτούς τους τομείς.

ιβ.  να απαιτούν διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης όσον αφορά τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, τα εμπόδια που ανέκυψαν, τις βασικές προκλήσεις, τη συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικής και την αξιολόγηση του συντονισμού των δραστηριοτήτων του ΕΕΕΕ με άλλους παράγοντες της ΕΕ, προκειμένου να ευνοούν τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ΕΕΕΕ καθώς και να αξιολογούν τις επιδόσεις και να εξετάζουν την ανανέωση και την επανεξέταση των εντολών·

ιγ.  να διασφαλίσουν τη συνοχή της εντολής για την Κεντρική Ασία με τη στρατηγική της ΕΕ του 2007 για την Κεντρική Ασία, η οποία αναθεωρήθηκε το 2015, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η προβολή της Ένωσης στην περιοχή·

ιδ.  να θεσπίσουν «περίοδο αναμονής» για τους ΕΕΕΕ, με σκοπό να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο δεοντολογικών προτύπων σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων·

ιε.  να διασφαλίσουν ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχει στην κατάρτιση της νέας και διευρυμένης εντολής των ΕΕΕΕ·

Όσον αφορά τα εργαλεία

ιστ.  να διατηρούν την ευελιξία και την αυτονομία που διαθέτουν επί του παρόντος οι ΕΕΕΕ ως ξεχωριστό μέσο της ΚΕΠΠΑ με ξεχωριστή χρηματοδότηση και προνομιακή σχέση με το Συμβούλιο· να ενισχύσουν, ωστόσο, ταυτόχρονα, τον συντονισμό και την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων έναντι των σχετικών διαχειριστικών διευθύνσεων της ΕΥΕΔ (περιφερειακή, θεματική, ΚΠΑΑ και αντιμετώπιση κρίσεων), καθώς και έναντι των αντίστοιχων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής· να διασφαλίσουν την εφαρμογή ταχείας και διαφανούς διαδικασίας διορισμού και επιβεβαίωσης·

ιζ.  να αντιμετωπίζουν τις ανεπάρκειες όσον αφορά τη διατήρηση της θεσμικής μνήμης και συνέχειας μεταξύ των απερχόμενων και των νέων ΕΕΕΕ με την ενίσχυση της υλικοτεχνικής και διοικητικής υποστήριξης από την ΕΥΕΔ, συμπεριλαμβανομένης της αρχειοθέτησης, και κυρίως με την δέουσα απόσπαση πολιτικών συμβούλων από την ΕΥΕΔ και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να συμμετάσχουν στις ομάδες των ΕΕΕΕ·

Όσον αφορά το προσωπικό προφίλ

ιη.  να διορίζουν ως ΕΕΕΕ πρόσωπα με ευρεία διπλωματική και πολιτική εμπειρογνωμοσύνη και κατάλληλο προφίλ, διασφαλίζοντας ιδίως ότι τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν το πολιτικό βάρος που απαιτείται για τη δημιουργία δεσμών και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συνομιλητές υψηλού επιπέδου· να αξιοποιούν στη συνάρτηση αυτή οφέλη από την υφιστάμενη δεξαμενή ατόμων που διαθέτουν πολιτική και διπλωματική εμπειρία σε ολόκληρη την ΕΕ· να τηρούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και τη γεωγραφική ισορροπία· να διασφαλίζουν ότι η απόφαση διορισμού ενός συγκεκριμένου προσώπου λαμβάνεται με διαφάνεια και μόνον αφού επιβεβαιωθεί η δυνατότητα αποδοχής του υποψηφίου, ιδίως όσον αφορά πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και ότι ο υποψήφιος πληροί τα πρότυπα δεοντολογίας·

ιθ.  να διασφαλίσουν ότι ο διορισμός ΕΕΕΕ μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο έπειτα από θετική αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

κ.  να παρέχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και αιτιολόγηση σχετικά με τους επιλεγέντες υποψηφίους·

Όσον αφορά τους καλυπτόμενους τομείς

κα.  να εστιάσουν τις εντολές των ΕΕΕΕ στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, ιδίως μέσω της διευκόλυνσης του διαλόγου και της διαμεσολάβησης, στις οποίες η παρέμβαση της ΕΕ μπορεί να αποφέρει προστιθέμενη αξία· να διασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση εστίασης σε συγκεκριμένο θέμα ο διορισμός ΕΕΕΕ δεν επικαλύπτει ή δεν υπονομεύει τον ρόλο της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ·

κβ.   λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των ΕΕΕΕ ως ειδικού διπλωματικού εργαλείου στην εξωτερική δράση της ΕΕ και αναγνωρίζοντας τη σημασία της σταθερότητας ευρωπαϊκής, να ενθαρρύνουν τους ΕΕΕΕ να αναπτύξουν ολοένα στενότερες σχέσεις με τις χώρες που πλήττονται από παρατεταμένες συγκρούσεις, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη ανάγκη για συνεισφορά των ΕΕΕΕ στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων στις χώρες γειτονίας της ΕΕ·

κγ.  να χαιρετίσουν τον διορισμό νέου ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αναγνωρίσουν το έργο του προηγούμενου κατόχου της θέσης, ο οποίος εκπλήρωσε επιτυχώς τον ρόλο του για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της προβολής της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· σημειώνει ότι οι αρμοδιότητες των ΕΕΕΕ διευρύνθηκαν για να συμπεριλάβουν την προώθηση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την προώθηση της υποστήριξης στον τομέα της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης·

κδ.  να ενισχύσουν την ικανότητα και τον ρόλο του ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος αυτός βασίζεται σε παγκόσμια εντολή η οποία, επομένως, απαιτεί και συνεπάγεται τη διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου με τρίτες χώρες, σχετικούς εταίρους, επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, και την ανάληψη δράσης στο πλαίσιο σχετικών διεθνών φόρουμ·

κε.  λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι είναι σημαντικό να μην αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ΕΕΕΕ ώστε να μην υποβαθμιστεί ο ειδικός τους χαρακτήρας, να καταργήσουν σταδιακά τις εντολές των υφιστάμενων ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ για συγκεκριμένες χώρες και, εν αναμονή της γενικής κατανομής των αρμοδιοτήτων στην επόμενη Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, να εξετάσουν το ενδεχόμενο διορισμού περιφερειακών ΕΕΕΕ· να εξετάσουν το ενδεχόμενο διορισμού θεματικών ΕΕΕΕ για τον διεθνή συντονισμό της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τη διεθνή δικαιοσύνη, καθώς και για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση - στην τελευταία περίπτωση ο θεματικός ΕΕΕΕ θα διαδεχθεί τον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ που είναι επί του παρόντος αρμόδιος για τον τομέα αυτό·

κστ.  να διορίσουν νέο ΕΕΕΕ για την Ουκρανία, ο οποίος θα εστιάζει ιδίως στην Κριμαία και στο Ντονμπάς και θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κατεχόμενα εδάφη, της εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ, της αποκλιμάκωσης στην Αζοφική Θάλασσα και της άσκησης των δικαιωμάτων των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, σύμφωνα με προηγούμενες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διατυπώνονται στα ψηφίσματά του·

Όσον αφορά την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία

κζ.  να προωθήσουν την αλληλεπίδραση και τον συντονισμό των ΕΕΕΕ με τα διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών και τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί μέγιστη συνέργεια και συνεπής συμμετοχή όλων των φορέων· να ενισχύσουν τη συμμετοχή των ΕΕΕ στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για τις συγκρούσεις· να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις με άλλους διπλωματικούς παράγοντες υψηλού επιπέδου, όπως οι ειδικοί απεσταλμένοι της ΕΕ· και να διασφαλίσουν τη συνεργασία με άλλους εταίρους και απεσταλμένους που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ·

κη.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συννομοθέτης για το μη στρατιωτικό σκέλος του προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ, το οποίο διαχειρίζεται η Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI), να ενισχύσουν την εποπτεία των δραστηριοτήτων των ΕΕΕΕ από το Κοινοβούλιο και να αυξήσουν το επίπεδο λογοδοσίας και τη διαφάνεια του έργου τους, επισημαίνοντας ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σε τακτική βάση σχετικά με την εκτέλεση της εντολής από τους ΕΕΕΕ, το έργο και τα επιτεύγματά τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, μέσω τακτικών και τουλάχιστον ετήσιων συνεδριάσεων και ανταλλαγών απόψεων μεταξύ των ΕΕΕΕ και των αρμόδιων οργάνων του ΕΚ, ιδίως της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και των Υποεπιτροπών της για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ασφάλεια και την Άμυνα, καθώς και με τη συστηματική ανταλλαγή με το ΕΚ εκθέσεων και εθνικών στρατηγικών που αποστέλλουν ΕΕΕΕ στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) στο πλαίσιο του Συμβουλίου και της ΕΥΕΔ· και, για τον σκοπό αυτό, να επιμείνουν ότι τα έγγραφα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στη διοργανική συμφωνία στον τομέα της ΚΕΠΠΑ·

κθ.  να ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση και να διευκολύνουν τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες, στην περιοχές αρμοδιότητας των ΕΕΕΕ, στο πλαίσιο προληπτικής διπλωματίας και διαδικασιών διαμεσολάβησης, καθώς και χάριν της προβολής της ΕΕ· να διασφαλίσουν, ειδικότερα, ότι οι ΕΕΕΕ συνεργάζονται προορατικά με τους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή τους αντιφρονούντες, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται υπό απειλή ή στο στόχαστρο των τοπικών αρχών·

2.  συνιστά το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από τον νέο ΑΕ/ΥΕ να δεσμευτεί ότι θα παρουσιάσει, εντός των πρώτων έξι μηνών της θητείας του, προτάσεις στρατηγικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση των ΕΕΕΕ, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συνολικής στρατηγικής και σύμφωνα με τις αρχές και τις συστάσεις που εκτίθενται ανωτέρω·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ.

  • [1]  ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30.
  • [2]  ΕΕ C 210 της 3.8.2010, σ. 1.
  • [3]  ΕΕ C 351E της 2.12.2011, σ. 454.
  • [4]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0440.
  • [5]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0288.
  • [6]  ΕΕ C 332E της 15.11.2013, σ. 114.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.3.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Anders Sellström, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Neena Gill, Ana Gomes, Patricia Lalonde, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Mirja Vehkaperä, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Georgi Pirinski, Paul Rübig, Lola Sánchez Caldentey, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Charles Goerens, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Mirja Vehkaperä

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Michèle Alliot-Marie, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Jaromír Štětina, László Tőkés, Vladimir Urutchev, Željana Zovko

S&D

Goffredo Maria Bettini, Sergio Gaetano Cofferati, Andi Cristea, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Tonino Picula, Georgi Pirinski, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου