ДОКЛАД относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2020 година, раздел III – Комисия

8.3.2019 - (2019/2001(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Моника Холмайер


Процедура : 2019/2001(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0172/2019
Внесени текстове :
A8-0172/2019
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2020 година, раздел III – Комисия

(2019/2001(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012[1] („Финансовия регламент“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[2] („Регламента за МФР“),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[3],

–  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз[4],

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година[5] и общите декларации, договорени между Парламента, Съвета и Комисията, които са поместени в приложение,

–  като взе предвид Резолюция 70/1 на Общото събрание на ООН от 25 септември 2015 г., озаглавена „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, която влезе в сила на 1 януари 2016 г., и представения неотдавна документ за размисъл, озаглавен „Към устойчива Европа до 2030 г.“ на Комисията,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от ... 2019 г. относно бюджетните насоки за 2020 година (00000/2019),

–  като взе предвид член 86а от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0172/2019),

А.  като има предвид, че преговорите по бюджета на Съюза за 2020 г. ще се проведат успоредно с преговорите за следващата многогодишна финансова рамка (МФР) и за реформата на системата на собствените ресурси на ЕС; като има предвид, че 2019 г. ще бъде седмата година от МФР за периода 2014 – 2020 г.;

Б  като има предвид, че през последните няколко години Съветът многократно влезе в противоречие със самия себе си, като представяше нови политически приоритети за ЕС, но показваше нежелание да осигури нови бюджетни кредити за тяхното финансиране; като има предвид, че новите политически приоритети и предстоящите предизвикателства за ЕС следва да бъдат финансирани от нови бюджетни кредити, а не чрез намаляване на сумата на бюджетните кредити за съществуващите програми;

В.  като има предвид, че към края на текущия период на финансово програмиране изпълнението на многогодишните програми ще изисква подходящи финансови ресурси и следователно ще трябва да се предвидят необходимите плащания през 2020 г., за да се предотврати нова криза с плащанията през първите години на МФР за периода 2021 – 2027 г.;

Бюджет за 2020 г.: мост към бъдещето на Европа – инвестиране в иновации, устойчиво развитие и в защита и сигурност на гражданите

1.  подчертава, че бюджетът на Съюза за 2020 г. е мостът към МФР за периода 2021 – 2027 г. и следва да допринесе за създаването на обща дългосрочна визия относно бъдещите политически приоритети на Съюза и да носи европейска добавена стойност; очаква, че към момента на приемането на бюджета за 2020 г. Парламентът и Съветът ще бъдат включени в пълноценни преговори по МФР, след политическо споразумение в Европейския съвет; счита, че един силен, отговорен и ориентиран към бъдещето бюджет за 2020 г. ще улесни постигането на споразумение и прехода към следващата МФР; поради това възнамерява да се възползва в пълна степен от съществуващата гъвкавост и други разпоредби, съдържащи се в Регламента за МФР и Финансовия регламент, с цел укрепване на ключови програми на ЕС в бюджета за 2020 г., като надлежно се отчита подходът на бюджетиране, основано на изпълнението, в бюджета на ЕС;

2.  поради това счита, че бюджетът на ЕС за следващата година следва да определи ясни политически приоритети и да даде възможност на Съюза да създаде устойчив и приобщаващ икономически растеж и работни места, да продължи да инвестира в капацитета за иновации и научни изследвания за бъдещи решения, да засили конкурентоспособността, да гарантира безопасна, сигурна и мирна Европа, да укрепи условията на труд и живот на гражданите, да засили икономическото, социалното и териториалното сближаване, да подкрепи Съюза в борбата му срещу екологичните предизвикателства и изменението на климата в процеса на изпълнение на неговите задължения по Парижкото споразумение, да даде своя принос за пълното изпълнение на Целите на ООН за устойчиво развитие и за осъществяването на Европейския стълб на социалните права;

3.  посочва, че 2020 г. е последната година от настоящата МФР, че изпълнението на програмите на ЕС, и по-специално тези в рамките на споделеното управление в областта на политиката на сближаване, общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството, трябва да бъде допълнително ускорено, за да се компенсират предишните закъснения и да се достигне фазата на приключване; очаква това да бъде отразено чрез значително увеличение на исканията за плащане и следователно очаква пик в годишното равнище на бюджетните кредити за плащания за 2020 г.; подчертава ангажимента на Парламента да осигури необходимите плащания през 2020 г. и да предотврати друга криза с плащанията през първите години от МФР за периода 2021 – 2027 г., какъвто беше случаят през текущия период; подчертава необходимостта от непрекъснато подобряване на механизмите за контрол и коригиране, така че да се гарантира подходящо и бързо изпълнение на програмите на ЕС;

4.  изтъква значението на децентрализираните агенции, които осигуряват прилагането на законодателните приоритети на ЕС и по този начин изпълняват целите на политиките на ЕС, като например свързаните с конкурентоспособността, устойчивия растеж, заетостта и управлението на настоящите миграционни и бежански потоци; очаква преговорите по бюджета за 2020 г. да доведат до достатъчно оперативно и административно финансиране на агенциите на ЕС, което ще им даде възможност да изпълняват своите увеличаващи се задачи и да постигат възможно най-добри резултати; отново заявява своята позиция, че 2018 г. беше последната година за изпълнението на целта за намаляване на персонала с 5% и т.нар. „резерв за преразпределение“; очаква Комисията и Съветът да се въздържат от допълнително намаляване на ресурсите на агенциите в бюджета за 2020 г.;

Иновации и научни изследвания за бъдещи решения: подкрепа за устойчив и приобщаващ икономически растеж с цел предвиждане на промените и повишаване на конкурентоспособността

5.  подчертава, че е важно Европа да се утвърди като лидер в ключовите технологии в области като космическото пространство, здравеопазването, околната среда, селското стопанство, безопасността и транспорта; изтъква необходимостта да се гарантира, че научноизследователските и иновационните дейности продължават да предоставят решения за потребностите, предизвикателствата и конкурентоспособността на Европа, и в този контекст припомня важната роля на фундаменталните научни изследвания; подчертава, че преходът от „Хоризонт 2020“ към „Хоризонт Европа“ трябва да бъде плавен, за да се гарантира стабилност за предприятията, научноизследователските центрове и академичните среди; изразява тревога във връзка със значителния недостиг във финансирането на „Хоризонт 2020“ през целия период, което доведе до нисък процент на одобрение на отлични кандидатури; следователно възнамерява да осигури възможно най-голям брой годишни средства за „Хоризонт 2020“ в бюджета за следващата година, като използва в пълна степен съществуващите разпоредби за гъвкавост на Регламента за МФР и на Финансовия регламент; подчертава също така, че е важно да се постигнат все по-дълбоки полезни взаимодействия с европейските структурни и инвестиционни фондове;

6.   подчертава потенциала за икономически растеж, произтичащ от технологичните промени в Европа и призовава за това бюджетът на ЕС да даде подходящ принос в подпомагането на цифровизацията на европейската промишленост и в насърчаването на цифровите умения и цифровото предприемачество; подчертава значението на допълнителните инвестиции в цифрови способности, включително във високопроизводителни изчислителни технологии, изкуствен интелект и киберсигурност в ЕС; подчертава, че се очаква програмата „Цифрова Европа“ да осигури значително по-голям размер на разпределените средствата в МФР за периода 2021—2027 г. и следователно възнамерява да увеличи финансирането в тази област в бюджета за следващата година;

7.   изтъква успеха на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) за мобилизирането на допълнителни инвестиции в ЕС с цел постигане на инвестиционна цел от най-малко 500 милиарда евро до 2020 г. след удължаването на нейния срок на действие; посочва обаче препоръките на Европейската сметна палата за допълнително подобряване на нейното прилагане по отношение на допълняемостта на избраните проекти; припомня, че гаранционният фонд на ЕФСИ беше финансиран отчасти чрез преразпределения на средства от „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа, и отново потвърждава своята дългогодишна позиция, че новите инициативи трябва да бъдат изцяло финансирани с ново финансиране;

8.  изразява пълното си убеждение, че подобряването на справедливостта и осигуряването на равни възможности в европейската социална пазарна икономика е предпоставка за устойчивото развитие на Съюза; възнамерява да осигури достатъчно финансиране за програми като COSME и „ Бъдещи и нововъзникващи технологии“, които значително допринасят за успеха на стартиращите предприятия и МСП, които са гръбнакът на европейската икономика и ключови двигатели на икономическия растеж, създаването на работни места, иновациите и социалната интеграция; подчертава високото равнище на изпълнение на тези програми и посочва, че те имат капацитет да усвоят повече средства;

Безопасност, сигурност и мир за европейските граждани

9.  счита, че защитата на външните граници на ЕС и на вътрешната сигурност с подкрепата на една по-силна европейска гранична и брегова охрана и на Европол, създаването на Европейски съюз без вътрешни граници и правилното функциониране на Шенгенското пространство, както и свободата на движение в рамките на ЕС са неразривно свързани и са от взаимна полза; в същото време подчертава значението на солидните инвестиции на ЕС в областта на вътрешната сигурност с оглед, наред с другото, на засилването на действията на правоприлагащите и съдебните органи в ЕС в отговор на опасностите, произтичащи от трансграничната престъпност, като се увеличи подкрепата за Евроюст и Европейската прокуратура; счита, че е задължение да се гарантира адекватно финансиране, персонал и обучение на персонала на всички агенции, работещи в областта на сигурността, правосъдието и граничния контрол, тъй като настоящото ниво на финансиране е недостатъчно с оглед на значителното увеличение на техните отговорности, и изтъква значението на сътрудничеството между тях, необходимостта от технологични иновации и адаптация, както и тяхната жизненоважна роля за засилване на сътрудничеството и координацията между държавите членки;

10.   успоредно с това подчертава хуманитарната отговорност на ЕС в политиката в областта на миграцията и признава ключовата роля на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и на Агенцията за основните права при разработването и прилагането на общи практики в областта на убежището в държавите членки; счита, че е задължение да се осигурят подходящо финансиране, персонал и обучение на персонала за всички агенции, работещи в областта на миграцията, убежището и правата на човека, с адекватни финансови и човешки ресурси, за да могат да изпълняват правилно своята роля;

11.   приветства ангажимента на държавите членки за обновена програма на ЕС в областта на отбраната и тяхната готовност за по-нататъшно европейско сътрудничество в областта на отбраната; подкрепя важността на започването на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) като първа фаза на Европейския фонд за отбрана; изисква допълнително увеличение на бюджета за отбрана на Съюза, което да се финансира изключително от нови бюджетни кредити, с цел подобряване на конкурентоспособността и иновациите в европейската отбранителна промишленост;

12.  твърдо подкрепя увеличаването на финансирането за програми за справяне с нарастващите заплахи за сигурността като радикализацията и насилническия екстремизъм в Европа и съседните страни, както и по-добрата координация на такива програми на равнище ЕС;

13.  подчертава, че киберсигурността е от решаващо значение за просперитета и сигурността на Съюза, както и за неприкосновеността на личния живот на неговите граждани, че кибератаките, киберпрестъпността и манипулирането представляват заплаха за отворените общества и че икономическият шпионаж възпрепятства функционирането на цифровия единен пазар и застрашава конкурентоспособността на европейските предприятия; изисква подходящи финансови ресурси за оборудване на всички съответни агенции с подходящи средства за изпълнение на техните оперативни и административни задачи за подпомагане на сигурността на мрежите и информационните системи, изграждане на силна киберустойчивост и за борба с киберпрестъпността; подкрепя в този контекст стратегическото сътрудничество между Агенцията на ЕС за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и Европол;

14.   припомня, че мирът и стабилността са основни ценности, които се подкрепят от бюджета на Европейския съюз, и в тази връзка подчертава значителния принос, който Съюзът има за мира и помирението на остров Ирландия, по-специално чрез подкрепата си за Споразумението от Разпети петък и финансирането на програмите PEACE и INTERREG; подчертава, че е важно да се запази финансирането за тези програми след излизането на Обединеното кралство от ЕС;

15.  счита, с оглед на своята резолюция от 25 октомври 2018 г. относно използването на данните на ползвателите на „Фейсбук“ от „Кеймбридж Аналитика“ и въздействието върху защитата на личните данни[6], че борбата с дезинформацията, и особено проследяването и разкриването на дезинформация и всеки друг вид чуждестранна намеса, е приоритет за гарантиране на честни и демократични избори, по-специално в годината на Европейските избори; изисква допълнителни финансови ресурси за засилване на системното използване на инструменти за стратегическа комуникация, за да се даде възможност за силна координирана реакция на ЕС; подкрепя насоките, които Комисията е определила за това как следва да се използват съществуващите правила на ЕС относно начина на употреба на лични данни, за да бъдат насочени послания към гражданите в социалните медии по време на избори и да се гарантира справедливостта на изборния процес;

16.   изразява загриженост, че недостатъчен брой европейски граждани има впечатлението, че Европейският съюз работи за тях и им предоставя значителни ползи; изисква допълнителни финансови ресурси за Комисията, за да може тя да инвестира в инструменти, като например скорошните инициативи на Парламента „Какво прави Европа за мен“ и „Приложение за гражданите“ (Citizens' App), с цел да се информират гражданите за работата на Съюза и да се подчертаят усилията, положени за утвърждаване на мира, демокрацията, принципите на правовата държава и свободата на словото; счита, че тези инструменти следва да се разпространяват по по-добър начин на национално равнище;

17.  подчертава, че общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството са крайъгълни камъни на европейската интеграция, които имат за цел да гарантират безопасното и висококачествено снабдяване с храни за европейските граждани, правилното функциониране на единния селскостопански пазар, устойчивостта на селските райони в продължение на много години и устойчивото управление на природните ресурси; припомня, че тези политики допринасят за жизнеспособността и стабилността на ЕС; призовава Комисията да продължи да подкрепя производителите в цяла Европа за справяне с неочаквани колебания на пазара и за осигуряване на безопасни и висококачествени доставки на храни; призовава да се обърне специално внимание на дребното селско стопанство и дребномащабния риболов;

Укрепване на солидарността и взаимното разбирателство

18.  изисква допълнителни финансови ресурси, за да се отговори на бъдещото търсене в рамките на „Еразъм +“ – основната програма за образование и обучение, включително професионално образование и обучение, младеж и спорт в Европа, като се вземе предвид и външното ѝ измерение; подчертава, че са необходими подходящи ресурси за „демократизиране“ на програмата, предоставяне на достъп до нейното финансиране за хора от всякакъв произход и с всякаква работа в посока към Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване като начин за борба срещу младежката безработица; припомня, че Парламентът поиска финансовият пакет за тази програма да бъде утроен в следващата МФР; призовава за засилване на сътрудничеството между образованието, чиракуването, културата и научните изследвания;

19.  припомня, че в момент, когато европейският проект е поставен под въпрос, е изключително важно да се поднови твърдият ангажимент към Европа чрез култура, знания, творчество и иновации; поради това счита, че програмите „Творческа Европа“ и „МЕДИА“ следва да бъдат подкрепени на подходящо равнище;

20.  подчертава, че борбата с младежката безработица изисква значителни допълнителни финансови усилия за създаване на възможности за образование, обучение и заетост; в тази връзка подчертава положителното въздействие на Инициативата за младежка заетост, която подпомогна приблизително 1,7 милиона младежи до края на 2017 г.; приветства факта, че по настоятелното искане на Парламента в резултат от преговорите по бюджета за 2019 г. бюджетът за Инициативата за младежка заетост достигна общо 350 милиона евро през 2019 г.; очаква бюджетът за 2020 г. да демонстрира още по-голяма амбиция за тази програма, за да се гарантира плавен преход към програмата „Европейски социален фонд плюс“ (ЕСФ+) в следващата МФР; подчертава необходимостта от ускоряване на изпълнението на тази програма и от по-нататъшно подобряване на нейната ефективност, така че да се гарантира, че тя носи по-голяма европейска добавена стойност на националните политики в областта на заетостта;

21.  счита, че социалното сближаване в Европа трябва да допринася за устойчиви решения за борбата с бедността, социалното изключване и дискриминацията, за по-добро приобщаване на хората с увреждания, както и за дългосрочните структурни демографски промени; подчертава необходимостта от предоставяне на финансови средства за съответните програми на ЕС, които да осигурят на застаряващото население в Европа адекватна подкрепа по отношение на достъпа до мобилност, здравеопазване и обществени услуги;

22.  припомня необходимостта от солидарност и разпределение на отговорностите между държавите членки в областта на миграцията и убежището и призовава държавите членки да се възползват пълноценно от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) чрез национални програми; призовава за подходящо бюджетиране за този фонд през 2020 г., за да се подпомогнат приемането на лицата, търсещи убежище, в държавите членки, ефективни стратегии за връщане, програмите за презаселване, политиките за законна миграция и насърчаването на ефективната интеграция на гражданите на трети държави; счита, че подкрепата за градовете и общините в европейската система за предоставяне на убежище следва да бъде засилена;

23.   припомня, че трайното решение за настоящия миграционен феномен е в политическото, икономическото, социалното и екологичното развитие на държавите, от които произхождат миграционните потоци; призовава Европейският инструмент за съседство и Инструментът за сътрудничество за развитие да получат достатъчно финансови средства, за да подкрепят този приоритет и да насърчават по-нататъшното развитие на устойчиви и взаимноизгодни партньорства, например с държавите от Африка; в този контекст отново потвърждава необходимостта от предоставяне на достатъчна и непрекъсната финансова подкрепа на международните организации, включително Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA), Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) и Международната организация по миграция (МОМ); изисква засилена финансова и организационна подкрепа за програми, които допринасят за обмена между ЕС и държавите партньорки в области като професионално обучение, създаване на стартиращи предприятия, подкрепа за МСП, здравеопазване и образование, както и за политики, свързани с чистата вода, пречистването на отпадъчните води и обезвреждането на отпадъците;

24.   счита, че свързаната с пола дискриминация е недопустима и несъвместима с ценностите на ЕС; посочва, че процентът на успеваемост на заявленията за програма „Дафне“ и на други фондове, насочени към борба с насилието срещу жени и момичета, е тревожно нисък и възнамерява да осигури увеличено финансиране за програмата; освен това счита, че интегрирането на принципа на равенство между половете е ефективна стратегия за постигане на равенство между половете и борба с дискриминацията и призовава перспективата за равенство между половете да бъде интегрирана в съответните политики и разходни програми на ЕС; очаква от Комисията да представи в най-кратък срок рамка за интегриране на принципа на равенство между половете в бюджета на Съюза;

25.  отново подчертава значението на европейската политика за съседство с оглед на укрепването на отношенията със съседните държави, утвърждаването на мирните процеси и стимулирането на икономическия и социалния растеж и устойчивото трансгранично сътрудничество; изтъква, че здравите връзки между ЕС и Западните Балкани са от жизненоважно значение за стабилизирането на региона и предприсъединителния му процес; припомня, че финансирането от бюджета на Съюза трябва да бъде съобразено с укрепването на способността на държавите да продължат необходимите правни, политически, социални и икономически реформи, по-специално като подобряват правилното функциониране на публичната администрация и като подкрепят стабилността и устойчивостта на демократичните институции и прилагането на принципите на правовата държава;

Справяне с екологичните предизвикателства и изменението на климата

26.  подчертава, че бюджетът за 2020 г. трябва да допринесе за справяне с екологичните предизвикателства и изменението на климата, за да се навакса допуснатото закъснение и да се постигнат поетите от ЕС ангажименти; припомня ангажимента на Съюза да бъде лидер в прехода към нисковъглеродна кръгова и неутрална по отношение на климата икономика, но изразява съжаление, че Съюзът не е постигнал своите цели в областта на климата, по-специално по отношение на постигането на целта за използване на 20% от разходите на Съюза за цели във връзка с климата в периода 2014—2020 г.; поради това счита, че значителното увеличение на разходите, свързани с климата, е от съществено значение за постигането на напредък по отношение на целите на политиката на Съюза в областта на климата и на Парижкото споразумение; счита, че интегрирането на въпросите, свързани с климата, във всички сектори на политиката на Съюза следва да продължи да бъде насърчавано и оптимизирано, а когато е приложимо — да се въведе подготвеност във връзка с аспектите на климата и устойчивостта; изисква увеличаване на финансовите ресурси за всички съответни програми на Съюза за подкрепа на проекти с европейска добавена стойност, които допринасят за прехода към чиста енергия и за ефективно използване на ресурсите, насърчаване на устойчива зелена и синя икономика и за опазване на природата, с акцент върху биологичното разнообразие, местообитанията и застрашените видове;

27.  подчертава, че с оглед на последователен и ефективен подход за справяне с изменението на климата, ЕС следва да превърне ратификацията и прилагането на Парижкото споразумение като условие за бъдещите търговски споразумения; във връзка с това припомня своята резолюция от 3 юли 2018 г. относно дипломацията по въпросите на климата[7] и призива, който се отправя в нея към Комисията за цялостна оценка на съгласуваността на действащите споразумения за свободна търговия с ангажиментите съгласно Парижкото споразумение; счита, че ако партньорите на ЕС не изпълняват тези ангажименти, Комисията би могла да наложи спиране действието на ангажиментите на ЕС за либерализация на търговията по отношение на тези партньори;

Нерешени въпроси относно процедурата за 2020 г.

28.  очаква оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза през март 2019 г. да не окаже пряко въздействие върху бюджета за 2020 г., тъй като Обединеното кралство ще допринесе за изпълнението на бюджета и ще участва в това изпълнение; въпреки това настоятелно призовава Комисията да оцени и да се подготви за всички възможни сценарии, за да се гарантира добро финансово управление на бюджета на Съюза, и да осигури план за действие при извънредни ситуации, като определи ясни ангажименти и посочи механизми за защита на бюджета на ЕС, в случай че Обединеното кралство не допринася за или не участва в изпълнението на бюджета на ЕС за 2020 г.;

29.  припомня, че вследствие на съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно укрепването на функция 1а чрез коригиращ бюджет, представен в съвместните заключения относно бюджета за 2019 г., Комисията ще представи коригиращ бюджет, с който се повишават бюджетните кредити за програмата „Еразъм +“ и „Хоризонт 2020“ веднага след като техническата корекция на МФР за 2020 г. приключи през пролетта на 2019 г., за да може Съветът и Европейският парламент да го обработят бързо;

30.  изисква прилагането на член 15, параграф 3 от Финансовия регламент, който позволява сумите, отменени в резултат на пълно или частично неизпълнение на съответните изследователски проекти, да бъдат предоставени отново на изследователски програми в рамките на годишната бюджетна процедура; приканва Комисията да докладва специално относно сумите, отменени за изследователски програми, и да предостави цялата необходима информация и подробности във връзка с посочения член; изисква председателството на Съвета да изясни на ранен етап дали същият член вече се разбира напълно от всички държави членки; изисква във всеки случай тази разпоредба и съответната процедура да бъдат задействани в контекста на бюджетната процедура за 2020 г., като се започне още с включването на тази разпоредба в проектобюджета;

31.  счита, че като подразделение на бюджетния орган, пряко избрано от гражданите, Парламентът следва да изпълнява своята политическа роля и да прави предложения за пилотни проекти и подготвителни действия, изразяващи политическата му визия за бъдещето; в този контекст се ангажира да предложи пакет от пилотни проекти и подготвителни действия, разработен в тясно сътрудничество с всяка от парламентарните комисии, за да се намери правилният баланс между политическата воля и техническата осъществимост, оценена от Комисията;

°

°  °

32.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и Сметната палата.

  • [1]  ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
  • [2]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
  • [3]  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
  • [4]  ОВ L 168, 7.6.2014, г., стр. 105.
  • [5]  OВ L xx, …
  • [6]  Приети текстове, P8_TA(2018)0433.
  • [7]  Приети текстове, P8_TA(2018)0280.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.3.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

7

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Pavel Poc, Nils Torvalds, Marie-Pierre Vieu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Lynn Boylan, Christophe Hansen, Barbara Kudrycka, Fernando Ruas, Tom Vandenkendelaere

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Nils Torvalds

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Fernando Ruas, Patricija Šulin, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

7

-

ECR

Bernd Kölmel, Stanisław Ożóg

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Lynn Boylan, Marie-Pierre Vieu

2

0

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 март 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност