Procedura : 2019/2001(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0172/2019

Teksty złożone :

A8-0172/2019

Debaty :

PV 13/03/2019 - 26
CRE 13/03/2019 - 26

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0210

SPRAWOZDANIE     
PDF 207kWORD 61k
8.3.2019
PE 633.044v02-00 A8-0172/2019

w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2020, sekcja III – Komisja

(2019/2001(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIUPRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2020, sekcja III – Komisja

(2019/2001(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(1) (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2) (zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie WRF”),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(4),

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019(5) i wspólne oświadczenia uzgodnione między Parlamentem, Radą i Komisją, które zostały do niego załączone,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 70/1 z dnia 25 września 2015 r. zatytułowaną „Przekształcamy nasz świat: agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r., oraz przedstawiony niedawno przez Komisję dokument otwierający debatę pt. „W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r.”,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia ... 2019 r. w sprawie wytycznych budżetowych na rok 2020 (00000/2019),

–  uwzględniając art. 86a Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0172/2019),

A.  mając na uwadze, że negocjacje w sprawie budżetu Unii na 2020 r. będą prowadzone równolegle z negocjacjami w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych (WRF) oraz reformy systemu zasobów własnych UE; mając na uwadze, że rok 2019 będzie siódmym rokiem obowiązywania WRF na lata 2014–2020;

B.  mając na uwadze, że w ostatnich latach Rada wielokrotnie przeczyła samej sobie, gdyż proponowała nowe priorytety polityczne dla UE, a jednocześnie była niechętna przeznaczaniu nowych środków na ich finansowanie; mając na uwadze, że nowe priorytety polityczne i przyszłe wyzwania dla UE powinno się finansować z dodatkowych środków, nie zaś przez zmniejszanie kwoty środków na istniejące programy;

C.  mając na uwadze, że pod koniec bieżącego okresu programowania finansowego realizacja programów wieloletnich będzie wymagała odpowiednich środków finansowych i w związku z tym trzeba będzie przewidzieć niezbędne płatności w 2020 r., aby zapobiec kolejnemu kryzysowi płatności w pierwszych latach WRF 2021–2027;

Budżet na rok 2020: pomost do przyszłości Europy – inwestowanie w innowacje, zrównoważony rozwój, ochronę obywateli i bezpieczeństwo

1.  podkreśla, że budżet Unii na 2020 r. stanowi pomost do WRF na lata 2021–2027 i powinien przyczynić się do stworzenia wspólnej długoterminowej wizji przyszłych priorytetów politycznych Unii oraz zapewnić europejską wartość dodaną; oczekuje, że w momencie przyjmowania budżetu na 2020 r. będzie zaangażowany wraz z Radą w kompleksowe negocjacje w sprawie WRF w następstwie porozumienia politycznego osiągniętego w Radzie Europejskiej; uważa, że silny, odpowiedzialny i dalekosiężny budżet na 2020 r. ułatwi osiągnięcie porozumienia i przejście do następnych WRF; zamierza w związku z tym w pełni wykorzystać istniejącą elastyczność i inne przepisy określone w rozporządzeniu w sprawie WRF i rozporządzeniu finansowym w celu wzmocnienia kluczowych programów UE w budżecie na 2020 r., z należytym uwzględnieniem w budżecie UE budżetowania celowego;

2.  uważa zatem, że w budżecie UE na przyszły rok należy określić jasne priorytety polityczne i umożliwić Unii osiągnięcie trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz tworzenie miejsc pracy, a także dalsze inwestycje w innowacje i zdolności badawcze na rzecz przyszłych rozwiązań, wspieranie konkurencyjności, zapewnienie bezpiecznej i pokojowej Europy, poprawienie warunków pracy i życia obywateli, wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, wspieranie Unii w podejmowaniu wyzwań środowiskowych i w zwalczaniu zmiany klimatu z myślą o wypełnieniu zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego, przyczynienie się do pełnego osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ, a także realizację Europejskiego filaru praw socjalnych;

3.  zwraca uwagę, że ponieważ rok 2020 jest ostatnim rokiem obowiązywania obecnych WRF, należy jeszcze bardziej przyspieszyć realizację programów UE, w tym programów podlegających zarządzaniu dzielonemu w ramach polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa, aby nadrobić wcześniejsze opóźnienia i osiągnąć etap zamknięcia; oczekuje, że zostanie to odzwierciedlone w znacznym wzroście liczby wniosków o płatność i w związku z tym spodziewa się, że poziom rocznych środków na płatności na 2020 r. będzie wyjątkowo wysoki; podkreśla, że Parlament zobowiązał się do zapewnienia niezbędnych płatności w 2020 r. i do niedopuszczenia do kolejnego kryzysu płatności w pierwszych latach WRF 2021–2027, co miało miejsce w obecnym okresie; podkreśla potrzebę stałego ulepszania mechanizmów kontroli i korekty, tak aby zapewnić właściwą i szybką realizację programów UE;

4.  przypomina o znaczeniu agencji zdecentralizowanych w zapewnianiu wdrażania unijnych priorytetów ustawodawczych, a tym samym osiąganiu celów polityki UE, takich jak cele związane z konkurencyjnością, trwałym wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem, a także w radzeniu sobie z obecnymi przepływami migracyjnymi i uchodźczymi; oczekuje, że w następstwie negocjacji w sprawie budżetu na 2020 r. zapewnione zostanie odpowiednie finansowanie operacyjne i administracyjne agencji UE, umożliwiające im wypełnianie coraz liczniejszych zadań i osiąganie jak najlepszych wyników; podtrzymuje swoje stanowisko, że rok 2018 był ostatnim rokiem realizacji celu polegającego na obniżeniu liczby pracowników o 5 % oraz stosowaniu tzw. „puli realokacji”; oczekuje, że w budżecie na 2020 r. Komisja i Rada powstrzymają się od dalszych cięć środków dla agencji;

Innowacje i badania na rzecz przyszłych rozwiązań: wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w celu przewidywania zmian i pobudzania konkurencyjności

5.  podkreśla znaczenie dążenia Europy do przywództwa w kluczowych technologiach w takich dziedzinach, jak przestrzeń kosmiczna, opieka zdrowotna, środowisko naturalne, rolnictwo, bezpieczeństwo i transport; podkreśla potrzebę zadbania o to, by badania i innowacje nadal zapewniały rozwiązania odpowiadające potrzebom Europy i wyzwaniom, przed jakimi stoi, oraz wspierające europejską konkurencyjność, i przypomina w tym kontekście o ważnej roli badań podstawowych; podkreśla, że przejście z programu „Horyzont 2020” do programu „Horyzont Europa” musi przebiegać sprawnie, aby zapewnić stabilność przedsiębiorstwom, ośrodkom badawczym i środowiskom akademickim; jest zaniepokojony znacznym niedofinansowaniem programu „Horyzont 2020” w całym okresie, co skutkuje niskim wskaźnikiem powodzenia w odniesieniu do doskonałych zastosowań; w związku z tym zamierza zapewnić możliwie największy roczny przydział środków na program „Horyzont 2020” w przyszłorocznym budżecie, z pełnym wykorzystaniem istniejących przepisów dotyczących elastyczności zawartych w rozporządzeniu w sprawie WRF i rozporządzeniu finansowym; podkreśla ponadto, jak ważne jest pogłębienie synergii z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi;

6.   wskazuje na możliwości wzrostu gospodarczego, jakie niesie ze sobą transformacja technologiczna Europy, i apeluje, by budżet UE odpowiednio przyczynił się do wspierania cyfryzacji przemysłu europejskiego oraz promowania umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczości; podkreśla znaczenie dodatkowych inwestycji w zdolności cyfrowe, w tym w obliczenia wielkiej skali w UE, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo; podkreśla, że program „Cyfrowa Europa” powinien otrzymać znacznie większe finansowanie w WRF 2021–2027, i w związku z tym zamierza zwiększyć środki finansowe w tym obszarze w przyszłorocznym budżecie;

7.   podkreśla sukces Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) w uruchamianiu dodatkowych inwestycji w UE z myślą o osiągnięciu docelowego poziomu inwestycji wynoszącego co najmniej 500 mld EUR do 2020 r., po przedłużeniu okresu obowiązywania tego funduszu; zwraca jednak uwagę, że Europejski Trybunał Obrachunkowy zalecił dalszą poprawę jego wdrażania w odniesieniu do dodatkowości wybranych projektów; przypomina, że fundusz gwarancyjny EFIS był finansowany częściowo dzięki przesunięciom z programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”, oraz ponownie potwierdza swoje utrwalone od dawna stanowisko, zgodnie z którym nowe inicjatywy muszą być finansowane w całości z nowych środków;

8.  jest w pełni przekonany, że warunkiem zrównoważonego rozwoju Unii jest zwiększenie sprawiedliwości i zapewnienie równych szans w europejskiej społecznej gospodarce rynkowej; zamierza zapewnić wystarczające środki finansowe na programy takie jak COSME oraz przyszłe i powstające technologie (FET), które znacząco przyczyniają się do powodzenia przedsiębiorstw typu start-up i MŚP będących podstawą europejskiej gospodarki i kluczowymi czynnikami wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, innowacji i integracji społecznej; podkreśla wysoki poziom realizacji tych programów i wskazuje na ich zdolność do jeszcze większej absorpcji środków;

Bezpieczeństwo, ochrona i pokój dla obywateli europejskich

9.  uważa, że ochrona granic zewnętrznych UE i zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego przy wsparciu wzmocnionej Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europolu, a także Unia Europejska bez granic wewnętrznych i właściwe funkcjonowanie strefy Schengen i swobody przemieszczania się w UE są ze sobą nierozerwalnie połączone i korzystnie na siebie oddziałują; jednocześnie podkreśla znaczenie solidnych inwestycji UE w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego z myślą o, między innymi, wzmocnieniu ścigania przestępstw i reakcji wymiaru sprawiedliwości w UE w związku z transgranicznymi zagrożeniami przestępczością oraz o promowaniu wymiany informacji, przy większym wsparciu dla Eurojustu i Prokuratury Europejskiej; wskazuje na obowiązek zapewnienia odpowiedniego finansowania, personelu i szkoleń personelu dla wszystkich agencji działających w dziedzinie bezpieczeństwa, sprawiedliwości i kontroli granic, ponieważ obecny poziom finansowania jest niewystarczający, biorąc pod uwagę znaczne rozszerzenie zakresu ich odpowiedzialności, znaczenie współpracy między nimi, potrzebę innowacji i dostosowań technologicznych oraz kluczową rolę tych agencji we wzmacnianiu współpracy i koordynacji między państwami członkowskimi;

10.   podkreśla jednocześnie odpowiedzialność humanitarną UE w polityce migracyjnej oraz uznaje kluczową rolę Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w opracowywaniu i wdrażaniu w państwach członkowskich wspólnych praktyk w dziedzinie azylu; wskazuje na obowiązek zapewnienia odpowiedniego finansowania, personelu i szkoleń personelu dla wszystkich agencji działających w dziedzinie migracji, azylu i praw człowieka, ponieważ agencje te do prawidłowego wykonywania swoich zadań potrzebują odpowiednich zasobów finansowych i kadrowych;

11.   z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie państw członkowskich na rzecz odnowionego programu UE w dziedzinie obrony oraz ich gotowość do dalszej europejskiej współpracy w dziedzinie obrony; podkreśla znaczenie rozpoczęcia Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego, stanowiącego pierwszy krok w kierunku utworzenia Europejskiego Funduszu Obronnego; domaga się dalszego zwiększenia budżetu obronnego Unii, który ma być finansowany wyłącznie z nowych środków, w celu zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego;

12.  zdecydowanie popiera wzmożone starania UE na rzecz przeciwdziałania rosnącym zagrożeniom dla bezpieczeństwa, takim jak radykalizacja i brutalny ekstremizm w Europie i w krajach sąsiadujących, a także lepszą koordynację takich programów na szczeblu UE;

13.  podkreśla, że cyberbezpieczeństwo ma zasadnicze znaczenie dla dobrobytu i bezpieczeństwa Unii, a także dla prywatności jej obywateli, oraz że cyberataki, cyberprzestępczość i manipulacje zagrażają otwartym społeczeństwom, a szpiegostwo przemysłowe utrudnia funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego i zagraża konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich; domaga się zmobilizowania odpowiednich środków finansowych, aby zapewnić wszystkim odnośnym agencjom wystarczające środki na realizowanie ich zadań operacyjnych i administracyjnych, aby pomóc w zabezpieczeniu sieci i systemów informatycznych, budowaniu silnej cyberodporności i zwalczaniu cyberprzestępczości; popiera w tym kontekście strategiczną współpracę między Agencją UE ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) a Europolem;

14.   przypomina, że pokój i stabilność to podstawowe wartości, które są wspierane przez budżet Unii Europejskiej, i w związku z tym podkreśla znaczący wkład Unii na rzecz pokoju i pojednania na wyspie Irlandii, w szczególności poprzez wsparcie dla porozumienia wielkopiątkowego i finansowanie programów PEACE i INTERREG; podkreśla, jak ważne jest dalsze finansowanie tych programów po brexicie;

15.  w odniesieniu do swojej rezolucji z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wykorzystania danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica oraz wpływu, jaki wywarło to na ochronę danych(6), uważa, że walka z dezinformacją, zwłaszcza śledzenie i ujawnianie dezinformacji i wszelkich innych rodzajów obcej ingerencji, ma priorytetowe znaczenie dla zapewnienia uczciwych i demokratycznych wyborów, w szczególności w roku wyborów europejskich; zwraca się o przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na bardziej systematyczne wykorzystywanie narzędzi komunikacji strategicznej, aby umożliwić zdecydowaną, skoordynowaną reakcję ze strony UE; popiera przygotowane przez Komisję wytyczne dotyczące sposobu, w jaki obowiązujące przepisy UE powinny być wykorzystywane do przeciwdziałania wykorzystywaniu danych osobowych do kontaktowania się z obywatelami w mediach społecznościowych w okresach wyborczych, a także do zagwarantowania uczciwości procesu wyborczego;

16.   jest zaniepokojony tym, że zbyt mało obywateli europejskich odnosi wrażenie, że Unia Europejska działa na ich rzecz i przynosi im znaczne korzyści; domaga się odpowiednich środków finansowych, które umożliwią Komisji inwestowanie w narzędzia, takie jak niedawne inicjatywy Parlamentu „What the EU does for me” (Co Unia robi dla mnie?) i Citizens’ App’, aby informować obywateli o działalności Unii i podkreślać wysiłki podejmowane na rzecz wspierania pokoju, demokracji, praworządności i wolności słowa; uważa, że takie narzędzia powinny być lepiej rozpowszechniane na szczeblu krajowym;

17.  podkreśla, że wspólna polityka rolna i wspólna polityka rybołówstwa są kamieniami węgielnymi integracji europejskiej, których celem jest zapewnienie obywatelom europejskim dostaw bezpiecznej i wysokiej jakości żywności, a także zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku rolnego, zrównoważonego i długotrwałego rozwoju regionów wiejskich oraz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi; przypomina, że polityki te przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania i stabilności UE; wzywa Komisję, by dalej wspierała producentów w całej Europie w radzeniu sobie z niespodziewanymi wahaniami na rynku oraz zapewnieniu dostaw bezpiecznej żywności wysokiej jakości; apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na produkcję rolną na małą skalę i tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;

Więcej solidarności i wzajemnego zrozumienia

18.  wnosi o dodatkowe środki finansowe na zaspokojenie przyszłych potrzeb Erasmus +, głównego programu na rzecz kształcenia i szkolenia, w tym kształcenia i szkolenia zawodowego, oraz na rzecz młodzieży i sportu w Europie, z uwzględnieniem również jego wymiaru zewnętrznego; podkreśla, że potrzebne są odpowiednie zasoby na „demokratyzację” programu dzięki udostępnieniu jego środków finansowych dla osób ze wszystkich środowisk oraz opracowaniu europejskich ram jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego jako sposobu na zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży; przypomina, że Parlament zwrócił się o potrojenie puli środków finansowych przeznaczonych na ten program w następnych WRF; wzywa do zacieśnienia współpracy w zakresie edukacji, przyuczania do zawodu, kultury i badań naukowych;

19.  przypomina, że w czasach, kiedy kwestionuje się projekt europejski, ważne jest odnowienie zdecydowanego zaangażowania na rzecz Europy poprzez kulturę, wiedzę, twórczość i innowacje; uważa wobec tego, że na program „Kreatywna Europa” i program MEDIA należy przeznaczyć odpowiednie środki;

20.  podkreśla, że zwalczanie bezrobocia młodzieży wymaga znacznego zwiększeniem nakładów finansowych, aby stworzyć możliwości w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia; podkreśla w związku z tym pozytywny wpływ inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w ramach której do końca 2017 r. udzielono wsparcia około 1,7 mln młodych ludzi; wyraża zadowolenie, że w odpowiedzi na usilne żądanie Parlamentu w wyniku negocjacji w sprawie budżetu na 2019 r. postanowiono, że na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przeznaczy się w 2019 r. ogółem 350 mln EUR; oczekuje, że w projekcie budżetu na 2020 r. środki na ten program będą znaczne, aby zagwarantować sprawne przejście do programu „Europejski Fundusz Społeczny Plus” (EFS+) w kolejnych WRF; podkreśla potrzebę przyspieszenia realizacji tego programu i dalszej poprawy jego wydajności, aby zapewnić krajowej polityce zatrudnienia większą europejską wartość dodaną;

21.  uważa, że spójność społeczna w Europie musi przyczynić się do wypracowania zrównoważonych rozwiązań w walce przeciwko ubóstwu, wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji, na rzecz lepszego włączenia osób niepełnosprawnych oraz w odpowiedzi na długoterminowe strukturalne zmiany demograficzne; podkreśla, że należy przeznaczyć środki finansowe na odnośne programy UE, które pomagają zapewniać starzejącemu się społeczeństwu w Europie odpowiednie wsparcie w zakresie dostępu do mobilności, opieki zdrowotnej i usług publicznych;

22.  przypomina o potrzebie solidarności i podziału odpowiedzialności między państwa członkowskie w obszarze migracji i azylu oraz wzywa państwa członkowskie do dobrego wykorzystania Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) za pośrednictwem programów krajowych; apeluje o przyznanie na ten fundusz odpowiednich środków budżetowych w 2020 r., by wspierać przyjmowanie osób ubiegających się o azyl w państwach członkowskich, skuteczne strategie powrotów, programy przesiedleń, politykę legalnej migracji oraz promowanie skutecznej integracji obywateli państw trzecich; uważa, że należy wzmocnić wsparcie dla miast i gmin w europejskim systemie azylowym;

23.   przypomina, że trwałe rozwiązanie obecnego problemu migracyjnego polega na politycznym, gospodarczym, społecznym i środowiskowym rozwoju krajów, z których pochodzą migranci; apeluje o przeznaczenie wystarczających zasobów finansowych na Europejski Instrument Sąsiedztwa i Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, aby wesprzeć ten priorytet i promować dalszy rozwój zrównoważonych i wzajemnie korzystnych partnerstw, np. z krajami afrykańskimi; w tym kontekście ponownie podkreśla potrzebę zapewnienia organizacjom międzynarodowym, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), Biuru Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), wystarczającego i stałego wsparcia finansowego; domaga się większego wsparcia finansowego i organizacyjnego dla programów przyczyniających się do wymiany między UE a krajami partnerskimi w takich dziedzinach, jak szkolenia zawodowe, tworzenie przedsiębiorstw typu start-up, wsparcie dla MŚP, opieka zdrowotna i edukacja, a także dla strategii politycznych związanych z czystą wodą, oczyszczaniem ścieków i unieszkodliwianiem odpadów;

24.   uważa, że dyskryminacja ze względu na płeć jest niedopuszczalna i niezgodna z wartościami UE; zwraca uwagę, że wskaźnik pozytywnie rozpatrywanych wniosków składanych w ramach programu „Daphne” i innych funduszy mających na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt jest alarmująco niski, i zamierza zwiększyć finansowanie programu; ponadto uważa, że uwzględnianie aspektu płci jest skuteczną strategią na rzecz osiągania równości płci i zwalczania dyskryminacji, oraz wzywa do włączenia perspektywy równości płci do odpowiednich strategii politycznych i programów wydatkowania UE; oczekuje, że Komisja zaproponuje przy najbliższej okazji ramy na rzecz uwzględniania aspektu płci w budżecie Unii;

25.  ponownie wskazuje na znaczenie europejskiej polityki sąsiedztwa, w ramach której zacieśnia się stosunki z krajami sąsiadującymi, wspiera procesy pokojowe oraz pobudza wzrost gospodarczy i rozwój społeczny oraz trwałą współpracę transgraniczną; wskazuje, że bliskie stosunki między UE a Bałkanami Zachodnimi mają decydujące znaczenie dla stabilizacji tego regionu oraz dla procesu przedakcesyjnego; przypomina, że finansowanie z budżetu Unii musi być dostosowane do potrzeby wzmacniania zdolności danych krajów do kontynuowania niezbędnych reform prawnych, politycznych, społecznych i gospodarczych, a w szczególności usprawniania funkcjonowania administracji publicznej, a także wspierania stabilności i odporności instytucji demokratycznych oraz wdrażania zasad praworządności;

Stawianie czoła wyzwaniom środowiskowym i zmianie klimatu

26.  podkreśla, że budżet na 2020 r. musi przyczyniać się w dużej mierze do stawiania czoła wyzwaniom środowiskowym i zmianie klimatu, aby nadrobić istniejące zaległości i wypełnić zobowiązania UE; przypomina o zobowiązaniu Unii do bycia liderem w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną o obiegu zamkniętym i neutralną dla klimatu, ale ubolewa, że Unia nie osiąga swoich celów w zakresie klimatu, w szczególności celu, jakim jest przeznaczenie 20 % wydatków UE w latach 2014–2020 na wydatki związane z klimatem; uważa w związku z tym, że znaczne zwiększenie wydatków związanych z klimatem jest niezbędne do osiągnięcia postępów w realizacji celów unijnej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu oraz porozumienia paryskiego; uważa, że należy w dalszym ciągu wspierać i optymalizować włączanie kwestii klimatu do głównego nurtu polityki we wszystkich sektorach polityki Unii oraz wprowadzić, w stosownych przypadkach, obowiązek zapewniania zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz uodparnianie na klimat; zwraca się o zwiększenie środków finansowych na wszystkie odnośne programy unijne, aby wspierać projekty o europejskiej wartości dodanej przyczyniające się do przejścia na czystą energię i do efektywnego gospodarowania zasobami, promowania zrównoważonej zielonej i niebieskiej gospodarki, a także do ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej, siedlisk i zagrożonych gatunków;

27.  podkreśla, że w celu wypracowania spójnego i skutecznego podejścia do przeciwdziałania zmianie klimatu UE powinna uzależnić przyszłe umowy handlowe od ratyfikacji i wdrożenia porozumienia paryskiego; w związku z tym przywołuje swoją rezolucję z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie dyplomacji klimatycznej(7) i zawarty w niej apel do Komisji o kompleksową ocenę spójności obowiązujących umów o wolnym handlu z zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego; uważa, że jeżeli partnerzy UE nie wywiązują się z tych zobowiązań, Komisja może czasowo zawiesić wypełnianie zobowiązań UE dotyczących liberalizacji handlu w stosunku do tych partnerów;

Kwestie nierozstrzygnięte w ramach procedury na 2020 r.

28.  oczekuje, że wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii w marcu 2019 r. nie będzie miało bezpośredniego wpływu na budżet na 2020 r., ponieważ Zjednoczone Królestwo przyczyni się do wykonania budżetu i weźmie w nim udział; niemniej jednak wzywa Komisję do oceny i przygotowania wszystkich możliwych scenariuszy w celu zapewnienia należytego zarządzania finansami w budżecie Unii oraz do opracowania planu awaryjnego określającego jasne zobowiązania i mechanizmy z myślą o ochronie budżetu UE na wypadek, gdyby Zjednoczone Królestwo nie wniosło wkładu do budżetu UE na 2020 r. bądź nie uczestniczyło w jego wykonaniu;

29.  przypomina, że w następstwie wspólnego oświadczenia Parlamentu, Rady i Komisji w sprawie podwyższenia środków w dziale 1a za pośrednictwem budżetu korygującego, które to oświadczenie opublikowano we wspólnych konkluzjach dotyczących budżetu na 2019 r., Komisja przedstawi budżet korygujący w celu podwyższenia środków na program „Erasmus+” i „Horyzont 2020”, jak tylko wiosną 2019 r. wprowadzi się techniczne dostosowanie WRF na rok 2020, aby Rada i Parlament mogły się nim szybko zająć;

30.  podkreśla, że art. 15 ust. 3 rozporządzenia finansowego umożliwia ponowne udostępnienie w ramach rocznej procedury budżetowej kwot umorzonych z powodu całkowitego lub częściowego niezrealizowania odpowiednich projektów badawczych oraz przeznaczenie tych kwot na program badań naukowych i nie przewiduje żadnych innych warunków, jakie trzeba spełnić przy jego stosowaniu; wzywa Komisję do przedstawienia szczegółowego sprawozdania w sprawie kwot umorzonych w ramach programów badawczych oraz do przedstawienia wszystkich istotnych informacji i szczegółów dotyczących tego artykułu; zwraca się do prezydencji Rady o wyjaśnienie, czy ten artykuł jest teraz w pełni zrozumiały dla wszystkich państw członkowskich; domaga się w każdym razie, by ten przepis i odpowiednia procedura zostały uruchomione w kontekście procedury budżetowej na 2020 r., począwszy od włączenia ich do projektu budżetu;

31.  uważa, że jako organ władzy budżetowej wybierany bezpośrednio przez obywateli Parlament powinien odgrywać przypisaną mu rolę polityczną oraz przedstawiać propozycje projektów pilotażowych i działań przygotowawczych wyrażające jego polityczną wizję przyszłości; zobowiązuje się w tym kontekście, że zaproponuje pakiet projektów pilotażowych i działań przygotowawczych opracowany w ścisłej współpracy ze wszystkimi swoimi komisjami, aby znaleźć właściwą równowagę między wolą polityczną a techniczną wykonalnością, którą ocenia Komisja;

°

°  °

32.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.

(1)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

(5)

Dz.U. L xx, ….

(6)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0433.

(7)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0280.


INFORMACJE O PRZYJĘCIUPRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

7.3.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

7

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Pavel Poc, Nils Torvalds, Marie-Pierre Vieu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Lynn Boylan, Christophe Hansen, Barbara Kudrycka, Fernando Ruas, Tom Vandenkendelaere


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Nils Torvalds

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Christophe Hansen, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Verónica Lope Fontagné, Andrey Novakov, Fernando Ruas, Patricija Šulin, Tom Vandenkendelaere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti

7

-

ECR

Bernd Kölmel, Stanisław Ożóg

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

GUE/NGL

Lynn Boylan, Marie-Pierre Vieu

2

0

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności