ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество

11.3.2019 - (COM(2018)0460 – C8‑0275/2018 – 2018/0243(COD)) - ***I

Комисия по външни работи
Комисия по развитие
Докладчици: Пиер Антонио Панцери, Кристиан Дан Преда, Франк Енгел, Шарл Гьоренс
(Съвместни комисии – член 55 от Правилника за дейността)
Докладчик по становище (*):
Ейдер Гардиасабал Рубиал, комисия по бюджети
(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността


Процедура : 2018/0243(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0173/2019
Внесени текстове :
A8-0173/2019
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество

(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0460),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, членове 209 и 212 и член 322, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C8-0275/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.[1],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 декември 2018 г.[2],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по външни работи и на комисията по развитие в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и на комисията по развитие, както и становищата на комисията по бюджети, комисията по международна търговия, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по култура и образование, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0173/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Общата цел на програмата „Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество“ (наричана по-долу „инструментът“) следва да бъде да се утвърждават и насърчават ценностите и интересите на Съюза в световен мащаб, за да се преследват целите и прилагат принципите на външната дейност на Съюза, определени в член 3, параграф 5 и членове 8 и 21 от Договора за Европейския съюз.

(1)  Общата цел на програмата „Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество“ (наричана по-долу „инструментът“) следва да бъде да се осигури финансовата рамка в подкрепа на утвърждаването и насърчаването на ценностите, принципите и основните интереси на Съюза в световен мащаб в съответствие с целите и принципите на външната дейност на Съюза, определени в член 3, параграф 5 и членове 8 и 21 от Договора за Европейския съюз.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2 a)  В съответствие с член 21 от Договора за Европейския съюз прилагането на настоящия регламент трябва да се ръководи от принципите на външната дейност на Съюза, а именно демокрацията, принципите на правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на човека и основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, равенството и солидарността и зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на международното право. Настоящият регламент има за цел да допринесе за постигане на целите на външната дейност на Съюза, включително политиките на Съюза, свързани с правата на човека, и целите, описани в Стратегическата рамка на ЕС и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията. Дейността на Съюза следва да спомага за спазване на Всеобщата декларация за правата на човека.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3 a)  В съответствие с член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз Съюзът и държавите членки следва да засилват сътрудничеството с трети държави и компетентните международни организации в сферата на културата. Настоящият регламент следва да допринася за постигането на целите, определени в посочения член.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Основната задача на политиката на Съюза за сътрудничеството за развитие, както е определено в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е намаляването и, като крайна цел, изкореняването на бедността. Политиката за сътрудничество за развитие на Съюза също така допринася за постигането на целите на външната дейност на Съюза, и по-специално за подпомагане на устойчивото развитие в икономическо и социално отношение и в областта на опазването на околната среда в развиващите се държави, с основна цел изкореняване на бедността, както е посочено в член 21, параграф 2, буква г) от Договора за Европейския съюз.

(4)  Основната задача на политиката на Съюза за сътрудничеството за развитие, както е определено в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), е намаляването и, като крайна цел, изкореняването на бедността. Политиката за сътрудничество за развитие на Съюза също така допринася за постигането на целите на външната дейност на Съюза, и по-специално за подпомагане на устойчивото развитие в икономическо и социално отношение и в областта на опазването на околната среда в развиващите се държави, с основна цел изкореняване на бедността, както е посочено в член 21, параграф 2, буква г) от ДЕС, и запазване на траен мир, предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност, както е предвидено в член 21, параграф 2, буква в) от ДЕС.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Съюзът осигурява съгласуваност на политиката за развитие, както се изисква съгласно член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Съюзът следва да взема предвид целите на сътрудничеството за развитие в политиките, които е вероятно да засегнат развиващите се държави, което ще бъде основен елемент на стратегията за постигане на целите за устойчиво развитие, определени в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие (наричана по-долу „Програмата до 2030 г.“), приета от Обеднените нации през септември 2015 г.45 Осигуряването на съгласуваност на политиката за устойчиво развитие, предвидено в Програмата до 2030 г., изисква да се отчита въздействието на всички политики върху устойчивото развитие на всички равнища – национално, в рамките на Съюза, в други държави и на световно равнище.

(5)  Съюзът осигурява съгласуваност на политиката за развитие, както се изисква съгласно член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Съюзът следва да взема предвид целите на сътрудничеството за развитие в политиките, които е вероятно да засегнат развиващите се държави, което ще бъде основен елемент на стратегията за постигане на целите за устойчиво развитие, определени в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие (наричана по-долу „Програмата до 2030 г.“), приета от Обеднените нации през септември 2015 г.45 Осигуряването на съгласуваност на политиката за устойчиво развитие, предвидено в Програмата до 2030 г., изисква да се отчита въздействието на всички политики върху устойчивото развитие на всички равнища – национално, в рамките на Съюза, в други държави и на световно равнище. Политиките на Съюза и на държавите членки за сътрудничество за развитие следва да се допълват и подсилват взаимно.

__________________

__________________

45 „Да преобразим света: Програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, приета на срещата на високо равнище на ООН по въпросите на устойчивото развитие на 25 септември 2015 г. (A/RES/70/1).

45 „Да преобразим света: Програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, приета на срещата на високо равнище на ООН по въпросите на устойчивото развитие на 25 септември 2015 г. (A/RES/70/1).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Глобалният контекст за действие се характеризира със стремежа за постигане на основан на правила световен ред с многостранното сътрудничество като негов ключов принцип и Обединените нации в неговата основа. Програмата до 2030 г., заедно с Парижкото споразумение относно изменението на климата57 и Програмата за действие от Адис Абеба58, представлява отговора на международната общност на глобалните предизвикателства и тенденциите във връзка с устойчивото развитие. С целите за устойчиво развитие, залегнали в нейната основа, Програмата до 2030 г. представлява преобразуваща рамка за изкореняване на бедността и постигане на устойчиво развитие в световен мащаб. Тя е универсална по обхват, като предоставя всеобхватна споделена рамка за действие, която се прилага за Съюза, за неговите държави членки и за неговите партньори. Тя установява баланс между икономическите, социалните и екологичните измерения на устойчивото развитие, като отчита съществените взаимовръзки между нейните цели и подцели. Целта на Програмата до 2030 г. е никой да не бъде изоставен. Изпълнението на Програмата до 2030 г. ще бъде тясно координирано с други съответни международни ангажименти на Съюза. При действията, предприемани съгласно настоящия регламент, следва да се обръща специално внимание на взаимовръзките между целите за устойчиво развитие и на интегрираните действия, които могат да създадат съпътстващи ползи и да изпълнят многостранните цели по последователен начин.

(7)  Глобалният контекст за действие се характеризира със стремежа за постигане на основан на правила и ценности световен ред с многостранното сътрудничество като негов ключов принцип и Обединените нации в неговата основа. Програмата до 2030 г., заедно с Парижкото споразумение относно изменението на климата57 (Парижкото споразумение) и Програмата за действие от Адис Абеба58, представлява отговора на международната общност на глобалните предизвикателства и тенденциите във връзка с устойчивото развитие. С целите за устойчиво развитие, залегнали в нейната основа, Програмата до 2030 г. представлява преобразуваща рамка за изкореняване на бедността и постигане на устойчиво развитие в световен мащаб, както и за насърчаване на мирни, справедливи и приобщаващи общества, като същевременно се преодолява изменението на климата и се работи за опазването на океаните и горите. Тя е универсална по обхват, като предоставя всеобхватна споделена рамка за действие, която се прилага за Съюза, за неговите държави членки и за неговите партньори. Тя установява баланс между икономическите, социалнитe, културните, образователните и екологичните измерения на устойчивото развитие, като отчита съществените взаимовръзки между нейните цели и подцели. Целта на Програмата до 2030 г. е никой да не бъде изоставен и помощта да стигне първо до най-нуждаещите се. Изпълнението на Програмата до 2030 г. ще бъде тясно координирано с други съответни международни ангажименти на Съюза. Действията, предприемани съгласно настоящия регламент, следва да се ръководят от принципите и целите, определени в Програмата до 2030 г., Парижкото споразумение и Програмата за действие от Адис Абеба, и следва да допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие, като се обръща специално внимание на взаимовръзките между тях и на интегрираните действия, които могат да създадат съпътстващи ползи и да изпълнят многостранните цели по последователен начин, без да се уронват други цели.

__________________

__________________

57 Подписана в Ню Йорк на 22 април 2016 г.

57 Подписана в Ню Йорк на 22 април 2016 г.

58 „Програма за действие от Адис Абеба на Третата международна конференция за финансиране на развитието“, приета на 16 юни 2015 г. и одобрена от Общото събрание на ООН на 27 юли 2015 г. (A/RES/69/313)

58 „Програма за действие от Адис Абеба на Третата международна конференция за финансиране на развитието“, приета на 16 юни 2015 г. и одобрена от Общото събрание на ООН на 27 юли 2015 г. (A/RES/69/313)

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Прилагането на настоящия регламент следва да се ръководи от петте приоритета, установени в Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз („Глобалната стратегия“)59, представена на 19 юни 2016 г., която представлява визията на Съюза и рамката за единен и отговорен ангажимент за външна дейност в партньорство с други, за да се постигне напредък по отношение на неговите ценности и интереси. Съюзът следва да подобрява партньорствата и да насърчава диалога относно политиката и колективните отговори на предизвикателства от световно значение. Действията му следва да подкрепят интересите и ценностите на Съюза във всичките им аспекти, включително запазването на мира, предотвратяването на конфликти, засилването на международната сигурност, борбата с основните причини за незаконната миграция и подпомагането на населението, държавите и регионите, които се сблъскват с природни или предизвикани от човека бедствия, подпомагането на търговската политика, икономическата дипломация и икономическото сътрудничество, насърчаването на цифровите решения и технологии, както и засилването на международното измерение на политиките на Съюза. При отстояването на своите интереси Съюзът следва да спазва и насърчава принципите на зачитане на високите социални и екологични стандарти и на зачитане на правовата държава, международното право и правата на човека.

(8)  Прилагането на настоящия регламент следва да се основава на петте приоритета, установени в Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз („Глобалната стратегия“)59, представена на 19 юни 2016 г., която представлява визията на Съюза и рамката за единен и отговорен ангажимент за външна дейност в партньорство с други, за да се постигне напредък по отношение на неговите ценности и интереси. Съюзът следва да подобрява партньорствата и да насърчава диалога относно политиката и колективните отговори на предизвикателства от световно значение. Действията му следва да подкрепят основните интереси, принципи и ценности на Съюза във всичките им аспекти, включително насърчаването на демокрацията и правата на човека, приноса за изкореняването на бедността, запазването на мира, предотвратяването на конфликти, медиацията и възстановяването след конфликти, включващо жените на всички етапи, осигуряването на ядрена безопасност, засилването на международната сигурност, преодоляването на основните причини за неуредената миграция и принудителното разселване, и подпомагането на населението, държавите и регионите, които се сблъскват с природни или предизвикани от човека бедствия, като се създадат условията за установяване на международна правна рамка за защитата на разселени поради изменението на климата лица, като се насърчи приобщаващо качествено образование, подпомагането на справедлива, устойчива и основана на правила и ценности търговска политика като инструмент за развитие и за постигане на подобрения в състоянието на принципите на правовата държава и правата на човека, икономическата и културната дипломация и икономическото сътрудничество, насърчаването на иновациите, цифровите решения и технологии, защитата на културното наследство, особено в зони на конфликт, премахването на глобалните заплахи за общественото здраве, както и засилването на международното измерение на политиките на Съюза. При отстояването на своите основни интереси, принципи и ценности Съюзът следва да спазва и насърчава принципите на зачитане на високите социални, трудови и екологични стандарти, включително във връзка с изменението на климата, и на зачитане на принципите на правовата държава, международното право, включително при зачитане на хуманитарното право и международното право в областта на правата на човека.

__________________

__________________

59 „Обща визия, общи действия: по-силна Европа. Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз“, юни 2016 г.

59 „Обща визия, общи действия: по-силна Европа. Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз“, юни 2016 г.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Новият Европейски консенсус за развитие (наричан по-долу „консенсусът“)60, подписан на 7 юни 2017 г., предоставя рамка за общ подход към сътрудничеството за развитие от страна на Съюза и неговите държави членки за изпълнение на Програмата до 2030 г. и на Програмата за действие от Адис Абеба. Изкореняването на бедността, борбата с дискриминацията и неравенствата, стремежът никой да не бъде изоставен и укрепването на устойчивостта са залегнали в сърцевината на политиката на ЕС за сътрудничество за развитие.

(9)  Настоящият регламент следва се прилага и въз основа на Европейския консенсус за развитие (наричан по-долу „консенсусът“)60, подписан на 7 юни 2017 г., който предоставя рамка за общ подход към сътрудничеството за развитие от страна на Съюза и неговите държави членки за изпълнение на Програмата до 2030 г. и на Програмата за действие от Адис Абеба. Изкореняването на бедността, борбата с дискриминацията и неравенствата, стремежът никой да не бъде изоставен, защитата на околната среда и борбата с изменението на климата, както и укрепването на устойчивостта, следва да подкрепят прилагането на настоящия регламент.

__________________

__________________

60 „Новият европейски консенсус за развитие – нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“, съвместно изявление на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, Европейския парламент и Европейската комисия, 8 юни 2017 г.

60 „Новият европейски консенсус за развитие – нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“, съвместно изявление на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, Европейския парламент и Европейската комисия, 8 юни 2017 г.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9 a)  В допълнение към Програмата на ООН до 2030 г., Парижкото споразумение относно изменението на климата, Програмата за действие от Адис Абеба, Глобалната стратегия на ЕС и Европейския консенсус за развитие и европейската политика за съседство, които съставляват основната рамка на политиката, следните документи и тяхното бъдещо преразглеждане следва също да ръководят прилагането на настоящия регламент:

 

  Стратегическата рамка на ЕС и Планът за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията;

 

  Насоките на ЕС относно правата на човека;

 

  интегрираният подход на ЕС към външните конфликти и кризи и цялостният подход на ЕС към външни конфликти и кризи от 2013 г.;

 

  цялостният подход за прилагане от страна на ЕС на Резолюции 1325 и 1820 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността;

 

  Програмата на Съюза за предотвратяване на конфликти, придружени с насилие;

 

  заключенията на Съвета от 20 юни 2011 г. относно предотвратяването на конфликти;

 

  концепцията за повишаване на способностите на ЕС за медиация и диалог;

 

  Стратегическата рамка на ЕС за подкрепа на реформата в сектора за сигурност (РСС);

 

  Стратегията на ЕС срещу незаконните огнестрелни оръжия, малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) и боеприпасите за тях;

 

  концепцията на ЕС за подкрепа на разоръжаването, демобилизацията и реинтеграцията (РДР);

 

  заключенията на Съвета от 19 ноември 2007 г. относно отговора на ЕС при ситуации на нестабилност и заключенията на Съвета и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, също от 19 ноември 2007 г., относно сигурността и развитието;

 

  Декларацията на Европейския съвет от 25 март 2004 г. относно борбата с тероризма, Стратегията на Европейския съюз за борба тероризма от 30 ноември 2005 г. и заключенията на Съвета от 23 май 2011 г. относно засилването на връзките между вътрешното и външното измерение на борбата с тероризма;

 

  Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия;

 

  Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека;

 

  Новата програма на ООН за градовете;

 

  Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;

 

  Конвенцията за бежанците;

 

  Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

 

  резултатите от Пекинската платформа за действие и Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието (МКНР);

 

  Пътната карта на УНКТАД за преструктуриране на държавен дълг (април 2015 г.);

 

  ръководните принципи относно външния дълг и правата на човека, изготвени от Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека;

 

  Глобалният пакт за бежанците;

 

  Глобалният пакт за безопасна, организирана и уредена миграция, приет в Маракеш на 10 декември 2018 г.;

 

  Конвенцията на ООН за правата на детето.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  В съответствие с Глобалната стратегия и с Рамката от Сендай относно намаляване на риска от бедствия (2015—2030 г.), приета на 18 март 2015 г.61, следва да се признае, че е необходимо да се премине от реагиране и ограничаване на кризите към по-структуриран и по-дългосрочен подход, който действа по-ефективно по отношение на ситуации на нестабилност, природни и причинени от човека бедствия и продължителни кризи. Изискват се по-силно насочване на вниманието и колективни подходи по отношение на ограничаването и предотвратяването на рисковете, смекчаването на техните последици и подготвеността за рискове; необходими са и по-нататъшни усилия за засилване на бързината на реакцията и трайността на възстановяването. Поради това настоящият регламент следва да допринесе за укрепването на устойчивостта и за обвързването на хуманитарната помощ и мерките в полза на развитието чрез действия за бързо реагиране.

(11)  В съответствие с Глобалната стратегия и с Рамката от Сендай относно намаляване на риска от бедствия (2015—2030 г.), приета на 18 март 2015 г.61, следва да се признае, че е необходимо да се премине от реагиране и ограничаване на кризите към по-структуриран и превантивен дългосрочен подход, който действа по-ефективно по отношение на ситуации на нестабилност, природни и причинени от човека бедствия и продължителни кризи. Изискват се по-силно насочване на вниманието и колективни подходи по отношение на ограничаването и предотвратяването на рисковете, смекчаването на техните последици и подготвеността за рискове; необходими са и по-нататъшни усилия за засилване на бързината на реакцията и трайността на възстановяването. Поради това настоящият регламент следва да допринесе за укрепването на устойчивостта и за обвързването на хуманитарната помощ и мерките в полза на развитието, по-конкретно чрез действия за бързо реагиране, както и съответни географски и тематични програми, като същевременно се гарантира подходяща предвидимост, прозрачност и отчетност, както и съгласуваност, последователност и взаимно допълване с хуманитарната помощ, и пълно съответствие с международното хуманитарно право, без да се възпрепятства предоставянето на хуманитарна помощ в съответствие с принципите на хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост в извънредни ситуации и след тях.

__________________

__________________

61 „Рамка от Сендай относно намаляване на риска от бедствия“, приета на 18 март 2015 г. и одобрена от Общото събрание на ООН на 3 юни 2015 г. (A/RES/69/283).

61 „Рамка от Сендай относно намаляване на риска от бедствия“, приета на 18 март 2015 г. и одобрена от Общото събрание на ООН на 3 юни 2015 г. (A/RES/69/283).

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  В съответствие с международните ангажименти на Съюза относно ефективността на развитието, приети в Пусан през 2011 г., подновени на форума на високо равнище в Найроби през 2016 г. и припомнени в Консенсуса, при сътрудничеството за развитие на Съюза следва да се прилагат принципите за ефективност на развитието, а именно поемане на отговорност за приоритетите за развитие от развиващите се държави, акцент върху резултатите, приобщаващи партньорства за развитие, както и прозрачност и отчетност.

(12)  В съответствие с международните ангажименти на Съюза относно ефективността на развитието, приети в Пусан през 2011 г., подновени на форума на високо равнище в Найроби през 2016 г. и припомнени в Консенсуса, в контекста на официалната си помощ за развитие Съюзът следва да прилага принципите за ефективност на развитието за всички начини и форми на предоставяне на помощ, а именно поемане на отговорност за приоритетите за развитие от развиващите се държави, акцент върху резултатите, приобщаващи партньорства за развитие, както и взаимна прозрачност и отчетност, в допълнение към принципите за привеждане в съответствие и хармонизация.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Съгласно целите за устойчиво развитие настоящият регламент следва да допринесе за засилване на мониторинга и докладването с акцент върху резултатите, обхващащи крайните продукти, крайните резултати и въздействията в държавите партньори, които се ползват от външната финансова помощ на Съюза. По-специално, както беше договорено в Консенсуса, чрез действия по силата на настоящия регламент се очаква 20% от официалната помощ за развитие, финансирана по настоящия регламент, да отидат в полза на социалното включване и човешкото развитие, включително равенството между половете и овластяването на жените.

(13)  Съгласно целите за устойчиво развитие настоящият регламент следва да допринесе за засилване на мониторинга и докладването с акцент върху резултатите, обхващащи крайните продукти, крайните резултати и въздействията в държавите партньори, които се ползват от външната финансова помощ на Съюза. По-специално, както беше договорено в Консенсуса, чрез действия по силата на настоящия регламент най-малко 20% от официалната помощ за развитие, финансирана по настоящия регламент, следва да отидат в полза на социалното включване и човешкото развитие, с акцент върху основните социални услуги, като например здравеопазване, образование, хранене, водоснабдяване, канализация и хигиена и социална закрила, особено за най-маргинализираните, като се вземат предвид равенството между половете, овластяването на жените и правата на детето като хоризонтални въпроси.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Когато е възможно и целесъобразно, резултатите от външната дейност на Съюза следва да се наблюдават и оценяват въз основа на предварително определени, прозрачни, специфични за отделните държави и измерими показатели, адаптирани към специфичните особености и целите на инструмента и за предпочитане изготвени въз основа на рамката за резултатите на държавата партньор.

(14)  За да се подобри ефективната отчетност и прозрачността на бюджета на Съюза, Комисията следва да създаде ясни механизми за наблюдение и оценка, за да се гарантира ефективна оценка на напредъка в постигането на целите на настоящия регламент. Резултатите от външната дейност на Съюза следва да се наблюдават и оценяват въз основа на предварително определени, прозрачни, специфични за отделните държави и измерими показатели, адаптирани към специфичните особености и целите на инструмента и изготвени въз основа на рамката за резултатите на държавата партньор. Комисията следва да провежда редовно наблюдение на действията си и да прави преглед на напредъка, като осигурява публичен достъп до резултатите, по-специално под формата на годишен доклад до Европейския парламент и Съвета.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Настоящият регламент следва да допринесе за постигането на колективната цел на Съюза за осигуряване на 0,7% от брутния национален доход като официална помощ за развитие в рамките на срока на Програмата до 2030 г. Във връзка с това най-малко 92% от финансирането съгласно настоящия регламент следва да допринесат за действия, планирани по такъв начин, че да отговарят на критериите за официалната помощ за развитие, установени от Комитета за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

(15)  Настоящият регламент следва да допринесе за постигането на колективната цел на Съюза за осигуряване на 0,7% от брутния национален доход като официална помощ за развитие в рамките на срока на Програмата до 2030 г. Този ангажимент следва да се основава на ясна пътна карта за Съюза и неговите държави членки, в която да се определят сроковете и условията за постигането на тази цел. Във връзка с това най-малко 95% от финансирането съгласно настоящия регламент следва да допринесат за действия, планирани по такъв начин, че да отговарят на критериите за официалната помощ за развитие, установени от Комитета за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За да се гарантира, че средствата се предоставят там, където има най-голяма нужда, и по-специално на най-слабо развитите държави и на държавите в ситуация на нестабилност и конфликт, настоящият регламент следва да допринесе за постигането на колективната цел, която е да се отделят 0,20 % от брутния национален доход на Съюза за най-слабо развитите държави в рамките на срока на Програмата до 2030 г.

(16)  За да се гарантира, че средствата се предоставят там, където има най-голяма нужда, и по-специално на най-слабо развитите държави и на държавите в ситуация на нестабилност и конфликт, настоящият регламент следва да допринесе за постигането на колективната цел, която е да се отделят 0,20 % от брутния национален доход на Съюза за най-слабо развитите държави в рамките на срока на Програмата до 2030 г. Този ангажимент следва да се основава на ясна пътна карта за ЕС и неговите държави членки, в която да се определят сроковете и условията за постигането на тази цел.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16 a)  В съответствие с поетите ангажименти във втория план за действие на ЕС относно равенството между половете най-малко 85% от програмите, финансирани от официалната помощ за развитие, географски и тематични, следва да включват равенството между половете като основна или значима цел, както е определено от Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР. Задължителен преглед на разходите следва да гарантира, че значителна част от тези програми имат като основна цел равенството между половете, както и правата и овластяването на жените и момичетата.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16 б)  В настоящия регламент следва да се обърне особено внимание на децата и младежите, които допринасят за осъществяването на Програмата до 2030 г. Външната дейност на Съюза съгласно настоящия регламент следва да обърне специално внимание на техните потребности и овластяване и ще допринесе за реализирането на техния потенциал като ключови двигатели на промяната чрез инвестиции в човешкото развитие и социалното приобщаване.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 16 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16 в)  Жителите на държавите от Африка на юг от Сахара са предимно подрастващи и млади хора. Всяка държава следва да взема решенията относно демографската си политика. Въпреки това демографската динамика следва да се разглежда в световен мащаб, за да се гарантира, че настоящите и бъдещите поколения ще могат да реализират пълния си потенциал по устойчив начин.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Настоящият регламент следва да отрази необходимостта да се акцентира върху стратегически приоритети, както в географски аспект – съседните на Европа държави и Африка, а също и страни, които са уязвими и са в най-голяма нужда, така в тематичен аспект – сигурност, миграция, изменение на климата и права на човека.

(17)  Настоящият регламент следва да отрази необходимостта да се акцентира върху стратегически приоритети, както в географски аспект – съседните на Европа държави и Африка, а също и страни, които са уязвими и са в най-голяма нужда, по-специално най-слабо развитите държави, така и в тематичен аспект – устойчиво развитие, изкореняване на бедността, демокрация и права на човека, принципи на правовата държава, добро управление, сигурност, безопасна, организирана и уредена миграция, намаляване на неравенствата, равенство между половете, преодоляване на влошаването на околната среда и изменението на климата и глобалните заплахи за общественото здраве.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17 a)  Настоящият регламент следва да допринася за създаване на държавна и обществена устойчивост в областта на глобалното обществено здраве чрез разрешаване на глобалните заплахи за общественото здраве, укрепване на системите на здравеопазването, постигане на универсално здравно осигуряване, предотвратяване на и борба със заразните болести и спомагане за гарантиране на финансово достъпни лекарства и ваксини за всички.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Настоящият регламент следва да подпомага изпълнението на европейската политика за съседство, преразгледана през 2015 г., и прилагането на рамки за регионално сътрудничество, като например трансграничното сътрудничество и външните аспекти на съответните макрорегионални стратегии и политики и стратегиите и политиките за морските басейни. Тези инициативи предлагат политически рамки за задълбочаване на отношенията както с държавите партньори, така и между тях, въз основа на принципите на взаимна отчетност, споделяне на ангажираността и отговорност.

(18)  Съгласно член 8 от ДЕС развитите специални отношения със съседните на Съюза държави следва да бъдат запазени и насърчавани чрез прилагането на настоящия регламент. Настоящият регламент следва да допринася за укрепване на устойчивостта на държавите и обществата в съседство със Съюза вследствие на поетия в Глобалната стратегия ангажимент. Той следва да подпомага изпълнението на европейската политика за съседство, преразгледана през 2015 г., и прилагането на рамки за регионално сътрудничество, като например трансграничното сътрудничество и външните аспекти на съответните макрорегионални стратегии и политики, стратегиите и политиките за морските басейни в източното и южното съседство, включително северното измерение и регионалното сътрудничество в Черноморския регион. Тези инициативи предлагат допълнителни политически рамки за задълбочаване на отношенията както с държавите партньори, така и между тях, въз основа на принципите на взаимна отчетност, споделяне на ангажираността и отговорност.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Европейската политика за съседство, преразгледана през 2015 г.62, е насочена към стабилизирането на съседните държави и към укрепването на устойчивостта, особено чрез засилване на икономическото развитие, като основни политически приоритети на Съюза. За да постигне своята цел, преразгледаната европейска политика за съседство е съсредоточена върху четири приоритетни области: доброто управление, демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, с особен акцент върху по-нататъшното ангажиране на гражданското общество; икономическото развитие; сигурността; миграцията и мобилността, включително справянето с първопричините за незаконната миграция и принудителното разселване на населението. Диференцирането и по-голямата взаимна ангажираност са основните елементи на европейската политика за съседство, която отчита различните степени на ангажираност и отразява интересите на всяка държава по отношение на естеството и акцента на партньорството ѝ със Съюза.

(19)  Европейската политика за съседство е насочена към задълбочаването на демокрацията, насърчаването на правата на човека и зачитането на принципите на правовата държава, стабилизирането на съседните държави и към укрепването на устойчивостта, особено чрез насърчаване на политическите, икономическите и социалните реформи като основни политически приоритети на Съюза. За да постигне своята цел, изпълнението на преразгледаната европейска политика за съседство чрез настоящия регламент следва да бъде съсредоточено върху следните приоритетни области: доброто управление, демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, с особен акцент върху по-нататъшното ангажиране на гражданското общество; социално-икономическото развитие, включително борбата с младежката безработица, както и образованието и екологичната устойчивост; сигурността; миграцията и мобилността, включително справянето с първопричините за неуредената миграция и принудителното разселване на населението, както и подпомагането на населението, държавите и регионите, изправени пред засилен миграционен натиск. Настоящият регламент следва да подкрепя прилагането на споразуменията за асоцииране и задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия на Съюза със съседните държави. Диференцирането и по-голямата взаимна ангажираност са основните елементи на европейската политика за съседство, която отчита различните степени на ангажираност и отразява интересите на всяка държава по отношение на естеството и акцента на партньорството ѝ със Съюза. Основаният на резултати подход е едно от основните положения на европейската политика за съседство. В случай на сериозно или трайно влошаване на положението във връзка с демокрацията в една от държавите партньори подпомагането следва да се спира. Финансирането в съседството е ключово средство в преодоляването на общите предизвикателства, като например неуредената миграция и изменението на климата, както и в разпространението на просперитет, сигурност и стабилност чрез икономическо развитие и по-добро управление. Видимостта на помощта от Съюза в района на съседството следва да се засили.

__________________

__________________

62 Съвместно съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Преглед на европейската политика за съседство“, 18 ноември 2015 г.

62 Съвместно съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Преглед на европейската политика за съседство“, 18 ноември 2015 г.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Настоящият регламент следва да подпомага изпълнението на модернизирано споразумение за асоцииране с групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и да позволи на ЕС и неговите партньори от АКТБ да продължат да изграждат силни коалиции по ключови глобални предизвикателства. По-специално, настоящият регламент следва да подкрепи продължаването на установеното сътрудничество между Съюза и Африканския съюз в съответствие със Съвместната стратегия Африка – ЕС и да се основава на бъдещото споразумение между ЕС и АКТБ след 2020 г., включително чрез континентален подход към Африка.

(20)  Настоящият регламент следва да подпомага изпълнението на модернизирано споразумение за асоцииране с групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и да позволи на ЕС и неговите партньори от АКТБ да продължат да изграждат силни коалиции по ключови и споделени глобални предизвикателства. По-специално, настоящият регламент следва да подкрепи продължаването на установеното сътрудничество между Съюза и Африканския съюз в съответствие със Съвместната стратегия Африка – ЕС, в т.ч. поетия от Африка и Съюза ангажимент за насърчаване на правата на детето, както и за овластяване на младежта в Европа и Африка, и да се основава на бъдещото споразумение между ЕС и АКТБ след 2020 г., включително чрез континентален подход към Африка и взаимноизгодно партньорство на равнопоставеност между ЕС и Африка.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20 a)  Настоящият регламент следва да допринася също така за свързаните с търговията аспекти на външните отношения на Съюза, като сътрудничеството с трети държави относно задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на калай, тантал и злато, Кимбърлийския процес, Пакта за устойчиво развитие, изпълнението на задълженията съгласно Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета (Регламента за общата схема от преференции), сътрудничеството в рамките на инициативите за прилагането на законодателството в областта на горите, управление и търговия (FLEGT) и за подпомагане на търговията, за да се гарантират последователност и взаимна подкрепа между търговската политика на Съюза и целите и действията в областта на развитието;

 

_________________

 

Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Съюзът следва да се стреми към най-ефективното използване на наличните ресурси с оглед оптимизиране на въздействието на външната си дейност. Това следва да се постигне чрез съгласуваност и взаимно допълване между инструментите на Съюза за външно финансиране, и по специално Инструмента за предприсъединителна помощ III63, Инструмента за хуманитарна помощ64, Решението за отвъдморските страни и територии65, Европейския инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност за допълване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом66, общата външна политика и политика на сигурност и наскоро предложения Европейски механизъм за подкрепа на мира67, който се финансира със средства извън бюджета на ЕС, както и посредством създаване на синергии с други политики и програми на Съюза. Това включва съгласуваност и взаимно допълване с макрофинансовата помощ, когато това е приложимо. За да се увеличи максимално въздействието на комбинираните интервенции за постигане на обща цел, настоящият регламент следва да даде възможност за комбиниране на финансови средства с други програми на Съюза, доколкото приносът в съответните случаи не покрива едни и същи разходи.

(21)  Съюзът следва да се стреми към най-ефективното използване на наличните ресурси с оглед оптимизиране на въздействието на външната си дейност. Това следва да се постигне чрез съгласуваност, последователност и взаимно допълване между инструментите на Съюза за външно финансиране, и по специално Инструмента за предприсъединителна помощ III63, Инструмента за хуманитарна помощ64, Решението за отвъдморските страни и територии65, Европейския инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност за допълване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом66, общата външна политика и политика на сигурност и наскоро предложения Европейски механизъм за подкрепа на мира67, който се финансира със средства извън бюджета на ЕС, както и посредством създаване на синергии с други политики и програми на Съюза, включително доверителни фондове, както и политики и програми на държавите – членки на ЕС. Това включва съгласуваност и взаимно допълване с макрофинансовата помощ, когато това е приложимо. За да се увеличи максимално въздействието на комбинираните интервенции за постигане на обща цел, настоящият регламент следва да даде възможност за комбиниране на финансови средства с други програми на Съюза, доколкото приносът в съответните случаи не покрива едни и същи разходи.

__________________

__________________

63 COM (2018) 465 final, Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІI).

63 COM (2018) 465 final, Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІI).

64 Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ (OВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1).

64 Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ (OВ L 163, 2.7.1996 г., стр. 1).

65 COM(2018) 461 final, Предложение за Решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна („Решение за отвъдморско асоцииране“).

65 COM(2018) 461 final, Предложение за Решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна („Решение за отвъдморско асоцииране“).

66 COM(2018) 462 final, Предложение за регламент на Съвета за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом.

66 COM(2018) 462 final, Предложение за регламент на Съвета за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом.

67 C(2018) 3800 final, Предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Съвета за решение на Съвета за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира.

67 C(2018) 3800 final, Предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Съвета за решение на Съвета за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Средствата съгласно настоящият регламент следва да се използват за финансиране на дейности, попадащи в международното измерение на Еразъм, които следва да бъдат осъществени в съответствие с Регламента за Еразъм68.

(22)  Средствата съгласно настоящият регламент следва да се използват за финансиране на дейности, попадащи в международното измерение на програмите „Еразъм“ и „Творческа Европа“, които следва да бъдат осъществени в съответствие с Регламента за „Еразъм“68 и Регламента за програма „Творческа Европа“68а.

_________________

_________________

68 COM (2018) 367 final, Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913

68 COM (2018) 367 final, Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913;

 

68a COM (2018) 366 final, Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22 a)  Международното измерение на програма „Еразъм+“ следва да се насърчава с цел повишаване на възможностите за мобилност и сътрудничество за отделните лица и за организациите от по-слабо развитите държави в света, като се оказва подкрепа за изграждане на капацитет в трети държави, както и за развитие на уменията и обмен между хората, чрез предлагане на голям брой възможности за сътрудничество и мобилност с развити и държави с развиваща се икономика.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22 б)  Като се има предвид колко е важно в областите на образованието и културата да се подходи в съответствие с Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и със стратегията на ЕС за международните културни отношения, настоящият регламент следва да допринесе за гарантирането на приобщаващо и справедливо качествено образование, да насърчава възможностите за учене през целия живот за всички, да засилва международните културни отношения и да признава ролята на културата за популяризиране на европейските ценности чрез специални целенасочени действия, проектирани така, че да имат ясно въздействие върху ролята на Съюза на световната сцена.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Основният подход за дейностите, финансирани съгласно настоящия регламент, следва да се основава на географски програми, за да се увеличи максимално въздействието на помощта от Съюза и да се създаде по-тясна връзка на действията на Съюза с държавите партньори и техните народи . Този общ подход следва да бъде допълнен от тематични програми и действия за бързо реагиране, когато това е уместно.

(23)  Основният подход за дейностите, финансирани съгласно настоящия регламент, следва да се основава на географски програми, за да се увеличи максимално въздействието на помощта от Съюза и да се създаде по-тясна връзка на действията на Съюза с държавите партньори и техните народи, като същевременно се подкрепят тематични приоритети, като например правата на човека, гражданското общество и устойчивостта. Целите по географските и тематичните програми следва да са последователни и съгласувани помежду си и да бъдат допълнени от тематични програми и действия за бързо реагиране, когато това е уместно. Следва да се гарантира ефективно взаимно допълване между географските, тематичните програми и действия и програмите и действията за бързо реагиране. За да се вземат предвид спецификите на всяка програма, правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегират на Комисията, която да допълни разпоредбите на настоящия регламент чрез определяне на стратегията на Съюза, приоритетните области, подробните цели, очакваните резултати, специфичните показатели за изпълнението и специфичното разпределение на финансови средства за всяка програма. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество1a. По-специално с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

 

________________

 

1a ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  В съответствие с Консенсуса Съюзът и неговите държави членки следва да засилят съвместното програмиране, за да увеличат колективното си въздействие, като обединят своите ресурси и капацитет. Съвместното програмиране следва да се основава на участието, ангажирането и поемането на отговорност от страна на държавите партньори. Когато е подходящо, Съюзът и неговите държави членки следва да се стремят да предоставят подкрепа на държавите партньори чрез съвместно изпълнение.

(24)  В съответствие с Консенсуса Съюзът и неговите държави членки следва да засилят съвместното програмиране, за да увеличат колективното си въздействие, като обединят своите ресурси и капацитет. Съвместното програмиране следва да се основава на участието, ангажирането и поемането на отговорност от страна на държавите партньори. Когато е подходящо, Съюзът и неговите държави членки следва да се стремят да предоставят подкрепа на държавите партньори чрез съвместно прилагане. Съвместното прилагане следва да бъде приобщаващо и отворено за всички партньори от Съюза, които са съгласни и могат да допринесат за обща визия, включително агенциите на държавите членки и техните финансови институции за развитие, местните органи, частния сектор, гражданското общество и академичните среди.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24 a)  Подпомагането може да се спре частично или изцяло с делегиран акт в случай на тежко или трайно влошаване на положението във връзка с демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава в една от държавите партньори. Комисията следва надлежно да взема предвид съответните резолюции на Европейския парламент в процеса си на вземане на решения.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 24 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24 б)  Настоящият регламент следва отново да потвърди ядрената безопасност като важна част от външната дейност на Съюза и да улесни постигането на целите за сътрудничество, определени в Регламента за Европейския инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност. Поради това, в случай че дадена държава партньор системно не спазва основните стандарти за ядрена безопасност, като например разпоредбите на съответните международни конвенции в рамките на МААЕ, Конвенциите от Еспо и Орхус и последващите им изменения, Договора за неразпространение на ядреното оръжие и допълнителните протоколи към него, ангажиментите за провеждане на стрес тестове и свързаните с тях мерки, както и целите за сътрудничество, определени в Регламента за Европейския инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, помощта съгласно настоящия регламент на въпросната държава следва да се преразгледа и може да бъде изцяло и частично спряна.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Макар че демокрацията и правата на човека, включително равенството между половете и овластяването на жените, следва да бъдат вземани предвид през целия процес на прилагане на настоящия регламент, помощта на Съюза в рамките на тематичните програми за правата на човека и демокрацията и за организациите на гражданското общество следва да има специфична допълваща и допълнителна роля поради своето глобално естество и независимостта на действието си от съгласието на правителствата и публичните органи на съответните трети държави.

(25)  Макар че демокрацията, правата на човека и основните свободи, включително закрилата на децата, малцинствата, хората с увреждания и ЛГБТИ лицата, както и равенството между половете и овластяването на жените и момичетата, следва да бъдат вземани предвид последователно и да бъдат интегрирани през целия процес на прилагане на настоящия регламент, помощта на Съюза в рамките на тематичните програми за правата на човека и демокрацията и за организациите на гражданското общество/местните органи следва да има специфична допълваща и допълнителна роля поради своето глобално естество и независимостта на действието си от съгласието на правителствата и публичните органи на съответните трети държави. За тази цел Съюзът следва да се обърне специално внимание на държави и спешни ситуации, в които правата на човека и основните свободи са изложени на най-голям риск и в които незачитането на тези права и свободи е драстично и системно, както и на ситуации, в които е застрашено пространството за гражданското общество. Помощта на Съюза по линия на настоящия регламент следва да бъде разработена по начин, който да дава възможност за подпомагане на гражданското общество и сътрудничество и партньорство с него по чувствителни въпроси и въпроси, свързани с правата на човека и демокрацията, като се гарантира гъвкавостта и нужната способност за реагиране на променящите се обстоятелства, потребностите на бенефициерите или периодите на кризи, и когато е необходимо, да се допринася за изграждането на капацитет на гражданското общество. В такива случаи политическите приоритети следва да бъдат да се насърчава спазването на международното право и да се предоставят средства за действие на местното гражданско общество и други свързани заинтересовани страни в областта на правата на човека, за да допринасят за работата, извършвана при много трудни обстоятелства. Настоящият регламент също така следва да предложи възможността при необходимост организации на гражданското общество да получават малка безвъзмездна помощ по бърз и ефикасен начин, по-специално в най-трудните ситуации, като тези на нестабилност, криза или напрежения между отделни общности.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25 a)  В съответствие с членове 2, 3 и 21 от ДЕС и член 8 от ДФЕС прилагането на настоящия регламент следва да се ръководи от принципите на равенството между половете и овластяването на жените и момичетата и следва да се стреми да защитава и насърчава правата на жените в съответствие с втория план за действие на ЕС относно равенството между половете, заключенията на Съвета относно жените, мира и сигурността от 10 декември 2018 г., Истанбулската конвенция на Съвета на Европа и цел 5 от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25 б)  Настоящият регламент следва да обхваща и интегрира насърчаването на правата на жените и равенството между половете в световен мащаб, включително чрез подпомагане на организации, които работят за насърчаване на сексуалното и репродуктивното здраве и права (достъп до качествена и достъпна информация, образование и услуги) и за борба с основаното на пола насилие и дискриминация, също и като признава и разглежда тесните връзки между въпросите на мира, сигурността, развитието и равенството между половете. Тази дейност следва да бъде съгласувана с прилагането на съответните международни и европейски принципи и конвенции и да го насърчава.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Организациите на гражданското общество следва да се разглеждат като широк кръг от участници с различни роли и задачи, който включва всички недържавни структури с нестопанска цел, които са надпартийни и отхвърлят насилието и посредством които хората се организират за постигането на общи цели и идеали, било то политически, културни, социални или икономически. Те действат на местно, национално, регионално и международно равнище и включват градски и селски, формални и неформални организации.

(26)  Организациите на гражданското общество следва да се разглеждат като широк кръг от участници с множество роли и задачи, който включва всички недържавни структури с нестопанска цел, които отхвърлят насилието и посредством които хората се организират за постигането на общи цели и идеали, било то политически, културни, социални, религиозни, екологични, икономически или за целите на търсенето на отговорност от органите на властта. Те действат на местно, национално, регионално и международно равнище и включват градски и селски, формални и неформални организации. Други органи или участници, които не са специално изключени от настоящия регламент, следва да могат да се финансират, когато е необходимо за постигане на целите на настоящия регламент.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26 a)  В съответствие с Консенсуса за развитие Съюзът и неговите държави членки следва да насърчават участието на организациите на гражданското общество (ОГО) и местните органи (МО) в допринасянето за устойчивото развитие и за изпълнението на ЦУР, inter alia в секторите на демокрацията, принципите на правовата държава, основните свободи и правата на човека, социалната справедливост и като доставчици на основни социални услуги на най-нуждаещото се население. Те следва да признаят множеството роли на ОГО и МО, като последните са поддръжници на териториален подход спрямо развитието, включително процесите на децентрализация, участието, надзора и отчетността. Съюзът и неговите държави членки следва да насърчават пространството за действие и благоприятната среда за ОГО и допълнително да засилват подкрепата си за изграждането на капацитет на ОГО и МО с цел укрепване на позицията им в процеса на устойчиво развитие и развитие на политическия, социалния и икономическия диалог, включително чрез програми за механизми за гражданското общество.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 26 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26 б)  Съюзът следва да подкрепя организациите на гражданското общество и да насърчава по-активното им стратегическо участие във всички външни инструменти и програми, включително географските програми и действията за бързо реагиране по настоящия регламент в съответствие със заключенията на Съвета от 15 октомври 2012 г. „Корените на демокрацията и устойчивото развитие: ангажираността на Европа с гражданското общество в областта на външните отношения“.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Предвид значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на Обединените нации за устойчиво развитие, настоящият регламент следва да допринесе за интегрирането на действията в областта на климата в политиките на Съюза и за постигането на общата цел 25 % от бюджетните разходи на Съюза да са в подкрепа на постигане на цели в областта на климата. Посредством действията съгласно настоящия регламент се очаква 25 % от общия му финансов пакет да бъдат предоставени за цели, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на прилагането на настоящия регламент, а общият принос от настоящият регламент следва да бъде предмет на съответни оценки и процеси на преразглеждане.

(28)  Предвид значението на борбата с изменението на климата, опазването на околната среда и борбата със загубата на биологично разнообразие, в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение, Конвенцията за биологичното разнообразие и целите на Обединените нации за устойчиво развитие, настоящият регламент следва да допринесе за интегрирането на действията в областта на климата и околната среда в политиките на Съюза и за постигането на общата цел бюджетните разходи на Съюза да са в подкрепа на постигане на цели в областта на климата и на действия за подкрепа с ясни и установими съпътстващи ползи във всички сектори. Посредством действията съгласно настоящия регламент се очаква 45% от общия му финансов пакет да бъдат предоставени за цели, свързани с климата, управлението и опазването на околната среда, биологичното разнообразие и борбата с опустиняването, като 30% от общия финансов пакет следва да бъдат предназначени за смекчаване на последиците от изменението на климата и за приспособяване към него. Съответните действия ще бъдат определени по време на прилагането на настоящия регламент, а общият принос от настоящият регламент следва да бъде предмет на съответни оценки и процеси на преразглеждане. Действията на Съюза в тази област следва да спомагат за спазването на Парижкото споразумение и на конвенциите от Рио и да не допринасят за влошаване на състоянието на околната среда, нито да причиняват вреди на околната среда или климата. Действията и мерките, допринасящи за постигането на целта по отношение на климата, акцентират специално върху подкрепата за приспособяването към изменението на климата в бедни, много уязвими страни и следва да вземат предвид връзката между климата, мира и сигурността, овластяването на жените и борбата с бедността. Настоящият регламент следва да допринася за устойчивото управление на природните ресурси и да насърчава устойчивост и сигурност на минното дело, управлението на горите и селското стопанство.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  От съществено значение е допълнително да се засили сътрудничеството с държавите партньори, за да бъдат извлечени ползите от добре управляваната и законна миграция и за да се противодейства ефективно на незаконната миграция. Това сътрудничество следва да допринася за осигуряване на достъп до международна закрила, за преодоляване на първопричините за незаконната миграция, за подобряване на управлението на границите и за продължаване на усилията в борбата срещу незаконната миграция, трафика на хора и контрабандата на мигранти, както и за работата в областта на връщането, обратното приемане и реинтеграцията, когато е приложимо, въз основа на взаимна отчетност и пълно спазване на хуманитарните задължения и задълженията в областта на правата на човека. Поради това ефективното сътрудничество на третите държави със Съюза в тази област следва да бъде неразделен елемент от общите принципи на настоящия регламент. По-голямата съгласуваност между миграционната политика и политиката на сътрудничество за развитие е от значение, за да се гарантира, че помощта за развитие подпомага държавите партньори да управляват по-ефективно миграцията. Настоящият регламент следва да допринесе за координиран, цялостен и структуриран подход към миграцията посредством извличане на максимална полза от взаимодействията и прилагане на необходимия ливъридж.

(29)  Сътрудничеството с държавите партньори в областта на миграцията може да доведе до взаимно възползване от организирана, безопасна и отговорна миграция и до това да се противодейства ефективно на неуредената миграция и принудителното разселване. Това сътрудничество следва да допринася за улесняване на безопасни и законни пътища за миграция и убежище, за осигуряване на достъп до международна закрила, за преодоляване на първопричините за неуредената миграция и принудителното разселване чрез ангажиране с диаспорите, за подобряване на управлението на границите и за продължаване на усилията в справянето с неуредената миграция, трафика на хора и контрабандата на мигранти, както и за работата в областта на безопасното, достойно и устойчиво връщане, обратно приемане и реинтеграция, когато е приложимо, по чувствителен към конфликтите начин, въз основа на взаимна отчетност и при пълно спазване на хуманитарните задължения и задълженията в областта на правата на човека съгласно международното право и правото на Съюза. Съгласуваността между миграционната политика и политиката на сътрудничество за развитие е от значение, за да се гарантира, че помощта за развитие подпомага държавите партньори да се борят с бедността и неравенството, да насърчават правата и свободите, както и да допринасят за управлението на организираната, безопасна и отговорна миграция. Настоящият регламент следва да допринесе за координиран, цялостен и структуриран подход към миграцията посредством извличане на максимална полза от взаимодействията и положителното въздействие на миграцията и мобилността върху развитието.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Настоящият регламент следва да даде възможност на Съюза да отговори на предизвикателствата, потребностите и възможностите, свързани с миграцията, в допълнение към миграционната политика на Съюза. За да допринесе за постигането на тази цел – и без да се засяга отчитането на непредвидени обстоятелства – се очаква, че 10% от общия финансов пакет ще бъдат заделени за противодействие на първопричините за незаконната миграция и принудителното разселване и за подпомагане на управлението и регулирането на миграцията, включително за защита на правата на бежанците и мигрантите в рамките на целите на настоящия регламент.

(30)  Настоящият регламент следва да даде възможност на Съюза да отговори на предизвикателствата, потребностите и възможностите, свързани с миграцията, в допълнение към политиките на Съюза в областта на миграцията и развитието. За да допринесе за постигането на тази цел, с цел да се увеличи до максимум приносът на миграцията към развитието – и без да се засяга отчитането на нови възникващи предизвикателства или нови потребности – се очаква, че максимум 10% от общия финансов пакет ще бъдат заделени за противодействие на първопричините за неуредената миграция и принудителното разселване и за подпомагане на засилен ангажимент за улесняване на безопасната, организирана, уредена и отговорна миграция и прилагането на планирани и добре управлявани политики и уреждане на миграцията, включително за защита на правата на бежанците и мигрантите въз основа на международното право и правото на Съюза в рамките на целите на настоящия регламент. Настоящият регламент следва също така да допринесе за справяне с явлението „изтичане на мозъци“ и за подпомагане на потребностите на разселените лица и приемащите общности, по-специално чрез предоставянето на достъп до основни услуги и възможности за препитание.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30 a)  Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и услуги са доказани елементи, способстващи за устойчиво развитие и приобщаващ растеж. Те могат да бъдат ключови за подобряване на живота на гражданите дори в най-бедните държави, по-специално чрез овластяване на жените и момичетата, засилване на демократичното управление и прозрачност, както и увеличаване на производителността и създаването на работни места. Въпреки това свързаността и финансовата достъпност остават проблем в рамките на регионите и между тях, тъй като има големи различия между държавите с висок и с по-нисък доход и между градовете и селските райони. Ето защо настоящият регламент следва да помогне на Съюза да продължи да интегрира цифровизацията в политиките на Съюза за развитие.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 30 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30 б)  В Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета с резолюция на Общото събрание на ООН на 25 септември 2015 г., се подчертава значението на насърчаването на мирни и приобщаващи общества както като цел за устойчиво развитие (ЦУР) 16, така и за да се постигнат другите резултати на политиката за развитие. В ЦУР 16.а изрично се изисква „укрепване на съответните национални институции, включително чрез международно сътрудничество, за изграждане на капацитет на всички равнища, по-специално в развиващите се държави, с цел предотвратяване на насилието и борба с тероризма и престъпността“.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 30 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30 в)  В комюникето от срещата на високо равнище от 19 февруари 2016 г. Комитетът за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие актуализира указанията за докладване относно официалната помощ за развитие в областта на мира и сигурността. Финансирането на действията, предприети в съответствие с настоящия регламент, представлява официална помощ за развитие, когато отговаря на критериите, определени в тези указания за докладване или указанията за докладване, които Комитетът за подпомагане на развитието може да приеме впоследствие.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 30 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30 г)  Изграждането на капацитет в подкрепа на развитието и сигурността за развитие следва да се използва само в извънредни случаи, когато целите на регламента не могат да се постигнат с други дейности за сътрудничество за развитие. Подкрепата за субектите в сектора за сигурност в трети държави, включително при извънредни обстоятелства, за въоръжените сили, в контекста на предотвратяване на конфликти, управление на кризи или стабилизиране, е от съществено значение за осигуряването на подходящи условия за изкореняване на бедността и за развитие. Доброто управление, ефективният демократичен контрол и граждански надзор върху системата за сигурност, включително върху въоръжените сили, както и спазването на правата на човека и принципите на правовата държава са основни характеристики на една добре функционираща държава във всеки контекст и следва да се насърчават чрез по-широка подкрепа за реформата в сектора за сигурност в трети държави.

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 30 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30 д)  Настоящият регламент следва да надгражда върху заключенията от оценката на Комисията, поискана за юни 2020 г., включително върху широкомащабна обществена консултация с множество заинтересовани страни, с която се оценява съгласуваността на изграждането на капацитет в подкрепа на развитието и сигурността за развитие в рамките на връзката между сигурност и развитие, финансирана от Съюза и неговите държави членки с Глобалната стратегия и целите за устойчиво развитие на ООН.

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 30 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30 е)  Съюзът следва също така да насърчава чувствителен към конфликтите и към аспектите на пола подход при всички действия и програми съгласно настоящия регламент, с цел да се избегне отрицателното въздействие и да се постигнат максимални положителни резултати.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на способността им за постигане на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на използването на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

(32)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират въз основа на потребностите, предпочитанията и специфичния контекст на партньорите, тяхната относимост, устойчивост и способността им за спазване на принципите за ефективност на развитието, постигане на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на използването на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/10461a на Европейския парламент и на Съвета („Финансовия регламент“). Ролята на Европейския фонд за демокрация (ЕФД) като фондация, разполагаща със съответния мандат чрез европейските институции за подкрепа за демокрацията, гражданското общество и правата на човека по цял свят, следва да бъде засилена и увеличена съгласно настоящия регламент. На ЕФД следва да се предостави административната гъвкавост и финансовите възможности за отпускане на целенасочени безвъзмездни средства за участниците от гражданското общество в европейското съседство, имащи дял в изпълнението на европейската политика за съседство, особено когато то засяга развитието на демокрацията, правата на човека, свободните избори и принципите на правовата държава.

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Новият Европейски фонд за устойчиво развитие плюс („ЕФУР+“), който се основава на успешния се предшественик — ЕФУР70, следва да представлява интегриран финансов пакет, който предоставя възможности за финансиране под формата на безвъзмездни средства, бюджетни гаранции и финансови инструменти по целия свят. ЕФУР+ следва да подкрепя Плана за външни инвестиции и да комбинира операциите за смесено финансиране и операциите за бюджетни гаранции, обхванати от Гаранцията за външна дейност, включително тези, покриващи суверенните рискове, свързани с операции по отпускане на заеми, изпълнявани по-рано в рамките на мандата на Европейската инвестиционна банка за външно кредитиране. Предвид ролята си в рамките на Договорите и опита си през последните десетилетия в подкрепа на политиките на Съюза, Европейската инвестиционна банка следва да остане естествен партньор на Комисията за изпълнението на операциите съгласно Гаранцията за външна дейност.

(33)  Новият Европейски фонд за устойчиво развитие плюс („ЕФУР+“), който се основава на предшественика си — ЕФУР70, следва да представлява интегриран финансов пакет, който предоставя възможности за финансиране под формата на безвъзмездни средства, бюджетни гаранции и финансови инструменти по целия свят. ЕФУР+ следва да подкрепя Плана за външни инвестиции и да комбинира операциите за смесено финансиране и операциите за бюджетни гаранции, обхванати от Гаранцията за външна дейност, включително тези, покриващи суверенните рискове, свързани с операции по отпускане на заеми, изпълнявани по-рано в рамките на мандата на Европейската инвестиционна банка за външно кредитиране. Предвид ролята си в рамките на Договорите и опита си през последните десетилетия в подкрепа на политиките на Съюза, Европейската инвестиционна банка следва да остане естествен партньор на Комисията за изпълнението на операциите съгласно Гаранцията за външна дейност. Други многостранни банки за развитие или национални банки за развитие от ЕС също имат умения и капитал, които могат да добавят значителна стойност на въздействието на политиката на Съюза за развитие и следователно участието им по линия на ЕФУР+ също следва силно да се насърчава чрез настоящия регламент.

__________________

__________________

70 Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета от 26 септември 2017 г. за създаване на Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), гаранция от ЕФУР и Гаранционен фонд на ЕФУР.

70 Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета от 26 септември 2017 г. за създаване на Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), гаранция от ЕФУР и Гаранционен фонд на ЕФУР.

Изменение    50

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  ЕФУР+ следва да има за цел подкрепата на инвестициите като средство за осъществяване на принос към постигането на целите за устойчиво развитие чрез подпомагане на устойчивото и приобщаващото икономическо и социално развитие и насърчаване на социално-икономическата устойчивост в държавите партньори със специален акцент върху изкореняването на бедността, устойчивия и приобщаващ растеж, създаването на достойни работни места, икономическите възможности, уменията и предприемачеството, социално-икономическите сектори, микро-, малките и средните предприятия, както и преодоляването на конкретните социално-икономически първопричини за незаконната миграция, в съответствие с приложимите индикативни документи за програмиране. Следва да се обърне специално внимание на държавите, за които е установено, че са засегнати от нестабилност или конфликти, най-слабо развитите държави и тежко задлъжнели бедни държави.

(34)  ЕФУР+ следва да има за цел подкрепата на инвестициите като средство за осъществяване на принос към постигането на целите за устойчиво развитие чрез подпомагане на устойчивото и приобщаващото икономическо, културно и социално развитие и насърчаване на социално-икономическата устойчивост в държавите партньори със специален акцент върху изкореняването на бедността, предотвратяването на конфликти и насърчаването на мирни, справедливи и приобщаващи общества, устойчивия и приобщаващ икономически прогрес, справяне с изменението на климата чрез смекчаване и приспособяване и с влошаването на състоянието на околната среда, създаването на достойни работни места съгласно съответните стандарти на МОТ и икономическите възможности, по-конкретно за жените, младите и уязвимите хора. Следва да се постави акцент върху осигуряването на приобщаващо и справедливо качествено образование и развитието на умения и предприемачество чрез укрепване на образователните и културните структури, включително за децата в хуманитарни спешни ситуации и ситуации на принудително разселване. Той следва също така да е насочен към подпомагане на стабилна инвестиционна среда, индустриализация, социално-икономически сектори, кооперации, социални предприятия, микро-, малки и средни предприятия, както и укрепване на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, чиято липса често представлява конкретните социално-икономически първопричини за неуредената миграция и принудителното разселване, в съответствие с приложимите индикативни документи за програмиране. Следва да се обърне специално внимание на държавите, за които е установено, че са засегнати от нестабилност или конфликти, най-слабо развитите държави и тежко задлъжнели бедни държави. Специален акцент следва да бъде поставен и върху подобряването на предоставянето на съществени обществени основни услуги, продоволствената сигурност и подобряването на качеството на живот на бързо нарастващото градско население, включително чрез подходящо, безопасно и финансово достъпно жилищно настаняване. ЕФУР+ следва да насърчава партньорствата със стопанска/нестопанска цел като средство за насочване на инвестициите от частния сектор към устойчивото развитие и изкореняването на бедността. Стратегическото участие на организациите на гражданското общество и на делегациите на Съюза в държавите партньори следва също да се насърчава на всички етапи от проектния цикъл, за да се подпомогне намирането на съобразени с потребностите решения за насърчаване на социално-икономическото развитие на общностите, създаването на работни места и новите възможности за стопанска дейност. Инвестициите следва да се основават на анализ на конфликтите, с акцент върху първопричините за конфликтите, уязвимостта и нестабилността, като се постига максимален потенциал за насърчаване на мира и свеждане до минимум на рисковете от изостряне на конфликти.

Изменение    51

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  ЕФУР+ следва да доведе до максимално увеличаване на допълняемостта на финансирането, до преодоляването на неефективността на пазара и на неоптималните инвестиционни ситуации, до осигуряването на иновативни продукти и до привличането на финансови средства от частния сектор. Участието на частния сектор в сътрудничеството на Съюза с държавите партньори посредством ЕФУР+ следва да доведе до измеримо допълнително въздействие върху развитието без нарушения на пазара и следва да бъде икономически целесъобразно, основано на взаимна отчетност и споделяне на риска и разходите. ЕФУР+ следва да функционира като инструмент за „обслужване на едно гише“ за получаване на предложения за финансиране от финансови институции и от публични или частни инвеститори и за предоставяне на широк спектър от форми на финансова подкрепа за допустими инвестиции.

(35)  ЕФУР+ следва да доведе до максимално увеличаване на допълняемостта на финансирането, до преодоляването на неефективността на пазара и на неоптималните инвестиционни ситуации, до осигуряването на иновативни продукти и до привличането на финансови средства от частния сектор, за да се оптимизира приносът на частното финансиране към местното устойчиво развитие. Участието на частния сектор в сътрудничеството на Съюза с държавите партньори посредством ЕФУР+ следва да доведе до измеримо допълнително въздействие върху развитието при пълно зачитане на околната среда и правата и поминъка на местните общности, и без нарушения в местния пазар и нелоялна конкуренция с местните стопански субекти. То следва да бъде икономически целесъобразно, основано на взаимна отчетност и споделяне на риска и разходите. Като се основава на адекватни критерии за отчетност и прозрачност, ЕФУР+ следва да функционира като инструмент за „обслужване на едно гише“ за получаване на предложения за финансиране от финансови институции и от публични или частни инвеститори и за предоставяне на широк спектър от форми на финансова подкрепа за допустими инвестиции.

Изменение    52

Предложение за регламент

Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35 a)  Гаранция на ЕС за операции за държавни инвестиции в публичния сектор представлява част от ЕФУР+. Тази гаранция на ЕС не обхваща операции за държавни инвестиции, които включват отпускане на кредити на частния сектор или отпускане на кредити на или в полза на субекти на поддържавно равнище, които имат достъп до финансиране на поддържавно равнище без държавни гаранции. С цел да се подпомогне планирането на капацитета от страна на ЕИБ, на ЕИБ се разпределя минимален гарантиран обем на такива операции за държавни инвестиции.

Изменение    53

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Следва да се създаде Гаранция за външна дейност, която да се основава на съществуващата гаранция от ЕФУР и на Гаранционния фонд за външни дейности. Гаранцията за външна дейност следва да подкрепя операциите по ЕФУР+, обхванати от бюджетни гаранции, макрофинансовата помощ и заемите за трети държави въз основа на Решение 77/270/Евратом на Съвета71. Тези операции следва да бъдат подкрепяни от бюджетни кредити съгласно настоящия регламент, както и от такива съгласно Регламент (ЕС) №.../... (ИПП III) и Регламент (ЕС) №.../... (Европейски инструмент в областта на ядрената безопасност), които следва също така да покрият обезпечаването и задълженията, произтичащи от заеми за макрофинансова помощ и заеми за трети държави, посочени съответно в член 10, параграф 2 от Регламента за Европейски инструмент в областта на ядрената безопасност. Когато се финансират операции по ЕФУР+, следва да се отдава приоритет на тези, които имат силно въздействие върху създаването на работни места и при които съотношението между разходи и ползи повишава устойчивостта на инвестициите. Операциите, подпомагани с Гаранцията за външна дейност, следва да бъдат придружени от задълбочена предварителна оценка на екологичните, финансовите и социалните аспекти, когато това е целесъобразно и в съответствие с изискванията за по-добро регулиране. Гаранцията за външна дейност не следва да се използва за предоставяне на основни обществени услуги, които остават отговорност на правителствата.

(36)  Следва да се създаде Гаранция за външна дейност, която да се основава на съществуващата гаранция от ЕФУР и на Гаранционния фонд за външни дейности. Гаранцията за външна дейност следва да подкрепя операциите по ЕФУР+, обхванати от бюджетни гаранции, макрофинансовата помощ и заемите за трети държави въз основа на Решение 77/270/Евратом на Съвета71. Тези операции следва да бъдат подкрепяни от бюджетни кредити съгласно настоящия регламент, както и от такива съгласно Регламент (ЕС) №.../... (ИПП III) и Регламент (ЕС) №.../... (Европейски инструмент в областта на ядрената безопасност), които следва също така да покрият обезпечаването и задълженията, произтичащи от заеми за макрофинансова помощ и заеми за трети държави, посочени съответно в член 10, параграф 2 от Регламента за Европейски инструмент в областта на ядрената безопасност. Когато се финансират операции по ЕФУР+, следва да се отдава приоритет на тези, които имат силно въздействие върху създаването на достойни работни места и поминък и при които съотношението между разходи и ползи повишава устойчивостта на инвестициите, и които дават най-високи гаранции за устойчивост и дългосрочно въздействие за развитие чрез местно участие. Операциите, подпомагани с Гаранцията за външна дейност, следва да бъдат придружени от задълбочена предварителна оценка на екологичните, финансовите и социалните аспекти, включително на въздействието върху правата на човека и поминъка на засегнатите общности и въздействието върху неравенствата и определянето на начини за преодоляване на тези неравенства в съответствие с изискванията за по-добро регулиране и при надлежно отчитане на принципа на свободното и информирано предварително съгласие на засегнатите общности в свързани със земята инвестиции. Гаранцията за външна дейност не следва да се използва за предоставяне на основни обществени услуги, които остават отговорност на правителствата. Следва да се извършат и последващи оценки за измерване на въздействието върху развитието на операциите по линия на ЕФУР+.

__________________

__________________

71 Решение 77/270/Евратом на Съвета от 29 март 1977 г. за упълномощаване на Комисията да отпуска заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали (OВ L 88, 6.4.1977 г., стр. 9).

71 Решение 77/270/Евратом на Съвета от 29 март 1977 г. за упълномощаване на Комисията да отпуска заеми по Евратом с цел подпомагане финансирането на атомни електроцентрали (OВ L 88, 6.4.1977 г., стр. 9).

Изменение    54

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  За да се осигури гъвкавост, да се увеличи привлекателността за частния сектор и да се увеличи максимално въздействието на инвестициите, следва да се предвиди дерогация от правилата относно методите за изпълнение на бюджета на Съюза, съдържащи се във Финансовия регламент, по отношение на допустимите контрагенти. Тези допустими контрагенти биха могли също така да бъдат организации, на които не е възложено осъществяването на публично-частно партньорство, а също биха могли да бъдат и частноправни организации на държава партньор.

(37)  За да се осигури гъвкавост, да се увеличи привлекателността за частния сектор, да се насърчава лоялната конкуренция и да се увеличи максимално въздействието на инвестициите, следва да се предвиди дерогация от правилата относно методите за изпълнение на бюджета на Съюза, съдържащи се във Финансовия регламент, по отношение на допустимите контрагенти. Тези допустими контрагенти биха могли също така да бъдат организации, на които не е възложено осъществяването на публично-частно партньорство, а също биха могли да бъдат и частноправни организации на държава партньор.

Изменение    55

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Външните дейности често се изпълняват в изключително нестабилна среда, която изисква непрекъснато и бързо адаптиране към развиващите се потребности на партньорите на Съюза и към глобалните предизвикателства пред правата на човека, демокрацията и доброто управление, сигурността и стабилността, изменението на климата и околната среда, океаните, миграционната криза и нейните първопричини. Постигането на баланс между принципа на предвидимост и необходимостта от бързо реагиране на новите потребности следователно предполага адаптиране на финансовото изпълнение на програмите. За да се увеличи способността на ЕС да реагира на непредвидени нужди, въз основа на успешния опит на Европейския фонд за развитие (ЕФР) следва да се предвиди неразпределена сума като резерв за нововъзникващи предизвикателства и приоритети. Тя следва да бъде мобилизирана в съответствие с процедурите, установени в настоящия регламент.

(39)  Външните дейности често се изпълняват в изключително нестабилна среда, която изисква непрекъснато и бързо адаптиране към развиващите се потребности на партньорите на Съюза и към глобалните предизвикателства пред правата на човека и основните свободи, демокрацията и доброто управление, сигурността и стабилността, изменението на климата и околната среда, океаните и миграцията, включително първопричините за нея, като бедността и неравенството, и въздействието, по-специално върху развиващите се държави, на нарастващия брой разселени лица. Постигането на баланс между принципа на предвидимост и необходимостта от бързо реагиране на новите потребности следователно предполага адаптиране на финансовото изпълнение на програмите. За да се увеличи способността на ЕС да реагира на нужди, които не са обхванати от програми и програмни документи, въз основа на успешния опит на Европейския фонд за развитие (ЕФР) следва да се предвиди предварително определена неразпределена сума като резерв за нововъзникващи предизвикателства и приоритети. Тя следва да бъде мобилизирана в надлежно обосновани случаи в съответствие с процедурите, установени в настоящия регламент.

Изменение    56

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  За да се засили ангажираността на държавите партньори по отношение на техните процеси на развитие и устойчивостта на външната помощ, Съюзът следва, когато е уместно, да благоприятства използването на собствените институции на държавите партньори и на системите и процедурите на държавите партньори за всички аспекти на проектния цикъл за сътрудничество.

(42)  За да се засили демократичната ангажираност на държавите партньори по отношение на техните процеси на развитие и устойчивостта на външната помощ, Съюзът следва, когато е уместно, да благоприятства използването на собствените институции, ресурси и експертен опит на държавите партньори и на системите и процедурите на държавите партньори за всички аспекти на проектния цикъл за сътрудничество, като същевременно се осигуряват местни ресурси и експертен опит и пълноценното участие на местните правителства и гражданско общество. Съюзът следва също така да осигури програми за обучение за това как да се кандидатства за финансиране от Съюза, насочени към държавните служители на местните органи и организациите на гражданското общество, с цел да им се помогне да повишат допустимостта и ефективността на проектите си. Тези програми следва да се изпълняват в съответните държави, да са достъпни на езика на държавата и да бъдат в допълнение към всички програми за дистанционно обучение, които също са създадени, за да се гарантира целенасочено обучение, отговарящо на потребностите на тази държава.

Изменение    57

Предложение за регламент

Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(44 a)  С цел да се допринесе за международната борба с данъчните измами, отклонението от данъчно облагане, измамите, корупцията и изпирането на пари, цялото финансиране по линия на настоящия регламент следва да бъде предоставяно по напълно прозрачен начин. Освен това допустимите контрагенти не следва да подкрепят дейности, извършвани с незаконна цел, нито да участват в операции по финансиране или инвестиране, извършвани чрез механизъм на посредничество, намиращ се в неоказваща съдействие юрисдикция или в данъчно убежище. Контрагентите също така следва да се въздържат от всякакво избягване на данъчно облагане или използване на схеми за агресивно данъчно планиране.

Изменение    58

Предложение за регламент

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на съответните разпоредби от настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/201177 на Европейския парламент и на Съвета.

заличава се

__________________

 

77 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

 

Изменение    59

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  С цел допълване или изменяне на несъществени елементи на настоящия регламент на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с процентите на обезпечаване, определени в член 26, параграф 3, областите на сътрудничество и интервенция, посочени в приложения II, III и IV, приоритетните области на операциите по ЕФУР+, посочени в приложение V, управлението на ЕФУР+, определено в приложение VI, да преразглежда или допълва показателите, посочени в приложение VII, когато това се счита за целесъобразно, както и да допълва настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка.

(46)  С цел допълване на несъществени елементи от настоящия регламент на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с определянето на стратегията на Съюза, приоритетните области, подробните цели, очакваните резултати, специфичните показатели за изпълнението и специфичните разпределения на финансови средства и условията на сътрудничество за всяка географска и тематична програма, както и за плановете за действие и мерките, които не са базирани на програмни документи, с които се въвежда оперативна рамка за правата на човека, рамка за управление на риска, вземане на решение относно потребностите, които не са обхванати от програми или програмни документи, вземане на решение относно спиране на помощта, установяване на рамка на подход, основан на изпълнението, въвеждане на процентите на обезпечаване, установяване на рамка за наблюдение и оценяване и разширяване на обхвата на действията, така че да достигат до държави и територии, необхванати от настоящия регламент. С цел изменяне на несъществени елементи на настоящия регламент на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с областите на сътрудничество и интервенция, посочени в приложения II, III и IV, приоритетните области на операциите по ЕФУР+ и инвестиционните прозорци, посочени в приложение V, както и показателите, изброени в приложение VII.

Изменение    60

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.78 е необходимо тази програма да бъде оценена въз основа на информацията, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като се избягва свръхрегулиране и административна тежест, по-специално по отношение на държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като база за оценка на въздействието на програмата на място. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(47)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.78 е необходимо тази програма да бъде оценена въз основа на информацията, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като се избягва свръхрегулиране и административна тежест, по-специално по отношение на държавите членки. Тези изисквания следва да включват измерими показатели като база за оценка на въздействието на програмата на място. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително със съответните заинтересовани страни, като например гражданското общество и експертите, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

__________________

__________________

78 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1 – 14.

78 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1 – 14.

Изменение    61

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  Позоваванията на посочените в член 9 от Решение № 2010/427/ЕС79 на Съвета инструменти на Съюза, които се заменят с настоящия регламент, следва да се четат като позовавания на настоящия регламент и Комисията следва да гарантира, че настоящият регламент се прилага в съответствие с ролята на ЕСВД, предвидена в това решение.

(48)  Поради широкия характер и обхват на настоящия регламент и за да се осигури съгласуваност между принципите, целите и разходите съгласно настоящия регламент и други инструменти за външно финансиране, като например Регламент (ЕС).../... (Европейски инструмент в областта на ядрената безопасност), или инструменти, които са неразривно свързани с външните политики, като например Регламент (ЕС).../... (ИПП III), хоризонтална ръководна група, съставена от всички съответни служби на Комисията и ЕСВД и председателствана от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) или представител на тази служба, следва да отговаря за ръководството, координацията и управлението на политиките, програмите, целите и действията съгласно настоящия регламент, за да се гарантира последователност, ефикасност, прозрачност и отчетност на външното финансиране на Съюза. ЗП/ВП следва да осигурява цялостната политическа координация на външната дейност на Съюза. За всички действия, включително действията за бързо реагиране и извънредните мерки за помощ, както и през целия цикъл на програмиране, планиране и прилагане на инструмента, върховният представител и ЕСВД следва да работят съвместно със съответните членове и служби на Комисията, определени въз основа на естеството и целите на планираните действия, като се надгражда върху техния опит. Всички предложения за решения следва да се изготвят по процедурите на Комисията и да се представят на Комисията за приемане.

__________________

 

79 Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30).

 

Изменение    62

Предложение за регламент

Съображение 48 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48 a)  Ако е целесъобразно, прилагането на настоящия регламент следва да допълва и да бъде в съответствие с мерките, приети от Съюза за изпълнение на целите на общата външна политика и политика на сигурност в рамките на дял V, глава втора от ДЕС, и мерките, приети в рамките на част пета от ДФЕС.

Изменение    63

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  Предвидените действия, представени по-долу, следва стриктно да следват условията и процедурите, определени с ограничителните мерки на Съюза,

заличава се

Изменение    64

Предложение за регламент

Съображение 49 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(49 a)  Европейският парламент следва да бъде напълно ангажиран в етапите на изготвяне, програмиране, наблюдение и оценяване на инструментите, за да гарантира политически и демократичен контрол и отчетност на финансирането на Съюза в сферата на външната дейност. Следва да се установи засилен диалог между институциите, за да се гарантира, че Европейският парламент е в състояние да упражнява политически контрол по време на прилагането на настоящия регламент по систематичен и безпроблемен начин, с което да се засили ефикасността и легитимността.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6 a)  „организации на гражданското общество“ означава всички недържавни структури с нестопанска цел, които отхвърлят насилието и посредством които хората се организират за постигането на общи цели и идеали, било то политически, културни, социални, икономически, религиозни, екологични или за целите на търсенето на отговорност от органите на властта; организациите на гражданското общество работят на местно, национално, регионално или международно равнище и могат да включват организации от градските и селските райони, както и официални и неформални организации; в контекста на тематичната програма относно правата на човека и демокрацията „гражданското общество“ включва лица или групи, които са независими от държавата и чиито дейности спомагат за насърчаване на правата на човека и демокрацията, включително защитници на правата на човека, определени в Декларацията на ООН за правото и отговорността на лицата;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6 б)  „местни органи“ означава клонове на правителството или публичните органи, които функционират на поднационално равнище (напр. общинско, общностно, районно, областно, провинциално или регионално равнище).

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „финансиращ субект“ означава държава членка, международна финансова институция или публична институция на държава членка, обществена агенция или други субекти, които участват в общия обезпечителен фонд с парични средства или с гаранции.

(8)  „финансиращ субект“ означава държава членка, международна финансова институция или публична институция на държава членка, обществена агенция или други публични или частни субекти, които участват в общия обезпечителен фонд с парични средства или с гаранции.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8 a)  „допълняемост“ означава принципа, който гарантира, че подкрепата чрез Гаранцията за външна дейност допринася за устойчивото развитие посредством операции, които не биха могли да бъдат осъществени без тази гаранция, или които постигат положителни резултати, надхвърлящи онова, което би могло да бъде постигнато без нея, както и колективно финансиране в частния сектор и преодоляване на неефективности на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации, а също и подобряване на качеството, устойчивостта, въздействието или мащаба на дадена инвестиция. Чрез този принцип също така се гарантира, че операциите по инвестиране и финансиране, обхванати от Гаранцията за външна дейност, не заменят подкрепата от държава членка, частното финансиране или друга финансова подкрепа от Съюза или международна финансова подкрепа, и предотвратяват изместването на други публични или частни инвестиции. Подкрепените от Гаранцията за външна дейност проекти обикновено имат по-висок рисков профил от инвестиционните портфейли, подкрепяни от допустимите контрагенти съгласно техните обичайни инвестиционни политики без действието на Гаранцията за външна дейност.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8 б)  „индустриализирани държави“ означава трети държави, различни от развиващите се, включени в списъка на Комитета за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР – КПР) на получателите на официална помощ за развитие (ОПР).

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8 в)  „бедност“ означава всички условия, в които хората са подложени на лишения и считани за недееспособни в различните общества и в местен контекст; основните измерения на бедността включват икономическите, човешките, политическите, социокултурните възможности, както и възможността за защита.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8 г)  „чувствителност към аспектите на пола“ означава да се действа с цел разбиране и отчитане на обществените и културните фактори, свързани с изключването и дискриминацията, основаващи се на пола, във всички сфери на обществения и личния живот;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8 д)  „чувствителност към конфликти“ означава да се действа с цел разбиране, че всяка инициатива, провеждана в засегната от конфликт среда, ще взаимодейства с този конфликт и че такова взаимодействие ще води до последствия, които може да имат положително или отрицателно въздействие; чувствителността към конфликти означава да се гарантира по най-добрия възможен начин, че с действията на Съюза (политически, относно политиката, външната помощ) се избягва наличието на отрицателно въздействие и се постига максимално положително въздействие върху динамиката на конфликтите, като по този начин се допринася за предотвратяване на конфликти, структурна стабилност и изграждане на мира.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато се прави позоваване на правата на човека, то се разбира като включващо основните свободи;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 2 — параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В контекста на член 15 „най-нуждаещите се държави“ могат да включват и държавите, изброени в приложение I.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на настоящия регламент е да се утвърждават и насърчават ценностите и интересите на Съюза в световен мащаб, за да се преследват целите и прилагат принципите на външната дейност на Съюза, определени в член 3, параграф 5 и членове 8 и 21 от Договора за Европейския съюз.

1.  Общата цел на настоящия регламент е да се определи финансовата рамка, даваща на Съюза възможността да утвърждава и насърчава ценностите, принципите и интересите си в световен мащаб, в съответствие с целите и принципите на външната дейност на Съюза, определени в член 3, параграф 5 и членове 8 и 21 от Договора за Европейския съюз, както и членове 11 и 208 от ДФЕС.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  да се допринася за постигането на международните ангажименти и цели, договорени от Съюза, по-специално Програмата до 2030 г., ЦУР и Парижкото споразумение;

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  да се развиват специални засилени отношения с държавите в източното и южното съседство на Съюза, основани на сътрудничество, мир и сигурност, взаимна отчетност и споделен ангажимент към универсалните ценности – демокрация, принципи на правовата държава и зачитане на правата на човека, социално-икономическа интеграция, опазване на околната среда и действия в областта на климата;

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква а в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aв)  да се преследва целта за намаляване и – в дългосрочен план, изкореняване на бедността, по-специално в най-слабо развитите държави; да се осигури устойчиво социално и икономическо развитие;

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  на световно равнище – да се укрепват и подкрепят демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека, да се подпомагат организациите на гражданското общество, да се укрепват стабилността и мира и да се преодоляват други глобални предизвикателства, включително миграцията и мобилността;

б)  на световно равнище – да се подпомагат организациите на гражданското общество и местните органи, да се укрепват стабилността и мирът, да се предотвратяват конфликти и да се насърчават справедливи и приобщаващи общества, да се напредва с многостранното сътрудничество, международната справедливост и отчетност, и да се преодоляват други глобални и регионални предизвикателства, включително изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда, както и потребностите и приоритетите на външната политика, предвидени в приложение III, включително насърчаването на изграждането на доверие и добросъседските отношения;

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  да се защитават, насърчават и укрепват правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, както и равенството между половете и в обществото, включително при най-трудните обстоятелства и извънредните ситуации в партньорство с гражданското общество, включително защитниците на правата на човека в цял свят;

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да се отговаря бързо на ситуации на криза, нестабилност и конфликти, да се преодоляват предизвикателства пред устойчивостта, да се осигури връзка между хуманитарната помощ и действията в подкрепа на развитието. потребностите и приоритетите на външната политика.

в)  да се отговаря бързо на ситуации на криза, нестабилност и конфликти, да се преодоляват предизвикателства пред устойчивостта, да се осигури връзка между хуманитарната помощ и действията в подкрепа на развитието.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Най-малко 92 % от разходите съгласно настоящия регламент отговарят на критериите за официална помощ за развитие, установени от Комитета за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

3.  Най-малко 95% от разходите съгласно настоящия регламент отговарят на критериите за официална помощ за развитие, установени от Комитета за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Настоящият регламент допринася за постигането на колективната цел за достигане на 0,2% от брутния национален доход на Съюза за най-слабо развитите държави и 0,7% от брутния национален доход на Съюза като официална помощ за развитие в рамките на срока на Програмата до 2030 г.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Най-малко 20% от официалната помощ за развитие, финансирана съгласно настоящия регламент, по всички програми, географски и тематични, ежегодно и през целия период на действията, се заделя за социално приобщаване и човешко развитие, за да се подкрепи и засили предоставянето на основни социални услуги, като здравеопазване, образование, хранене и социална закрила, особено за най-маргинализираните лица и с акцент върху жените и децата.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Поне 85% от официалната помощ за развитие, финансирана по програми, географски и тематични, съгласно настоящия регламент, има като основна или значима цел равенството между половете и правата и овластяването на жените и момичетата, както е определено от Комитета за подпомагане на развитието на ОИСР. Значителна част от тези програми имат за основна цел равенството между половете, както и правата и овластяването на жените и момичетата.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансирането от Съюза съгласно настоящия регламент се изпълнява чрез:

1.  Финансирането от Съюза съгласно настоящия регламент се прилага чрез:

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Географските програми могат да обхващат всички трети държави, с изключение на кандидатите и потенциалните кандидати по смисъла на Регламент (ЕС) № .../…80 (ИПП) и отвъдморските страни и територии по смисъла на Решение .../... (ЕС) на Съвета.

Географските програми могат да обхващат всички трети държави, с изключение на кандидатите и потенциалните кандидати по смисъла на Регламент (ЕС) № .../…80 (ИПП) и отвъдморските страни и територии по смисъла на Решение .../... (ЕС) на Съвета. Може да бъдат създадени и географски програми с континентален или трансрегионален обхват, по-специално Панафриканска програма, обхващаща държавите от Африка от букви а) и б), и програма, обхващаща държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн от букви б), в) и г).

__________________

__________________

80 Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за предприсъединителна помощ (ОВ L).

80 Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмента за предприсъединителна помощ (ОВ L).

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  организации на гражданското общество;

б)  организации на гражданското общество и местни органи;

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  потребностите и приоритетите на външната политика.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тематичните програми могат да обхващат всички трети държави, както и отвъдморските страни и територии, определени в Решение .../... (ЕС) на Съвета.

Тематичните програми могат да обхващат всички трети държави. Отвъдморските страни и територии имат пълен достъп до тематичните програми, както е предвидено в Решение…/(ЕС) на Съвета. Ефективното им участие е гарантирано, като се вземат предвид техните специфики и особените предизвикателства, с които трябва да се справят.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  допринасяне за стабилността и предотвратяването на конфликти в спешни ситуации, нововъзникващи кризи, кризисни и следкризисни ситуации;

a)  допринасяне за мира, стабилността и предотвратяването на конфликти в спешни ситуации, нововъзникващи кризи, кризисни и следкризисни ситуации;

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  допринасяне за засилване на устойчивостта на държавите, обществата, общностите и отделните лица и за установяването на връзка между хуманитарната помощ и действията за развитие;

б)  допринасяне за засилване на устойчивостта на държавите, включително местните органи, обществата, общностите и отделните лица и за установяването на връзка между хуманитарната помощ и действията за развитие;

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  посрещане на нуждите и приоритетите на външната политика.

заличава се

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Действията съгласно настоящия регламент се изпълняват главно чрез географски програми.

Действията съгласно настоящия регламент се прилагат главно чрез географски програми.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Действията, изпълнявани чрез тематични програми, допълват действията, финансирани по географски програми, и подпомагат глобалните и транснационалните инициативи за постигане на договорените на международно равнище цели, и по-специално целите за устойчиво развитие, защитата на глобалните обществени блага или справянето с глобалните предизвикателства. Действия посредством тематични програми може да се предприемат и когато не съществува географска програма или тя е прекратена, или когато няма споразумение за дадено действие със съответната държава партньор, или когато действието не може да бъде подходящо осъществено чрез географски програми.

Действията, прилагани чрез тематични програми, допълват действията, финансирани по географски програми, и подпомагат глобалните и транснационалните инициативи, насочени към постигане на договорените на международно равнище цели, както е посочено в член 3, параграф 2, буква аа), като също така подпомагат и глобалните обществени блага или справянето с глобалните предизвикателства. Действия посредством тематични програми може да се предприемат и независимо, включително когато не съществува географска програма или тя е прекратена, или когато няма споразумение за дадено действие със съответната държава партньор, или когато действието не може да бъде подходящо осъществено чрез географски програми.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Действията за бързо реагиране допълват географските и тематичните програми. Тези действия се разработват и изпълняват, така че да се даде възможност те да бъдат продължени, когато това е уместно, в рамките на географски или тематични програми.

Действията за бързо реагиране допълват географските и тематичните програми, както и действията, финансирани чрез Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. [Регламент за хуманитарната помощ]. Тези действия се разработват и прилагат, така че да се даде възможност те да бъдат продължени, когато това е уместно, в рамките на географски или тематични програми.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При изпълнението на настоящия регламент се осигуряват съгласуваност, полезни взаимодействия и взаимно допълване с други области на външната дейност на Съюза и с други съответни политики и програми на Съюза, както последователност на политиката за развитие.

1.  При прилагането на настоящия регламент се осигуряват последователност, съгласуваност, полезни взаимодействия и взаимно допълване с всички области на външната дейност на Съюза, включително други инструменти за външно финансиране, по-специално Регламент (ЕС).../... [Регламент за ИПП III], и мерки, приети съгласно дял V, втора глава от ДЕС и част пета от ДФЕС, а също и с други съответни политики и програми на Съюза, както последователност на политиката за развитие. Съюзът взема предвид целите на сътрудничеството за развитие при прилагането на политиките, които биха могли да засегнат развиващите се държави.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  Съюзът и държавите членки следва да координират съответните си програми за подпомагане с цел повишаване на ефективността и ефикасността на тяхното предоставяне и предотвратяване на припокриващото се финансиране.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 5 — параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  При прилагане настоящия регламент Комисията и ЕСВД надлежно вземат предвид позициите на Европейския парламент.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021 – 2027 г. е 89 200 милиона евро по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за прилагането на програмата за периода 2021 – 2027 г. е 82 451 милиона евро по цени за 2018 г. (93 154 милиона евро по текущи цени.) [100%]..

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  68 000 милиона евро за географските програми:

a)  63 687 милиона евро по цени за 2018 г. (71 954 милиона евро по текущи цени) [77,24%] за географските програми:

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква а – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Съседство: най-малко 22 000 милиона евро,

–  Съседство: най-малко 20 572 милиона евро по цени за 2018 г. (23 243 милиона евро по текущи цени) [24,95%],

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква а – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Субсахарска Африка: най-малко 32 000 милиона евро,

–  Субсахарска Африка: най-малко 30 723 милиона евро по цени за 2018 г. (34 711 милиона евро по текущи цени) [37,26%],

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква а – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Азия и Тихоокеански регион: 10 000 милиона евро,

–  Азия и Тихоокеански регион: 8 851 милиона евро по цени за 2018 г. (10 000 милиона евро по текущи цени) [10,73%], включително най-малко 620 милиона евро по цени за 2018 г. (700 милиона евро по текущи цени) за Тихоокеанския регион,

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква а – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Северна и Южна Америка и Карибския регион: 4 000 милиона евро,

–  Северна и Южна Америка и Карибския регион: 3 540 милиона евро по цени за 2018 г. (4000 милиона евро по текущи цени) [4,29%], включително 1062 милиона евро по цени за 2018 г. (1200 милиона евро по текущи цени) за Карибския регион,

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  7 000 милиона евро за тематични програми:

б)  9 471 милиона евро по цени за 2018 г. (10 700 милиона евро по текущи цени) [11,49%] за тематични програми:

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Права на човека и демокрация: 1 500 милиона евро,

–  Права на човека и демокрация: най-малко 770 милиона евро по цени за 2018 г. (2 000 милиона евро по текущи цени) [2,15%], като до 25% от програмата са предназначени за финансирането на мисии на ЕС за наблюдение на избори,

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Организации на гражданското общество: 1 500 милиона евро,

–  организации на гражданското общество (ОГО) и местни органи: 2 390 милиона евро по цени за 2018 г. (2 700 милиона евро по текущи цени) [2,90%], от които 1 947 милиона евро по цени за 2018 г. (2 200 милиона евро по текущи цени) [2,36%] за ОГО и 443 милиона евро по цени за 2018 г. (500 милиона евро по текущи цени) [0,54%] за местни органи,

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Стабилност и мир: 1 000 милиона евро,

–  Стабилност и мир: 885 милиона евро по цени за 2018 г. (1000 милиона евро по текущи цени) [1,07%],

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Глобални предизвикателства: 3 000 милиона евро,

–  Глобални предизвикателства: 3 983 милиона евро по цени за 2018 г. (4 500 милиона евро по текущи цени) [4,83%],

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б – тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  Потребности и приоритети на външната политика: 443 милиона евро по цени за 2018 г.(500 милиона евро по текущи цени) [0,54%],

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  4 000 милиона евро за действията за бързо реагиране.

в)  3 098 милиона евро по цени за 2018 г. (3 500 милиона евро по текущи цени) [3,76%] за действията за бързо реагиране:

 

  Стабилност и предотвратяване на конфликти в спешни ситуации, възникващи кризи, кризи и следкризисни ситуации: 1 770 милиона евро по цени за 2018 г.(1 770 милиона евро по текущи цени) [2,15%],

 

  Укрепване на устойчивостта на държавите, обществата, общностите и лицата и свързване на хуманитарната помощ с дейност за развитие: 1 328 милиона евро по цени за 2018 г. (1 500 милиона евро по текущи цени) [1,61%],

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Резервът за нововъзникващи предизвикателства и приоритети в размер на 10 200 милиона евро увеличава сумите, посочени в параграф 2, в съответствие с член 15.

3.  Резервът за нововъзникващи предизвикателства и приоритети в размер на 6 196 милиона евро по цени за 2018 г. (7 000 милиона евро по текущи цени) [7,51%] увеличава сумите, посочени в параграф 2, в съответствие с член 15.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Чрез допълнителна дерогация от член 209, параграф 3 от Финансовия регламент, възстановяванията и приходите, генерирани от инвестиции в рамките на съществуващите фондове на Инвестиционния инструмент за АКТБ, се считат за револвиращи активи, предназначени за инвестиции в секторите и регионите, обхванати от Инвестиционния инструмент за АКТБ, и продължават да бъдат управлявани от ЕИБ.  Действията по член 9 се финансират до сумата от 270 милиона евро.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 6 — параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и от Съвета в границите, определени от многогодишната финансова рамка, в рамките на бюджетната процедура след договаряне на приоритетите от институциите.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Споразуменията за асоцииране, споразуменията за партньорство и сътрудничество, многостранните споразумения и други споразумения, с които се установява правно обвързващо отношение с държавите партньори, както и заключенията на Европейския съвет и заключенията на Съвета, декларациите от срещи на върха или заключенията от срещи на високо равнище с държавите партньори, съответните резолюции на Европейския парламент, съобщенията на Комисията или съвместните съобщения на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, представляват цялостната рамка на политиката за прилагането на настоящия регламент.

Споразуменията за асоцииране, споразуменията за партньорство и сътрудничество, търговски и други споразумения, с които се установява правно обвързващо отношение с държавите партньори, препоръки и актове, приети в органите, създадени с тези споразумения, както и съответните многостранни споразумения, законодателните актове на Съюза, заключенията на Европейския съвет, заключенията на Съвета, декларациите от срещи на върха и други международни декларации и заключенията от срещи на високо равнище с държавите партньори, резолюциите и позициите на Европейския парламент, съобщенията на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и конвенциите и резолюциите на Организацията на обединените нации, представляват цялостната рамка на политиката за прилагането на настоящия регламент.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Съюзът се стреми да насърчава, развива и консолидира принципите на демокрацията, правовата държава и зачитането на правата на човека и основните свободи, върху които е основан, чрез диалог и сътрудничество с държавите и регионите партньори.

1.  Съюзът се стреми да насърчава, развива и консолидира чрез диалог и сътрудничество с държавите и регионите партньори посредством дейности в организацията на Обединените нации и на други международни форуми, както и чрез съвместно сътрудничество с организациите на гражданското общество, местните органи и частните субекти, принципите, на които е основан, а именно демокрацията, правовата държава, доброто управление, универсалността и неделимостта на правата на човека и основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, принципите на равенство и солидарност и зачитането на принципите от Хартата на ООН и на международното право. Финансирането по настоящия регламент е в съответствие с тези принципи, както и с ангажиментите на Съюза съгласно международното право.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 a.  В съответствие с членове 2 и 21 от ДЕС приносът на Съюза към демокрацията и правовата държава, както и към насърчаването и защитата на правата на човека и основните свободи, е в основата на Всеобщата декларация за правата на човека, международното право относно правата на човека и международното хуманитарно право.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Прилага се основан на правата подход, обхващащ всички права на човека, независимо дали граждански и политически или икономически, социални и културни, за да се осигури зачитане на принципите на правата на човека, да се подпомагат притежателите на права при отстояването на правата им, като при това се обръща особено внимание на по-бедните и по-уязвимите групи, както и за да се подпомогнат държавите партньори при изпълнението на техните международни задължения по отношение на правата на човека. Настоящият регламент насърчава равенството между половете и овластяването на жените.

2.  Прилага се основан на правата подход, обхващащ всички права на човека, независимо дали граждански и политически или икономически, социални и културни, за да се осигури зачитане на принципите на правата на човека, да се подпомагат притежателите на права при отстояването на правата им, като при това се обръща особено внимание на маргинализираните и уязвимите групи, включително малцинствата, жените, децата и младежите, възрастните хора, коренното население, ЛГБТИ лицата и хората с увреждания, на основните трудови права и социалното приобщаване, както и за да се подпомогнат държавите партньори при изпълнението на техните международни задължения по отношение на правата на човека. Настоящият регламент насърчава равенството между половете и овластяването на жените, младежите и децата, включително що се отнася до сексуалното и репродуктивното здраве и права.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съюзът насърчава многостранен и основан на правила подход към световните блага и предизвикателства и си сътрудничи с държавите членки, държавите партньори, международните организации и други донори в тази връзка.

Съюзът насърчава многостранен и основан на правила и ценности подход към световните обществени блага и предизвикателства и си сътрудничи с държавите членки, държавите партньори, международните организации, включително международните финансови институции и агенциите, фондовете и програмите на ООН и други донори в тази връзка.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съюзът насърчава сътрудничеството с международни организации и други донори.

Съюзът насърчава сътрудничеството с международни и регионални организации и други донори.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При отношенията с държавите партньори се вземат предвид резултатите на тези държави при изпълнението на ангажименти, международни споразумения и договорености със Съюза.

При отношенията с държавите партньори се вземат предвид резултатите на тези държави при изпълнението на ангажименти, международни споразумения, по-специално Парижкото споразумение, и договорености със Съюза, по-специално споразуменията за асоцииране, споразуменията за партньорство и сътрудничество, както и търговските споразумения.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сътрудничеството между Съюза и държавите членки, от една страна, и държавите партньори, от друга страна, насърчава и се основава на принципите за ефективност на развитието, когато е приложимо, а именно: ангажираност на държавите партньори с приоритетите за развитие, акцент върху резултатите, приобщаващи партньорства за развитие, прозрачност и взаимна отчетност. Съюзът насърчава ефективното и ефикасното мобилизиране и използване на ресурсите.

Сътрудничеството между Съюза и държавите членки, от една страна, и държавите партньори, от друга страна, насърчава и се основава на принципите за ефективност на развитието за всички условия, а именно: ангажираност на държавите партньори с приоритетите за развитие, акцент върху резултатите, приобщаващи партньорства за развитие, прозрачност и взаимна отчетност, както и съгласуваност с приоритетите на държавите партньори. Съюзът насърчава ефективното и ефикасното мобилизиране и използване на ресурсите.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с принципа на приобщаващо партньорство, когато е целесъобразно, Комисията гарантира, че със съответните заинтересовани страни от държавите партньори, включително организациите на гражданското общество и местните органи, се провеждат надлежни консултации и че им се предоставя навременен достъп до съответната информация, която им позволява да играят полезна роля по време на разработването и изпълнението на програмите и по време на свързаните с тях процеси на мониторинг.

В съответствие с принципа на приобщаващо партньорство Комисията гарантира, че със съответните заинтересовани страни от държавите партньори, включително организациите на гражданското общество и местните органи, се провеждат надлежни консултации и че им се предоставя навременен достъп до съответната информация, която им позволява да играят полезна роля по време на разработването и прилагането на програмите и по време на свързаните с тях процеси на мониторинг.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с принципа на ангажираност Комисията, когато е уместно, благоприятства използването на системите на държавите партньори за изпълнението на програмите.

В съответствие с принципа на ангажираност Комисията, когато е уместно, благоприятства използването на системите на държавите партньори за прилагането на програмите.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Програмите и действията съгласно настоящия регламент включват темите за изменението на климата, опазването на околната среда и равенството между половете и установяват взаимовръзки между целите за устойчиво развитие, за да насърчават интегрирани действия, които могат да създадат съпътстващи ползи и да постигнат множество цели по последователен начин. Тези програми и действия се основават на анализ на рисковете и уязвимостите, включват подход на устойчивост и отчитат контекста на конфликти. Те се ръководят от принципа никой да не бъде изоставен.

6.  Програмите и действията съгласно настоящия регламент включват темите за изменението на климата, опазването на околната среда, в съответствие с член 11 от ДФЕС, намаляването на риска от бедствия и подготвеността за тях, човешкото развитие, предотвратяването на конфликти и изграждането на мира, равенството между половете и овластяването на жените, децата и младежите, недискриминацията, образованието, културата и цифровизацията, като установяват взаимовръзки между целите за устойчиво развитие, за да насърчават интегрирани действия, които могат да създадат съпътстващи ползи и да постигнат множество цели по последователен начин. Тези програми и действия се основават на анализ на капацитета, рисковете и уязвимостите, включват подход на устойчивост, ориентиран към хората и обществото и отчитат контекста на конфликти. Те се ръководят от принципите никой да не бъде изоставен и да не бъдат нанасяни вреди.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  С партньорите се преследва по-координиран, цялостен и структуриран подход към миграцията и неговата ефективност се оценява редовно.

7.  Без да се засягат другите цели на външната дейност на Съюза, се преследва по-координиран, цялостен и структуриран подход към миграцията и неговата ефективност се оценява редовно, без разпределението на помощта за развитие за трети държави да бъде обвързвано с условие за сътрудничество при управлението на миграцията от трети държави, както и при пълно зачитане на правата на човека, включително правото на всяко лице да напусне държавата си на произход.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  Комисията гарантира, че приетите съгласно настоящия регламент действия във връзка със сигурността, стабилността и мира, и по-специално във връзка с изграждането на капацитет на военните участници в подкрепа на развитието и сигурността за развитие, борбата срещу тероризма и организираната престъпност, както и киберсигурността, се извършват в съответствие с международното право, включително международните права на човека и хуманитарното право. Комисията може да разработва пътни карти съвместно с партньорите бенефициери с цел подобряване на институционалното и оперативното съответствие на военните участници със стандартите в областта на прозрачността и на правата на човека. Комисията внимателно наблюдава, оценява и докладва относно прилагането на такива действия за всяка съответна цел съгласно член 31, за да гарантира съответствие със задълженията в областта на правата на човека. За такива действия Комисията прилага чувствителен по отношение на конфликта подход, включително строг и систематичен предварителен анализ на конфликтите, който интегрира в пълна степен анализ на равенството между половете, в допълнение към разпоредбите относно управлението на риска съгласно член 8, параграф 8, буква б). Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 34, който допълва настоящия регламент, като създава оперативна рамка въз основа на съществуващи насоки, с която да се гарантира, че правата на човека се вземат предвид при формулирането и изпълнението на мерките, посочени в настоящия член, по-специално по отношение на предотвратяването на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне и надлежното провеждане на съдебния процес, включително презумпцията за невиновност, правото на справедлив процес и правото на защита.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Комисията информира Европейския парламент и провежда редовен обмен на мнения с него.

8.  Комисията редовно информира и провежда с Европейския парламент полезни диалози относно политиката, по своя собствена инициатива и при поискване от него.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  Комисията провежда редовен обмен на информация с гражданското общество и местните органи.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8б.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 34, който допълва настоящия регламент, като създава подходяща рамка за управление на риска, включително мерки за оценка и смекчаване за всяка съответна цел от регламента.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 8 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8в.  Целият инструмент следва да бъде подкрепен от прозрачност и отчетност, като се поставя акцент върху изготвянето на доклади и извършването на проверки. Това обхваща прозрачна система за контрол, включително докладване на информация за получателите на финансирането и дали плащанията са извършени навреме.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие с член 41, параграф 2 от Договора за Европейския съюз средствата на Съюза, предоставени съгласно настоящия регламент, не се използват за финансиране на закупуването на въоръжение или амуниции или на военни операции или операции в областта на отбраната.

1.  Средствата на Съюза, предоставени съгласно настоящия регламент, не се използват за финансиране на закупуването на въоръжение или амуниции или на военни операции или операции в областта на отбраната. Всяко предоставено оборудване, услуга или технология съгласно настоящия регламент подлежи на строг контрол върху трансфера, както е предвидено в Общата позиция 944/2008/ОВППС, Регламента за изделията с двойна употреба и всички други ограничителни мерки в сила от страна на ЕС. В съответствие с Регламент (ЕС).../... [Регламент на ЕС относно продукти, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание и изтезания], настоящият регламент не се прилага за финансиране на снабдяване с никакъв вид оборудване, което може да се използва за извършване на изтезания, малтретиране или други нарушения на правата на човека.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  С цел да се допринесе за устойчивото развитие, което изисква изграждането на стабилни, мирни и приобщаващи общества, помощта на Съюза съгласно настоящия регламент може да се използва в контекста на по-широкообхватна реформа в сектора за сигурност или за изграждане на капацитет на военните участници в държавите партньори при извънредните обстоятелства, посочени в параграф 4, с цел осигуряване на действия за развитие и гарантиране на сигурност за действията за развитие.

2.  С цел да се допринесе за устойчивото развитие, което изисква изграждането на стабилни, мирни и приобщаващи общества, помощта на Съюза съгласно настоящия регламент може да се използва в контекста на по-широкообхватна реформа в сектора за сигурност или за изграждане на капацитет на военните участници в държавите партньори при извънредните обстоятелства, посочени в параграф 4, с цел осигуряване на действия за развитие и гарантиране на сигурност за действията за развитие в съответствие с първостепенната цел да се постигне устойчиво развитие.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато е налице консенсус между съответната държава партньор и Съюза относно това, че военните участници са от ключово значение за запазването, установяването или възстановяването на условията, които са от решаващо значение за устойчивото развитие, включително в ситуации на криза и при обстоятелства и ситуации на нестабилност или дестабилизация.

б)  когато е налице консенсус между съответната държава партньор и Съюза относно това, че военните участници са от ключово значение за запазването, установяването или възстановяването на условията, които са от решаващо значение за устойчивото развитие, и че тези военни участници не са въвлечени в нарушения на правата на човека или не представляват заплаха за функционирането на държавните институции, включително в ситуации на криза и при обстоятелства и ситуации на нестабилност или дестабилизация.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  При планирането и прилагането на мерки съгласно настоящия член Комисията насърчава ангажираността от страна на държавата партньор. Тя също така разработва необходимите елементи и добрите практики, необходими за гарантиране на устойчивост в средносрочен и дългосрочен план и насърчава спазването на принципите на правовата държава и установените принципи на международното право.

6.  При планирането и прилагането на мерки съгласно настоящия член Комисията насърчава ангажираността от страна на държавата партньор. Тя също така разработва необходимите елементи и добрите практики, необходими за гарантиране на устойчивост и отчетност в средносрочен и дългосрочен план и насърчава спазването на принципите на правовата държава и установените принципи на международното право. Комисията гарантира, че тези мерки водят до преки ползи за човешката сигурност за населението, интегрирани са в по-широка политика за реформа в сектора на сигурността, която включва силни елементи на демократичен и парламентарен контрол и отчетност, включително по отношение на подобряването на предоставянето на услуги в областта на сигурността, и която се вписва в дългосрочни стратегии за мир и развитие, насочени към преодоляване на първопричините за конфликта. Комисията също така гарантира, че действията, насочени към реформиране на военните сили, допринасят за тяхната по-голяма прозрачност, отчетност и зачитане на правата на човека на лицата, намиращи се под тяхна юрисдикция; Относно предвидените мерки за предоставяне на оборудване на партньорски въоръжени сили Комисията посочва вида оборудване, което ще се предоставя в контекста на всяка мярка. Комисията прилага разпоредбите, посочени в член 8, параграф 8 б (нов), за да гарантира, че това оборудване ще се използва само от бенефициерите, за които е предназначено.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Комисията установява подходящи процедури за оценка на риска, мониторинг и оценка за мерки съгласно настоящия член.

7.  Комисията предприема, в рамките на оценката съгласно член 32, и по-специално във връзка със средносрочна оценка, съвместни оценки с държавите членки. Резултатите предоставят информация за проектирането на програмите и разпределението на ресурсите и допълнително засилват съгласуваността и взаимното допълване на външната дейност на Съюза.

Изменение    137

Предложение за регламент

Заглавие ІI

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ПРИЛАГАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9а

 

Приложно поле на географските програми

 

1.  Дейностите на Съюза за сътрудничество съгласно настоящия член се прилагат по отношение на дейности от местно, национално, регионално, трансрегионално и континентално естество.

 

2.   За да се постигнат целите, определени в член 3, географските програми се изготвят от следните области на сътрудничество:

 

a)   добро управление, демокрация, принципи на правовата държава, основни свободи и гражданско общество;

 

б)   изкореняване на бедността, борба с неравенствата и човешко развитие;

 

в)   миграция и мобилност;

 

г)   околна следа и изменение на климата;

 

д)   приобщаващ и устойчив икономически растеж и достоен труд;

 

е)   сигурност, стабилност и мир;

 

ж)   партньорство;

 

3.   Повече подробности за посочените в параграф 2 области на сътрудничество са предвидени в приложение II.

(Този нов член се добавя преди член 10 от дял II, глава I)

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 9 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9б

 

Приложно поле на тематичните програми

 

1.   Тематичните програми обхващат следните области на интервенция:

 

a)   права на човека, основни свободи и демокрация:

 

   защита и насърчаване на правата на човека и на защитниците на правата на човека в държавите и в спешни ситуации, при които правата на човека и основните свободи са в най-голям риск, включително чрез разрешаване на неотложните нужди от закрила на защитниците на правата на човека по гъвкав и всеобхватен начин;

 

  утвърждаване на правата на човека и основните свободи като цяло, осъществяване на принос към изграждането на общества, в които преобладават участието, недискриминацията, толерантността, правосъдието и отчетността, солидарността и равенството;

 

  Консолидиране и подкрепа за демокрацията, разглеждане на всички аспекти на демократичното управление, включително засилване на демократичния плурализъм, засилване на участието на гражданите, включително чрез подкрепа за граждански организации за наблюдение на изборите и техните регионални мрежи по света, създаване на благоприятна среда за гражданското общество и подкрепа за надеждни, приобщаващи и прозрачни изборни процеси през целия изборен цикъл, по-специално чрез мисии на ЕС за наблюдение на избори.

 

  насърчаване на ефективното многостранно сътрудничество и стратегическо партньорство, осъществяване на принос към укрепването на капацитета на международните, регионалните и националните рамки при насърчаването и защитата на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава;

 

  насърчаване на нови междурегионални полезни взаимодействия и изграждане на мрежи между местните граждански общества и други съответни органи по правата на човека и механизми, с цел максимално разширяване на споделянето на най-добри практики относно правата на човека и демокрацията, както и създаване на положителна динамика;

 

б)   организации на гражданското общество и местни органи:

 

  подкрепа на приобщаващо, отворено за участие, предоставящо възможности и независимо гражданско общество в държавите партньори;

 

  насърчаване на диалог със и между организациите на гражданското общество;

 

   подпомагане на изграждането на капацитет на местните органи и мобилизиране на техния опит, за да се насърчи териториален подход към развитието;

 

  повишаване на осведомеността, знанието и ангажимента на гражданите на Съюза относно целите, определени в член 3 от настоящия регламент;

 

   подкрепа на гражданското общество да участва в застъпничество на обществения ред и диалог с правителствени и международни институции;

 

  подкрепа на гражданското общество с цел потребителите и гражданите да обърнат внимание и тяхната осведоменост да се повиши относно екологично насоченото и производство и потребление въз основа на справедливата търговия, както и те да бъдат насърчени да възприемат по-устойчиво поведение;

 

в)   стабилност и мир

 

   помощ за предотвратяване на конфликти, изграждане на мира и готовност за действие при кризи;

 

   помощ за справяне с глобалните, трансрегионалните и възникващите заплахи;

 

г)   глобални предизвикателства

 

  здраве,

 

   образование,

 

   равенство между половете,

 

   деца и млади хора,

 

   миграция и принудително разселване,

 

   достоен труд, социална закрила и неравенство,

 

   култура,

 

   осигуряване на здравословна околна среда и справяне с изменението на климата,

 

   устойчива енергия,

 

   устойчив и приобщаващ растеж, достойни работни места и ангажимент на частния сектор,

 

   храна и хранене,

 

  насърчаване на приобщаващи общества, добро икономическо управление и прозрачно управление на публичните финанси,

 

   достъп до питейна вода, канализация и хигиена,

 

д)    потребности и приоритети на външната политика

 

  предоставяне на подкрепа на стратегиите за сътрудничество на Съюза за двустранно, регионално и междурегионално сътрудничество чрез насърчаване на диалога относно политиките и разработване на колективни подходи и ответни мерки срещу предизвикателствата в световен план;

 

  предоставяне на подкрепа за търговската политика на Съюза;

 

   допринасяне за прилагането на международното измерение на вътрешните политики на Съюза и насърчаване на широкоразпространено познание и видимост за Съюза и неговата роля на световната сцена;

 

2.    Повече подробности за посочените в параграф 3 области на сътрудничество са предвидени в приложение III.

(Този нов член се добавя преди член 10 от дял II, глава I)

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  в документите за програмиране се предоставя съгласувана рамка за сътрудничество между Съюза и държавите или регионите партньори, която съответства на общата цел и обхвата, подцелите и принципите, посочени в настоящия регламент;

a)  в документите за програмиране се предоставя съгласувана рамка за сътрудничество между Съюза и държавите или регионите партньори, която съответства на общата цел и обхвата, подцелите и принципите, посочени в настоящия регламент, и която е основана на стратегия на Съюза спрямо държава или регион партньор, или на тематични стратегии на Съюза;

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Съюзът провежда консултации и с други донори и участници, включително с представители на гражданското общество и местни органи, когато това е приложимо;

в)  Съюзът на ранен етап и по време на целия процес на програмиране насърчава редовен приобщаващ диалог на множество заинтересовани страни с други донори и участници от Съюза и извън него, включително с представители на гражданското общество и местни органи, както и частни и политически фондации. Европейският парламент бива информиран относно резултата от тези консултации.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  тематичните програми „Права на човека и демокрация“ и „Гражданско общество“, посочени в член 4, параграф 3, букви а) и б), предоставят помощ независимо от съгласието на правителствата и другите публични органи на съответните трети държави. Тези тематични програми подпомагат основно организациите на гражданското общество.

г)  тематичните програми „Права на човека и демокрация“, „Организации на гражданското общество и местни органи“ и „Стабилност и мир“, посочени в член 4, параграф 3, букви а), б) и в) предоставят помощ независимо от съгласието на правителствата и другите публични органи на съответните трети държави. Тематичните програми „Права на човека и демокрация“ и „Организации на гражданското общество и местни органи“ подпомагат основно организациите на гражданското общество, включително защитниците на правата на човека и журналистите под натиск.

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Принципи за програмиране за географските програми

Принципи за програмиране

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 11 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Програмирането съгласно настоящия регламент надлежно отчита правата на човека, основните свободи, доброто управление и демокрацията в партньорските държави.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 11 – параграф -1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1a.  При подготовката, прилагането и прегледа на всички документи за програмиране по настоящия член се спазват принципите за съгласуваност на политиката за развитие и за ефективност на помощта.

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 11 – параграф -1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1б.  Географските и тематичните програми се допълват взаимно и са съгласувани помежду си, и създават добавена стойност.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  без да се засяга параграф 4, действията се основават, доколкото е възможно, на диалог между Съюза, държавите членки и заинтересованите държави партньори, включително националните и местните органи, в който диалог участват гражданското общество, националните и местните парламенти и други заинтересовани страни, за да се засили ангажираността към процеса и да се насърчи подкрепата за национални и регионални стратегии;

a)  без да се засяга параграф 4, действията се основават на приобщаващ диалог между институциите на Съюза, държавите членки и заинтересованите държави партньори, включително националните, местните и регионалните органи, в който диалог участват организации на гражданското общество, регионалните, националните и местните парламенти, общности и други заинтересовани страни, за да се засили демократичната ангажираност към процеса и да се насърчи подкрепата за национални и регионални стратегии;

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато е подходящо, програмният период се синхронизира със стратегическите цикли на държавите партньори;

б)  когато е възможно, програмният период се синхронизира със стратегическите цикли на държавите партньори;

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Програмирането на географските програми осигурява специфична и специално изготвена рамка за сътрудничество, основана на:

2.  Без да се засяга параграф 1, програмирането на географските програми осигурява специфична и специално изготвена рамка за сътрудничество, основана на:

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  потребностите на партньорите, установени въз основа на конкретни критерии, като се вземат предвид населението, бедността, неравенството, човешкото развитие, икономическата и екологичната уязвимост и устойчивостта на държавата и обществото;

a)  потребностите на партньорите, установени въз основа на конкретни критерии и задълбочен анализ, като се вземат предвид населението, бедността, неравенството, човешкото развитие, състоянието на правата на човека, основните свободи, демокрацията и равенството между половете, гражданското пространство, икономическата и екологичната уязвимост и устойчивостта на държавата и обществото;

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  капацитета на партньорите за генериране на финансови ресурси и достъп до тях и техния капацитет за усвояване на ресурси;

б)  капацитета на партньорите за мобилизиране и ефективно използване на национални ресурси в подкрепа на националните приоритети за развитие и достъп до тях, както и техния капацитет за усвояване на ресурси;

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  ангажиментите и резултатите на партньорите, установени въз основа на критерии като политическа реформа и икономическо и социално развитие;

в)  ангажиментите на партньорите, включително на тези, които са се споразумели със Съюза, и усилията, установени въз основа на критерии като политическа реформа, напредък в областта на принципите на правовата държава, добро управление, права на човека и борба срещу корупцията, икономическо и социално развитие, екологична устойчивост и ефективно използване на помощ;

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  капацитета и ангажимента на дадения партньор да насърчава общите интереси и ценности и да подкрепя общите цели и многостранните коалиции, както и усилията в полза на приоритетите на Съюза.

д)  капацитета и ангажимента на дадения партньор да насърчава общите ценности, принципи и основни интереси и ценности и да подкрепя общите цели и многостранните коалиции, както и усилията в полза на приоритетите на Съюза.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Сътрудничеството с индустриализираните държави е съсредоточено върху насърчаването на интересите на Съюза и на взаимните интереси.

4.  Сътрудничеството с индустриализираните държави е съсредоточено върху насърчаването на интересите на Съюза и на взаимните интереси, както и на общите основни интереси и ценности, съвместно договорените цели и многостранното сътрудничество. Такова сътрудничество, когато е целесъобразно, се основава на диалог между Съюза, включително Европейския парламент, и държавите членки, с участието на гражданското общество.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Документите за програмиране за географските програми се характеризират с насоченост към резултатите и в тях при необходимост се вземат под внимание договорените на международно равнище цели и показатели, по-специално тези, определени за целите за устойчиво развитие, както и рамките за резултатите на равнището на отделните държави, с цел оценяване и съобщаване на приноса на Съюза към резултатите, на равнището на крайните продукти, крайните резултати и въздействието.

5.  Документите за програмиране са ориентирани към резултатите и включват, когато е възможно, ясни цели и показатели за измерване на напредъка и въздействието от помощта на Съюза. Показателите при необходимост може да се основават на договорените на международно равнище стандарти и по-специално тези, определени за целите за устойчиво развитие, както и рамките за резултатите на равнището на отделните държави.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  При изготвянето на документите за програмиране за държави и региони, намиращи се в кризисни или следкризисни ситуации или в нестабилни или уязвими ситуации, надлежно се вземат предвид специалните потребности и обстоятелства в съответните държави или региони.

6.  При изготвянето на документите за програмиране за държави и региони, намиращи се в кризисни или следкризисни ситуации или в нестабилни или уязвими ситуации, надлежно се вземат предвид специалните потребности и обстоятелства в съответните държави или региони, както и уязвимостта, рисковете и капацитета с цел повишаване на устойчивостта. Отделя се внимание и на предотвратяването на конфликти, държавното изграждане и изграждането на мира, помиряването на народите след приключването на конфликтите и възстановяването, готовността при бедствия, както и на ролята на жените и правата на децата в тези процеси. Прилага се подход, който се основава на правата на човека и е ориентиран към хората.

Когато държавите или регионите партньори пряко участват или са засегнати от кризисна, следкризисна ситуация или ситуация на нестабилност, се обръща специално внимание на засилването на координацията сред всички съответни участници с цел да се подпомогне преходът от извънредна ситуация към фаза на развитие.

Когато държавите или регионите партньори пряко участват или са засегнати от кризисна, следкризисна ситуация или ситуация на нестабилност, се обръща специално внимание на засилването на координацията сред всички съответни участници с цел да се подпомогнат предотвратяването на насилието и преходът от извънредна ситуация към фаза на развитие.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Настоящият регламент допринася за действията, провеждани съгласно Регламент (ЕС) №.../... „Еразъм“. Въз основа на настоящия регламент се изготвя единен документ за програмиране, който се отнася за седемгодишен период и в който се вземат предвид средствата, предвидени в Регламент (ЕС) №.../... (ИПП III). Регламент (ЕС).../... (Еразъм) се прилага за използването на тези средства.

7.  Настоящият регламент допринася от програмите, установени по член 4, параграф 2 от настоящия Регламент, за действията, провеждани съгласно Регламент (ЕС) № .../... (Еразъм). Индикативна сума от 2 000 милиона евро от географските програми следва да бъде предоставена за действията, посветени на мобилността, сътрудничеството и политическия диалог с органите, институциите и организациите на държавите партньори. Въз основа на настоящия регламент се изготвя единен документ за програмиране, който се отнася за седемгодишен период и в който се вземат предвид средствата, предвидени в Регламент (ЕС) №.../... (ИПП III). Регламент () № …/…(Еразъм) се прилага за използването на тези средства, като се гарантира съответствие с Регламент (ЕС) № …/… (ИПП III).

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  Настоящият регламент допринася за действията, провеждани съгласно Регламент (ЕС) № .../... („Творческа Европа“). Въз основа настоящия регламент се изготвя единен документ за програмиране, който се отнася за седемгодишен период и в който се вземат предвид средствата, предвидени в Регламент (ЕС) №.../... (ИПП III). Регламент (ЕС) № .../... („Творческа Европа“) се прилага за използването на тези средства.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 12 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 34 с цел да допълни несъществени елементи от настоящия регламент, като определя рамки за всяка конкретна държава и многонационална многогодишна програма. Тези разпоредби относно рамките:

 

a)    посочват приоритетните области измежду определените в членове 9а и 15б;

 

б)   определят специфичните подробни и измерими цели на всяка програма;

 

в)   определят очакваните резултати с измерими цели, както и ясни и специфични показатели за ефективност, свързани с целите;

 

г)   определят индикативното разпределение на финансовите средства, както общо, така и по приоритетни области;

 

д)   създават условия за сътрудничество, включително за финансов принос в Гаранцията за външна дейност.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Прилагането на настоящия регламент за географски програми се извършва чрез национални и многонационални многогодишни индикативни програми.

заличава се

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В многогодишните индикативни програми се излагат приоритетните области, избрани за финансиране от Съюза, конкретните цели, очакваните резултати, ясните и специфични показатели за изпълнението и индикативните разпределения на финансови средства, както общо, така и по приоритетни области.

заличава се

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Многогодишните индикативни програми се изготвят въз основа на:

3.  Многогодишните програми се изготвят въз основа на:

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  доклад, който съдържа анализ, в съответствие с член 11, параграф 2, на потребностите, способностите, ангажиментите и изпълнението на държавата(ите) партньор(и) и потенциалното въздействие на финансирането на Съюза, както и един или повече от следните елементи:

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  национална или регионална стратегия под формата на план за развитие или подобен документ , който Комисията към момента на приемането на съответната многогодишна индикативна програма е приела като основа за тази многогодишна индикативна програма;

a)  национална или регионална стратегия под формата на план за развитие или подобен документ, който се основава на полезни консултации с местното население и гражданското общество и който Комисията към момента на приемането на съответната многогодишна програма е приела като основа за тази многогодишна програма;

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  рамков документ, в който е определена политиката на Съюза относно съответния партньор или съответните партньори, включително съвместен документ между Съюза и държавите членки;

б)  документ, в който е определена политиката на Съюза относно съответния партньор или съответните партньори, включително съвместен документ между Съюза и държавите членки;

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  За да се засили въздействието на колективното сътрудничество на Съюза, когато е възможно, документ за съвместно програмиране заменя документите за програмиране на Съюза и държавите членки. Документ за съвместно програмиране може да замени многогодишната индикативна програма на Съюза, при условие че той е в съответствие с членове 10 и 11, съдържа посочените в параграф 2 от настоящия член елементи и в него се определя разпределението на задачите между Съюза и държавите членки.

4.  За да се засили въздействието на колективното сътрудничество на Съюза, когато е възможно, документ за съвместно програмиране заменя документите за програмиране на Съюза и държавите членки. Документ за съвместно програмиране може да замени многогодишната програма на Съюза, при условие че той е одобрен с акт, приет съгласно член 14, и е в съответствие с членове 10 и 11, съдържа посочените в параграф 2 от настоящия член елементи и в него се определя разпределението на задачите между Съюза и държавите членки.

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Чрез допълнителна дерогация от член 209, параграф 3 от Финансовия регламент, възстановяванията и приходите, генерирани от инвестиции в рамките на съществуващите фондове на Инвестиционния инструмент за АКТБ, се считат за револвиращи активи, предназначени за инвестиции в секторите и регионите, обхванати от Инвестиционния инструмент за АКТБ, и продължават да бъдат управлявани от ЕИБ.  В многогодишните програми могат да се предвидят средства в размер, ненадвишаващ 5% от общата сума, които не се разпределят за приоритетна област, за партньорска държава или за група държави. За тези средства се поемат задължения в съответствие с член 21.

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 13 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 34 с цел да допълни несъществени елементи от настоящия регламент, като определя рамки за всяка конкретна тематична многогодишна програма. Тези разпоредби относно рамките:

 

a)    посочват приоритетните области измежду определените в член 9б;

 

б)    определят специфичните подробни и измерими цели на всяка програма;

 

в)    определят очакваните резултати с измерими цели и ясните и специфични показатели за ефективност, свързани с целите;

 

г)    определят индикативното разпределение на финансовите средства, както общо, така и по приоритетни области;

 

д)    създават условия за сътрудничество.

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Прилагането на настоящия регламент за тематичните програми се извършва чрез многогодишни индикативни програми.

заличава се

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В многогодишните индикативни програми за тематичните програми се посочват стратегията на Съюза, подбраните приоритети за финансиране от Съюза, конкретните цели, очакваните резултати, ясните и специфични показатели за ефективност, международната ситуация и дейностите на основните партньори за съответната тема.

заличава се

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В многогодишните индикативни програми за тематични програми се посочва индикативното разпределение на финансовите средства за цялата програма, за отделните области на сътрудничество и за отделните приоритети. Индикативното разпределение на финансови средства може да бъде представено под формата на интервал.

заличава се

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Разпоредбите относно рамките в членове 12 и 13 се основават на доклад, който съдържа анализ на международната ситуация и на дейностите на основните партньори за съответната тема и в който са посочени очакваните резултати от програмата.

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  В многогодишните програми могат да се предвидят средства в размер, ненадвишаващ 5% от общата сума, които не се разпределят за приоритетна област, за партньорска държава или за група държави. За тези средства се поемат задължения в съответствие с член 21.

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приемане и изменение на многогодишните индикативни програми

Приемане и изменение на многогодишните програми

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията приема многогодишните индикативни програми, посочени в членове 12 и 13, чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 35, параграф 2. Тази процедура се прилага също така и за преразглеждането, посочено в параграфи 3, 4 и 5 от настоящия член, което има за резултат значителна промяна на съдържанието на многогодишната индикативна програма.

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34 с цел да допълни несъществени елементи от настоящия регламент, като определя рамки за многогодишните програми, посочени в членове 12 и 13, чрез делегирани актове. Тези делегирани актове се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 34. Тази процедура се прилага също така и за преразглеждането, посочено в параграфи 3, 4 и 5 от настоящия член.

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При приемането на документите за съвместно многогодишно програмиране, посочени в член 12, решението на Комисията се прилага само за участието на Съюза в документа за съвместно многогодишно програмиране.

2.  При приемането на документите за съвместно многогодишно програмиране, посочени в член 12, делегираният акт се прилага само за участието на Съюза в документа за съвместно многогодишно програмиране.

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Многогодишните индикативни програми за географските програми могат да бъдат преразглеждани, когато е необходимо за ефективното изпълнение, и по-специално когато има съществени промени в рамката на политиката, посочена в член 7, или след криза или следкризисна ситуация.

3.  Многогодишните географски и тематични програми приключват най-късно на 30 юни 2025 г. Комисията приема нови многогодишни програми до 30 юни 2025 г. въз основа на резултатите, констатациите и заключеният от междинната оценка, посочена в член 32.

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Многогодишните индикативни програми за тематичните програми могат да бъдат преразглеждани, когато това е необходимо за ефективното изпълнение, и по-специално когато има съществени промени в рамката на политиката, посочена в член 7.

4.  Многогодишните програми могат да бъдат изменяни, когато това е необходимо за ефективното прилагане, и по-специално когато има съществени промени в рамката на политиката, посочена в член 7. Многогодишните програми се изменят в случаите, когато за мобилизирането на резерва за нововъзникващи предизвикателства и приоритети е необходима промяна на рамковите разпоредби на съответната програма.

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  При надлежно обосновани наложителни причини за спешност, като например при кризисни ситуации или непосредствени заплахи за демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека или основните свободи, Комисията може да изменя многогодишните индикативни програми, посочени в членове 12 и 13 от настоящия регламент, с актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по спешност, предвидена в член 35, параграф 4.

5.  При надлежно обосновани наложителни причини за спешност, като например при кризисни ситуации или непосредствени заплахи за демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека или основните свободи, Комисията може да изменя многогодишните програми, посочени в членове 12 и 13 с делегирани актове, приети в съответствие с процедурата по спешност, предвидена в член 34а.

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Сумата, посочена в член 6, параграф 3, се използва, наред с другото:

1.  Сумата, посочена в член 6, параграф 3, се използва в надлежно обосновани случаи, като се дава приоритет на най-нуждаещите се държави, и при пълно взаимно допълване и съгласуваност с актовете, приети съгласно настоящия регламент:

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  за да се гарантира подходяща реакция на Съюза в случай на непредвидени обстоятелства;

a)  за да се гарантира подходяща реакция на Съюза в случай на непредвидени потребности, необхванати от програмите и програмните документи;

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  за да се отговори на нови потребности или нововъзникващи предизвикателства, като например тези на границите на Съюза или на неговите съседи, свързани с кризисни и следкризисни ситуации или миграционен натиск;

б)  за да се отговори на нови потребности или нововъзникващи предизвикателства, като например тези на границите на Съюза или на неговите съседи, или в трети държави, свързани с кризисни – било природни или от влиянието на човешка ръка – и следкризисни ситуации или с миграционни явления и по-специално с принудителното разселване;

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  за да се насърчат нови ръководени от Съюза или международни инициативи или приоритети.

в)  за да се насърчат или да се отговори на нови международни инициативи или приоритети.

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15а

 

Преустановяване на помощта

 

1.    Без да се засягат разпоредбите относно спирането на помощта в споразумения с държавите и регионите партньори, когато държавата партньор системно не зачита принципите на демокрацията, принципите на правовата държава, доброто управление, правата на човека и основните свободи, или стандартите за ядрена безопасност, на Комисията се предоставя правомощието, в съответствие с член 34, да приема делегирани актове, за да измени приложение VIIа, като добави съответната държава партньор в списъка на държавите партньори, за които Съюзът спира изцяло или частично своята помощ. В случай на частично спиране се посочват програмите, за които то се прилага.

 

2.    Ако Комисията установи, че причините, които обосновават спирането на помощта, вече не са налице, ѝ се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34, за да измени приложение VIIа с цел възстановяване на помощта от Съюза.

 

3.    В случаи на частично спиране помощта на Съюза се използва преди всичко за подпомагане на организациите на гражданското общество и недържавните участници във връзка с мерки, насочени към насърчаването на правата на човека и основните свободи и за подпомагане на демократизацията и процесите на диалог в партньорските държави.

 

4.    Комисията надлежно взема предвид съответните резолюции на Европейския парламент в процеса си на вземане на решения.

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 15 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15б

 

Специфични цели за района на съседството

 

1.    В съответствие с членове 3 и 4 целите на помощта на Съюза в областта на съседството съгласно настоящия регламент са:

 

a)    засилване на политическото сътрудничество и ангажираност в европейската политика за съседство от страна на Съюза и неговите държави партньори;

 

б)    подкрепа за изпълнението на споразуменията за асоцииране или други съществуващи и бъдещи споразумения, както и на съвместно договорените програми за асоцииране и приоритети на партньорството или еквивалентни документи;

 

в)    укрепване и консолидиране на демокрацията, държавното изграждане, доброто управление, принципите на правовата държава и правата на човека, както и насърчаване на по-ефективен начин за осъществяване на договорените във взаимни формати реформи;

 

г)    стабилизиране на съседството по отношение на политика, икономика и сигурност;

 

д)    подобряване на регионалното сътрудничество, по-специално в рамките на Източното партньорство, Съюза за Средиземноморието и на сътрудничеството в целия район на европейското съседство, както и на трансграничното сътрудничество;

 

е)    насърчаване на изграждането на доверие, на добросъседските взаимоотношения и други мерки, допринасящи за сигурността във всичките ѝ форми и за предотвратяването и уреждането на конфликти, включително на продължителни конфликти, за подкрепата за засегнатото население и възстановяването, както и за зачитането на многостранното сътрудничество и международното право;

 

ж)    насърчаване на засилено партньорство с обществата между Съюза и държавите партньори, включително чрез засилена мобилност и контакт между хората, по-специално по отношение на културата, образованието, професионалните и спортните дейности;

 

з)    засилване на сътрудничеството във връзка с уредената и неуредената миграция;

 

и)    постигане на постепенна интеграция във вътрешния пазар на Съюза и засилено секторно и междусекторно сътрудничество, включително чрез сближаване на законодателството и на нормативните уредби със стандартите на Съюза и други свързани с това международни стандарти, и подобрен достъп до пазара, включително чрез задълбочени и всeобхватни зони за свободна търговия и свързаното с това институционално изграждане и инвестиции;

 

й)    подкрепа на устойчивото, приобщаващо и от полза за всички икономическо и социално развитие, като се насърчават създаването на работни места и пригодността за заетост, особено на младите хора;

 

к)    допринасяне за прилагането на Парижкото споразумение, като се укрепва сътрудничеството в областта на енергийната сигурност и се насърчава енергията от възобновяеми източници, устойчивата енергия и целите за енергийна ефективност;

 

л)    насърчаване създаването на тематични рамки със съседните държави на държавите партньори по линия на политиката за съседство за справяне с общите предизвикателства като миграцията, енергетиката, сигурността и здравето.

(Този нов член се добавя преди член 16 от дял II, глава II)

Изменение    186

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  нейната ангажираност към изпълнението на съвместно договорените цели за политически, икономически и социални реформи и отбелязания напредък в тази връзка;

б)  нейната ангажираност към изпълнението на съвместно договорените цели за политически, икономически, екологични и социални реформи и отбелязания напредък в тази връзка;

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  нейната ангажираност към изграждането на стабилна и устойчива демокрация и отбелязания напредък в тази връзка;

в)  нейната ангажираност към изграждането на стабилна и устойчива демокрация, включително по отношение на насърчаването на правата на човека, доброто управление и зачитането на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията;

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  ангажираност към многостранното сътрудничество;

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Помощта на Съюза за държавите партньори, включени в списъка в приложение I, се прилага в съответствие с принципа на съфинансиране, посочен в член 190 от Финансовия регламент.

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Индикативно 10% от финансовия пакет, посочен в член 4, параграф 2, буква а) за допълване на разпределените финансови средства за дадена държава, посочени в член 12, се разпределят на държавите партньори, посочени в приложение I, за да се приложи основаният на качеството на изпълнението подход. Решението за основаното на качеството на изпълнението разпределение на средствата се взема въз основа на напредъка на държавите в областта на демокрацията, правата на човека, принципите на правовата държава, сътрудничеството по въпросите на миграцията, икономическото управление и реформите. Напредъкът на държавите партньори се оценява ежегодно.

1.  Най-малко 10% от финансовия пакет, посочен в член 6, параграф 2, буква а), първо тире, за допълване на разпределените финансови средства за дадена държава, посочени в член 12, се разпределят на държавите партньори, посочени в приложение I, за да се приложи основаният на качеството на изпълнението подход. Решението за основаното на качеството на изпълнението разпределение на средствата се взема въз основа на напредъка на държавите в областта на демокрацията, правата на човека, принципите на правовата държава, доброто управление, сътрудничеството по въпросите на безопасната, организираната и уредената миграция, икономическото управление и осъществяването на договорените реформи. Напредъкът на държавите партньори се оценява ежегодно, с активното участие на гражданското общество, по-специално чрез докладите за напредъка на отделните държави, в които се посочват тенденции спрямо предходни години.

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Прилагането на основания на резултати подход съгласно настоящия регламент е предмет на периодичен обмен на мнения в Европейския парламент и в Съвета.

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Основаният на качеството на изпълнението подход не се прилага за подкрепа на гражданското общество, на контактите между хората, включително на сътрудничеството между местните власти, за подкрепа за подобряване на правата на човека или за мерки за подкрепа при кризи. В случай на сериозно или трайно влошаване на положението във връзка с демокрацията, правата на човека или принципите на правовата държава, подкрепата за тези действия може да бъде увеличена.

2.  Основаният на качеството на изпълнението подход не се прилага за подкрепа на гражданското общество, на контактите между хората, включително на сътрудничеството между местните власти, за подкрепа за подобряване на правата на човека или за мерки за подкрепа при кризи. В случай на сериозно или трайно влошаване на положението във връзка с демокрацията, правата на човека или принципите на правовата държава, подкрепата за тези действия се увеличава, когато това е целесъобразно.

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  В случай на сериозно или трайно влошаване на положението във връзка с демокрацията, правата на човека или принципите на правовата държава, Комисията и ЕСВД извършват преглед на основаната на качеството на изпълнението подкрепа.

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 17 — параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 34, за да допълни настоящия регламент, като определя методологична рамка на основания на качеството на изпълнението подход.

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Трансграничното сътрудничество по смисъла на член 2, параграф 3 обхваща сътрудничеството на съседни сухопътни граници, транснационалното сътрудничество на по-големи транснационални територии, морското сътрудничество около морските басейни, както и междурегионалното сътрудничество.

1.  Трансграничното сътрудничество по смисъла на член 2, параграф 3 обхваща сътрудничеството на съседни сухопътни и морски граници, транснационалното сътрудничество на по-големи транснационални територии, морското сътрудничество около морските басейни, както и междурегионалното сътрудничество. Трансграничното сътрудничество се стреми към съответствие с целите на настоящите и бъдещите макрорегионални стратегии и процеси на регионална интеграция.

Изменение    196

Предложение за регламент

Дял II – глава III – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Планове за действие, мерки и методи за изпълнение

Изпълнение

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията приема годишни или многогодишни планове за действие или мерки. Мерките могат да бъдат под формата на индивидуални мерки, специални мерки, мерки за подпомагане или извънредни мерки за помощ. За всяко действие в плановете за действие и мерките се посочват преследваните цели, очакваните резултати и основните дейности, начините на изпълнение, бюджетът и евентуалните разходи, свързани с подкрепата.

1.  Комисията приема годишни или многогодишни планове за действие или мерки. Мерките могат да бъдат под формата на индивидуални мерки, специални мерки, мерки за подпомагане или извънредни мерки за помощ. За всяко действие в плановете за действие и мерките се посочват преследваните цели, очакваните резултати и основните дейности, начините на прилагане, бюджетът и евентуалните разходи, свързани с подкрепата.

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на непредвидени потребности или обстоятелства и когато финансирането не е възможно от по-подходящи източници, Комисията може да приема специални мерки, които не са предвидени в документите за програмиране.

В случай на непредвидени потребности или обстоятелства и когато финансирането не е възможно от по-подходящи източници, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34 за определяне на специални мерки, които не се основават на документите за програмиране.

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Годишни или многогодишни планове за действие и индивидуални мерки могат да се използват за извършване на действията за бързо реагиране, посочени в член 4, параграф 4, букви б) и в).

3.  Годишни или многогодишни планове за действие и индивидуални мерки могат да се използват за изпълнение на действията за бързо реагиране, посочени в член 4, параграф 4, буква б).

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Такава извънредна мярка за помощ може да има срок до 18 месеца, който може да се удължи двукратно с допълнителен срок от най-много шест месеца, до общ срок от най-много 30 месеца, в случай на обективни и непредвидени пречки за нейното изпълнение, при условие че не се увеличава размерът на финансовите средства за мярката.

заличава се

Изменение    201

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случаи на продължителни кризи и конфликти Комисията може да приеме втора извънредна мярка за помощ със срок до 18 месеца. В надлежно обосновани случаи може да се приемат допълнителни мерки, когато непрекъснатостта на дейностите на Съюза е от съществено значение и тя не може да бъде осигурена чрез други средства.

заличава се

Изменение    202

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Чрез допълнителна дерогация от член 209, параграф 3 от Финансовия регламент, възстановяванията и приходите, генерирани от инвестиции в рамките на съществуващите фондове на Инвестиционния инструмент за АКТБ, се считат за револвиращи активи, предназначени за инвестиции в секторите и регионите, обхванати от Инвестиционния инструмент за АКТБ, и продължават да бъдат управлявани от ЕИБ.  Мерките, предприети съгласно член 19, параграфи 3 и 4, може да имат срок до 18 месеца, който може да се удължи двукратно с допълнителен срок от най-много шест месеца, до общ срок от най-много 30 месеца, в случай на обективни и непредвидени пречки за тяхното изпълнение, при условие че не се увеличава размерът на финансовите средства за съответната мярка.

 

В случаи на продължителни кризи и конфликти Комисията може да приеме втора извънредна мярка за помощ със срок до 18 месеца. В надлежно обосновани случаи може да се приемат допълнителни мерки, когато непрекъснатостта на дейностите на Съюза съгласно настоящия параграф е от съществено значение и тя не може да бъде осигурена чрез други средства.

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансирането от Съюза може да покрие разходите за подкрепата на прилагането на инструмента и за постигането на неговите цели, включително за административна подкрепа, свързана с подготовката, последващите действия, мониторинга, контрола, одита и дейностите за оценка, които са необходими за такова прилагане, както и разходите на централата и на делегациите на Съюза за административна подкрепа, необходима за програмата, и за управление на операциите, финансирани съгласно настоящия регламент, включително информационните и комуникационните действия и корпоративните информационни системи.

1.  Финансирането от Съюза може да покрие разходите за подкрепата на изпълнението на инструмента и за постигането на неговите цели, включително за административна подкрепа, свързана с подготовката, последващите действия, мониторинга, контрола, одита и дейностите за оценка, които са необходими за такова изпълнение, както и разходите на централата и на делегациите на Съюза за административна подкрепа, необходима за програмата, и за управление на операциите, финансирани съгласно настоящия регламент, включително информационните и комуникационните действия и корпоративните информационни системи.

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Плановете за действие и мерките се приемат чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 35, параграф 2.

1.  Плановете за действие и мерките се приемат с решение на Комисията в съответствие с Финансовия регламент.

Изменение    205

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Процедурата, посочена в параграф 1, не се изисква по отношение на:

заличава се

a)  планове за действие, индивидуални мерки и мерки за подкрепа, за които финансирането от Съюза не надвишава 10 милиона евро;

 

б)  специални мерки, както и планове за действие и мерки, приети с цел да се извършат действия за бързо реагиране, за които финансирането от Съюза не надвишава 20 милиона евро;

 

в)  технически изменения, при условие че тези изменения не засягат съществено целите на съответния план за действие или съответната мярка, като например:

 

i)  промяна на метода за изпълнение;

 

ii)  преразпределяне на средствата между действията, съдържащи се в даден план за действие;

 

iii)  увеличаване или намаляване на бюджета на плановете за действие или на мерките с не повече от 20 % от първоначалния бюджет и без да се надхвърлят 10 милиона евро;

 

В случай на многогодишни планове за действие и мерки праговете, посочени в параграф 2, буква а), буква б) и буква в), подточка iii) се прилагат на годишна основа.

 

Когато са приети в съответствие с настоящия параграф, мерките и плановете за действие, с изключение на извънредните мерки за помощ, и техническите изменения се съобщават на Европейския парламент и на държавите членки чрез съответния комитет, посочен в член 35, в срок от един месец след тяхното приемане.

 

Изменение    206

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди да приеме или удължи срока на действие на извънредните мерки за помощ в размер, ненадвишаващ 20 милиона евро, Комисията информира Съвета относно тяхното естество и цели и относно предвидените финансови суми. Комисията информира Съвета преди да направи значителни и съществени промени във вече приетите извънредни мерки за помощ. Комисията взема предвид съответния подход относно политиката на Съвета при планирането и последващото изпълнение на тези мерки в интерес на съгласуваността на външната дейност на Съюза.

Комисията взема предвид съответния подход относно политиката на Съвета и на Европейския парламент при планирането и последващото прилагане на тези мерки в интерес на съгласуваността на външната дейност на Съюза.

Изменение    207

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията надлежно и своевременно информира Европейския парламент за планирането и изпълнението на извънредни мерки за помощ съгласно настоящия член, включително за предвидените финансови средства, и информира също Европейския парламент за направените значителни промени или удължавания на тази помощ.

Комисията информира незабавно Европейския парламент за планирането на мерки съгласно настоящия член, включително за предвидените финансови средства, и информира също Европейския парламент за направените значителни промени или удължавания на тази помощ. Възможно най-рано след приемането или значителното изменение на съответната мярка и при всички положения в рамките на един месец след това, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета и прави преглед на естеството и обосновката на приетата мярка, нейната продължителност, бюджет и контекст, включително на допълващия характер на тази мярка спрямо друга текуща и планирана помощ на Съюза. В случай на извънредни мерки за помощ, Комисията посочва също дали, до каква степен и по какъв начин ще осигурява непрекъснатостта на политиката, осъществявана чрез извънредната помощ посредством средносрочна и дългосрочна помощ съгласно настоящия регламент.

Изменение    208

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Преди приемането на планове за действия и мерки, които не се основават на програмните документи съгласно член 19, параграф 2, с изключение на случаите, посочени в член 19, параграф 3 и параграф 4, Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 34, за да допълни настоящия регламент, като определи специфичните цели, които трябва да бъдат постигнати, очакваните резултати, инструментите, които трябва да се използват, основните дейности и индикативните разпределения на финансови средства по тези планове за действие и мерки.

Изменение    209

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При надлежно обосновани наложителни причини за спешност, като например кризи, включително природни или предизвикани от човека бедствия, непосредствена заплаха за демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека или основните свободи, Комисията може да приема планове за действие и мерки или изменения на съществуващи планове за действие и мерки под формата на актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 35, параграф 4.

заличава се

Изменение    210

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На равнището на отделните действия се предприема подходящ екологичен преглед, включително относно въздействието върху изменението на климата и върху биологичното разнообразие, в съответствие с приложимите законодателни актове на Съюза, включително Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Директива 85/337/ЕИО на Съвета, който включва, когато е приложимо, оценка на въздействието върху околната среда за екологично чувствителни действия, и по-специално за мащабни нови инфраструктури.

На равнището на отделните действия се предприема подходящ преглед на състоянието на правата на човека, социалните условия и околната среда, включително относно въздействието върху изменението на климата и върху биологичното разнообразие, в съответствие с приложимите законодателни актове на Съюза, включително Директива 2011/92/ЕС82 на Европейския парламент и на Съвета и Директива 85/337/ЕИО83 на Съвета, който включва, когато е приложимо, оценка на въздействието върху околната среда за екологично чувствителни действия, и по-специално за мащабни нови инфраструктури.

__________________

__________________

82 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (кодифициран текст) (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

82 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (кодифициран текст) (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

83 Директива на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (OB L 175, 5.7.1985 г., стр. 0040 – 0048).

83 Директива на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (OB L 175, 5.7.1985 г., стр. 0040 – 0048).

Изменение    211

Предложение за регламент

Член 21 - параграф 5 - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Освен това се извършват предварителни оценки на въздействието върху правата на човека, по признак пол и върху социалната и трудовата дейност, както и анализ на конфликтите и оценка на риска.

Изменение    212

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато е целесъобразно, при изпълнението на секторните програми се използват стратегически екологични оценки. Гарантира се участието на заинтересовани страни в екологичните оценки и публичният достъп до резултатите от тези оценки.

Когато е целесъобразно, при изпълнението на секторните програми се използват оценки на състоянието на правата на човека и на социалните условия, както и стратегически екологични оценки.. Гарантира се участието на заинтересовани страни в тези оценки и публичният достъп до резултатите от тези оценки.

Изменение    213

Предложение за регламент

Член 21 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 21 a

 

Програми за помощ на Европейския парламент

 

Комисията поддържа диалог с Европейския парламент и взема под внимание становището на Европейския парламент в области, в които той провежда свои собствени програми за подпомагане, например изграждане на капацитет и наблюдение на избори.

Изменение    214

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 7 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  финансово участие в разходите, необходими за създаването и управлението на публично-частно партньорство;

в)  финансово участие в разходите, необходими за създаването и управлението на публично-частно партньорство; включително подкрепа за широко участие чрез създаване на независим трети орган – организациите на гражданското общество – който да оценява и контролира създаването на публично-частно партньорство;

Изменение    215

Предложение за регламент

Член 23 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Форми на финансиране от ЕС и методи за изпълнение

Форми на финансиране от Съюза и методи за прилагане

Изменение    216

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При работата си със заинтересовани страни в държавите партньори Комисията взема под внимание техните специфични особености, включително потребностите им и съответния контекст, когато определя условията на финансирането, вида на финансовото участие, условията за отпускане на безвъзмездните средства и административните разпоредби за тяхното управление, с цел да се достигне до възможно най-широкия кръг от такива заинтересовани страни и да се отговори по най-добрия начин на техните потребности. В съответствие с Финансовия регламент се насърчава приемането на специфични условия, като например споразумения за партньорство, разрешения за отпускане на финансова подкрепа на трети страни, пряко възлагане или покани за представяне на предложения с ограничения по отношение на допустимостта, или еднократни суми, единични разходи и финансиране с единни ставки, както и финансиране, което не е свързано с разходите, по смисъла на член 125, параграф 1 от Финансовия регламент.

2.  При работата си със заинтересовани страни в държавите партньори Комисията взема под внимание техните специфични особености, включително потребностите им и съответния контекст, когато определя условията на финансирането, вида на финансовото участие, условията за отпускане на безвъзмездните средства и административните разпоредби за тяхното управление, с цел да се достигне до възможно най-широкия кръг от такива заинтересовани страни и да се отговори по най-добрия начин на техните потребности. Тази оценка отчита условията за пълноценно участие и ангажираност на всички заинтересовани страни, по-специално местното гражданско общество. В съответствие с Финансовия регламент се насърчава приемането на специфични условия, като например споразумения за партньорство, разрешения за отпускане на финансова подкрепа на трети страни, пряко възлагане или покани за представяне на предложения с ограничения по отношение на допустимостта, или еднократни суми, единични разходи и финансиране с единни ставки, както и финансиране, което не е свързано с разходите, по смисъла на член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. Тези различни условия гарантират прозрачност, проследяемост и иновации. Сътрудничеството между местните и международните НПО се насърчава, за да се подкрепи капацитетът на местното гражданско общество с оглед постигане на пълното му участие в програмите за развитие.

Изменение    217

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  безвъзмездни средства с ниска стойност за защитници на правата на човека, за да се финансират спешни действия за защита, където е целесъобразно, без нужда от съфинансиране;

a)  безвъзмездни средства с ниска стойност за защитници на правата на човека и за механизми за закрила на защитниците на правата на човека, изложени на риск, за финансиране на спешни действия за защита, когато е целесъобразно, без да е необходимо съфинансиране, както и за медиатори и други участници от гражданското общество, участващи в кризи и в диалог, свързан с въоръжени конфликти, разрешаване на конфликти, помирение и изграждане на мира;

Изменение    218

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  безвъзмездни средства, когато е уместно без необходимост от съфинансиране, за финансиране на действия при особено трудни условия, в които публикуването на покана за представяне на предложения не би било подходящо, включително при ситуации, в които е налице сериозно ограничаване на основните свободи, в които сигурността на хората е изложена на най-голям риск или в които организациите и защитниците на правата на човека работят при особено трудни условия. Такива безвъзмездни средства не надхвърлят 1 000 000 EUR и са с продължителност до 18 месеца, която може да бъде удължена с още 12 месеца в случаите на обективни и непредвидени пречки за тяхното усвояване;

б)  безвъзмездни средства, когато е уместно без необходимост от съфинансиране, за финансиране на действия при особено трудни условия, в които публикуването на покана за представяне на предложения не би било подходящо, включително при ситуации, в които е налице сериозно ограничаване на основните свободи, заплаха за демократичните институции, ескалация на кризи, въоръжени конфликт, в които сигурността на хората е изложена на най-голям риск или в които организациите и защитниците на правата на човека, медиаторите и другите участници от гражданското общество, които участват в диалог, свързан с кризи и въоръжени конфликти, помирение и изграждане на мира, работят при особено трудни условия. Такива безвъзмездни средства не надхвърлят 1 000 000 EUR и са с продължителност до 18 месеца, която може да бъде удължена с още 12 месеца в случаите на обективни и непредвидени пречки за тяхното прилагане;

Изменение    219

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  безвъзмездни средства за Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека; както и за организацията Global Campus, Европейския междууниверситетски център за правата на човека и демократизацията, който предоставя европейска магистърска степен по права на човека и демократизация, и свързаната с него мрежа на университетите, които предоставят дипломи за следдипломна квалификация в областта на правата на човека, включително стипендии за студенти и защитници на правата на човека от трети държави.

в)  безвъзмездни средства за Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, както и за организацията Global Campus, Европейския междууниверситетски център за правата на човека и демократизацията, който предоставя европейска магистърска степен по права на човека и демократизация, и свързаната с него мрежа на университетите, които предоставят дипломи за следдипломна квалификация в областта на правата на човека, включително стипендии за студенти, изследователи, учители и защитници на правата на човека от трети държави.

Изменение    220

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3 – алинея 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  малки проекти, описани в член 23а (нов)

Изменение    221

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Бюджетната подкрепа, посочена в параграф 1, буква в), включително чрез договори за извършване на секторни реформи, се основава на ангажираност на държавите, взаимна отчетност и споделени ангажименти към всеобщите ценности, демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава, и има за цел засилване на партньорството между Съюза и държавите партньори. Тя включва засилен диалог относно политиката, развитие на капацитет и подобрено управление, допълващи усилията на партньорите за събиране на повече средства и за по-рационалното им изразходване, за да се подкрепят устойчивият и приобщаващ икономически растеж и създаването на работни места, както и премахването на бедността.

Бюджетната подкрепа, посочена в параграф 1, буква в), включително чрез договори за извършване на секторни реформи, се основава на ангажираност на държавите, взаимна отчетност и споделени ангажименти към всеобщите ценности, демокрацията, правата на човека, равенството между половете, социалното приобщаване и човешкото развитие, и принципите на правовата държава, и има за цел засилване на партньорството между Съюза и държавите партньори. Тя включва засилен диалог относно политиката, развитие на капацитет и подобрено управление, допълващи усилията на партньорите за събиране на повече средства и за по-рационалното им изразходване, за да се подкрепят устойчивото и приобщаващо социално-икономическо развитие, което е от полза за всички, създаването на достойни работни места, като се обръща специално внимание на младите хора, намаляването на неравенството и премахването на бедността, като надлежно се вземат предвид местните икономики, екологичните и социалните права.

Изменение    222

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяко решение за предоставяне на бюджетна подкрепа се основава на политики за бюджетна подкрепа, одобрени от Съюза, на набор от ясни критерии за допустимост и на внимателна оценка на рисковете и ползите.

Всяко решение за предоставяне на бюджетна подкрепа се основава на политики за бюджетна подкрепа, одобрени от Съюза, на набор от ясни критерии за допустимост и на внимателна оценка на рисковете и ползите. Един от определящите фактори за това решение е оценката на ангажимента, на регистрираните резултати и на напредъка на партньорските държави по отношение на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава.

Изменение    223

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато предоставя бюджетна подкрепа в съответствие с член 236 от Финансовия регламент, Комисията ясно определя и следи критериите за обвързването с условия на бюджетната подкрепа, включително напредъка с реформите и прозрачността, и подпомага развитието на парламентарния контрол и националния капацитет за одит, както и повишаването на прозрачността и обществения достъп до информация.

Когато предоставя бюджетна подкрепа в съответствие с член 236 от Финансовия регламент, Комисията ясно определя и следи критериите за обвързването с условия на бюджетната подкрепа, включително напредъка с реформите и прозрачността, и подпомага развитието на парламентарния контрол и националния капацитет за одит, участието на организациите на гражданското общество в мониторинга, както и повишаването на прозрачността и обществения достъп до информация, и развитието на силни системи за обществени поръчки, които подпомагат местното икономическо развитие и местните предприятия.

Изменение    224

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Тези финансови инструменти могат да бъдат разделени на механизми за изпълнение и механизми, създадени за целите на отчитането.

7.  Тези финансови инструменти могат да бъдат разделени на механизми за прилагане и механизми, създадени за целите на отчитането.

Изменение    225

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  Комисията и ЕСВД не участват в нови или подновени операции със субекти, учредени или установени в юрисдикции, определени в списъците в рамките на съответната политика на Съюза като юрисдикции, които не оказват съдействие, или които са определени като високорискови трети държави съгласно член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, или които реално не спазват разпоредбите на Съюза или международно приетите данъчни стандарти за прозрачност и обмен на информация.

Изменение    226

Предложение за регламент

Член 23 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 23а

 

Фондове за малки проекти

 

1.    Финансиране по настоящия регламент може да се предоставя на фондове за малки проекти, насочени към подбор и изпълнение на проекти с ограничен финансов обем.

 

2.    Бенефициерите на фондове за малки проекти са организации на гражданското общество.

 

3.    Крайните получатели в рамките на фонд за малки проекти получават подкрепа по настоящия регламент чрез бенефициера и осъществяват малките проекти в рамките на този фонд за малки проекти („малък проект“).

 

4.    Когато публичният принос за даден малък проект не надвишава 50 000 EUR, приносът от ЕФРР или, когато е приложимо, от инструмент на ЕС за външно финансиране, е под формата на единични разходи, еднократни суми или единни ставки.

Изменение    227

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  държави – членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в случай на договори, които се изпълняват в най-слабо развити държави или в тежко задлъжнели бедни държави, включени в списъка на получателите на официална помощ за развитие.

е)  държави – членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в случай на договори, които се прилагат в най-слабо развити държави или в тежко задлъжнели бедни държави, включени в списъка на получателите на официална помощ за развитие.

Изменение    228

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  За действия, които са съфинансирани от даден субект или са изпълнявани при пряко или непряко управление със субекти, посочени в член 62, параграф 1, буква в), подточки ii) – viii) от Финансовия регламент, се прилагат и правилата за допустимост на тези субекти.

5.  За действия, които са съфинансирани от даден субект или се прилагат при пряко или непряко управление със субекти, посочени в член 62, параграф 1, буква в), подточки ii) – viii) от Финансовия регламент, се прилагат и правилата за допустимост на тези субекти.

Изменение    229

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Правилата за допустимост, посочени в този член, могат да бъдат ограничени по отношение на гражданството, географското местоположение или характеристиките на кандидатите, когато такива ограничения се изискват поради специфичното естество и целите на действието и когато те са необходими за неговото ефективно изпълнение.

9.  Правилата за допустимост, посочени в този член, могат да бъдат ограничени по отношение на гражданството, географското местоположение или характеристиките на кандидатите, когато такива ограничения се изискват поради специфичното естество и целите на действието и когато те са необходими за неговото ефективно прилагане. Националните ограничения не се прилагат за международни организации.

Изменение    230

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  С цел насърчаване на местните способности, пазари и покупки, се дава приоритет на местните и регионалните изпълнители, когато Финансовият регламент предвижда възлагане въз основа на една оферта. Във всички други случаи участието на местните и регионалните изпълнители се насърчава съгласно съответните разпоредби от този регламент.

11.  С цел насърчаване на местните способности, пазари и покупки, се дава приоритет на местните и регионалните изпълнители, като същевременно се вземат предвид техните резултати в областта на екологичната устойчивост или справедливата търговия, когато Финансовият регламент предвижда възлагане въз основа на една оферта. Във всички други случаи участието на местните и регионалните изпълнители се насърчава съгласно съответните разпоредби от този регламент. Във всички случаи се прилагат критериите за устойчивост и надлежна проверка.

Изменение    231

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

12а.  Инструментът за съседство, развитие и международно сътрудничество не подкрепя действия, които според екологичния преглед, посочен в член 21, причиняват вреди на околната среда или климата. Разпределените средства са напълно съвместими с Парижкото споразумение и, като цяло, европейското финансиране, предназначено за външни дейности, допринася за дългосрочните цели на Парижкото споразумение. По-специално инструментът не подкрепя:

 

a)    действия, несъвместими с национално определените приноси на получаващите държави по Парижкото споразумение;

 

б)    инвестиции в изкопаеми горива нагоре и надолу, както и по средата на веригата.

Изменение    232

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията информира Европейския парламент и Съвета за пренесените бюджетни кредити за поети задължения в съответствие с член 12, параграф 6 от Финансовия регламент.

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация за автоматично пренесените бюджетни кредити, включително за съответните суми, в съответствие с член 12, параграф 6 от Финансовия регламент.

Изменение    233

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

От финансовия пакет, посочен в член 6, параграф 2, буква а), се финансира Европейският фонд за устойчиво развитие плюс (ЕФУР+) и Гаранцията за външна дейност.

Европейският фонд за устойчиво развитие плюс (ЕФУР+) и Гаранцията за външна дейност се финансират чрез финансовите пакети за географски програми, посочени в член 6, параграф 2, буква а), като същевременно се гарантира, че това финансиране не е в ущърб на други действия, подкрепяни от географски програми.

Изменение    234

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на ЕФУР+ като интегриран финансов пакет, осигуряващ финансов капацитет въз основа на методите за изпълнение, установени в член 23, параграф 1, букви а), д), е) и ж), е да подпомага инвестициите и да подобрява достъпа до финансиране, за да се насърчи устойчивото и приобщаващото икономическо и социално развитие и да се насърчи социално-икономическата устойчивост в държавите партньори със специален акцент върху изкореняването на бедността, устойчивия и приобщаващ растеж, създаването на достойни работни места, икономическите възможности, уменията и предприемачеството, социално-икономическите сектори и микро-, малките и средните предприятия, както и преодоляването на конкретните социално-икономически първопричини за незаконната миграция, в съответствие с приложимите индикативни документи за програмиране. Специално внимание се обръща на държавите, за които е установено, че са засегнати от нестабилност или конфликти, най-слабо развитите държави и тежко задлъжнели бедни държави.

Целта на ЕФУР+ като интегриран финансов пакет, осигуряващ финансов капацитет във формата на безвъзмездни средства, гаранции и други финансови инструменти, установени в член 23, параграф 1, е да подпомага инвестициите и да подобрява достъпа до финансиране, като в същото време се постига максимална допълняемост, създават се иновативни продукти и се привличат средства от частния сектор, за да се насърчат устойчивото и приобщаващото икономическо, екологично и социално развитие, индустриализацията и стабилната инвестиционна среда, с цел да се насърчи социално-икономическата и екологичната устойчивост в държавите партньори. Поставя се специален акцент върху изкореняването на бедността, устойчивия и приобщаващ растеж, адаптирането към изменението на климата и смекчаването на последиците от него, опазването и управлението на околната среда, създаването на достойни работни места в съответствие със съответните стандарти на Международната организация на труда, по-специално за уязвимите групи, включително жените и младите хора, икономическите възможности, уменията и предприемачеството, социално-икономическите сектори, като се обръща внимание на социалните предприятия и кооперативите с оглед на техния потенциал за намаляване на бедността и неравенствата и насърчаване на правата на човека и поминъка, чрез подкрепа за микро-, малките и средните предприятия, като специален акцент се поставя и върху преодоляването на конкретните социално-икономически първопричини за неуредената миграция и принудителното разселване, както и върху приноса за устойчивата реинтеграция на върнатите мигранти в техните държави на произход, в съответствие с приложимите индикативни документи за програмиране. 45% от финансирането се предоставят за цели, свързани с климата, управлението и опазването на околната среда, биологичното разнообразие и борбата с опустиняването, като 30% от общия финансов пакет са предназначени за смекчаване на последиците от изменението на климата и за приспособяване към него. Специално внимание и допълнителна подкрепа за изграждане на институционален капацитет, икономическо управление и техническа помощ се оказва на държавите, за които е установено, че са засегнати от нестабилност или конфликти, най-слабо развитите държави и тежко задлъжнели бедни държави. Гаранцията за външна дейност се използва в допълнение към инвестициите на правителствата за предоставяне на основни обществени услуги, което остава отговорност на правителствата.

Изменение    235

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В рамките на Гаранцията за външна дейност Съюзът може да гарантира операции, подписани между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2027 г., в размер до 60 000 000 000 EUR.

3.  В рамките на Гаранцията за външна дейност Съюзът може да гарантира операции, подписани между 1 януари 2021 г. и 31 декември 2027 г., в размер до 60 000 000 000 EUR. Този таван се преразглежда в контекста на междинния доклад за оценка съгласно член 32.

Изменение    236

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Процентът на обезпечаване варира между 9 % и 50 % в зависимост от вида на операциите.

4.  Процентът на обезпечаване варира между 9 % и 50 % в зависимост от вида на операциите. От бюджета на Съюза се отпускат средства в максимален размер от 10 милиарда евро чрез специален бюджетен ред в рамките на годишната бюджетна процедура или чрез бюджетен трансфер. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34, за да изменя този максимален размер при възникване на такава необходимост.

Изменение    237

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Процентите на обезпечение се преразглеждат на всеки три години от датата на прилагане на настоящия регламент, определена в член 40. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34 с цел допълнение или изменение на тези проценти.

Процентите на обезпечение се преразглеждат на всеки две години, считано от датата на прилагане на настоящия регламент, определена в член 40. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34 с цел допълнение или изменение на тези проценти и на размера на съответните финансови средства.

Изменение    238

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  ЕФУР+ и Гаранцията за външна дейност могат да подкрепят финансови и инвестиционни операции в държавите партньори в географските райони, посочени в член 4, параграф 2. Обезпечаването на Гаранцията за външна дейност се финансира от бюджета на съответните географски програми, създадени с член 6, параграф 2, буква а), и се прехвърля в общия обезпечителен фонд. ЕФУР+ и Гаранцията за външна дейност могат също да подкрепят операции в бенефициери, изброени в приложение I към Регламента за ИПП III. Финансирането за тези операции по ЕФУР+ и за обезпечаването на Гаранцията за външна дейност се осъществява съгласно Регламента за ИПП. Обезпечаването на Гаранцията за външна дейност за заеми на трети държави, посочени в член 10, параграф 2 от Регламента за Европейски инструмент в областта на ядрената безопасност, се финансира съгласно Регламента за Европейски инструмент в областта на ядрената безопасност.

6.  ЕФУР+ и Гаранцията за външна дейност могат да подкрепят финансови и инвестиционни операции в държавите партньори в географските райони, посочени в член 4, параграф 2. Обезпечаването на Гаранцията за външна дейност се финансира от бюджета на съответните географски програми, създадени с член 6, параграф 2, буква а), и се прехвърля в общия обезпечителен фонд. Географското разпределение на операциите на ЕФУР+ в максимално възможна степен отразява и относителната тежест на разпределението на финансовите средства за различните региони, както е посочено в член 6, параграф 2, буква а). ЕФУР+ и Гаранцията за външна дейност могат също да подкрепят операции в бенефициери, изброени в приложение I към Регламента за ИПП III. Финансирането за тези операции по ЕФУР+ и за обезпечаването на Гаранцията за външна дейност се осъществява съгласно Регламента за ИПП. Обезпечаването на Гаранцията за външна дейност за заеми на трети държави, посочени в член 10, параграф 2 от Регламента за Европейски инструмент в областта на ядрената безопасност, се финансира съгласно Регламента за Европейски инструмент в областта на ядрената безопасност.

Изменение    239

Предложение за регламент

Член 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 26 a

 

Цели на ЕФУР+

 

1.    Операциите на ЕФУР+, които могат да бъдат подкрепени чрез Гаранцията за външна дейност, имат принос към следните приоритетни области:

 

a)    предоставяне на финансиране и подкрепа за развитието на сектора на частните, кооперативните и социалните предприятия за подпомагане на устойчивото развитие в неговите икономически, социални и екологични измерения и като се обръща специално внимание на изкореняването на бедността, както и, по целесъобразност, за подпомагане на европейската политика за съседство и целите, определени в член 3 от Регламент (ЕС).../... [ИПП III];

 

б)    преодоляване на затрудненията за частните инвестиции, по-специално като се гарантира правната сигурност на инвестициите;

 

в)    привличане на финансиране от частния сектор, като се обръща особено внимание на микро-, малките и средните предприятия;

 

г)    укрепване на социално-икономическите сектори и области, и на свързаната с тях публична и частна инфраструктура, както и на устойчивата свързаност и устойчиво производство, с цел насърчаване на приобщаващо и устойчиво социално-икономическо развитие, което зачита правата на човека и околната среда;

 

д)    принос за действията в областта на климата и опазването и управлението на околната среда;

 

е)    принос, чрез насърчаване на устойчивото развитие, за отстраняването на конкретните първопричини за миграцията, включително неуредената миграция и принудителното разселване, както и допринасяне за безопасна, организирана и уредена миграция и мобилност.

Изменение    240

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Операциите по финансиране и инвестиране, които са допустими за подкрепа чрез Гаранцията за външна дейност, са последователни и съгласувани с политиките на Съюза, както и със стратегиите и политиките на държавите партньори. По-специално те подкрепят целите, общите принципи и рамката на политиката на настоящия регламент и съответните индикативни документи за програмиране при надлежно отчитане на приоритетните области, определени в приложение V.

1.  Операциите по финансиране и инвестиране, които са допустими за подкрепа чрез Гаранцията за външна дейност, са последователни и съгласувани с политиките на Съюза, по-специално с неговата политика за развитие и европейската политика за съседство, както и със стратегиите и политиките на държавите партньори, за справяне със случаи на неефективност на пазара или неоптимални по отношение на инвестициите операции без нелоялна конкуренция с местните стопански субекти. По-специално те подкрепят целите, общите принципи и рамката на политиката на настоящия регламент и съответните индикативни документи за програмиране при надлежно отчитане на приоритетните области, определени в член 26а и описани допълнително в приложение V.

Изменение    241

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Условие за предоставянето на Гаранцията за външна дейност е сключването на съответните споразумения за гаранция от ЕФУР между Комисията, действаща от името на Съюза, и допустим контрагент.

Изменение    242

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Гаранцията за външна дейност подкрепя финансовите и инвестиционните операции, които отговарят на условията, изложени в член 209, параграф 2, букви а) – в) от Финансовия регламент, и които:

2.  Гаранцията за външна дейност подкрепя операциите по финансиране и инвестиране, чрез които се преодоляват неефективност на пазара или неоптимални инвестиционни ситуации. Операциите също така отговарят на условията, изложени в член 209, параграф 2, букви а) – г) от Финансовия регламент, и които:

Изменение    243

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква -a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-aa)  осигуряват допълняемост от финансова гледна точка и по отношение на развитието;

Изменение    244

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква -а б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-аб)  подлежат на обществено достъпна основана на участието предварителна оценка на въздействието върху правата на човека, социалната и трудовата дейност, и върху околната среда, в която се установяват и разглеждат рисковете в тези области, като надлежно се отчита принципът на свободно и информирано предварително съгласие на засегнатите общности при инвестиции, свързани със земя;

Изменение    245

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  са жизнеспособни от техническа гледна точка и устойчиви от гледна точка на околната среда и от социална гледна точка.

в)  са жизнеспособни от техническа гледна точка и устойчиви от гледна точка на околната среда и от социално-икономическа гледна точка.

Изменение    246

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  са насочени към сектори и проблеми, където има ясни случаи на неефективност на пазара или институциите, което възпрепятства финансирането от частния сектор;

Изменение    247

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  са структурирани по начин, който спомага за катализирането на развитието на пазара и за мобилизирането на ресурси от частния сектор към пропуски в инвестициите;

Изменение    248

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  са съсредоточени върху проекти, които включват по-големи рискове, отколкото частните кредитори са готови да предприемат само на търговска основа;

Изменение    249

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вг)  не нарушават пазарите в държавите и регионите партньори.

Изменение    250

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква в д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вд)  оптимизират, когато е възможно, мобилизирането на капитали от местния частен сектор;

Изменение    251

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква в е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ве)  са съобразени с принципите на ефективност на развитието, установени в Партньорството от Пусан за ефективно сътрудничество за развитие и потвърдени отново в Найроби през 2016 г., включително принципите на ангажираност, привеждане в съответствие, съсредоточаване върху резултатите, прозрачност и взаимна отчетност, както и целта за премахване на обвързаността на помощта;

Изменение    252

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква в ж (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вж)  са планирани да отговарят на критериите за ОПР, установени от ОИСР–КПР, като се вземат предвид особеностите на развитието на частния сектор, с изключение на операциите в индустриализираните държави, недопустими за ОПР;

Изменение    253

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 – буква в з (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вз)  се прилагат при пълно зачитане на международното право в областта на правата на човека, както и на договорените на международно равнище насоки, принципи и конвенции, включително принципите за отговорно инвестиране, Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, Принципите за отговорно инвестиране в селскостопанските и продоволствените системи на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и конвенциите и стандартите на Международната организация на труда, Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените, принципите от Маастрихт за извънтериториалните задължения на държавите в областта на икономическите, социалните и културните права и Доброволните насоки ФАО относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и горите в контекста на националната продоволствена сигурност;

Изменение    254

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Допустимите контрагенти за целите на Гаранцията за външна дейност са тези, които са определени в член 208, параграф 4 от Финансовия регламент, включително тези от третите държави, предоставящи принос в Гаранцията за външна дейност след одобрение от Комисията в съответствие с член 28 от настоящия регламент. В допълнение на това и чрез дерогация от член 62, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент частноправните организации на държава членка или трета държава, които са предоставили принос в Гаранцията за външна дейност в съответствие с член 28 и които предоставят подходящи гаранции за своя финансов капацитет, са допустими за целите на Гаранцията.

4.  Допустимите контрагенти за целите на Гаранцията за външна дейност са тези, които са определени в член 208, параграф 4 от Финансовия регламент, включително тези от третите държави, предоставящи принос в Гаранцията за външна дейност след одобрение от Комисията в съответствие с член 28 от настоящия регламент и становището на стратегическия съвет. В допълнение на това и чрез дерогация от член 62, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент частноправните организации на държава членка или трета държава, които са предоставили принос в Гаранцията за външна дейност в съответствие с член 28 и които предоставят подходящи гаранции за своя финансов капацитет, са допустими за целите на Гаранцията.

Изменение    255

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  Групата на Европейската инвестиционна банка inter alia:

 

а) участва заедно с други европейски финансови институции в управлението на риска по ЕФУР+, като надлежно се отчита необходимостта от избягване на възможен конфликт на интереси;

 

б)   изпълнява изключително част от инвестиционен прозорец, обхващащ отпускане на държавни заеми, който трябва да бъде обезпечен с най-малко 1 000 000 000 EUR от финансовите пакети на географските програми, в съответствие с процедурите, предвидени в глави 1 и 3 от настоящия дял;

 

в)    е допустим партньор в изпълнението на дейности по линия на други инвестиционни прозорци.

Изменение    256

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Допустимите контрагенти спазват правилата и условията, предвидени в член 62, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент. Когато става въпрос за частноправни организации на държава членка или на трета държава, които са предоставили принос в Гаранцията за външна дейност в съответствие с член 28 от настоящия регламент, се дава предпочитание на организациите, които оповестяват информация, свързана с критериите относно околната среда, социалната област и корпоративното управление.

Допустимите контрагенти спазват правилата и условията, предвидени в член 62, параграф 2, буква в) от Финансовия регламент. Когато става въпрос за частноправни организации на държава членка или на трета държава, които са предоставили принос в Гаранцията за външна дейност в съответствие с член 28 от настоящия регламент, се дава предпочитание на организациите, които оповестяват информация относно критериите във връзка с околната среда, социалната област, данъчното облагане и корпоративното управление.

Изменение    257

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията осигурява справедливото третиране на всички допустими контрагенти и полага необходимите усилия за избягването на конфликт на интереси през срока на изпълнение на ЕФУР+. За да се осигури взаимно допълване, Комисията може да изиска допустимите контрагенти да предоставят съответна информация за операциите си, които не са свързани с ЕФУР+.

Комисията осигурява справедливото третиране и равен достъп до финансиране на всички допустими контрагенти и полага необходимите усилия за избягването на конфликт на интереси през срока на прилагането на ЕФУР+. За да се осигури взаимно допълване, Комисията може да изиска допустимите контрагенти да предоставят съответна информация за операциите си, които не са свързани с ЕФУР+.

Изменение    258

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Европейският парламент или Съветът могат да поканят отговарящите на условията за допустимост партньори, организации на гражданското общество и местни общности за размяна на мнения относно операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент.

Изменение    259

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 6 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  принципите на справедливи и открити тръжни процедури.

Изменение    260

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Комисията определя инвестиционни прозорци за региони, конкретни държави партньори или и за двете, за конкретни сектори или за конкретни проекти, конкретни категории крайни бенефициери или и за двете, които се финансират съгласно настоящия регламент и за които се прилага Гаранцията за външна дейност до определен фиксиран размер. Комисията информира Европейския парламент и Съвета за това как инвестиционните прозорци отговарят на изискванията на настоящия член и предоставя подробни данни относно приоритетите им на финансиране. Всички искания за финансова подкрепа в рамките на инвестиционните прозорци се отправят към Комисията.

заличава се

Изборът на инвестиционни прозорци се обосновава надлежно с анализ на неефективността на пазара или на неоптималните инвестиционни ситуации. Този анализ се извършва от Комисията в сътрудничество с потенциално допустими контрагенти и заинтересовани страни.

 

Отговарящите на условията за допустимост контрагенти могат да предоставят инструментите, изброени в параграф 3, в рамките на инвестиционен прозорец или отделен проект, управляван от отговарящ на условията за допустимост контрагент. Тези инструменти могат да бъдат предоставяни в полза на държави партньори, включително държави, засегнати от нестабилност или конфликт, или държави, изправени пред предизвикателства, свързани с реконструкция и възстановяване след конфликт, и в полза на институции на тези държави партньори, включително техни публични национални и частни местни банки и финансови институции, както и в полза на субекти от частния сектор на тези държави партньори.

 

Изменение    261

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Комисията прави оценка на операциите, подкрепени от Гаранцията за външна дейност, като ги съпоставя с критериите за допустимост, посочени в параграфи 2 и 3, и като използва, когато това е възможно, съществуващите системи за измерване на резултатите, с които разполагат допустимите контрагенти. Комисията ежегодно публикува резултата от оценката си на всеки инвестиционен прозорец.

8.  Комисията прави оценка на операциите, подкрепени от Гаранцията за външна дейност, като ги съпоставя с критериите за допустимост, посочени в параграфи 2 и 3. Комисията определя набор от показатели, за да насочва подбора на проекти. Партньорите по изпълнението попълват набора от показатели за всички операции в рамките на ЕФУР+. Комисията прави оценка на операциите, подпомагани от Гаранцията, като ги съпоставя с критериите, изброени в член 27, за допустимост и използва набора, за да извърши независима проверка на качеството на надлежната проверка и оценката, направени от партньорите по изпълнението на ниво проект. Ако е необходимо, Комисията изисква разяснения и изменения от партньорите по изпълнението. Комисията публикува ежегодно набора от показатели за всички проекти след получаване на одобрение за използването на Гаранцията от Комисията и партньорите по изпълнението, както и резултата от всички гаранционни инструменти и отделни проекти в рамките на оценката си за всеки инвестиционен прозорец.

Изменение    262

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34, за да допълва или изменя приоритетните области в приложение V и управлението на ЕФУР+ в приложение VI.

9.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34, за да допълва или изменя приоритетните области и инвестиционни прозорци, посочени в приложение V. Когато допълва или изменя инвестиционни прозорци за конкретни региони, конкретни държави партньори или и за двете, за конкретни сектори или за конкретни проекти, конкретни категории крайни бенефициенти или и за двете, които се финансират по линия на настоящия регламент и за които се прилага Гаранцията за външна дейност до определен фиксиран размер, Комисията взема надлежно предвид експертния съвет, предоставян от стратегическия съвет, и се консултира с оперативните съвети.

 

Комисията информира Европейския парламент и Съвета за това как инвестиционните прозорци отговарят на изискванията на член 26а и на настоящия член и предоставя подробни данни относно приоритетите им на финансиране. Всички искания за финансова подкрепа в рамките на инвестиционните прозорци се отправят към Комисията.

 

Изборът на инвестиционни прозорци се обосновава надлежно с анализ на неефективността на пазара или на неоптималните инвестиционни ситуации. Този анализ се извършва от Комисията в сътрудничество с потенциално допустими контрагенти и заинтересовани страни.

 

Отговарящите на условията за допустимост контрагенти могат да предоставят инструментите, изброени в параграф 3, в рамките на инвестиционен прозорец или отделен проект, управляван от отговарящ на условията за допустимост контрагент. Тези инструменти могат да бъдат предоставяни в полза на държави партньори, включително държави, засегнати от нестабилност или конфликт, или държави, изправени пред предизвикателства, свързани с реконструкция и възстановяване след конфликт, и в полза на институции на тези държави партньори, включително техни публични национални и частни местни банки и финансови институции, както и в полза на субекти от частния сектор на тези държави партньори. В държави, засегнати от нестабилност или конфликт, и в други държави, когато това е оправдано, може да се предостави подкрепа за инвестициите на публичния сектор, които оказват съответно въздействие върху развитието на частния сектор.

Изменение    263

Предложение за регламент

Член 27 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 27 a

 

Управление и структура на ЕФУР+

 

1.  ЕФУР се състои от платформи за регионални инвестиции, създадени въз основа на работните методи, процедури и структури на съществуващите външни инструменти за смесено финансиране на Съюза, които може да съчетават техните операции по смесено финансиране с операциите по линия на Гаранцията за външна дейност в рамките на ЕФУР+.

 

2.  Комисията отговаря за цялостното управление на ЕФУР+ и на Гаранцията за външна дейност. Освен това Комисията не се стреми да извършва операции по общо банкиране. Комисията редовно информира Европейския парламент, за да се гарантират най-високи стандарти на прозрачност и финансова отчетност.

 

3.  При управлението на ЕФУР+ Комисията се консултира от стратегически съвет с изключение на случаите на операции, които обхващат политиката на Съюза за разширяване и се финансират по [ИПП III], когато Комисията се консултира от стратегически съвет по инвестиционната рамка за Западните Балкани (ИРЗБ). Комисията също така работи в тясно сътрудничество с всички допустими контрагенти по отношение на оперативното управление на Гаранцията за външна дейност. За тази цел се създава техническа работна група, съставена от експерти на Комисията и на допустимите контрагенти, с цел оценка на риска и свързаното ценообразуване.

 

4.  Стратегическият съвет предоставя експертни съвети на Комисията относно стратегическата насока и приоритети на инструментите на Гаранцията за външна дейност в рамките на ЕФУР+ и допринася за тяхното съгласуване с ръководните принципи и целите на външната дейност на Съюза, политиката за развитие и европейската политика за съседство, както и с целите, посочени в член 3, и предназначението на ЕФУР+, посочено в член 26. Той също така подпомага Комисията при определянето на общи инвестиционни цели по отношение на използването на Гаранцията за външна дейност в подкрепа на операциите на ЕФУР+, осигурява мониторинга на подходящ и разнообразен географски и тематичен обхват за инвестиционните прозорци, като същевременно се отделя специално внимание на държавите, определени като засегнати от нестабилност или конфликт, на най-слаборазвитите държави и на силно задлъжнелите бедни държави.

 

5.  Стратегическият съвет подпомага също така цялостната координация, взаимното допълване и съгласуваността между платформите за регионални инвестиции, между трите стълба на Европейския план за инвестиции, между Европейския план за инвестиции и другите усилия на Съюза в областта на миграцията и по изпълнението на Програмата до 2030 г., както и с другите програми, посочени в настоящия регламент, други финансови инструменти на Съюза и доверителни фондове.

 

6.  Стратегическият съвет се състои от представители на Комисията и на върховния представител, на всички държави членки и на Европейската инвестиционна банка. Европейският парламент има статут на наблюдател. Финансиращите субекти, допустимите партньори, държавите партньори, съответните регионални организации и други заинтересовани страни могат да получат статут на наблюдатели, когато е целесъобразно. Преди включването на нов наблюдател се провеждат консултации със стратегическия съвет. Стратегическият съвет се председателства съвместно от Комисията и от върховния представител.

 

7.  Стратегическият съвет заседава най-малко два пъти годишно, като когато е възможно, приема становищата си с консенсус. Допълнителни заседания могат да бъдат организирани по всяко време от председателя или по искане на една трета от членовете на стратегическия съвет. Когато не може да бъде постигнат консенсус, се прилагат правилата относно правата на глас, договорени на първото заседание на стратегическия съвет и установени в неговия процедурен правилник. Правата на глас са надлежно съобразени с източника на финансиране. В процедурния правилник се определя рамката по отношение на ролята на наблюдателите. Протоколите и дневният ред на заседанията на стратегическия съвет се оповестяват публично след приемането им.

 

8.  Комисията докладва ежегодно на стратегическия съвет относно постигнатия напредък в прилагането на ЕФУР+. Стратегическият съвет на Инвестиционната рамка за Западните Балкани (ИРЗБ) осигурява напредък по отношение на прилагането на инструмента за гаранция за региона, обхванат от процеса на разширяване, за да се допълни това докладване. Стратегическият съвет организира редовно консултации със съответните заинтересовани страни относно ориентацията и прилагането на ЕФУР+.

 

9.  Наличието на двата стратегически съвета не оказва влияние върху необходимостта от единна рамка ЕФУР+ за управление на риска.

 

10.  По време на срока на прилагане на ЕФУР+ стратегическият съвет възможно най-бързо приема и публикува насоки, в които се указва как трябва да се осигури съответствието на операциите на ЕФУР+ с целите и критериите за допустимост, посочени в член 26а и член 27.

 

11.  В своите стратегически насоки стратегическият съвет взема надлежно предвид относимите резолюции на Европейския парламент и относимите решения и заключения на Съвета.

 

12.  Оперативните съвети на регионалните инвестиционни платформи подпомагат Комисията на равнището на прилагането при определянето на регионалните и секторните инвестиционни цели и на регионалните, секторните и тематичните инвестиционни прозорци и изготвят становища относно операциите за смесено финансиране и използването на Гаранцията за външна дейност, обхващаща операциите по ЕФУР+.

Изменение    264

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансовият принос от трети държави, различни от договарящите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и от други трети страни е под формата на парични средства и подлежи на одобрение от Комисията.

Финансовият принос от трети държави, различни от договарящите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и от други трети страни е под формата на парични средства и подлежи на становище от страна на стратегическия съвет и на одобрение от Комисията.

Изменение    265

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По искане на държавите членки финансовият им принос може да бъде заделен за започването на действия в конкретни региони, държави, сектори или съществуващи инвестиционни прозорци.

заличава се

Изменение    266

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всеки финансов принос може да се използва за покриване на искания за изпълнение по гаранцията, независимо за какво е бил заделен.

Всеки финансов принос може да се използва за покриване на искания за изпълнение по гаранцията.

Изменение    267

Предложение за регламент

Член 29 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Споразумения за ползване на Гаранцията за външна дейност

Споразумения за прилагане на Гаранцията за външна дейност

Изменение    268

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията, от името на Съюза, сключва споразумения за ползване на Гаранцията за външна дейност с допустимите контрагенти, подбрани съгласно член 27. Споразумения могат да бъдат сключвани с консорциум от два или повече допустими контрагенти.

1.  Комисията, от името на Съюза, сключва споразумения за ползване на Гаранцията за външна дейност с допустимите контрагенти, подбрани съгласно член 27. Тези споразумения са безусловни, неотменими, при първо поискване и в полза на избрани партньори. Споразумения могат да бъдат сключвани с консорциум от два или повече допустими контрагенти.

Изменение    269

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всички споразумения за ползване на Гаранцията за външна дейност се предоставят при поискване на Европейския парламент и на Съвета, като се взема предвид защитата на поверителната информация и на търговската информация с чувствителен характер.

Всички споразумения за ползване на Гаранцията за външна дейност се предоставят на Европейския парламент и на Съвета, като се взема предвид защитата на поверителната информация и на търговската информация с чувствителен характер.

Изменение    270

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  посочване на целите и предназначението на настоящия регламент, оценка на потребностите и индикация за очакваните резултати, като се вземе предвид насърчаването на корпоративната социална отговорност и отговорното бизнес поведение;

в)  посочване на целите и предназначението на настоящия регламент, оценка на потребностите и индикация за очакваните резултати, като се вземе предвид насърчаването на корпоративната социална отговорност и необходимостта от гарантиране на отговорно бизнес поведение, включително по-специално чрез зачитането на договорените на международно равнище насоки, принципи и правни инструменти, посочени в член 27, параграф 2, буква вз);

Изменение    271

Предложение за регламент

Член 29 - параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  възнаграждението за гаранцията, което трябва да отразява нивото на риска, и възможността в надлежно обосновани случаи възнаграждението да бъде частично субсидирано с цел предоставяне на по-благоприятни условия;

г)  възнаграждението за гаранцията, което трябва да отразява нивото на риска, и възможността в надлежно обосновани случаи възнаграждението да бъде частично субсидирано с цел предоставяне на по-благоприятни условия, и по-специално в държавите, засегнати от нестабилност или конфликт, най-слаборазвитите държави и силно задлъжнелите държави;

Изменение    272

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  задължения за мониторинг, докладване и оценка;

ж)  прозрачни задължения за мониторинг, докладване и оценка;

Изменение    273

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  ясни и достъпни процедури за подаване на жалби от трети лица, които биха могли да бъдат засегнати от изпълнението на проекти, подкрепяни от Гаранцията за външна дейност.

з)  ясни и достъпни процедури за подаване на жалби от трети лица, които биха могли да бъдат засегнати от прилагането на проекти, подкрепяни от Гаранцията за външна дейност.

Изменение    274

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  При сключването на споразуменията по линия на Гаранцията за външна дейност с отговарящи на условията за допустимост партньори Комисията взема надлежно предвид:

 

a)   експертните съвети и насоките на стратегическия съвет и регионалните оперативни съвети;

 

б)   целите на инвестиционния прозорец;

 

в)   опита и оперативния и финансов капацитет на отговарящия на условията за допустимост партньор, както и капацитета му за управление на риска;

 

г)   размера на собствените средства и съфинансирането от частния сектор, които отговарящият на условията за допустимост контрагент е готов да мобилизира за инвестиционния прозорец.

Изменение    275

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  При поискване допустимите контрагенти предоставят на Комисията всякаква допълнителна информация, необходима за изпълнение на задълженията на Комисията във връзка с настоящия регламент.

7.  При поискване допустимите контрагенти предоставят на Комисията всякаква допълнителна информация, необходима за изпълнение на задълженията на Комисията във връзка с настоящия регламент, по-специално по отношение на изпълнението на препоръките от предварителната оценка на въздействието върху правата на човека в социалния и трудовия сектор и върху околната среда и други критерии за подбор, посочени в член 27.

Изменение    276

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Комисията докладва за финансовите инструменти, бюджетните гаранции и финансовата помощ в съответствие с членове 241 и 250 от Финансовия регламент. За тази цел допустимите контрагенти предоставят ежегодно информацията, необходима на Комисията, за да изпълни задълженията си за докладване.

8.  Комисията докладва за финансовите инструменти, бюджетните гаранции и финансовата помощ в съответствие с членове 241 и 250 от Финансовия регламент. За тази цел допустимите контрагенти предоставят ежегодно информацията, необходима на Комисията, за да изпълни задълженията си за докладване. Освен това Комисията представя годишен доклад на Европейския парламент и на Съвета, както е определено в член 31, параграф 6а.

Изменение    277

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  Комисията или допустимите контрагенти незабавно уведомяват OLAF, когато на който и да е етап от подготовката, изпълнението или приключването на операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, съществуват основания да се предполага, че е налице измама, корупция, изпиране на пари или друга незаконна дейност, която може да засегне финансовите интереси на Съюза. Комисията или допустимите контрагенти предоставят на OLAF цялата необходима информация, позволяваща на OLAF да проведе пълно и щателно разследване.

Изменение    278

Предложение за регламент

Член 29 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 29 a

 

Механизъм за подаване на жалби и за правна защита

 

С оглед на възможни нередности в ущърб на трети лица в държавите партньори, включително общностите и лицата, засегнати от проекти, подкрепяни от ЕФУР+ и Гаранцията за външна дейност, Комисията и делегациите на Европейския съюз публикуват на своите уебсайтове преки препратки към механизмите за подаване и разглеждане на жалби, прилагани от съответните контрагенти, сключили споразумения с Комисията. Комисията също така определя централизиран механизъм на ЕС за подаване на жалби за всички проекти в съответствие с глава IV от настоящия регламент, за да осигури възможност за пряко подаване на жалби, свързани с разглеждането на претенциите от страна на отговарящите на условията за допустимост партньори. Комисията взема тази информация предвид с оглед на бъдещото сътрудничество с тези партньори.

Изменение    279

Предложение за регламент

Член 29 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 29 б

 

Изключени дейности и юрисдикции, които не оказват съдействие

 

1.   Гаранцията за външна дейност не подпомага операции по финансиране и инвестиране, които:

 

a)   са свързани с военния сектор или със сектора на националната сигурност;

 

б)   подкрепят развитието на ядрената енергетика, с изключение на заеми, предоставени в съответствие с Регламента за Европейския инструмент в областта на ядрената безопасност, и на изкопаемите горива и насърчават въглеродната зависимост на икономиките и обществата;

 

в)   имат значителни външни екологични разходи, като например такива, свързани с деградация на защитени зони, критичните местообитания и обекти на наследство, за които не се изпълнява план за устойчиво развитие и управление;

 

г)   водят до нарушаване на правата на човека в държавите партньори, като например отнемане на правото на достъп и контрол на общностите върху природни ресурси, например земи, и спомагат за насилствено разселване на населението или използват принудителен или детски труд.

 

2.   При своите операции по финансиране и инвестиране допустимите контрагенти спазват приложимото право на Съюза и договорените международни стандарти и стандартите на Съюза и следователно не предоставят подкрепа по настоящия регламент за проекти, които допринасят за изпиране на пари, финансиране на тероризъм, избягване на данъчно облагане, данъчни измами и отклонение от данъчно облагане. Освен това допустимите контрагенти не участват в нови или подновени операции със субекти, учредени или установени в юрисдикции, включени в списъците в рамките на съответната политика на Съюза по отношение на юрисдикции, които не оказват съдействие или са определени като високорискови трети държави съгласно член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета, или които реално не спазват установените от Съюза или договорените на международно равнище данъчни стандарти за прозрачност и обмен на информация. Допустимите контрагенти могат да се отклонят от този принцип само ако проектът се изпълнява физически в една от тези юрисдикции и няма никакви основания да се счита, че съответната операция попада в някоя от категориите, изброени в първа алинея от настоящия параграф. При сключване на споразумения с финансови посредници допустимите контрагенти въвеждат изискванията по настоящия член в съответните споразумения и изискват от финансовите посредници да докладват във връзка със спазването на тези изисквания.

 

3.   При извършване на своите операции по финансиране и инвестиране допустимият контрагент прилага принципите и стандартите, предвидени в правото на Съюза относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и по-специално в Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета и в Директива (ЕС) 2015/849. Допустимите контрагенти поставят като условие за прякото финансиране и финансирането чрез посредници съгласно настоящия регламент оповестяването на информация относно действителните собственици в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 и публикуват докладваната информация по държави в съответствие с член 89, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    280

Предложение за регламент

Член 31 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Постигането на целите на настоящия регламент се измерва чрез подходяща, прозрачна и отчетна система за мониторинг, докладване и оценка, като се осигури подходящото участие на Европейския парламент и на Съвета, както и като се засили участието на всички партньори на Съюза, в т.ч. на гражданското общество, в прилагането на програмите.

Изменение    281

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Показателите за докладване относно напредъка съгласно настоящия регламент по отношение на постигането на конкретните цели, определени в член 3, са посочени в приложение VII, в съответствие с показателите за целите за устойчиво развитие. Като основа за оценка на степента, в която са били постигнати целите, се използват стойностите на показателите на 1 януари 2021 г.

1.  Показателите за докладване относно напредъка съгласно настоящия регламент по отношение на постигането на конкретните цели, определени в член 3, параграф 2, са посочени в приложение VII, в съответствие с показателите за целите за устойчиво развитие. Като основа за оценка на степента, в която са били постигнати целите, се използват стойностите на показателите на 1 януари 2021 г.

Изменение    282

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията осъществява редовен мониторинг на своите действия и прави редовен преглед на постигнатия напредък към очакваните резултати, включително крайните продукти и резултати.

Комисията осъществява редовен мониторинг на своите действия и прави редовен преглед на постигнатия напредък към целите, определени в член 3, както и към очакваните резултати, включително крайните продукти и резултати.

Изменение    283

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Напредъкът по отношение на очакваните резултати следва да се следи въз основа на ясни, прозрачни и, когато е уместно, измерими показатели. Използват се ограничен брой показатели, за да се улесни своевременното докладване.

Напредъкът по отношение на очакваните резултати се наблюдава въз основа на ясни, прозрачни и измерими показатели, определени в приложение VII и в рамката за мониторинг и оценка, приета съгласно параграф 9, както и в съответствие с разпоредбите относно изпълнението на бюджета на Съюза . Използват се ограничен брой показатели, за да се улесни своевременното докладване, и дезагрегирани най-малко по пол и възраст.

Изменение    284

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съвместните рамки за резултатите, включени в съвместните програмни документи, които отговарят на критериите, посочени в член 12, параграф 4, предоставят основата за съвместния мониторинг от страна на Съюза и държавите членки за предоставянето на тяхната колективна подкрепа за дадена държава партньор.

Съвместните рамки за резултатите, включени в съвместните програмни документи, които отговарят на критериите, посочени в член 12, параграф 4, предоставят основата за съвместния мониторинг от страна на Съюза и държавите членки за прилагането на тяхната колективна подкрепа за дадена държава партньор.

Изменение    285

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Системата за отчитане на изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Системата за отчитане на изпълнението трябва да гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на прилагането на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза се налагат пропорционални изисквания за докладване.

Изменение    286

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията разглежда напредъка, постигнат по отношение на прилагането на настоящия регламент. Считано от 2022 г., Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад за постигането на целите на настоящия регламент чрез показатели, измерващи постигнатите резултати и ефективността на регламента. Този доклад се представя също на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите.

4.  Комисията разглежда напредъка, постигнат по отношение на прилагането на настоящия регламент. Считано от 2022 г., Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад за постигането на целите на настоящия регламент чрез показатели, включително, но без да се ограничават до показателите, посочени в приложение VII, както и до изпълнението на бюджета на Съюза, измерващи постигнатите резултати и ефективността на регламента. Този доклад се представя също на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите.

Изменение    287

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Годишният доклад съдържа информация за предишната година относно финансираните мерки, резултатите от упражнения мониторинг и извършената оценка, участието на съответните партньори, а така също и изпълнението на бюджетните задължения и на бюджетните кредити за плащания, представени с разбивка по държави, региони и сектор на сътрудничество. В него се оценяват резултатите от финансирането от Съюза, като се използват, доколкото е възможно, конкретни и измерими показатели за неговата роля при постигането на целите на настоящия регламент. Относно сътрудничеството за развитие в доклада се прави оценка, когато е възможно и подходящо, и на спазването на принципите за ефективност на развитието, включително за иновационните финансови инструменти.

5.  Годишният доклад съдържа информация за предишната година относно финансираните мерки, резултатите от упражнения мониторинг и извършената оценка, участието и равнището на сътрудничество от страна на съответните партньори, а така също и прилагането на бюджетните задължения и на бюджетните кредити за плащания, представени с разбивка по държави, региони и сектор на сътрудничество. Докладът съдържа оценка на постигнатия напредък към очакваните резултати и по отношение на включването на междусекторни въпроси, както е посочено в член 8, параграф 6. В него се оценяват резултатите от финансирането от Съюза, като се използват конкретни и измерими показатели за неговата роля за постигане на целите на настоящия регламент. Относно сътрудничеството за развитие в доклада се прави оценка и на спазването на принципите за ефективност на развитието, включително за иновационните финансови инструменти.

Изменение    288

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Годишният доклад, изготвен през 2021 г., съдържа консолидирана информация от годишните доклади за периода 2014—2020 г. относно цялото финансиране съгласно регламентите, посочени в член 40, параграф 2, като се включват външните целеви приходи и вноските в доверителните фондове и се представя разбивка на разходите по държави, използване на финансови инструменти, поети задължения и плащания. Докладът отразява основните извлечени поуки и последващите действия във връзка с препоръките от външните оценки, извършвани през предходните години.

6.  Годишният доклад, изготвен през 2021 г., съдържа консолидирана информация от годишните доклади за периода 2014—2020 г. относно цялото финансиране съгласно регламентите, посочени в член 39, параграф 2, като се включват външните целеви приходи и вноските в доверителните фондове и се представя разбивка на разходите по държави, използване на финансови инструменти, поети задължения и плащания. Докладът отразява основните извлечени поуки и последващите действия във връзка с препоръките от външните оценки, извършвани през предходните години. В доклада е включена оценка на нивото на капацитета на служителите в централата, както и на равнище делегации на Съюза, за постигане на всички цели, обхванати от настоящия регламент.

Изменение    289

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Комисията представя като част от годишния доклад подробна информация относно операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от Гаранцията за външна дейност, и относно функционирането на ЕФУР+, неговото управление и ефективния му принос за постигането на неговите цели. Тази част от годишния доклад се придружава от становище на Сметната палата. Той съдържа следните елементи:

 

a)   оценка на резултатите, които допринасят за изпълнението на предназначението и целите на ЕФУР+, както е определено в настоящия регламент;

 

б)   оценка на текущите операции по финансиране и инвестиране, обхванати от Гаранцията за външна дейност на секторно, държавно и регионално равнище, и тяхното съответствие с настоящия регламент, включително на мерките с оглед на риска и тяхното въздействие върху финансовата и икономическата стабилност на партньорите;

 

в)   оценка на допълнителния характер и добавената стойност, мобилизирането на ресурси от частния сектор, прогнозните и действителните крайни продукти, резултатите и въздействието на покритите от Гаранцията за външна дейност операции по финансиране и инвестиране, на обобщено равнище, способността да се осигурява заплата, гарантираща жизнен минимум, включително разглеждане на въздействието върху създаването на достойни работни места, изкореняването на бедността и намаляването на неравенството; тази оценка включва анализ на обхванатите операции въз основа на доказателства и на групирани по пол данни, когато е възможно, както и анализ на вида на подпомагания частен сектор, включително кооперациите и социалните предприятия;

 

г)   оценка на съответствието с изискванията относно използването на Гаранцията за външна дейност и достигането на основните показатели за резултатите от изпълнението, определени за всяко представено предложение;

 

д)  оценка на ефекта на ливъридж, постигнат чрез операциите, обхванати от Гаранцията за външна дейност и ЕФУР+;

 

е)   размер на финансовите средства, прехвърлени на бенефициентите, и оценка на операциите по финансиране и инвестиране, извършвани от всеки отговарящ на условията за допустимост партньор, на обобщено равнище;

 

ж)   оценка на допълнителния характер и на добавената стойност на операциите по финансиране и инвестиране, извършвани от отговарящите на условията за допустимост партньори, и на обобщения риск, свързан с тези операции;

 

з)   подробна информация за исканията за плащане по Гаранцията за външна дейност, за загубите, възвращаемостта, събраните суми и други получени плащания, както и за общата експозиция на риск;

 

и)   финансовите отчети за одитираните от независим външен одитор операции по финансиране и инвестиране, извършвани от отговарящите на условията за допустимост партньори и обхванати от настоящия регламент;

 

й)   оценка на полезните взаимодействия и взаимното допълване между операциите, обхванати от Гаранцията за външна дейност, и действията в рамките на втория и третия стълб на ПВИ, основана на относими съществуващи доклади, особено по отношение на постигнатия напредък в областта на доброто управление, включително по отношение на борбата с корупцията и незаконните финансови потоци, зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава и на политиките, съобразени с равенството между половете, както и за насърчаването на предприемачеството, стопанската среда на местно равнище и местните финансови пазари;

 

к)   оценка на съответствието на операциите по линия на Гаранцията за външна дейност с принципите на ефективност на развитието, договорени на международно равнище;

 

л)   оценка на възнаграждението за гаранциите;

 

м)   оценка на изпълнението на разпоредбите, свързани с изключените дейности и неоказващите съдействие юрисдикции.

Изменение    290

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Годишната приблизителна оценка на общите разходи, свързани с действията в областта на климата и биоразнообразието, се извършва въз основа на приетите документи за индикативно програмиране. За финансирането, отпуснато съгласно настоящия регламент, се прилага система за годишно проследяване, основана на методологията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие („показатели от Рио“) без да се изключва употребата на по-точни методологии, когато съществуват такива която е интегрирана в съществуващата методология за управлението на изпълнението на програмите на Съюза, с цел количествено определяне на разходите, свързани с действията в областта на климата и биологичното разнообразие на равнището на програмите за действие, индивидуалните и специалните мерки, посочени в член 19, и вписани в оценките и годишния доклад.

7.  Годишната приблизителна оценка на общите разходи, свързани с целите, поставени от настоящия регламент, се извършва въз основа на приетите документи за индикативно програмиране. За финансирането, отпуснато съгласно настоящия регламент, се прилага система за годишно проследяване, основана на методологията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие („показатели от Рио“) без да се изключва употребата на по-точни методологии, когато съществуват такива, — която е интегрирана в съществуващата методология за управлението на изпълнението на програмите на Съюза, с цел количествено определяне на разходите, свързани с действията в областта на климата, биологичното разнообразие и околната среда, човешкото развитие и социалното включване, равенството между половете и Официалната помощ за развитие, на равнището на плановете за действие и мерките, посочени в член 19 и вписани в оценките и годишния доклад. Комисията предава на Европейския парламент оценката като част от годишния доклад.

Изменение    291

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Комисията предоставя на разположение информацията относно сътрудничеството за развитие чрез признати международни стандарти.

8.  Комисията предоставя на разположение информацията относно сътрудничеството за развитие чрез признати международни стандарти, включително стандартите на Международната организация на труда, като използва рамката за общ стандарт, разработена от Международната инициатива за прозрачност на помощта.

Изменение    292

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  С оглед осигуряването на ефективно оценяване на напредъка на настоящия регламент към постигането на неговите цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34 за изменение на приложение VII, за да преразглежда или допълва показателите, когато това се счита за необходимо, и да допълва настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка.

9.  С оглед осигуряването на ефективно оценяване на напредъка на настоящия регламент към постигането на неговите цели, на Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 34 за изменение на приложение VII, за да преразглежда или допълва показателите, когато това се счита за необходимо, включително в контекста на междинния преглед в съответствие с член 32, и да допълва настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка, която може да включва допълнителни показатели за изпълнение, приложими за всяка от специфичните цели на настоящия регламент.

Изменение    293

Предложение за регламент

Член 32 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценка

Междинен преглед и оценка

Изменение    294

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Междинна оценка на настоящия регламент се извършва, след като се събере достатъчно информация относно неговото прилагане, но не по-късно от четири години след започването на прилагането на инструмента.

Не по-късно от 30 юни 2024 г. Комисията представя междинен доклад за оценка на прилагането на настоящия регламент. Междинният доклад за оценка обхваща периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2023 г. и в него се разглежда приносът на Съюза за постигането на целите на настоящия регламент, като се използват показателите за измерване на постигнатите резултати, както и констатациите и заключенията относно въздействието на настоящия регламент, включително въздействието на Европейския фонд за устойчиво развитие плюс и Гаранцията за външна дейност.

Изменение    295

Предложение за регламент

Член 32 - параграф 1 - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Европейският парламент може да предоставя информация за тази оценка. Комисията и ЕСВД организират консултация с ключови заинтересовани страни и бенефициенти, включително организации на гражданското общество. Комисията и ЕСВД обръщат особено внимание на гарантирането, че са представени най-силно маргинализираните лица.

Изменение    296

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато е уместно, оценките се изготвят въз основа на принципите на добрата практика на Комитета за подпомагане на развитието към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като при това се цели да се провери дали са постигнати целите и да се формулират препоръки за подобряване на бъдещите действия.

Комисията извършва оценка и на въздействието и ефективността на действията по области на интервенция, както и на ефективността на програмирането, като използва външни оценки. Комисията и ЕСВД вземат предвид предложенията и становищата на Европейския парламент и на Съвета относно независимите външни оценки. Когато е приложимо, оценките се изготвят въз основа на принципите на добрата практика на Комитета за подпомагане на развитието към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като при това се цели да се провери дали са постигнати целите и да се формулират препоръки за подобряване на бъдещите действия. В рамките на междинната оценка се прави оценка на начина, по който Съюзът е изпълнил целите, установени с настоящия регламент.

Изменение    297

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В края на прилагането на регламента, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на регламента. В тази оценка се разглежда приносът на Съюза за постигането на целите на настоящия регламент, като се вземат предвид показателите за измерване на резултатите, както и констатациите и заключенията относно въздействието на настоящия регламент.

В доклада за междинна оценка се разглеждат също така ефикасността, добавената стойност, функционирането на опростената и рационализирана структура на външното финансиране, вътрешната и външната съгласуваност, както и продължаващата значимост на целите на настоящия регламент, взаимното допълване и полезните взаимодействия между финансираните действия, приносът на мерките за последователна външна дейност на Съюза и степента, до която обществеността в държавите — получателки на помощ, са запознати с финансовата подкрепа от Съюза, когато е целесъобразно, и в доклада се включват констатациите от докладите, посочени в член 31, параграф 4.

Изменение    298

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В окончателния доклад за оценка също така се разглеждат ефективността, добавената стойност, възможността за опростяване, вътрешната и външната съгласуваност, както и запазването на целесъобразността на целите на настоящия регламент.

заличава се

Изменение    299

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Окончателният доклад за оценка се изготвя с конкретната цел да бъде подобрено прилагането на финансирането от Съюза. Той съдържа информация относно решения за подновяване, изменение или спиране на видовете действия, изпълнявани в рамките на регламента.

Междинният доклад за оценка се изготвя с конкретната цел да бъде подобрено прилагането на финансирането от Съюза. Той съдържа информация относно решения за подновяване, изменение или спиране на видовете действия, изпълнявани в рамките на регламента.

Изменение    300

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Окончателният доклад за оценка следва да съдържа и консолидирана информация от съответните годишни доклади относно цялото финансиране, управлявано съгласно настоящия регламент, като се включват външните целеви приходи и вноските в доверителните фондове и се представя разбивка на разходите по държави бенефициери, използване на финансови инструменти, поети задължения и плащания

Междинният доклад за оценка следва да съдържа и консолидирана информация от съответните годишни доклади относно цялото финансиране, управлявано съгласно настоящия регламент, като се включват външните целеви приходи и вноските в доверителните фондове и се представя разбивка на разходите по държави бенефициери, използване на финансови инструменти, поети задължения и плащания, както и по географска и тематична програма и действия за бързо реагиране, включително финансови средства, мобилизирани от „резерва за нововъзникващи предизвикателства и приоритети“.

Изменение    301

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията съобщава заключенията от оценките, както и своите забележки, на Европейския парламент, на Съвета и на държавите членки посредством съответния комитет, посочен в член 35. По искане на държавите членки в този комитет могат да се обсъждат конкретни оценки. Резултатите се вземат предвид при изготвянето на програмите и разпределението на ресурсите.

Комисията съобщава заключенията от оценките, както и своите забележки, на Европейския парламент, на Съвета и на държавите членки. Резултатите се вземат предвид при изготвянето на програмите и разпределението на ресурсите.

Изменение    302

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията приобщава в подходяща степен всички заинтересовани страни в процеса на оценяването на финансирането от Съюза, предоставено съгласно настоящия регламент, и може, когато е подходящо, да направи необходимото да предприеме съвместни оценки с държавите членки и с партньорите за развитие с активното участие на държавите партньори.

Комисията приобщава всички заинтересовани страни и бенефициенти, включително организации на гражданското общество, в процеса на оценяването на финансирането от Съюза, предоставено съгласно настоящия регламент, и може, когато е подходящо, да направи необходимото да предприеме съвместни оценки с държавите членки и с партньорите за развитие с активното участие на държавите партньори.

Изменение    303

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията изпраща междинния доклад за оценка, посочен в параграф 2, на Европейския парламент и на Съвета. Ако е целесъобразно, докладът се придружава от законодателни предложения, в които се определят необходимите изменения на настоящия регламент.

Изменение    304

Предложение за регламент

Член 32 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  В края на периода на прилагане на настоящия регламент, но не по-късно от три години след края на периода, определен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на регламента при същите условия, както при междинната оценка, посочени в параграф 2 от настоящия член.

Изменение    305

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В надлежно обосновани случаи и когато действието, което трябва да се изпълни, е с глобален, трансрегионален или регионален характер, Комисията може да реши, в рамките на съответните многогодишни индикативни програми или в рамките на съответните планове за действие или мерки, да включи в обхвата на действията и държави и територии, които не са обхванати от настоящия регламент съгласно член 4, за да се гарантира съгласуваността и ефективността на финансирането от Съюза или да се насърчи регионалното или трансрегионалното сътрудничество.

1.  В надлежно обосновани случаи и когато действието, което трябва да се приложи, е с глобален, трансрегионален или регионален характер, на Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 34, за да допълни настоящия регламент, като добави държави и територии към тези държави и територии, които са обхванати от настоящия регламент съгласно член 4, за целите на тези действия.

Изменение    306

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията може да включи специално разпределение на финансовите средства с цел да подпомогне държавите партньори да укрепят сътрудничеството си със съседните най-отдалечени региони на Съюза и с отвъдморските страни и територии, обхванати от Решението на Съвета за ОСТ. За тази цел настоящият регламент може да допринася, по целесъобразност и въз основа на реципрочност и пропорционалност по отношение на равнището на финансиране съгласно Решението за ОСТ и/или Регламент за ETC, за дейности, изпълнявани от регион или държава партньор, или друг субект съгласно настоящия регламент, от държава, територия или друг субект съгласно Решението за ОСТ или от най-отдалечен регион на Съюза в рамките на съвместни оперативни програми или за мерки или програми за междурегионално сътрудничество, установени и изпълнявани съгласно Регламента за ETC.

заличава се

Изменение    307

Предложение за регламент

Член 33 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 33 a

 

Сътрудничество между държавите партньори и регионите партньори със съседните най-отдалечени региони на Съюза и с отвъдморските страни и територии

 

1.   Комисията може да включи специално разпределение на финансовите средства с цел да подпомогне държавите партньори да укрепят сътрудничеството си със съседните най-отдалечени региони на Съюза и с отвъдморските страни и територии, обхванати от Решението на Съвета за ОСТ. За тази цел настоящият регламент може да допринася, по целесъобразност и въз основа на реципрочност и пропорционалност по отношение на равнището на финансиране съгласно Решението за ОСТ и/или Регламент за ETC, за дейности, прилагани от регион или държава партньор, или друг субект съгласно настоящия регламент, от държава, територия или друг субект съгласно Решението за ОСТ или от най-отдалечен регион на Съюза в рамките на съвместни оперативни програми или за мерки или програми за междурегионално сътрудничество, установени и прилагани съгласно Регламента за ETC.

 

2.   Процентът на съфинансиране от Съюза не е по-висок от 90% от допустимите разходи по дадена програма или мярка. За техническа помощ процентът на съфинансиране е 100%.

Изменение    308

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 6, член 26, параграф 3, член 27, параграф 9 и член 31, параграф 9, се предоставя на Комисията за срока на действие на настоящия регламент.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 6, член 8, параграф 7а, член 8, параграф 8б, член 14, параграф 1, член 15а, член 17, параграф 4, член 21, параграф 3а, член 26, параграф 4, член 27, параграф 9, член 31, параграф 9 и член 33, параграф 1, се предоставя на Комисията за срока на действие на настоящия регламент. Комисията приема тези делегирани актове във възможно най-кратък срок. Обаче делегираните актове, посочени в член 8, параграф 7а, член 8, параграф 8б, член 17, параграф 4 и член 31, параграф 9, се приемат до ...[6 месеца след влизането в сила на настоящия регламент].

Изменение    309

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 6, член 26, параграф 3, член 27, параграф 9 и член 31, параграф 9, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 6, член 8, параграф 7а, член 8, параграф 8б, член 14, параграф 1, член 15а, член 17, параграф 4, член 21, параграф 3а, член 26, параграф4, член 27, параграф 9, член 31, параграф 9 и член 33, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    310

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 6, член 26, параграф 3, член 27, параграф 9 и член 31, параграф 9, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 6, член 8, параграф 7а, член 8, параграф 8б, член 14, параграф 1, член 15а, член 17, параграф 4, член 21, параграф 3а, член 26, параграф 4, член 27, параграф 9, член 31, параграф 9 и член 33, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    311

Предложение за регламент

Член 34 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 34 a

 

Процедура по спешност

 

1.   Когато императивни причини за спешност го изискват, в случай на природни или предизвикани от човека бедствия или заплахи за демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека или основните свободи, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове и се прилага процедурата, предвидена в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

 

2.   Делегирани актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде представено възражение в съответствие с параграф 3.   В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

 

3.   Европейският парламент или Съветът могат да повдигнат възражения срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 34, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

Изменение    312

Предложение за регламент

Член 34 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 34б

 

Демократична отчетност

 

1.   За да насърчава диалога между институциите на Съюза, по-специално Европейския парламент, Комисията и ЕСВД, и за да гарантира по-голяма прозрачност и отчетност, както и ускореното приемане на актове и мерки от Комисията, Европейският парламент може да кани Комисията и ЕСВД да се явяват пред него, за да обсъждат стратегическите насоки и указания за програмирането съгласно настоящия регламент. Този диалог засилва също така цялостната съгласуваност на всички инструменти за външно финансиране в съответствие с член 5. Този диалог може да се провежда преди приемането на делегираните актови и на проекта за годишен бюджет от Комисията. Този диалог може да се провежда и в специални случаи с оглед на значими политически събития по искане на Европейския парламент или на Европейската комисия или на ЕСВД.

 

2.   Комисията и ЕСВД представят на Европейския парламент всички относими документи по този въпрос най-малко един месец преди диалога. За диалога, свързан с годишния бюджет, Комисията и ЕСВД предоставят консолидирана информация за всички планове за действие и мерки, приети или планирани в съответствие с член 21, информация относно сътрудничеството по държави, региони и тематични области и използването на действия за бързо реагиране, резерва за нововъзникващи предизвикателства и приоритети и Гаранцията за външна дейност.

 

3.   Комисията и ЕСВД вземат предвид изключително внимателно позицията, изразена от Европейския парламент. В случай че Комисията или ЕСВД не вземат предвид позициите на Европейския парламент, те предоставят надлежна обосновка.

 

4.   Комисията и ЕСВД, по-специално чрез ръководната група съгласно член 38, отговарят за информирането на Европейския парламент относно актуалното положение на прилагането на настоящия регламент, а именно относно текущите мерки, действия и резултати.

Изменение    313

Предложение за регламент

Член 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 35

заличава се

Комитет

 

1.  Комисията се подпомага от Комитета по съседство, развитие и международно сътрудничество. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

3.  Когато становището на комитета трябва да бъде получено чрез писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, когато в рамките на определения срок за предаване на становището председателят на комитета вземе такова решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета поиска това.

 

4.  При позоваване на този параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

 

5.  Приетото решение остава в сила за срока на приетия или изменен документ, програма за действие или мярка.

 

6.  Представител на Европейската инвестиционна банка участва в работата на комитета по въпросите, отнасящи се до Европейската инвестиционна банка.

 

Изменение    314

Предложение за регламент

Член 36 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информация, комуникация и публичност

Прозрачност, комуникация и публично оповестяване на информация

Изменение    315

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза, по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза, по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността. Комисията отговаря за наблюдението на спазването на тези изисквания от страна на получателите.

Изменение    316

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на настоящия регламент и неговите действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати за настоящия регламент, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото тези приоритети са пряко свързани с целите, посочени в член 3.

2.  Комисията провежда информационни и комуникационни дейности по отношение на настоящия регламент и неговите действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати за настоящия регламент, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото тези приоритети са пряко свързани с целите, посочени в член 3.

Изменение    317

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията предприема мерки за засилване на стратегическата комуникация и публичната дипломация за разпространението на ценностите на Съюза и на добавената стойност на Съюза.

Изменение    318

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Комисията създава единен изцяло публичен централен електронен регистър на всички действия, финансирани по линия на настоящия регламент, включващ критериите, използвани за установяване на потребностите на партньорите в процеса на разпределение на ресурсите, и гарантира редовното му актуализиране, с изключение на действията, за които се счита, че създават проблеми с безопасността или местната политическа чувствителност съгласно член 37.

Изменение    319

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.  Регистърът включва също така информация относно всички операции по финансиране и инвестиране, включително на равнище отделно лице или проект, както и основните елементи на всички споразумения за гаранция по линия на ЕФУР+, включително информация за правния статут на допустимите контрагенти, очакваните ползи за развитието и процедурите за подаване и разглеждане на жалби, като се взема предвид защитата на поверителната информация и на търговската информация с чувствителен характер.

Изменение    320

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2г.  В съответствие със своята политика за прозрачност и с правилата на Съюза относно защитата на данните и достъпа до документи и информация, допустимите контрагенти по линия на ЕФУР+ по собствена инициатива и редовно оповестяват публично на своите уебсайтове информация за всички обхванати от Гаранцията за външна дейност операции по финансиране и инвестиране, отнасящи се по-специално до начина, по който тези операции допринасят за изпълнението на целите и изискванията на настоящия регламент. Тази информация се групира по проекти. Тази информация винаги е съобразена със защитата на поверителната информация и на търговската информация с чувствителен характер. Допустимите контрагенти също така оповестяват публично подкрепата от Съюза в цялата публикувана от тях информация относно операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от Гаранцията за външна дейност, в съответствие с настоящия регламент.

Изменение    321

Предложение за регламент

Член 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 38

заличава се

Клауза за Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)

 

Настоящият регламент се прилага в съответствие с Решение 2010/427/ЕС.

 

Изменение    322

Предложение за регламент

Член 38 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 38a

 

Управление

 

Хоризонтална ръководна група, съставена от всички съответни служби на Комисията и на ЕСВД и председателствана от ЗП/ВП или от представител на тази служба, отговаря за ръководството, координацията и управлението на този инструмент по време на целия управленски цикъл, за да се гарантира последователност, ефикасност, прозрачност и отчетност на цялото външно финансиране от Съюза. ЗП/ВП осигурява цялостната политическа координация на външната дейност на Съюза. За всички действия, включително действията за бързо реагиране и извънредните мерки за помощ, както и през целия цикъл на програмиране, планиране и прилагане на инструмента, върховният представител и ЕСВД работят съвместно със съответните членове и служби на Комисията, определени въз основа на естеството и целите на планираните действия, като се надгражда върху техния опит. Всички предложения за решения биват изготвяни при следване на процедурите на Комисията и биват представяни на Комисията за приемане.

 

Европейският парламент следва участва изцяло в етапите на изготвяне, програмиране, наблюдение и оценяване на инструментите, за да се гарантира политически и демократичен контрол и отчетност на финансирането на Съюза в сферата на външните действия.

Изменение    323

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилага се от 1 януари 2021 г.

Прилага се от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

Изменение    324

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Подкрепата от Съюза в тази област може също да се използва с цел предоставянето на възможност на Руската федерация да участва в програми за трансгранично сътрудничество и в други съответни многонационални програми.

Подкрепата от Съюза в тази област може също да се използва с цел предоставянето на възможност на Руската федерация да участва в програми за трансгранично сътрудничество и в други съответни многонационални програми, включително за сътрудничество в областта на образованието, по-специално що се отнася до обмена на студенти.

Изменение    325

Предложение за регламент

Приложение II - част А - точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Укрепване на демокрацията и демократичните процеси, управлението и надзора, включително прозрачни и надеждни изборни процеси;

a)  Укрепване на демокрацията и приобщаващите демократични процеси, управлението и надзора, включително независима съдебна система, върховенство на закона и прозрачни, мирни и надеждни изборни процеси;

Изменение    326

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Укрепване на защитата на правата на човека и основните свободи;

б)  Укрепване на насърчаването и защитата на правата на човека, както е провъзгласено във Всеобщата декларация за правата на човека, и прилагане на практика на свързани с тази сфера международни инструменти за подкрепа и защита на радетелите за правата на човека, оказване на принос за изпълнението на световни и регионални пактове и рамки, увеличаване на капацитета на гражданското общество за тяхното изпълнение и мониторинг и поставяне на основите за създаване на правна рамка за зашита на разселени поради изменението на климата лица;

Изменение    327

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Насърчаване на борбата срещу дискриминацията във всичките ѝ форми, и принципа на равенство, по-специално равенството между половете и правата на лицата, които принадлежат към малцинства;

в)  Насърчаване на борбата срещу дискриминацията във всичките ѝ форми, и принципа на равенство, по-специално равенството между половете, правата и овластяването на жените и момичетата, както и правата на децата, младите хора, лицата с увреждания, лицата, които принадлежат към малцинства, ЛГБТИ лицата и коренното население;

Изменение    328

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Подкрепа за процъфтяващо гражданско общество и неговата роля в процесите на реформи и демократичните промени и насърчаване на среда, благоприятна за участието на гражданското общество и гражданите във вземането на политически решения;

г)  Подкрепа за процъфтяващо гражданско общество и засилване на неговата роля в политическия преход, процесите на реформи и демократичните промени и насърчаване на среда, благоприятна за участието на гражданското общество и на гражданите в политическия живот и в упражняването на контрол върху вземането на решения;

Изменение    329

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  Изграждане на устойчивостта на държавите, обществата, общностите и лицата на политически, икономически, екологичен, хранителен, демографски и обществен натиск и сътресения;

е)  Изграждане на устойчивостта на държавите, обществата, общностите и лицата, за да се подготвят да устояват, да се адаптират и да се възстановяват бързо след екологични и икономически сътресения, природни и предизвикани от човека бедствия, както и след конфликти и кризи, свързани със здравето и продоволствената сигурност;

Изменение    330

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  Укрепване на развитието на демократични обществени институции на международно, национално и поднационално равнище, включително независима, ефективна и отговорна съдебна система, насърчаване на принципите на правовата държава и достъп до правосъдие за всички;

ж)  Укрепване на развитието на демократични обществени институции на международно, национално и поднационално равнище, включително независима, ефективна и отговорна съдебна система, насърчаване на принципите на правовата държава, на международното правосъдие, на отчетността и на достъпа до правосъдие за всички;

Изменение    331

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  Подкрепа за процесите на реформа в публичната администрация, включително чрез използване на подходи за електронно управление, насочени към гражданите, укрепване на правните рамки и институционалната структура, националните статистически системи, капацитета, доброто управление на публичните финанси и приноса за борбата с корупцията;

з)  Подкрепа за процесите на реформа в публичната администрация, включително чрез използване на подходи за електронно управление, насочени към гражданите, укрепване на правните рамки и институционалната структура, националните статистически системи, капацитета, доброто управление на публичните финанси и приноса за борбата с корупцията, избягването на данъчно облагане, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране;

Изменение    332

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  Повишаване на прозрачността и отчетността на публичните институции, подобряване на управлението на публичните финанси и обществените поръчки, развитие на електронно управление и подобряване на предоставянето на услуги;

й)  Повишаване на прозрачността и отчетността на публичните институции, подобряване на обществените поръчки, включително насърчаване на разработването на критерии за устойчивост (екологични, социални и икономически) и на цели, управление на публичните финанси, развитие на електронното управление и подобряване на предоставянето на услуги;

Изменение    333

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 1 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ка)  Насърчаване на парламентарната демокрация.

Изменение    334

Предложение за регламент

Приложение II - част А - точка 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Изкореняването на бедността във всички нейни измерения, борбата с дискриминацията и неравенствата и стремежът никой да не бъде изоставен;

a)  Изкореняването на бедността във всички нейни измерения, борбата с дискриминацията и неравенствата, стремежът никой да не бъде изоставен; и първо да се достига до най-далечните точки, като се дава приоритет на инвестициите в обществените услуги в областта на здравеопазването, храненето, образованието и социалната закрила;

Изменение    335

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Повишаване на усилията за приемането на политики и подходящи инвестиции за насърчаване на правата на младите хора, за улесняване на тяхното участие в социалния, гражданския и икономическия живот и за гарантиране на цялостния им принос към приобщаващия растеж и устойчивото развитие;

б)  Повишаване на усилията за приемането на политики и подходящи инвестиции за насърчаване, защита и реализиране на правата на жените, на младите хора, на децата и на лицата с увреждания, за улесняване на тяхното активно и пълноценно участие в социалния, гражданския и икономическия живот и за гарантиране на цялостния им принос към приобщаващия растеж и устойчивото развитие;

Изменение    336

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Насърчаване на защитата и упражняването на правата на жените и момичетата, включително икономическите, трудовите и социалните права, и сексуалното и репродуктивното здраве и права, както и предотвратяване на сексуалното и основаното на пола насилие във всичките му форми;

в)  Насърчаване на защитата и упражняването на правата и овластяването на жените и момичетата, включително икономическите, трудовите и социалните права, правата на земевладение и сексуалното и репродуктивното здраве и права, както и предотвратяване и защита от сексуалното и основаното на пола насилие във всичките му форми; това включва насърчаване на достъпа за всички до подробна информация, свързана със сексуалното и репродуктивното здраве, и широкообхватно сексуално образование; насърчаване на сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите за нови и усъвършенствани инструменти за сексуално и репродуктивно здравеопазване, включително семейно планиране, особено в условия на ниски ресурси;

Изменение    337

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Обръщане на специално внимание на хората в неравностойно положение, уязвимите и маргинализираните групи, наред с другото, децата, възрастните хора, хората с увреждания, лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ) и коренното население. Това включва насърчаване на прехода от институционални към предоставяни от общността грижи за децата;

г)  Обръщане на специално внимание на хората в неравностойно положение, уязвимите и маргинализираните групи, inter alia децата, възрастните хора, хората с увреждания, лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ) и коренното население. Това включва насърчаване на прехода от институционални към предоставяни от общността грижи за децата със и без увреждания;

Изменение    338

Предложение за регламент

Приложение II – част А – точка 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  Насърчаване на интегриран подход към подкрепата на общностите, особено най-бедните, за подобряване на достъпа до основни нужди и услуги;

д)  Насърчаване на интегриран подход към подкрепата на общностите, особено най-бедните и тези, до които достъпът е най-труден, чрез подобряване на всеобщия достъп до основни нужди и услуги, по-специално здравеопазване, включително услуги, информация и материали за сексуално и репродуктивно здраве, образование, хранене и социална закрила;

Изменение    339

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  Подкрепа за осигуряването на безопасна, изпълнена с грижа среда за децата като важен елемент от отглеждането на здраво младо поколение, способно да достигне пълния си потенциал;

е)  Осигуряване на децата, особено на най-маргинализираните, на най-добър старт в живота чрез инвестиране в ранно детско развитие и гарантиране, че децата, живеещи в бедност или неравенство, имат достъп до основни услуги като здравеопазване, хранене, образование и социална защита; Подкрепа за осигуряването на безопасна, изпълнена с грижа среда за децата като важен елемент от отглеждането на здраво младо поколение, способно да достигне пълния си потенциал, като се обръща специално внимание на потребностите на момичетата;

Изменение    340

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  Подкрепа за всеобщия достъп до достатъчни, финансово достъпни, безопасни и питателни храни, по-специално за хората в най-уязвимо положение, както и укрепване на сигурността в областта на продоволствието и изхранването, особено в държави, изправени пред продължителни или повтарящи се кризи;

ж)  Подкрепа за всеобщия достъп до достатъчни, финансово достъпни, безопасни и питателни храни, по-специално за хората в най-уязвимо положение, inter alia деца на възраст под пет години, юноши, както момичета, така и момчета, и жени, особено по време на бременност и период на кърмене, както и укрепване на сигурността в областта на продоволствието и изхранването, особено в държави, изправени пред продължителни или повтарящи се кризи; засилване на многосекторните, отчитащи аспекта на изхранването подходи към селското стопанство

Изменение    341

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  Подкрепа за всеобщ достъп до безопасна и достатъчно питейна вода, канализация и хигиена, както и устойчиво и интегрирано управление на водите;

з)  Подкрепа за всеобщ достъп до безопасна и достатъчно питейна вода, канализация и хигиена, както и устойчиво и интегрирано управление на водите като ключови фактори за здравето, образованието, храненето, устойчивостта на изменението на климата и равенството между половете;

Изменение    342

Предложение за регламент

Приложение II – част A – точка 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  Постигане на всеобщо здравно осигуряване с равноправен достъп до качествено и евтино здравно обслужване, включително и чрез подкрепа за изграждането на силни, качествени и устойчиви здравни системи и подобряване на капацитета за ранно предупреждение, намаляване на риска, управление и възстановяване;

и)  Постигане на всеобщо здравно осигуряване с равноправен достъп до качествено и финансово достъпно здравно обслужване, включително услуги за сексуално и репродуктивно здраве, и чрез подкрепа за изграждането на приобщаващи, силни, качествени и устойчиви здравни системи, които са достъпни за всички, и подобряване на капацитета за ранно предупреждение, намаляване на риска, управление и възстановяване; допълване на действията чрез рамковата програма на Съюза за научни изследвания и иновации с цел борба с глобалните заплахи за здравето, разработване на безопасни, ефикасни и финансово достъпни ваксини и лечение на болестите, свързани с бедността, и на неизследваните заболявания, както и с цел подобряване на ответните реакции на предизвикателствата пред здрав