Procedure : 2018/0243(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0173/2019

Indgivne tekster :

A8-0173/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 19
CRE 26/03/2019 - 19

Afstemninger :

PV 27/03/2019 - 10.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0298

BETÆNKNING     ***I
PDF 1164kWORD 529k
11.3.2019
PE 627.790v02-00 A8-0000/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde

(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Udenrigsudvalget

Udviklingsudvalget

Ordførere: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens

(Fælles udvalgsprocedure – forretningsordenens artikel 55)

Ordfører for udtalelse (*):

Eider Gardiazabal Rubial, Budgetudvalget

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM INTERNATIONAL HANDEl
 UDTALELSE fra BUDGETUDVALGET
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde

(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0460),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 209, 212, og artikel 322, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet forslaget (C8-0275/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. december 2018(1),

–  der henviser til udtalelse af 6. december 2018 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkningen fra Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget samt udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om International Handel, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Kultur- og Uddannelsesudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0173/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Det generelle mål med programmet "instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde", i det følgende benævnt "instrumentet", er at fastholde og fremme Unionens værdier og interesser på verdensplan ved at forfølge målene og principperne i Unionens optræden udadtil, som fastlagt i artikel 3, stk. 5, og artikel 8 og 21 i traktaten om den Europæiske Union (TEU).

(1)  Det generelle mål med programmet "instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde", i det følgende benævnt "instrumentet", er at skabe den finansielle ramme til at støtte fastholdelse og fremme af Unionens værdier, principper og grundlæggende interesser på verdensplan i overensstemmelse med målene og principperne i Unionens optræden udadtil, som fastlagt i artikel 3, stk. 5, og artikel 8 og 21 i traktaten om den Europæiske Union

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2 a)  I overensstemmelse med artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union skal anvendelsen af denne forordning styres af principperne for Den Europæiske Unions optræden udadtil, nemlig demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for principperne i De Forenede Nationers pagt og folkeretten. Denne forordning skal bidrage til realiseringen af målene for Unionens optræden udadtil, herunder Unionens politikker i tilknytning til menneskerettigheder og de mål, der er skitseret i EU's strategiske ramme, og handlingsplanen for menneskerettigheder og demokrati. Unionens foranstaltninger bør fremme efterlevelsen af verdenserklæringen om menneskerettigheder.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3 a)  I overensstemmelse med artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Unionen og dens medlemsstater fremme samarbejdet med tredjelande og med de kompetente internationale organisationer, der beskæftiger sig med kulturelle forhold. Denne forordning bør bidrage til de mål, der er fastlagt i denne artikel.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Det primære mål med Unionens politik for udviklingssamarbejde er at mindske og på lang sigt udrydde fattigdom, jf. artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Unionens udviklingspolitik bidrager også til målene med Unionens optræden udadtil, især til at fremme en bæredygtig udvikling i økonomisk, social og miljømæssig henseende i udviklingslandene med det hovedformål at udrydde fattigdommen, jf. artikel 21, stk. 2, litra d), i traktaten om Den Europæiske Union.

(4)  Det primære mål med Unionens politik for udviklingssamarbejde er at mindske og på lang sigt udrydde fattigdom, jf. artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"). Unionens udviklingspolitik bidrager også til målene med Unionens optræden udadtil, især til at fremme en bæredygtig udvikling i økonomisk, social og miljømæssig henseende i udviklingslandene med det hovedformål at udrydde fattigdommen, jf. artikel 21, stk. 2, litra d), TEU, og at bevare varig fred, forebygge konflikter og styrke den internationale sikkerhed, jf. artikel 21, stk. 2, litra c), TEU.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Unionen skal sikre sammenhæng i politikken for udvikling i henhold til artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Unionen bør tage hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i de politikker, der formodes at få betydning for udviklingslandene, hvilket er et centralt element i strategien for at nå de mål for bæredygtig udvikling, der er fastsat i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling ("2030-dagsordenen"), som blev vedtaget af FN i september 201545. Det er nødvendigt at tage hensyn til, hvilken virkning alle politikker har på bæredygtig udvikling på alle niveauer — nationalt, inden for EU, i andre lande og på globalt plan — hvis det skal sikres, at der sammenhæng i politikkerne for bæredygtig udvikling som forankret i 2030-dagsordenen.

(5)  Unionen skal sikre sammenhæng i politikken for udvikling i henhold til artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Unionen bør tage hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i de politikker, der formodes at få betydning for udviklingslandene, hvilket er et centralt element i strategien for at nå de mål for bæredygtig udvikling, der er fastsat i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling ("2030-dagsordenen"), som blev vedtaget af FN i september 201545. Det er nødvendigt at tage hensyn til, hvilken virkning alle politikker har på bæredygtig udvikling på alle niveauer — nationalt, inden for EU, i andre lande og på globalt plan — hvis det skal sikres, at der er sammenhæng i politikkerne for bæredygtig udvikling som forankret i 2030-dagsordenen. Unionens og medlemsstaternes udviklingssamarbejdspolitikker bør supplere og styrke hinanden.

__________________

__________________

45"Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Ændring af vores samfund: 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling), vedtaget på FN's møde om bæredygtig udvikling den 25. september 2015 (A/RES/70/1).

45"Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Ændring af vores samfund: 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling), vedtaget på FN's møde om bæredygtig udvikling den 25. september 2015 (A/RES/70/1).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Den generelle baggrund for at gøre en indsats er stræben efter en regelbaseret verdensorden med multilateralisme som det centrale princip og med FN i centrum. 2030-dagsordenen, Parisaftalen om klimaændringer57 og Addis Abeba handlingsplanen58 er det internationale samfunds svar på globale udfordringer i forbindelse med bæredygtig udvikling. 2030-dagsordenen er med målene for bæredygtig udvikling i centrum en politisk ramme for forandring med henblik på at udrydde fattigdom og opnå bæredygtig udvikling på globalt plan. Dens anvendelsesområde er universelt og sikrer en omfattende fælles ramme for handling, som gælder Unionen, dens medlemsstater og dens partnere. Den skaber ligevægt mellem de økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner af bæredygtig udvikling, idet de vigtige indbyrdes forbindelser mellem forskellige mål anerkendes. Hensigten med 2030-dagsordenen er, at ingen skal lades i stikken. Gennemførelsen af 2030-dagsordenen koordineres nøje med Unionens øvrige relevante internationale forpligtelser. Når der træffes foranstaltninger i medfør af denne forordning, bør der især ses de indbyrdes forbindelser mellem bæredygtige udviklingsmål og integrerede foranstaltninger, der kan skabe sidegevinster og opfylde flere mål på en sammenhængende måde.

(7)  Den generelle baggrund for at gøre en indsats er stræben efter en regel- og værdibaseret verdensorden med multilateralisme som det centrale princip og med FN i centrum. 2030-dagsordenen, Parisaftalen om klimaændringer57("Parisaftalen") og Addis Abeba-handlingsplanen58 er det internationale samfunds svar på globale udfordringer og tendenser i forbindelse med bæredygtig udvikling. 2030-dagsordenen er med målene for bæredygtig udvikling i centrum en politisk ramme for forandring med henblik på at udrydde fattigdom, opnå bæredygtig udvikling på globalt plan og fremme fredelige, retfærdige og inkluderende samfund for alle, samtidig med at man bekæmper klimaændringerne og arbejder på at bevare havene og skovene. Dens anvendelsesområde er universelt og sikrer en omfattende fælles ramme for handling, som gælder Unionen, dens medlemsstater og dens partnere. Den skaber ligevægt mellem de økonomiske, sociale, kulturelle, uddannelsesmæssige og miljømæssige dimensioner af bæredygtig udvikling, idet de vigtige indbyrdes forbindelser mellem forskellige mål anerkendes. Hensigten med 2030-dagsordenen er, at ingen skal lades i stikken, og den søger at nå ud til de dårligst stillede først. Gennemførelsen af 2030-dagsordenen koordineres nøje med Unionens øvrige relevante internationale forpligtelser. De foranstaltninger, der gennemføres i medfør af denne forordning, bør være styret af de principper og mål, der er fastsat i 2030-dagsordenen, Parisaftalen og Addis Abeba-handlingsplanen, og bør bidrage til at nå målene for bæredygtig udvikling, idet der lægges særlig vægt på indbyrdes forbindelser mellem dem og på integrerede foranstaltninger, der kan skabe sidegevinster og opfylde flere mål på en sammenhængende måde uden at underminere andre mål.

__________________

__________________

57Undertegnet i New York den 22. april 2016.

57Undertegnet i New York den 22. april 2016.

58Addis Ababa-handlingsplanen fra den tredje internationale konference om udviklingsfinansiering, der blev vedtaget den 16. juni 2015 og godkendt af FN's Generalforsamling den 27. juli 2015 (A/RES/69/313).

58 Addis Abeba-handlingsplanen fra den tredje internationale konference om udviklingsfinansiering, der blev vedtaget den 16. juni 2015 og godkendt af FN's Generalforsamling den 27. juli 2015 (A/RES/69/313).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Gennemførelsen af forordningen bør bygge på de fem prioriteter, der er fastlagt i den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik (den "globale strategi")59, som blev forelagt den 19. juni 2016, og som repræsenterer Unionens vision og rammer for et fælles og ansvarlig eksternt engagement i partnerskab med andre for at fremme sine værdier og interesser. Unionen bør uddybe partnerskaberne og fremme politisk dialog og fælles svar på globale udfordringer. Unionens indsats bør i alle aspekter understøtte dens interesser og værdier, bl.a. med henblik på at bevare freden, forebygge konflikter, styrke den internationale sikkerhed, bekæmpe de grundlæggende årsager til irregulær migration, bistå befolkninger, lande og regioner, der står over for naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, fremme handelspolitikken, det økonomiske diplomati og samarbejde, fremme digitale løsninger og teknologier og fremme den internationale dimension af Unionens politikker. Unionen bør, når den fremmer sine interesser, efterleve og fremme høje sociale og miljømæssige standarder, retsstatsprincippet og respekten for folkeretten og menneskerettighederne.

(8)  Anvendelsen af forordningen bør baseres på de fem prioriteter, der er fastlagt i den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik (den "globale strategi")59, som blev forelagt den 19. juni 2016, og som repræsenterer Unionens vision og rammer for et fælles og ansvarligt eksternt engagement i partnerskab med andre for at fremme sine værdier og interesser. Unionen bør uddybe partnerskaberne og fremme politisk dialog og fælles svar på globale udfordringer. Unionens indsats bør i alle aspekter understøtte dens grundlæggende interesser, principper og værdier, bl.a. med henblik på at fremme demokrati og menneskerettigheder, bidrage til at udrydde fattigdom, bevare freden, forebygge konflikter, mægle og genopbygge efter konflikter, herunder hensyntagen til kvinder i alle faser, sikre nuklear sikkerhed, styrke den internationale sikkerhed, håndtere de grundlæggende årsager til irregulær migration og tvangsfordrivelse bistå befolkninger, lande og regioner, der står over for naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer og skabe betingelserne for fastsættelse af en international lovramme for beskyttelse af mennesker, der er blevet fordrevet på grund af klimaændringer, fremme inkluderende uddannelse af høj kvalitet, fremme en retfærdig, bæredygtig og regel- og værdibaseret handelspolitik som et redskab til udvikling og forbedring af retsstatsprincippet og menneskerettighederne, det økonomiske og kulturelle diplomati og det økonomiske samarbejde, fremme innovation, fremme digitale løsninger og teknologier, beskytte kulturarven, navnlig i konfliktområder, imødegå globale trusler mod folkesundheden og fremme den internationale dimension af Unionens politikker. Unionen bør, når den fremmer sine grundlæggende interesser, principper og værdier efterleve og fremme principperne om høje sociale, arbejdsmarkedsmæssige og miljømæssige standarder, herunder i tilknytning til klimaændringer, retsstatsprincippet og respekten for folkeretten, herunder respekt for humanitær og international menneskerettighedslovgivning.

__________________

__________________

59"Fælles vision, fælles handling: et stærkere Europa. En global strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik, juni 2016.

59"Fælles vision, fælles handling: et stærkere Europa. En global strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik, juni 2016.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Den nye europæiske konsensus om udvikling ("konsensus")60, der blev undertegnet den 7. juni 2017, udstikker rammen for Unionens og dens medlemsstaters fælles tilgang til udviklingssamarbejde med henblik på at gennemføre 2030-dagsordenen og Addis Abeba-handlingsplanen. Udryddelse af fattigdom, bekæmpelse af forskelsbehandling og ulighed, sikring af, at ingen lades i stikken, og øget modstandskraft er kernen i politikken for udviklingssamarbejde.

(9)  Anvendelsen af denne forordning bør også være baseret på den europæiske konsensus om udvikling ("konsensus")60, der blev undertegnet den 7. juni 2017, og som udstikker rammen for Unionens og dens medlemsstaters fælles tilgang til udviklingssamarbejde med henblik på at gennemføre 2030-dagsordenen og Addis Abeba-handlingsplanen. Udryddelse af fattigdom, bekæmpelse af forskelsbehandling og ulighed, sikring af, at ingen lades i stikken, beskyttelse af miljøet, bekæmpelse af klimaændringerne og styrkelse af modstandsdygtighed bør understøtte anvendelsen af denne forordning.

__________________

__________________

60Den nye europæiske konsensus om udvikling "Vores verden, vores værdighed, vores fremtid", fælles erklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen af 8. juni 2017.

60 Den nye europæiske konsensus om udvikling "Vores verden, vores værdighed, vores fremtid", fælles erklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen af 8. juni 2017.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9 a)  Ud over FN's 2030-dagsorden, Parisaftalen om klimaændringer, Addis Abeba-handlingsplanen, EU's globale strategi og den europæiske konsensus om udvikling og den europæiske naboskabspolitik, som udgør den primære politiske ramme, bør følgende dokumenter og deres fremtidige revisioner også være vejledende for anvendelsen af denne forordning:

 

  EU's strategiske ramme og handlingsplanen for menneskerettigheder og demokrati

 

  EU's retningslinjer om menneskerettigheder

 

  EU's samlede tilgang til eksterne konflikter og kriser og EU's samlede tilgang til eksterne konflikter og kriser fra 2013

 

  den samlede strategi for EU's gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 og 1820 om kvinder, fred og sikkerhed

 

  EU's program til forebyggelse af voldelige konflikter

 

  Rådets konklusioner af 20. juni 2011 om konfliktforebyggelse

 

  konceptet for styrkelse af EU's mæglings- og dialogkapaciteter

 

  den EU-dækkende strategiske ramme til støtte for en reform af sikkerhedssektoren (SSR)

 

  EU-strategien til bekæmpelse af ulovlige skydevåben, håndvåben og lette våben (SALW) samt ammunition hertil

 

  EU's koncept for støtte til afvæbning, demobilisering og reintegration (DDR)

 

  Rådets konklusioner af 19. november 2007 om EU's respons på struktursvaghed og konklusionerne af samme dato om sikkerhed og udvikling, der blev vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, som var forsamlet i Rådet

 

  Det Europæiske Råds erklæring om bekæmpelse af terrorisme af 25. marts 2004, Den Europæiske Unions terrorbekæmpelsesstrategi af 30. november 2005 og Rådets konklusioner af 23. maj 2011 om bedre sammenkædning af de interne og eksterne aspekter af terrorbekæmpelse

 

  OECD's vejledende principper for multinationale virksomheder

 

  FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne

 

  FN's nye dagsorden for byerne

 

  De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap

 

  flygtningekonventionen

 

  konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder

 

  resultaterne af Beijinghandlingsprogrammet og handlingsprogrammet fra den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD)

 

  UNCTAD's køreplan hen imod bæredygtige ordninger for omlægning af statsgæld (april 2015)

 

  de vejledende principper for statsgæld og menneskerettigheder udarbejdet af FN's Højkommissariat for menneskerettigheder

 

  den globale aftale om flygtninge

 

  den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration, vedtaget i Marrakesh den 10. december 2018

 

  og FN's konvention om barnets rettigheder.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Det bør anerkendes, at der er behov for at gå væk fra krisestyring og -begrænsning og i retning af en mere struktureret, langsigtet strategi, som mere effektivt afhjælper sårbare situationer, naturkatastrofer, menneskabte katastrofer og langvarige kriser, i overensstemmelse med den globale strategi og Sendairammen for katastrofeforebyggelse 2015-2030, som blev vedtaget den 18. marts 201561. Der er behov for større fokus på og fælles tilgange til risikoreduktion, -forebyggelse, -minimering og -beredskab og for yderligere bestræbelser på at øge den hurtige reaktion og en mere vedvarende genopretning. Denne forordning bør derfor bidrage til at øge modstandskraften og til at knytte forbindelser mellem humanitær bistand og udviklingsforanstaltninger ved hjælp af foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion.

(11)  Det bør anerkendes, at der er behov for at gå væk fra krisestyring og -begrænsning og i retning af en mere struktureret, langsigtet strategi, som mere effektivt afhjælper sårbare situationer, naturkatastrofer, menneskabte katastrofer og langvarige kriser, i overensstemmelse med den globale strategi og Sendairammen for katastrofeforebyggelse 2015-2030, som blev vedtaget den 18. marts 201561. Der er behov for større fokus på og fælles tilgange til risikoreduktion, -forebyggelse, -minimering og -beredskab og for yderligere bestræbelser på at øge den hurtige reaktion og en mere vedvarende genopretning. Denne forordning bør derfor bidrage til at øge modstandsdygtigheden og til at knytte forbindelser mellem humanitær bistand og udviklingsforanstaltninger, navnlig ved hjælp af foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion og relevante geografiske og tematiske programmer, samtidig med at der sikres en passende forudsigelighed, gennemsigtighed og ansvarlighed samt sammenhæng, konsekvens og komplementaritet med humanitær bistand og fuld overensstemmelse med den internationale humanitære folkeret, uden at leveringen af humanitær bistand i henhold til principperne om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed i og efter nødsituationer hindres.

__________________

__________________

61"Sendairammen for katastrofeforebyggelse", vedtaget den 18. marts 2015 og godkendt på FN's Generalforsamling den 3. juni 2015 (A/RES/69/283).

61"Sendairammen for katastrofeforebyggelse", vedtaget den 18. marts 2015 og godkendt på FN's Generalforsamling den 3. juni 2015 (A/RES/69/283).

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  I overensstemmelse med Unionens internationale forpligtelser vedrørende udviklingseffektivitet, der blev vedtaget i Bussen i 2011, fornyet på forummet i Nairobi på højt niveau i 2016 og gentaget i konsensussen, bør principperne om udviklingseffektivitet, dvs. udviklingslandenes ejerskab af udviklingsprioriteterne, fokus på resultater, inklusive udviklingspartnerskaber og gennemsigtighed og ansvarlighed, gælde for Unionens udviklingssamarbejde.

(12)  I overensstemmelse med Unionens internationale forpligtelser vedrørende udviklingseffektivitet, der blev vedtaget i Busan i 2011 og fornyet på højniveauforummet i Nairobi i 2016 og gentaget i konsensussen, bør Unionen i forbindelse med sin officielle udviklingsbistand og på tværs af alle bistandsformer anvende principperne om udviklingseffektivitet, dvs. udviklingslandenes ejerskab af udviklingsprioriteterne, fokus på resultater, inkluderende udviklingspartnerskaber og gensidig gennemsigtighed og ansvarlighed, udover principperne for tilpasning og harmonisering.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Forordningen bør i overensstemmelse med udviklingsmålene bidrage til styrket overvågning og rapportering med fokus på output, resultater og virkninger i de partnerlande, der modtager Unionens eksterne finansielle bistand. Som fastlagt i konsensussen forventes foranstaltninger i henhold til denne forordning navnlig at bidrage til, at 20 % af den officielle udviklingsbistand, som finansieres via denne forordning, går til social inklusion og menneskelig udvikling, herunder ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders stilling.

(13)  Forordningen bør i overensstemmelse med udviklingsmålene bidrage til styrket overvågning og rapportering med fokus på output, resultater og virkninger i de partnerlande, der modtager Unionens eksterne finansielle bistand. Som fastlagt i konsensussen bør foranstaltninger i henhold til denne forordning navnlig bidrage til, at mindst 20 % af den officielle udviklingsbistand, som finansieres via denne forordning, går til social inklusion og menneskelig udvikling med fokus på grundlæggende sociale tjenesteydelser, såsom sundhed og uddannelse, ernæring, vand, sanitet og hygiejne og social beskyttelse, navnlig for de mest marginaliserede, under hensyntagen til ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders stilling og børns rettigheder som horisontale spørgsmål.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Resultaterne af Unionens foranstaltninger udadtil bør så vidt muligt, og når det er relevant, overvåges og vurderes ud fra forud fastsatte, gennemsigtige, landespecifikke og målbare indikatorer, der er tilpasset instrumentets specificiteter og mål, og gerne baseret på partnerlandets resultatramme.

(14)  For at forbedre reel ansvarlighed og gennemsigtighed i Unionens budget bør Kommissionen etablere klare overvågnings- og evalueringsmekanismer for at sikre en effektiv vurdering af de fremskridt, der gøres med hensyn til at nå denne forordnings mål. Resultaterne af Unionens foranstaltninger udadtil bør overvåges og vurderes ud fra forud fastsatte, gennemsigtige, landespecifikke og målbare indikatorer, der er tilpasset instrumentets specificiteter og mål, og baseret på partnerlandets resultatramme. Kommissionen bør regelmæssigt overvåge sine foranstaltninger og gennemgå de fremskridt, der gøres, og gøre resultaterne offentligt tilgængelige, navnlig i form af en årlig rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Forordningen bør bidrage til det samlede EU-mål om at yde 0,7 % af BNP som officiel udviklingsbistand under 2030-dagsordenen. I den forbindelse bør mindst 92 % af de midler, der ydes i henhold til forordningen, bidrage til foranstaltninger, der er udformet på en sådan måde, at de opfylder kriteriet for officiel udviklingsbistand som fastsat af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings Komité for Udviklingsbistand.

(15)  Forordningen bør bidrage til det samlede EU-mål om at yde 0,7 % af BNP som officiel udviklingsbistand inden for den tidsramme, der er fastsat i 2030-dagsordenen. Denne forpligtelse bør baseres på en klar køreplan for Unionen og dens medlemsstater med henblik på at fastsætte frister og modaliteter for, hvordan den kan opfyldes. I den forbindelse bør mindst 95 % af de midler, der ydes i henhold til forordningen, bidrage til foranstaltninger, der er udformet på en sådan måde, at de opfylder kriteriet for officiel udviklingsbistand som fastsat af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings Komité for Udviklingsbistand.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at sikre, at ressourcerne ydes der, hvor behovet er størst, især til de mindst udviklede lande og de lande, der befinder sig en i skrøbelig situation eller en konflikt, bør forordningen bidrage til det kollektive mål om at nå op på 0,20 % af Unionens bruttonationalindkomst til de mindst udviklede lande i den periode, der er omfattet af 2030-dagsordenen.

(16)  For at sikre, at ressourcerne ydes der, hvor behovet er størst, især til de mindst udviklede lande og de lande, der befinder sig en i skrøbelig situation eller en konflikt, bør forordningen bidrage til det kollektive mål om at nå op på 0,20 % af Unionens bruttonationalindkomst til de mindst udviklede lande inden for den tidsramme, der er fastsat i 2030-dagsordenen. Denne forpligtelse bør baseres på en klar køreplan for EU og medlemsstaterne med henblik på at fastsætte frister og modaliteter for, hvordan den kan opfyldes.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16 a)  I overensstemmelse med de eksisterende forpligtelser i EU's kønshandlingsplan II bør mindst 85 % af de programmer, der finansieres med officiel udviklingsbistand, geografiske og tematiske, have ligestilling som et hovedmål eller et vigtigt mål, som fastlagt af OECD's Komité for Udviklingsbistand. En obligatorisk gennemgang af udgifterne skal sikre, at en betydelig del af disse programmer har ligestilling mellem kønnene, kvinders og pigers rettigheder og styrkelse af deres stilling som et af de vigtigste mål.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16 b)  Denne forordning bør lægge særlig vægt på børn og unge som bidragydere til virkeliggørelsen af 2030-dagsordenen. Unionen vil i sin optræden udadtil i henhold til denne forordning lægge særlig vægt på deres behov og styrkelse af deres stilling samt bidrage til at deres potentiale som vigtige forandringsagenter udnyttes ved at investere i menneskelig udvikling og social inklusion.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 16 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16 c)  Indbyggerne i landene i Afrika syd for Sahara er hovedsageligt teenagere og unge. Hvert land bør træffe beslutning om sin egen demografiske politik. Den demografiske dynamik bør imidlertid tackles på en global måde for at sikre, at nuværende og kommende generationer vil være i stand til at udnytte deres fulde potentiale på en bæredygtig måde.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Forordningen bør afspejle behovet for at fokusere på strategiske prioriteter, både geografisk – det europæiske naboskab og Afrika og lande, der befinder sig i en skrøbelig situation og har størst behov, men også tematisk – sikkerhed, migration, klimaændringer og menneskerettigheder.

(17)  Forordningen bør afspejle behovet for at fokusere på strategiske prioriteter, både geografisk – det europæiske naboskabsområde og Afrika og lande, der befinder sig i en skrøbelig situation og har størst behov, navnlig de mindst udviklede lande, men også tematisk – bæredygtig udvikling, udryddelse af fattigdom, demokrati og menneskerettigheder, retsstatsprincippet og god regeringsførelse, sikker, velordnet og regulær migration, bekæmpelse af ulighed, ligestilling mellem kønnene, håndtering af miljøforringelser og klimaændringer og globale trusler mod folkesundheden.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17 a)  Denne forordning bør bidrage til statslig og samfundsmæssig modstandsdygtighed inden for global folkesundhed ved at håndtere globale trusler mod folkesundheden, styrke sundhedssystemerne, opnå universel sundhed, forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme og bidrage til at sikre prisoverkommelige lægemidler og vacciner til alle.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Forordningen bør støtte gennemførelsen af den europæiske naboskabspolitik, ændret i 2015, og gennemførelsen af regionale samarbejdsrammer, såsom grænseoverskridende samarbejde, og de eksterne dele af relevante makroregionale strategier og politikker og havområdestrategier og -politikker. Disse initiativer udgør politiske rammer for uddybningen af forbindelserne med og mellem partnerlandene på grundlag af principperne om gensidig ansvarlighed, fælles ejerskab og delt ansvar.

(18)  Det særlige forhold, der er blevet udviklet med Unionens nabolande i henhold til artikel 8 TEU, bør opretholdes og forbedres gennem anvendelsen af denne forordning. Forordningen bør bidrage til en styrkelse af modstandsdygtigheden hos staterne og landene i Unionens naboskabsområde i overensstemmelse med den forpligtelse, der er indgået i den globale strategi. Den bør støtte gennemførelsen af den europæiske naboskabspolitik, som ændret i 2015, og gennemførelsen af regionale samarbejdsrammer, såsom grænseoverskridende samarbejde, og de eksterne dele af relevante makroregionale strategier og politikker og havområdestrategier og -politikker i det østlige og sydlige naboskabsområde, herunder den nordlige dimension og det regionale samarbejde i Sortehavsregionen. Disse initiativer udgør supplerende politiske rammer for uddybningen af forbindelserne med og mellem partnerlandene på grundlag af principperne om gensidig ansvarlighed, fælles ejerskab og delt ansvar.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Den europæiske naboskabspolitik, som ændret i 201562, har i overensstemmelse med Unionens vigtigste politiske prioriteter til formål at stabilisere nabolandene og gøre dem bedre rustet, bl.a. gennem øget økonomisk udvikling. For at nå denne målsætning fokuseres der i den ændrede europæiske naboskabspolitik på fire prioriterede områder: god regeringsførelse, demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettighederne med særligt fokus på større samarbejde med civilsamfundet, økonomisk udvikling, sikkerhed, migration og mobilitet, herunder håndtering af de grundlæggende årsager til irregulær migration og tvangsfordrivelse. Differentiering og større gensidigt ejerskab kendetegner den europæiske naboskabspolitik, hvori det anerkendes, at der er forskellige grader af engagement, og tages hensyn til de enkelte landes ønsker, hvad angår arten af og prioriteterne for deres partnerskab med Unionen.

(19)  Den europæiske naboskabspolitik har i overensstemmelse med Unionens vigtigste politiske prioriteter til formål at uddybe demokratiet, fremme menneskerettighederne og opretholde retsstatsprincippet, stabilisere nabolandene og styrke deres modstandsdygtighed, navnlig ved at fremme politiske, økonomiske og sociale reformer. For at nå denne målsætning bør der ved gennemførelsen af den ændrede europæiske naboskabspolitik i medfør af denne forordning fokuseres følgende prioriterede områder: god regeringsførelse, demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettighederne med særligt fokus på større samarbejde med civilsamfundet, socioøkonomisk udvikling, herunder bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed samt uddannelse og miljømæssig bæredygtighed, sikkerhed, migration og mobilitet, herunder håndtering af de grundlæggende årsager til irregulær migration og tvangsfordrivelse, og støtte til befolkninger, lande og regioner, der står over for et tiltagende migrationspres. Denne forordning bør støtte gennemførelsen af Unionens associeringsaftaler og dybtgående og brede frihandelsaftaler med lande i naboskabsområdet. Differentiering og større gensidigt ejerskab kendetegner den europæiske naboskabspolitik, hvori det anerkendes, at der er forskellige grader af engagement, og der tages hensyn til de enkelte landes ønsker, hvad angår arten af og prioriteterne for deres partnerskab med Unionen. Den resultatbaserede tilgang er et af hovedprincipperne i den europæiske naboskabspolitik. I tilfælde af alvorlig eller vedvarende nedbrydelse af demokratiet i et partnerland, bør støtten suspenderes. Støtte fra naboskabsinstrumentet er et centralt reguleringshåndtag i håndteringen af fælles udfordringer som f.eks. irregulær migration og klimaændringer, samt udbredelse af velstand, sikkerhed og stabilitet gennem økonomisk udvikling og bedre regeringsførelse. Synligheden af Unionens bistand i naboskabsområdet bør styrkes.

__________________

__________________

62Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Revision af den europæiske naboskabspolitik, af 18. november 2015.

62Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Revision af den europæiske naboskabspolitik, af 18. november 2015.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Forordningen bør fremme gennemførelsen af en moderniseret associeringsaftale med gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-lande) og give EU og AVS-landene mulighed for at udvikle de stærke alliancer vedrørende centrale globale udfordringer yderligere. Forordningen bør navnlig støtte fortsættelsen af det etablerede samarbejde mellem Unionen og Den Afrikanske Union i overensstemmelse med den fælles Afrika-EU-strategi og bygge på den kommende EU-AVS-aftale efter 2020, bl.a. ved en kontinental tilgang til Afrika.

(20)  Forordningen bør fremme gennemførelsen af en moderniseret associeringsaftale med gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-lande) og give EU og AVS-landene mulighed for at udvikle de stærke alliancer vedrørende centrale og fælles globale udfordringer yderligere. Forordningen bør navnlig støtte fortsættelsen af det etablerede samarbejde mellem Unionen og Den Afrikanske Union i overensstemmelse med den fælles Afrika-EU-strategi, herunder Afrikas og Unionens engagement i at fremme børns rettigheder og styrke unge i Europa og Afrika og bygge på den kommende EU-AVS-aftale efter 2020, bl.a. ved en kontinental tilgang til Afrika, og et partnerskab mellem EU og Afrika, der er til gensidig gavn og indgået mellem ligeværdige partnere.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20 a)  Denne forordning bør også bidrage til de handelsrelaterede aspekter af Unionens eksterne forbindelser såsom samarbejde med tredjelande om due diligence i forsyningskæden for tin, tantal og guld, Kimberleyprocessen, bæredygtighedsaftalen samt gennemførelsen af forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/20121a (GSP-forordningen), samarbejde inden for rammerne af retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) samt Aid for Trade-initiativer for at sikre sammenhæng og gensidig støtte mellem EU's handels- og udviklingspolitiske mål og aktioner.

 

_________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1).

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Unionen bør tilstræbe den mest effektive anvendelse af de ressourcer, der er til rådighed, for at optimere virkningen af sin optræden udadtil. Dette skal opnås ved at sikre sammenhæng og komplementaritet mellem Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, bl.a. instrument til førtiltrædelsesbistand III63, instrumentet for humanitær bistand64, afgørelsen om oversøiske lande og territorier65, det europæiske instrument for nuklear sikkerhed som supplement til instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde på grundlag af Euratomtraktaten66, den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og den nyligt foreslåede europæiske fredsfacilitet67, som finansieres uden for EU-budgettet, samt ved synergi med andre EU-politikker og EU-programmer. Dette indebærer sammenhæng og komplementaritet med makrofinansiel bistand, når det er relevant. For at få størst mulig virkning af kombinerede interventioner med henblik på at nå et fælles mål bør denne forordning give mulighed for en kombination af finansiering med andre EU-programmer, så længe bidragene ikke dækker de samme omkostninger.

(21)  Unionen bør tilstræbe den mest effektive anvendelse af de ressourcer, der er til rådighed, for at optimere virkningen af sin optræden udadtil. Dette skal opnås ved at sikre sammenhæng, konsekvens og komplementaritet mellem Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, bl.a. instrumentet til førtiltrædelsesbistand III63, instrumentet for humanitær bistand64, afgørelsen om oversøiske lande og territorier65, det europæiske instrument for nuklear sikkerhed som supplement til instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde på grundlag af Euratomtraktaten66, den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik67 og den nyligt foreslåede europæiske fredsfacilitet, som finansieres uden for EU-budgettet, samt ved synergi med andre EU-politikker og EU-programmer, herunder trustfonde og EU-medlemsstaternes politikker og programmer. Dette indebærer sammenhæng og komplementaritet med makrofinansiel bistand, når det er relevant. For at få størst mulig virkning af kombinerede interventioner med henblik på at nå et fælles mål bør denne forordning give mulighed for en kombination af finansiering med andre EU-programmer, så længe bidragene ikke dækker de samme omkostninger.

__________________

__________________

63Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (COM(2018) 465 final).

63 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) (COM(2018)0465).

64Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 vedrørende humanitær bistand (EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1).

64 Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 vedrørende humanitær bistand (EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1).

65Forslag til Rådets afgørelse om associeringen af oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side ("associeringsafgørelsen") (COM(2018) 461 final).

65 Forslag til Rådets afgørelse om associeringen af oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side ("associeringsafgørelsen") (COM(2018)0461).

66Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæiske instrument for nuklear sikkerhed, der supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde på grundlag af Euratomtraktaten (COM(2018) 462).

66 Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et europæisk instrument for nuklear sikkerhed, der supplerer instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde på grundlag af Euratomtraktaten (COM(2018)0462).

67Forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitiks forslag til Rådet med henblik på Rådets afgørelse om oprettelse af europæiske fredsfacilitet (C(2018) 3800).

67 Forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitiks forslag til Rådet med henblik på Rådets afgørelse om oprettelse af europæiske fredsfacilitet (C(2018) 3800).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Finansiering inden for rammerne af denne forordning bør gives til tiltag under den internationale dimension af Erasmus, hvis gennemførelse bør finde sted i henhold til Erasmus-forordningen68.

(22)  Finansiering inden for rammerne af denne forordning bør gives til tiltag under den internationale dimension af Erasmus og Et Kreativt Europa, hvis gennemførelse bør finde sted i henhold til Erasmus-forordningen68 og forordningen om Et Kreativt Europa68a.

_________________

_________________

68Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om "Erasmus" (COM(2018) 367 final): EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013.

68Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013 (COM(2018)0367).

 

68a Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2021-2027) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1295/2013. (COM(2018)0366).

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22 a)  Den internationale dimension af Erasmus+-programmet bør styrkes med fokus på at øge mulighederne for mobilitet og samarbejde for enkeltpersoner og organisationer fra mindre udviklede lande i verden som støtte til kapacitetsopbygning i tredjelande, udvikling af færdigheder og mellemfolkelige udvekslinger, samtidig med at der tilbydes flere muligheder for samarbejde og mobilitet med udviklede lande og vækstlande.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22 b)  I betragtning af relevansen af, at uddannelse og kultur håndteres i overensstemmelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og EU-strategien for internationale kulturelle forbindelser, bør denne forordning bidrage til at sikre inkluderende og rimelig uddannelse af høj kvalitet, fremme muligheder for livslang læring for alle, fremme internationale kulturelle forbindelser samt anerkende kulturens rolle i forbindelse med fremme af europæiske værdier ved hjælp af særlige og målrettede foranstaltninger, der er udformet med henblik på at have en klar indvirkning på EU's rolle på den globale scene.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  I forbindelse med foranstaltninger, der finansieres inden for forordningens rammer, bør geografiske programmer være den primære fremgangsmåde for at opnå størst mulig virkning af Unionens bistand og bringe Unionens foranstaltninger tættere på partnerlandene og deres forskellige befolkningsgrupper. Denne generelle fremgangsmåde bør, hvis det er relevant, suppleres af tematiske programmer og foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion.

(23)  I forbindelse med foranstaltninger, der finansieres inden for forordningens rammer, bør geografiske programmer være den primære fremgangsmåde for at opnå størst mulig virkning af Unionens bistand og bringe Unionens foranstaltninger tættere på partnerlandene og deres forskellige befolkningsgrupper, samtidig med at der ydes støtte til de tematiske prioriteter såsom menneskerettigheder, civilsamfund og bæredygtighed. Målsætningerne i de geografiske og tematiske programmer bør være overensstemmende og sammenhængende med hinanden og bør, hvis det er relevant, suppleres af tematiske programmer og foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion. Der bør sikres en reel komplementaritet mellem geografiske og tematiske programmer og programmer og foranstaltninger med henblik på hurtig reaktion. For at tage hensyn til de enkelte programmers særlige specificiteter bør Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges beføjelse til at supplere bestemmelserne i denne forordning ved at udforme EU's strategi, prioriterede områder, detaljerede mål, forventede resultater, specifikke resultatindikatorer og specifikke finansielle tildelinger til hvert program. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

 

________________

 

1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  I overensstemmelse med konsensussen bør Unionen og dens medlemsstater øge deres fælles programmering for at opnå større kollektiv virkning ved at samle deres ressourcer og kapaciteter. Den fælles programmering bør bygge på partnerlandenes deltagelse, indretning og ejerskab. Unionen og dens medlemsstater bør så vidt muligt tilstræbe at støtte partnerlandene gennem fælles gennemførelse.

(24)  I overensstemmelse med konsensussen bør Unionen og dens medlemsstater øge deres fælles programmering for at opnå større kollektiv virkning ved at samle deres ressourcer og kapaciteter. Den fælles programmering bør bygge på partnerlandenes deltagelse, tilegnelse og ejerskab. Unionen og dens medlemsstater bør så vidt muligt tilstræbe at støtte partnerlandene gennem fælles indsats. Den fælles indsats bør være inkluderende og åben for alle EU's partnere, som er enige i og kan bidrage til en fælles vision, herunder medlemsstaternes agenturer og deres institutioner for finansiel udvikling, de lokale myndigheder, den private sektor, civilsamfundet og den akademiske verden.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24 a)  I tilfælde af alvorlig eller vedvarende nedbrydelse af demokratiet, menneskerettighederne eller retsstatsprincippet i et af partnerlandene kan støtten helt eller delvist suspenderes ved hjælp af en delegeret retsakt. Kommissionen bør tage behørigt hensyn til relevante beslutninger fra Europa-Parlamentet i sin beslutningstagning.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 24 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24 b)  Denne forordning bør på ny bekræfte, at nuklear sikkerhed er en vigtig del af Unionens eksterne foranstaltninger og bør fremme målsætningerne om samarbejde, som er defineret i EINS-forordningen. I tilfælde af, at et partnerland konsekvent undlader at respektere de grundlæggende nukleare sikkerhedsstandarder, såsom bestemmelserne i de relevante internationale konventioner inden for rammerne af IAEA, Esbo- og Aarhuskonventionen med efterfølgende ændringer, traktaten om ikkespredning af kernevåben og tillægsprotokollerne dertil, forpligtelser til at gennemføre stresstest og dertil knyttede foranstaltninger og målsætningerne for samarbejde, som defineret i EINS-forordningen, bør bistanden til det pågældende land, der ydes i henhold til nærværende forordning, som følge deraf genovervejes og muligvis suspenderes helt eller delvist.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Selv om demokrati og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders stilling, skal afspejles generelt i gennemførelsen af forordningen, bør den EU-bistand, der ydes til menneskerettigheder, demokrati og civilsamfundsorganisationer som led i de tematiske programmer, have en specifik komplementær og supplerende rolle, dels på grund af sin globale karakter, dels fordi indsatsen ikke er afhængig af samtykke fra de pågældende tredjelandes regeringer og andre offentlige myndigheder.

(25)  Selv om demokrati, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder herunder beskyttelse af børn, mindretal, personer med handicap og LGBTI-personer samt ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders og pigers stilling, skal afspejles konsekvent og integreres i anvendelsen af forordningen, bør den EU-bistand, der ydes til menneskerettigheder, demokrati og civilsamfundsorganisationer - lokale myndigheder som led i de tematiske programmer, have en specifik komplementær og supplerende rolle, dels på grund af dens overordnede karakter og dels fordi indsatsen ikke er afhængig af samtykke fra de pågældende tredjelandes regeringer og andre offentlige myndigheder. Unionen bør i denne forbindelse lægge særlig vægt på lande og nødsituationer, hvor menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder er mest truede, og hvor tilsidesættelse af disse rettigheder og frihedsrettigheder er særlig udtalt og systematisk, samt situationer, hvor civilsamfundets råderum er i fare. EU's bistand under denne forordning bør udformes på en sådan måde, at der kan ydes støtte til og indgås samarbejde og partnerskaber med civilsamfundet om følsomme spørgsmål og spørgsmål i tilknytning til menneskerettigheder og demokrati, således at der skabes fleksibilitet og den fornødne evne til at reagere på ændrede omstændigheder, støttemodtagernes behov eller kriseperioder, og bidrages til civilsamfundets kapacitetsopbygning, hvor det er nødvendigt. I sådanne tilfælde bør de politiske prioriteter fremme overholdelsen af folkeretten og forsyne det lokale civilsamfund og andre relevante menneskerettighedsaktører med midler med henblik på at bidrage til det arbejde, der udføres under meget vanskelige omstændigheder. Denne forordning bør endvidere tilbyde civilsamfundsorganisationer muligheden for at modtage mindre tilskud på en hurtig og effektiv måde, hvor det er nødvendigt, navnlig i de mest vanskelige situationer, såsom skrøbelige situationer, kriser og spændinger mellem forskellige samfundsgrupper.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25 a)  I overensstemmelse med artikel 2, 3 og 21 i TEU og artikel 8 i TEUF bør gennemførelsen af denne forordning styres af principperne om ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders og pigers stilling og bør tilstræbe at beskytte og fremme kvinders rettigheder i overensstemmelse med kønshandlingsplanen II, Rådets konklusioner om kvinder, fred og sikkerhed af 10. december 2018, Europarådets Istanbulkonvention og mål 5 i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25 b)  Denne forordning bør omhandle og integrere fremme af kvinders rettigheder og ligestilling på verdensplan, herunder ved at støtte organisationer, der arbejder på at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (adgang til god og tilgængelig information, uddannelse og tjenesteydelser) og bekæmpe kønsbaseret vold og forskelsbehandling, samt anerkende og håndtere de tætte forbindelser mellem fred, sikkerhed, udvikling og ligestilling mellem kønnene. Dette arbejde bør være i overensstemmelse med og fremme gennemførelsen af relevante internationale og europæiske principper og konventioner.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Civilsamfundsorganisationer bør omfatte en bred vifte af aktører med forskellige roller og opgaver, hvilket omfatter alle ikke-statslige, upartiske og ikkevoldelige nonprofitstrukturer, der samler folk om fælles mål og idealer, hvad enten de måtte være politiske, kulturelle, sociale eller økonomiske. De kan arbejde på lokalt, nationalt, regionalt eller internationalt plan, findes i byerne eller på landet og være formelle eller uformelle.

(26)  Civilsamfundsorganisationer bør omfatte en bred vifte af aktører med mangeartede roller og opgaver, hvilket omfatter alle ikke-statslige, nonprofitstrukturer og ikkevoldelige strukturer, der samler folk om fælles mål og idealer, hvad enten de måtte være politiske, kulturelle, sociale, religiøse, miljømæssige eller økonomiske, eller at drage myndighederne til ansvar. De kan arbejde på lokalt, nationalt, regionalt eller internationalt plan, findes i byerne eller på landet og være formelle eller uformelle. Andre organer eller aktører, der ikke specifikt er udelukket fra denne forordning, bør kunne modtage støtte, når det er nødvendigt for at nå denne forordnings mål.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26 a)  EU og dets medlemsstater bør i overensstemmelse med den europæiske konsensus for udvikling fremme civilsamfundsorganisationers og lokale myndigheders deltagelse i virkeliggørelsen af målene for bæredygtig udvikling, bl.a. inden for demokrati, retsstat, grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder, social retfærdighed og i deres egenskab af leverandører af grundlæggende sociale tjenesteydelser til de befolkningsgrupper, der har størst behov herfor. De bør anerkende de mangeartede roller, som civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder spiller, sidstnævnte som initiativtagere til en territorial tilgang til udvikling, herunder decentraliseringsprocesser, deltagelse, tilsyn og ansvarlighed. Unionen og dens medlemsstater bør fremme tilvejebringelsen af et råderum og et gunstigt miljø for civilsamfundsorganisationer og yderligere øge deres støtte til kapacitetsopbygning af civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder med henblik på at styrke deres stemme i den bæredygtige udviklingsproces og fremme den politiske, sociale og økonomiske dialog, herunder gennem programmer under civilsamfundsfaciliteten.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26 b)  Unionen bør støtte civilsamfundsorganisationer og fremme en større strategisk inddragelse heraf i alle eksterne instrumenter og programmer, herunder de geografiske programmer og foranstaltningerne vedrørende hurtig reaktion i henhold til denne forordning i overensstemmelse med Rådets konklusioner af 15. oktober 2012 "Demokratiske rødder og bæredygtig udvikling: EU's engagement i civilsamfundet på området eksterne forbindelser".

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Forordningen bør bidrage til at integrere klimaindsatsen i Unionens politikker og til opfyldelsen af det overordnede mål om, at 25 % af Unionens budgetudgifter understøtter klimamålene, idet den derved afspejler vigtigheden af at tackle klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling. Foranstaltninger i henhold til denne forordning forventes at bidrage til målet om, at 25 % af dens finansieringsramme anvendes til at opfylde klimamål. Der vil blive fastlagt relevante foranstaltninger i løbet af forordningens gennemførelse, og det samlede bidrag fra forordningen bør indgå i relevante evalueringer og revisioner.

(28)  Forordningen bør bidrage til at integrere klima- og miljøindsatsen i Unionens politikker og til opfyldelsen af det overordnede mål vedrørende Unionens budgetudgifter til understøttelse af klimamålene og støtte foranstaltninger, der medfører klare og identificerbare sidegevinster på tværs af sektorer, idet den derved afspejler vigtigheden af at tackle klimaændringer, beskytter miljøet og bekæmper tab af biodiversitet i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, biodiversitetkonventionen og FN's mål for bæredygtig udvikling. Foranstaltninger i henhold til denne forordning forventes at bidrage med 45 % af dens samlede finansieringsramme til klimamål, miljøforvaltning og -beskyttelse, biodiversitet og bekæmpelse af ørkendannelse, og heraf bør 30 % af den samlede finansieringsramme afsættes til afbødning af og tilpasning til klimaændringer. Der vil blive fastlagt relevante foranstaltninger i løbet af forordningens anvendelse, og det samlede bidrag fra forordningen bør indgå i relevante evalueringer og revisioner. Unionens foranstaltninger på dette område bør have særligt fokus på overholdelsen af Parisaftalen og Rio-konventionerne og ikke bidrage til miljøforringelse eller skade miljøet eller klimaet. Foranstaltninger og tiltag, der bidrager til at opfylde klimamålet, skal navnlig lægge vægt på støtte til tilpasning til klimaændringer i fattige og meget udsatte lande og tage hensyn til forbindelsen mellem klima, fred og sikkerhed, styrkelse af kvinders stilling og bekæmpelse af fattigdom. Denne forordning bør bidrage til en bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og fremme bæredygtig og sikker minedrift, skovforvaltning og landbrug.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Det er vigtigt at øge samarbejdet om migration med partnerlande, idet fordelene ved en styret og regulær migration skal høstet, mens den irregulære migration skal tackles. Et sådant samarbejde bør bidrage til at sikre adgang til international beskyttelse, håndtering af de grundlæggende årsager til irregulær migration, øget grænseforvaltning, fortsat bekæmpelse af irregulær migration, menneskehandel og smugling af migranter, en fortsat indsats med hensyn til tilbagesendelse, tilbagetagelser og reintegrering, når dette er relevant, på grundlag af gensidig ansvarlighed og fuld opfyldelse af humanitære forpligtelser og menneskerettighedsforpligtelser. Tredjelandes effektive samarbejde med Unionen på dette område bør derfor være en integreret del af de generelle principper i denne forordning. Det er vigtigt at skabe større sammenhæng mellem migrations- og udviklingssamarbejdspolitikken, hvis det skal sikres, at udviklingsbistanden hjælper partnerlandene til at styre migrationen mere effektivt. Denne forordning bør bidrage til en koordineret, holistisk og struktureret tilgang til migration, idet der bør skabes størst mulig synergi, og løftestangseffekten bør udnyttes.

(29)  Samarbejde med partnerlande om migration kan føre til, at begge parter kan nyde godt af velordnet, sikker og ansvarlig migration, og til effektiv imødegåelse af irregulær migration og tvangsfordrivelse. Et sådant samarbejde bør bidrage til at lette sikre og lovlige adgangsveje for migration og asyl, sikre adgang til international beskyttelse, håndtering af de grundlæggende årsager til irregulær migration og tvangsfordrivelse, dialog med diasporaer, øget grænseforvaltning og fortsatte bestræbelser på at imødegå irregulær migration, menneskehandel og smugling af migranter, en fortsat indsats med hensyn til sikker, værdig og varig tilbagesendelse, tilbagetagelse og reintegrering, når dette er relevant, på en konfliktfølsom måde, på grundlag af gensidig ansvarlighed og under fuldstændig overholdelse af humanitære forpligtelser og menneskerettighedsforpligtelser, i henhold til folkeretten og EU-retten. Det er vigtigt, at der er mellem migrations- og udviklingssamarbejdspolitikken, hvis det skal sikres, at udviklingsbistanden hjælper partnerlandene til at bekæmpe fattigdom og ulighed, fremme rettigheder og friheder samt bidrage til en velordnet, sikker og ansvarlig migrationsstyring. Denne forordning bør bidrage til en koordineret, holistisk og struktureret tilgang til migration, som maksimerer synergier og den positive indvirkning af migration og mobilitet på udviklingen.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Denne forordning bør sammen med Unionens migrationspolitik sætte Unionen i stand til at reagere på udfordringer, behov og muligheder i forbindelse med migration. For at bidrage til det formål og med forbehold af uforudsete omstændigheder forventes 10 % af den samlede finansieringsramme for forordningen at blive afsat til at tackle de grundlæggende årsager til irregulær migration og tvangsfordrivelse og støtte migrationsstyring og -forvaltning, herunder beskyttelse af flygtninges og migranters rettigheder inden for rammerne af denne forordnings mål.

(30)  Denne forordning bør sammen med Unionens migrations- og udviklingspolitik sætte Unionen i stand til at reagere på udfordringer, behov og muligheder i forbindelse med migration. For at bidrage til det formål, for at maksimere migrationens bidrag til udvikling og med forbehold af nye udfordringer eller behov forventes maksimalt 10 % af den samlede finansieringsramme for forordningen at blive afsat til at tackle de grundlæggende årsager til irregulær migration og tvangsfordrivelse og støtte større engagement med henblik på at fremme sikker, ordentlig, regelmæssig og ansvarlig migration og gennemførelse af planlagte og velforvaltede migrationspolitikker og -forvaltning, herunder beskyttelse af flygtninges og migranters rettigheder baseret på folkeretten og EU-retten, inden for rammerne af denne forordnings mål. Denne forordning bør også bidrage til at tackle fænomenet hjerneflugt og til at støtte de behov, som fordrevne personer og værtssamfund har behov for, navnlig ved at give adgang til grundlæggende tjenesteydelser og eksistensmuligheder.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30 a)  Informations- og kommunikationsteknologier og -tjenesteydelser har vist sig at være katalysatorer for bæredygtig udvikling og inklusiv vækst. De kan være centrale elementer med hensyn til at forbedre borgernes liv, selv i de fattigste lande, navnlig ved at styrke kvinders og pigers stilling, forbedre demokratisk styring og gennemsigtighed samt fremme produktivitet og jobskabelse. Ikke desto mindre er konnektivitet og overkommelige priser fortsat et problem både på tværs af og i regionerne, da der er store forskelle mellem høj- og lavindkomstlandene samt mellem byerne og landdistrikterne. Denne forordning bør derfor hjælpe Unionen med yderligere at integrere digitaliseringen i Unionens udviklingspolitikker.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 30 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30 b)  2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling ved en resolution af 25. september 2015, understreger vigtigheden af at fremme fredelige og inkluderende samfund både som et mål for bæredygtig udvikling (mål nr. 16) og med henblik på at opnå andre udviklingspolitiske resultater. Mål for bæredygtig udvikling nr. 16.a kræver specifikt, at relevante nationale instrumenter styrkes, herunder gennem internationalt samarbejde, for at opbygge kapacitet på alle niveauer, navnlig i udviklingslande, med henblik på at forebygge vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 30 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30 c)  I kommunikéet af 19. februar 2016 fra mødet på højt plan ajourførte Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD's) Komité for Udviklingsbistand rapporteringsdirektiverne om officiel udviklingsbistand inden for området fred og sikkerhed. Finansiering af de foranstaltninger, der gennemføres i overensstemmelse med denne forordning, udgør officiel udviklingsbistand, hvis den opfylder de kriterier, der er fastsat i disse rapporteringsdirektiver eller eventuelle efterfølgende rapporteringsdirektiver, som Komitéen for Udviklingsbistand er i stand til at blive enige om.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 30 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30 d)  Kapacitetsopbygningen til støtte for udvikling og sikkerhed for udvikling bør udelukkende anvendes i de særlige tilfælde, hvor forordningens målsætninger ikke kan opfyldes ved hjælp af andre aktiviteter i forbindelse med udviklingssamarbejdet. Støtte til sikkerhedssektorens aktører i tredjelande, herunder, i særlige tilfælde, til militæret i relation til forebyggelse af konflikter, krisestyring eller stabilisering er afgørende for at sikre passende betingelser for fattigdomsbekæmpelse og udvikling. God regeringsførelse, effektiv demokratisk kontrol og civilt tilsyn med sikkerhedssystemet, herunder med militæret, samt overholdelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet er i enhver sammenhæng væsentlige egenskaber ved en velfungerede stat og bør derfor fremmes gennem en bredere støtte til tredjelande til reform af sikkerhedssektoren.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 30 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30 e)  Denne forordning bør bygge på konklusionerne i den evaluering, som Kommissionen er blev anmodet om at udarbejde inden juni måned 2020, herunder en omfattende offentlig høring af flere forskellige interessenter, der vurderer sammenhængen mellem kapacitetsopbygning til støtte for udvikling og sikkerhed for udvikling inden for rammerne af forbindelsen mellem sikkerhed og udvikling, som finansieres af Unionen og dens medlemsstater via den globale strategi og FN's mål for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 30 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30 f)  Unionen bør også fremme en konfliktfølsom og kønsbevidst tilgang i forbindelse med alle foranstaltninger og programmer i denne forordning med det formål at undgå negative indvirkninger og få de størst mulige positive indvirkninger.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyntagen til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger samt finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. artikel 125, stk. 1, i finansforordningen.

(32)  Finansieringsformerne og anvendelsesmetoderne i henhold til denne forordning vælges på grundlag af partnernes behov, præferencer og særlige forhold, deres relevans, bæredygtighed samt deres evne til at overholde principperne om udviklingseffektivitet, nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyntagen til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger samt finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger, jf. artikel 125, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/10461a (finansforordningen). Den Europæiske Demokratifonds rolle som en fond, der via de europæiske institutioner er bemyndiget til at støtte demokrati, civilsamfund og menneskerettigheder i hele verden, bør styrkes og udvides i henhold til nærværende forordning. Den Europæiske Demokratifond bør gives administrativ fleksibilitet og finansiel mulighed for at udbetale målrettede tilskud til de civilsamfundsaktører i det europæiske naboskabsområde, der står for gennemførelsen af den europæiske naboskabspolitik, navnlig når det vedrører demokratiudvikling, menneskerettigheder, frie valg og retsstatsprincippet.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Den nye Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling Plus ("EFSD+"), som bygger på den vellykkede forgænger EFSD70, bør udgøre en integreret finansiel pakke, som yder finansiering i form af tilskud, budgetgarantier og finansielle instrumenter på verdensplan. EFSD+ bør støtte den eksterne investeringsplan og kombinere blandings- og budgetgarantiforanstaltninger, der er omfattet af garantien for foranstaltninger udadtil, herunder dem, der dækker risici forbundet med statslige låntagere i forbindelse med långivningstransaktioner, og som tidligere blev foretaget inden for rammerne af Den Europæiske Investeringsbanks eksterne lånemandat. I betragtning af den rolle, Den Europæiske Investeringsbank har i henhold til traktaterne, og dens erfaringer i de seneste årtier med at støtte Unionens politikker, bør den forblive en naturlig partner for Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltninger under garantien for foranstaltninger udadtil.

(33)  Den nye Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling Plus ("EFSD+"), som bygger på forgængeren EFSD70, bør udgøre en integreret finansiel pakke, som yder finansiering i form af tilskud, budgetgarantier og finansielle instrumenter på verdensplan. EFSD+ bør støtte den eksterne investeringsplan og kombinere blandings- og budgetgarantiforanstaltninger, der er omfattet af garantien for foranstaltninger udadtil, herunder dem, der dækker risici forbundet med statslige låntagere i forbindelse med långivningstransaktioner, og som tidligere blev foretaget inden for rammerne af Den Europæiske Investeringsbanks eksterne lånemandat. I betragtning af den rolle, Den Europæiske Investeringsbank har i henhold til traktaterne, og dens erfaringer i de seneste årtier med at støtte Unionens politikker, bør den forblive en naturlig partner for Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af foranstaltninger under garantien for foranstaltninger udadtil. De andre multilaterale udviklingsbanker eller de nationale udviklingsbanker i EU har desuden evnerne og kapitalen til at tilføre betydelig værdi til virkningen af Unionens udviklingspolitik, og deres deltagelse under EFSD+ bør derfor ligeledes fremmes kraftigt gennem denne forordning.

__________________

__________________

70Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1601 af 26. september 2017 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD), en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond.

70Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1601 af 26. september 2017 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD), en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Formålet med EFSD+ er at støtte investeringer og derved bidrage til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling ved at fremme en bæredygtig og inklusiv økonomisk og social udvikling og fremme den samfundsøkonomiske modstandskraft i partnerlande, idet der især fokuseres på udryddelse af fattigdom, bæredygtig og inklusiv vækst, skabelse af anstændigt arbejde, økonomiske muligheder, færdigheder og iværksætteri, samfundsøkonomiske sektorer, mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder samt på at tackle de specifikke underliggende årsager til irregulær migration i overensstemmelse med de relevante vejledende programmeringsdokumenter. Der bør lægges særlig vægt på skrøbelige eller konfliktramte lande, de mindst udviklede lande og stærkt gældstyngede fattige lande.

(34)  Formålet med EFSD+ er at støtte investeringer og derved bidrage til opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling ved at fremme en bæredygtig og inklusiv økonomisk, kulturel og social udvikling og fremme den samfundsøkonomiske modstandsdygtighed i partnerlande, idet der især fokuseres på udryddelse af fattigdom, forebyggelse af konflikter og fremme af fredelige, retfærdige og inkluderende samfund, bæredygtige og inklusive økonomiske fremskridt, håndtering af klimaændringer gennem afbødning og tilpasning, miljøforringelser, skabelse af anstændigt arbejde, i overensstemmelse med ILO's standarder og økonomiske muligheder, navnlig for unge, kvinder og sårbare personer. Der bør lægges vægt på at sikre inklusiv og retfærdig uddannelse af høj kvalitet og på udviklingen af færdigheder og iværksætterånd ved at styrke de uddannelsesmæssige og kulturelle strukturer, herunder for børn i humanitære nødsituationer og situationer med tvangsfordrivelse. Den bør også sigte mod at støtte et stabilt investeringsmiljø, industrialisering, socioøkonomiske sektorer, kooperativer, sociale virksomheder, mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder samt styrke demokratiet og retsstatsprincippet og menneskerettighederne, idet manglen herpå ofte udgør de specifikke socioøkonomiske årsager til irregulær migration og tvangsfordrivelse, i overensstemmelse med de relevante vejledende programmeringsdokumenter. Der bør lægges særlig vægt på skrøbelige eller konfliktramte lande, de mindst udviklede lande og stærkt gældstyngede fattige lande. Der bør lægges særlig vægt på at forbedre leveringen af grundlæggende offentlige basistjenesteydelser, fødevaresikkerhed og på at forbedre livskvaliteten for de hurtigt voksende bybefolkninger, herunder gennem passende, sikre og økonomisk overkommelige boliger. EFSD+ bør anspore profitorienterede/ikkeprofitorienterede partnerskaber til at lede den private sektors investeringer i retning af bæredygtig udvikling og udryddelse af fattigdom. Den strategiske inddragelse af civilsamfundsorganisationer og EU-delegationer i partnerlande bør også fremmes i alle faser af projektcyklussen for at hjælpe med at finde skræddersyede løsninger til fremme af den socioøkonomiske udvikling af samfund, jobskabelse og nye forretningsmuligheder. Investeringer bør baseres på konfliktanalyser og fokusere på de grundlæggende årsager til konflikt, sårbarhed og uroligheder samt maksimere muligheden for at fremme fred og minimere risiciene for at forværre konflikter.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  EFSD+ bør maksimere finansieringens additionalitet, afhjælpe markedssvigt og suboptimale investeringsforhold, levere innovative produkter og tiltrække midler fra den private sektor. Inddragelse af den private sektor i Unionens samarbejde med partnerlande gennem EFSD+ bør give en målbar og ekstra indvirkning på udviklingen uden at forvride markedet og bør være omkostningseffektiv og baseret på gensidig ansvarlighed og risiko- og udgiftsdeling. EFSD+ bør fungere som en "one-stop-shop", der modtager finansieringsforslag fra de finansielle institutioner og offentlige eller private investorer og leverer forskellige former for finansiel bistand til støtteberettigede investeringer.

(35)  EFSD+ bør maksimere finansieringens additionalitet, afhjælpe markedssvigt og suboptimale investeringsforhold, levere innovative produkter og tiltrække midler fra den private sektor med henblik på at optimere bidragene fra privat finansiering til en lokal bæredygtig udvikling. Inddragelse af den private sektor i Unionens samarbejde med partnerlande gennem EFSD+ bør give en målbar og ekstra indvirkning på udviklingen, der fuldt ud respekterer miljøet og lokalsamfundenes rettigheder og leveveje, og uden at forvride det lokale marked eller udsætte lokale økonomiske aktører for unfair konkurrence. EFSD+ bør være omkostningseffektiv og baseret på gensidig ansvarlighed og risiko- og udgiftsdeling. EFSD+ bør, med udgangspunkt i tilstrækkelig ansvarlighed og gennemsigtighedskriterier, fungere som en "one-stop-shop", der modtager finansieringsforslag fra de finansielle institutioner og offentlige eller private investorer og leverer forskellige former for finansiel bistand til støtteberettigede investeringer.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35 a)  En EU-garanti for statslige investeringstransaktioner i den offentlige sektor udgør en del af EFSD+. Denne EU-garanti må ikke udvides til at omfatte statslige investeringstransaktioner, der involverer videreudlån til den private sektor eller udlån til eller til fordel for offentlige myndigheder, som kan få adgang til offentlig finansiering uden statslige garantier. For at støtte EIB's kapacitetsplanlægning skal EIB tildeles et garanteret minimumsvolumen af disse statslige investeringstransaktioner.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Der bør oprettes en garanti for foranstaltninger udadtil på grundlag af den eksisterende EFSD-garanti og Garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande. Garantien for foranstaltninger udadtil bør støtte foranstaltninger under EFSD+, som er omfattet af budgetgarantier, makrofinansiel bistand og lån til tredjelande på grundlag af Rådets afgørelse 77/270/Euratom71. Disse foranstaltninger bør støttes af bevillinger i henhold til denne forordning samt bevillinger i henhold til forordning (EU) nr. .../... (IPA III) og forordning (EU) nr. .../... (EINS), som også bør omfatte hensættelse af midler og forpligtelser som følge af henholdsvis makrofinansiel bistand i form af lån og lån til tredjelande, som omhandlet i EINS-forordningens artikel 10, stk. 2. Ved finansiering af foranstaltninger under EFSD+ bør der gives prioritet til dem, som har en stor indvirkning på jobskabelse, og hvis cost-benefit-forhold styrker investeringens bæredygtighed. De foranstaltninger, der understøttes af garantien for foranstaltninger udadtil, bør ledsages af en grundig forudgående vurdering af miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter og være i overensstemmelse med kravene om bedre regulering. Garantien for foranstaltninger udadtil bør ikke anvendes til at yde væsentlige offentlige tjenester, som fortsat er statens ansvar.

(36)  Der bør oprettes en garanti for foranstaltninger udadtil på grundlag af den eksisterende EFSD-garanti og Garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande. Garantien for foranstaltninger udadtil bør støtte foranstaltninger under EFSD+, som er omfattet af budgetgarantier, makrofinansiel bistand og lån til tredjelande på grundlag af Rådets afgørelse 77/270/Euratom71. Disse foranstaltninger bør støttes af bevillinger i henhold til denne forordning samt bevillinger i henhold til forordning (EU) nr. .../... (IPA III) og forordning (EU) nr. .../... (EINS), som også bør omfatte hensættelse af midler og forpligtelser som følge af henholdsvis makrofinansiel bistand i form af lån og lån til tredjelande, som omhandlet i EINS-forordningens artikel 10, stk. 2. Ved finansiering af foranstaltninger under EFSD+ bør der gives prioritet til dem, som har en stor indvirkning på skabelsen af anstændige job og eksistensmuligheder, og hvis cost-benefit-forhold styrker investeringens bæredygtighed og giver den bedste garanti for bæredygtighed og langsigtet gennemslagskraft for hele det lokale ejerskab. De foranstaltninger, der understøttes af garantien for foranstaltninger udadtil, bør ledsages af en grundig forudgående vurdering af miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter, herunder indvirkningen på menneskerettigheder og indtjeningsmulighederne i de berørte samfund samt indvirkningen på ulighed og klarlæggelse af måder, hvorpå disse uligheder kan håndteres i overensstemmelse med kravene om bedre regulering og under behørig hensyntagen til princippet om frit og forudgående informeret samtykke fra de berørte lokalesamfund i forbindelse med investeringer i jord. Garantien for foranstaltninger udadtil bør ikke anvendes til at yde væsentlige offentlige tjenester, som fortsat er statens ansvar. Efterfølgende konsekvensanalyser bør endvidere udarbejdes med henblik på at måle udviklingens indvirkning på EFSD+-foranstaltningerne.

__________________

__________________

71Rådets afgørelse 77/270/Euratom af 29. marts 1977 om bemyndigelse for Kommissionen til at optage Euratom-lån med henblik på et bidrag til finansieringen af atomkraftværker (EFT L 88 af 6.4.1977, s. 9).

71 Rådets afgørelse 77/270/Euratom af 29. marts 1977 om bemyndigelse for Kommissionen til at optage Euratom-lån med henblik på et bidrag til finansieringen af atomkraftværker (EFT L 88 af 6.4.1977, s. 9).

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Der bør med hensyn til modparter, der kan komme i betragtning, indføres en undtagelse fra reglerne vedrørende metoderne til gennemførelse af Unions budget, der er fastsat i finansforordningen, således at der skabes fleksibilitet, øget interesse i den private sektor, og investeringernes virkning maksimeres. De pågældende modparter, som kan komme i betragtning, kan også være organer, der ikke har fået overdraget gennemførelsen af et offentligprivat partnerskab, eller privatretlige organer undergivet lovgivningen i et partnerland.

(37)  Der bør med hensyn til modparter, der kan komme i betragtning, indføres en undtagelse fra reglerne vedrørende metoderne til gennemførelse af Unions budget, der er fastsat i finansforordningen, således at der skabes fleksibilitet, øget interesse i den private sektor, fair konkurrence fremmes, og investeringernes virkning maksimeres. De pågældende modparter, som kan komme i betragtning, kan også være organer, der ikke har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, eller privatretlige organer undergivet lovgivningen i et partnerland.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Foranstaltninger udadtil gennemføres ofte i et meget usikkert miljø, der kræver løbende og hurtig tilpasning til de nye behov, der opstår hos Unionens partnere, og til globale udfordringer vedrørende menneskerettigheder, demokrati, god regeringsførelse, sikkerhed, stabilitet, klimaændringer, miljø, verdenshavene samt migrationskrisen og de underliggende årsager hertil. Hvis princippet om forudsigelighed skal forenes med behovet for at kunne reagere hurtigt, er det derfor nødvendigt at tilpasse den finansielle gennemførelse af programmerne. For at give EU større mulighed for at reagere på uforudsete behov, bør der med udgangspunkt i de positive erfaringer med Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) være et uudnyttet beløb, der kan fungere som stødpude for nye udfordringer og prioriteter. Det bør anvendes i overensstemmelse med procedurerne i denne forordning.

(39)  Foranstaltninger udadtil anvendes ofte i et meget ustabilt miljø, der kræver løbende og hurtig tilpasning til de nye behov, der opstår hos Unionens partnere, og til globale udfordringer vedrørende menneskerettigheder, grundlæggende frihedsrettigheder, demokrati, god regeringsførelse, sikkerhed og stabilitet, klimaændringer, miljø, verdenshavene og migration, herunder de grundlæggende årsager hertil som fattigdom og ulighed samt indvirkningen af det stigende antal tvangsfordrevne personer på verdensplan, navnlig i udviklingslandene. Hvis princippet om forudsigelighed skal forenes med behovet for at kunne reagere hurtigt, er det derfor nødvendigt at tilpasse den finansielle anvendelse af programmerne. For at give EU større mulighed for at reagere på behov, der ikke er omfattet af programmerne og programmeringsdokumenterne, bør der med udgangspunkt i de positive erfaringer med Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) være et foruddefineret beløb, der kan fungere som stødpude for nye udfordringer og prioriteter. Det bør anvendes i behørigt begrundede tilfælde i overensstemmelse med procedurerne i denne forordning.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Med henblik på at styrke partnerlandenes ejerskab til deres udviklingsprocesser og den eksterne bistands bæredygtighed bør Unionen, når det er relevant, fremme anvendelsen af partnerlandenes egne institutioner, systemer og procedurer i alle aspekter af samarbejdets projektforløb.

(42)  Med henblik på at styrke partnerlandenes demokratiske ejerskab over deres udviklingsprocesser og den eksterne bistands bæredygtighed bør Unionen, når det er relevant, fremme anvendelsen af partnerlandenes egne institutioner, ressourcer og ekspertise og partnerlandenes egne systemer og procedurer i alle aspekter af samarbejdets projektcyklus, samtidig med at lokale ressourcer og ekspertise samt de lokale regeringers og civilsamfunds fulde deltagelse sikres. Unionen bør også stille undervisningsprogrammer vedrørende ansøgning om EU-finansiering til rådighed for lokale myndigheders embedsmænd og civilsamfundsorganisationer for at hjælpe dem med at øge deres projekters støtteberettigelse og effektivitet. Disse programmer bør gennemføres i de berørte lande, være tilgængelige på det pågældende lands sprog og supplere eventuelle fjernundervisningsprogrammer, som også er oprettet, med henblik på at sikre en målrettet undervisning, der imødekommer det pågældende lands behov.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(44 a)  Med henblik på at bidrage til den internationale bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse, svindel, korruption og hvidvaskning af penge bør al finansiering via denne forordning foregå på en fuldstændig gennemsigtig måde. Endvidere bør de støtteberettigede modparter hverken støtte aktiviteter, der gennemføres med ulovlige formål, eller deltage i nogen finansierings- eller investeringstransaktioner, der foregår gennem et selskab beliggende i en ikkesamarbejdsvillig jurisdiktion eller i et skattely. Modparter skal også afholde sig fra at gøre brug af skatteundgåelse eller aggressive skatteplanlægningsordninger.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af de relevante bestemmelser i denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201177.

udgår

__________________

 

77Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

 

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  Med henblik på at supplere eller ændre ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unionens funktionsmåde, for så vidt angår tilførselssatserne i artikel 26, stk. 3, samarbejds- og interventionsområderne i bilag II, III og IV, de prioriterede områder for foranstaltninger under EFSD+, der er opført i bilag V, forvaltningen af EFSD+ i bilag VI, til at revidere eller supplere indikatorerne i bilag VII, hvor dette skønnes relevant, og til at supplere denne forordning med bestemmelser om etableringen af en overvågnings- og evalueringsramme.

(46)  Med henblik på at supplere ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 TEUF, for så vidt angår fastlæggelse af Unionens strategi, prioritetsområderne, de detaljerede målsætninger, de forventede resultater, de specifikke performanceindikatorer og den specifikke økonomiske tildeling og fremgangsmåde for samarbejde i hvert geografisk og tematisk program samt for handlingsplaner og foranstaltninger, der ikke er baseret på programmeringsdokumenter, som fastlægger en operationel ramme for menneskerettigheder, som fastlægger en ramme for risikostyring, som afgør, hvilke behov, der ikke er omfattet af programmerne eller programmeringsdokumenterne, som afgør suspension af bistand, som fastlægger en ramme for en performanceorienteret tilgang, som fastlægger tilførselssatserne, som fastlægger en ramme for overvågning og evaluering, og som udvider foranstaltningernes anvendelsesområde til lande og territorier, der ikke er omfattet af denne forordning. Med henblik på at ændre ikkevæsentlige elementer i denne forordning bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår samarbejds- og interventionsområderne i bilag II, III og IV, de prioriterede områder for foranstaltninger under EFSD+ og investeringsvinduerne, der er opført i bilag V, samt de anførte indikatorer i bilag VII.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  Som anført i punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201678 er der behov for at evaluere dette program på grundlag af oplysninger, der er tilvejebragt via specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for at evaluere programmets praktiske virkninger. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(47)  Som anført i punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201678 er der behov for at evaluere dette program på grundlag af oplysninger, der er tilvejebragt via specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav bør omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for at evaluere programmets praktiske virkninger. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder af relevante interessenter såsom civilsamfund og eksperter, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

__________________

__________________

78Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

78Interinstitutionel aftale af 13. april 2016 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  Henvisninger i artikel 9 i Rådets afgørelse 2010/427/EU79 til EU-instrumenter, som erstattes ved denne forordning, bør læses som henvisninger til denne forordning, og Kommissionen bør sikre, at denne forordning gennemføres i overensstemmelse med den rolle, EU-Udenrigstjenesten har i henhold til afgørelsen.

(48)  På grund af denne forordnings brede karakter og anvendelsesområde og for at sikre sammenhæng mellem principperne, målene og udgifterne i henhold til både denne forordning og andre eksterne finansieringsinstrumenter, såsom forordning (EU).../... (EINS) eller instrumenter, der er uløseligt forbundet med eksterne politikker, såsom forordning (EU).../... (IPA III), bør en horisontal styringsgruppe med deltagelse af de relevante tjenestegrene i Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten og med den højtstående repræsentant eller en repræsentant for dennes kontor som formand være ansvarlig for styringen, samordningen og forvaltningen af politikkerne, programmerne, målene og foranstaltningerne i henhold til denne forordning med henblik på at sikre sammenhæng, effektivitet, gennemsigtighed og ansvarlighed i EU's eksterne finansiering. Næstformanden/den højtstående repræsentant bør sikre en overordnet politisk koordinering af Unionens optræden udadtil. I forbindelse med alle foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion og ekstraordinære bistandsforanstaltninger, og under hele programmeringscyklussen, planlægningen og anvendelsen af instrumentet bør den højtstående repræsentant og EU-Udenrigstjenesten arbejde sammen med Kommissionens relevante medlemmer og tjenestegrene på grundlag af arten af og målene for den planlagte foranstaltning, idet der tages udgangspunkt i deres ekspertise. Alle forslag til afgørelse udarbejdes ved at følge Kommissionens procedurer og skal forelægges Kommissionen til vedtagelse.

__________________

 

79Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30).

 

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(48a)  Anvendelsen af denne forordning bør, hvor det er relevant, supplere og være forenelig med de foranstaltninger, som EU træffer med henblik på gennemførelse af målsætningerne for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik inden for rammerne af kapital to, afsnit V i TEU, og de foranstaltninger, der vedtages inden for rammerne af femte del i TEUF.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49)  De påtænkte foranstaltninger, der er fastlagt i det følgende, bør nøje overholde de betingelser og procedurer, der følger af Unionens restriktive foranstaltninger —

udgår

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(49 a)  Europa-Parlamentet bør være fuldt ud involveret i instrumenternes udformnings-, programmerings-, overvågnings- og evalueringsfaser med henblik på at garantere politisk og demokratisk kontrol samt ansvarlighed for Unionens midler i relation til Unionens optræden udadtil. Der bør etableres en styrket dialog mellem institutionerne med henblik på at sikre, at Europa-Parlamentet er i stand til at udøve politisk kontrol på en systematisk og problemfri måde i forbindelse med denne forordnings anvendelse, hvorved både effektiviteten og legitimiteten øges.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6 a)  "civilsamfundsorganisationer": alle ikke-statslige, almennyttige og ikkevoldelige strukturer, hvorigennem mennesker organiserer sig med henblik på at forfølge fælles mål og idealer, det være sig politiske, kulturelle, sociale, økonomiske, religiøse, miljømæssige mål og idealer, eller på at drage myndigheder til ansvar, og som opererer på lokalt, nationalt, regionalt eller internationalt plan og kan omfatte både by- og landbaserede samt formelle og uformelle organisationer; inden for rammerne af det tematiske program for menneskerettigheder og demokrati omfatter "civilsamfundet" alle enkeltpersoner eller grupper, som er uafhængige af staten, og hvis aktiviteter bidrager til at fremme menneskerettigheder og demokrati, herunder menneskerettighedsforkæmpere som omhandlet i FN's erklæring om individers rettigheder og ansvar

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6 b)  "lokale myndigheder": regeringsinstitutioner eller offentlige myndigheder, som opererer på et subnationalt niveau (f.eks. på kommunalt plan, lokalsamfunds-, distrikts-, eller landeplan, eller på provinsielt eller regionalt plan)

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  "bidragyder": en medlemsstat, en international finansiel institution eller en offentlig institution i en medlemsstat, et offentligt organ eller andre enheder, der bidrager med kontante tilskud eller garantier til den fælles hensættelsesfond.

(8)  "bidragyder": en medlemsstat, en international finansiel institution eller en offentlig institution i en medlemsstat, et offentligt organ eller andre offentlige eller private enheder, der bidrager med kontante tilskud eller garantier til den fælles hensættelsesfond

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8 a)  "additionalitet": det princip, der sikrer, at støtte via garantien for foranstaltninger udadtil bidrager til bæredygtig udvikling ved hjælp af foranstaltninger, der ikke kunne have været gennemført uden garantien, eller hvorved der opnås positive resultater, der går ud over, hvad der ville have kunnet opnås uden støtte, og det omfatter også, at der mobiliseres finansiering fra den private sektor, at markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold afhjælpes, og at en investerings kvalitet, bæredygtighed, effekt eller omfang forbedres eller øges. Princippet sikrer desuden, at investerings- og finansieringstransaktioner, der er omfattet af garantien for foranstaltninger udadtil, ikke erstatter støtte fra en medlemsstat, privat finansiering eller andre finansielle tiltag fra Unionens eller international side og ikke fortrænger andre offentlige eller private investeringer. Projekter, der støttes af garantien for foranstaltninger udadtil, har typisk en højere risikoprofil end den portefølje af investeringer, der støttes af de støtteberettigede modparter inden for rammerne af deres normale investeringspolitikker uden garantien for foranstaltninger udadtil

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8 b)  "industrialiserede lande": andre tredjelande end de udviklingslande, der fremgår af listen over modtagere af officiel udviklingsbistand, som er udarbejdet af OECD's Komite for Udviklingsbistand

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8 c)  "fattigdom": alle de forhold, hvorunder mennesker er dårligt stillede og opfattes som svækkede i forskellige samfund og lokale sammenhænge. Fattigdommens centrale dimensioner omfatter økonomiske, menneskelige, politiske og sociokulturelle muligheder samt muligheden for at kunne beskytte sig selv

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8 d)  "kønssensitivitet": at handle med den intention at forstå og tage hensyn til de sociale og kulturelle faktorer, der indgår i kønsbaseret udstødelse og diskrimination i alle offentlige og private sammenhænge

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8 e)  "konfliktsensitivitet": at handle med forståelse for, at ethvert initiativ, der gennemføres i et konfliktramt miljø, vil interagere med den pågældende konflikt, og at en sådan interaktion vil have konsekvenser, der kan have positive eller negative følgevirkninger. Konfliktsensitivitet betyder også, at det på bedst mulig måde sikres, at Unionens foranstaltninger (politiske, politikrelaterede, ekstern bistand) ikke har en negativ indvirkning, og at den positive indvirkning på konfliktens dynamikker udnyttes mest muligt og derved bidrager til forebyggelse af konflikter, strukturel stabilitet og fredsopbygning

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når der henvises til "menneskerettigheder" omfatter dette også de grundlæggende frihedsrettigheder

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I forbindelse med artikel 15 kan de lande, hvor behovet er størst, også omfatte de lande, der er opført i bilag I.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det generelle mål med denne forordning er at fastholde og fremme Unionens værdier og interesser på verdensplan med henblik på at forfølge målene og principperne i Unionens optræden udadtil, jf. i artikel 3, stk. 5, og artikel 8 og 21 i traktaten om den Europæiske Union.

1.  Det generelle mål med denne forordning er at fastlægge den finansielle ramme, der gør det muligt for Unionen at fastholde og fremme sine værdier, principper og grundlæggende interesser på verdensplan i overensstemmelse med målene og principperne i Unionens optræden udadtil, jf. i artikel 3, stk. 5, og artikel 8 og 21 i traktaten om den Europæiske Union samt artikel 11 og 208 i TEUF.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a a)  at bidrage til opfyldelsen af de internationale forpligtelser og målsætninger, som Unionen har aftalt, navnlig 2030-dagsordenen, målene for bæredygtig udvikling og Parisaftalen

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a b)  at udvikle et særligt styrket forhold mellem landene i Unionens østlige og sydlige naboskabsområde, som bygger på samarbejde, fred og sikkerhed, gensidig ansvarlighed og fælles tilslutning til de universelle værdier demokrati, retsstat og respekt for menneskerettigheder, socioøkonomisk integration, miljøbeskyttelse og klimaindsats

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(a c)  at stræbe efter at nedbringe og på lang sigt udrydde fattigdom, navnlig i de mindst udviklede lande (LDC-landene); at muliggøre en bæredygtig social og økonomisk udvikling

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  på globalt niveau at konsolidere og fremme demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettigheder, støtte civilsamfundsorganisationer, fremme stabilitet og fred og tackle andre globale udfordringer

b)  på globalt niveau, at støtte civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder, fremme stabilitet og fred, forebygge konflikt og fremme retfærdige og inkluderende samfund, fremme multilateralisme, international retfærdighed og ansvarlighed, og tackle andre globale og regionale udfordringer, herunder klimaændringer og miljøforringelser samt udenrigspolitiske behov og prioriteter, som anført i bilag III, herunder at fremme tillidsskabende og gode naboskabsforbindelser

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at beskytte og fremme menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet samt ligestilling mellem kønnene og social lighed, også under de mest vanskelige forhold og i hastende tilfælde, i samarbejde med civilsamfund, herunder menneskerettighedsforkæmpere over hele verden

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  hurtigt at reagere på: krisesituationer, uroligheder og konflikter, udfordringer med hensyn til modstandskraft og forbindelser mellem humanitær bistand og udviklingsforanstaltninger samt udenrigspolitiske behov og prioriteter.

c)  hurtigt at reagere på: krisesituationer, uroligheder og konflikter, udfordringer med hensyn til modstandsdygtighed og forbindelser mellem humanitær bistand og udviklingsforanstaltninger.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Mindst 92 % af udgifterne i henhold til forordningen skal opfylde kriteriet for officiel udviklingsbistand som fastsat af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings Komité for Udviklingsbistand.

3.  Mindst 95 % af udgifterne i henhold til forordningen skal opfylde kriteriet for officiel udviklingsbistand som fastsat af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings Komité for Udviklingsbistand. Denne forordning skal bidrage til at opnå det kollektive mål om, at der skal afsættes 0,2 % af Unionens bruttonationalindkomst til de mindst udviklede lande og 0,7 % af Unionens bruttonationalindkomst til officiel udviklingsbistand inden for tidsfristen i 2030-dagsordenen.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Mindst 20 % af den officielle udviklingsbistand, der finansieres i henhold til denne forordning, bør på tværs af alle programmer, geografiske og tematiske, hvert år og i hele programmets varighed, øremærkes til social inklusion og menneskelig udvikling med henblik på at støtte og styrke leveringen af grundlæggende sociale tjenesteydelser som f.eks. sundhed, uddannelse, ernæring og social beskyttelse, navnlig for de mest marginaliserede grupper, med særlig vægt på kvinder og børn.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Mindst 85 % af de geografiske og tematiske programmer, der finansieres af den officielle udviklingsbistand i henhold til denne forordning, skal have ligestilling mellem kønnene, kvinders og pigers rettigheder og styrkelse af deres stilling som et primært eller væsentligt mål, som fastlagt af OECD's Komité for Udviklingsbistand. En betydelig del af disse programmer skal have ligestilling mellem kønnene, styrkelse af kvinders og pigers rettigheder og styrkelse af deres stilling som et primært mål.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EU-finansiering i henhold til denne forordning gennemføres ved hjælp af:

1.  EU-finansiering i henhold til denne forordning anvendes ved hjælp af:

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Geografiske programmer kan omfatte alle tredjelande, bortset fra kandidater og potentielle kandidater, jf. forordning (EU) nr. .../.. 80(IPA) og oversøiske lande og territorier, jf. Rådets afgørelse .../… (EU).

Geografiske programmer kan omfatte alle tredjelande, bortset fra kandidater og potentielle kandidater, jf. forordning (EU) nr. .../..80 (IPA) og oversøiske lande og territorier, jf. Rådets afgørelse .../… (EU). Der kan også oprettes geografiske programmer med et kontinentalt eller transregionalt anvendelsesområde, navnlig et panafrikansk program, som omfatter de afrikanske lande i henhold til litra a) og b), og et program, som omfatter landene i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet i henhold til litra b), c) og d).

__________________

__________________

80Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et instrument til førtiltrædelsesbistand (EUT L).

80 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et instrument til førtiltrædelsesbistand (EUT L).

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Civilsamfundsorganisationer

b)  Civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder:

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  Udenrigspolitiske behov og prioriteter

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tematiske programmer kan omfatte alle tredjelande samt oversøiske lande og territorier, jf. Rådets afgørelse .../... (EU).

Tematiske programmer kan omfatte alle tredjelande. Oversøiske lande og territorier har fuld adgang til tematiske programmer, jf. Rådets afgørelse .../... (EU). Deres effektive deltagelse skal sikres under hensyntagen til deres særegenheder og de særlige udfordringer, som de skal tackle.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  bidrage til stabilitet og kriseforebyggelse i hastetilfælde, i tilfælde af begyndende kriser og eksisterende kriser og i efterkrisesituationer

a)  bidrage til fred, stabilitet og kriseforebyggelse i nødsituationer, i tilfælde af begyndende kriser og eksisterende kriser og efter kriser

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  bidrage til at styrke stater, samfund, lokalsamfund og enkeltpersoner og til at knytte forbindelser mellem humanitær bistand og udviklingsforanstaltninger

b)  bidrage til at styrke staters, herunder lokale myndigheders, samfunds, lokalsamfunds og enkeltpersoners modstandsdygtighed og til at knytte forbindelser mellem humanitær bistand og udviklingsforanstaltninger

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  tjene udenrigspolitiske behov og prioriteter.

udgår

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger i henhold til denne forordning gennemføres primært ved hjælp af geografiske programmer.

Foranstaltninger i henhold til denne forordning anvendes primært ved hjælp af geografiske programmer.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger, der gennemføres ved hjælp af tematiske programmer, skal supplere foranstaltninger, der finansieres inden for rammerne af geografiske programmer, og støtte globale og transregionale initiativer, der går ud på at opfylde internationalt vedtagne mål, især målene for bæredygtig udvikling, beskytte globale offentlige goder eller tackle globale udfordringer. Der kan også træffes foranstaltninger som led i tematiske programmer, hvis der ikke er et geografisk program eller dette er blevet suspenderet, eller hvis der ikke er nogen aftale om foranstaltningen med det pågældende partnerland, eller hvis foranstaltningen ikke kan håndteres hensigtsmæssigt ved hjælp af geografiske programmer.

Foranstaltninger, der anvendes ved hjælp af tematiske programmer, skal supplere foranstaltninger, der finansieres inden for rammerne af geografiske programmer, og støtte globale og transregionale initiativer, der sigter mod at opfylde internationalt vedtagne mål, jf. artikel 3, stk. 2, litra aa), samt beskytte globale offentlige goder eller tackle globale udfordringer. Der kan også træffes foranstaltninger uafhængigt som led i tematiske programmer, herunder hvis der ikke er et geografisk program eller dette er blevet suspenderet, eller hvis der ikke er nogen aftale om foranstaltningen med det pågældende partnerland, eller hvis foranstaltningen ikke kan håndteres hensigtsmæssigt ved hjælp af geografiske programmer.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion supplerer geografiske og tematiske programmer. Foranstaltningerne udformes og gennemføres, således at de, hvis dette er relevant, kan videreføres under geografiske eller tematiske programmer.

Foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion supplerer geografiske og tematiske programmer samt de foranstaltninger, der finansieres ved Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 [forordningen om humanitær bistand]. Foranstaltningerne udformes og anvendes, således at de, hvis dette er relevant, kan videreføres under geografiske eller tematiske programmer.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I forbindelse med denne forordnings gennemførelse sikres overensstemmelse, synergi og komplementaritet med andre områder af Unionens optræden udadtil og andre relevante EU-politikker og EU-programmer samt udviklingsvenlig politikkohærens.

1.  I forbindelse med anvendelsen af denne forordning, sikres overensstemmelse, synergi og komplementaritet med alle områder af Unionens optræden udadtil, herunder andre eksterne finansieringsinstrumenter, navnlig forordning (EU).../... [IPA III-forordningen] samt foranstaltninger vedtaget i henhold til kapitel to i afsnit V i TEU og femte del i TEUF, og andre relevante EU-politikker og EU-programmer samt udviklingsvenlig politikkohærens. Unionen skal tage hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i de politikker, den anvender, som formodes at få betydning for udviklingslandene.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Unionen og medlemsstaterne skal koordinere deres respektive støtteprogrammer med sigte på at øge virkningen og effektiviteten af leveringen af støtten og forhindre overlappende finansiering.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  I forbindelse med anvendelsen af denne forordning skal Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten tage behørigt hensyn til Europa-Parlamentets holdninger.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen til gennemførelsen af denne forordning i perioden 20212027 er 89 200 mio. EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen til anvendelsen af denne forordning i perioden 2021-2027 er på 82 451 mio. EUR i 2018-priser (93 154 mio. i løbende priser) [100%].

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  68 000 mio. EUR til geografiske programmer:

a)  63 687 mio. EUR i 2018-priser (71 954 mio. EUR i løbende priser) [77,24 %] til geografiske programmer:

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra a – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Naboskab mindst 22 000 mio. EUR

–  Naboskabspolitikken mindst 20 572 mio. EUR i 2018-priser (23 243 mio. EUR i løbende priser) [24,95 %],

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra a – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Afrika syd for Sahara mindst 32 000 mio. EUR

–  Afrika syd for Sahara mindst 30 723 mio. EUR i 2018-priser (34 711 mio. EUR i løbende priser) [37,26 %],

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra a – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Asien og Stillehavet 10 000 mio. EUR

–  Asien og Stillehavet 8 851 mio. EUR i 2018-priser (10 000 mio. EUR i løbende priser) [10,73%], herunder mindst 620 mio. EUR i 2018-priser (700 mio. EUR i løbende priser) til Stillehavsområdet

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra a – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Nord-, Syd- og Mellemamerika og Vestindien 4 000 mio. EUR

–  Nord-, Syd- og Mellemamerika og Vestindien 3 540 mio. EUR i 2018-priser (4 000 mio. EUR i løbende priser) [4,29 %], herunder 1 062 mio. EUR i 2018-priser (1 200 mio. EUR i løbende priser) til Vestindien

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  7 000 mio. EUR til tematiske programmer:

b)  9 471 mio. EUR i 2018-priser (10 700 mio. EUR i løbende priser) [11,49 %] til tematiske programmer:

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra b – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Menneskerettigheder og demokrati 1 500 mio. EUR

–  Menneskerettigheder og demokrati: mindst770 mio. EUR i 2018-priser (2 000 mio. EUR i løbende priser) [2,15 %] , idet op til 25 % af programmet afsættes til finansiering af EU-valgobservationsmissioner

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra b – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Civilsamfundsorganisationer 1 500 mio. EUR

–  Civilsamfundsorganisationer (CSO'er) og lokale myndigheder (2 390 mio. EUR i 2018-priser (2 700 mio. EUR i løbende priser) [2,90 %], heraf 1 947 mio. EUR i 2018-priser (2 200 mio. EUR i løbende priser) [2,36 %] til civilsamfundsorganisationer og 443 mio. EUR i 2018-priser (500 mio. EUR i løbende priser) [0,54 %] til lokale myndigheder

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra b – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Stabilitet og fred 1 000 mio. EUR

–  Stabilitet og fred 885 mio. EUR i 2018-priser (1 000 mio. EUR i løbende priser) [1,07 %],

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra b – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Globale udfordringer 3 000 mio. EUR

–  Globale udfordringer 3 983 mio. EUR i 2018-priser (4 500 mio. EUR i løbende priser) [4,83 %],

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra b – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  Udenrigspolitiske behov og prioriteter 443 mio. EUR i 2018-priser (500 mio. EUR i løbende priser) [0,54 %]

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  4 000 mio. EUR til foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion.

c)  3 098 mio. EUR i 2018-priser (3 500 mio. EUR i løbende priser) [3,76 %] til foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion.

 

  Stabilitet og konfliktforebyggelse i nødsituationer, i tilfælde af begyndende kriser og eksisterende kriser samt efter kriser 1 770 mio. EUR i 2018-priser (2 000 mio. i EUR løbende priser) [2,15 %]

 

  Styrke staters, samfunds, lokalsamfunds og enkeltpersoners modstandsdygtighed og knytte forbindelser mellem humanitær bistand og udviklingsforanstaltninger 1 328 mio. EUR i 2018-priser (1 500 mio. EUR i løbende priser) [1,61 %]

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Stødpuden for nye udfordringer og prioriteter på 10 200 mio. EUR skal øge de beløb, der er omhandlet i stk. 2, i henhold til artikel 15.

3.  Stødpuden for nye udfordringer og prioriteter på 6 196 mio. EUR i 2018-priser (7 000 mio. EUR i løbende priser) [7,51 %] skal øge de beløb, der er omhandlet i stk. 2, i henhold til artikel 15.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Foranstaltningerne i henhold til artikel 9 finansieres med et beløb på op til 270 mio. EUR.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  De årlige bevillinger godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme under budgetproceduren, når prioriteterne er blevet aftalt mellem institutionerne.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den overordnede politiske ramme for denne forordnings gennemførelse udgøres af associeringsaftaler, partnerskabs- og samarbejdsaftaler, multilaterale aftale og andre aftaler, der fastlægger en juridisk bindende forbindelse med partnerlandene, samt Det Europæiske Råds konklusioner og Rådets konklusioner, topmødeerklæringer eller konklusioner fra møder på højt plan med partnerlande, Europa-Parlamentets relevante beslutninger, meddelelser fra Kommissionen eller fælles meddelelser fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Den overordnede politiske ramme for denne forordnings anvendelse udgøres af associeringsaftaler, partnerskabs- og samarbejdsaftaler, handelsaftaler og andre aftaler, der fastlægger en juridisk bindende forbindelse med partnerlandene, henstillinger og retsakter, der vedtages af de i henhold til disse aftaler oprettede organer, samt andre relevante multilaterale aftaler, EU-retsakter, Det Europæiske Råds konklusioner, Rådets konklusioner, topmødeerklæringer eller konklusioner fra møder på højt plan med partnerlande, Europa-Parlamentets beslutninger og holdninger, meddelelser fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt FN's konventioner og resolutioner.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Unionen skal gennem dialog og samarbejde med partnerlande og -regioner tilstræbe at fremme, udvikle og konsolidere de demokratiske principper, retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som Unionen bygger på.

1.  Unionen skal gennem dialog og samarbejde med partnerlande og -regioner, gennem tiltag i FN og andre internationale fora og gennem sit samarbejde med civilsamfundsorganisationer, lokale myndigheder og private aktører tilstræbe at fremme, udvikle og konsolidere de principper, som Unionen bygger på, navnlig demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse, menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for principperne i FN-pagten og folkeretten. Finansiering i henhold til denne forordning skal være i overensstemmelse med disse principper og Unionens forpligtelser i henhold til folkeretten.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Unionens bidrag til demokrati og retsstatsprincippet og til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal, i overensstemmelse med artikel 2 og 21 i TEU, have rod i verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der anvendes en rettighedsbaseret tilgang, som omfatter alle menneskerettigheder, uanset om de er borgerlige og politiske eller økonomiske, sociale og kulturelle, med henblik på at indarbejde menneskerettighedsprincipper, hjælpe rettighedshaverne med at gøre deres rettigheder gældende, idet der fokuseres på fattige og sårbare grupper, og bistå partnerlandene med at leve op til deres forpligtelser med hensyn til internationale menneskerettigheder. Forordningen fremmer ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders stilling.

2.  Der anvendes en rettighedsbaseret tilgang, som omfatter alle menneskerettigheder, uanset om de er borgerlige og politiske eller økonomiske, sociale og kulturelle, med henblik på at indarbejde menneskerettighedsprincipper, hjælpe rettighedshaverne med at gøre deres rettigheder gældende, idet der fokuseres på marginaliserede og sårbare grupper, herunder mindretal, kvinder, børn og unge, ældre, indfødte folk, LGBTI-personer og personer med handicap, på grundlæggende arbejdstagerrettigheder og social inklusion og på at bistå partnerlandene med at leve op til deres internationale forpligtelser med hensyn til menneskerettighederne. Forordningen fremmer ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders, unges og børns stilling, herunder med hensyn til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Unionen fremmer en multilateral og regelbaseret tilgang til globale goder og udfordringer og samarbejder med dette for øje med medlemsstaterne, partnerlande, internationale organisationer og andre donorer.

Unionen fremmer en multilateral og regel- og værdibaseret tilgang til globale offentlige goder og udfordringer og samarbejder med dette for øje med medlemsstaterne, partnerlande, internationale organisationer, herunder internationale finansielle institutioner og FN's organisationer, fonde og programmer og andre donorer.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Unionen fremmer samarbejdet med internationale organisationer og andre donorer.

Unionen fremmer samarbejdet med internationale og regionale organisationer og andre donorer.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forbindelserne med partnerlande tages disses resultater med hensyn til opfyldelse af forpligtelser og gennemførelse af internationale aftaler samt deres kontraktuelle forbindelser med Unionen i betragtning.

I forbindelserne med partnerlande tages der højde for deres resultater med hensyn til efterlevelse af forpligtelser og gennemførelse af internationale aftaler, særlig Parisaftalen, samt deres aftalemæssige forbindelser med Unionen, navnlig associeringsaftaler, partnerskabs- og samarbejdsaftaler samt handelsaftaler.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Samarbejdet mellem Unionen og dens medlemsstater på den ene side og partnerlandene på den anden side skal bygge på og fremme principperne om udviklingseffektivitet, når det er relevant, nemlig: partnerlandenes ejerskab af udviklingsprioriteter, fokus på resultater, inklusive udviklingspartnerskaber, gennemsigtighed og gensidig ansvarlighed. Unionen fremmer effektiv tilvejebringelse og anvendelse af ressourcer.

Samarbejdet mellem Unionen og dens medlemsstater på den ene side og partnerlandene på den anden side skal bygge på og fremme principperne om udviklingseffektivitet på tværs af alle former, nemlig: partnerlandenes ejerskab over udviklingsprioriteter, fokus på resultater, inkluderende udviklingspartnerskaber, gennemsigtighed og gensidig ansvarlighed samt tilpasning til partnerlandenes prioriteter. Unionen fremmer effektiv tilvejebringelse og anvendelse af ressourcer.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I overensstemmelse med princippet om inklusive partnerskaber sikrer Kommissionen, når det er relevant, at relevante interessenter fra modtagerlandene, herunder civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder, bliver behørigt hørt og har rettidig adgang til relevante oplysninger, således at de er i stand til at spille en meningsfuld rolle i løbet af udformningen, gennemførelsen og den dertil hørende overvågning af programmer.

I overensstemmelse med princippet om inklusive partnerskaber sikrer Kommissionen, at relevante interessenter fra modtagerlandene, herunder civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder, bliver behørigt hørt og har rettidig adgang til relevante oplysninger, således at de er i stand til at spille en meningsfuld rolle i løbet af udformningen, anvendelsen og den dertil hørende overvågning af programmer.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I overensstemmelse med princippet om ejerskab vælger Kommissionen, når det er hensigtsmæssigt, at anvende partnerlandenes systemer til gennemførelsen af programmer.

I overensstemmelse med princippet om ejerskab vælger Kommissionen, når det er hensigtsmæssigt, at anvende partnerlandenes systemer til anvendelse af programmer.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Programmer og foranstaltninger i henhold til denne forordning skal integrere klimaændringer, miljøbeskyttelse og ligestilling mellem kønnene og tage hensyn til forbindelser med målene for bæredygtig udvikling for at fremme integrerede foranstaltninger, der kan skabe sidegevinster og opfylde flere mål på en koordineret måde. Programmerne og foranstaltningerne skal bygge på analyser af risici og sårbarheder, de skal indeholde en strategi for modstandsdygtighed, og de skal udarbejdes under hensyntagen til eventuelle konflikter. De skal bygge på princippet om, at ingen lades i stikken.

6.  Programmer og foranstaltninger i henhold til denne forordning skal integrere klimaændringer, miljøbeskyttelse i henhold til artikel 11 i TEUF, katastroferisikobegrænsning og -beredskab, menneskelig udvikling, konfliktforebyggelse og fredsopbygning, ligestilling mellem kønnene, styrkelse af kvinders, børns og unges stilling, ikkeforskelsbehandling, uddannelse og kultur samt digitalisering og tage hensyn til de indbyrdes forbindelser mellem målene for bæredygtig udvikling for at fremme integrerede foranstaltninger, der kan skabe sidegevinster og opfylde flere mål på en sammenhængende måde. Programmerne og foranstaltningerne skal bygge på analyser af kapaciteter, risici og sårbarheder, de skal indeholde en menneske- og lokalsamfundsorienteret tilgang til modstandsdygtighed, og de skal være konfliktfølsomme. De skal bygge på principperne om ikke at lade nogen i stikken og "ikke at gøre skade".

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Der tilstræbes en mere koordineret, holistisk og struktureret tilgang til migration med partnere, og virkningen heraf vurderes regelmæssigt.

7.  Uden at dette påvirker de andre mål for EU's optræden udadtil, tilstræbes der en mere koordineret, holistisk og struktureret tilgang til migration med partnerne, og virkningen heraf vurderes regelmæssigt, uden at ydelsen af udviklingsbistand til tredjelande gøres betinget af samarbejde om styring af migrationen og under overholdelse af menneskerettighederne, herunder enhver persons ret til at forlade sit oprindelsesland.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Kommissionen sikrer, at de i henhold til denne forordning vedtagne foranstaltninger i relation til sikkerhed, stabilitet og fred, navnlig med henblik på kapacitetsopbygning af militære aktører til støtte for udvikling og sikkerhed for udvikling, bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet samt cybersikkerhed, gennemføres i overensstemmelse med folkeretten, herunder den internationale menneskerettighedslovgivning og den humanitære folkeret. Kommissionen kan sammen med de støttemodtagende partnere udarbejde køreplaner for at forbedre de militære aktørers institutionelle og operationelle overholdelse af gennemsigtigheds- og menneskerettighedsstandarderne. Kommissionen skal nøje overvåge, vurdere og rapportere om anvendelsen af sådanne foranstaltninger for hvert relevant mål, jf. artikel 31, med henblik på at sikre overholdelse af forpligtelserne på menneskerettighedsområdet. Kommissionen skal i relation til disse foranstaltninger og i tillæg til bestemmelserne om risikoforvaltning i henhold til artikel 8, stk. 8, litra b), anvende en konfliktfølsom tilgang, herunder en streng og systematisk forudgående konfliktanalyse, der fuldt ud integrerer kønsbaserede analyser. Kommissionen skal som supplement til denne forordning vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 34, der etablerer en operationel ramme baseret på eksisterende vejledning, som sikrer, at menneskerettighederne tages i betragtning i forbindelse med udformningen og anvendelsen af de i denne artikel anførte foranstaltninger, navnlig for så vidt angår forebyggelse af tortur og andre former for brutal, umenneskelig eller nedværdigende behandling, og at retssikkerheden, herunder uskyldsformodningen, retten til en retfærdig rettergang og retten til et forsvar, respekteres.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Kommissionen underretter og har regelmæssigt meningsudvekslinger med Europa-Parlamentet.

8.  Kommissionen skal regelmæssigt på eget initiativ og på anmodning af Europa-Parlamentet underrette og have en meningsfuld politisk dialog med Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Kommissionen skal jævnligt udveksle oplysninger med civilsamfund og lokale myndigheder.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8b.  Kommissionen skal som supplement til denne forordning vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 34, der etablerer en passende ramme for risikostyring, herunder en vurdering og foranstaltninger til afhjælpning for hvert relevant mål i denne forordning.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 8 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8c.  Hele instrumentet underbygges af gennemsigtighed og ansvarlighed med kraftigt fokus på rapportering og kontrol. Dette omfatter et gennemsigtigt kontrolsystem, herunder rapportering af oplysninger om modtagerne af midler, og hvorvidt betalingerne er foretaget rettidigt.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I henhold til artikel 41, stk. 2, i traktaten om den Europæiske Union må EU-midler i henhold til denne forordning ikke anvendes til at finansiere anskaffelse af våben og ammunition eller til operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet.

1.  EU-midler i henhold til denne forordning må ikke anvendes til at finansiere anskaffelse af våben og ammunition eller til operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet. Udstyr, tjenesteydelser eller teknologi, der leveres i henhold til nærværende forordning, skal underlægges strenge overførelseskontroller som fastlagt i den fælles holdning 2008/944/FUSP, forordningen om produkter med dobbelt anvendelse og alle de gældende restriktive foranstaltninger, som EU har indført. I overensstemmelse med forordning (EU) .../... [EU's forordning om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf], må nærværende forordning ikke anvendes til at finansiere tilvejebringelsen af redskaber, som kan anvendes til tortur, mishandling eller andre krænkelser af menneskerettighederne.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For at bidrage til bæredygtig udvikling, hvilket forudsætter, at der opnås stabile, fredelige og inkluderende samfund, kan EU-bistand i henhold til denne forordning anvendes som led i en bredere reform af sikkerhedssektoren eller til at opbygge kapaciteten hos militære aktører i partnerlande under de ekstraordinære omstændigheder, der er fastsat i stk. 4, med henblik på gennemførelse af udviklingsforanstaltninger og foranstaltninger, der skaber sikkerhed for udvikling.

2.  For at bidrage til bæredygtig udvikling, hvilket forudsætter, at der opnås stabile, fredelige og inkluderende samfund, kan EU-bistand i henhold til denne forordning anvendes som led i en bredere reform af sikkerhedssektoren eller til at opbygge kapacitet hos militære aktører i partnerlande under de ekstraordinære omstændigheder, der er fastsat i stk. 4, med henblik på gennemførelse af udviklingsforanstaltninger og foranstaltninger, der skaber sikkerhed for udvikling, og i overensstemmelse med det overordnede mål om at opnå en bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvis der er konsensus mellem det pågældende partnerland og Unionen om, at militære aktører er afgørende for bevarelse, etablering eller genetablering af de betingelser, der er afgørende for bæredygtig udvikling, herunder i krisesituationer og skrøbelige eller destabiliserede sammenhænge og situationer.

b)  hvis der er konsensus mellem det pågældende partnerland og Unionen om, at militære aktører er afgørende for bevarelse, etablering eller genetablering af de betingelser, der er afgørende for bæredygtig udvikling, og at de pågældende militære aktører ikke er involveret i menneskerettighedskrænkelser eller udgør en trussel mod statslige institutioners funktion, herunder i krisesituationer og skrøbelige eller destabiliserede sammenhænge og situationer.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen fremmer partnerlandets ejerskab ved udformningen og gennemførelsen af foranstaltninger i henhold til denne artikel. Den udvikler ligeledes de nødvendige elementer og den gode praksis, der kræves for at sikre bæredygtighed på mellemlang og lang sigt, og fremmer retsstatsprincippet og etablerede folkeretlige principper.

6.  Kommissionen fremmer partnerlandets ejerskab ved udformningen og anvendelsen af foranstaltninger i henhold til denne artikel. Den udvikler ligeledes de nødvendige elementer og den gode praksis, der kræves for at sikre bæredygtighed og ansvarlighed på mellemlang og lang sigt, og fremmer retsstatsprincippet og etablerede folkeretlige principper. Kommissionen sikrer, at disse foranstaltninger skaber direkte fordele for befolkningen for så vidt angår menneskers sikkerhed, er integreret i en bredere politik for reform af sikkerhedssektoren, der omfatter stærke elementer af demokratisk og parlamentarisk kontrol og ansvarlighed, herunder med hensyn til bedre sikkerhedstjenester, og passer ind i langsigtede freds- og udviklingsstrategier, som er udformet med henblik på at tackle de grundlæggende årsager til konflikterne. Kommissionen skal endvidere sikre, at foranstaltninger, der har til formål at reformere militære styrker, bidrager til, at de bliver mere gennemsigtige og ansvarlige og respekterer menneskerettighederne for dem, der er undergivet deres jurisdiktion. For så vidt angår foranstaltninger, der tager sigte på at levere udstyr til partnerlandes militære styrker, skal Kommissionen i forbindelse med hver foranstaltning præcisere, hvilken type udstyr der skal leveres. Kommissionen anvender bestemmelserne i artikel 8, stk. 8 b (nyt), for at sikre, at dette udstyr kun vil blive anvendt af de modtagere, der er tiltænkt støtte.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Kommissionen fastsætter passende risikovurderings-, overvågnings- og evalueringsprocedurer i forbindelse med foranstaltninger i henhold til denne artikel.

7.  Kommissionen foretager, inden for evalueringens rammer i henhold til artikel 32, og navnlig med henblik på midtvejsevalueringen, fælles evalueringer sammen med medlemsstaterne. Resultaterne skal præge udformningen af programmerne og ressourcefordelingen og yderligere styrke sammenhængen og komplementariteten i Unionens optræden udadtil.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Afsnit II

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

FORORDNINGENS GENNEMFØRELSE

ANVENDELSE AF DENNE FORORDNING

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9 a

 

Anvendelsesområdet for de geografiske programmer

 

1.  Unionens samarbejdsaktiviteter i henhold til denne artikel skal anvendes på aktiviteter af lokal, national, regional, tværregional og kontinental karakter.

 

2.   For at opfylde målene i artikel 3 skal de geografiske programmer udarbejdes inden for følgende samarbejdsområder:

 

a)   god regeringsførelse, demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettigheder, grundlæggende frihedsrettigheder og civilsamfund

 

b)   fattigdomsbekæmpelse, bekæmpelse af uligheder samt menneskelig udvikling

 

c)   migration og mobilitet

 

d)   miljø og klimaændringer

 

e)   inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, digitalisering og ordentlig beskæftigelse

 

f)   sikkerhed, stabilitet og fred

 

g)   partnerskaber.

 

3.   Yderligere detaljer vedrørende de i stk. 2 omhandlede samarbejdsområder findes i bilag II.

(Denne nye artikel indsættes før artikel 10 under afsnit II, kapitel I)

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9 b

 

Anvendelsesområdet for de tematiske programmer

 

1.   De tematiske programmer omfatter følgende indsatsområder:

 

a)   Menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt demokrati:

 

   beskytte og fremme menneskerettighederne og menneskerettighedsforkæmpere i lande og nødsituationer, hvor menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder er mest truet, bl.a. ved at håndtere problemer med presserende behov for beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere på en fleksibel og sammenhængende måde

 

  værne om menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder for alle og bidrage til at skabe samfund, hvor deltagelse, ikkeforskelsbehandling, lighed, social retfærdighed og ansvarlighed er fremherskende

 

  konsolidere og beskytte demokratiet ved at adressere alle aspekter af demokratisk regeringsførelse, herunder ved at styrke demokratisk pluralisme, øge borgernes deltagelse, herunder ved at støtte borgerdrevne valgobservationsorganisationer og deres regionale netværk i hele verden, skabe et gunstigt miljø for civilsamfundene og støtte troværdige, inkluderende og gennemsigtige valgprocesser hele vejen igennem valgcyklussen, navnlig ved hjælp af EU-valgobservationsmissioner (EU EOM'er)

 

  fremme effektiv multilateralisme og strategiske partnerskaber ved at bidrage til at styrke internationale, regionale og nationale strukturers kapacitet og styrke lokale aktørers fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten

 

  skabe nye synergier på tværs af regioner og etablere netværk blandt lokale civilsamfund samt mellem civilsamfund og andre relevante menneskerettighedsorganer og -mekanismer med henblik på at optimere udvekslingen af bedste praksis i relation til menneskerettigheder og demokrati og skabe positive dynamikker

 

b)   Civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder:

 

  støtte et inkluderende, deltagerorienteret, handlekraftigt og uafhængigt civilsamfund i partnerlandene

 

  fremme dialogen med og mellem civilsamfundsorganisationer

 

   støtte lokale myndigheders kapacitetsopbygning og mobilisering af deres ekspertise for at fremme en territorial tilgang til udvikling

 

  øge EU-borgernes bevidsthed, viden om og engagement i de i denne forordnings artikel 3 omhandlede målsætninger

 

   støtte civilsamfunds deltagelse i fortalervirksomhed for grundlæggende retsprincipper og dialoger med regeringer og internationaler institutioner

 

  støtte civilsamfund, så de kan bevidstgøre forbrugere og borgere og øge deres kendskab til miljøvenlig produktion og fairtradeproduktion og -forbrug for at tilskynde dem til at udvise en mere bæredygtig adfærd

 

c)   Stabilitet og fred:

 

   bistand til konfliktforebyggelse, fredsopbygning og kriseberedskab

 

   bistand til håndtering af globale og tværregionale trusler og trusler, der er under udvikling

 

d)   Globale udfordringer

 

  sundhed

 

   uddannelse

 

   ligestilling mellem kønnene

 

   børn og unge

 

   migration og tvangsfordrivelse

 

   ordentligt arbejde, social beskyttelse og ulighed

 

   kultur

 

   sikring af et sundt miljø og håndtering af klimaændringer

 

   bæredygtig energi

 

   bæredygtig og inklusiv vækst, ordentlige job og inddragelse af den private sektor

 

   fødevarer og ernæring

 

  fremme af inkluderende samfund, god økonomisk forvaltning og gennemsigtig forvaltning af offentlige midler

 

   adgang til rent vand, sanitet og hygiejne

 

e)    Udenrigspolitiske behov og prioriteter

 

  yde støtte til Unionens bilaterale, regionale og interregionale samarbejdsstrategier, fremme politisk dialog og udvikle kollektive tilgange til og svar på udfordringer af global karakter

 

  yde støtte til Unionens handelspolitik

 

   bidrage til gennemførelsen af den internationale dimension af interne EU-politikker og fremme en bred forståelse for EU samt dets synlighed og rolle på den globale scene.

 

2.    De samarbejdsområder, der er opstillet i artikel 3, er beskrevet nærmere i bilag III.

(Denne nye artikel indsættes før artikel 10 under afsnit II, kapitel I)

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Programmeringsdokumenter skaber en sammenhængende ramme for samarbejdet mellem Unionen og partnerlande eller -regioner i overensstemmelse med det overordnede formål og anvendelsesområde og de overordnede mål og principper i denne forordning

a)  Programmeringsdokumenter skaber en sammenhængende ramme for samarbejdet mellem Unionen og partnerlande eller -regioner i overensstemmelse med det overordnede formål og anvendelsesområde og de overordnede mål og principper i denne forordning og baseres på Unionens strategi i relation til et partnerland eller -region eller på Unionens tematiske strategier

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Unionen konsulterer også andre donorer og aktører, herunder repræsentanter for civilsamfundet og lokale myndigheder, hvis det er relevant

c)  Unionen tilskynder på et tidligt tidspunkt og gennem hele programmeringsprocessen til en regelmæssig og inkluderende dialog med andre donorer og aktører fra Unionen og tredjelande, herunder repræsentanter for civilsamfundet og lokale myndigheder samt private og politiske fonde. Europa-Parlamentet informeres om udfaldet af de pågældende høringer.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Der ydes via de tematiske programmer vedrørende menneskerettigheder, demokrati og civilsamfundsorganisationer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra a) og b), bistand, uafhængigt af om regeringen eller andre myndigheder i det pågældende tredjeland giver sit samtykke. Disse tematiske programmer støtter primært civilsamfundsorganisationer.

d)  Der ydes via de tematiske programmer vedrørende menneskerettigheder og demokrati, civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder, stabilitet og fred, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra a), b) og c), bistand, uafhængigt af om regeringen eller andre myndigheder i det pågældende tredjeland giver samtykke dertil. De tematiske programmer vedrørende menneskerettigheder og demokrati og de tematiske programmer vedrørende civilsamfund og lokale myndigheder skal hovedsageligt støtte civilsamfundet, herunder menneskerettighedsforkæmpere og journalister, der udsættes for pres.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmeringsprincipper for geografiske programmer

Programmeringsprincipper

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Programmeringen i henhold til denne forordning skal tage behørigt hensyn til menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder, god regeringsførelse og demokrati i partnerlandene.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a.  Udarbejdelse, anvendelse og revision af alle programmeringsdokumenter i henhold til denne artikel sker efter principperne om udviklingsvenlig politikkohærens og bistandseffektivitet.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. -1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1b.  De geografiske og tematiske programmer skal supplere og hænge sammen med hinanden samt skabe merværdi.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Foranstaltningerne udarbejdes så vidt muligt på grundlag af en dialog mellem Unionen, medlemsstaterne og det pågældende partnerland, herunder nationale og regionale myndigheder, og sker med inddragelse af civilsamfundet, nationale og lokale parlamenter og andre interesserede parter for at øge ejerskabet over processen og for at øge støtten til nationale og regionale strategier, jf. stk. 4

a)  Foranstaltningerne udarbejdes på grundlag af en inkluderende dialog mellem Unionens institutioner, medlemsstaterne og det pågældende partnerland, herunder nationale, lokale og regionale myndigheder, og sker med inddragelse af civilsamfundsorganisationer, regionale, nationale og lokale parlamenter, lokalsamfund og andre interessenter for at øge det demokratiske ejerskab over processen og for at øge støtten til nationale og regionale strategier, jf. stk. 4

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Så vidt muligt synkroniseres programmeringsperioden med partnerlandets strategicyklusser

b)  Når det er muligt, synkroniseres programmeringsperioden med partnerlandets strategicyklusser

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Programmeringen af geografiske programmer omfatter et specifik, skræddersyet samarbejde, der bygger på:

2.  Med forbehold af stk. 1 omfatter programmeringen af geografiske programmer et specifikt, skræddersyet samarbejde, der bygger på:

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  partnernes behov, som fastlægges på grundlag af specifikke kriterier, idet der tages hensyn til befolkningen, fattigdom, uligheder, menneskelig udvikling, økonomisk og miljømæssig sårbarhed og statens og samfundets styrke

a)  partnernes behov, som fastlægges på grundlag af specifikke kriterier og dybtgående analyser, idet der tages hensyn til befolkningen, fattigdom, ulighed, menneskelig udvikling, situationen med hensyn til menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, demokrati, ligestilling mellem kønnene, civilsamfundets råderum, økonomisk og miljømæssig sårbarhed og statens og samfundets modstandsdygtighed

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  partnernes evne til at generere og få adgang til finansielle midler og deres evne til at anvende midlerne

b)  partnernes evne til at mobilisere og effektivt anvende deres nationale midler til at støtte nationale udviklingsprioriteter og deres evne til at anvende midlerne

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  partnernes engagement og resultater, som fastlægges på grundlag af kriterier som politisk reform og økonomisk og social udvikling

c)  partnernes engagement, herunder i forpligtelser aftalt i fællesskab med Unionen, og tiltag, hvilket fastslås på grundlag af kriterier som politisk reform, fremskridt i relation til retsstatsprincippet, god regeringsførelse, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption, økonomisk og social udvikling, miljømæssig bæredygtighed samt effektiv anvendelse af bistand

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  parternes kapacitet og vilje til at fremme fælles interesser og værdier og til at støtte fælles mål og multilaterale alliancer samt fremskridt med Unionens prioriteter.

e)  parternes kapacitet og vilje til at fremme fælles værdier, principper og grundlæggende interesser og til at støtte fælles mål og multilaterale alliancer samt fremskridt med Unionens prioriteter.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I samarbejdet med industrialiserede lande fokuseres der på at fremme Unionens og fælles interesser.

4.  I samarbejdet med industrialiserede lande fokuseres der på at fremme Unionens og fælles interesser samt fælles grundlæggende interesser og værdier, fælles mål og multilateralisme. Et sådan samarbejde skal, hvor det er relevant, baseres på en dialog mellem Unionen, herunder Europa-Parlamentet, og medlemsstaterne med inddragelse af civilsamfundet.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Programmeringsdokumenter for geografiske programmer skal være resultatbaserede og, hvis det er relevant, tage hensyn til internationalt fastsatte mål og indikatorer, især dem, der gælder for målene for bæredygtig udvikling og nationale resultatrammer, med henblik på at vurdere og videreformidle Unionens bidrag til output, resultater og effekt.

5.  Programmeringsdokumenter skal så vidt muligt være resultatorienterede og indeholde tydelige mål og indikatorer til måling af fremskridt og virkningen af Unionens bistand. Hvis det er relevant, kan indikatorerne baseres på internationalt fastsatte standarder, især dem, der gælder for målene for bæredygtig udvikling og nationale resultatrammer.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Når der udarbejdes programmeringsdokumenter for lande og regioner, der er i krise, har været i krise eller befinder sig i en skrøbelig og udsat situation, tages der behørigt hensyn til de berørte landes eller regioners særlige behov og forhold.

6.  Når der udarbejdes programmeringsdokumenter for lande og regioner, der er i krise, har været i krise eller befinder sig i en skrøbelig og udsat situation, tages der behørigt hensyn til de berørte landes eller regioners særlige behov og forhold samt sårbarheder, risici og kapaciteter med henblik på at øge modstandsdygtigheden. Der skal endvidere lægges vægt på konfliktforebyggelse, statsopbygning og fredsopbygning, forsoning efter konflikt og genopbygning, katastrofeberedskab samt kvinders og børns rettigheder i disse processer. Der skal anvendes en menneskerettighedsbaseret tilgang med mennesket i centrum.

Hvis partnerlande eller -regioner er direkte involveret i eller berørt af en krise, en efterkrisesituation eller en skrøbelig situation, lægges der særlig vægt på at forbedre koordineringen blandt alle relevante aktører for at hjælpe med overgangen fra nødsituation til udviklingsfase.

Hvis partnerlande eller -regioner er direkte involveret i eller berørt af en krise, en efterkrisesituation eller en skrøbelig situation, lægges der særlig vægt på at forbedre koordineringen blandt alle relevante aktører for at hjælpe med at forebygge vold og hjælpe overgangen fra nødsituation til udviklingsfase.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Denne forordning bidrager til foranstaltninger, der gennemføres i henhold til forordning (EU) nr. .../... (Erasmus). Der udarbejdes et enhedsprogrammeringsdokument på grundlag af denne forordning for syv år, herunder for midler fra forordning (EU) nr. .../... (IPA III). Forordning (EU) nr. .../... (Erasmus) gælder for anvendelsen af disse midler.

7.  Denne forordning bidrager på baggrund af de programmer, der gennemføres i henhold til artikel 4, stk. 2 i denne forordning til foranstaltninger, der gennemføres i henhold til forordning (EU) nr. .../... (Erasmus). Et vejledende beløb på 2 mia. EUR fra de geografiske programmer skal afsættes til foranstaltninger helliget mobilitet, samarbejde og politisk dialog med myndigheder, institutioner og organisationer i partnerlandene. Der udarbejdes et enhedsprogrammeringsdokument på grundlag af denne forordning for syv år, herunder for midler fra forordning (EU) nr. .../... (IPA III). Forordning (EU) nr. .../... (Erasmus) gælder for anvendelsen af disse midler, idet der sikres overensstemmelse med forordning (EU) nr. .../... (IPA III).

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Denne forordning bidrager til foranstaltninger, der gennemføres i henhold til forordning (EU) nr. .../... (Et Kreativt Europa). Der udarbejdes ét programmeringsdokument på grundlag af denne forordning gældende for syv år, herunder for midlerne fra forordning (EU) nr. .../... (IPA III). Forordning (EU) nr..../... (Et Kreativt Europa) finder anvendelse på disse midler.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34 for at udbygge ikkevæsentlige elementer i denne forordning med bestemmelser, der indfører rammer for de enkelte lande og for flerårige programmer, som omfatter flere lande. Disse rammebestemmelser skal:

 

a)    angive de prioriterede områder blandt dem, der er omhandlet i artikel 9a og 15b

 

b)   fastlægge de konkrete detaljerede og målbare mål for hvert program

 

c)   opstille forventede resultater med målbare delmål og klare og konkrete performanceindikatorer, der er knyttet til målene

 

d)   fastlægge den vejledende finansielle tildeling, både samlet set og for hvert prioriteret område

 

e)   opstille retningslinjer for samarbejde, herunder bidrag til garantien for eksterne foranstaltninger.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Gennemførelsen af denne forordning foretages for geografiske programmers vedkommende gennem flerårige vejledende landeprogrammer og flerlandeprogrammer.

udgår

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I de flerårige vejledende programmer angives de prioriterede områder, der er udvalgt med henblik på EU-finansiering, de specifikke mål, de forventede resultater, klare og specifikke performanceindikatorer og den vejledende finansielle tildeling, både samlet set og pr. prioriteret område.

udgår

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De flerårige vejledende programmer omfatter:

3.  De flerårige programmer omfatter:

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  en rapport med en analyse i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, af partnerlandes eller berørte landes behov, kapacitet, forpligtelser og resultater og den potentielle virkning af EU-finansieringen samt en eller flere af følgende:

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en national eller regional strategi i form af en national udviklingsplan eller et lignende dokument, som Kommissionen har godkendt som grundlag for det tilhørende flerårige vejledende program på tidspunktet for vedtagelsen af sidstnævnte dokument

a)  en national eller regional strategi i form af en national udviklingsplan eller et lignende dokument, som er baseret på en meningsfuld høring af lokalbefolkningen og civilsamfundet, og som Kommissionen har godkendt som grundlag for det tilhørende flerårige program på tidspunktet for vedtagelsen af sidstnævnte dokument

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  et rammedokument om fastlæggelse af Unionens politik over for den pågældende partner eller de pågældende partnere, herunder et fælles dokument mellem Unionen og medlemsstater

b)  et dokument, som fastlægger Unionens politik over for den pågældende partner eller de pågældende partnere, herunder et fælles dokument mellem Unionen og medlemsstaterne

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  For at få større virkning af Unionens kollektive samarbejde erstattes Unionens og medlemsstaternes programmeringsdokument så vidt muligt at et fælles programmeringsdokument. Et fælles programmeringsdokument kan erstatte Unionens flerårige vejledende program, hvis det overholder kravene i artikel 10 og 11, indeholder de elementer, der er anført i stk. 2 i nærværende artikel, og fastlægger arbejdsdelingen mellem Unionen og medlemsstaterne.

4.  For at få større virkning af Unionens kollektive samarbejde erstattes Unionens og medlemsstaternes programmeringsdokumenter så vidt muligt at et fælles programmeringsdokument. Et fælles programmeringsdokument kan erstatte Unionens flerårige program, hvis det godkendes i en retsakt vedtaget i overensstemmelse med artikel 14 og overholder kravene i artikel 10 og 11, indeholder de elementer, der er anført i stk. 2 i nærværende artikel, og fastlægger arbejdsdelingen mellem Unionen og medlemsstaterne.

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Flerårige programmer kan omfatte et beløb på højst 5 % af det samlede beløb, som ikke er afsat til et prioriteret område eller et partnerland eller en gruppe af lande. Disse beløb vedtages i overensstemmelse med artikel 21.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34 for at udbygge ikkevæsentlige elementer i denne forordning ved at fastlægge rammer for hvert enkelt tematisk flerårigt program. Disse rammebestemmelser skal:

 

a)    angive de prioriterede områder blandt dem, der er omhandlet i artikel 9b

 

b)    fastlægge de særlige detaljerede og målbare mål i hvert program

 

c)    opstille forventede resultater med målbare delmål og klare og konkrete performanceindikatorer, der er knyttet til målene

 

d)    fastlægge den vejledende finansielle tildeling, både samlet set og for hvert prioriteret område

 

e)    opstille retningslinjer for samarbejde.

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Gennemførelsen af denne forordning foretages for tematiske programmers vedkommende gennem flerårige vejledende programmer.

udgår

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I de flerårige vejledende programmer for tematiske programmer fastlægges Unionens strategi, de prioriterede områder, der er udvalgt med henblik på EU-finansiering, de specifikke mål, de forventede resultater, klare og specifikke performanceindikatorer, den internationale situation og de vigtigste partneres foranstaltninger vedrørende det pågældende tema.

udgår

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I de flerårige vejledende programmer for tematiske programmer angives den samlede vejledende finansielle tildeling pr. samarbejdsområde og pr. prioritet. Den vejledende finansielle tildeling kan tage form af en beløbsramme.

udgår

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De rammebestemmelser, der er omhandlet i artikel 12 og 13, bygger på en rapport med en analyse af situationen på internationalt plan og de vigtigste partneres aktiviteter inden for det pågældende tema og angiver de forventede resultater af programmet.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Flerårige programmer kan omfatte et beløb på højst 5 % af det samlede beløb, som ikke er afsat til et prioriteret område eller et partnerland eller en gruppe af lande. Disse beløb vedtages i overensstemmelse med artikel 21.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Vedtagelse og ændring af flerårige vejledende programmer

Vedtagelse og ændring af flerårige programmer

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen vedtager de flerårige vejledende programmer omhandlet i artikel 12 og 13 ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 35, stk. 2. Denne procedure gælder også de revisioner, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 3, 4 og 5, og som har den virkning, at de ændrer det flerårige vejledende programs indhold væsentligt.

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34 for at udbygge ikkevæsentlige elementer i denne forordning ved at indføre rammer for flerårige programmer omhandlet i artikel 12 og 13 ved hjælp af delegerede retsakter. Disse delegerede retsakter vedtages efter proceduren i artikel 34. Denne procedure gælder også de revisioner, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 3, 4 og 5.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved vedtagelsen af fælles flerårige programmeringsdokumenter, jf. artikel 12, finder Kommissionens afgørelse kun anvendelse på Unionens bidrag til det fælles flerårige programmeringsdokument.

2.  Ved vedtagelsen af fælles flerårige programmeringsdokumenter, jf. artikel 12, finder de delegerede retsakter kun anvendelse på Unionens bidrag til det fælles flerårige programmeringsdokument.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Flerårige vejledende programmer for geografiske programmer kan revideres, hvis det er nødvendigt for en effektiv gennemførelse, især hvis der er væsentlige ændringer i den politiske ramme, jf. artikel 7, eller som følge af en krise eller en efterkrisesituation.

3.  Flerårige geografiske og tematiske programmer udløber senest den 30. juni 2025. Kommissionen vedtager nye flerårige programmer senest den 30. juni 2025 baseret på resultater, undersøgelser og konklusioner af midtvejsevalueringen, jf. artikel 32.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Flerårige vejledende programmer for tematiske programmer kan revideres, hvis det er nødvendigt for en effektiv gennemførelse, især hvis der er væsentlige ændringer i den politiske ramme, jf. artikel 7.

4.  Flerårige programmer for tematiske programmer kan ændres, hvis det er nødvendigt for en effektiv anvendelse, især hvis der er væsentlige ændringer i den politiske ramme, jf. artikel 7. Flerårige programmer ændres i de tilfælde, hvor anvendelsen af stødpuden til nye udfordringer og prioriteter kræver en ændring af rammebestemmelserne for det pågældende program.

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde, f.eks. kriser eller umiddelbare trusler mod demokratiet, retsstatsprincippet, menneskerettigheder eller grundlæggende frihedsrettigheder, kan Kommissionen ændre flerårige vejledende programmer, jf. artikel 12 og 13, ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der er vedtaget efter hasteproceduren i artikel 35, stk. 4.

5.  I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde, f.eks. kriser eller umiddelbare trusler mod demokratiet, retsstatsprincippet, menneskerettigheder eller grundlæggende frihedsrettigheder, kan Kommissionen ændre flerårige programmer, jf. artikel 12 og 13, ved hjælp af delegerede retsakter, der er vedtaget efter hasteproceduren i artikel 34a.

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det beløb, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, bruges bl.a. til:

1.  Det beløb, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, bruges i behørigt begrundede tilfælde med forrang til de lande, hvor behovet er størst, og i fuld komplementaritet og overensstemmelse med de retsakter, der vedtages under denne forordning:

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at sikre, at Unionen kan reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete omstændigheder

a)  at sikre, at Unionen kan reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete behov, der ikke er omfattet af programmer og programmeringsdokumenter

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at håndtere nye behov eller nye udfordringer, såsom dem ved Unionens eller dens naboers grænser i forbindelse med kriser og efterkrisesituationer eller migrationspres

b)  at håndtere nye behov eller nye udfordringer, såsom dem ved Unionens eller dens naboers grænser eller dem i tredjelande i forbindelse med kriser, hvad enten de er naturlige eller menneskeskabte, og situationer efter kriser eller migrationsfænomener, navnlig tvangsfordrivelse

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at fremme EU-ledede eller internationale initiativer eller prioriteter.

c)  at fremme eller reagere på nye internationale initiativer eller prioriteter.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15a

 

Suspension af bistand

 

1.    Uden at det berører bestemmelserne om suspensionen af bistand i aftaler med partnerlande og -regioner, hvor et partnerland gentagne gange ikke overholder principperne om demokrati, retsstat, god regeringsførelse og respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende friheder eller de nukleare sikkerhedsstandarder, tillægges Kommissionen beføjelser til i overensstemmelse med artikel 34 at vedtage delegerede retsakter om ændring af bilag VIIa ved at tilføje et partnerland til listen over partnerlande, for hvilke EU-bistanden er suspenderet eller delvis suspenderet. I tilfælde af en delvis suspension angives de programmer, for hvilke suspensionen finder anvendelse.

 

2.    Hvis Kommissionen mener, at begrundelsen for suspensionen af bistanden ikke længere er gældende, har den beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34 for at ændre bilag VIIa med henblik på genindførelse af EU-bistanden.

 

3.    I tilfælde af delvis suspension anvendes EU-bistanden fortrinsvis til at støtte civilsamfundsorganisationer og ikkestatslige aktører i forbindelse med foranstaltninger til fremme af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og støtte til demokratiserings- og dialogprocesser i partnerlandene.

 

4.    Kommissionen tager behørigt hensyn til relevante beslutninger fra Europa-Parlamentet i sin beslutningstagning.

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15b

 

Særlige mål for naboskabsområdet

 

1.    I overensstemmelse med artikel 3 og 4 har Unionens støtte i naboskabsområdet i henhold til denne forordning som mål at:

 

a)    fremme Unionens og dens partnerlandes politiske samarbejde og ejerskab over den europæiske naboskabspolitik

 

b)    støtte gennemførelsen af associeringsaftaler eller andre gældende og kommende aftaler samt associeringsdagsordener og partnerskabsprioriteter eller tilsvarende dokumenter, som er aftalt i fælleskab

 

c)    styrke og konsolidere demokratiet, statsopbygning, god regeringsførelse, retsstatsprincippet og menneskerettighederne samt fremme af en mere effektiv metode til at gennemføre gensidigt aftalte reformer

 

d)    stabilisere naboskabsområdet i politisk, økonomisk og sikkerhedsmæssig henseende

 

e)    øge det regionale samarbejde, navnlig inden for rammerne af Det Østlige Partnerskab, Middelhavsunionen, samarbejdet i det europæiske naboskabsområde samt grænseoverskridende samarbejde

 

f)    fremme tillidsskabelse, gode naboskabsforbindelser og andre foranstaltninger, der bidrager til sikkerhed i alle dens afskygninger, forebyggelse og bilæggelse af konflikter, herunder langvarige konflikter støtte til de berørte befolkninger og genopbygning samt respekt for multilateralisme og folkeretten

 

g)    fremme et stærkere partnerskab med samfundene mellem Unionen og partnerlande, bl.a. gennem øget mobilitet og mellemfolkelige kontakter, særlig i forbindelse med kultur-, uddannelsesaktiviteter, professionelle aktiviteter og sportsaktiviteter

 

h)    intensivere samarbejdet om både regulær og irregulær migration

 

i)    sikre en gradvis integration i EU's indre marked og i et øget sektorsamarbejde og samarbejde på tværs af sektorer, bl.a. via en tilnærmelse af lovgivning og harmonisering af reglerne med EU-standarder og andre relevante internationale standarder og forbedret markedsadgang, herunder gennem vidtgående og brede frihandelsområder med hertil knyttet institutionsopbygning og investeringer

 

j)    støtte en bæredygtig og inklusiv økonomisk og social udvikling, der er til gavn for alle, ved at fremme jobskabelse og beskæftigelsesegnethed, navnlig blandt unge

 

k)    bidrage til gennemførelse af Parisaftalen ved at intensivere samarbejdet om energisikkerhed og ved at fremme vedvarende energikilder, bæredygtig energi og målene om energieffektivitet

 

l)    fremme indførelsen af tematiske rammer sammen med nabolande til partnerlande i naboskabsområdet med henblik på at løse fælles udfordringer som f.eks. migration, energi, sikkerhed og sundhed.

(Denne nye artikel indsættes før artikel 16 under afsnit II, kapitel II)

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  tilslutning til og fremskridt med gennemførelsen af de i fællesskab aftalte politiske, økonomiske og sociale reformmål

b)  tilslutning til og fremskridt med gennemførelsen af de i fællesskab aftalte politiske, økonomiske, miljømæssige og sociale reformmål

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  tilslutning til og fremskridt med opbygningen af et velforankret og bæredygtigt demokrati

c)  tilslutning til og fremskridt med opbygningen af et velforankret og bæredygtigt demokrati, herunder fremme af menneskerettighederne, god regeringsførelse og opretholdelse af retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  forpligtelse til multilateralisme

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  EU-støtte til partnerlande, som er opført i bilag I, anvendes i overensstemmelse med principperne om medfinansiering i artikel 190 i finansforordningen.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Omkring 10 % af den finansieringsramme, der er anført i artikel 4, stk. 2, litra a), til at supplere de finansielle landebevillinger omhandlet i artikel 12, tildeles partnerlandene i bilag I med henblik på at gennemføre den performanceorienterede tilgang. De performanceorienterede tildelinger fastsættes på grundlag af landenes fremskridt med hensyn til demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincippet og samarbejde om migration, økonomisk forvaltning og reformer. Partnerlandenes fremskridt vurderes årligt.

1.  Mindst 10 % af den finansieringsramme, der er anført i artikel 6, stk. 2, litra a), første led til at supplere de finansielle landebevillinger omhandlet i artikel 12, tildeles partnerlandene i bilag I med henblik på at anvende den performanceorienterede tilgang. De performanceorienterede tildelinger fastsættes på grundlag af landenes fremskridt med hensyn til demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og samarbejde om sikker, velordnet og regulær migration, økonomisk forvaltning og gennemførelse af aftalte reformer. Partnerlandenes fremskridt vurderes årligt med aktiv inddragelse af civilsamfundet, navnlig ved hjælp af landestatusrapporter, der omfatter tendenser sammenlignet med tidligere år.

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Anvendelsen af den performanceorienterede tilgang i denne forordning skal være genstand for regelmæssige drøftelser i Europa-Parlamentet og i Rådet.

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Denne performancebaserede tilgang gælder ikke støtte til civilsamfundet, mellemfolkelige kontakter, herunder samarbejde mellem lokale myndigheder, støtte til fremme af menneskerettigheder eller kriserelaterede støtteforanstaltninger. I tilfælde af alvorlig eller vedvarende tilbagegang med hensyn til demokrati, menneskerettigheder eller retsstatsprincippet kan støtten til disse foranstaltninger øges.

2.  Denne performanceorienterede tilgang gælder ikke støtte til civilsamfundet, mellemfolkelige kontakter, herunder samarbejde mellem lokale myndigheder, støtte til fremme af menneskerettighederne eller kriserelaterede støtteforanstaltninger. I tilfælde af alvorlig eller vedvarende tilbagegang med hensyn til demokrati, menneskerettigheder eller retsstatsprincippet skal støtten til disse foranstaltninger øges, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten skal gennemgå den performanceorienterede støtte i tilfælde af alvorlig eller vedvarende tilbagegang med hensyn til demokrati, menneskerettigheder eller retsstatsprincippet.

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 34 med henblik på at supplere denne forordning ved at etablere en metodologisk ramme for den performanceorienterede tilgang.

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Grænseoverskridende samarbejde, jf. artikel 2, stk. 3, omfatter samarbejde om tilstødende landegrænser, tværnationalt samarbejde hen over større tværnationale områder eller omkring havområder samt interregionalt samarbejde.

1.  Grænseoverskridende samarbejde, jf. artikel 2, stk. 3, omfatter samarbejde om tilstødende lande- og søgrænser, tværnationalt samarbejde hen over større tværnationale områder eller omkring havområder samt interregionalt samarbejde. Samarbejde på tværs af grænser skal være sammenhængende med målene for nuværende og fremtidige makroregionale strategier og regionale integrationsprocesser.

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Afsnit II – kapitel III – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Handlingsplaner, foranstaltninger og gennemførelsesmetoder

Udførelse

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen vedtager årlige eller flerårige handlingsplaner eller foranstaltninger. Foranstaltningerne kan bestå af individuelle foranstaltninger, særlige foranstaltninger, støtteforanstaltninger eller ekstraordinære bistandsforanstaltninger. I forbindelse med handlingsplaner og foranstaltninger angives hver foranstaltning mål, de forventede resultater, de vigtigste tiltag, gennemførelsesmetoderne, budgettet og eventuelle udgifter til støttefunktioner.

1.  Kommissionen vedtager årlige eller flerårige handlingsplaner eller foranstaltninger. Foranstaltningerne kan bestå af individuelle foranstaltninger, særlige foranstaltninger, støtteforanstaltninger eller ekstraordinære bistandsforanstaltninger. I forbindelse med handlingsplaner og foranstaltninger angives for hver foranstaltning de tilstræbte mål, de forventede resultater og de vigtigste tiltag, anvendelsesmetoderne, budgettet og eventuelle udgifter til støttefunktioner.

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af uforudsete behov eller omstændigheder, og når finansiering via mere egnede kilder ikke er mulig, kan Kommissionen vedtage særlige foranstaltninger, der ikke er omhandlet i programmeringsdokumenterne.

I tilfælde af uforudsete behov eller omstændigheder, og når finansiering via mere egnede kilder ikke er mulig, kan Kommissionen vedtage særlige foranstaltninger, der ikke er baseret på programmeringsdokumenterne.

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Der kan anvendes årlige eller flerårige handlingsplaner og individuelle foranstaltninger til at gennemføre foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra b) og c).

3.  Der kan anvendes årlige eller flerårige handlingsplaner og individuelle foranstaltninger til at udføre foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra b).

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En ekstraordinær bistandsforanstaltning kan være af en varighed på op til 18 måneder, som kan forlænges to gange med op til yderligere seks måneder, op til en samlet varighed på højst 30 måneder, hvis der ligger objektive og uforudsete hindringer i vejen for dens gennemførelse, forudsat at foranstaltningens finansielle beløb ikke stiger.

udgår

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af at en krisesituation eller konflikt trækker i langdrag, kan Kommissionen vedtage en anden ekstraordinær bistandsforanstaltning af en varighed på op til 18 måneder. I behørigt begrundede tilfælde kan der træffes yderligere foranstaltninger, hvis videreførelsen af Unionens foranstaltning er væsentlig og ikke kan sikres ad anden vej.

udgår

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 19, stk. 3 og 4, kan have en varighed af op til 18 måneder, som kan forlænges to gange med perioder af op til seks måneders varighed, op til en maksimal varighed på 30 måneder, hvis der ligger objektive og uforudsete hindringer i vejen for gennemførelsen af dem, forudsat at der ikke sker en stigning i udgifterne til foranstaltningerne.

 

I tilfælde af at en krisesituation eller konflikt trækker i langdrag, kan Kommissionen vedtage en anden ekstraordinær bistandsforanstaltning af en varighed på op til 18 måneder. I behørigt begrundede tilfælde kan der træffes yderligere foranstaltninger, hvis videreførelsen af Unionens indsats i henhold til dette stykke er væsentlig og ikke kan sikres ad anden vej.

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EU-finansiering kan anvendes til at dække udgifter til støttefunktioner til instrumentets gennemførelse og virkeliggørelsen af de heri opstillede mål, herunder administrativ støtte i forbindelse med forberedelse, opfølgning, overvågning, revision og evaluering, som er nødvendig for en sådan gennemførelse, samt udgifter i hovedsæderne og i Unionens delegationer til den administrative støtte, der er nødvendig for at forvalte de foranstaltninger, der finansieres i henhold til forordningen, herunder informations- og kommunikationsforanstaltninger, og til interne IT-systemer.

1.  EU-finansiering kan anvendes til at dække udgifter til støttefunktioner til instrumentets udførelse og virkeliggørelsen af de heri opstillede mål, herunder administrativ støtte i forbindelse med forberedelse, opfølgning, overvågning, revision og evaluering, som er nødvendig for en sådan udførelse, samt udgifter i hovedsæderne og i Unionens delegationer til den administrative støtte, der er nødvendig for at forvalte de foranstaltninger, der finansieres i henhold til forordningen, herunder informations- og kommunikationsforanstaltninger, og til interne IT-systemer.

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Handlingsplaner og foranstaltninger vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der er vedtaget efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 35, stk. 2.

1.  Handlingsplaner og foranstaltninger vedtages ved en afgørelse fra Kommissionen i overensstemmelse med finansforordningen.

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den procedure, der henvises til i stk. 1, er ikke påkrævet i forbindelse med:

udgår

a)  handlingsplaner, individuelle foranstaltninger og støtteforanstaltninger, til hvilke EU-finansieringen ikke overstiger 10 mio. EUR

 

b)  særlige foranstaltninger og handlingsplaner og foranstaltninger, der er vedtaget for at gennemføre foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion, til hvilke EU-finansieringen ikke overstiger 20 mio EUR

 

c)  tekniske ændringer, såfremt sådanne ændringer ikke væsentligt vedrører målene for den pågældende handlingsplan eller foranstaltning, såsom:

 

i)  ændret gennemførelsesmetode

 

ii)  omfordeling af midler mellem foranstaltninger i et handlingsprogram

 

iii)  forøgelse eller reduktion af budgettet for handlingsplaner eller foranstaltninger med højst 20 % af det oprindelige budget, og ikke over 10 mio. EUR

 

I tilfælde af flerårige handlingsplaner og foranstaltninger gælder de lofter, der er omhandlet i stk. 2, litra a), b) og c), nr. iii), på årsbasis.

 

Handlingsplaner og foranstaltninger, der vedtages i medfør af dette stykke, med undtagelse af ekstraordinære bistandsforanstaltninger, og tekniske ændringer meddeles Europa-Parlamentet og medlemsstaterne gennem det i artikel 35 omhandlede relevante udvalg senest en måned efter deres vedtagelse.

 

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden Kommissionen vedtager eller forlænger ekstraordinære bistandsforanstaltninger, hvortil udgifterne ikke må overstige 20 mio. EUR, underretter den Rådet om foranstaltningernes karakter og formål og om de forventede udgifter. Kommissionen underretter ligeledes Rådet, inden den foretager betydelige væsentlige ændringer af ekstraordinære bistandsforanstaltninger, der allerede er vedtaget. Af hensyn til sammenhængen i Unionens optræden udadtil tager Kommissionen højde for Rådets relevante politiske strategi ved såvel planlægningen som den efterfølgende gennemførelse af sådanne foranstaltninger.

Af hensyn til sammenhængen i Unionens optræden udadtil tager Kommissionen højde for Rådets og Europa-Parlamentets relevante politiske strategi ved såvel planlægningen som den efterfølgende anvendelse af sådanne foranstaltninger.

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen holder Europa-Parlamentet behørigt og rettidigt underrettet om planlægningen og gennemførelsen af ekstraordinære bistandsforanstaltninger i henhold til nærværende artikel, herunder om de forventede udgifter, og underretter ligeledes Europa-Parlamentet, når den foretager væsentlige ændringer eller forlængelser af denne bistand.

Kommissionen underretter straks Europa-Parlamentet om planlægningen af foranstaltninger i henhold til nærværende artikel, herunder om de forventede udgifter, og underretter ligeledes Europa-Parlamentet, når den foretager væsentlige ændringer eller forlængelser af denne bistand. Kommissionen aflægger hurtigst muligt efter vedtagelsen eller en indholdsmæssig ændring af en foranstaltning og under alle omstændigheder senest en måned herefter beretning til Europa-Parlamentet og Rådet og forelægger en oversigt over den vedtagne foranstaltnings art og berettigelse, dens varighed, budget og sammenhæng hvori de indgår, herunder denne foranstaltnings komplementaritet med Unionens igangværende og planlagte bistand. Kommissionen angiver også for ekstraordinære bistandsforanstaltninger hvorvidt, i hvilket omfang og hvordan den vil sikre videreførelsen af den politik, der gennemføres via den ekstraordinære bistand ved hjælp af mellemlang- og langsigtet bistand i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  I henhold til artikel 19, stk. 2, undtagen i tilfælde omhandlet i artikel 19, stk. 3 og 4, vedtager Kommissionen, inden vedtagelsen af handlingsplaner og foranstaltninger, der ikke er baseret på programmeringsdokumenter, en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 34 for at supplere denne forordning ved at fastsætte de konkrete mål, der skal forfølges, de forventede resultater, de instrumenter, der skal anvendes, de vigtigste aktiviteter og de vejledende finansielle tildelinger til disse handlingsplaner og foranstaltninger.

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde, f.eks. kriser, herunder naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, umiddelbare trusler mod demokratiet, retsstatsprincippet, menneskerettigheder eller grundlæggende frihedsrettigheder, kan Kommissionen vedtage handlingsplaner og foranstaltninger eller ændringer af eksisterende handlingsprogrammer og foranstaltninger som umiddelbart gældende gennemførelsesretsakter efter den procedure, der henvises til i artikel 35, stk. 4.

udgår

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Navnlig for store nye infrastrukturer foretages der på foranstaltningsniveau en passende miljøscreening, herunder for klimaændringer og indvirkning på biodiversitet, i overensstemmelse med gældende lovgivningsmæssige EU-retsakter, herunder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU82 og Rådets direktiv 85/337/EØF83, som om nødvendigt omfatter en vurdering af virkningerne på miljøet, hvis der er tale om miljøfølsomme foranstaltninger.

Navnlig for store nye infrastrukturer foretages der på foranstaltningsniveau en passende screening, som tager højde for menneskerettigheder og sociale og miljømæssige aspekter, herunder for klimaændringer og indvirkning på biodiversiteten, i overensstemmelse med gældende lovgivningsmæssige EU-retsakter, herunder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU82 og Rådets direktiv 85/337/EØF83, som om nødvendigt omfatter en vurdering af virkningerne på miljøet, hvis der er tale om miljøfølsomme foranstaltninger.

__________________

__________________

82Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (kodifikation) (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).

82 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (kodifikation) (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1).

83Rådets direktiv af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40).

83 Rådets direktiv af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40).

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Derudover skal der gennemføres forudgående vurderinger af indvirkningen på menneskerettighederne, kønsspecifikke, sociale og arbejdsmarkedsmæssige forhold samt en konfliktanalyse og risikovurdering.

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der anvendes strategiske miljøvurderinger ved gennemførelsen af sektorprogrammer, såfremt det er relevant. Det sikres, at interesserede parter inddrages i miljøvurderinger, og at der er offentlig adgang til resultaterne af sådanne vurderinger.

Der foretages menneskerettighedsvurderinger og sociale vurderinger samt strategiske miljøvurderinger ved udførelsen af sektorprogrammer, såfremt det er relevant. Det sikres, at interessenterne inddrages i disse vurderinger, og at der er offentlig adgang til resultaterne af sådanne vurderinger.

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 21a

 

Europa-Parlamentets bistandsprogrammer

 

Kommissionen fører drøftelser med Europa-Parlamentet og tager højde for Europa-Parlamentets holdninger på områder, hvor Parlamentet har sine egne bistandsprogrammer såsom kapacitetsopbygning og valgobservation.

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  bidrag til afholdelse af omkostninger, der er nødvendige for at oprette og administrere et offentligt-privat partnerskab

c)  bidrag til afholdelse af omkostninger, der er nødvendige for at oprette og administrere et offentligt-privat partnerskab, herunder støtte til bred deltagelse ved oprettelse af et uafhængigt tredjeparts-civilsamfundsorgan til vurdering og overvågning af oprettelsen af offentligt-privat partnerskaber

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Artikel 23 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Former for EU-finansiering og gennemførelsesmetoder

EU-finansieringsformer og anvendelsesmetoder

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Når Kommissionen arbejder med interesserede parter i partnerlande tager den ved fastlæggelsen af finansieringsformer, bidragstype, tildelingsmetoder og de administrative bestemmelser for forvaltning af tilskud hensyn til deres særlige forhold, bl.a. deres behov og den relevante kontekst, med henblik på at nå ud til og bedst muligt imødekomme så mange interesserede parter som muligt. Specifikke metoder skal fremmes i overensstemmelse med finansforordningen, såsom partnerskabsaftaler, tilladelse til finansiel støtte til tredjeparter, direkte tildeling eller begrænset adgang til indkaldelse af forslag, eller faste beløb, enhedsomkostninger og finansiering efter fast takst og finansiering, som ikke er knyttet til omkostninger, jf. finansforordningens artikel 125, stk. 1.

2.  Når Kommissionen arbejder med interessenter i partnerlande tager den ved fastlæggelsen af finansieringsformer, bidragstype, tildelingsmetoder og de administrative bestemmelser for forvaltning af tilskud hensyn til deres særlige forhold, bl.a. deres behov og den relevante kontekst, med henblik på at nå ud til og bedst muligt imødekomme så mange interessenter som muligt. Denne vurdering skal tage hensyn til betingelserne for en meningsfyldt deltagelse og inddragelse af alle berørte parter, navnlig det lokale civilsamfund. Specifikke metoder skal fremmes i overensstemmelse med finansforordningen, såsom partnerskabsaftaler, tilladelse til finansiel støtte til tredjeparter, direkte tildeling eller begrænset adgang til indkaldelse af forslag, eller faste beløb, enhedsomkostninger og finansiering efter fast takst og finansiering, som ikke er knyttet til omkostninger, jf. finansforordningens artikel 125, stk. 1. De forskellige metoder sikrer gennemsigtighed, sporbarhed og innovation. Samarbejdet mellem lokale og internationale NGO'er bør fremmes, således at det lokale civilsamfunds kapacitet styrkes med henblik på at kunne deltage fuldt ud i udviklingsprogrammerne.

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  små tilskud til menneskerettighedsforkæmpere til finansiering af hastende beskyttelsesforanstaltninger, når det er relevant, uden behov for medfinansiering

a)  små tilskud til menneskerettighedsforkæmpere og til mekanismer til beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, der er i fare, til finansiering af hastende beskyttelsesforanstaltninger, når det er relevant, uden behov for medfinansiering, samt til mæglere og andre civilsamfundsaktører, der er involveret i dialog i forbindelse med kriser og væbnede konflikter, konfliktløsning, forsoning og fredsopbygning

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  tilskud, når det er relevant, uden behov for medfinansiering til finansiering af foranstaltninger under meget vanskelige vilkår, hvor en indkaldelse af forslag ville være uhensigtsmæssig, herunder i situationer, hvor der er alvorlige problemer med grundlæggende frihedsrettigheder, hvor menneskers sikkerhed er stærkt truet, eller hvor menneskerettighedsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere arbejder under meget vanskelige vilkår. Sådanne tilskud må ikke overstige 1 000 000 EUR og skal være af en varighed på op til 18 måneder, som kan forlænges med yderligere 12 måneder tilfælde af objektive og uforudsete hindringer for gennemførelsen

b)  tilskud, når det er relevant uden behov for medfinansiering, til finansiering af foranstaltninger under meget vanskelige vilkår, hvor en indkaldelse af forslag ville være uhensigtsmæssig, herunder i situationer, hvor der er alvorlige problemer med grundlæggende frihedsrettigheder, trusler mod demokratiske institutioner, eskalering af kriser, væbnet konflikt, hvor menneskers sikkerhed er stærkt truet, eller hvor menneskerettighedsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere, mæglere og andre civilsamfundsaktører, der er involveret i dialog i forbindelse med kriser og væbnede konflikter, forsoning og fredsopbygning, arbejder under meget vanskelige vilkår. Sådanne tilskud må ikke overstige 1 000 000 EUR og skal være af en varighed på op til 18 måneder, som kan forlænges med yderligere 12 måneder i tilfælde af objektive og uforudsete hindringer for anvendelsen

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  tilskud til Kontoret for FN's højkommissær for menneskerettigheder samt til Global Campus, det fælleseuropæiske universitetscenter for menneskerettigheder og demokratisering, som tilbyder en europæisk mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og det hertil knyttede netværk af universiteter, der tilbyder Ph.D.-studier i menneskerettigheder, herunder stipendier til studerende og menneskerettighedsforkæmpere fra tredjelande.

c)  tilskud til Kontoret for FN's højkommissær for menneskerettigheder samt til Global Campus, det fælleseuropæiske universitetscenter for menneskerettigheder og demokratisering, som tilbyder en europæisk mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og det hertil knyttede netværk af universiteter, der tilbyder en ph.d.-uddannelse i menneskerettigheder, herunder stipendier til studerende, forskere, lærere og menneskerettighedsforkæmpere fra tredjelande

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  små projekter som beskrevet i artikel 23a (ny)

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Budgetstøtte som omhandlet i stk. 1, litra c), herunder i form af performanceorienterede kontrakter om sektorreform, skal bygge på ejerskab i det pågældende land, gensidig ansvarlighed og fælles tilslutning til universelle værdier, menneskerettigheder og retsstatsprincippet, og har til formål at styrke partnerskaber mellem Unionen og partnerlandene. Den omfatter øget politisk dialog, kapacitetsopbygning og bedre forvaltning og skal supplere partnerlandets bestræbelser på at tilvejebringe flere midler og anvende dem bedre med henblik på at fremme bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst, beskæftigelsen og fattigdomsudryddelsen.

Budgetstøtte som omhandlet i stk. 1, litra c), herunder i form af performanceorienterede kontrakter om sektorreform, skal bygge på ejerskab i det pågældende land, gensidig ansvarlighed og fælles tilslutning til universelle værdier, demokrati, menneskerettighederne, ligestilling mellem kønnene, social inklusion, menneskelig udvikling og retsstatsprincippet og har til formål at styrke partnerskaber mellem Unionen og partnerlandene. Den omfatter øget politisk dialog, kapacitetsopbygning og bedre forvaltning og skal supplere partnerlandets bestræbelser på at tilvejebringe flere midler og anvende dem bedre med henblik på at fremme bæredygtig og inklusiv socioøkonomisk udvikling, som er til gavn for alle, skabelse af ordentlige arbejdspladser, med særlig fokus på unge, mindskelse af ulighed og udryddelse af fattigdom under behørig hensyntagen til lokale økonomier, miljømæssige og sociale rettigheder.

Ændringsforslag    222

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enhver afgørelse om at yde budgetstøtte skal bygge på Unionens budgetstøttepolitikker, et klart sæt kriterier for støtteberettigelse og en omhyggelig vurdering af risici og fordele.

Enhver afgørelse om at yde budgetstøtte skal bygge på Unionens budgetstøttepolitikker, et klart sæt kriterier for støtteberettigelse og en omhyggelig vurdering af risici og fordele. En vigtig forudsætning for en sådan afgørelse skal være en vurdering af partnerlandenes engagement, resultater og fremskridt for så vidt angår demokratiet, menneskerettighederne og retsstaten.

Ændringsforslag    223

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når Kommissionen yder budgetstøtte i henhold til finansforordningens artikel 236, fastlægger den klare betingelser for budgetstøtten, bl.a. fremskridt med reformer og gennemsigtighed, og overvåger overholdelsen heraf, og den støtter udviklingen af parlamentarisk kontrol, national revisionskapacitet og øget gennemsigtighed og offentlig adgang til information.

Når Kommissionen yder budgetstøtte i henhold til finansforordningens artikel 236, fastlægger den klare betingelser for budgetstøtten, bl.a. fremskridt med reformer og gennemsigtighed, og overvåger overholdelsen heraf, og den støtter udviklingen af parlamentarisk kontrol, national revisionskapacitet, civilsamfundsorganisationers deltagelse i overvågning og øget gennemsigtighed og offentlig adgang til information samt udvikling af stærke offentlige udbudssystemer, der støtter lokal økonomisk udvikling og lokale virksomheder.

Ændringsforslag    224

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Disse finansielle instrumenter kan grupperes i faciliteter til gennemførelses- og rapporteringsformål.

7.  Disse finansielle instrumenter kan grupperes i faciliteter til anvendelses- og rapporteringsformål.

Ændringsforslag    225

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten må ikke indgå i nye eller fornyede foranstaltninger med enheder, der er oprettet eller etableret i jurisdiktioner, der defineres i den relevante EU-politik som ikkesamarbejdsvillige, eller som er identificeret som højrisikotredjelande i henhold til artikel 9, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 2015/849, eller som ikke effektivt overholder Unionens eller internationalt aftalte skattestandarder for gennemsigtighed og udveksling af oplysninger.

Ændringsforslag    226

Forslag til forordning

Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23a

 

Fonde for mindre projekter

 

1.    Finansiering i henhold til denne forordning kan ydes til fonde for mindre projekter, som har til formål at udvælge og gennemføre projekter af begrænset økonomisk omfang.

 

2.    Støttemodtagere fra en fond for mindre projekter skal være civilsamfundsorganisationer.

 

3.    De endelige støttemodtagere fra en fond for mindre projekter modtager støtte i henhold til denne forordning gennem støttemodtageren, og gennemfører de små projekter inden for denne fond for mindre projekter ("mindre projekt").

 

4.    Hvis det offentlige bidrag til et mindre projekt ikke overstiger 50 000 EUR, skal det ydes i form af enhedsomkostninger eller faste beløb eller omfatte faste satser.

Ændringsforslag    227

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  lande, der er medlemmer af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling i tilfælde af kontrakter, der gennemføres i et af de mindst udviklede lande, eller et højt forgældet fattigt land, som er opført på listen over modtagere af officiel udviklingsbistand.

f)  lande, der er medlemmer af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling i tilfælde af kontrakter, der anvendes i et af de mindst udviklede lande, eller et højt forgældet fattigt land, som er opført på listen over modtagere af officiel udviklingsbistand.

Ændringsforslag    228

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Foranstaltninger, der finansieres ved hjælp af fælles medfinansiering af en enhed eller gennemføres ved direkte eller indirekte forvaltning med enheder, der er omhandlet i finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra c), nr. ii)-viii), er også omfattet af disse enheders støtteberettigelsesregler.

5.  Foranstaltninger, der finansieres ved hjælp af fælles medfinansiering af en enhed eller anvendes ved direkte eller indirekte forvaltning med enheder, der er omhandlet i finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra c), nr. ii)-viii), er også omfattet af disse enheders støtteberettigelsesregler.

Ændringsforslag    229

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Der kan være begrænsninger for reglerne om berettigelse til at deltage i denne artikel med hensyn til statsborgerskab, geografisk placering eller arten af ansøgere, hvis sådanne begrænsninger er nødvendige på grund af foranstaltningens særlige art og målene hermed, og hvis de er en forudsætning for dens effektive gennemførelse.

9.  Der kan være begrænsninger for reglerne om berettigelse til at deltage i denne artikel med hensyn til statsborgerskab, geografisk placering eller arten af ansøgere, hvis sådanne begrænsninger er nødvendige på grund af foranstaltningens særlige art og målene hermed, og hvis de er en forudsætning for dens effektive anvendelse. Nationale begrænsninger finder ikke anvendelse på internationale organisationer.

Ændringsforslag    230

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11.  Hvis finansforordningen giver mulighed for tildeling på grundlag af et enkelt bud, gives prioritet til lokale og regionale kontrahenter med henblik på at fremme lokale kapaciteter, markeder og indkøb. I alle andre tilfælde fremmes lokale og regionale kontrahenters deltagelse i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordningen.

11.  Hvis finansforordningen giver mulighed for tildeling på grundlag af et enkelt tilbud, gives prioritet til lokale og regionale kontrahenter ved at tage hensyn til deres resultater med miljømæssig bæredygtighed eller retfærdig handel med henblik på at fremme lokale kapaciteter, markeder og indkøb. I alle andre tilfælde fremmes lokale og regionale kontrahenters deltagelse i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordningen. Der bør i alle tilfælde anvendes bæredygtighedskriterier.

Ændringsforslag    231

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a.  Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde støtter ikke foranstaltninger, der i henhold til miljøscreeningen omhandlet i artikel 21 forårsager skade på miljøet eller klimaet. Tildelinger skal være fuldt forenelige med Parisaftalen, og generelt skal EU-finansiering til fordel for eksterne foranstaltninger bidrage til Parisaftalens langsigtede målsætninger. Instrumentet yder navnlig ikke støtte til:

 

a)    foranstaltninger, der er uforenelige med modtagerlandenes nationalt bestemte bidrag til Parisaftalen

 

b)    investeringer i opstrøms-, midtstrøms- eller nedstrømssystemer for fossile brændstoffer.

Ændringsforslag    232

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om fremførte forpligtelsesbevillinger, jf. finansforordningens artikel 12, stk. 6.

Kommissionen fremsender Europa-Parlamentet og Rådet oplysninger om de bevillinger, der blev fremført automatisk, herunder de pågældende beløb, jf. finansforordningens artikel 12, stk. 6.

Ændringsforslag    233

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den finansieringsramme, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra a), finansierer Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling Plus (EFSD+) og garantien for foranstaltninger udadtil.

Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling Plus (EFSD+) og garantien for foranstaltninger udadtil finansieres via finansieringsrammen til geografiske programmer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra a), samtidig med at det sikres, at denne finansiering ikke er til skade for andre foranstaltninger, der støttes af geografiske programmer.

Ændringsforslag    234

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet med EFSD+ som en integreret finansiel pakke, der yder finansiel kapacitet ved hjælp af gennemførelsesmetoderne i artikel 23, stk. 1, litra a), e), f) og g), er at støtte investeringer og øge adgangen til finansiering med henblik på at fremme en bæredygtig og inklusiv økonomisk og social udvikling og fremme den samfundsøkonomiske styrke i partnerlande med særlig fokus på fattigdomsudryddelse, bæredygtig og inklusiv vækst, anstændigt arbejde, økonomiske muligheder, færdigheder og iværksætteri, samfundsøkonomiske sektorer, mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder samt at tackle de specifikke underliggende årsager til irregulær migration i overensstemmelse med de relevante vejledende programmeringsdokumenter. Der lægges særlig vægt på skrøbelige eller konfliktramte lande, de mindst udviklede lande og stærkt gældstyngede fattige lande.

Formålet med EFSD+ som en integreret finansiel pakke, der yder finansiel kapacitet i form af tilskud, garantier og andre finansielle instrumenter, som er fastsat i artikel 23, stk. 1, er at støtte investeringer og øge adgangen til finansiering, samtidig med at additionalitet, levering af innovative produkter og tilstrømning til den private sektor maksimeres, med henblik på at fremme en bæredygtig og inklusiv økonomisk, miljømæssig og social udvikling, industrialisering og et stabilt investeringsklima for at fremme den samfundsøkonomiske og miljømæssige modstandsdygtighed i partnerlandene med særlig fokus på fattigdomsudryddelse, bæredygtig og inklusiv vækst, tilpasning til og afbødning af klimaændringer, miljøbeskyttelse og -forvaltning, ordentligt arbejde i overensstemmelse med de relevante ILO-standarder, navnlig for udsatte grupper, herunder kvinder og unge, økonomiske muligheder, færdigheder og iværksætteri, samfundsøkonomiske sektorer, med fokus på sociale virksomheder og kooperativer i lyset af deres potentiale for at mindske fattigdom, uligheder og fremme menneskerettighederne og leveveje, støtte mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, samt at tackle de specifikke underliggende årsager til irregulær migration og tvangsfordrivelse og medvirke til holdbar reintegration af hjemvendte migranter i deres oprindelseslande i overensstemmelse med de relevante vejledende programmeringsdokumenter. 45 % af finansieringen skal afsættes til investeringer, der bidrager til klimamålene, miljøforvaltning og -beskyttelse, biodiversitet og bekæmpelse af ørkendannelse, og hvoraf 30 % af den samlede finansieringsramme afsættes til afbødning af og tilpasning til klimaændringer. Der lægges særlig vægt på, og der ydes ekstra støtte til institutionel kapacitetsopbygning, økonomisk styring og teknisk bistand til, skrøbelige eller konfliktramte lande, de mindst udviklede lande og stærkt gældstyngede fattige lande. Garantien for foranstaltninger udadtil skal anvendes som supplement til statslige investeringer i essentielle offentlige tjenesteydelser, som fortsat er et statsligt ansvar.

Ændringsforslag    235

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Unionen kan i henhold til garantien for foranstaltninger udadtil stille garanti for foranstaltninger, der er undertegnet mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2027, med op til 60 000 000 000 EUR.

3.  Unionen kan i henhold til garantien for foranstaltninger udadtil stille garanti for foranstaltninger, der er undertegnet mellem den 1. januar 2021 og den 31. december 2027, med op til 60 000 000 000 EUR. Dette loft revideres i forbindelse med midtvejsevalueringsrapporten i henhold til artikel 32.

Ændringsforslag    236

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Tilførselssatsen er på mellem 9 % og 50 %, afhængigt af foranstaltningens art.

4.  Tilførselssatsen er på mellem 9 % og 50 %, afhængigt af foranstaltningens art. Der skal afsættes et beløb på maksimalt 10 mia. EUR fra Unionens budget via en specifik budgetpost inden for rammerne af den årlige budgetprocedure eller via en budgetoverførsel. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34 med henblik på at ændre dette maksimumsbeløb, hvis det bliver nødvendigt.

Ændringsforslag    237

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilførselssatserne revideres hvert tredje år fra datoen for denne forordnings anvendelse, jf. artikel 40. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 34 med henblik på at supplere eller ændre disse satser.

Tilførselssatserne revideres hvert andet år fra datoen for denne forordnings anvendelse, jf. artikel 40. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 34 med henblik på at supplere eller ændre disse satser og de pågældende finansielle beløb.

Ændringsforslag    238

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Der kan fra EFSD+ og garantien for foranstaltninger udadtil ydes støtte til finansierings- og investeringsforanstaltninger i partnerlande i de geografiske områder, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2. Hensættelser til garantien for foranstaltninger udadtil finansieres fra budgettet for de relevante geografiske programmer, der er oprettet i henhold til artikel 6, stk. 2, litra a), og overføres til den fælles hensættelsesfond. Der kan også fra EFSD+ og garantien for foranstaltninger udadtil ydes støtte til foranstaltninger hos de modtagere, der er opført i bilag I til IPA III-forordningen. Finansieringen af disse foranstaltninger under EFSD+ og af tilførslerne til garantien for foranstaltninger udadtil sker via IPA-forordningen. Hensættelser til garantien for foranstaltninger udadtil til lån til tredjelande, jf. artikel 10, stk. 2, i EINS-forordningen finansieres fra EINS-forordningen.

6.  Der kan fra EFSD+ og garantien for foranstaltninger udadtil ydes støtte til finansierings- og investeringsforanstaltninger i partnerlande i de geografiske områder, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2. Hensættelser til garantien for foranstaltninger udadtil finansieres fra budgettet for de relevante geografiske programmer, der er oprettet i henhold til artikel 6, stk. 2, litra a), og overføres til den fælles hensættelsesfond. Den geografiske fordeling af EFSD+-foranstaltninger skal også i videst muligt omfang afspejle den relative vægt af de finansielle tildelinger for de forskellige regioner som angivet artikel 6, stk. 2, litra a). Der kan også fra EFSD+ og garantien for foranstaltninger udadtil ydes støtte til foranstaltninger hos de modtagere, der er opført i bilag I til IPA III-forordningen. Finansieringen af disse foranstaltninger under EFSD+ og af tilførslerne til garantien for foranstaltninger udadtil sker via IPA-forordningen. Hensættelser til garantien for foranstaltninger udadtil til lån til tredjelande, jf. artikel 10, stk. 2, i EINS-forordningen finansieres fra EINS-forordningen.

Ændringsforslag    239

Forslag til forordning

Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 26a

 

Mål for EFSD+

 

1.    EFSD+-foranstaltninger, som er berettigede til støtte fra garantien for foranstaltninger udadtil, skal bidrage til følgende prioriterede områder:

 

a)    finansiere og støtte udviklingen af den private og kooperative sektor og af sociale virksomheder for at bidrage til bæredygtig udvikling i dens økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner med særlig fokus på fattigdomsudryddelse og, hvis det er relevant, den europæiske naboskabspolitik samt de mål, der er angivet i artikel 3 i forordning EU.../... (IPA III)

 

b)    tackle flaskehalse for private investeringer ved navnlig at øge retssikkerheden for investeringer

 

c)    mobilisere lånefinansiering fra den private sektor med særligt fokus på mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder

 

d)    styrke socioøkonomiske sektorer og områder og dertil knyttet offentlig og privat infrastruktur samt bæredygtig konnektivitet og bæredygtig produktion for at fremme en inklusiv og bæredygtig socioøkonomisk udvikling, der respekterer menneskerettighederne og miljøet

 

e)    bidrage til klimaindsats og miljøbeskyttelse og -forvaltning

 

f)    gennem fremme af bæredygtig udvikling bidrage til imødegåelse af konkrete, grundlæggende årsager til migration, herunder irregulær migration og tvangsfordrivelse, og bidrage til sikker, velordnet og regulær migration og mobilitet.

Ændringsforslag    240

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er berettigede til støtte fra garantien for foranstaltninger udadtil, skal være i overensstemmelse med og afstemt efter såvel Unionens politikker som partnerlandenes strategier og politikker. De skal navnlig tjene målene, de generelle principper og den politiske ramme i denne forordning og de relevante vejledende programmeringsdokumenter under behørig hensyntagen til de prioriterede områder i bilag V.

1.  De finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er berettigede til støtte fra garantien for foranstaltninger udadtil, skal være i overensstemmelse med og afstemt efter såvel Unionens politikker, navnlig dens udviklingspolitik og den europæiske naboskabspolitik, som partnerlandenes strategier og politikker og tage fat på problemer med lokale markedssvigt eller suboptimale investeringsforanstaltninger og ikke skabe illoyal konkurrence med lokale økonomiske aktører. De skal navnlig tjene målene, de generelle principper og den politiske ramme i denne forordning og de relevante vejledende programmeringsdokumenter under behørig hensyntagen til de prioriterede områder som fastsat i artikel 26a og yderligere beskrevet i bilag V.

Ændringsforslag    241

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Garantien for foranstaltninger udadtil stilles med forbehold af indgåelsen af den relevante EFSD-garantiaftale mellem Kommissionen på vegne af Unionen og den støtteberettigede modpart.

Ændringsforslag    242

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Garantien for foranstaltninger udadtil støtter finansierings- og investeringsforanstaltninger, som opfylder betingelserne i finansieringsforordningens artikel 209, stk. 2, litra a)-c), og som:

2.  Garantien for foranstaltninger udadtil støtter finansierings- og investeringsforanstaltninger, som tager sigte på at imødegå markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer. Foranstaltningerne opfylder desuden betingelserne i finansieringsforordningens artikel 209, stk. 2, litra a)-d), og:

Ændringsforslag    243

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra -a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-aa)  skaber finansiel og udviklingsmæssig additionalitet

Ændringsforslag    244

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra -a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-ab)  underkastes en forudgående, offentligt tilgængelig og deltagerorienteret vurdering af konsekvenserne for menneskerettighederne og for de sociale, arbejdsmæssige og miljømæssige forhold med henblik på identifikation og håndtering af risiciene på disse områder, idet der tages behørigt hensyn til princippet om de berørte lokalsamfunds frie og forudgående informerede samtykke i forbindelse med investeringer i jord

Ændringsforslag    245

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  teknisk set er levedygtige og ud fra et miljømæssigt og socialt synspunkt er bæredygtige.

c)  er teknisk mulige og ud fra et miljømæssigt og socioøkonomisk synspunkt er bæredygtige

Ændringsforslag    246

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  er rettet mod sektorer og spørgsmål, hvor der er tydelige markedsmæssige eller institutionelle svigt, som hæmmer finansieringen af den private sektor

Ændringsforslag    247

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  er struktureret på en måde, der bidrager til at udløse markedsudvikling og mobilisere ressourcer i den private sektor til at afhjælpe investeringsmangler

Ændringsforslag    248

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc)  fokuserer på projekter, der indebærer større risici, end private låntagere er parate til at påtage sig på et kommercielt grundlag alene

Ændringsforslag    249

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cd)  ikke forvrider markederne i partnerlande og -regioner

Ændringsforslag    250

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra c e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ce)  så vidt muligt sikrer maksimal mobilisering af kapital fra den private sektor

Ændringsforslag    251

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra c f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cf)  overholder principperne om udviklingseffektivitet som fastsat i Busanpartnerskabet for effektivt udviklingssamarbejde og bekræftet i Nairobi i 2016, herunder ejerskab, tilpasning, fokus på resultater, gennemsigtighed og gensidig ansvarlighed samt målet om ubunden bistand

Ændringsforslag    252

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra c g (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cg)  er udformet således, at de opfylder de kriterier for ODA, der er fastlagt af OECD-DAC, under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for udvikling af den private sektor, med undtagelse af foranstaltninger i industrilande, som ikke er berettiget til ODA

Ændringsforslag    253

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 – litra c h (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ch)  anvendes i fuld overensstemmelse med den internationale menneskerettighedslovgivning samt med internationalt vedtagne retningslinjer, principper og konventioner herunder principperne for ansvarlige investeringer, FN's vejledende principper vedrørende erhvervslivet og menneskerettighederne, OECD's retningslinjer for multinationale selskaber, FN's Fødevare- og Landbrugsorganisations (FAO's) principper for ansvarlige investeringer i landbrugs- og fødevaresystemer og ILO's konventioner og standarder, FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder, Maastricht-traktatens principper om staternes ekstraterritoriale forpligtelser med hensyn til økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og FAO's vejledende retningslinjer for ansvarlig forvaltning af jordbesiddelse, fiskeri og skove med hensyn til den nationale fødevaresikkerhed

Ændringsforslag    254

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De modparter, der kan komme i betragtning, er med henblik på garantien for foranstaltninger udadtil dem, der er anført i finansforordningens artikel 208, stk. 4, herunder dem fra tredjelande, der bidrager til garantien for foranstaltninger udadtil, og som godkendes af Kommissionen, jf. artikel 28 i nærværende forordning. Derudover og uanset finansforordningens artikel 62, stk. 2, litra c), kan privatretlige organer, som er undergivet lovgivningen i en medlemsstat eller et tredjeland, der har bidraget til garantien for foranstaltninger udadtil i henhold til artikel 28, og som giver tilstrækkelig sikkerhed for deres finansielle kapacitet, komme i betragtning med henblik på garantien.

4.  De modparter, der kan komme i betragtning med henblik på garantien for foranstaltninger udadtil, er dem, der er anført i finansforordningens artikel 208, stk. 4, herunder dem fra tredjelande, der bidrager til garantien for foranstaltninger udadtil, og som godkendes af Kommissionen, jf. artikel 28 i nærværende forordning og udtalelsen fra det strategiske udvalg. Derudover og uanset finansforordningens artikel 62, stk. 2, litra c), kan privatretlige organer, som er undergivet lovgivningen i en medlemsstat eller et tredjeland, der har bidraget til garantien for foranstaltninger udadtil i henhold til artikel 28, og som giver tilstrækkelig sikkerhed for deres finansielle kapacitet, komme i betragtning med henblik på garantien.

Ændringsforslag    255

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe skal bl.a.:

 

a) sammen med andre europæiske finansielle institutioner deltage i risikostyringen af EFSD+ under behørig hensyntagen til behovet for at undgå eventuelle interessekonflikter

 

b)   udelukkende gennemføre en del af et investeringsvindue, der omfatter statslig långivning, hvorved der mindst stilles 1 000 000 000 EUR fra de geografiske programmers finansieringsrammer til rådighed, i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i kapitel I og III i dette afsnit

 

c)    være en støtteberettiget modpart til gennemførelse af aktiviteter under andre investeringsvinduer.

Ændringsforslag    256

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at komme i betragtning skal modparterne overholde reglerne og opfylde betingelserne i finansforordningens artikel 62, stk. 2, litra c). I tilfælde af privatretlige organer, der er undergivet lovgivningen i en medlemsstat eller et tredjeland, der har bidraget til garantien for foranstaltninger udadtil, jf. artikel 28 i denne forordning, gives der fortrinsret til de organer, der angiver oplysninger om kriterier inden for miljø, sociale forhold og god virksomhedsledelse.

For at komme i betragtning skal modparterne overholde reglerne og opfylde betingelserne i finansforordningens artikel 62, stk. 2, litra c). I tilfælde af privatretlige organer, der er undergivet lovgivningen i en medlemsstat eller et tredjeland, der har bidraget til garantien for foranstaltninger udadtil, jf. artikel 28 i denne forordning, gives der fortrinsret til de organer, der angiver oplysninger om kriterier inden for miljø, sociale forhold, skatteforhold og god virksomhedsledelse.

Ændringsforslag    257

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen sikrer retfærdig behandling af alle modparter, der kan komme i betragtning, og, at der ikke opstår interessekonflikter i løbet af EFSD+-gennemførelsesperioden. Med henblik på at sikre komplementaritet kan Kommissionen anmode modparter, der kan komme i betragtning, om alle relevante oplysninger om de af deres foranstaltninger, der ikke henhører under EFSD+.

Kommissionen sikrer retfærdig behandling og lige adgang til finansiering i forbindelse med alle modparter, der kan komme i betragtning, og, at der ikke opstår interessekonflikter i løbet af EFSD+-anvendelsesperioden. Med henblik på at sikre komplementaritet kan Kommissionen anmode modparter, der kan komme i betragtning, om alle relevante oplysninger om de af deres foranstaltninger, der ikke henhører under EFSD+.

Ændringsforslag    258

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan indbyde modparter, der kan komme i betragtning, civilsamfundsorganisationer og lokalsamfund til at deltage i en drøftelse vedrørende de finansierings- og investeringsforanstaltninger, som er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag    259

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 6 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  principperne for fair og åbne udbudsprocedurer.

Ændringsforslag    260

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Kommissionen fastlægger investeringsvinduer for regioner, specifikke partnerlande eller begge, for specifikke sektorer eller for specifikke projekter, specifikke kategorier af slutmodtagere eller begge, som skal finansieres i henhold til denne forordning og vil blive dækket af garantien for foranstaltninger udadtil op til et bestemt beløb. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan investeringsvinduerne er i overensstemmelse med denne artikel og om de detaljerede finansieringsprioriteter i forbindelse hermed. Alle anmodninger om finansiel støtte inden for investeringsvinduerne sendes til Kommissionen.

udgår

Valget af investeringsvinduer skal være behørigt begrundet ud fra en analyse af markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer. En sådan analyse gennemføres af Kommissionen i samarbejde med modparter, der potentielt kan komme i betragtning, og potentielle interessenter.

 

Modparter, der kan komme i betragtning, kan udstede de i stk. 3 anførte instrumenter inden for et investeringsvindue eller til individuelle projekter, der forvaltes af en modpart, der kan komme i betragtning. Instrumenterne kan udstedes til fordel for partnerlande, herunder skrøbelige eller konfliktramte lande eller lande, som står over for udfordringer med hensyn til genopbygning og postkonfliktgenopbygning, til gavn for disse partnerlandes institutioner, herunder deres offentlige nationale og private lokale banker og finansielle institutioner, samt til gavn for enheder i den private sektor i disse partnerlande.

 

Ændringsforslag    261

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Kommissionen vurderer de foranstaltninger, der støttes af garantien for foranstaltninger udadtil, i forhold til kriterierne for støtteberettigelse i stk. 2 og 3, om muligtbaggrund af de eksisterende systemer til resultatmåling hos modparter, der kan komme i betragtning. Kommissionen offentliggør resultatet af sin vurdering for hvert investeringsvindue på årsbasis.

8.  Kommissionen vurderer de foranstaltninger, der støttes af garantien for foranstaltninger udadtil, i forhold til kriterierne for støtteberettigelse i stk. 2 og 3. Kommissionen udarbejder en resultattavle med indikatorer til brug ved projektudvælgelse. Gennemførelsespartnerne udfylder resultattavlen for alle foranstaltninger under EFSD+. Kommissionen vurdererbasis af de i artikel 27 nævnte kriterier for støtteberettigelse alle foranstaltninger, der støttes af garantien, og anvender resultattavlen til at foretage en uafhængig kvalitetskontrol af, om der er anvendt behørig omhu, og af de vurderinger, der er foretaget på projektplan, af gennemførelsespartnerne. Kommissionen anmoder, om nødvendigt, gennemførelsespartnerne om præcisering og ændringer. Kommissionen offentliggør resultattavlen for alle projekter efter Kommissionens og gennemførelsespartnernes godkendelse af anvendelsen af garantien og resultatet af alle garantiværktøjer og individuelle projekter, som den vurderer for hvert investeringsvindue, på årsbasis.

Ændringsforslag    262

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 34 med henblik på at supplere eller ændre de prioriterede områder i bilag V og forvaltningen af EFSD+ i bilag VI.

9.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 34 med henblik på at supplere eller ændre de prioriterede områder og investeringsvinduerne som anført i bilag V. Kommissionen tager behørigt hensyn til rådgivningen fra det strategiske udvalg og hører de administrative udvalg, når den supplerer eller ændrer investeringsvinduer for specifikke regioner, specifikke partnerlande eller begge, for specifikke sektorer eller for specifikke projekter, specifikke kategorier af endelige støttemodtagere eller begge, som skal finansieres i henhold til denne forordning og vil blive dækket af garantien for foranstaltninger udadtil op til et bestemt beløb.

 

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan investeringsvinduerne er i overensstemmelse med kravene i artikel 26a og i denne artikel og de detaljerede finansieringsprioriteter i forbindelse hermed. Alle anmodninger om finansiel støtte inden for investeringsvinduerne sendes til Kommissionen.

 

Valget af investeringsvinduer skal være behørigt begrundet ud fra en analyse af markedssvigt eller suboptimale investeringssituationer. En sådan analyse gennemføres af Kommissionen i samarbejde med modparter, der potentielt kan komme i betragtning, og interessenter.

 

Modparter, der kan komme i betragtning, kan udstede de i stk. 3 anførte instrumenter inden for et investeringsvindue eller til individuelle projekter, som forvaltes af en modpart, der kan komme i betragtning. Instrumenterne kan udstedes til fordel for partnerlande, herunder skrøbelige eller konfliktramte lande eller lande, som står over for udfordringer med genopbygning og med at komme på fode igen efter en konflikt, til fordel for disse partnerlandes institutioner, herunder deres offentlige nationale og private lokale banker og finansielle institutioner, samt til fordel for enheder i den private sektor i disse partnerlande. Der kan i skrøbelige eller konfliktramte lande samt i andre lande, når det er begrundet, ydes støtte til investeringer i den offentlige sektor, som har relevant indvirkning på udviklingen af den private sektor.

Ændringsforslag    263

Forslag til forordning

Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 27a

 

Forvaltning og opbygning af EFSD+

 

1.  EFSD+ består af regionale investeringsplatforme, der oprettes på grundlag af de arbejdsmetoder, procedurer og strukturer, der gælder for Unionens eksisterende eksterne blandingsfaciliteter, som kan kombinere deres blandingsforanstaltninger og foranstaltninger, der er omfattet af garantien for foranstaltninger udadtil under EFSD+.

 

2.  Kommissionen er ansvarlig for den overordnede forvaltning af EFSD+ og garantien for foranstaltninger udadtil. Derudover må Kommissionen ikke søge at udføre almindelige banktransaktioner. Kommissionen orienterer regelmæssigt Europa-Parlamentet for at sikre de højeste standarder for gennemsigtighed og finansiel ansvarlighed.

 

3.  I forbindelse med forvaltningen af EFSD+ bistås Kommissionen af et strategisk udvalg, medmindre der er tale om foranstaltninger, som er omfattet af Unionens udvidelsespolitik og finansieres af [IPA III], hvor Kommissionen bistås af et strategisk udvalg under investeringsrammen for Vestbalkan. Kommissionen arbejder desuden tæt sammen med alle støtteberettigede modparter, for så vidt angår den operationelle forvaltning af garantien for foranstaltninger udadtil. Til dette formål nedsættes der en teknisk arbejdsgruppe bestående af eksperter fra Kommissionen og støtteberettigede modparter med henblik på at vurdere risikoen og den dermed forbundne prisfastsættelse.

 

4.  Det strategiske udvalg rådgiver Kommissionen om de strategiske retningslinjer og prioriteter for investeringer, der foretages med støtte fra garantien for foranstaltninger udadtil under EFSD+, og bidrager til at sikre, at de er i overensstemmelse med de vejledende principper og mål for Unionens optræden udadtil, Unionens udviklingspolitik, den europæiske naboskabspolitik og med målene i artikel 3 og formålet med EFSD+, jf. artikel 26. Udvalget bistår også Kommissionen med at fastlægge de overordnede investeringsmål for anvendelsen af garantien for foranstaltninger udadtil til støtte for EFSD+-foranstaltninger samt med at overvåge en passende og varieret geografisk og tematisk dækning for investeringsvinduer, idet der tages særligt hensyn til skrøbelige eller konfliktramte lande, de mindst udviklede lande og stærkt gældstyngede fattige lande.

 

5.  Det strategiske udvalg støtter ligeledes overordnet koordinering, komplementaritet og sammenhæng mellem de regionale investeringsplatforme, mellem EU's eksterne investeringsplans tre søjler, mellem den eksterne investeringsplan og Unionens øvrige indsats med hensyn til migration og gennemførelsen af 2030-dagsordenen og med andre programmer i denne forordning, andre EU-finansieringsinstrumenter og -trustfonde.

 

6.  Det strategiske udvalg udgøres af repræsentanter for Kommissionen, den højtstående repræsentant, alle medlemsstater og Den Europæiske Investeringsbank. Europa-Parlamentet har observatørstatus. Bidragydere, støtteberettigede modparter, partnerlande, relevante regionale organisationer og andre interessenter kan tildeles status som observatører, når det er relevant. Det strategiske udvalg høres, inden eventuelle nye observatører inddrages. Det strategiske udvalg ledes af Kommissionen og den højtstående repræsentant i fællesskab.

 

7.  Det strategiske udvalg mødes mindst to gange om året og vedtager, om muligt, udtalelser ved konsensus. Yderligere møder kan til enhver tid arrangeres af formanden eller på anmodning af en tredjedel af dets medlemmer. Såfremt der ikke kan opnås konsensus, anvendes stemmerettighederne som vedtaget på det første møde i det strategiske udvalg og fastlagt i dets forretningsorden. Disse stemmerettigheder skal tage behørigt hensyn til finansieringskilden. I forretningsordenen fastsættes rammerne for observatørerne rolle. Referaterne fra og dagsordenerne for det strategiske udvalgs møder offentliggøres, efter at de er blevet godkendt.

 

8.  Kommissionen aflægger årligt rapport til det strategiske udvalg om de fremskridt, der er gjort med hensyn til anvendelsen af EFSD+. Som supplement til rapporten oplyser det strategiske udvalg for investeringsrammen for Vestbalkan, hvilke fremskridt der er gjort med anvendelsen af garantiinstrumentet for udvidelsesregionen. Det strategiske udvalg organiserer regelmæssigt en høring af relevante interessenter om de strategiske retningslinjer for og anvendelsen af EFSD+.

 

9.  Det forhold, at der er to strategiske udvalg, må ikke have indflydelse på behovet for at have en fælles EFSD+-ramme for risikostyring.

 

10.  I anvendelsesperioden for EFSD+ vedtager og offentliggør det strategiske udvalg så hurtigt som muligt retningslinjer for, hvordan det sikres, at EFSD+-foranstaltninger er i overensstemmelse med de mål og kriterier for støtteberettigelse, der er indeholdt i artikel 26a og 27.

 

11.  Det strategiske udvalg tager i sin strategiske vejledning behørigt hensyn til relevante beslutninger fra Europa-Parlamentet samt til relevante afgørelser og konklusioner fra Rådet.

 

12.  De administrative udvalg for regionale investeringsplatforme bistår på anvendelsesniveauet Kommissionen med at opstille regionale og sektorielle investeringsmål og fastlægge regionale, sektorielle og tematiske investeringsvinduer og afgiver udtalelser om blandingsforanstaltninger og om anvendelsen af garantien for foranstaltninger udadtil, som dækker EFSD+-foranstaltninger.

Ændringsforslag    264

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bidrag fra andre tredjelande end de kontraherende parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og fra andre tredjeparter skal være i form af kontantbidrag og godkendes af Kommissionen.

Bidrag fra andre tredjelande end de kontraherende parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og fra andre tredjeparter skal være i form af kontantbidrag og kræver det strategiske udvalgs udtalelse og Kommissionens godkendelse.

Ændringsforslag    265

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På anmodning af medlemsstaterne kan deres bidrag øremærkes iværksættelsen af foranstaltninger i specifikke regioner, lande, sektorer eller inden for eksisterende investeringsvinduer.

udgår

Ændringsforslag    266

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ethvert bidrag kan anvendes til at dække træk på garantien, selv om det er øremærket.

Ethvert bidrag kan anvendes til at dække træk på garantien.

Ændringsforslag    267

Forslag til forordning

Artikel 29 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemførelse af aftaler om garantien for foranstaltninger udadtil

Anvendelse af aftaler om garantien for foranstaltninger udadtil

Ændringsforslag    268

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen indgår på vegne af Unionen aftaler om garantien for foranstaltninger udadtil med de modparter, der kan komme i betragtning, og som udvælges i henhold til artikel 27. Aftalerne kan indgås med et konsortium bestående af to eller flere modparter, der kan komme i betragtning.

1.  Kommissionen indgår på vegne af Unionen aftaler om garantien for foranstaltninger udadtil med de modparter, der kan komme i betragtning, og som udvælges i henhold til artikel 27. Disse aftaler er ubetingede, uigenkaldelige, på anfordring og til fordel for udvalgte modparter. Aftalerne kan indgås med et konsortium bestående af to eller flere støtteberettigede modparter.

Ændringsforslag    269

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle aftaler om garantien for foranstaltninger udadtil stilles efter anmodning til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet, idet der tages hensyn til beskyttelsen af fortrolige og kommercielt følsomme oplysninger.

Alle aftaler om garantien for foranstaltninger udadtil stilles til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet, idet der tages hensyn til beskyttelsen af fortrolige og kommercielt følsomme oplysninger.

Ændringsforslag    270

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en angivelse af denne forordnings mål og formål, en behovsvurdering og en angivelse af de forventede resultater, idet der tages hensyn til fremme af virksomhedernes sociale ansvar og ansvarlig forretningsskik

c)  en angivelse af denne forordnings mål og formål, en behovsvurdering og en angivelse af de forventede resultater, idet der tages hensyn til fremme af virksomhedernes sociale ansvar og behovet for at sikre en ansvarlig forretningsskik, herunder navnlig ved overholdelse af internationalt aftalte retningslinjer, principper og retlige instrumenter, der er anført i artikel 27, stk. 2, litra ch)

Ændringsforslag    271

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  vederlag for garantien, som skal afspejle risikoniveauet, og muligheden for delvis at støtte vederlaget med henblik på at sikre mere fordelagtige vilkår i behørigt begrundede tilfælde

d)  vederlag for garantien, som skal afspejle risikoniveauet, og muligheden for at støtte vederlaget delvist med henblik på at sikre mere fordelagtige vilkår i behørigt begrundede tilfælde, og navnlig i lande, der er skrøbelige eller konfliktramte, de mindst udviklede lande og stærkt gældstyngede lande

Ændringsforslag    272

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  forpligtelser vedrørende overvågning, rapportering og evaluering

g)  forpligtelser vedrørende gennemsigtig overvågning, rapportering og evaluering

Ændringsforslag    273

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  klare og tilgængelige klageprocedurer for tredjeparter, som kan blive berørt af gennemførelsen af projekter, der støttes af garantien for foranstaltninger udadtil.

h)  klare og tilgængelige klageprocedurer for tredjeparter, som kan blive berørt af anvendelsen af projekter, der støttes af garantien for foranstaltninger udadtil.

Ændringsforslag    274

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Når Kommissionen indgår aftaler med støtteberettigede modparter om garanti for foranstaltninger udadtil, tager den behørigt hensyn til:

 

a)   strategiske og regionale administrative udvalgs rådgivning og vejledning

 

b)   investeringsvinduets målsætninger

 

c)   den støtteberettigede modparts erfaringer samt operationelle, finansielle og risikostyringsmæssige kapacitet

 

d)   beløbet af egne ressourcer samt den private sektors medfinansiering, som den modpart, der kan komme i betragtning, er villig til at tilvejebringe til investeringsvinduet.

Ændringsforslag    275

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  De modparter, der kan komme i betragtning, giver efter anmodning Kommissionen alle yderligere oplysninger, som den har brug for til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med denne forordning.

7.  De støtteberettigede modparter giver efter anmodning Kommissionen alle yderligere oplysninger, som den har brug for for at kunne opfylde sine forpligtelser i forbindelse med denne forordning, navnlig med hensyn til gennemførelse af anbefalingerne fra den forudgående vurdering af menneskerettigheder, sociale og arbejdsmæssige forhold og vedrørende indvirkningen på miljøet samt andre udvælgelseskriterier, der er anført i artikel 27.

Ændringsforslag    276

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Kommissionen aflægger rapport om finansielle instrumenter, budgetgarantier og finansiel bistand, jf. finansforordningens artikel 241 og 250. Med henblik herpå meddeler de modparter, der kan komme i betragtning, årligt Kommissionen de oplysninger, den har brug for til at opfylde sine rapporteringsforpligtelser.

8.  Kommissionen aflægger rapport om finansielle instrumenter, budgetgarantier og finansiel bistand, jf. finansforordningens artikel 241 og 250. Med henblik herpå meddeler de støtteberettigede modparter årligt Kommissionen de oplysninger, den har brug for til at opfylde sine rapporteringsforpligtelser. Kommissionen forelægger derudover årligt en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet som fastsat i artikel 31, stk. 6a.

Ændringsforslag    277

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Hvis Kommissionen eller de støtteberettigede modparter på noget tidspunkt i forbindelse med de af denne forordning omfattede finansierings- og investeringsforanstaltningers forberedelse, gennemførelse eller afslutning har grund til mistanke om svig, korruption, hvidvaskning af penge eller andre ulovligheder, som kan skade Unionens finansielle interesser, underretter den eller de omgående OLAF. Kommissionen eller de støtteberettigede modparter giver OLAF alle nødvendige oplysninger til at foretage en fuldstændig og grundig undersøgelse.

Ændringsforslag    278

Forslag til forordning

Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 29a

 

Klage- og søgsmålsmekanisme

 

Med henblik på eventuelle klager fra tredjeparter i partnerlande, herunder samfund og personer der er berørt af projekter, som støttes af EFSD+-garantien og garantien for foranstaltninger udadtil, offentliggør Kommissionen og Den Europæiske Unions delegationer på deres respektive websteder direkte henvisninger til klagemekanismerne hos de relevante modparter, der har indgået aftaler med Kommissionen. Desuden opretter Kommissionen en central klagemekanisme for alle projekter i henhold til kapitel IV i denne forordning, som giver mulighed for direkte modtagelse af klager vedrørende behandling af klager hos støtteberettigede modparter. Kommissionen tager hensyn til disse oplysninger med henblik på et fremtidigt samarbejde med de pågældende modparter.

Ændringsforslag    279

Forslag til forordning

Artikel 29 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 29b

 

Udelukkede aktiviteter og ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner

 

1.   Garantien for foranstaltninger udadtil støtter ikke finansierings- og investeringsforanstaltninger, som:

 

a)   er knyttet til den militære eller den statslige sikkerhedssektor

 

b)   støtter udviklingen af nuklear energi, undtagen i tilfælde af lån ydet i overensstemmelse med forordning EINS, og fossile brændstoffer og fremmer yderligere binding af kulstof til økonomier og samfund

 

c)   har betydelige eksterne miljøomkostninger, som f.eks. dem, der medfører forringelse af beskyttede områder, kritiske levesteder og områder, som er en del af verdensarven, hvor der ikke er gennemført nogen plan for bæredygtig udvikling og forvaltning

 

d)   fører til krænkelse af menneskerettighederne i partnerlande, som f.eks. at fratage lokalsamfund deres ret til adgang til og kontrol over naturressourcer såsom jord, bidrager til tvangsfordrivelse af lokalbefolkningen eller involverer tvangsarbejde eller børnearbejde.

 

2.   I deres finansierings- og investeringsforanstaltninger skal de støtteberettigede modparter overholde den gældende EU-lovgivning og vedtagne internationale standarder og EU-standarder og må derfor ikke i henhold til denne forordning støtte projekter, der bidrager til hvidvask af penge, finansiering af terrorisme, skatteundgåelse, skattesvig og skatteunddragelse. De støtteberettigede modparter må desuden ikke indgå i nye eller fornyede transaktioner med enheder, der i den relevante EU-politik er registreret eller etableret i jurisdiktioner anført som ikkesamarbejdsvillige, eller som i henhold til artikel 9, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, er udpeget som højrisikotredjelande, eller som ikke effektivt overholder Unionens eller internationalt anerkendte skattestandarder for gennemsigtighed og informationsudveksling. De støtteberettigede modparter må kun fravige dette princip, hvis projektet fysisk gennemføres i en af disse jurisdiktioner og ikke viser noget tegn på, at den pågældende foranstaltning er omfattet af nogen af de kategorier, der er anført i nærværende stykkes første afsnit. De støtteberettigede modparter skal ved indgåelsen af aftaler med finansielle formidlere indføre de i denne artikel omhandlede krav i de pågældende aftaler og anmode deres finansielle formidlere om at rapportere om efterlevelsen af dem.

 

3.   Den støtteberettigede modpart anvender i sine finansierings- eller investeringsforanstaltninger de principper og standarder, der er fastsat i EU-lovgivningen om forebyggelse af brug af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 og direktiv (EU) 2015/849. De støtteberettigede modparter gør både direkte finansiering og finansiering via formidlere i henhold til denne forordning betinget af offentliggørelse af oplysninger om reelt ejerskab i henhold til direktiv (EU) 2015/849 og offentliggør rapporteringsoplysninger per land, jf. artikel 89, stk. 1, i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2013/36/EU.

Ændringsforslag    280

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Realiseringen af målene i denne forordning måles ved hjælp af et tilstrækkeligt, gennemsigtigt og ansvarligt overvågnings-, rapporterings- og evalueringssystem, som sikrer tilstrækkelig inddragelse af Europa-Parlamentet og Rådet og fremmer deltagelse af Unionens partnere, herunder civilsamfundet, i anvendelsen af programmerne.

Ændringsforslag    281

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De indikatorer, som anvendes til at rapportere om fremskridt i henhold til denne forordning hen imod opfyldelsen af de specifikke mål i artikel 3, er fastlagt i bilag VII, i overensstemmelse med indikatorerne for målene for bæredygtig udvikling. Værdierne for indikatorerne pr. 1. januar 2021 anvendes som grundlag for at vurdere, i hvilket omfang målene er nået.

1.  De indikatorer, som anvendes til at rapportere om fremskridt i henhold til denne forordning hen imod opfyldelsen af de specifikke mål i artikel 3, stk. 2, er fastlagt i bilag VII, i overensstemmelse med indikatorerne for målene for bæredygtig udvikling. Værdierne for indikatorerne pr. 1. januar 2021 anvendes som grundlag for at vurdere, i hvilket omfang målene er nået.

Ændringsforslag    282

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen overvåger regelmæssigt sine foranstaltninger og evaluerer de fremskridt, der er gjort for at levere de forventede resultater, som dækker output og resultater.

Kommissionen overvåger regelmæssigt sine foranstaltninger og evaluerer de fremskridt, der er gjort for at levere de mål, der er fastsat i artikel 3, samt forventede resultater, som dækker output og resultater.

Ændringsforslag    283

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fremskridt i forhold til de forventede resultater bør overvåges på grundlag af klare, gennemsigtige og, hvis det er hensigtsmæssigt, målbare indikatorer. Indikatorerne skal begrænses i antal for at fremme rettidig rapportering.

Fremskridt i forhold til de forventede resultater skal overvåges på grundlag af klare, gennemsigtige og, hvis det er hensigtsmæssigt, målbare indikatorer, der er fastsat i bilag VII og i den overvågnings- og evalueringsramme, der er vedtaget i henhold til stk. 9, samt i overensstemmelse med bestemmelserne om gennemførelsen af Unionens budget. Indikatorerne skal begrænses i antal for at fremme rettidig rapportering og skal som minimum opdeles efter køn og alder.

Ændringsforslag    284

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fælles resultatrammer i fælles programmeringsdokumenter, som opfylder kriterierne i artikel 12, stk. 4, udgør grundlaget for Unionens og medlemsstaternes fælles overvågning af gennemførelsen af deres fælles støtte til et partnerland.

Fælles resultatrammer i fælles programmeringsdokumenter, som opfylder kriterierne i artikel 12, stk. 4, udgør grundlaget for Unionens og medlemsstaternes fælles overvågning af anvendelsen af deres fælles støtte til et partnerland.

Ændringsforslag    285

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater indsamles effektivt og rettidigt. Til det formål pålægges modtagere af EU-midler forholdsmæssige rapporteringskrav.

Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets anvendelse og resultater indsamles effektivt og rettidigt. Til det formål pålægges modtagere af EU-midler forholdsmæssige rapporteringskrav.

Ændringsforslag    286

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen undersøger, hvilke fremskridt der gøres med gennemførelsen af denne forordning. Fra 2022 sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport om opfyldelsen af målene i forordningen, idet der anvendes indikatorer, der måler, hvilke resultater der er opnået, og hvor virkningsfuld forordningen er. Rapporten sendes ligeledes til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

4.  Kommissionen undersøger, hvilke fremskridt der gøres med anvendelsen af denne forordning. Fra 2022 sender Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport om opfyldelsen af målene i forordningen, idet der anvendes indikatorer, herunder, men ikke begrænset til dem, der er fastsat i bilag VII, samt for gennemførelsen af Unionens budget, der måler, hvilke resultater der er opnået, og hvor virkningsfuld forordningen er. Rapporten sendes ligeledes til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Ændringsforslag    287

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Årsrapporten skal indeholde oplysninger vedrørende det foregående år om de finansierede foranstaltninger, overvågnings- og evalueringsresultater, inddragelse af relevante partnere og gennemførelse af budgetforpligtelser og betalingsbevillinger opdelt efter land, region og samarbejdssektor. Den skal indeholde en vurdering af, hvilke resultater EU-finansieringen har givet, ved så vidt muligt at anvende specifikke og målbare indikatorer for, hvilken rolle den har spillet for opfyldelsen af målene i forordningen. Med hensyn til udviklingssamarbejde skal det også, så vidt det er muligt og relevant, fremgå af rapporten, om principperne om udviklingseffektivitet har været efterlevet, herunder for innovative finansielle instrumenter.

5.  Årsrapporten skal indeholde oplysninger vedrørende det foregående år om de finansierede foranstaltninger, overvågnings- og evalueringsresultater, inddragelsen af og graden af samarbejde med de relevante partnere samt anvendelsen af budgetforpligtelser og betalingsbevillinger opdelt efter land, region og samarbejdssektor. Den skal indeholde en vurdering af fremskridt med hensyn til de forventede resultater og inddragelse af tværgående problemstillinger, jf. artikel 8, stk. 6. Den skal indeholde en vurdering af, hvilke resultater EU-finansieringen har givet, ved så vidt muligt at anvende specifikke og målbare indikatorer for, hvilken rolle den har spillet for opfyldelsen af målene i forordningen. Med hensyn til udviklingssamarbejde skal det også fremgå af rapporten, om principperne om udviklingseffektivitet har været efterlevet, herunder for innovative finansielle instrumenter.

Ændringsforslag    288

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den årsrapport, som udarbejdes i 2021, skal indeholde konsoliderede oplysninger fra årsrapporterne vedrørende perioden 2014-2020 om alle midler fra de forordninger, der er omhandlet i artikel 40, stk. 2, herunder eksterne formålsbestemte indtægter og bidrag til trustfonde, og fordelingen af udgifter efter land, anvendelse af finansielle instrumenter, forpligtelser og betalinger. Rapporten skal afspejle de vigtigste erfaringer og opfølgningen på henstillingerne i eksterne evalueringsøvelser, der er foretaget i tidligere år.

6.  Den årsrapport, som udarbejdes i 2021, skal indeholde konsoliderede oplysninger fra årsrapporterne vedrørende perioden 2014-2020 om alle midler fra de forordninger, der er omhandlet i artikel 39, stk. 2, herunder eksterne formålsbestemte indtægter og bidrag til trustfonde, og fordelingen af udgifter efter land, anvendelse af finansielle instrumenter, forpligtelser og betalinger. Rapporten skal afspejle de vigtigste erfaringer og opfølgningen på henstillingerne i eksterne evalueringer, der er foretaget i tidligere år. Den skal indeholde en vurdering af omfanget af personalets kapacitet i hovedsædet og i EU-delegationerne til at nå alle de mål, som er indeholdt i denne forordning.

Ændringsforslag    289

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Kommissionen forelægger som en del af årsrapporten yderligere oplysninger om de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der dækkes af garantien for foranstaltninger udadtil, og om, hvordan EFSD+ fungerer, samt dens forvaltning og dens faktiske bidrag til målene. Denne del af årsrapporten ledsages af en udtalelse fra Revisionsretten. Den skal blandt andet indeholde følgende:

 

a)   en vurdering af de resultater, der bidrager til EFSD+'s formål og mål som fastsat i denne forordning

 

b)   en vurdering af igangværende finansierings- og investeringsforanstaltninger, som er dækket af garantien for foranstaltninger udadtil, på sektor-, lande- og regionsplan, og af deres overensstemmelse med denne forordning, herunder risikomålinger og deres virkning på partnernes finansielle og økonomiske stabilitet

 

c)   en vurdering af additionaliteten og merværdien, mobiliseringen af midler fra den private sektor, de anslåede og faktiske resultater samt resultaterne og virkningerne af de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der dækkes af garantien for foranstaltninger udadtil, på et aggregeret grundlag, herunder indvirkningen på skabelsen af ordentlige arbejdspladser og mulighederne for at tjene en løn, man kan leve af, udryddelsen af fattigdom og mindskelsen af ulighed. Vurderingen skal omfatte en kønsbaseret analyse af de foranstaltninger, der er dækket, på basis af dokumenterede og, om muligt, kønsopdelte data samt en analyse af, hvilken form for privat sektor, der støttes, herunder andelsforetagender og sociale virksomheder.

 

d)   en vurdering af overholdelsen af betingelserne for brug af garantien for foranstaltninger udadtil og opfyldelsen af de vigtigste performanceindikatorer, der er fastsat for hvert indgivet forslag

 

e)  en vurdering af den løftestangseffekt, der er opnået ved hjælp af de foranstaltninger, som er dækket af garantien for foranstaltninger udadtil og EFSD+

 

f)   det finansieringsbeløb, der er overført til støttemodtagerne, og en vurdering af finansierings- og investeringsforanstaltningerne for hver støtteberettiget modpart på et aggregeret grundlag

 

g)   en vurdering af additionaliteten og merværdien af de støtteberettigede modparters finansierings- og investeringsforanstaltninger og af den samlede risiko, der knytter sig til disse foranstaltninger

 

h)   detaljerede oplysninger om træk på garantien for foranstaltninger udadtil, tab, afkast, inddrevne beløb og alle andre modtagne beløb og den samlede risikoeksponering

 

i)   regnskaber, der er revideret af en uafhængig ekstern revisor, for de finansierings- og investeringsforanstaltninger, der gennemføres af støtteberettigede modparter, som er omfattet af denne forordning

 

j)   en vurdering af synergier og komplementaritet mellem de foranstaltninger, der er dækket af garantien for foranstaltninger udadtil og den eksterne investeringsplans anden og tredje søjle på grundlag af relevante eksisterende rapporter med særlig henblik på de fremskridt, der er gjort med god regeringsførelse, herunder med hensyn til bekæmpelse af korruption og ulovlige finansstrømme, respekt for menneskerettighederne, retsstatsprincippet og politikker, der tager hensyn til kønsaspektet, samt fremme af iværksætterkultur, det lokale erhvervsmiljø og lokale finansielle markeder

 

k)   en vurdering af, hvorvidt foranstaltninger, som er omfattet af garantien for foranstaltninger udadtil, opfylder de internationalt aftalte principper for udviklingseffektivitet

 

l)   en vurdering af vederlaget for garantierne

 

m)   en vurdering af gennemførelsen af bestemmelserne om udelukkede aktiviteter og ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner.

Ændringsforslag    290

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Der udarbejdes et årligt skøn over de samlede udgifter til klimaindsats og biodiversitet på grundlag af de vejledende programmeringsdokumenter, der er vedtaget. De midler, der tildeles i henhold til forordningen, skal være omfattet af et system med årlig opfølgning baseret på OECD-metoden ("Riomarkører") – uden at anvendelsen af eventuelle mere præcise metoder dermed udelukkes – der er integreret i den eksisterende metode til performancestyring af EU-programmer, og som anvendes til at opgøre de udgifter, der vedrører klimaindsats og biodiversitet i forbindelse med de i artikel 19 omhandlede handlingsprogrammer og foranstaltninger, og som indgår i evalueringer og årsrapporten.

7.  Der udarbejdes et årligt skøn over de samlede udgifter til de mål, der er fastsat i denne forordning, på grundlag af de vejledende programmeringsdokumenter, der er vedtaget. De midler, der tildeles i henhold til forordningen, skal være omfattet af et system med årlig opfølgning baseret på OECD-metoden, herunder ("Riomarkører") – uden at anvendelsen af eventuelle mere præcise metoder dermed udelukkes – der er integreret i den eksisterende metode til performancestyring af EU-programmer, og som anvendes til at opgøre de udgifter, der vedrører klimaindsats, biodiversitet og miljø, menneskelig udvikling og social inklusion, ligestilling mellem kønnene og statslig udviklingsbistand i forbindelse med de i artikel 19 omhandlede handlingsprogrammer og foranstaltninger, og som indgår i evalueringer og årsrapporten. Kommissionen sender dette skøn til Europa-Parlamentet som en del af årsrapporten.

Ændringsforslag    291

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Kommissionen offentliggør oplysninger om udviklingssamarbejdet i overensstemmelse med anerkendte internationale standarder.

8.  Kommissionen offentliggør oplysninger om udviklingssamarbejdet i overensstemmelse med anerkendte internationale standarder, herunder dem fra Den Internationale Arbejdsorganisation, og anvender rammen for en fælles standard, som er udviklet af det internationale initiativ vedrørende gennemsigtighed i bistanden.

Ændringsforslag    292

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  For at sikre en effektiv vurdering af denne forordning hvad angår opfyldelsen af dens mål tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34 med henblik på at ændre bilag VII for om nødvendigt at gennemgå eller supplere indikatorerne og supplere denne forordning med bestemmelser om oprettelsen af en overvågnings- og evalueringsramme.

9.  For at sikre en effektiv vurdering af denne forordning hvad angår opfyldelsen af dens mål vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34 med henblik på at ændre bilag VII for om nødvendigt at gennemgå eller supplere indikatorerne, herunder i forbindelse med midtvejsevalueringen i overensstemmelse med artikel 32, og supplere denne forordning med bestemmelser om oprettelsen af en overvågnings- og evalueringsramme, som kan indeholde yderligere performanceindikatorer, der anvendes for hvert af de specifikke mål i denne forordning.

Ændringsforslag    293

Forslag til forordning

Artikel 32 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Evaluering

Midtvejsevaluering og slutevaluering

Ændringsforslag    294

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der foretages en midtvejsevaluering af forordningen, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om dens gennemførelse, dog senest fire år efter påbegyndelsen af instrumentets gennemførelse.

Senest den 30. juni 2024 fremsender Kommissionen en midtvejsevalueringsrapport om anvendelsen af denne forordning. Midtvejsevalueringsrapporten skal dække perioden fra 1. Januar 2021 til 31. December 2023 og undersøge Unionens bidrag til opfyldelsen af målene i forordningen ved hjælp af indikatorer til måling af de opnåede resultater og eventuelle resultater og konklusioner vedrørende forordningens virkning, herunder vedrørende Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling Plus og garantien for foranstaltninger udadtil.

Ændringsforslag    295

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Europa-Parlamentet kan komme med input til denne evaluering. Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten afholder en høring med vigtige relevante interessenter og støttemodtagere, herunder civilsamfundsorganisationer. Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten skal være særligt opmærksomme på at sikre, at de mest marginaliserede er repræsenteret.

Ændringsforslag    296

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Principperne for god praksis, der er fastsat af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings Komité for Udviklingsbistand, benyttes ved evalueringerne, når det er relevant, idet evalueringerne skal klarlægge, om målene er opfyldt, og indeholde henstillinger om, hvordan kommende foranstaltninger kan forbedres.

Kommissionen skal ligeledes evaluere indvirkningen og effektiviteten af sine foranstaltninger pr. indsatsområde samt effektiviteten af programmerne ved hjælp af eksterne evalueringer. Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten skal tage hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets forslag og synspunkter om uafhængige eksterne evalueringer. Principperne for god praksis, der er fastsat af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings Komité for Udviklingsbistand, benyttes ved evalueringerne, når det er relevant, idet evalueringerne skal klarlægge, om målene er opfyldt, og indeholde henstillinger om, hvordan kommende foranstaltninger kan forbedres. I den foreløbige evaluering vurderes, hvordan Unionen har opnået de mål, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    297

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når gennemførelsen af forordningen er slut, dog senest fire år efter udgangen af den periode, der er anført i artikel 1, foretager Kommissionen en endelig evaluering af forordningen. I den endelige evaluering ses på Unionens bidrag til opfyldelsen af målene i forordningen, idet der tages hensyn til indikatorer til måling af de opnåede resultater og eventuelle resultater og konklusioner vedrørende forordningens virkning.

Midtvejsevalueringsrapporten skal også omhandle effektiviteten, merværdien, funktionen af den forenklede og strømlinede eksterne finansieringsstruktur, den interne og eksterne sammenhæng og den fortsatte relevans af denne forordnings mål, komplementariteten og synergierne mellem de finansierede foranstaltninger, foranstaltningernes bidrag til Unionens sammenhængende optræden udadtil, og i hvor høj grad offentligheden i modtagerlandene er bekendt med Unionens finansielle støtte, hvor det er relevant, og medtage resultaterne af de rapporter, der er omhandlet i artikel 31, stk. 4.

Ændringsforslag    298

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den endelige evalueringsrapport skal også handle om effektivitet, merværdi, muligheder for forenkling, intern og ekstern sammenhæng og om, hvorvidt målene i forordningen fortsat er relevante.

udgår

Ændringsforslag    299

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den endelige evalueringsrapport udarbejdes med det specifikke formål at forbedre gennemførelsen af EU-midler. Den skal ligge til grund for afgørelser om fornyelse, ændring eller suspension af de former for foranstaltninger, der gennemføres i henhold til forordningen.

Midtvejsevalueringsrapporten udarbejdes med det specifikke formål at forbedre anvendelsen af EU-midler. Den skal ligge til grund for afgørelser om fornyelse, ændring eller suspension af de former for foranstaltninger, der gennemføres i henhold til forordningen.

Ændringsforslag    300

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den endelige evalueringsrapport skal også indeholde konsoliderede oplysninger fra relevante årsrapporter om al finansiering, der reguleres ved denne forordning, herunder eksterne formålsbestemte indtægter og bidrag til trustfonde og udgifternes fordeling efter modtagerland, anvendelse af finansielle instrumenter, forpligtelser og betalinger.

Midtvejsevalueringsrapporten skal også indeholde konsoliderede oplysninger fra relevante årsrapporter om al finansiering, der reguleres ved denne forordning, herunder eksterne formålsbestemte indtægter og bidrag til trustfonde og udgifternes fordeling efter modtagerland, anvendelse af finansielle instrumenter, forpligtelser og betalinger samt efter geografisk og tematisk program og foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion, herunder midler, der mobiliseres via stødpuden til nye udfordringer og prioriteter.

Ændringsforslag    301

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen meddeler konklusionerne på evalueringerne ledsaget af dens observationer til Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne gennem det relevante udvalg omhandlet i artikel 35. Specifikke evalueringer kan drøftes i det pågældende udvalg på medlemsstaternes anmodning. Resultaterne bidrager til programudformningen og ressourcetildelingen.

Kommissionen meddeler konklusionerne på evalueringerne ledsaget af sine bemærkninger til Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne. Resultaterne bidrager til programudformningen og ressourcetildelingen.

Ændringsforslag    302

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen inddrager så vidt muligt alle relevante interesserede parter i evalueringen af den EU-finansiering, der ydes i henhold til forordningen, og den kan, hvis det er relevant, forsøge at foretage fælles evalueringer med medlemsstaterne og udviklingspartnerne med tæt inddragelse af partnerlandene.

Kommissionen inddrager alle relevante interessenter og støttemodtagere, herunder civilsamfundsorganisationer, i evalueringen af den EU-finansiering, der ydes i henhold til forordningen, og den kan, hvis det er relevant, forsøge at foretage fælles evalueringer med medlemsstaterne og udviklingspartnerne med tæt inddragelse af partnerlandene.

Ændringsforslag    303

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen forelægger den i stk. 2 nævnte midtvejsevalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten ledsages om nødvendigt af lovgivningsforslag, der fastsætter de nødvendige ændringer af denne forordning.

Ændringsforslag    304

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Ved afslutningen denne forordnings anvendelsesperiode og senest tre år efter afslutningen af den i artikel 1 fastsatte periode foretager Kommissionen en endelig evaluering af forordningen på samme vilkår som den midtvejsevaluering, der er anført i stk. 2 i denne artikel.

Ændringsforslag    305

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I behørigt begrundede tilfælde, og når den foranstaltning, der skal gennemføres, er af global, transregional eller regional karakter, kan Kommissionen inden for rammerne af det relevante flerårige vejledende program eller inden for den relevante handlingsplan eller de relevante foranstaltninger beslutte at udvide anvendelsesområdet for foranstaltningerne til lande og territorier, der ikke er omfattet af forordningen i henhold til artikel 4, for at sikre, at EU-finansieringen er sammenhængende og effektiv, eller for at fremme regionalt eller transregionalt samarbejde.

1.  I behørigt begrundede tilfælde, og når den foranstaltning, der skal anvendes, er af global, tværregional eller regional karakter, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i henhold til artikel 34 for at supplere denne forordning ved at tilføje disse lande og territorier til de lande og territorier, der er omfattet af forordningen i henhold til artikel 4, med henblik på disse foranstaltninger.

Ændringsforslag    306

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan fastsætte en særlig finansiel tildeling til at hjælpe partnerlande og -regioner med at styrke samarbejdet med naboregioner i Unionens yderste periferi og med oversøiske lande og territorier, der er omfattet af Rådets OLT-afgørelse. Til dette formål og på grundlag af gensidighed og proportionalitet med hensyn til niveauet af finansiering fra OLT-afgørelsen og/eller forordningen om europæisk territorialt samarbejde kan der, hvis det er hensigtsmæssigt, via nærværende forordning ydes bidrag til foranstaltninger, som gennemføres af et partnerland eller en partnerregion eller enhver anden enhed, der er omfattet af forordningen, af et land, et territorium eller enhver anden enhed, der er omfattet af OLT-afgørelsen, eller af en region i Unionens yderste periferi i forbindelse med fælles operationelle programmer, eller til interregionale samarbejdsprogrammer eller foranstaltninger, der er fastlagt og gennemføres i henhold til forordningen om europæisk territorialt samarbejde.

udgår

Ændringsforslag    307

Forslag til forordning

Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 33a

 

Partnerlandes og regioners samarbejde med naboregioner i Unionens yderste periferi og med oversøiske lande og territorier

 

1.   Kommissionen kan fastsætte en særlig finansiel tildeling til at hjælpe partnerlande og -regioner med at styrke samarbejdet med naboregioner i Unionens yderste periferi og med oversøiske lande og territorier, der er omfattet af Rådets OLT-afgørelse. Til dette formål og på grundlag af gensidighed og proportionalitet med hensyn til niveauet af finansiering fra OLT-afgørelsen og/eller forordningen om europæisk territorialt samarbejde kan der, hvis det er hensigtsmæssigt, via nærværende forordning ydes bidrag til foranstaltninger, som anvendes af et partnerland eller en partnerregion eller enhver anden enhed, der er omfattet af forordningen, af et land, et territorium eller enhver anden enhed, der er omfattet af OLT-afgørelsen, eller af en region i Unionens yderste periferi i forbindelse med fælles operationelle programmer, eller til interregionale samarbejdsprogrammer eller foranstaltninger, der er fastlagt og anvendes i henhold til forordningen om europæisk territorialt samarbejde.

 

2.   Unionens medfinansieringssats må ikke være højere end 90 % af et programs og en foranstaltnings støtteberettigede udgifter. Ved teknisk bistand er medfinansieringssatsen 100 %.

Ændringsforslag    308

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter omhandlet i artikel 4, stk. 6, artikel 26, stk. 3, artikel 27, stk. 9, og artikel 31, stk. 9, i forordningens gyldighedsperiode.

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter omhandlet i artikel 4, stk. 6, artikel 8, stk. 7a, artikel 8, stk. 8b, artikel 14, stk. 1, artikel 15a, artikel 17, stk. 4, artikel 21, stk. 3a, artikel 26, stk. 4, artikel 27, stk. 9, artikel 31, stk. 9, og artikel 33, stk.1, i forordningens gyldighedsperiode. Kommissionen vedtager disse delegerede retsakter hurtigst muligt. De anførte delegerede retsakter i artikel 8, stk. 7a, artikel 8, stk. 8b, artikel 17, stk. 4, og artikel 31, stk. 9, skal dog vedtages inden ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    309

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 4, stk. 6, artikel 26, stk. 3, artikel 27, stk. 9, og artikel 31, stk. 9, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 4, stk. 6, artikel 8, stk. 7a, artikel 8, stk. 8b, artikel 14, stk. 1, artikel 15a, artikel 17, stk. 4, artikel 21, stk. 3a, artikel 26, stk. 4, artikel 27, stk. 9, artikel 31, stk. 9, og artikel 33, stk.1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    310

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 6, artikel 26, stk. 3, artikel 27, stk. 9, og artikel 31, stk. 9, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 6, artikel 8, stk. 7a, artikel 8, stk. 8b, artikel 14, stk. 1, artikel 15a, artikel 17, stk. 4, artikel 21, stk. 3a, artikel 26, stk. 4, artikel 27, stk. 9, artikel 31, stk. 9, og artikel 33, stk.1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    311

Forslag til forordning

Artikel 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 34a

 

Hasteprocedure

 

1.   Hvis det i forbindelse med naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, umiddelbare trusler mod demokratiet, retsstatsprincippet, menneskerettighederne eller de grundlæggende frihedsrettigheder er påkrævet i særligt hastende tilfælde, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, og proceduren i denne artikels stk. 2 og 3 finder anvendelse.

 

2.   Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og finder anvendelse, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 3.   I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

 

3.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 34, stk. 6, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

Ændringsforslag    312

Forslag til forordning

Artikel 34 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 34b

 

Demokratisk ansvarlighed

 

1.   For at styrke dialogen mellem EU-institutionerne, navnlig Europa-Parlamentet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten, samt for at sikre større gennemsigtighed og ansvarlighed såvel som hurtigere vedtagelse af retsakter og foranstaltninger fra Kommissionens side kan Europa-Parlamentet indbyde Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at give møde for Europa-Parlamentet for at drøfte de strategiske retningslinjer for programmerne under denne forordning. Denne dialog skal også fremme den overordnede sammenhæng mellem alle eksterne finansieringsinstrumenter i overensstemmelse med artikel 5. Denne dialog kan finde sted før Kommissionens vedtagelse af delegerede retsakter og forslaget til det årlige budget. Denne dialog kan også findes sted på ad hoc-basis i forbindelse med større politiske udviklinger på anmodning herom fra Europa-Parlamentet eller Kommissionen eller EU-Udenrigstjenesten.

 

2.   Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten sender alle relevante dokumenter i forbindelse hermed til Europa-Parlamentet senest en måned, før dialogen finder sted. I forbindelse med dialogen vedrørende det årlige budget sender Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten konsoliderede oplysninger om alle handlingsplaner og foranstaltninger, der er vedtaget eller planlagt i overensstemmelse med artikel 21, oplysninger om samarbejde pr. land, region og temaområde samt anvendelsen af foranstaltninger vedrørende hurtig reaktion, stødpuden til nye udfordringer og prioriteter og garantien for foranstaltninger udadtil.

 

3.   Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten tager størst muligt hensyn til Europa-Parlamentets holdning. Såfremt Kommissionen eller EU-Udenrigstjenesten ikke tager hensyn til Europa-Parlamentets holdning, forelægger de en behørig begrundelse herfor.

 

4.   Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten er, især gennem styringsgruppen i henhold til artikel 38, ansvarlige for at holde Europa-Parlamentet underrettet om forordningens anvendelse, navnlig om igangværende foranstaltninger, tiltag og resultater.

Ændringsforslag    313

Forslag til forordning

Artikel 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 35

udgår

Udvalg

 

1.  Kommissionen bistås af udvalget for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde. Dette udvalg er et udvalg som defineret i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

 

3.  Når udvalgets udtalelse skal indhentes ved en skriftlig procedure, afsluttes denne procedure uden resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller hvis et simpelt flertal af udvalgets medlemmer anmoder herom inden for fristen for afgivelse af udtalelsen.

 

4.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 5 anvendelse.

 

5.  Den vedtagne afgørelse forbliver i kraft, så længe det dokument, det handlingsprogram eller den foranstaltning, der er blevet vedtaget eller ændret, er i kraft.

 

6.  En observatør fra Den Europæiske Investeringsbank deltager i udvalgets arbejde for så vidt angår spørgsmål vedrørende Den Europæiske Investeringsbank.

 

Ændringsforslag    314

Forslag til forordning

Artikel 36 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Information, kommunikation og offentliggørelse

Gennemsigtighed, kommunikation og offentliggørelse af oplysninger

Ændringsforslag    315

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse, især ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater, gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse, især ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater, gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden. Kommissionen har ansvaret for at overvåge, at modtagerne overholder kravene.

Ændringsforslag    316

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen gennemfører oplysnings- og kommunikationsforanstaltninger vedrørende denne forordning og dens foranstaltninger og resultater. Finansielle ressourcer til denne forordning bidrager også til intern kommunikation om Unionens politiske prioriteter, for så vidt som disse prioriteter har direkte tilknytning til målene i artikel 3.

2.  Kommissionen anvender oplysnings- og kommunikationsforanstaltninger vedrørende denne forordning og dens foranstaltninger og resultater. Finansielle ressourcer til denne forordning bidrager også til intern kommunikation om Unionens politiske prioriteter, for så vidt som disse prioriteter har direkte tilknytning til målene i artikel 3.

Ændringsforslag    317

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen træffer foranstaltninger til at styrke strategisk kommunikation og offentligt diplomati i forbindelse med kommunikation af EU's værdier og EU's merværdi.

Ændringsforslag    318

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Kommission opretter et centralt, fælles offentligt elektronisk register med oplysninger om alle foranstaltninger, der finansieres under denne forordning, og som indeholder de kriterier, der anvendes til at fastslå partneres behov i forbindelse med ressourcetildelingsprocessen, og sikrer, at registret jævnligt ajourføres – med undtagelse af de foranstaltninger, der jf. artikel 37 skønnes at udgøre et sikkerhedsproblem eller er lokalpolitisk følsomme.

Ændringsforslag    319

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.  Registret skal også indeholde oplysninger om alle finansierings- og investeringsforanstaltninger, herunder på individuelt plan og projektplan, og de væsentligste elementer i alle EFSD+-garantiaftaler, herunder oplysninger om støtteberettigede modparters retlige identitet, forventede udviklingsmæssige fordele og klageprocedurer, idet der tages hensyn til beskyttelsen af fortrolige og kommercielt følsomme oplysninger.

Ændringsforslag    320

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2d.  I overensstemmelse med deres egen åbenhedspolitik og Unionens bestemmelser om databeskyttelse og aktindsigt og adgang til oplysninger offentliggør EFSD+-modparter proaktivt og systematisk på deres websteder oplysninger om alle finansierings- og investeringsforanstaltninger, der er dækket af garantien for foranstaltninger udadtil, navnlig om, hvordan disse foranstaltninger bidrager til opfyldelsen af denne forordnings mål og krav. Disse oplysninger skal være opdelt på projektniveau. Sådanne oplysninger skal altid tage hensyn til beskyttelsen af fortrolige og kommercielt følsomme oplysninger. Støtteberettigede modparter offentliggør desuden oplysninger om EU-støtte i al den information, som de formidler vedrørende finansierings- og investeringsforanstaltninger, der i henhold til denne forordning er omfattet af garantien for foranstaltninger udadtil.

Ændringsforslag    321

Forslag til forordning

Artikel 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 38

udgår

Klausul om EU-Udenrigstjenesten

 

Denne forordning anvendes i overensstemmelse med afgørelse 2010/427/EU.

 

Ændringsforslag    322

Forslag til forordning

Artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 38a

 

Forvaltning

 

En horisontal styringsgruppe med deltagelse af alle relevante tjenestegrene i Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten med den højtstående repræsentant eller en repræsentant for dette kontor som formand er ansvarlig for styringen, koordineringen og forvaltningen af dette instrument i hele forvaltningscyklussen med henblik på at sikre sammenhæng, effektivitet, gennemsigtighed og ansvarlighed i relation til hele EU's eksterne finansiering. Næstformanden/den højtstående repræsentant skal sikre en overordnet politisk koordinering af Unionens optræden udadtil. For alle foranstaltninger, herunder foranstaltninger til hurtig reaktion og ekstraordinære bistandsforanstaltninger, og under hele programmeringen, planlægningen og anvendelsen af instrumentet skal den højtstående repræsentant og EU-Udenrigstjenesten arbejde sammen med Kommissionens relevante medlemmer og tjenestegrene på grundlag af arten af og målene for den planlagte foranstaltning, idet der tages udgangspunkt i deres ekspertise. Alle forslag til afgørelse skal udarbejdes ved at følge Kommissionens procedurer og skal forelægges Kommissionen til vedtagelse.

 

Europa-Parlamentet inddrages fuldt ud i instrumenternes udformnings-, programmerings-, overvågnings- og evalueringsfaser med henblik på at garantere politisk og demokratisk kontrol samt ansvarlighed for EU-midler i relation til Unionens optræden udadtil.

Ændringsforslag    323

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Den anvendes fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027.

Ændringsforslag    324

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EU-støtte i dette område kan også anvendes til at give den Russiske Føderation mulighed for at deltage i grænseoverskridende samarbejdsprogrammer og i andre relevante flerlandeprogrammer.

EU-støtte under dette område kan også anvendes til at give den Russiske Føderation mulighed for at deltage i grænseoverskridende samarbejdsprogrammer og i andre relevante flerlandeprogrammer, herunder samarbejde om uddannelse, især programmer for udvekslingsstuderende.

Ændringsforslag    325

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Styrke demokrati og demokratiske processer, forvaltning og tilsyn, herunder gennemsigtighed og troværdige valgprocesser

a)  Styrke demokrati og inkluderende demokratiske processer, forvaltning og tilsyn, herunder et uafhængigt retsvæsen og gennemsigtige, fredelige og troværdige valgprocesser

Ændringsforslag    326

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Styrke beskyttelsen af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

b)  Styrke fremme og beskyttelse af menneskerettighederne i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettigheder og overholdelse af relaterede internationale instrumenter, støtte og beskytte menneskerettighedsforkæmpere, bidrage til gennemførelsen af globale og regionale pagter og rammeaftaler, øge civilsamfundets kapacitet til gennemførelse og overvågning og skabe grundlaget for etablering af en lovramme til beskyttelse af mennesker, der er fordrevne som følge af klimaændringer

Ændringsforslag    327

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Fremme bekæmpelsen af forskelsbehandling i alle dens former og fremme ligestillingsprincippet, især mellem kønnene, og rettigheder for personer tilhørende mindretal

c)  Fremme bekæmpelsen af forskelsbehandling i alle dens former og fremme ligestillingsprincippet, især mellem kønnene, kvinders og pigers rettigheder og styrkelse af deres stilling samt rettighederne for børn, unge, personer med handicap og personer tilhørende mindretal, LGBTI-personer og oprindelige folk

Ændringsforslag    328

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Fremme et velfungerende civilsamfund og dets rolle i reformprocessen og demokratiske omstillingsprocesser og fremme et miljø, som ansporer civilsamfundets og borgernes deltagelse i den politiske beslutningsproces

d)  Fremme et velfungerende civilsamfund og styrke dets rolle i politiske omstillinger, reformprocessen og demokratiske omstillingsprocesser og fremme et miljø, som ansporer civilsamfundets og borgernes deltagelse i det politiske liv og i kontrollen af beslutningsprocessen

Ændringsforslag    329

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  Opbygge staters, samfunds, lokalsamfunds og enkeltpersoners modstandskraft over for politiske, økonomiske, miljømæssige, fødevarerelaterede, demografiske og samfundsmæssige pres og chok

f)  Opbygge staters, samfunds, lokalsamfunds og enkeltpersoners modstandskraft for at gøre dem parate til at kunne modstå, tilpasse sig og komme sig hurtigt efter miljømæssige og økonomiske chok, naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer og konflikter, sundhedskriser og trusler mod fødevaresikkerheden

Ændringsforslag    330

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  Styrke udviklingen af demokratiske offentlige institutioner på nationalt og subnationalt niveau, herunder et uafhængigt, effektivt og pålideligt retssystem, og fremme retsstatsprincippet og adgangen til retlig prøvelse for alle

g)  Styrke udviklingen af demokratiske offentlige institutioner på internationalt, nationalt og subnationalt plan, herunder et uafhængigt, effektivt og pålideligt retssystem, og fremme retsstatsprincippet, international retspleje, ansvarliggørelse og adgangen til retlig prøvelse for alle

Ændringsforslag    331

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  Støtte reform af den offentlige forvaltning, bl.a. ved hjælp af borgercentreret e-forvaltning, styrkelse af relevante regelkomplekser og den institutionelle opbygning, nationale statistiske systemer og kapaciteter, forsvarlig forvaltning af offentlige midler og bidrag til bekæmpelse af korruption

h)  Støtte reform af den offentlige forvaltning, bl.a. ved hjælp af borgercentreret e-forvaltning, styrkelse af relevante regelkomplekser og den institutionelle opbygning, nationale statistiske systemer og kapaciteter, forsvarlig forvaltning af offentlige midler og bidrag til bekæmpelse af korruption, skatteundgåelse, skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning

Ændringsforslag    332

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  Øge offentlige institutioners gennemsigtighed og ansvarlighed, styrke offentlige udbud og forvaltning af offentlige midler, udvikle e-forvaltning og styrke leveringen af tjenester

j)  Øge offentlige institutioners gennemsigtighed og ansvarlighed, styrke offentlige udbud, herunder fremme af udviklingen af bæredygtighedskriterier (miljømæssige, sociale og økonomiske) og -mål, og forvaltning af offentlige midler, udvikle e-forvaltning og styrke leveringen af tjenester

Ændringsforslag    333

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka)  Fremme parlamentarisk demokrati

Ændringsforslag    334

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Udrydde fattigdom, bekæmpe forskelsbehandling og ulighed og sikre, at ingen lades i stikken

a)  Udrydde fattigdom, bekæmpe forskelsbehandling og ulighed og sikre, at ingen lades i stikken, og nå ud til de dårligst stillede først ved at prioritere investeringer i offentlige tjenesteydelser inden for sundhed, ernæring, uddannelse og social sikring

Ændringsforslag    335

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Øge bestræbelserne på at få vedtaget politikker og tilvejebringe passende investeringer for at fremme kvinders og unges rettigheder og lette deres deltagelse i samfundslivet, civilsamfundet og økonomien og sikre, at de fuldt ud bidrager til inklusiv vækst og bæredygtig udvikling

b)  Øge bestræbelserne på at få vedtaget politikker og tilvejebringe passende investeringer for at fremme, beskytte og overholde kvinders, unges og børns rettigheder og rettighederne for personer med handicap og lette deres meningsfulde deltagelse i samfundslivet, civilsamfundet og økonomien og sikre, at de fuldt ud bidrager til inklusiv vækst og bæredygtig udvikling

Ændringsforslag    336

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Fremme beskyttelsen og overholdelsen af kvinders og pigers rettigheder, herunder økonomiske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og forebygge enhver form for seksuel og kønsbestemt vold

c)  Fremme beskyttelsen og overholdelsen af kvinders og pigers rettigheder og styrkelsen af deres stilling, herunder økonomiske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, jordrettigheder, seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, og forebygge og beskytte dem imod enhver form for seksuel og kønsbaseret vold, herunder fremme adgangen til omfattende information om seksuel og reproduktiv sundhed og omfattende seksualundervisning; fremme samarbejdet inden for forskning og innovation med henblik på nye og forbedrede redskaber til seksuel og reproduktiv sundhedspleje, herunder familieplanlægning, navnlig i lavindkomstlande

Ændringsforslag    337

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Have særlig fokus på dem, der er dårligt stillet, sårbare og marginaliserede, bl.a. børn, ældre, personer med handicap, LGBTI og oprindelige folk. Dette omfatter fremme af overgangen fra institutionel pleje til pleje i nærmiljøet for børn

d)  Have særlig fokus på dem, der er dårligt stillet, sårbare og marginaliserede, bl.a. børn, ældre, personer med handicap, LGBTI-personer og oprindelige folk. Dette omfatter fremme af overgangen fra institutionel pleje til pleje i nærmiljøet for børn med og uden handicap

Ændringsforslag    338

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Fremme en integreret tilgang til at hjælpe lokalsamfund, navnlig de fattigste, med at bedre adgang til basale ydelser

e)  Fremme en integreret tilgang til at hjælpe lokalsamfund, navnlig de fattigste og dem, der er sværest at nå, gennem bedre universel adgang til basale ydelser, navnlig sundhed, herunder seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, information og forsyninger, uddannelse, ernæring og social beskyttelse

Ændringsforslag    339

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  Støtte tilvejebringelsen af et sikkert og udviklende miljø for børn som et vigtigt led i at fremme en sund ungdom, som kan udnytte sit fulde potentiale

f)  Give børn, navnlig de mest marginaliserede, den bedste start i livet ved at investere i udviklingen i den tidlige barndom og sikre, at børn, der oplever fattigdom eller ulighed, har adgang til grundlæggende tjenesteydelser, såsom sundhed, ernæring, uddannelse og social beskyttelse. Støtte tilvejebringelsen af et sikkert og udviklende miljø for børn som et vigtigt led i at fremme en sund ungdom, som kan udnytte sit fulde potentiale, og rette særlig opmærksomhed mod pigernes behov

Ændringsforslag    340

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  Støtte universel adgang til tilstrækkelige, sikre og nærende økonomisk overkommelige fødevarer, især for dem, der er mest udsatte, og øge fødevare- og ernæringssikkerheden, navnlig i lande, der befinder sig i langvarige eller tilbagevendende kriser

g)  Støtte universel adgang til tilstrækkelige, sikre og nærende økonomisk overkommelige fødevarer, især for dem, der er mest udsatte, herunder børn under fem år, unge, både piger og drenge, og kvinder, navnlig under graviditet og amning, og øge fødevare- og ernæringssikkerheden, navnlig i lande, der befinder sig i langvarige eller tilbagevendende kriser; fremme af multisektorale, ernæringssensitive tilgange til landbrug

Ændringsforslag    341

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  Støtte universel adgang til sikkert og tilstrækkeligt drikkevand, sanitet og hygiejne og bæredygtig og integreret vandforvaltning

h)  Støtte universel adgang til sikkert og tilstrækkeligt drikkevand, sanitet og hygiejne og bæredygtig og integreret vandforvaltning som afgørende elementer inden for sundhed, uddannelse, ernæring, modstandsdygtighed over for klimaændringer og ligestilling mellem kønnene

Ændringsforslag    342

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  Etablere en universel sundhedsdækning med lige adgang til økonomisk overkommelige sundhedsydelser af god kvalitet, bl.a. ved at støtte opbygning af store, gode og robuste sundhedssystemer og øge kapaciteten til tidlig varsling, risikobegrænsning, risikostyring og genopretning

i)  Etablere en universel sundhedsdækning med lige adgang til økonomisk overkommelige sundhedsydelser af god kvalitet, herunder seksuelle og reproduktive sundhedsydelser og ved at støtte opbygning af inkluderende, store, gode og robuste sundhedssystemer, der er tilgængelige for alle, og øge kapaciteten til tidlig varsling, risikobegrænsning, risikostyring og genopretning; iværksætte supplerende foranstaltninger gennem EU's rammeprogram for forskning og innovation med henblik på at imødegå globale sundhedstrusler, udvikle sikre og effektive vacciner og prismæssigt overkommelige behandlinger mod fattigdomsrelaterede og oversete sygdomme samt forbedre beredskabet over for sundhedsmæssige udfordringer, herunder smitsomme sygdomme, antibiotikaresistens samt nye sygdomme og epidemier

Ændringsforslag    343

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  Styrke menneskers og samfunds modstandsdygtighed, herunder gennem øgede investeringer i lokalt styret katastroferisikoreduktion og i beredskabsprojekter

Ændringsforslag    344

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

jb)  Støtte nationale, regionale og lokale myndigheder og forvaltninger i at skabe den nødvendige infrastruktur, herunder fysiske, teknologiske og menneskelige ressourcer, og anvende den nyeste teknologiske og administrative udvikling til at sikre, at alle civile registreringer (fra fødsel til død) nøje registreres, og at officielt anerkendte duplikatdokumenter kan offentliggøres, hvis det er nødvendigt, for at sikre, at alle borgere officielt eksisterer og kan få adgang til deres grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag    345

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  Fremme en inklusiv og bæredygtig byudvikling for at afhjælpe uligheder i byer, idet der fokuseres på personer med størst behov

k)  Fremme en inklusiv og bæredygtig byudvikling for at afhjælpe uligheder i byer, idet der fokuseres på personer med størst behov og indføres en kønsbaseret tilgang

Ændringsforslag    346

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  Hjælpe lokale myndigheder med at forbedre leveringen af basale tjenester og sikre lige adgang til fødevaresikkerhed og til anstændige og økonomisk overkommelige boliger samt med at forbedre livskvaliteten, især for personer, der lever i uofficielle bosættelser og slumkvarterer

udgår

Ændringsforslag    347

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  Fremme inklusiv og formel, uformel og ikkeformel uddannelse af ordenlig kvalitet for alle på alle niveauer, inklusive teknisk uddannelse og erhvervsuddannelse, bl.a. i nødsituationer og krisesituationer, herunder ved brug af IT-teknologi til at forbedre undervisning og indlæring

m)  Fremme opnåelsen af internationalt aftalte mål inden for uddannelse med særligt fokus på gratis offentlige uddannelsessystemer gennem inkluderende og formel, uformel og ikkeformel uddannelse af ordenlig kvalitet, herunder fremme muligheder for livslang læring, for alle på alle niveauer, inklusive småbørnsudvikling, teknisk uddannelse og erhvervsuddannelse, bl.a. i nødsituationer og krisesituationer, herunder ved brug af IT-teknologi til at forbedre undervisning og indlæring

Ændringsforslag    348

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ma)  Støtte uddannelseskorridorer, for at sikre, at studerende fra konfliktramte lande kan blive optaget på universiteter i Unionen

Ændringsforslag    349

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n)  Fremme kapacitetsopbygning, læringsmobilitet til, fra eller mellem partnerlande, samt samarbejde og politisk dialog med institutioner, organisationer, lokale forvaltningsorganer og -myndigheder fra disse lande

n)  Fremme læringsmobilitet, kapacitetsopbygning og kulturelt samarbejde til, fra eller mellem partnerlande samt samarbejde og politisk dialog med institutioner, organisationer, lokale forvaltningsorganer og -myndigheder fra disse lande

Ændringsforslag    350

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

na)  Fremme kapacitetsopbygning og samarbejde på videnskabs-, teknologi- og forskningsområdet, navnlig ved at afhjælpe fattigdomsrelaterede samfundsmæssige udfordringer, der i uforholdsmæssig høj grad rammer partnerlande, og tage hensyn til oversete områder inden for forskning og innovation, der kun tilføres begrænsede investeringer fra den private sektor, samt fremme åbne data og social innovation

Ændringsforslag    351

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

o)  Fremme samarbejdet inden for videnskab, teknologi og forskning og åbne data og innovation

o)  Fremme kapacitetsopbygning og samarbejde inden for videnskab, teknologi og forskning, åbne data, big data, kunstig intelligens og innovation i koordination med Unionens rammeprogram for forskning og innovation med henblik på at bekæmpe hjerneflugt

Ændringsforslag    352

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra q

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

q)  Fremme interkulturel dialog og kulturel diversitet i enhver form, bevare og fremme kulturarv og udnytte den kreative industris potentiale for at skabe bæredygtig, social og økonomiske udvikling

q)  Fremme interkulturel dialog og kulturel diversitet i enhver form, bevare og fremme kulturarv og udnytte de kulturelle og kreative sektorers potentiale for at skabe bæredygtig, social og økonomisk udvikling

Ændringsforslag    353

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 2 – litra q a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

qa)  Støtte tiltag og fremme samarbejde inden for sport med henblik på at bidrage til styrkelse af kvinders, unges, enkeltpersoners og lokalsamfunds stilling samt til 2030-dagsordenens mål for sundhed, uddannelse og social inklusion

Ændringsforslag    354

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Migration og mobilitet

3.  Migration, mobilitet og tvangsfordrivelse

Ændringsforslag    355

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 3 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  Støtte effektive og menneskerettighedsbaserede migrationspolitikker på alle niveauer, herunder beskyttelsesprogrammer, for at fremme en sikker, velordnet og regulær migration

Ændringsforslag    356

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Styrke partnerskaber om migration og mobilitet baseret på en integreret og afbalanceret tilgang, som dækker alle aspekter af migration, f.eks. hjælp til gennemførelsen af Unionens bilaterale eller regionale aftaler og ordninger, bl.a. mobilitetspartnerskaber

a)  Bidrage til at styrke bilaterale, regionale, herunder mellem landene i syd, og internationale partnerskaber om migration og mobilitet baseret på en integreret og afbalanceret tilgang, som dækker alle aspekter af migration, og som er i overensstemmelse med folkeretten og EU-retten og forpligtelserne for så vidt angår menneskerettighederne

Ændringsforslag    357

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  Yde støtte til gennemførelsen af EU's bilaterale eller regionale aftaler og ordninger med tredjelande, herunder mobilitetspartnerskaber, og til oprettelsen af sikre og lovlige adgangsveje, herunder ved at udvikle visumlempelses- og genbosætningsaftaler, og på grundlag af gensidig ansvarlighed og fuld overholdelse af humanitære forpligtelser og forpligtelser for så vidt angår menneskerettighederne

Ændringsforslag    358

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Støtte en holdbar reintegration af tilbagevendende migranter

b)  Støtte en holdbar og vellykket socioøkonomisk reintegration af tilbagevendende migranter

Ændringsforslag    359

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Tackle irregulær migration, menneskehandel og smugling af migranter og øge samarbejdet om integreret grænseforvaltning

d)  Mindske sårbarhederne i forbindelse med migration, herunder ved at afhjælpe irregulær migration, og styrke den tværnationale respons på menneskehandel og smugling af migranter i overensstemmelse med folkeretten og EU-retten

Ændringsforslag    360

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Styrke den videnskabelige, menneskelige og institutionelle kapacitet til at styre migration

e)  Styrke den videnskabelige, tekniske, menneskelige og institutionelle kapacitet til at styre migration, herunder til at indsamle og anvende præcise og enkeltstående data som grundlag for evidensbaserede politikker for at lette sikker, velordnet og ansvarlig migration

Ændringsforslag    361

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  Fremme effektive migrationspolitikker, der er baseret på menneskerettigheder, bl.a. beskyttelsesprogrammer

udgår

Ændringsforslag    362

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 3 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  Skabe betingelser, som fremmer lovlig migration og velforvaltet mobilitet, mellemfolkelige kontakter, og som gør det muligt at udnytte udviklingsmulighederne ved migration bedst muligt

g)  Skabe betingelser, som fremmer lovlig migration og velforvaltet mobilitet samt mellemfolkelige kontakter, herunder ved at tilvejebringe nøjagtige og rettidige oplysninger i alle migrationens faser

Ændringsforslag    363

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  Maksimere migrationens virkninger for udviklingen og opnå en bedre fælles forståelse af koblingen mellem migration og udvikling

Ændringsforslag    364

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 3 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  Sikre beskyttelse af migranter og tvangsfordrevne personer

h)  Sikre beskyttelse af migranter og tvangsfordrevne personer ved at rette særlig opmærksomhed mod sårbare grupper og anlægge en rettighedsbaseret tilgang samt ved at sikre anerkendelse og fastlæggelse af status for personer med behov for international beskyttelse blandt blandede migrationsstrømme

Ændringsforslag    365

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 3 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  Støtte udviklingsbaserede løsninger for tvangsfordrevne personer og deres værtssamfund

i)  Støtte udviklingsbaserede løsninger for tvangsfordrevne personer og deres værtssamfund, herunder gennem adgang til uddannelse og ordentlige arbejdspladser, for at fremme fordrevne personers værdighed, modstandsdygtighed og selvforsørgelse og deres inklusion i værtslandets økonomiske og sociale liv

Ændringsforslag    366

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 3 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  Støtte diasporasamfunds engagement i oprindelseslandene

j)  Støtte diasporasamfunds engagement i oprindelseslandene, så de kan bidrage fuldt ud til bæredygtig udvikling

Ændringsforslag    367

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 3 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka)  Bidrage til at styrke migranter og samfund, for at de kan blive fuldstændig inkluderet og opnå social samhørighed.

Ændringsforslag    368

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Samarbejde på dette område forvaltes i logisk sammenhæng med [Asyl- og Migrationsfonden] under fuld overholdelse af princippet om udviklingsvenlig politikkohærens.

Ændringsforslag    369

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Støtte parternes bestræbelser på at opfylde deres forpligtelser vedrørende klimaændringer i overensstemmelse med Parisaftalen om klimaændringer, herunder gennemførelsen af nationalt bestemte bidrag (NDC) og handlingsplaner for modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, bl.a. synergier mellem disse

b)  Støtte tilpasning til klimaændringer med særligt fokus på meget udsatte stater og befolkninger uden ressourcer til at træffe de nødvendige foranstaltninger. Støtte parternes bestræbelser på at opfylde deres forpligtelser vedrørende klimaændringer i overensstemmelse med Parisaftalen om klimaændringer, herunder gennemførelsen af nationalt bestemte bidrag (NDC) og handlingsplaner for modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, bl.a. synergier mellem disse, samt deres forpligtelser i henhold til andre multilaterale miljøaftaler såsom biodiversitetskonventionen og De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af ørkendannelse

Ændringsforslag    370

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Styrke bæredygtigt energisamarbejde. Fremme og øge samarbejdet om energieffektivitet og brugen af vedvarende energikilder

d)  Fremme adgangen til bæredygtig energi i udviklingslande med henblik på at indfri EU's tilsagn fra 2012 om at tilvejebringe en sådan adgang for yderligere 500 mio. mennesker senest i 2030 og give prioritet til mindre løsninger, løsninger med mininet og løsninger uden netforbindelse, som er af høj miljømæssig og udviklingsmæssig værdi. Styrke bæredygtigt energisamarbejde. Fremme og øge samarbejdet om energieffektivitet og brugen af vedvarende energikilder. Fremme adgangen til pålidelige, sikre, prismæssigt overkommelige, rene og bæredygtige energiydelser, navnlig lokale og decentraliserede løsninger, der sikrer adgang til energi for mennesker, der lever i fattigdom og i fjerntliggende områder

Ændringsforslag    371

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  Opbygge kapacitet til at integrere de fastsatte mål inden for bæredygtighed på miljøområdet og med hensyn til klimaændringer og tilstræbe grøn vækst i nationale og lokale udviklingsstrategier, herunder støtte bæredygtighedskriterier ved offentlige indkøb

Ændringsforslag    372

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  Fremme virksomhedernes sociale ansvar, due diligence i forsyningskæder og konsekvent anvendelse af "forsigtighedsprincippet" og princippet om, at "forureneren betaler"

Ændringsforslag    373

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dc)  Fremme miljømæssigt bæredygtige landbrugspraksisser, herunder landbrugsøkologi, som beviseligt bidrager til at beskytte økosystemer og biodiversitet og på lang sigt ruste miljøet og samfundet bedre mod klimaændringer

Ændringsforslag    374

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  Styrke inddragelsen af lokalsamfund i klimaindsatsen, bevarelsen af økosystemer og forvaltningen af naturressourcer. Fremme bæredygtig byudvikling og resiliens i byområder

f)  Styrke inddragelsen af lokalsamfund og indfødte befolkninger i klimaindsatsen, bekæmpelsen af tab af biodiversitet og kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter, bevarelsen af økosystemer og forvaltningen af naturressourcer, herunder gennem forbedrede ejendomsretsforhold og forbedret forvaltning af vandressourcer. Fremme bæredygtig byudvikling og modstandsdygtighed i byområder

Ændringsforslag    375

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  Sætte en stopper for handel med konfliktmineraler og misbrug af minearbejdere og støtte udviklingen af lokalsamfund i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/821 om fastlæggelse af due diligence-forpligtelser i forsyningskæden og ledsagende foranstaltninger samt udarbejde en sådan tilgang for mineraler, der endnu ikke er omfattet af forordningen

Ændringsforslag    376

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)  Fremme uddannelse i bæredygtig udvikling med henblik på at inddrage befolkningen i at ændre samfundet og skabe en bæredygtig fremtid

Ændringsforslag    377

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  Fremme bevarelsen, den bæredygtige forvaltning, udnyttelsen og genopretningen af naturressourcer, fremme sunde økosystemer, stoppe tabet af biodiversitet og beskytte vilde dyr

g)  Fremme bevarelsen, den bæredygtige forvaltning, udnyttelsen og genopretningen af naturressourcer, fremme sunde økosystemer, stoppe tabet af biodiversitet og beskytte vilde dyr, herunder bekæmpe krybskytteri og handel med vilde dyr og planter

Ændringsforslag    378

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  Bekæmpe tab af biodiversitet og gennemføre internationale initiativer og EU-initiativer til bekæmpelse heraf, navnlig gennem fremme af bevarelse, bæredygtig anvendelse og forvaltning af land- og havøkosystemer og tilhørende biodiversitet

Ændringsforslag    379

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  Fremme integreret og bæredygtig forvaltning af vandressourcer og samarbejde om vand på tværs af grænser

h)  Fremme integreret og bæredygtig forvaltning af vandressourcer og samarbejde om vand på tværs af grænser i overensstemmelse med folkeretten

Ændringsforslag    380

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  Fremme bevarelsen og forøgelsen af kulstoflagre gennem bæredygtig forvaltning af arealanvendelse, fremme ændringer i arealanvendelse og skovbrug og bekæmpe miljøødelæggelse, ørkendannelse og jordforringelse

i)  Fremme bevarelsen og forøgelsen af kulstoflagre gennem bæredygtig forvaltning af arealanvendelse, fremme ændringer i arealanvendelse og skovbrug og bekæmpe miljøødelæggelse, ørkendannelse, jord- og skovforringelse og tørke

Ændringsforslag    381

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  Begrænse skovrydning, fremme retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) og bekæmpe ulovlig skovhugst og handel med ulovligt træ og træprodukter

j)  Begrænse skovrydning, fremme retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) og bekæmpe ulovlig skovhugst og handel med ulovligt træ og træprodukter. Støtte bedre administration og kapacitetsopbygning med henblik på bæredygtig forvaltning af naturressourcer. Støtte forhandlinger om og gennemførelse af frivillige partnerskabsaftaler

Ændringsforslag    382

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  Støtte havforvaltning, herunder beskyttelse, genopretning og bevarelse af kyst- og havområder i enhver form, også økosystemer, støtte bekæmpelse af havaffald og ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri ("IUU-fiskeri") og beskytte havets biodiversitet

k)  Støtte havforvaltning, herunder beskyttelse, genopretning og bevarelse af kyst- og havområder i enhver form, også økosystemer, støtte bekæmpelse af havaffald og ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri ("IUU-fiskeri") og beskytte havets biodiversitet i overensstemmelse med De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS)

Ændringsforslag    383

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  Styrke regional reduktion af katastroferisici og regional modstandsdygtighed i synergi med politikker og foranstaltninger vedrørende tilpasning til klimaændringer

l)  Styrke regional reduktion af katastroferisici, regionalt beredskab og regional modstandsdygtighed gennem en samfundsbaseret og menneskeorienteret tilgang i synergi med politikker og foranstaltninger vedrørende tilpasning til klimaændringer

Ændringsforslag    384

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  Fremme ressourceeffektivitet og bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion, bl.a. ved at tackle forurening og ved fornuftig forvaltning af kemikalier og affald

m)  Fremme ressourceeffektivitet og bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion (gennem hele forsyningskæden), bl.a. ved at begrænse anvendelsen af naturressourcer til finansiering af konflikter og ved at støtte interessenternes overholdelse af initiativer såsom Kimberleyprocessens certificeringsordning. Bekæmpe forurening og håndtere kemikalier og affald forsvarligt

Ændringsforslag    385

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n)  Støtte bestræbelser på at forbedre en bæredygtig økonomisk diversificering, konkurrencedygtigheden, handelen og den private sektors udvikling med særligt fokus på kulstoffattig klimaresistent grøn vækst, mikrovirksomheder, SMV'er og kooperativer, idet fordelene ved gældende handelsaftaler med EU udnyttes

n)  Støtte bestræbelser på at forbedre en bæredygtig økonomisk diversificering, konkurrencedygtighed, værdideling i forsyningskæderne og fair handel samt den private sektors udvikling med særligt fokus på kulstoffattig klimaresistent grøn vækst, mikrovirksomheder, sociale virksomheder, SMV'er og kooperativer, idet de udviklingsmæssige fordele ved gældende handelsaftaler med EU udnyttes

Ændringsforslag    386

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

na)  Leve op til de internationale forpligtelser vedrørende bevarelse af biodiversitet i traktater såsom biodiversitetskonventionen (CBD), konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), konventionen om beskyttelse af vandrende vildtlevende dyrearter (CMS) og andre biodiversitetsrelaterede traktater

Ændringsforslag    387

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra n b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

nb)  Øge integrering og mainstreaming af klima- og miljømål i EU-udviklingssamarbejdet gennem støtte til metodologisk og forskningsmæssigt arbejde, der gennemføres vedrørende, i og af udviklingslande, bl.a. overvågnings-, rapporterings- og kontrolmekanismer, kortlægning af økosystemer, vurdering og værdiansættelse, styrkelse af miljøekspertise og fremme af innovative tiltag og politikkohærens

Ændringsforslag    388

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 4 – litra n c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

nc)  Håndtere de af klimaændringernes globale og tværregionale virkninger, der har potentielt destabiliserende følger for udvikling, fred og sikkerhed.

Ændringsforslag    389

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Støtte iværksætteri, anstændig beskæftigelse og beskæftigelsesegnethed gennem udvikling af færdigheder og kompetencer, bl.a. uddannelse, forbedrede arbejdstagerrettigheder og arbejdsvilkår og skabelse af nye muligheder, især for unge

a)  Støtte iværksætteri, herunder gennem mikrofinansiering, ordentlig beskæftigelse og beskæftigelsesegnethed gennem udvikling af færdigheder og kompetencer, bl.a. uddannelse, forbedringer i forbindelse med fuld anvendelse af ILO's arbejdsstandarder, og gennem dialog mellem arbejdsmarkedets parter, bekæmpelse af børnearbejde, arbejdsvilkår i et sundt miljø, lønninger, som man kan leve af, og skabelse af nye muligheder, især for unge

Ændringsforslag    390

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Støtte nationale udviklingsveje, der giver størst mulige positive sociale resultater og virkninger, og fremme progressiv beskatning og omfordelingspolitikker

b)  Støtte nationale udviklingsveje, der giver størst mulige positive sociale resultater og virkninger, fremme effektiv og bæredygtig beskatning og effektive og bæredygtige omfordelingspolitikker samt indføre og styrke bæredygtige sociale beskyttelsessystemer og sociale forsikringsordninger. Støtte indsatsen på nationalt og internationalt plan for at bekæmpe skatteunddragelse og skattely

Ændringsforslag    391

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Forbedre virksomheds- og investeringsklimaet ved at skabe reguleringsmæssige rammer, der fremmer økonomisk udvikling og støtter virksomheder, navnlig mikrovirksomheder og SMV'er, når de skal udvide deres virksomheder og skabe beskæftigelse

c)  Forbedre det ansvarlige virksomheds- og investeringsklima, skabe reguleringsmæssige rammer, der fremmer økonomisk udvikling og støtter virksomheder, navnlig mikrovirksomheder og SMV'er, kooperativer og sociale virksomheder, når de skal udvide deres virksomheder og skabe beskæftigelse, støtte udviklingen af en solidarisk økonomi og styrke ansvarligheden i den private sektor

Ændringsforslag    392

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  Fremme virksomhedernes ansvarlighed og klageadgangen for så vidt angår menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med aktiviteter i den private sektor. Støtte indsatser på lokalt, regionalt og globalt plan med henblik på at sikre virksomhedernes overholdelse af menneskerettighedsstandarder og den lovgivningsmæssige udvikling, herunder hvad angår obligatorisk due diligence og et internationalt bindende instrument om erhvervslivet og menneskerettighederne på verdensplan

Ændringsforslag    393

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Styrke social og miljømæssig bæredygtighed, virksomheders sociale ansvar og ansvarlig forretningsskik i alle værdikæder

d)  Styrke social og miljømæssig bæredygtighed, virksomheders sociale ansvar og ansvarlig forretningsskik i alle værdikæder gennem sikring af værdideling, rimelige priser og rimelige handelsvilkår

Ændringsforslag    394

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Øge effektiviteten i offentlige udgifter og fremme en mere strategisk anvendelse af offentlige midler, herunder ved blandingsinstrumenter, med henblik på at tilvejebringe yderligere offentlige og private investeringer

e)  Øge effektiviteten og bæredygtigheden af de offentlige udgifter, bl.a. ved at fremme bæredygtige offentlige indkøb, og fremme en mere strategisk anvendelse af offentlige midler, herunder ved blandingsinstrumenter, med henblik på at tilvejebringe yderligere offentlige og private investeringer

Ændringsforslag    395

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  Fremme intern økonomisk, social og territorial samhørighed ved at skabe stærkere forbindelser mellem by- og landområder og fremme udviklingen af turistsektoren som katalysator for bæredygtig udvikling

g)  Fremme intern økonomisk, social og territorial samhørighed ved at skabe stærkere forbindelser mellem by- og landområder og fremme udviklingen af såvel kreative industrier som den kulturelle turistsektor som katalysator for bæredygtig udvikling

Ændringsforslag    396

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  Forstærke og diversificere landbrugets og fødevarers værdikæder, fremme økonomisk diversificering, værdiforøgelse, regional integration, konkurrencedygtighed og handel og styrke bæredygtige, kulstoffattige innovationer, der kan modstå klimaændringer

h)  Forstærke og diversificere landbrugets og fødevarers bæredygtige og inklusive værdikæder, fremme fødevaresikkerheden og økonomisk diversificering, værdiforøgelse, regional integration, konkurrencedygtighed og fair handel og styrke bæredygtige, kulstoffattige innovationer, der kan modstå klimaændringer

Ændringsforslag    397

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  Prioritere miljøvenlig landbrugsintensivering hos mindre landbrugere, navnlig kvinder, gennem støtte til effektive og bæredygtige nationale politikker, strategier og lovgivningsrammer og ligelig og bæredygtig adgang til ressourcer, herunder jord, vand, (mikro-)kredit og andre former for landbrugsinput

Ændringsforslag    398

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra h b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hb)  Aktivt støtte civilsamfundets og landbrugsorganisationers øgede deltagelse i fastlæggelse af politikker og forskningsprogrammer og øge deres inddragelse i gennemførelsen og evalueringen af regeringsprogrammer

Ændringsforslag    399

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  Fremme universal adgang til bæredygtig energi og en klimaresistent, ressourceeffektiv og cirkulær lavemissionsøkonomi i overensstemmelse med Parisaftalen om klimaændringer

j)  Fremme universal adgang til sikker og bæredygtig energi til overkommelige priser og en klimaresistent, ressourceeffektiv og cirkulær lavemissionsøkonomi i overensstemmelse med Parisaftalen om klimaændringer

Ændringsforslag    400

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  Fremme økonomisk overkommelig, inklusiv og pålidelig digital konnektivitet og styrke den digitale økonomi

l)  Fremme økonomisk overkommelig, inklusiv, pålidelig og sikker digital konnektivitet og styrke den digitale økonomi, fremme digitale færdigheder, lette digitalt iværksætteri og digital jobskabelse, fremme anvendelsen af digitale teknologier som katalysator for bæredygtig udvikling og håndtere cybersikkerhed, databeskyttelse og andre reguleringsmæssige spørgsmål forbundet med digitalisering

Ændringsforslag    401

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  Udvikle og styrke markeder og sektorer på en måde, der fremmer inklusiv og bæredygtig vækst

m)  Udvikle og styrke markeder og sektorer på en måde, der fremmer inklusiv og bæredygtig vækst og fair handel

Ændringsforslag    402

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n)  Støtte den regionale integrationsdagsorden, fordelagtige handelspolitikker og konsolideringen og gennemførelsen af handelsaftaler mellem EU og dets partnere

n)  Støtte den regionale integrationsdagsorden og fordelagtige handelspolitikker til støtte for inklusiv og bæredygtig udvikling og støtte konsolideringen og gennemførelsen af retfærdige handelsaftaler mellem Unionen og dens partnere, herunder helhedsorienterede og asymmetriske aftaler med partnere fra udviklingslande. Fremme og styrke multilateralisme, bæredygtigt økonomisk samarbejde og Verdenshandelsorganisationens regler

Ændringsforslag    403

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

o)  Fremme samarbejdet inden for videnskab, teknologi og forskning og åbne data og innovation

o)  Fremme samarbejdet inden for videnskab, teknologi og forskning, digitalisering, åbne data, big data, kunstig intelligens og innovation, herunder udviklingen af forskningsdiplomati

Ændringsforslag    404

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra p

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

p)  Fremme interkulturel dialog og kulturel diversitet i alle former og bevare og fremme kulturarven

p)  Fremme interkulturel dialog og kulturel diversitet i alle former, udvikle lokale håndværk såvel som moderne kunst og kulturelle udtryksformer samt bevare og fremme kulturarven

Ændringsforslag    405

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra r

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

r)  Forbedre adgangen til anstændigt arbejde og skabe mere inklusive og velfungerende arbejdsmarkeder og beskæftigelsespolitikker, der tager sigter på at skabe anstændigt arbejde for alle, især unge

r)  Forbedre adgangen til ordentligt arbejde for alle i et sundt miljø og skabe mere inkluderende og velfungerende arbejdsmarkeder og beskæftigelsespolitikker, der tager sigter på at skabe ordentligt arbejde, overholde menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, herunder lønninger, som man kan leve af, for alle, især kvinder og unge

Ændringsforslag    406

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra r a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ra)  Sikre, at adgangen til udvindingsindustrien er retfærdig og bæredygtig, og at den samtidig ikke bidrager til konflikter eller korruption

Ændringsforslag    407

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 5– litra s

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

s)  Fremme retfærdig, bæredygtig og uhindret adgang til udvindingsindustrien.

s)  Fremme retfærdig, bæredygtig og uhindret adgang til udvindingsindustrien, sikre øget gennemsigtighed, due diligence og investoransvar og samtidig fremme ansvarligheden i den private sektor, anvende ledsageforanstaltninger til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører fra konfliktramte områder og højrisikoområder.

Ændringsforslag    408

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 6 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Sikkerhed, stabilitet og fred

6.  Fred, sikkerhed og stabilitet

Ændringsforslag    409

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 6 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Bidrage til fred og stabilitet ved at opbygge staters, samfunds, lokalsamfunds og enkeltpersoners modstandskraft over for politiske, økonomiske, miljømæssige, demografiske og samfundsmæssige pres og chok

a)  Bidrage til fred, forebyggelse af konflikter og dermed til stabilitet ved at opbygge staters, samfunds, lokalsamfunds og enkeltpersoners modstandsdygtighed over for politiske, økonomiske, miljømæssige, demografiske og samfundsmæssige pres og chok, herunder støtte vurderinger af modstandsdygtighed med henblik på at klarlægge lokalsamfundenes egen kapacitet til modstå, tilpasse sig og hurtigt komme sig over ovennævnte pres og chok

Ændringsforslag    410

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 6 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  Fremme en ikkevoldelig kultur, bl.a. gennem støtte til formel og uformel fredsuddannelse

Ændringsforslag    411

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 6 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Støtte konfliktforebyggelse, tidlig varsling og fredopbygning gennem mægling, krisestyring og stabilisering

b)  Støtte konfliktforebyggelse, tidlig varsling og fredsopbygning gennem mægling, krisestyring og stabilisering og genopbygning efter konflikter, herunder en stærkere rolle for kvinder i alle disse faser. Fremme, muliggøre og opbygge kapacitet inden for tillidsskabelse, mægling, dialog og forsoning, gode naboskabsforbindelser og andre foranstaltninger, som bidrager til at forhindre og bilægge konflikter, navnlig med hensyn til imødegåelse af nye spændinger mellem forskellige samfund samt forsoningsforanstaltninger mellem samfundsgrupper og langvarige konflikter og kriser

Ændringsforslag    412

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Støtte rehabilitering og reintegrering af ofre for væbnede konflikter samt afvæbning, demobilisering og reintegrering af tidligere kombattanter og deres familier i det civile samfund, herunder støtte kvinders særlige behov

Ændringsforslag    413

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 6 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  Øge kvinders og unges rolle i fredsopbygning og konfliktforebyggelse samt deres inddragelse, meningsfulde civile og politiske deltagelse og sociale anerkendelse. Støtte gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1325, især i situationer og lande, som er skrøbelige, konfliktramte eller tidligere konfliktramte

Ændringsforslag    414

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 6 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Støtte reformer af sikkerhedssektoren, som gradvis giver både den enkelte person og staten en mere effektiv og ansvarlig sikkerhed for bæredygtig udvikling

c)  Støtte konfliktfølsomme reformer af sikkerhedssektoren, som gradvis giver både den enkelte person og staten en mere effektiv, demokratisk og ansvarlig sikkerhed for bæredygtig udvikling og fred

Ændringsforslag    415

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 6 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Støtte kapacitetsopbygning hos militære aktører til støtte for udvikling og sikkerhed for udvikling (CBSD)

d)  Støtte kapacitetsopbygning af militære aktører til støtte for udvikling og sikkerhed for udvikling

Ændringsforslag    416

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 6 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  Støtte regionale og internationale nedrustningsinitiativer og våbeneksportkontrolordninger og -mekanismer

Ændringsforslag    417

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 6 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Støtte regionale og internationale initiativer, der bidrager til sikkerhed, stabilitet og fred

e)  Støtte lokale, regionale og internationale initiativer, der bidrager til sikkerhed, stabilitet og fred, og som forbinder disse forskellige initiativer

Ændringsforslag    418

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 6 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  Forebygge og bekæmpe radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme og terrorisme

f)  Forebygge og bekæmpe radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme og terrorisme, ved hjælp af kontekstspecifikke, konflikt- og kønsfølsomme programmer og foranstaltninger, der sætter mennesket i centrum

Ændringsforslag    419

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 6 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  Imødegå de socioøkonomiske virkninger for civilbefolkningen af personelminer, ueksploderet ammunition eller eksplosive krigsefterladenskaber, herunder kvinders behov

Ændringsforslag    420

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 6 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)  Tage hånd om de sociale virkninger eller omstrukturere væbnede styrker, herunder kvinders behov

Ændringsforslag    421

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 6 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fc)  Støtte lokale, nationale, regionale og internationale ad hoc-tribunaler, sandheds- og forsoningskommissioner og -mekanismer

Ændringsforslag    422

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 6 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  Fremme grænseoverskridende samarbejde om bæredygtig forvaltning af fælles naturressourcer

h)  Fremme grænseoverskridende samarbejde om bæredygtig forvaltning af fælles naturressourcer i overensstemmelse med folkeretten og EU-retten

Ændringsforslag    423

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 6 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  Samarbejde med tredjelande om fredelig anvendelse af nuklear energi, bl.a. ved hjælp af kapacitetsopbygning og udvikling af infrastruktur i tredjelande inden for sundhed, landbrug og fødevaresikkerhed, og støtte sociale foranstaltninger, der handler om at tackle konsekvenserne af et strålingsuheld for den mest sårbare del af befolkningen og tager sigte på at forbedre deres levevilkår, og fremme videnforvaltning og uddannelse inden for nukleare områder

i)  Samarbejde med tredjelande om fredelig anvendelse af nuklear energi, bl.a. ved hjælp af kapacitetsopbygning og udvikling af infrastruktur i tredjelande inden for sundhed, landbrug og fødevaresikkerhed, og støtte sociale foranstaltninger, der handler om at tackle konsekvenserne af et strålingsuheld for den mest sårbare del af befolkningen og tager sigte på at forbedre deres levevilkår, og fremme videnforvaltning og uddannelse inden for nukleare områder. Disse aktiviteter udvikles i sammenhæng med arbejdet under det europæiske instrument for nuklear sikkerhed, som er oprettet ved forordning (EU) .../... [Forordning EINS]

Ændringsforslag    424

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 6 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  Øge maritim sikkerhed med henblik på kunne opnå sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have

j)  Øge maritim sikring og sikkerhed med henblik på kunne opnå sikre, rene og bæredygtigt forvaltede have

Ændringsforslag    425

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 7 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  Støtte og styrke partnerlandes og -regioners samarbejde med naboregioner i Unionens yderste periferi og med oversøiske lande og territorier, der er omfattet af Rådets afgørelse [...] af [...] om associering af oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union

Ændringsforslag    426

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 7 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Fremme et gunstigt miljø for civilsamfundsorganisationer, herunder fonde, som øger deres meningsfulde og strukturerede deltagelse i indenrigspolitik og deres kapacitet til at udfylde rollen som uafhængige udviklings- og forvaltningsaktører, og styrke nye former for partnerskab med civilsamfundsorganisationer, som fremmer en omfattende og struktureret dialog med Unionen og den effektive anvendelse af landekøreplaner for EU's samarbejde med civilsamfundet

d)  Fremme et gunstigt miljø for civilsamfundsorganisationer, herunder fonde, som øger deres deltagelse i indenrigspolitik og deres kapacitet til at udfylde rollen som uafhængige udviklings- og forvaltningsaktører, og styrke nye former for partnerskab med civilsamfundsorganisationer, som fremmer en omfattende og struktureret dialog med Unionen og den effektive anvendelse og gennemførelse af landekøreplaner for Unionens samarbejde med civilsamfundet

Ændringsforslag    427

Forslag til forordning

Bilag II – del A – punkt 7 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  Samarbejde mere effektivt med borgere i tredjelande, bl.a. ved hjælp af økonomisk, kulturelt og offentligt diplomati

f)  Samarbejde mere effektivt med borgere og menneskerettighedsforkæmpere i tredjelande, bl.a. ved hjælp af økonomisk, kulturelt, sportsligt og offentligt diplomati

Ændringsforslag    428

Forslag til forordning

Bilag II – del B

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

B  Særligt for naboskabsområdet

udgår

a)  Fremme øget politisk samarbejde

 

b)  Støtte gennemførelsen af associeringsaftaler eller andre gældende og kommende aftaler og fælles associeringsdagsordener og partnerskabsprioriteter eller tilsvarende dokumenter

 

c)  Fremme et stærkere partnerskab med samfund mellem Unionen og partnerskabslande, bl.a. ved mellemfolkelige kontakter

 

d)  Øge det regionale samarbejde, især inden for rammerne af det østlige partnerskab, Middelhavsunionen, hele naboskabsområdet samt det grænseoverskridende samarbejde

 

e)  Sikre en gradvis integration i Unionens indre marked og et øget sektorsamarbejde og samarbejde på tværs af sektorer, bl.a. via en tilnærmelse af lovgivning og harmonisering af reglerne til EU-standarder og andre relevante internationale standarder og forbedret markedsadgang, herunder gennem vidtgående og brede frihandelsområder med hertil knyttet institutionsopbygning og investeringer

 

Ændringsforslag    429

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  Bidrage til at fremme de grundlæggende værdier om demokrati, retsstatsprincippet, menneskerettighedernes universalitet og udelelighed, respekt for den menneskelige værdighed, principperne om lighed og solidaritet samt respekt for grundsætningerne i De Forenede Nationers pagt og folkeretten

udgår

Ændringsforslag    430

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  Muliggøre samarbejde og partnerskab med civilsamfundet om menneskerettigheder og demokrati, herunder i vanskelige og hastende situationer. Der skal udarbejdes en sammenhængende og helhedsorienteret strategi på alle niveauer for nå nedenstående mål

udgår

Ændringsforslag    431

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  Opretholde menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for alle og bidrage til at skabe samfund, hvor deltagelse, ikkediskrimination, tolerance, retfærdighed, ansvarlighed, solidaritet og ligestilling er gældende. Respekten for og overholdelsen af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder skal overvåges, fremmes og styrkes i overensstemmelse med principperne om menneskerettighedernes universalitet, udelelighed og indbyrdes afhængighed. Programmernes anvendelsesområde omfatter civile, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Menneskerettighedsproblemer skal tackles ved at styrke civilsamfundet og beskytte og styrke menneskerettighedsforkæmpere også med hensyn til deres indskrænkede råderum

udgår

Ændringsforslag    432

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  Udvikle, øge og beskytte demokrati ved at gå i dybden med alle aspekter af demokratisk regeringsførelse, herunder ved at styrke demokratisk pluralisme, øge borgernes deltagelse og støtte troværdige, inklusive og gennemsigtige valgprocesser. Demokratiet skal styrkes ved at opretholde de vigtigste søjler i demokratiske systemer, bl.a. retsstatsprincippet, demokratiske normer og værdier, uafhængige medier, ansvarlige og inklusive institutioner, herunder politiske partier og parlamenter, og bekæmpelse af korruption. Valgobservation spiller en vigtig rolle i den bredere støtte til demokratiske processer. I denne kontekst skal EU's valgobservationer samt opfølgningen på henstillingerne fra EU's valgobservationsmissioner fortsat være en vigtig del af programmet

udgår

Ændringsforslag    433

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

  Fremme effektive multilaterale og strategiske partnerskaber, der bidrager til at styrke internationale, regionale og nationale strukturers kapacitet til at fremme og beskytte menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet. Strategiske partnerskaber skal styrkes med særlig fokus på FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR), Den Internationale Straffedomstol (ICC) og relevante regionale og nationale menneskerettighedsmekanismer. Desuden skal programmet fremme uddannelse og forskning i menneskerettigheder og demokrati, herunder gennem netværket "Global Campus for Human Rights and Democracy".

udgår

Ændringsforslag    434

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Unionen yder under dette program bistand til at imødegå globale, regionale, nationale og lokale problemer med menneskerettigheder og demokratisering i et partnerskab med civilsamfundet inden for følgende strategiske indsatsområder:

 

1a.  Beskytte og fremme menneskerettighederne og menneskerettighedsforkæmpere i lande og nødsituationer, hvor menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder er mest truet, herunder ved at løse problemet med det presserende behov for beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere på en fleksibel og omfattende måde.

 

Der sættes fokus på problemer med menneskerettigheder og på demokratiske værdier, som på grund af deres følsomme eller presserende karakter ikke kan løses gennem geografiske programmer eller andre tematiske programmer. I disse sager bør det prioriteres at fremme overholdelsen af den relevante folkeret og at yde konkret støtte og midler til indsatser i de lokale civilsamfund, der gennemføres under meget vanskelige omstændigheder. Der bør endvidere sættes særlig fokus på at styrke en særlig mekanisme til beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere.

 

1b.  Værne om menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder for alle og bidrage til at skabe samfund, hvor deltagelse, ikkeforskelsbehandling, lighed, social retfærdighed, international retfærdighed og ansvarlighed er fremherskende.

 

EU's bistand skal, da den er uafhængig med hensyn til foranstaltninger og meget fleksibel med hensyn til samarbejdsmåder, kunne tackle de mest følsomme politiske spørgsmål såsom dødsstraf, tortur, ytringsfrihed, hvor den er begrænset, diskrimination af udsatte grupper samt beskyttelse og fremme af barnets rettigheder (f.eks. børnearbejde, børnehandel, børneprostitution og børnesoldater), og bistanden skal kunne iværksættes i forbindelse med pludseligt opståede, komplekse udfordringer, som f.eks. beskyttelse af personer, der er fordrevet som følge af klimaændringer.

 

1c.  Konsolidere og beskytte demokratiet ved at håndtere alle aspekter af demokratisk regeringsførelse, herunder ved at styrke demokratisk pluralisme, øge borgernes deltagelse, skabe et gunstigt miljø for civilsamfundet og støtte troværdige, inkluderende og gennemsigtige valgprocesser, navnlig ved hjælp af EU's valgobservationsmissioner.

 

Demokratiet styrkes ved at opretholde de vigtigste søjler i de demokratiske systemer, bl.a. retsstatsprincippet, demokratiske normer og værdier, uafhængige medier, ansvarlige og inkluderende institutioner, herunder politiske partier og parlamenter, en ansvarlig sikkerhedssektor og bekæmpelse af korruption. Det prioriteres at yde konkret støtte og konkrete tiltag til politiske aktører, der udfører deres aktiviteter under meget vanskelige omstændigheder. Valgobservation spiller en vigtig rolle i den bredere støtte til de demokratiske processer. I den sammenhæng fortsætter EU's valgobservation med at være en væsentlig del af programmet og opfølgningen på anbefalingerne fra EU's valgobservationsmissioner. Et andet fokus vil være at støtte borgervalgobservationsorganisationer og deres regionale netværk i hele verden.

 

Kapaciteten hos og synligheden af borgervalgobservationsorganisationer i det europæiske naboskabsområde i øst og syd og af de respektive regionale platformorganisationer styrkes, navnlig ved at fremme et bæredygtigt peerlæringsprogram for uafhængige, upartiske borgervalgobservationsorganisationer. Unionen bestræber sig på at forbedre kapaciteten hos de nationale borgervalgobservationsorganisationer, sørger for vælgeroplysning, mediekendskab og programmer til overvågning af gennemførelsen af nationale og internationale valgobservationsmissioners anbefalinger og forsvarer troværdigheden af og tilliden til valg- og valgobservationsinstitutter.

 

1d.  Fremme effektiv multilateralisme og strategiske partnerskaber ved at bidrage til at styrke kapaciteten af internationale, regionale og nationale rammer og ved at styrke lokale aktørers stilling i forbindelse med fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten.

 

Partnerskaber for menneskerettigheder, der fokuserer på at styrke den nationale og internationale menneskerettighedsarkitektur, herunder støtte til multilateralisme, da uafhængigheden og effektiviteten af FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR), Den Internationale Straffedomstol (ICC) og relevante regionale menneskerettighedsmekanismer er af afgørende betydning. Støtte til uddannelse og forskning i menneskerettigheder og demokrati samt fremme af akademisk frihed videreføres, herunder gennem støtte til Global Campus for Human Rights and Democracy.

 

1e.  Udvikle nye tværregionale synergier og netværk i lokale civilsamfund og mellem civilsamfundet og andre relevante menneskerettighedsorganer og -mekanismer med henblik på at maksimere delingen af bedste praksis, hvad angår menneskerettigheder og demokrati, og skabe positive dynamikker.

 

Fokus vil være på beskyttelse og fremme af princippet om universalitet, identificering og deling af bedste praksis vedrørende alle menneskerettigheder, uanset om de er borgerlige og politiske eller økonomiske, sociale og kulturelle, og grundlæggende rettigheder, bl.a. i forbindelse med håndtering af store udfordringer, herunder bæredygtig sikkerhed, bekæmpelse af terrorisme, irregulær migration og svindende råderum for NGO'er. Dette vil kræve en øget indsats for at samle et bredt udsnit af menneskerettighedsrelaterede interessenter (f.eks. lokale civilsamfunds- og menneskerettighedsaktivister, advokater, det akademiske miljø, nationale menneskerettigheds- og kvinderettighedsinstitutioner, sammenslutninger) fra forskellige lande og kontinenter, som sammen kan skabe en positiv fortælling om menneskerettigheder, som får en multiplikatoreffekt.

 

1f.  Unionen fremmer i sine forbindelser med tredjelande under instrumentet yderligere internationale bestræbelser på at nå frem til en multilateral aftale om forbud mod handel med varer, der anvendes til tortur og henrettelse.

Ændringsforslag    435

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  INTERVENTIONSOMRÅDER FOR CIVILSAMFUNDSORGANISATIONER

2.  INTERVENTIONSOMRÅDER FOR CIVILSAMFUNDET OG LOKALE MYNDIGHEDER

Ændringsforslag    436

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 2 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et inklusivt, deltagerorienteret, stærkt og uafhængigt civilt råderum i partnerlande

1.  Et inkluderende, deltagerorienteret, stærkt og uafhængigt civilsamfund og inkluderende, deltagerorienterede, stærke og uafhængige lokale myndigheder i partnerlandene

Ændringsforslag    437

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 2 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Skabe et gunstigt miljø for borgerdeltagelse og civilsamfundets foranstaltninger, herunder gennem fonde

a)  Skabe et gunstigt miljø for borgerdeltagelse og civilsamfundets foranstaltninger, herunder ved at støtte civilsamfundets aktive deltagelse i den politiske dialog gennem fonde

Ændringsforslag    438

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 2 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Opbygge civilsamfundsorganisationer, bl.a. fonde, som både kan fungere som udviklings- og forvaltningsaktører

b)  Støtte og opbygge kapacitet hos civilsamfundsorganisationer, herunder fonde, så de både kan fungere som udviklings- og forvaltningsaktører

Ændringsforslag    439

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 2 – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  Kapacitetsopbygning, koordinering og institutionel styrkelse af civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder, herunder de sydlige netværk af civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder og paraplyorganisationer, med henblik på at de engagerer sig i deres organisationer og involverer sig med forskellige typer af interessenter, der er aktive i den offentlige debat om udvikling, og med henblik på at de indgår i dialog med myndighederne om grundlæggende retsprincipper og deltager effektivt i udviklingsprocessen.

Ændringsforslag    440

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 2 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Dialog om udviklingspolitik med og mellem civilsamfundsorganisationer

2.  Dialog med og mellem civilsamfundsorganisationer

Ændringsforslag    441

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 2 – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Fremme andre inklusive fora for flerpartsdialoger, herunder interaktion mellem borgere, civilsamfundsorganisationer, lokale myndigheder, medlemsstater, partnerlande og andre vigtige udviklingsaktører

a)  Fremme inkluderende fora for flerpartsdialoger og institutionel styrkelse af netværk for civilsamfundet og de lokale myndigheder, herunder interaktion og koordinering mellem borgere, civilsamfundsorganisationer, lokale myndigheder, medlemsstater, partnerlande og andre vigtige udviklingsaktører

Ændringsforslag    442

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 2 – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Skabe opbakning i offentligheden i Unionen, kandidatlande og potentielle kandidater til bæredygtige og inklusive udviklingsstrategier i partnerlande.

b)  Skabe opbakning i offentligheden i Unionen, kandidatlande og potentielle kandidatlande til fattigdomsbekæmpelse og bæredygtige og inkluderende udviklingsstrategier i partnerlande.

Ændringsforslag    443

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 2 – nr. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionen