MIETINTÖ  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta

11.3.2019 - (COM(2018)0460 – C8–0275/2018 – 2018/0243(COD)) - ***I

UlkoasiainvaliokuntaKehitysvaliokunta
Esittelijät: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(Valiokuntien yhteiskokoukset – työjärjestyksen 55 artikla)
Valmistelija:
Eider Gardiazabal Rubial, budjettivaliokunta
(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla


Menettely : 2018/0243(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0173/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0173/2019
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta

(COM(2018)0460 – C8–0275/2018 – 2018/0243(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0460),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 209 ja 212 artiklan sekä 322 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8–0275/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2018 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon alueiden komitean 6. joulukuuta 2018 antaman lausunnon[2],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan ja kehitysvaliokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan ja kehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A8-0173/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline”, jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi olisi asetettava unionin arvojen ja etujen puolustaminen ja edistäminen maailmanlaajuisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.

(1)  Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline”, jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi olisi asetettava rahoituskehyksen tarjoaminen unionin arvojen, periaatteiden ja perustavanlaatuisten etujen puolustamiselle ja edistämiselle maailmanlaajuisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesti tämän asetuksen soveltamista ohjaavat unionin ulkoisen toiminnan periaatteet, eli demokratian ja oikeusvaltion periaatteet, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus, ihmisarvon kunnioittaminen, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteet sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteet ja kansainvälisen oikeuden noudattaminen. Tällä asetuksella on määrä edistää unionin ulkoisten toimien tavoitteiden saavuttamista. Niihin kuuluvat myös ihmisoikeuksia koskeva unionin politiikka sekä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa EU:n strategiakehyksessä ja toimintasuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita koskevat toimet. Unionin toimissa olisi suosittava ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen noudattamista.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan mukaan unionin ja jäsenvaltioiden olisi suosittava yhteistyötä kolmansien maiden sekä kulttuurin alalla toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tällä asetuksella olisi edistettävä kyseisessä artiklassa vahvistettuja tavoitteita.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklassa määritelty unionin kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoite on köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen poistaminen. Unionin kehitysyhteistyöllä edistetään myös unionin ulkoisen toiminnan tavoitteita, etenkin sillä edistetään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti kehitysmaiden talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä ensisijaisena tarkoituksena poistaa köyhyys.

(4)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 208 artiklassa määritelty unionin kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoite on köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen poistaminen. Unionin kehitysyhteistyöllä edistetään myös unionin ulkoisen toiminnan tavoitteita, etenkin sillä edistetään SEU-sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti kehitysmaiden talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä ensisijaisena tarkoituksena poistaa köyhyys ja säilyttää pysyvä rauha, estää konfliktit ja lujittaa kansainvälistä turvallisuutta SEU-sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Unioni huolehtii kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklassa edellytetyllä tavalla. Unionin olisi otettava huomioon kehitysyhteistyön tavoitteet politiikoissaan, jotka todennäköisesti vaikuttavat kehitysmaihin, mikä on olennainen osa strategiaa Yhdistyneiden kansakuntien syyskuussa 2015 hyväksymässä kestävän kehityksen toimintaohjelmassa Agenda 203045, jäljempänä ’Agenda 2030 -toimintaohjelma’, määriteltyjen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Agenda 2030 -toimintaohjelmaan sisällytetty kestävää kehitystä tukeva politiikkajohdonmukaisuus edellyttää, että kaikkien politiikkojen vaikutus kestävään kehitykseen otetaan huomioon kaikilla tasoilla, kansallisesti, unionissa, muissa maissa ja maailmanlaajuisesti.

(5)  Unioni huolehtii kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklassa edellytetyllä tavalla. Unionin olisi otettava huomioon kehitysyhteistyön tavoitteet politiikoissaan, jotka todennäköisesti vaikuttavat kehitysmaihin, mikä on olennainen osa strategiaa Yhdistyneiden kansakuntien syyskuussa 2015 hyväksymässä kestävän kehityksen toimintaohjelmassa Agenda 203045, jäljempänä ’Agenda 2030 -toimintaohjelma’, määriteltyjen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Agenda 2030 -toimintaohjelmaan sisällytetty kestävää kehitystä tukeva politiikkajohdonmukaisuus edellyttää, että kaikkien politiikkojen vaikutus kestävään kehitykseen otetaan huomioon kaikilla tasoilla, kansallisesti, unionissa, muissa maissa ja maailmanlaajuisesti. Unionin ja jäsenvaltioiden kehitysyhteistyöpolitiikkojen olisi täydennettävä ja vahvistettava toisiaan.

__________________

__________________

45 Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030, hyväksytty Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen huippukokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 (A/RES/70/1).

45 Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030, hyväksytty Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen huippukokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 (A/RES/70/1).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Toimien maailmanlaajuinen viitekehys on sääntöihin perustuva maailmanjärjestys, jonka keskeinen periaate on monenvälisyys ja jonka ytimen muodostaa Yhdistyneet kansakunnat. Agenda 2030 -toimintaohjelma on yhdessä Pariisin ilmastosopimuksen57 ja Addis Abeban toimintaohjelman58 kanssa kansainvälisen yhteisön vastaus kestävään kehitykseen liittyviin maailmanlaajuisiin haasteisiin ja kehityssuuntauksiin. Agenda 2030 -toimintaohjelma rakentuu kestävän kehityksen tavoitteille ja tarjoaa muutosvoimaisen kehyksen köyhyyden poistamiselle ja kestävälle kehitykselle maailmanlaajuisesti. Sen soveltamisala on universaali, ja se tarjoaa toiminnalle laaja-alaisen jaetun kehyksen, jota sovelletaan unioniin, sen jäsenvaltioihin ja sen kumppaneihin. Siinä otetaan tasapainoisesti huomioon kestävän kehityksen taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä ulottuvuus ja tärkeät riippuvuussuhteet päätavoitteiden ja alatavoitteiden välillä. Agenda 2030 -toimintaohjelmassa ei unohdeta ketään. Toimintaohjelman täytäntöönpanoa koordinoidaan tiiviisti asiaan liittyvien unionin muiden kansainvälisten sitoumusten kanssa. Tämän asetuksen nojalla toteutettavissa toimissa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kestävän kehityksen tavoitteiden välisiin yhteyksiin ja yhdennettyyn toimintaan, jolla voidaan saada aikaan sivuhyötyjä ja saavuttaa useita tavoitteita johdonmukaisella tavalla.

(7)  Toimien maailmanlaajuinen viitekehys on sääntöihin ja arvoihin perustuva maailmanjärjestys, jonka keskeinen periaate on monenvälisyys ja jonka ytimen muodostaa Yhdistyneet kansakunnat. Agenda 2030 -toimintaohjelma on yhdessä Pariisin ilmastosopimuksen57 (”Pariisin sopimus”) ja Addis Abeban toimintaohjelman58 kanssa kansainvälisen yhteisön vastaus kestävään kehitykseen liittyviin maailmanlaajuisiin haasteisiin ja kehityssuuntauksiin. Agenda 2030 ‑toimintaohjelma rakentuu kestävän kehityksen tavoitteille ja tarjoaa muutosvoimaisen kehyksen köyhyyden poistamiselle ja kestävälle kehitykselle maailmanlaajuisesti sekä rauhanomaisten, oikeudenmukaisten ja osallistavien yhteiskuntien edistämiselle niin, että samalla torjutaan ilmastonmuutosta ja tehdään työtä valtamerien ja metsien säilyttämiseksi. Sen soveltamisala on universaali, ja se tarjoaa toiminnalle laaja-alaisen jaetun kehyksen, jota sovelletaan unioniin, sen jäsenvaltioihin ja sen kumppaneihin. Siinä otetaan tasapainoisesti huomioon kestävän kehityksen taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen, koulutuksellinen ja ympäristöön liittyvä ulottuvuus ja tärkeät riippuvuussuhteet päätavoitteiden ja alatavoitteiden välillä. Agenda 2030 -toimintaohjelmassa ei unohdeta ketään ja ensisijaisesti pyritään tavoittamaan huonoimmassa asemassa olevat. Toimintaohjelman täytäntöönpanoa koordinoidaan tiiviisti asiaan liittyvien unionin muiden kansainvälisten sitoumusten kanssa. Tämän asetuksen nojalla toteuttavia toimia olisi ohjattava periaatteilla ja tavoitteilla, jotka on asetettu Agenda 2030 -toimintaohjelmassa, Pariisin sopimuksessa sekä Addis Abeban toimintaohjelmassa, ja niiden olisi edistettävä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista niin, että huomioon otetaan erityisesti niiden väliset yhteydet sekä yhteydet yhdennettyyn toimintaan, jolla voidaan saada aikaan sivuhyötyjä ja saavuttaa useita tavoitteita johdonmukaisella tavalla muita tavoitteita heikentämättä.

__________________

__________________

57 Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä huhtikuuta 2016.

57 Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä huhtikuuta 2016.

58 Addis Abeban toimintasuunnitelma, hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2015 kolmannessa kehitysrahoitusta käsitelleessä konferenssissa ja vahvistettu Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 27 päivänä heinäkuuta 2015 (A/RES/69/313).

58 Addis Abeban toimintasuunnitelma, hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2015 kolmannessa kehitysrahoitusta käsitelleessä konferenssissa ja vahvistettu Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 27 päivänä heinäkuuta 2015 (A/RES/69/313).

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tämän asetuksen täytäntöönpanossa olisi noudatettava viittä periaatetta, jotka on määritetty EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisessa globaalistrategiassa59, jäljempänä ’globaalistrategia’, joka hyväksyttiin 19 päivänä kesäkuuta 2016 ja joka edustaa unionin yhteistä visiota ja muodostaa puitteet yhtenäiselle ja vastuulliselle ulkoiselle toiminnalle kumppanina muiden kanssa EU:n arvoja ja etuja edistäen. Unionin olisi lujitettava kumppanuuksia, edistettävä eri politiikan aloja koskevaa vuoropuhelua ja yhteisiä vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin. Sen toimien olisi tuettava kaikin puolin unionin etuja ja arvoja muun muassa säilyttämällä rauhaa, ehkäisemällä konflikteja, lisäämällä kansainvälistä turvallisuutta, puuttumalla sääntelemättömän muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja auttamalla maita ja alueita ja niiden asukkaita selviytymään luonnon tai ihmisen aiheuttamista katastrofeista, tukemalla kauppapolitiikkaa, talousdiplomatiaa ja taloudellista yhteistyötä, edistämällä digitaalisia ratkaisuja ja teknologioita sekä edistämällä unionin politiikkojen kansainvälistä ulottuvuutta. Etujaan edistäessään unionin olisi noudatettava ja edistettävä periaatteita, joiden mukaan kunnioitetaan korkeatasoisia sosiaalisia ja ympäristönormeja, oikeusvaltioperiaatetta, kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia.

(8)  Tämän asetuksen soveltamisen olisi perustuttava viiteen periaatteeseen, jotka on määritetty EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisessa globaalistrategiassa59, jäljempänä ’globaalistrategia’, joka hyväksyttiin 19 päivänä kesäkuuta 2016 ja joka edustaa unionin yhteistä visiota ja muodostaa puitteet yhtenäiselle ja vastuulliselle ulkoiselle toiminnalle kumppanina muiden kanssa EU:n arvoja ja etuja edistäen. Unionin olisi lujitettava kumppanuuksia, edistettävä eri politiikan aloja koskevaa vuoropuhelua ja yhteisiä vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin. Sen toimien olisi tuettava kaikin puolin unionin perustavia etuja, periaatteita ja arvoja muun muassa edistämällä demokratiaa ja ihmisoikeuksia, edistämällä köyhyyden poistamista, säilyttämällä rauhaa, ehkäisemällä konflikteja, rauhanvälityksellä ja konfliktin jälkeisellä jälleenrakentamisella ja osallistamalla naisia kaikissa vaiheissa, takaamalla ydinalan turvallisuus, lisäämällä kansainvälistä turvallisuutta, puuttumalla sääntelemättömän muuttoliikkeen ja pakkomuuton perimmäisiin syihin ja auttamalla maita ja alueita selviytymään luonnon tai ihmisen aiheuttamista katastrofeista, luomalla edellytykset perustaa kansainvälinen oikeuskehys ilmastonmuutoksen vuoksi siirtymään joutuneiden henkilöiden suojelemiseksi, tukemalla osallistavaa laadukasta koulutusta, tukemalla oikeudenmukaista, kestävää sekä sääntöihin ja arvoihin perustuvaa kauppapolitiikkaa kehitysyhteistyön välineenä, jolla voidaan kehittää ja parantaa oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia, talous- ja kulttuuridiplomatiaa ja taloudellista yhteistyötä, suojelemalla kulttuuriperintöä etenkin konfliktialueilla, käsittelemällä globaaleja kansanterveyden uhkia ja edistämällä unionin politiikkojen kansainvälistä ulottuvuutta. Perustavia etujaan, periaatteitaan ja arvojaan edistäessään unionin olisi noudatettava ja edistettävä periaatteita, joiden mukaan kunnioitetaan korkeatasoisia sosiaalisia, työ- ja ympäristönormeja, myös ilmastonmuutoksen yhteydessä, oikeusvaltioperiaatetta, kansainvälistä oikeutta, myös humanitaarista ja kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä.

__________________

__________________

59 ”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa – Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”, kesäkuu 2016.

59 ”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa – Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”, kesäkuu 2016.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Kesäkuun 7 päivänä 2017 allekirjoitettu uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus, jäljempänä ’konsensus’60, muodostaa kehyksen unionin ja sen jäsenvaltioiden yhteiselle lähestymistavalle kehitysyhteistyöhön Agenda 2030 ‑toimintaohjelman ja Addis Abeban toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi. Köyhyyden poistaminen, syrjinnän ja eriarvoisuuden torjuminen, sen varmistaminen, ettei ketään unohdeta, sekä selviytymiskyvyn parantaminen muodostavat EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan ytimen.

(9)  Tämän asetuksen soveltamisen olisi perustuttava myös kesäkuun 7 päivänä 2017 allekirjoitettuun kehityspolitiikkaa koskevaan eurooppalaiseen konsensukseen, jäljempänä ’konsensus’60, joka muodostaa kehyksen unionin ja sen jäsenvaltioiden yhteiselle lähestymistavalle kehitysyhteistyöhön Agenda 2030 ‑toimintaohjelman ja Addis Abeban toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi. Köyhyyden poistaminen, syrjinnän ja eriarvoisuuden torjuminen, sen varmistaminen, ettei ketään unohdeta, ympäristön suojeleminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen sekä selviytymiskyvyn parantaminen olisi asetettava tämän asetuksen soveltamisen pohjaksi.

__________________

__________________

60 Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, Euroopan parlamentin ja komission yhteinen julkilausuma Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus – ”Meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme”, 8 päivänä kesäkuuta 2017.

60 Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, Euroopan parlamentin ja komission yhteinen julkilausuma Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus – ”Meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme”, 8 päivänä kesäkuuta 2017.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  YK:n Agenda 2030 ‑toimintaohjelman, Pariisin ilmastonmuutossopimuksen, Addis Abeban toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi, EU:n globaalistrategian, kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensusuksen sekä unionin naapuruuspolitiikan lisäksi, jotka muodostavat ensisijaisen poliittisen kehyksen, tämän asetuksen soveltamisessa olisi noudatettava myös seuraavia asiakirjoja ja niiden tulevia tarkistuksia:

 

  ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva EU:n strategiakehys ja uusi toimintasuunnitelma;

 

  ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat;

 

  ulkoisiin konflikteihin ja kriiseihin sovellettava EU:n yhdennetty lähestymistapa ja EU:n vuoden 2013 kokonaisvaltainen lähestymistapa ulkoisiin konflikteihin ja kriiseihin;

 

  kokonaisvaltainen lähestymistapa naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1325 ja 1820 täytäntöönpanoon EU:ssa;

 

  unionin ohjelma väkivaltaisten konfliktien estämiseksi;

 

  neuvoston 20. kesäkuuta 2011 antamat päätelmät konfliktien estämisestä;

 

  EU:n välitys- ja vuoropuheluvalmiuksien vahvistamista koskeva toimintaperiaate;

 

  turvallisuusalan uudistuksen tukemista koskevan koko EU:n kattavan strategisen kehyksen lähtökohdat;

 

  laittomien ampuma-aseiden, pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niiden ampumatarvikkeiden vastainen EU:n strategia;

 

  EU:n toimintamalli aseistariisunnan, demobilisaation ja yhteiskuntaan sopeuttamisen (DDR-toiminta) tukemiseksi;

 

  neuvoston 19 päivänä marraskuuta 2007 antamat päätelmät EU:n toimista epävakaissa tilanteissa sekä neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien samoin 19 päivänä marraskuuta 2007 annetut päätelmät turvallisuudesta ja kehityksestä;

 

  Eurooppa-neuvoston 25 päivänä maaliskuuta 2004 antama julkilausuma terrorismin torjunnasta, 30 päivänä marraskuuta 2005 julkaistu Euroopan unionin terrorisminvastainen strategia sekä neuvoston 23 päivänä toukokuuta 2011 antamat päätelmät terrorismintorjunnan sisäisten ja ulkoisten näkökohtien välisten yhteyksien parantamisesta;

 

  OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille;

 

  yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat;

 

  kaupunkeja koskeva toimintaohjelma;

 

  vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus;

 

  pakolaisyleissopimus;

 

  kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus;

 

  Pekingin toimintaohjelman ja kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin (ICPD) toimintaohjelman tulokset;

 

  UNCTAD:n valtionvelkojen kestävää järjestelyä koskeva etenemissuunnitelma (huhtikuu 2015);

 

  YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston laatimat ulkomaanvelkaa ja ihmisoikeuksia koskevat suuntaviivat;

 

  pakolaisia koskeva Global Compact -aloite;

 

  Marokossa 10. joulukuuta 2018 hyväksytty turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä koskeva Global Compact ‑aloite;

 

  Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Noudattaen globaalistrategiaa ja 18 päivänä maaliskuuta 2015 hyväksyttyä Sendain kehystä katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–203061 olisi tunnustettava tarve siirtyä kriisinhallinnasta ja kriisien rajoittamisesta jäsennellympään pitkän aikavälin lähestymistapaan, jolla voidaan vastata tehokkaammin epävakaisiin tilanteisiin, luonnon ja ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin ja pitkittyneisiin kriiseihin. Riskien vähentäminen, ehkäiseminen ja lievittäminen sekä niihin valmistautuminen edellyttävät, että niihin panostetaan aiempaa enemmän ja niitä käsitellään kollektiivisesti; nopean reagoinnin ja kestävän toipumisen edistämiseksi on tehtävä enemmän työtä. Tällä asetuksella olisi sen vuoksi edistettävä selviytymiskyvyn parantamista ja humanitaarisen avun ja kehitystoimien niveltämistä hyödyntäen nopean vasteen toimia.

(11)  Noudattaen globaalistrategiaa ja 18 päivänä maaliskuuta 2015 hyväksyttyä Sendain kehystä katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–203061 olisi tunnustettava tarve siirtyä kriisinhallinnasta ja kriisien rajoittamisesta jäsennellympään ennalta ehkäisevään pitkän aikavälin lähestymistapaan, jolla voidaan vastata tehokkaammin epävakaisiin tilanteisiin, luonnon ja ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin ja pitkittyneisiin kriiseihin. Riskien vähentäminen, ehkäiseminen ja lievittäminen sekä niihin valmistautuminen edellyttävät, että niihin panostetaan aiempaa enemmän ja niitä käsitellään kollektiivisesti; nopean reagoinnin ja kestävän toipumisen edistämiseksi on tehtävä enemmän työtä. Tällä asetuksella olisi sen vuoksi edistettävä selviytymiskyvyn parantamista ja humanitaarisen avun ja kehitystoimien niveltämistä etenkin hyödyntäen nopean vasteen toimia sekä asiaan liittyviä maantieteellisiä ja temaattisia ohjelmia ja varmistettava samalla riittävä ennakoitavuus, avoimuus ja vastuullisuus sekä johdonmukaisuus, yhdenmukaisuus ja täydentävyys humanitaarisen avun kanssa, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden täysimääräinen noudattaminen ja haittaamatta humanitaarisen avun toimittamista inhimillisyyttä, neutraaliutta, puolueettomuutta ja riippumattomuutta koskevien periaatteiden mukaisesti hätätilanteissa ja hätätilanteiden jälkeen.

__________________

__________________

61 Sendain kehys katastrofiriskien vähentämiseksi, hyväksytty 18 päivänä maaliskuuta 2015 ja vahvistettu Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 3 päivänä kesäkuuta 2015 (A/RES/69/283).

61 Sendain kehys katastrofiriskien vähentämiseksi, hyväksytty 18 päivänä maaliskuuta 2015 ja vahvistettu Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 3 päivänä kesäkuuta 2015 (A/RES/69/283).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Ottaen huomioon unionin kansainväliset sitoumukset, jotka liittyvät Busanissa 2011 sovittuun ja korkean tason kokouksessa Nairobissa vuonna 2016 uudistettuun sekä konsensuksessa toistettuun periaatteeseen kehitystyön tuloksellisuudesta, unionin kehitysyhteistyössä olisi sovellettava kehitystyön tuloksellisuuden periaatteita, joita ovat kehitysyhteistyön ensisijaisten tavoitteiden omistajuus kehitysmaissa, tuloskeskeisyys, osallistavat kehityskumppanuudet sekä avoimuus ja vastuuvelvollisuus.

(12)  Ottaen huomioon unionin kansainväliset sitoumukset, jotka liittyvät Busanissa 2011 sovittuun ja korkean tason kokouksessa Nairobissa vuonna 2016 uudistettuun sekä konsensuksessa toistettuun periaatteeseen kehitystyön tuloksellisuudesta, unionin olisi sovellettava virallisen kehitysyhteistyönsä yhteydessä kaikissa tukimuodoissa kehitysyhteistyön tuloksellisuuden periaatteita, joita ovat kehitysyhteistyön ensisijaisten tavoitteiden omistajuus kehitysmaissa, tuloskeskeisyys, osallistavat kehityskumppanuudet sekä vastavuoroinen avoimuus ja vastuuvelvollisuus yhdenmukaistamisen ja harmonisoinnin periaatteiden ohella.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti tällä asetuksella olisi edistettävä tuloskeskeisen seurannan ja raportoinnin parantamista siten, että ne kattavat tuotokset, tulokset ja vaikutukset kumppanimaissa, jotka saavat unionin ulkoista rahoitusapua. Konsensuksessa sovitun mukaisesti tämän asetuksen nojalla toteutettavien toimien odotetaan edistävän tavoitetta, jonka mukaan 20 prosentilla tämän asetuksen nojalla rahoitettavasta virallisesta kehitysavusta edistetään sosiaalista osallisuutta ja inhimillistä kehitystä, mukaan lukien sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen.

(13)  Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti tällä asetuksella olisi edistettävä tuloskeskeisen seurannan ja raportoinnin parantamista siten, että ne kattavat tuotokset, tulokset ja vaikutukset kumppanimaissa, jotka saavat unionin ulkoista rahoitusapua. Konsensuksessa sovitun mukaisesti tämän asetuksen nojalla toteutettavien toimien olisi edistettävä tavoitetta, jonka mukaan 20 prosentilla tämän asetuksen nojalla rahoitettavasta virallisesta kehitysavusta edistetään sosiaalista osallisuutta ja inhimillistä kehitystä keskittyen perussosiaalipalveluihin, kuten terveyteen, kolutukseen, ravintoon, veteen, vesi- ja jätevesihuoltoon ja hygieniaan, ja sosiaaliseen suojeluun ja erityisesti kaikkein syrjäytyneimpien suojeluun ottaen huomioon sukupuolten tasa-arvo, naisten vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen sekä lasten oikeudet poikkialaisina kysymyksinä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Unionin ulkoisen toiminnan tuloksia olisi aina kun se on mahdollista ja asianmukaista seurattava ja arvioitava ennalta määritetyillä, läpinäkyvillä, maakohtaisilla ja mitattavissa olevilla indikaattoreilla, jotka on mukautettu kyseessä olevan välineen erityispiirteisiin ja tavoitteisiin ja joiden olisi suotavaa perustua kumppanimaan tuloskehykseen.

(14)  Unionin talousarvion todellisen vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden parantamiseksi komission olisi perustettava selvät seuranta- ja arviointimekanismit sen varmistamiseksi, että edistystä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa arvioidaan tehokkaasti. Unionin ulkoisen toiminnan tuloksia olisi seurattava ja arvioitava ennalta määritetyillä, läpinäkyvillä, maakohtaisilla ja mitattavissa olevilla indikaattoreilla, jotka on mukautettu välineen erityispiirteisiin ja tavoitteisiin ja joiden olisi perustuttava kumppanimaan tuloskehykseen. Komission olisi seurattava säännöllisesti toimintaansa ja tarkasteltava edistymistä ja julkistettava tulokset erityisesti Euroopan parlamentilla ja neuvostolle osoitetun vuosittaisen kertomuksen muodossa.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Tällä asetuksella olisi edistettävä unionin kollektiivista tavoitetta antaa kehitysapuun 0,7 prosenttia bruttokansantulosta Agenda 2030 ‑toimintaohjelmassa asetetussa määräajassa. Tähän liittyen tämän asetuksen mukaisesta rahoituksesta vähintään 92 prosentilla olisi rahoitettava toimia, jotka on suunniteltu niin, että ne täyttävät viralliset kehitysavun kriteerit, jotka on määritellyt Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön kehitysapukomitea.

(15)  Tällä asetuksella olisi edistettävä unionin kollektiivista tavoitetta antaa kehitysapuun 0,7 prosenttia bruttokansantulosta Agenda 2030 ‑toimintaohjelmassa asetetussa määräajassa. Tämän sitoumuksen olisi perustuttava unionin ja sen jäsenvaltioiden selvään etenemissuunnitelmaan, jossa vahvistetaan sen saavuttamisen määräajat ja toteutustavat. Tähän liittyen tämän asetuksen mukaisesta rahoituksesta vähintään 95 prosentilla olisi rahoitettava toimia, jotka on suunniteltu niin, että ne täyttävät viralliset kehitysavun kriteerit, jotka on määritellyt Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön kehitysapukomitea.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Sen varmistamiseksi, että resurssit kohdistetaan sinne, missä tarve on suurin, etenkin vähiten kehittyneisiin maihin ja hauraisiin tai konfliktien koettelemiin maihin, tällä asetuksella olisi edistettävä sen kollektiivisen tavoitteen saavuttamista, että vähiten kehittyneille maille suunnataan 0,20 prosenttia unionin bruttokansantulosta Agenda 2030 -toimintaohjelmassa asetetussa määräajassa.

(16)  Sen varmistamiseksi, että resurssit kohdistetaan sinne, missä tarve on suurin, etenkin vähiten kehittyneisiin maihin ja hauraisiin tai konfliktien koettelemiin maihin, tällä asetuksella olisi edistettävä sen kollektiivisen tavoitteen saavuttamista, että vähiten kehittyneille maille suunnataan 0,20 prosenttia unionin bruttokansantulosta Agenda 2030 -toimintaohjelmassa asetetussa määräajassa. Tämän sitoumuksen olisi perustuttava EU:n ja sen jäsenvaltioiden selvään etenemissuunnitelmaan, jossa vahvistetaan sen saavuttamisen määräajat ja toteutustavat.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan EU:n toimintasuunnitelman (GAP II) sisältämien sitoumusten mukaisesti vähintään 85 prosenttia virallisesta kehitysavusta olisi osoitettava maantieteellisille ja temaattisille ohjelmille, joiden ensisijaisena tai merkittävänä tavoitteena on sukupuolten OECD:n määrittelemä sukupuolten tasa-arvo. Menojen pakollisella tarkastelulla olisi varmistettava, että merkittävällä osalla näistä ohjelmista on ensisijaisena tavoitteena sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen oikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b)  Tässä asetuksessa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota lapsiin ja nuoriin Agenda 2030 -toimintaohjelman toteutuksen edistäjinä. Tämän asetuksen mukaisessa unionin ulkoisessa toiminnassa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota heidän tarpeisiinsa ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa kasvattamiseen ja autettava heitä toteuttamaan kaikkia mahdollisuuksiaan toimia keskeisinä muutoksen tekijöinä investoimalla inhimilliseen kehitykseen ja sosiaaliseen osallisuuteen.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 c)  Olisi otettava huomioon, että Saharan eteläpuolisen Afrikan maat koostuvat pääasiassa nuorista ja nuorista aikuisista. Kunkin maan olisi itse päätettävä väestöpolitiikastaan. Väestödynamiikkaa olisi kuitenkin käsiteltävä kokonaisvaltaisesti, jotta nykyiset ja tulevat sukupolvet voisivat hyödyntää mahdollisuuksiaan täysimääräisesti ja kestävällä tavalla.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tämän asetuksen olisi kuvastettava tarvetta keskittyä strategisiin painopisteisiin maantieteellisesti – Euroopan naapurialueet ja Afrikka sekä hauraat maat ja maat, joilla on suurimmat tarpeet – mutta myös temaattisesti – turvallisuus, muuttoliike, ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet.

(17)  Tämän asetuksen olisi kuvastettava tarvetta keskittyä strategisiin painopisteisiin maantieteellisesti – Euroopan naapurialueet ja Afrikka sekä hauraat maat ja maat, joilla on suurimmat tarpeet, erityisesti vähiten kehittyneet maat – mutta myös temaattisesti – kestävä kehitys, köyhyyden poistaminen, demokratia ja ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, hyvä hallinto, turvallisuus, turvallinen, hallittu ja laillinen muuttoliike, eriarvoisuuden torjuminen, sukupuolten tasa-arvo sekä ympäristön pilaantumisen ja ilmastonmuutoksen sekä globaalien kansanterveysuhkien käsittely.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Tällä asetuksella olisi osaltaan edistettävä valtioiden ja yhteiskuntien selviytymiskyvyn kehittämistä kansanterveyden alalla koko maailmassa puuttumalla maailmanlaajuisiin kansanterveysuhkiin, vahvistamalla terveydenhuoltojärjestelmiä, saavuttamalla yleiskattava terveydenhuolto, ehkäisemällä ja torjumalla tarttuvia tauteja sekä auttamalla turvaamaan kohtuuhintaiset lääkkeet ja rokotteet kaikille.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Tällä asetuksella olisi tuettava vuonna 2015 tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpanoa sekä alueellisten yhteistyökehysten täytäntöönpanoa mukaan lukien rajatylittävä yhteistyö ja kyseeseen tulevien makroalue- ja merialuestrategioiden ja -politiikkojen ulkoiset näkökohdat. Nämä aloitteet muodostavat molemminpuolisen vastuuvelvollisuuden sekä jaetun omistajuuden ja vastuun periaatteisiin perustuvat poliittiset puitteet, joissa voidaan syventää suhteita kumppanimaihin ja kumppanimaiden kesken.

(18)  Unionin naapurimaiden kanssa kehitetty SEU-sopimuksen 8 artiklan mukainen erityinen suhde olisi säilytettävä ja sitä olisi vahvistettava tämän asetuksen soveltamisella. Tällä asetuksella olisi edistettävä valtioiden ja yhteiskuntien selviytymiskykyä unionin naapurustossa globaalistrategiassa tehtyjen sitoumusten mukaisesti. Sillä olisi tuettava vuonna 2015 tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpanoa sekä alueellisten yhteistyökehysten täytäntöönpanoa mukaan lukien rajatylittävä yhteistyö ja kyseeseen tulevien makroalue- ja merialuestrategioiden ja -politiikkojen ulkoiset näkökohdat itäisessä ja eteläisessä naapurustossa, mukaan luettuina pohjoinen ulottuvuus ja Mustanmeren alueellinen yhteistyö. Nämä aloitteet muodostavat molemminpuolisen vastuuvelvollisuuden sekä jaetun omistajuuden ja vastuun periaatteisiin perustuvat täydentävät poliittiset puitteet, joissa voidaan syventää suhteita kumppanimaihin ja kumppanimaiden kesken.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Vuonna 2015 tarkistetulla62 Euroopan naapuruuspolitiikalla pyritään vakauttamaan naapurialueilla sijaitsevia maita ja parantamaan selviytymiskykyä etenkin talouskehitystä edistämällä, mikä kuuluu unionin tärkeimpiin poliittisiin painopisteisiin. Jotta tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan tavoitteet saavutettaisiin, siinä on keskitytty neljään painopistealaan: hyvä hallintotapa, demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet, erityisesti painottaen tiiviimpiä yhteyksiä kansalaisyhteiskuntaan; talouskehitys; turvallisuus; muuttoliike ja liikkuvuus, mukaan lukien sääntelemättömän muuttoliikkeen ja pakkomuuton perimmäisten syiden käsittely. Euroopan naapuruuspolitiikassa ovat tärkeitä eriyttäminen ja voimakas molempien osapuolten omistajuus, sillä näin otetaan huomioon vuorovaikutuksen eri tasot ja kunkin maan intressit sen ja unionin kumppanuuden luonteen ja painotuksen suhteen.

(19)  Euroopan naapuruuspolitiikalla pyritään syventämään demokratiaa, edistämään ihmisoikeuksia ja ylläpitämään oikeusvaltiota, vakauttamaan naapurialueilla sijaitsevia maita ja parantamaan selviytymiskykyä etenkin edistämällä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia, mikä kuuluu unionin tärkeimpiin poliittisiin painopisteisiin. Jotta tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan tavoitteet saavutettaisiin, sen täytäntöönpanossa tämän asetuksen avulla olisi keskityttävä seuraaviin painopistealoihin: hyvä hallintotapa, demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet, erityisesti painottaen tiiviimpiä yhteyksiä kansalaisyhteiskuntaan; sosioekonominen kehitys ja nuorisotyöttömyyden torjunta sekä koulutus ja ympäristökestävyys; turvallisuus; muuttoliike ja liikkuvuus, mukaan lukien laittoman muuttoliikkeen ja pakkomuuton perimmäisten syiden käsittely ja kasvaneesta muuttopaineesta kärsivien maiden, alueiden ja niiden asukkaiden tukeminen. Tällä asetuksella olisi tuettava unionin assosiaatiosopimusten täytäntöönpanoa sekä pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppasopimuksia naapuruston maiden kanssa. Euroopan naapuruuspolitiikassa ovat tärkeitä eriyttäminen ja voimakas molempien osapuolten omistajuus, sillä näin otetaan huomioon vuorovaikutuksen eri tasot ja kunkin maan intressit sen ja unionin kumppanuuden luonteen ja painotuksen suhteen. Tulosperusteinen lähestymistapa on yksi Euroopan naapuruuspolitiikan keskeisistä periaatteista. Tuki olisi keskeytettävä tilanteessa, jossa demokratia heikkenee vakavasti tai jatkuvasti jossakin kumppanimaassa. Naapuruuspolitiikan rahoitus on keskeinen keino yhteisiin haasteisiin, kuten laittomaan muuttoliikkeeseen ja ilmastonmuutokseen, puuttumisessa sekä vaurauden, turvallisuuden ja vakauden levittämisessä talouskehityksen ja paremman hallinnon avulla. Unionin tuen näkyvyyttä naapuruusalueilla olisi vahvistettava.

__________________

__________________

62 Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Euroopan naapuruuspolitiikan tarkistus, 18.11.2015.

62 Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Euroopan naapuruuspolitiikan tarkistus, 18.11.2015.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Tällä asetuksella olisi tuettava Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden ryhmän maiden kanssa tehtävän uudistetun assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa ja annettava unionille ja sen AKT-kumppaneille mahdollisuus kehittää edelleen vahvoja liittoutumia keskeisissä maailmanlaajuisissa haasteissa. Tällä asetuksella olisi erityisesti tuettava unionin ja Afrikan unionin välisen vakiintuneen yhteistyön jatkamista yhteisen EU–Afrikka-strategian mukaisesti ja hyödynnettävä tulevaa EU–AKT-sopimusta vuoden 2020 jälkeiselle ajalle muun muassa soveltamalla Afrikkaan maanosanlaajuista lähestymistapaa.

(20)  Tällä asetuksella olisi tuettava Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden ryhmän maiden kanssa tehtävän uudistetun assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa ja annettava unionille ja sen AKT-kumppaneille mahdollisuus kehittää edelleen vahvoja liittoutumia keskeisissä ja yhteisissä maailmanlaajuisissa haasteissa. Tällä asetuksella olisi erityisesti tuettava unionin ja Afrikan unionin välisen vakiintuneen yhteistyön jatkamista yhteisen EU–Afrikka-strategian mukaisesti, mukaan luettuna Afrikan ja unionin sitoutuminen lasten oikeuksien edistämiseen sekä Euroopan ja Afrikan nuorten vaikutusmahdollisuuksien kasvattamiseen, ja hyödynnettävä tulevaa EU–AKT-sopimusta vuoden 2020 jälkeiselle ajalle muun muassa soveltamalla Afrikkaan maanosanlaajuista lähestymistapaa sekä EU:n ja Afrikan tasa-arvoista ja kumpaakin osapuolta hyödyttävää kumppanuutta.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Tällä asetuksella olisi myös myötävaikutettava unionin ulkosuhteiden kauppaa koskeviin näkökohtiin, kuten yhteistyö kolmansien maiden kanssa due diligence -velvoitteiden soveltamisessa tinan, tantaalin ja volframin toimitusketjuun, Kimberleyn prosessi, kestävyyssopimus sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/20121 a (yleinen tullietuusasetus) mukaisten velvoitteiden noudattaminen, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan toimintasuunnitelman mukainen yhteistyö ja kauppaa tukevan kehitysyhteistyön aloitteet, jotta varmistetaan johdonmukaisuus ja vastavuoroinen tuki unionin kauppapolitiikan ja sen kehitystavoitteiden ja -toimien kesken;

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1).

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Unionin olisi pyrittävä hyödyntämään käytettävissä olevia resursseja mahdollisimman tehokkaasti optimoidakseen ulkoisen toimintansa vaikutukset. Tähän olisi päästävä huolehtimalla unionin ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden – etenkin liittymistä valmistelevan tukivälineen III63, humanitaarisen avun64, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta tehdyn päätöksen65, naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen66, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä hiljattain ehdotetun, unionin talousarvion ulkopuolisen Euroopan rauhanrahaston67 – keskinäisestä johdonmukaisuudesta ja täydentävyydestä sekä luomalla synergioita unionin muiden politiikkojen ja ohjelmien kanssa. Tähän kuuluu tapauksen mukaan myös johdonmukaisuus ja täydentävyys makrotaloudellisen rahoitusavun kanssa. Jotta voitaisiin maksimoida toimien yhteisvaikutus yhteisen tavoitteen saavuttamiseen, tässä asetuksessa olisi sallittava rahoituksen yhdistäminen muiden unionin ohjelmien kanssa, kunhan rahoitusosuuksilla ei kateta samoja kustannuksia.

(21)  Unionin olisi pyrittävä hyödyntämään käytettävissä olevia resursseja mahdollisimman tehokkaasti optimoidakseen ulkoisen toimintansa vaikutukset. Tähän olisi päästävä huolehtimalla unionin ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden – etenkin liittymistä valmistelevan tukivälineen III63, humanitaarisen avun välineen64, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta tehdyn päätöksen65, naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen66, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä hiljattain ehdotetun, unionin talousarvion ulkopuolisen Euroopan rauhanrahaston67 – keskinäisestä yhdenmukaisuudesta, johdonmukaisuudesta ja täydentävyydestä sekä luomalla synergioita unionin muiden politiikkojen ja ohjelmien kanssa, mukaan luettuina erityisrahastot sekä EU:n jäsenvaltioiden politiikkatoimet ja ohjelmat. Tähän kuuluu tapauksen mukaan myös johdonmukaisuus ja täydentävyys makrotaloudellisen rahoitusavun kanssa. Jotta voitaisiin maksimoida toimien yhteisvaikutus yhteisen tavoitteen saavuttamiseen, tässä asetuksessa olisi sallittava rahoituksen yhdistäminen muiden unionin ohjelmien kanssa, kunhan rahoitusosuuksilla ei kateta samoja kustannuksia.

__________________

__________________

63 COM (2018) 465 final, ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta.

63 COM (2018) 465 final, ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta.

64 Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1).

64 Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1).

65 COM(2018) 461 final, päätös merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä (’MMA-assosiaatiopäätös’).

65 COM(2018) 461 final, päätös merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä (’MMA-assosiaatiopäätös’).

66 COM(2018) 462 final, ehdotus neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta.

66 COM(2018) 462 final, ehdotus neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta.

67 C(2018) 3800 final, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotus neuvostolle neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta.

67 C(2018) 3800 final, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotus neuvostolle neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Tämän asetuksen mukaista rahoitusta olisi käytettävä Erasmus-ohjelman kansainväliseen ulottuvuuteen kuuluvien toimien rahoittamiseen, ja täytäntöönpanossa olisi noudatettava Erasmus-asetusta68.

(22)  Tämän asetuksen mukaista rahoitusta olisi käytettävä Erasmus-ohjelman ja Luova Eurooppa -ohjelman kansainväliseen ulottuvuuteen kuuluvien toimien rahoittamiseen, ja täytäntöönpanossa olisi noudatettava Erasmus-asetusta68 ja Luova Eurooppa ‑asetusta68 a.

_________________

_________________

68 COM (2018) 367 final, ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman Erasmus perustamisesta ja asetuksen (EU) 1288/2013 kumoamisesta.

68 COM (2018) 367 final, ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman Erasmus perustamisesta ja asetuksen (EU) 1288/2013 kumoamisesta.

 

68 a COM (2018) final, ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Erasmus+-ohjelman kansainvälistä ulottuvuutta olisi vahvistettava, jotta voidaan lisätä maailman vähemmän kehittyneiden maiden yksittäisten henkilöiden ja organisaatioiden mahdollisuuksia liikkuvuuteen ja yhteistyöhön – tukea valmiuksien kehittämistä kolmansissa maissa, taitojen kehittämistä ja ihmisten välistä vaihtoa ja tarjota samalla enemmän mahdollisuuksia yhteistyöhön ja liikkuvuuteen kehittyneiden maiden ja nousevien talouksien kanssa.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 b)  Koska koulutukseen ja kulttuuriin on tärkeää kiinnittää huomiota kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n ja kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskevan EU:n strategian mukaisesti, tällä asetuksella olisi osaltaan varmistettava osallistava, tasapuolinen ja laadukas koulutus, tuettava kaikkien saatavilla olevia elinikäisiä oppimismahdollisuuksia ja edistettävä kansainvälisiä kulttuurisuhteita ottaen huomioon kulttuurin merkitys eurooppalaisten arvojen edistäjänä niin, että toteutetaan asiaa koskevia kohdennettuja toimia, joilla pyritään selvään unionia esille tuovaan vaikutukseen globaalisti.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Tämän asetuksen nojalla rahoitettavia toimia olisi toteutettava pääasiassa maantieteellisten ohjelmien kautta, jotta voidaan maksimoida unionin avun vaikutus ja tuoda unionin toiminta lähemmäs kumppanimaita ja niiden asukkaita. Tätä yleistä lähestymistapaa olisi täydennettävä tarvittaessa temaattisilla ohjelmilla ja nopean vasteen toimilla.

(23)  Tämän asetuksen nojalla rahoitettavia toimia olisi toteutettava pääasiassa maantieteellisten ohjelmien kautta, jotta voidaan maksimoida unionin avun vaikutus ja tuoda unionin toiminta lähemmäs kumppanimaita ja niiden asukkaita ja samalla olisi tuettava temaattisia painopisteitä, kuten ihmisoikeuksia, kansalaisyhteiskuntaa ja kestävyyttä. Maantieteellisten ja temaattisten ohjelmien tavoitteiden olisi oltava keskenään johdonmukaisia ja yhdenmukaisia ja niitä olisi täydennettävä tarvittaessa temaattisilla ohjelmilla ja nopean vasteen toimilla. Olisi varmistettava tehokas täydentävyys maantieteellisten ja temaattisten ohjelmien ja nopean vasteen ohjelmien ja toimien kesken. Kunkin ohjelman erityispiirteiden huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti annettavia delegoituja säädöksiä tämän asetuksen säännösten täydentämiseksi vahvistamalla unionin strategia, painopistealat, yksityiskohtaiset tavoitteet, odotetut tulokset, yksilöidyt tulosindikaattorit ja erilliset määrärahat kunkin ohjelman osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti1 a. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

 

________________

 

1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Konsensuksen mukaisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi lisättävä yhteistä ohjelmasuunnittelua niiden kollektiivisen vaikutuksen kasvattamiseksi resurssien ja valmiuksien yhdistämisen avulla. Yhteisen ohjelmasuunnittelun olisi perustuttava kumppanimaiden sitoutumiseen, omaksi kokemiseen ja omistajuuteen. Unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tukemaan kumppanimaita yhteisen täytäntöönpanon keinoin aina, kun se on tarkoituksenmukaista.

(24)  Konsensuksen mukaisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi lisättävä yhteistä ohjelmasuunnittelua niiden kollektiivisen vaikutuksen kasvattamiseksi resurssien ja valmiuksien yhdistämisen avulla. Yhteisen ohjelmasuunnittelun olisi perustuttava kumppanimaiden sitoutumiseen, omaksi kokemiseen ja omistajuuteen. Unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tukemaan kumppanimaita yhteisen soveltamisen keinoin aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Yhteisen soveltamisen olisi oltava osallistavaa ja avoinna kaikille unionin kumppaneille, jotka yhtyvät yhteiseen visioon ja voivat sitä edistää, myös jäsenvaltioiden virastoille ja niiden kehitysrahoituslaitoksille, paikallisviranomaisille, yksityissektorille, kansalaisyhteiskunnalle ja tiedeyhteisölle.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  Tuki voidaan keskeyttää delegoidulla säädöksellä osittain tai kokonaan, jos demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate heikkenevät vakavasti tai jatkuvasti jossakin kumppanimaassa. Komission olisi otettava päätöksenteossaan asianmukaisesti huomioon asiaan liittyvät Euroopan parlamentin päätöslauselmat

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 b)  Tällä asetuksella olisi vahvistettava ydinturvallisuus tärkeänä osana unionin ulkoisia toimia ja helpotettava EINS-asetuksessa määritettyjen yhteistyön tavoitteiden saavuttamista. Näin ollen silloin, jos jokin kumppanimaa laiminlyö jatkuvasti ydinturvallisuuden perusnormeja, kuten asiaankuuluvien kansainvälisten sopimusten määräyksiä IAEA:n puitteissa, Espoon ja Århusin yleissopimusta ja niiden myöhempiä muutoksia, ydinsulkusopimusta ja sen lisäpöytäkirjoja, sitoumuksia stressitestien ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen ja EINS-asetuksessa määritettyjä yhteistyön tavoitteita, tämän asetuksen mukaista apua kyseiselle maalle olisi harkittava uudelleen ja se voidaan keskeyttää kokonaan tai osittain.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Vaikka demokratiaan ja ihmisoikeuksiin, mukaan lukien sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen, olisi kiinnitettävä huomiota kaikissa tämän asetuksen täytäntöönpanovaiheissa, ihmisoikeuksiin ja demokratiaan sekä kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin liittyvien temaattisten ohjelmien kautta annettavalla unionin avulla olisi oltava erityinen täydentävä asema ja erillinen merkitys maailmanlaajuisen luonteensa vuoksi ja siksi, että se ei ole riippuvaista kyseisten kolmansien maiden hallitusten ja julkisten viranomaisten suostumuksesta.

(25)  Vaikka demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin sekä lasten, vähemmistöjen, vammaisten henkilöiden ja hlbti-henkilöiden suojeluun sekä sukupuolten tasa-arvoon ja naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien kasvattamiseen ja vammaisten osallistamiseen olisi kiinnitettävä jatkuvasti huomiota ja ne olisi valtavirtaistettava kaikissa tämän asetuksen soveltamisvaiheissa, ihmisoikeuksiin ja demokratiaan sekä kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin ja paikallisviranomaisiin liittyvien temaattisten ohjelmien kautta annettavalla unionin avulla olisi oltava erityinen täydentävä asema ja erillinen merkitys maailmanlaajuisen luonteensa vuoksi ja siksi, että se ei ole riippuvaista kyseisten kolmansien maiden hallitusten ja julkisten viranomaisten suostumuksesta. Näin toimiessaan unionin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota maihin ja hätätilanteisiin, joissa ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat eniten vaarassa ja joissa kyseisten oikeuksien ja vapauksien rikkominen on erityisen vakavaa ja järjestelmällistä, sekä tilanteisiin, joissa kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet ovat uhattuina. Tämän asetuksen mukainen unionin apu olisi suunniteltava siten, että se mahdollistaa tuen kansalaisyhteiskunnalle sekä yhteistyön ja kumppanuuden sen kanssa arkaluonteisissa ja ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevissa kysymyksissä ja luo joustavuutta ja tarvittavaa reaktiivisuutta muuttuviin olosuhteisiin, avunsaajien tarpeisiin ja kriiseihin vastaamiseksi ja tarvittaessa edistää kansalaisyhteiskunnan valmiuksien kehittämistä. Tällaisissa tapauksissa poliittisilla painopisteillä olisi edistettävä kansainvälisen oikeuden kunnioittamista ja tarjottava paikalliselle kansalaisyhteiskunnalle ja muille asianmukaisille sidosryhmille keinot toimia, jotta ne voivat osaltaan edistää hyvin vaikeissa olosuhteissa tehtävää työtä. Tämän asetuksen olisi myös tarjottava kansalaisyhteiskunnan organisaatioille mahdollisuus saada tarvittaessa pieniä tukia nopeasti ja tehokkaasti erityisesti kaikkein vaikeimmissa tilanteissa, kuten epävakaissa tilanteissa, kriisitilanteissa sekä tilanteissa, joissa on syntynyt yhteisöjen välisiä jännitteitä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)  SEU-sopimuksen 2, 3 ja 21 artiklan ja SEUT-sopimuksen 8 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täytäntöönpanon ohjaavina periaatteina olisi sovellettava sukupuolten tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja sen avulla olisi pyrittävä suojelemaan ja edistämään naisten oikeuksia noudattaen sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa, neuvoston 10 päivänä joulukuuta 2018 esittämiä päätelmiä asiakokonaisuudesta ”naiset, rauha ja turvallisuus”, Euroopan neuvoston Istanbulin yleissopimusta sekä kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n tavoitetta 5.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 b)  Tässä asetuksessa olisi käsiteltävä ja valtavirtaistettava naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa maailmanlaajuisesti myös tukemalla järjestöjä, jotka toimivat seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämisen alalla (laadukkaiden tietojen, koulutuksen ja palveluiden saatavuus) ja torjuvat sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja syrjintää, ja olisi myös pantava merkille rauhaan, turvallisuuteen, kehitykseen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvien kysymysten väliset tiiviit yhteydet ja käsiteltävä niitä. Työn olisi vastattava asiaa koskevia kansainvälisiä ja unionin tason periaatteita ja yleissopimuksia ja edistettävä niiden täytäntöönpanoa.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiksi olisi luettava monenlaisia toimijoita, joilla on erilaiset tehtävät ja valtuudet ja joihin lukeutuvat kaikki valtiosta riippumattomat, voittoa tavoittelemattomat, puolueettomat ja väkivallattomat rakenteet, joita ihmiset ovat muodostaneet yhteisiä poliittisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita ja ihanteita edistääkseen. Ne voivat toimia paikallisella, kansallisella, alueellisella tai kansainvälisellä tasolla, kaupungeissa tai maaseudulla, ja niihin kuuluu sekä virallisia että epämuodollisia organisaatioita.

(26)  Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiksi olisi luettava monenlaisia toimijoita, joilla on monenlaisia tehtäviä ja valtuuksia ja joihin lukeutuvat kaikki valtiosta riippumattomat, voittoa tavoittelemattomat ja väkivallattomat rakenteet, joita ihmiset ovat muodostaneet yhteisiä poliittisia, kulttuurisia, sosiaalisia, uskonnollisia, ympäristöön liittyviä ja taloudellisia tavoitteita ja ihanteita edistääkseen tai asettaakseen viranomaiset vastuuseen. Ne voivat toimia paikallisella, kansallisella, alueellisella tai kansainvälisellä tasolla, kaupungeissa tai maaseudulla, ja niihin kuuluu sekä virallisia että epämuodollisia organisaatioita. Muita elimiä tai toimijoita, joita ei ole erityisesti suljettu tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, olisi voitava tarvittaessa rahoittaa tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  Kehitysyhteistyötä koskevan konsensuksen mukaisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi vaalittava kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja paikallisviranomaisten panosta kestävään kehitykseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen, muun muassa demokratian, oikeusvaltion, perusvapauksien ja ihmisoikeuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden aloilla sekä perussosiaalipalvelujen tarjoajina niitä eniten tarvitseville väestönosille. Niiden olisi tunnustettava kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja paikallisviranomaisten moninaiset roolit sekä viimeksi mainittujen asema alueellisen lähestymistavan, myös hallinnon hajauttamista koskevien prosessien, osallistumisen, valvonnan ja vastuullisuuden edistäjinä. Unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi edistettävä kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia, luotava niiden toiminnan mahdollistava ympäristö ja lisättävä edelleen tukeaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja paikallisviranomaisten valmiuksille osallistua kestävän kehityksen tavoitteita koskevaan menettelyyn sekä edistää poliittista, sosiaalista ja taloudellista vuoropuhelua, myös kansalaisyhteiskuntavälineitä koskevien ohjelmien kautta.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 b)  Unionin olisi tuettava kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja edistettävä niiden entistä voimakkaampaa strategista osallistumista kaikkiin ulkoisiin välineisiin ja ohjelmiin, mukaan lukien tämän asetuksen sisältämät maantieteelliset ohjelmat ja nopean vasteen toimet, noudattaen neuvoston 15 päivänä lokakuuta 2012 antamia päätelmiä aiheesta ”Demokratian ja kestävän kehityksen juuret: EU:n suhtautuminen kansalaisyhteiskuntaan ulkosuhteissa”.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Koska on tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, tällä asetuksella olisi edistettävä ilmastotoimien valtavirtaistamista unionin eri politiikkoihin sekä sen yleistavoitteen saavuttamista, että 25 prosentilla unionin talousarvion menoista tuettaisiin ilmastotavoitteita. Tämän asetuksen mukaisten toimien odotetaan edistävän tavoitetta, jonka mukaan 25 prosenttia tämän asetuksen kokonaismäärärahasta osoitetaan ilmastotavoitteisiin. Tähän liittyvät toimet yksilöidään tämän asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä, ja tämän asetuksen koko panosta olisi tarkasteltava asiaa koskevissa arvioinneissa ja tarkasteluprosesseissa.

(28)  Koska on tärkeää torjua ilmastonmuutosta, suojella ympäristöä ja torjua luonnon monimuotoisuuden vähenemistä Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien unionin sitoumusten, luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, tällä asetuksella olisi edistettävä ilmasto- ja ympäristötoimien valtavirtaistamista unionin eri politiikkoihin sekä kokonaistavoitetta, joka koskee ilmastotavoitteiden tukemista unionin talousarvin menoilla sekä sellaisten toimien tukemista, jotka tuovat selvää ja tunnistettavaa sivuhyötyä eri aloilla Tämän asetuksen mukaisten toimien odotetaan edistävän tavoitetta, jonka mukaan 45 prosenttia tämän asetuksen kokonaismäärärahasta osoitetaan ilmastotavoitteisiin, ympäristöasioiden hallintaan ja -suojeluun, biologiseen monimuotoisuuteen ja aavikoitumisen torjumiseen, ja 30 kokonaisrahoituksesta olisi käytettävä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Tähän liittyvät toimet yksilöidään tämän asetuksen soveltamisen yhteydessä, ja tämän asetuksen koko panosta olisi tarkasteltava asiaa koskevissa arvioinneissa ja tarkasteluprosesseissa. Unionin tämän alan toiminnassa olisi asetettava etusijalle Pariisin sopimuksen ja Rion yleissopimusten noudattaminen, eikä se saisi aiheuttaa ympäristön tilan huononemista eikä vahinkoa ympäristölle tai ilmastolle. Toimissa ja toimenpiteissä, jotka edistävät ilmastoa koskevan tavoitteen saavuttamista, olisi painotettava etenkin tukea ilmastonmuutokseen sopeutumiselle köyhissä ja erittäin haavoittuvissa maissa, ja niissä olisi otettava huomioon ilmaston, rauhan ja turvallisuuden, naisten voimaannuttamisen sekä köyhyyden torjumisen välinen suhde. Tämän asetuksen olisi edistettävä luonnonvarojen kestävää hoitoa ja edistettävä kestävää ja turvallista kaivostoimintaa, metsänhoitoa ja maataloutta.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Muuttoliikkeeseen liittyvää yhteistyötä kumppanimaiden kanssa on olennaista tehostaa entisestään hyödyntäen hyvin hallitun ja säännellyn muuttoliikkeen etuja ja puuttuen tehokkaasti sääntelemättömään muuttoliikkeeseen. Tällä yhteistyöllä olisi edistettävä kansainvälisen suojelun saannin varmistamista, sääntelemättömän muuttoliikkeen perimmäisten syiden käsittelyä, rajaturvallisuuden lujittamista ja toimia sääntelemättömän muuttoliikkeen, ihmiskaupan ja siirtolaisten salakuljetuksen torjumiseksi sekä tarvittaessa palauttamiseen, takaisinottoon ja uudelleenkotouttamiseen liittyvää työtä keskinäisen vastuun pohjalta ja kunnioittaen kaikilta osin humanitaarisia ja ihmisoikeuksiin liittyviä velvoitteita. Tämän vuoksi kolmansien maiden toimivan yhteistyön unionin kanssa tällä alalla olisi oltava olennainen osa tämän asetuksen yleisiä periaatteita. Muuttoliike- ja kehitysyhteistyöpolitiikan keskinäistä johdonmukaisuutta on tärkeää parantaa sen varmistamiseksi, että kehitysapu tukee kumppanimaiden toimia muuttoliikkeen hallinnan tehostamiseksi. Tällä asetuksella olisi edistettävä koordinoitua, kokonaisvaltaista ja jäsenneltyä lähestymistapaa muuttoliikkeeseen maksimoiden synergiat ja hyödyntäen tarvittavaa vipuvaikutusta.

(29)  Muuttoliikkeeseen liittyvä yhteistyö kumppanimaiden kanssa voi tuoda molemminpuolista hyötyä hallitun, turvallisen ja vastuullisen muuttoliikkeen kautta, ja sen avulla voidaan puuttua tehokkaasti sääntelemättömään muuttoliikkeeseen ja pakkomuuttoon. Tällä yhteistyöllä olisi edistettävä turvallisia ja laillisia muutto- ja turvapaikkaväyliä, kansainvälisen suojelun saannin varmistamista, sääntelemättömän muuttoliikkeen ja pakkomuuton perimmäisten syiden käsittelyä, toimintaa muuttajayhteisöjen kanssa, rajaturvallisuuden lujittamista ja toimia sääntelemättömään muuttoliikkeeseen, ihmiskauppaan ja siirtolaisten salakuljetukseen puuttumiseksi sekä tarvittaessa turvalliseen, ihmisarvoiseen ja kestävään palauttamiseen, takaisinottoon ja uudelleenkotouttamiseen liittyvää työtä konfliktit huomioon ottaen keskinäisen vastuun pohjalta ja kunnioittaen kaikilta osin humanitaarisia ja ihmisoikeuksiin liittyviä velvoitteita kansainvälisen oikeuden ja unionin oikeuden mukaisesti. Muuttoliike- ja kehitysyhteistyöpolitiikan keskinäinen johdonmukaisuus on tärkeää sen varmistamiseksi, että kehitysapu tukee kumppanimaita köyhyyden ja eriarvoisuuden torjunnassa ja oikeuksien ja vapauksien edistämisessä ja se edistää hallittua, turvallista ja vastuullista muuttoliikkeen hallintaa. Tällä asetuksella olisi edistettävä koordinoitua, kokonaisvaltaista ja jäsenneltyä lähestymistapaa muuttoliikkeeseen maksimoiden synergiat ja muuttoliikkeen ja liikkuvuuden myönteisiä vaikutuksia kehitykseen.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Tämän asetuksen olisi annettava unionille mahdollisuuksia vastata muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin, tarpeisiin ja mahdollisuuksiin unionin muuttoliikepolitiikan täydennyksenä. Tämän vuoksi sen kokonaismäärärahasta odotetaan osoitettavan 10 prosenttia sääntelemättömän muuttoliikkeen ja pakkomuuton perimmäisten syiden käsittelyyn ja muuttoliikkeen hallinnan ja hallinnon tukemiseen mukaan lukien pakolaisten ja muuttajien oikeuksien suojelu tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta ennakoimattomissa olosuhteissa.

(30)  Tämän asetuksen olisi annettava unionille mahdollisuuksia vastata muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin, tarpeisiin ja mahdollisuuksiin unionin muuttoliike- ja kehitysyhteistyöpolitiikan täydennyksenä. Tämän vuoksi ja jotta voidaan maksimoida muuttoliikkeen vaikutus kehitykseen, sen kokonaismäärärahasta odotetaan osoitettavan enintään 10 prosenttia sääntelemättömän muuttoliikkeen ja pakkomuuton perimmäisten syiden käsittelyyn ja vahvistetun sitoutumisen turvallisen, asianmukaisen ja säännönmukaisen muuttoliikkeen helpottamiseen ja suunniteltujen ja hyvin hallittujen muuttoliikepolitiikkojen ja hallinnon tukemiseen mukaan lukien pakolaisten ja muuttajien kansainväliseen oikeuteen ja unionin oikeuteen perustuvien oikeuksien suojelu tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tulevien haasteiden tai uusien tarpeiden edessä. Tällä asetuksella olisi myös edistettävä aivovuodon käsittelemistä ja vastaanottavien yhteisöjen ja siirtymään joutuneiden henkilöiden auttamista erityisesti tarjoamalla peruspalveluja ja toimeentulomahdollisuuksia.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 a)  Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) ja -palvelut ovat todistetusti kestävän kehityksen ja osallistavan kasvun mahdollistajia. Ne voivat olla keskeisiä tekijöitä köyhimpien maiden kansalaisten elämän parantamisessa erityisesti naisia ja tyttöjä voimaannuttamalla, demokraattista hallintotapoja ja avoimuutta lisäämällä sekä tuottavuutta ja työpaikkojen luomista edistämällä. Liitettävyys ja saatavuus ovat kuitenkin edelleen ongelmana sekä alueiden välillä että niiden sisällä, koska korkean ja alemman tulotason maiden sekä kaupunki- ja maaseutualueiden välillä on suuria vaihteluita. Siksi tämän asetuksen olisi autettava jatkamaan digitalisoinnin valtavirtaistamista unionin kehitysyhteistyöpolitiikassa.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 b)  Kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa, joka hyväksyttiin Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselmalla 25 päivänä syyskuuta 2015, korostettiin, että on tärkeää kehittää rauhanomaisia ja osallistavia yhteiskuntia. Tällöin on pyrkimyksenä saavuttaa kestävän kehityksen tavoite 16 mutta myös muita kehityspolitiikan tavoitteita. Kestävän kehityksen alatavoite 16.a edellyttää erityisesti ”asianomaisten kansallisten instituutioiden vahvistamista muun muassa kansainvälisen yhteistyön avulla, jotta väkivallan ehkäisemiseen sekä terrorismin ja rikollisuuden torjumiseen tarvittavia valmiuksia voidaan kehittää kaikilla tasoilla, erityisesti kehitysmaissa”.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 c)  Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön kehitysapukomitean 19 päivänä helmikuuta 2016 pidetyn korkean tason kokouksen tiedonannossa saatettiin ajan tasalle virallista kehitysapua koskevat raportointiohjeet rauhan ja turvallisuuden alalla. Tämän asetuksen mukaisesti toteutettujen toimien rahoitus on virallista kehitysapua, kun se täyttää kriteerit, jotka on esitetty kyseisissä raportointiohjeissa tai mahdollisissa myöhemmissä raportointiohjeissa, joista kehitysapukomitea voi päästä sopimukseen.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 d)  Valmiuksien kehittämistä kehityksen ja kehityksen mahdollistavan turvallisuuden tueksi olisi käytettävä vain poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa asetuksen tavoitteita ei voida saavuttaa muiden kehitysyhteistyön toimintojen avulla. On olennaista tukea turvallisuusalan toimijoita kolmansissa maissa, mukaan lukien poikkeuksellisissa olosuhteissa asevoimat, konfliktien ehkäisemisen, kriisinhallinnan tai vakauttamisen yhteydessä, jotta voidaan varmistaa köyhyyden poistamisen ja kehityksen asianmukaiset edellytykset. Hyvä hallintotapa, turvallisuusjärjestelmää ja myös asevoimia koskeva tehokas demokraattinen valvonta ja siviilivalvonta sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittaminen, ovat keskeisiä hyvin toimivan valtion tunnusmerkkejä kaikissa yhteyksissä ja niitä olisi edistettävä kolmansille maille annettavalla tuella, jonka kohteena ovat laajemmat turvallisuusalan uudistukset.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 e)  Tämän asetuksen olisi perustuttava komissiolta kesäkuuksi 2020 pyydetyn arvioinnin päätelmiin, mukaan luettuina laaja-alainen useiden sidosryhmien julkinen kuuleminen sekä valmiuksien kehittämistä kehityksen ja kehityksen mahdollistavan turvallisuuden tueksi koskevien toimien johdonmukaisuuden arvioiminen unionin ja sen jäsenvaltioiden rahoittaman turvallisuuden ja kehityksen välisen yhteyden osalta globaalistrategian ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 f)  Unionin olisi myös edistettävä konfliktiherkkää ja sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa lähestymistapaa kaikissa tämän asetuksen mukaisissa toimissa ja ohjelmissa sekä pyrittävä välttämään kielteisiä vaikutuksia ja maksimoimaan myönteiset vaikutukset.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Tähän asetukseen perustuvan rahoituksen muodot ja täytäntöönpanomenetelmät olisi valittava sen perusteella, miten hyvin niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada tuloksia, ottaen huomioon erityisesti tarkastuskustannukset, hallinnollinen rasitus ja arvioitu noudattamatta jättämisen riski. Harkittaviin muotoihin olisi luettava varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti kertakorvausten, kiinteämääräisen rahoituksen ja yksikkökustannusten käyttö sekä rahoitus, joka ei perustu kustannuksiin.

(32)  Tähän asetukseen perustuvan rahoituksen muodot ja soveltamismenetelmät olisi valittava kumppanien tarpeiden, mieltymysten, erityistilanteiden ja erityisen yhteyden, niiden asiaankuuluvuuden, kestävyyden ja niiden valmiuden noudattaa kehitysavun tuloksellisuutta koskevia periaatteita perusteella sekä sen perusteella, miten hyvin niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada tuloksia, ottaen huomioon erityisesti tarkastuskustannukset, hallinnollinen rasitus ja arvioitu noudattamatta jättämisen riski. Harkittaviin muotoihin olisi luettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10461 a (varainhoitoasetus) 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti kertakorvausten, kiinteämääräisen rahoituksen ja yksikkökustannusten käyttö sekä rahoitus, joka ei perustu kustannuksiin. Eurooppalaisen demokratiarahaston tehtävää rahastona, jolla on unionin toimielinten antamat toimivaltuudet demokratian, kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien tukemiseen maailmanlaajuisesti, olisi vahvistettava ja laajennettava tällä asetuksella. Eurooppalaiselle demokratiarahastolle olisi annettava hallinnollista joustoa ja rahoitusmahdollisuuksia kohdennettujen tukien jakamiseen Euroopan naapurimaiden kansalaisyhteiskunnan toimijoille, jotka vastaavat Euroopan naapuruuspolitiikan toteuttamisesta, erityisesti silloin, kun on se koskee demokratian, ihmisoikeuksien, vapaiden vaalien ja oikeusvaltioperiaatteen kehittämistä.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Uuden Euroopan kestävän kehityksen rahasto plussan (EKKR+), jonka perustana on sen menestyksekäs edeltäjä EKKR70, tulisi muodostaa integroitu rahoituspaketti, josta voidaan antaa maailmanlaajuisesti rahoitusta avustuksina, talousarviotakuina ja rahoitusvälineinä. EKKR+:n olisi tuettava ulkoista investointiohjelmaa ja hyödynnettävä rahoitusta yhdistäviä toimia ja talousarviotakuutoimia, jotka katetaan ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä, mukaan lukien toimet, joilla katetaan lainanantotoimintaan liittyviä valtion riskejä ja joita on aiemmin toteutettu Euroopan investointipankin ulkoisen lainanantovaltuuden tuella. Ottaen huomioon perussopimusten mukaisen Euroopan investointipankin roolin ja sille viime vuosikymmenten ajalta kertyneen kokemuksen unionin politiikkojen tukemisesta Euroopan investointipankin olisi luonnollisesti pysyttävä komission kumppanina ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn nojalla toteutettavien toimien täytäntöönpanossa.

(33)  Uuden Euroopan kestävän kehityksen rahasto plussan (EKKR+), jonka perustana on sen edeltäjä EKKR70, tulisi muodostaa integroitu rahoituspaketti, josta voidaan antaa maailmanlaajuisesti rahoitusta avustuksina, talousarviotakuina ja rahoitusvälineinä. EKKR+:n olisi tuettava ulkoista investointiohjelmaa ja hyödynnettävä rahoitusta yhdistäviä toimia ja talousarviotakuutoimia, jotka katetaan ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä, mukaan lukien toimet, joilla katetaan lainanantotoimintaan liittyviä valtion riskejä ja joita on aiemmin toteutettu Euroopan investointipankin ulkoisen lainanantovaltuuden tuella. Ottaen huomioon perussopimusten mukaisen Euroopan investointipankin roolin ja sille viime vuosikymmenten ajalta kertyneen kokemuksen unionin politiikkojen tukemisesta Euroopan investointipankin olisi luonnollisesti pysyttävä komission kumppanina ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn nojalla toteutettavien toimien soveltamisessa. Myös muilla monenkeskisillä kehityspankeilla tai EU:n kansallisilla kehityspankeilla on taitoja ja pääomaa, joka voi tuoda merkittävää lisäarvoa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutukselle, ja tämän vuoksi myös niiden osallistumista EKKR+:aan olisi edistettävä voimakkaasti tällä asetuksella.

__________________

__________________

70 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1601, annettu 26 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR), EKKR-takuun ja EKKR-takuurahaston perustamisesta.

70 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1601, annettu 26 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR), EKKR-takuun ja EKKR-takuurahaston perustamisesta.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  EKKR+:lla olisi pyrittävä tukemaan investointeja keinona tukea kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista edistämällä kestävää ja osallistavaa taloudellista ja sosiaalista kehitystä, edistämään kumppanimaiden sosioekonomista selviytymiskykyä kiinnittäen erityisesti huomiota köyhyyden poistamiseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun, ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen, taloudellisiin mahdollisuuksiin, osaamiseen ja yrittäjyyteen, sosioekonomisesti tärkeisiin aloihin, mikroyrityksiin, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä käsittelemään sääntelemättömän muuttoliikkeen tapauskohtaisia sosioekonomisia perimmäisiä syitä kulloinkin noudatettavien suuntaa-antavien ohjelma-asiakirjojen mukaisesti. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä maihin, joiden tilanne on todettu epävakaaksi tai joissa on käynnissä konflikti, vähiten kehittyneisiin maihin ja erittäin velkaantuneisiin köyhiin maihin.

(34)  EKKR+:lla olisi pyrittävä tukemaan investointeja keinona tukea kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista edistämällä kestävää ja osallistavaa taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista kehitystä, edistämään kumppanimaiden sosioekonomista selviytymiskykyä kiinnittäen erityisesti huomiota köyhyyden poistamiseen, konfliktien estämiseen ja rauhanomaisten, oikeudenmukaisten ja osallistavien yhteiskuntien edistämiseen, kestävään ja osallistavaan talouden kehitykseen, ilmastonmuutoksen torjumiseen sitä lieventämällä ja siihen sopeutumalla, ympäristön tilan huononemiseen, ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen asiaa koskevien ILO:n normien mukaisesti ja taloudellisiin mahdollisuuksiin etenkin naisille, nuorille ja haavoittuville henkilöille. Olisi korostettava osallistavan ja tasa-arvoisen laadukkaan koulutuksen tarjoamista ja taitojen ja yrittäjyyden kehittämistä vahvistamalla koulutus- ja kulttuurirakenteita, myös humanitaarisessa hätätilassa oleville ja pakkomuutetuille lapsille. Sen avulla olisi myös pyrittävä tukemaan vakaata investointiympäristöä, teollistamista, sosioekonomisia aloja, osuuskuntia, sosiaalisia yrityksiä, mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja vahvistamaan demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksien, joiden puute on usein sosioekonomisena perimmäisenä syynä laittomaan maahanmuuttoon ja pakkosiirtoihin, kulloinkin noudatettavien suuntaa-antavien ohjelma-asiakirjojen mukaisesti. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä maihin, joiden tilanne on todettu epävakaaksi tai joissa on käynnissä konflikti, vähiten kehittyneisiin maihin ja erittäin velkaantuneisiin köyhiin maihin. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä välttämättömien julkisten peruspalvelujen sekä elintarviketurvan parantamiseen ja nopeasti kasvavan kaupunkiväestön elämänlaadun parantamiseen, myös riittävän, turvallisen ja kohtuuhintaisen asumisen avulla. EKKR+:n olisi kannustettava voittoa tavoittelevia / voittoa tavoittelemattomia kumppanuuksia välineenä, jolla yksityisen sektorin investoinnit suunnataan kohti kestävää kehitystä ja köyhyyden poistamista. Kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja unionin valtuuskuntien strategista toimintaa kumppanimaissa olisi myös tuettava hankesyklin kaikissa vaiheissa, jotta voidaan auttaa löytämään sellaisia räätälöityjä ratkaisuja, jotka edistävät yhteisön taloudellista ja sosiaalista kehitystä, työpaikkojen luontia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Investointien olisi perustuttava konfliktianalyysiin, keskityttävä konfliktin, haavoittuvuuden ja epävakauden perimmäisiin syihin, maksimoitava mahdollisuus rauhan vaalimiseen ja minimoitava pahenevien konfliktien riskit.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  EKKR+:n olisi maksimoitava rahoituksen lisäys, puututtava markkinoiden toimimattomuuteen ja optimaalista heikompiin investointitilanteisiin, tuotettava innovatiivisia tuotteita ja houkuteltava varoja yksityiseltä sektorilta. Yksityisen sektorin osallistumisesta unionin yhteistyöhön kumppanimaiden kanssa EKKR+:n välityksellä olisi saatava mitattavissa olevaa lisävaikutusta kehitykseen markkinoita vääristämättä, sen olisi oltava kustannustehokasta ja perustuttava keskinäiseen vastuuseen sekä riskien ja kustannusten jakamiseen. EKKR+:n olisi toimittava ”keskitettynä asiointipisteenä”, joka vastaanottaa rahoitusehdotuksia rahoituslaitoksilta ja julkisilta tai yksityisiltä sijoittajilta ja tarjoaa monentyyppistä taloudellista tukea tukikelpoisille investoinneille.

(35)  EKKR+:n olisi maksimoitava rahoituksen lisäys, puututtava markkinoiden toimimattomuuteen ja optimaalista heikompiin investointitilanteisiin, tuotettava innovatiivisia tuotteita ja houkuteltava varoja yksityiseltä sektorilta paikalliseen kestävään kehitykseen osoitetun yksityisen rahoituksen panoksen optimoimiseksi. Yksityisen sektorin osallistumisesta unionin yhteistyöhön kumppanimaiden kanssa EKKR+:n välityksellä olisi saatava mitattavissa olevaa lisävaikutusta kehitykseen ympäristöä, paikallisyhteisöjen oikeuksia ja elinkeinoja täysimääräisesti kunnioittaen sekä paikallisia markkinoita vääristämättä ja ilman että kilpaillaan epäreilusti paikallisten taloudellisten toimijoiden kanssa. Sen olisi oltava kustannustehokasta ja perustuttava keskinäiseen vastuuseen sekä riskien ja kustannusten jakamiseen. EKKR+:n olisi perustuttava asianmukaisiin vastuullisuutta ja avoimuutta koskeviin kriteereihin, toimittava ”keskitettynä asiointipisteenä”, joka vastaanottaa rahoitusehdotuksia rahoituslaitoksilta ja julkisilta tai yksityisiltä sijoittajilta ja tarjoaa monentyyppistä taloudellista tukea tukikelpoisille investoinneille.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(35 a)  EKKR+ -takuuseen kuuluu valtioiden investointioperaatioihin julkisella sektorilla tarkoitettu EU:n takuu. Tätä EU:n takuuta ei saisi myöntää valtioiden investointioperaatioihin, joihin sisältyy jälleenlainausta yksityiselle sektorille tai lainausta sellaisille valtiotason alapuolisille yhteisöille tai niiden hyväksi, jotka voivat saada valtiotason alapuolisille yhteisöille myönnettävää rahoitusta ilman valtiontakauksia. Jotta voidaan tukea EIP:n kapasiteetin suunnittelua, EIP:lle olisi osoitettava taattu vähimmäismäärä tällaisia valtion investointioperaatioita.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Nykyisen EKKR-takuun ja ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahaston pohjalta olisi perustettava ulkosuhdetoimien takuujärjestely. Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä olisi tuettava EKKR+ -toimia, jotka katetaan talousarviotakuilla, makrotaloudellisella rahoitusavulla ja neuvoston päätökseen 77/270/Euratom71 perustuvilla lainoilla kolmansille maille. Näitä toimia olisi tuettava tämän asetuksen määrärahoilla sekä asetuksen (EU) N:o ... (IPA III) määrärahoilla, joista olisi katettava myös makrotaloudellisen rahoitusavun lainat ja niistä aiheutuvat vastuut, ja asetuksen (EU) N:o ... (EINS) määrärahoista, joista olisi katettava myös kyseisen asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lainat kolmansille maille. EKKR+ -toimien rahoituksessa olisi asetettava etusijalle toimet, joilla on suuri vaikutus työpaikkojen luomiseen ja joiden kustannus-hyötysuhde parantaa investoinnin kestävyyttä. Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä tuettavista toimista olisi tehtävä perusteellinen ennakkoarviointi tarpeen mukaan sosiaalisista, ympäristö- ja rahoitusnäkökulmista paremman sääntelyn vaatimusten mukaisesti. Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyä ei pitäisi käyttää keskeisten julkisten palvelujen tuottamiseen, joka pysyy valtioiden vastuulla.

(36)  Nykyisen EKKR-takuun ja ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahaston pohjalta olisi perustettava ulkosuhdetoimien takuujärjestely. Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä olisi tuettava EKKR+ -toimia, jotka katetaan talousarviotakuilla, makrotaloudellisella rahoitusavulla ja neuvoston päätökseen 77/270/Euratom71 perustuvilla lainoilla kolmansille maille. Näitä toimia olisi tuettava tämän asetuksen määrärahoilla sekä asetuksen (EU) N:o ... (IPA III) määrärahoilla, joista olisi katettava myös makrotaloudellisen rahoitusavun lainat ja niistä aiheutuvat vastuut, ja asetuksen (EU) N:o ... (EINS) määrärahoista, joista olisi katettava myös kyseisen asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lainat kolmansille maille. EKKR+-toimien rahoituksessa olisi asetettava etusijalle toimet, joilla on suuri vaikutus ihmisarvoisten työpaikkojen ja elinkeinojen luomiseen ja joiden kustannus-hyötysuhde parantaa investoinnin kestävyyttä ja jotka antavat parhaimmat takuut kestävyydestä sekä pitkäkestoisesta kehitysvaikutuksesta koko paikallisessa omistajuudessa. Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä tuettavista toimista olisi tehtävä perusteellinen ennakkoarviointi sosiaalisista, ympäristö- ja rahoitusnäkökulmista, mukaan lukien vaikutus asianomaisten yhteisöjen ihmisoikeuksiin ja elinkeinoihin ja vaikutus eriarvoisuuteen ja niiden keinojen kartoittaminen, joilla näihin asioihin voidaan puuttua paremman sääntelyn vaatimusten mukaisesti ja ottaen huomioon vaikutuksen piiriin kuuluvilta yhteisöiltä hankittavan vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen periaate maata koskevissa investoinneissa. Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyä ei pitäisi käyttää keskeisten julkisten palvelujen tuottamiseen, joka pysyy valtioiden vastuulla. Myös jälkiarviointeja olisi toteutettava EKKR+-toimien kehitysvaikutuksen mittaamiseksi.

__________________

__________________

71 Neuvoston päätös 77/270/Euratom, tehty 29 päivänä maaliskuuta 1977, komission valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja ydinlaitosten rahoittamiseen osallistumiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, s. 9).

71 Neuvoston päätös 77/270/Euratom, tehty 29 päivänä maaliskuuta 1977, komission valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja ydinlaitosten rahoittamiseen osallistumiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, s. 9).

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Jotta voitaisiin järjestää joustovaraa, lisätä houkuttelevuutta yksityiselle sektorille ja maksimoida investointien vaikutus, olisi säädettävä tukikelpoisia vastapuolia koskeva poikkeus varainhoitoasetuksen säännöistä, jotka koskevat unionin talousarvion täytäntöönpanomenetelmiä. Tukikelpoiset vastapuolet voisivat olla myös elimiä, joille ei ole annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpanoa, ja ne voisivat olla myös kumppanimaan yksityisoikeuden soveltamisalaan kuuluvia elimiä.

(37)  Jotta voitaisiin järjestää joustovaraa, lisätä houkuttelevuutta yksityiselle sektorille, edistää oikeudenmukaista kilpailua ja maksimoida investointien vaikutus, olisi säädettävä tukikelpoisia vastapuolia koskeva poikkeus varainhoitoasetuksen säännöistä, jotka koskevat unionin talousarvion täytäntöönpanomenetelmiä. Tukikelpoiset vastapuolet voisivat olla myös elimiä, joille ei ole annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpanoa, ja ne voisivat olla myös kumppanimaan yksityisoikeuden soveltamisalaan kuuluvia elimiä.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Ulkoista toimintaa toteutetaan usein nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, mikä edellyttää jatkuvaa ja nopeaa mukautumista unionin kumppaneiden muuttuviin haasteisiin sekä ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja hyvään hallintotapaan, turvallisuuteen ja vakauteen, ilmastonmuutokseen ja ympäristöön, valtameriin sekä muuttoliikkeeseen ja sen perimmäisiin syihin liittyviin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Ennakoitavuuden periaatteen sovittaminen yhteen sen kanssa, että uusiin tarpeisiin on reagoitava nopeasti, edellyttää ohjelmien rahoituksen täytäntöönpanon mukauttamista. Jotta voitaisiin lisätä EU:n kykyä reagoida ennakoimattomiin tarpeisiin, Euroopan kehitysrahastosta (EKR) saatujen myönteisten kokemusten perusteella osa varoista olisi jätettävä kohdentamatta ja joustovaraksi uusia haasteita ja painopisteitä varten. Näitä varoja olisi otettava käyttöön tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

(39)  Ulkoista toimintaa toteutetaan usein nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, mikä edellyttää jatkuvaa ja nopeaa mukautumista unionin kumppaneiden muuttuviin haasteisiin sekä ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin, demokratiaan ja hyvään hallintotapaan, turvallisuuteen ja vakauteen, ilmastonmuutokseen ja ympäristöön, valtameriin muuttoliikkeeseen ja sen perussyihin, kuten köyhyyteen ja eriarvoisuuteen, sekä kotinsa jättämään joutuneiden ihmisten määrän lisääntymisen aiheuttamiin, erityisesti kehitysmaihin kohdistuviin vaikutuksiin. Ennakoitavuuden periaatteen sovittaminen yhteen sen kanssa, että uusiin tarpeisiin on reagoitava nopeasti, edellyttää ohjelmien rahoituksen soveltamisen mukauttamista. Jotta voitaisiin lisätä EU:n kykyä reagoida tarpeisiin, joita ohjelmat ja ohjelma-asiakirjat eivät kata, Euroopan kehitysrahastosta (EKR) saatujen myönteisten kokemusten perusteella ennalta määritetty osa varoista olisi jätettävä kohdentamatta ja joustovaraksi uusia haasteita ja painopisteitä varten. Näitä varoja olisi otettava käyttöön asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Jotta voitaisiin tehostaa kumppanimaiden omistajuutta niiden kehitysprosesseissa ja ulkoisen avun kestävyyttä unionin olisi suosittava soveltuvissa tapauksissa kumppanimaiden omien instituutioiden, järjestelmien ja menettelyjen käyttöä kaikissa yhteistyöhankkeiden vaiheissa.

(42)  Jotta voitaisiin tehostaa kumppanimaiden demokraattista omistajuutta niiden kehitysprosesseissa ja ulkoisen avun kestävyyttä unionin olisi suosittava soveltuvissa tapauksissa kumppanimaiden omien instituutioiden, resurssien, asiantuntemuksen sekä järjestelmien ja menettelyjen käyttöä kaikissa yhteistyöhankkeiden vaiheissa varmistaen samalla paikalliset resurssit ja asiantuntemus sekä paikallishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan täysimääräinen osallisuus. Unionin olisi myös tarjottava paikallisten viranomaisten virkamiehille ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioille unionin rahoituksen hakemista koskevia koulutusohjelmia, joiden tarkoituksena on auttaa heitä parantamaan hankkeidensa tukikelpoisuutta ja tuloksellisuutta. Nämä ohjelmat olisi järjestettävä kyseisissä maissa niissä käytettävillä kielillä, ja niiden olisi täydennettävä myös mahdollisia muita etäopetusohjelmia, jotta varmistetaan, että kyseisen maan tarpeisiin vastataan kohdennetulla koulutuksella.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(44 a)  Jotta voidaan edistää kansainvälistä veropetosten, veronkierron, petosten, korruption ja rahanpesun torjuntaa, kaikki tämän asetuksen mukaisesti myönnettävä rahoitus on esitettävä täysin avoimesti. Tukikelpoiset vastapuolet eivät myöskään saisi tukea laittomia toimia eivätkä osallistua mihinkään sellaiseen rahoitus- tai investointitoimeen, joka toteutetaan yhteistyöhaluttomalla oikeudenkäyttöalueella sijaitsevan välineen tai veroparatiisin kautta. Vastapuolten olisi myös pidättäydyttävä kaikenlaisten verojen välttelyä tai aggressiivista verosuunnittelua koskevien suunnitelmien tekemisestä.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(45)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen asiaankuuluvien säännösten yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201177 mukaisesti.

Poistetaan.

__________________

 

77 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Jotta tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia voitaisiin täydentää tai muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 26 artiklan 3 kohdassa vahvistettuja rahoitusasteita, liitteissä II, III ja IV lueteltuja yhteistyön ja toimien aloja, liitteessä V lueteltuja EKKR+ -toimien ensisijaisia aloja, liitteessä VI esitettyä EKKR+:n hallinnointia tai joilla tarvittaessa tarkistetaan tai täydennetään liitteessä VII lueteltuja tulosindikaattoreita taikka joilla täydennetään tätä asetusta säännöksillä seuranta- ja arviointikehyksen perustamisesta.

(46)  Jotta tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia voitaisiin täydentää, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat unionin strategiaa, painopistealoja, yksityiskohtaisia tavoitteita, odotettuja tuloksia, yksilöityjä tulosindikaattoreita ja erillisiä määrärahoja, sekä yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt kunkin maantieteellisen ja temaattisen ohjelman osalta, toimintasuunnitelmia ja toimenpiteitä, jotka eivät perustu ohjelma-asiakirjoihin ja joissa vahvistetaan ihmisoikeuksia koskeva toimintakehys ja riskinhallintakehys, päätetään tarpeista, joita ohjelmat tai ohjelma-asiakirjat eivät kata, päätetään avustusten keskeyttämisestä, vahvistetaan tulosperusteisen lähestymistavan kehys ja rahoitusasteet, seuranta- ja arviointikehys sekä laajennetaan toimien ulottuvuus maihin ja alueille, joita tämä asetus ei kata. Jotta tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia voitaisiin muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteissä II, III ja IV lueteltuja yhteistyön ja toimien aloja, liitteessä V lueteltuja EKKR+ -toimien ensisijaisia aloja ja investointi-ikkunoita sekä liitteessä VII lueteltuja tulosindikaattoreita

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen78 22 ja 23 kohdan nojalla tätä ohjelmaa on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden perusteella kerätään näyttöä ohjelman käytännön vaikutuksista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(47)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen78 22 ja 23 kohdan nojalla tätä ohjelmaa on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin olisi sisällytettävä mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden perusteella kerätään näyttöä ohjelman käytännön vaikutuksista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asianomaisten sidosryhmien, kuten kansalaisyhteiskunnan ja asiantuntijoiden, kuulemiset, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

__________________

__________________

78 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14).

78 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14).

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  Viittauksia neuvoston päätöksen 2010/427/EU79, jonka tämä asetus korvaa, 9 artiklassa mainittuihin unionin välineisiin olisi pidettävä viittauksina tähän asetukseen, ja komission olisi varmistettava, että tämän asetuksen täytäntöönpanossa otetaan huomioon kyseisessä päätöksessä säädetty Euroopan ulkosuhdehallinnon asema.

(48)  Tämän asetuksen laajan luonteen ja soveltamisalan vuoksi sekä tämän asetuksen ja muiden ulkoisten rahoitusvälineiden, kuten asetuksen (EU) .../... EINS) tai ulkoiseen politiikkaan kiinteästi liittyvien välineiden, kuten asetuksen (EU) .../... (IPA III) , mukaisten periaatteiden, tavoitteiden ja varojen keskinäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi kaikki asiaankuuluvat komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yksiköt kattavan perustettavan horisontaalisen ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii komissoin puheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja tai hänen edustajansa, olisi oltava vastuussa tämän asetuksen mukaisten periaatteiden, ohjeiden, tavoitteiden ja toimien ohjauksesta, koordinoinnista ja hallinnasta, jotta varmistetaan kaiken unionin ulkoisen rahoituksen johdonmukaisuus, tehokkuus, avoimuus ja vastuuvelvollisuus. Varapuheenjohtajan / korkean edustajan olisi varmistettava unionin ulkoisen toiminnan yleinen poliittinen koordinointi. Kaikissa toimissa, mukaan luettuina nopean vasteen toimet ja poikkeukselliset avustustoimenpiteet, ja koko välineen ohjelmoinnin, suunnittelun ja soveltamisen koko syklissä EUH:n korkean edustajan olisi tehtävä yhteistyötä komission asiaankuuluvien jäsenten ja yksiköiden kanssa, jotka nimetään suunnitellun toiminnan luonteen ja tavoitteiden pohjalta näiden asiantuntemus huomioon ottaen. Kaikki päätösehdotukset olisi laadittava komission menettelyjä noudattaen ja ne olisi toimitettava komission hyväksyttäviksi.

__________________

 

79 Neuvoston päätös 2010/427/EU, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30).

 

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(48 a)  Tämän asetuksen soveltamisella olisi tarvittaessa täydennettävä SEU V osaston 2 luvun soveltamisalaan kuuluvien unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi hyväksyttyjä toimenpiteitä ja sen olisi oltava johdonmukaista niiden kanssa sekä täydennettävä SEUT-sopimuksen viidennen osan mukaisesti hyväksyttyjä toimenpiteitä.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49)  Jäljempänä esitetyissä suunnitelluissa toimissa olisi noudatettava huolellisesti unionin rajoittavissa toimenpiteissä vahvistettuja ehtoja ja menettelyjä,

Poistetaan.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(49 a)  Euroopan parlamentti olisi otettava täysimääräisesti mukaan välineiden suunnittelu-, ohjelmasuunnittelu-, seuranta- ja arviointivaiheisiin, jotta taataan unionin ulkoisten toimien alan rahoituksen poliittinen valvonta, demokraattinen valvonta ja vastuuvelvollisuus. Olisi käynnistettävä toimielinten välinen vahva vuoropuhelu sen varmistamiseksi, että Euroopan parlamentti voi harjoittaa poliittista valvontaa tämän asetuksen soveltamisen ajan järjestelmällisellä ja sujuvalla tavalla sekä tehokkuuden että legitimiteetin vahvistamiseksi.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a)  ’kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla’ kaikkia valtiosta riippumattomia, voittoa tavoittelemattomia ja väkivallattomia rakenteita, joita ihmiset ovat muodostaneet yhteisiä poliittisia, kulttuurisia, sosiaalisia, taloudellisia tai ympäristöön liittyviä tavoitteita ja ihanteita edistääkseen tai asettaakseen viranomaiset vastuuseen ja jotka toimivat paikallisella, kansallisella, alueellisella tain kansainvälisellä tasolla ja joihin voi kuulua kaupunkien ja maaseudun samoin kuin virallisia ja epävirallisia organisaatioita; ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan temaattisen ohjelman yhteydessä ’kansalaisyhteiskunnan organisaatiot’ käsittävät kaikki henkilöt tai ryhmät, jotka ovat valtiosta riippumattomia ja joiden toiminnalla autetaan ihmisoikeuksien ja demokratian edistämistä, mukaan luettuna ihmisoikeuksien puolustajat sellaisina kuin nämä on määritelty YK:n julistuksessa yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntaelinten oikeudesta ja velvollisuudesta;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b)  ’paikallisviranomaisilla’ hallinnon tai julkisten viranomaisten osastoja, jotka toimivat kansallista alemmalla tasolla (esimerkiksi kunnallisella, hallintopiirien, läänien, maakuntien tai alueiden tasolla).

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

8)  ’rahoittajalla’ jäsenvaltiota, kansainvälistä rahoituslaitosta tai jäsenvaltion julkista laitosta, julkista virastoa tai muita yhteisöjä, jotka osallistuvat yhteisen vararahaston rahoittamiseen käteisellä rahalla tai takauksilla.

8)  ’rahoittajalla’ jäsenvaltiota, kansainvälistä rahoituslaitosta tai jäsenvaltion julkista laitosta, julkista virastoa tai muita julkisia tai yksityisiä yhteisöjä, jotka osallistuvat yhteisen vararahaston rahoittamiseen käteisellä rahalla tai takauksilla.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a)  ’täydentävyydellä’ periaatetta, jolla varmistetaan, että ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä edistetään kestävää kehitystä sellaisilla toimilla, joita ei olisi voitu toteuttaa ilman sitä tai joilla saadaan aikaan myönteisiä tuloksia, jotka ovat parempia ja pidemmälle meneviä kuin ne, joita olisi voitu saavuttaa ilman sitä, sekä yksityissektorin rahoituksen houkuttelua ja markkinoiden toimimattomuuden ja optimaalista heikompien investointitilanteiden käsittelyä sekä investoinnin laadun, kestävyyden, vaikutuksen tai laajuuden parantamista. Kyseisellä periaatteella varmistetaan myös, että ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn kattamilla investoinneilla ja rahoitustoimilla ei korvata jäsenvaltion myöntämää tukea, yksityistä rahoitusta taikka muita unionin tai kansainvälisiä rahoitustoimia ja että niillä vältetään muiden julkisten tai yksityisten investointien syrjäyttämistä. Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä tuettavilla hankkeilla on yleensä korkeampi riskiprofiili kuin investointisalkulla, jota tukikelpoiset vastapuolet tukevat tavanomaisen investointipolitiikkansa puitteissa ilman ulkosuhdetoimien takuujärjestelyä.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 b)  ’teollisuusmailla’ kolmansia maita, jotka eivät ole OECD:n kehitysapukomitean (OECD-DAC) virallisen kehitysavun vastaanottajamaiden luetteloon sisältyviä kehitysmaita.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 c)  ’köyhyydellä’ kaikkia olosuhteita, joissa ihmiset ovat jääneet osattomiksi ja joissa heidän katsotaan olevan kykenemättömiä muuttamaan tilannettaan erilaisissa yhteiskunnallisissa ja paikallisissa olosuhteissa; köyhyyden keskeisiä ulottuvuuksia ovat taloudelliset, inhimilliset, poliittiset, sosiokulttuuriset ja suojautumista koskevat mahdollisuudet.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 d)  ’sukupuolinäkökulman huomioon ottamisella’ toimintaa, jonka tavoitteena on ymmärtää ja ottaa huomioon sukupuoleen perustuvan syrjäytymisen ja syrjinnän yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä kaikilla julkisen ja yksityiselämän aloilla;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 e)  ’konfliktiherkkyydellä’ toimintaa, jonka avulla pyritään ymmärtämään, että konfliktiympäristössä tehty aloite vaikuttaa konfliktiin ja konflikti siihen ja että tällaisella vuorovaikutuksella on seurauksia, joilla voi olla myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia; konfliktiherkkyys tarkoittaa myös sen varmistamista, että unionin toimissa (poliittisissa, toiminnallisissa, ulkoisessa avussa) pyritään kaikin tavoin välttämään kielteiset vaikutukset ja maksimoimaan myönteiset vaikutukset konfliktidynamiikkaan ja edistämään siten konfliktien ehkäisyä, rakenteiden vakautta ja rauhan rakentamista.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

viitattaessa ihmisoikeuksiin niiden on katsottava kattavan perusvapaudet;

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Sovellettaessa 15 artiklaa ”eniten apua tarvitseviin maihin” voivat kuulua myös liitteessä I luetellut maat.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän asetuksen yleisenä tavoitteena on puolustaa ja edistää unionin arvoja ja etuja maailmanlaajuisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.

1.  Tämän asetuksen yleisenä tavoitteena on säätää rahoituskehyksestä, jonka avulla unioni voi puolustaa ja edistää arvojaan, periaatteitaan sekä keskeisiä etujaan maailmanlaajuisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklassa ja 21 artiklassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 11 ja 208 artiklassa vahvistettujen unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  auttaa saavuttamaan kansainväliset sitoumukset ja tavoitteet, jotka unioni on hyväksynyt, erityisesti Agenda 2030 -toimintaohjelman, kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin sopimuksen yhteydessä;

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  kehittää unionin itäisen ja eteläisen naapuruston maihin erityinen vahvistettu suhde, joka perustuu yhteistyöhön, rauhaan ja turvallisuuteen, molemminpuoliseen vastuuvelvollisuuteen ja yhteiseen sitoutumiseen yleismaailmallisiin arvoihin, joita ovat demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, sosioekonominen yhdentyminen sekä ympäristönsuojelu ja ilmastotoimet;

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a c)  pyrkiä vähentämään ja pitkällä aikavälillä poistamaan köyhyys erityisesti vähiten kehittyneissä maissa; mahdollistaa kestävä sosiaalinen ja taloudellinen kehitys;

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  maailmanlaajuisella tasolla vahvistaa ja tukea demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia, tukea kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, edistää vakautta ja rauhaa ja ratkaista muita maailmanlaajuisia haasteita, mukaan lukien muuttoliike ja liikkuvuus;

b)  maailmanlaajuisella tasolla tukea kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja paikallisviranomaisia, edistää vakautta ja rauhaa, ehkäistä konflikteja ja edistää oikeudenmukaisia ja osallistavia yhteiskuntia, edistää monenvälisyyttä, kansainvälistä oikeutta ja vastuuvelvollisuutta ja ratkaista muita maailmanlaajuisia ja alueellisia haasteita, kuten ilmastonmuutosta ja ympäristön pilaantumista, sekä ulkopoliittisia tarpeita ja prioriteetteja sellaisina kuin ne esitetään liitteessä III, mukaan lukien luottamuksen rakentaminen ja hyvien naapurisuhteiden edistäminen;

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  suojella, tukea ja edistää ihmisoikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltiota sekä sukupuolten tasa-arvoa ja sosiaalista tasa-arvoa myös kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa ja hätätilanteissa kumppanuudessa kansalaisyhteiskunnan, myös ihmisoikeuksien puolustajien kanssa ympäri maailman;

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  reagoida nopeasti kriiseihin, epävakauteen ja konflikteihin; selviytymiskykyyn liittyviin haasteisiin ja humanitaarisen avun ja kehitystoimien niveltämiseen; ja täyttää ulkopoliittiset tarpeet ja ensisijaiset tavoitteet.

c)  reagoida nopeasti kriiseihin, epävakauteen ja konflikteihin; selviytymiskykyyn liittyviin haasteisiin ja humanitaarisen avun ja kehitystoimien niveltämiseen.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tämän asetuksen mukaisista menoista vähintään 92 prosentin olisi täytettävä viralliset kehitysavun kriteerit, jotka on määritellyt Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön kehitysapukomitea.

3.  Tämän asetuksen mukaisista menoista vähintään 95 prosentin olisi täytettävä viralliset kehitysavun kriteerit, jotka on määritellyt Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön kehitysapukomitea. Tällä asetuksella on edistettävä unionin kollektiivista tavoitetta antaa kehitysapuun vähiten kehittyneille maille 0,2 prosenttia unionin bruttokansantulosta ja 0,7 prosenttia unionin bruttokansantulosta virallisena kehitysapuna Agenda 2030 ‑toimintaohjelmassa asetetussa määräajassa.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Vähintään 20 prosenttia tämän asetuksen nojalla rahoitettavasta virallisesta kehitysavusta on kohdennettava kaikissa sekä maantieteellisissä että aihekohtaisissa ohjelmissa vuosittain ja toimien koko keston ajan sosiaaliseen osallisuuteen ja inhimilliseen kehitykseen, jotta voidaan tukea ja lujittaa perussosiaalipalvelujen, kuten terveyspalvelujen, koulutuksen, ravitsemuksen ja sosiaalisen suojelun, tarjoamista erityisesti kaikkein marginalisoiduimmille ryhmille painottaen naisia ja lapsia.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Vähintään 85 prosenttia tämän asetuksen nojalla rahoitettavasta virallisesta kehitysavusta on kohdennettava toimiin, joiden ensisijaisena tai merkittävänä tavoitteena on sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen oikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen OECD:n kehitysapukomitean määrittelemällä tavalla. Lisäksi merkittävällä osalla näistä ohjelmista on oltava ensisijaisena tavoitteena sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen oikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän asetuksen nojalla myönnettävän unionin rahoituksen toteutuksessa käytetään seuraavia:

1.  Tämän asetuksen nojalla myönnettävän unionin rahoituksen soveltamisessa käytetään seuraavia:

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Maantieteelliset ohjelmat voivat kattaa kaikki kolmannet maat paitsi asetuksessa ...80 määritellyt jäsenehdokkaat ja mahdolliset jäsenehdokkaat ja neuvoston päätöksessä... määritellyt merentakaiset maat ja alueet.

Maantieteelliset ohjelmat voivat kattaa kaikki kolmannet maat paitsi asetuksessa ...80 määritellyt jäsenehdokkaat ja mahdolliset jäsenehdokkaat ja neuvoston päätöksessä... määritellyt merentakaiset maat ja alueet. Voidaan myös perustaa koko mantereen tai alueiden välisen ulottuvuuden kattavia maantieteellisiä ohjelmia ja erityisesti yleisafrikkalainen ohjelma, joka kattaa a ja b kohdissa tarkoitetut Afrikan valtiot, sekä ohjelma, joka kattaa b, c ja d kohdissa tarkoitetut Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot.

__________________

__________________

80 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (EUVL L)

80 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (EUVL L)

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kansalaisyhteiskunnan organisaatiot;

b)  kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja paikallisviranomaiset:

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  ulkopoliittiset tarpeet ja ensisijaiset tavoitteet;

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Temaattiset ohjelmat voivat kattaa kaikki kolmannet maat ja neuvoston päätöksessä ... määritellyt merentakaiset maat ja alueet.

Temaattiset ohjelmat voivat kattaa kaikki kolmannet maat. Merentakaisilla mailla ja alueilla on mahdollisuus käyttää temaattisia ohjelmia neuvoston päätöksen .../... (EU) mukaisesti. Niiden tehokas osallistuminen on varmistettava ottamalla huomioon niiden erityispiirteet ja niillä olevat erityishaasteet.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  edistetään vakautta ja konfliktien ehkäisyä kiireellisissä tilanteissa, syntymäisillään olevissa kriiseissä, kriisitilanteissa ja kriisien jälkeen;

a)  edistetään rauhaa, vakautta ja konfliktien ehkäisyä kiireellisissä tilanteissa, syntymäisillään olevissa kriiseissä, kriisitilanteissa ja kriisien jälkeen;

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  edistetään valtioiden, yhteiskuntien, yhteisöjen ja yksilöiden selviytymiskyvyn parantamista ja humanitaarisen avun ja kehitystoimien niveltämistä toisiinsa;

b)  edistetään valtioiden, paikallisviranomaisten, yhteiskuntien, yhteisöjen ja yksilöiden selviytymiskyvyn parantamista ja humanitaarisen avun ja kehitystoimien niveltämistä toisiinsa;

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  reagoidaan ulkopoliittisiin tarpeisiin ja ensisijaisiin tavoitteisiin.

Poistetaan.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen mukaisia toimia toteutetaan pääasiassa maantieteellisillä ohjelmilla.

Tämän asetuksen mukaisia toimia sovelletaan pääasiassa maantieteellisillä ohjelmilla.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Temaattisilla ohjelmilla toteutettavat toimet täydentävät maantieteellisistä ohjelmista rahoitettavia toimia, ja niillä tuetaan maailmanlaajuisia ja alueiden välisiä aloitteita kansainvälisesti sovittujen tavoitteiden, etenkin kestävän kehityksen tavoitteiden, saavuttamiseksi ja suojellaan globaaleja julkishyödykkeitä tai vastataan maailmanlaajuisiin haasteisiin. Temaattisilla ohjelmilla voidaan toteuttaa toimia myös paikoissa, joita varten ei ole maantieteellistä ohjelmaa, joiden maantieteellinen ohjelma on keskeytetty, joissa toimista ei ole tehty sopimusta kyseessä olevan kumppanimaan kanssa tai joissa toimia ei voida asianmukaisesti toteuttaa maantieteellisillä ohjelmilla.

Temaattisilla ohjelmilla sovellettavat toimet täydentävät maantieteellisistä ohjelmista rahoitettavia toimia, ja niillä tuetaan maailmanlaajuisia ja alueiden välisiä aloitteita 3 artiklan 2 kohdan a a alakohdassa tarkoitettujen kansainvälisesti sovittujen tavoitteiden, etenkin kestävän kehityksen tavoitteiden, saavuttamiseksi ja suojellaan globaaleja julkishyödykkeitä tai vastataan maailmanlaajuisiin haasteisiin. Temaattisilla ohjelmilla voidaan toteuttaa toimia myös riippumattomasti ja paikoissa, joita varten ei ole maantieteellistä ohjelmaa, joiden maantieteellinen ohjelma on keskeytetty, joissa toimista ei ole tehty sopimusta kyseessä olevan kumppanimaan kanssa tai joissa toimia ei voida asianmukaisesti toteuttaa maantieteellisillä ohjelmilla.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nopean vasteen toimilla täydennetään maantieteellisiä ja temaattisia ohjelmia. Nämä toimet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että niitä on tarvittaessa mahdollista jatkaa osana maantieteellisiä tai temaattisia ohjelmia.

Nopean vasteen toimilla täydennetään maantieteellisiä ja temaattisia ohjelmia sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, [humanitaarista apua koskeva asetus] mukaisesti rahoitettavia toimia. Nämä toimet suunnitellaan ja niitä sovelletaan siten, että niitä on tarvittaessa mahdollista jatkaa osana maantieteellisiä tai temaattisia ohjelmia.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän asetuksen täytäntöönpanossa varmistetaan yhdenmukaisuus, synergiat ja täydentävyys unionin muiden ulkoisen toiminnan alojen ja muiden asiaankuuluvien unionin politiikkojen ja ohjelmien kanssa sekä kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus.

1.  Tämän asetuksen soveltamisessa varmistetaan yhdenmukaisuus, synergiat ja täydentävyys unionin kaikkien ulkoisen toiminnan alojen, erityisesti muiden ulkoisten rahoitusvälineiden ja asetuksen (EU) .../... [IPA III -asetus] kanssa sekä SEU-sopimuksen V osaston 2 luvun ja SEUT-sopimuksen viidennen osan nojalla toteutettujen toimenpiteiden, ja muiden asiaankuuluvien unionin politiikkojen ja ohjelmien kanssa sekä kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus. Unioni ottaa huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet soveltaessaan muita sellaisia politiikkoja, jotka voivat vaikuttaa kehitysmaihin.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Unioni ja jäsenvaltiot koordinoivat omia tukiohjelmiaan, jotta voidaan lisätä ohjelmien toteuttamisen tuloksellisuutta ja tehokkuutta ja estää päällekkäinen rahoitus.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Tämän asetuksen soveltamisessa komissio ja EUH ottavat asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin kannat.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kokonaismääräraha tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten ajanjaksolla 2021–2027 on 89 200 miljoonaa euroa käypinä hintoina.

1.  Kokonaismääräraha tämän asetuksen soveltamista varten ajanjaksolla 2021–2027 on 82 451 000 000 euroa vuoden 2018 hintoina (93 154 000 000 euroa käypinä hintoina) [100 prosenttia].

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

a)  68 000 miljoonaa euroa maantieteellisiin ohjelmiin:

a)  63 687 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina (71 954 miljoonaa euroa käypinä hintoina) [77,24 prosenttia] maantieteellisiin ohjelmiin:

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  naapurialueet vähintään 22 000 miljoonaa euroa;

–  naapurialueet vähintään 20 572 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina (23 243 miljoonaa euroa käypinä hintoina) [24,95 prosenttia];

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Saharan eteläpuolinen Afrikka vähintään 32 000 miljoonaa euroa;

–  Saharan eteläpuolinen Afrikka vähintään 30 723 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina (34 711 miljoonaa euroa käypinä hintoina) [37,26 prosenttia];

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Aasia ja Tyynenmeren alue 10 000 miljoonaa euroa;

–  Aasia ja Tyynenmeren alue 8 851 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina (10 000 miljoonaa euroa käypinä hintoina) [10,73 prosenttia], josta vähintään 620 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina (700 miljoonaa euroa käypinä hintoina) Tyynenmeren alueelle;

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Amerikka ja Karibian alue 4 000 miljoonaa euroa;

–  Amerikka ja Karibian alue 3 540 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina (4 000 miljoonaa euroa käypinä hintoina) [4,29 prosenttia], josta 1 062 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina (1 200 miljoonaa euroa käypinä hintoina) Karibian alueelle;

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

b)  7 000 miljoonaa euroa temaattisiin ohjelmiin:

b)  9 471 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina (10 700 miljoonaa euroa käypinä hintoina) [11,49 prosenttia] temaattisiin ohjelmiin:

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  ihmisoikeudet ja demokratia 1 500 miljoonaa euroa;

–  ihmisoikeudet ja demokratia vähintään 1 770 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina (2 000 miljoonaa euroa käypinä hintoina) [2,15 prosenttia], enintään 25 prosenttia ohjelmasta osoitettavaksi EU:n vaalitarkkailutehtävien rahoitukseen;

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 1 500 miljoonaa euroa;

–  kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja paikallisviranomaiset 2 390 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina (2 700 miljoonaa käypinä hintoina) [2,36 prosenttia], josta 1 947 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina (2 200 miljoonaa euroa käypinä hintoina) [2,36 %] kansalaisyhteiskunnan organisaatioille ja 443 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina (500 miljoonaa euroa käypinä hintoina) [0,54 %] paikallisviranomaisille;

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  vakaus ja rauha 1 000 miljoonaa euroa;

–  vakaus ja rauha 885 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina (1 000 miljoonaa euroa käypinä hintoina) [1,07 prosenttia];

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  maailmanlaajuiset haasteet 3 000 miljoonaa euroa;

–  maailmanlaajuiset haasteet 3 983 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina (4 500 miljoonaa euroa käypinä hintoina) [4,83 prosenttia];

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  ulkopoliittiset tarpeet ja ensisijaiset tavoitteet 443 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina (500 miljoonaa euroa käypinä hintoina) [0,54 prosenttia];

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  4 000 miljoonaa euroa nopean vasteen toimiin.

c)  3 098 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina (3 500 miljoonaa euroa käypinä hintoina) [3,76 prosenttia] nopean vasteen toimiin.

 

  vakaus ja konfliktien ehkäisy kiireellisissä tilanteissa, syntymäisillään olevissa kriiseissä, kriisitilanteissa ja kriisien jälkeen 1 770 miljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina (2 000 miljoonaa käypinä hintoina) [2,15 prosenttia];

 

  valtioiden, yhteiskuntien, yhteisöjen ja yksilöiden selviytymiskyvyn parantaminen ja humanitaarisen avun ja kehitystoimien niveltäminen toisiinsa 1 328 miljoonaa vuoden 2018 hintoina (1 500 miljoonaa euroa käypinä hintoina) [1,61 prosenttia].

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja määriä kasvatetaan 10 200 miljoonan euron suuruisesta joustovarasta uusia haasteita ja painopisteitä varten 15 artiklan mukaisesti.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja määriä kasvatetaan vuoden 2018 hintoina 6 196 miljoonan euron (käypinä hintoina 7 000 miljoonan euron) [7,51 prosenttia] suuruisesta joustovarasta uusia haasteita ja painopisteitä varten 15 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Tämän asetuksen 9 artiklan mukaisia toimia rahoitetaan enintään 270 miljoonalla eurolla.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät vuotuiset määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa talousarviomenettelyn aikana, kun toimielimet ovat sopineet painopisteistä.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Assosiaatiosopimukset, kumppanuus- ja yhteistyösopimukset, monenväliset sopimukset ja muut sopimukset, joilla luodaan oikeudellisesti sitova suhde kumppanimaihin, sekä Eurooppa-neuvoston ja neuvoston päätelmät, huippukokousten julkilausumat tai kumppanimaiden kanssa pidettyjen ministerikokousten päätelmät, asiaankuuluvat Euroopan parlamentin päätöslauselmat sekä komission tiedonannot tai komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteiset tiedonannot muodostavat yleisen poliittisen kehyksen tämän asetuksen nojalla myönnettävän unionin tuen täytäntöönpanoa varten.

Assosiaatiosopimukset, kumppanuus- ja yhteistyösopimukset, kauppasopimukset ja muut sopimukset, joilla luodaan oikeudellisesti sitova suhde kumppanimaihin, näillä sopimuksilla perustettujen elinten antamat suositukset ja säännökset sekä asiaankuuluvat monenväliset sopimukset, unionin säädökset, Eurooppa-neuvoston ja neuvoston päätelmät, huippukokousten julkilausumat ja muut kansainväliset julkilausumat ja kumppanimaiden kanssa pidettyjen ministerikokousten päätelmät, Euroopan parlamentin päätöslauselmat ja kannat sekä komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedonannot ja Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukset ja päätöslauselmat muodostavat yleisen poliittisen kehyksen tämän asetuksen nojalla myönnettävän unionin tuen soveltamista varten.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unioni pyrkii edistämään, kehittämään ja vakiinnuttamaan perustanaan olevia demokratian, oikeusvaltion sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen periaatteita käymällä vuoropuhelua ja tekemällä yhteistyötä kumppanimaiden ja ‑alueiden kanssa.

1.  Unioni pyrkii edistämään, kehittämään ja vakiinnuttamaan perustanaan olevia periaatteita, erityisesti demokratian, oikeusvaltion, hyvän hallintotavan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden, ihmisarvon kunnioittamisen, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteita, sekä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden noudattamista käymällä vuoropuhelua ja tekemällä yhteistyötä kumppanimaiden ja ‑alueiden kanssa, toimimalla YK:ssa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla sekä tekemällä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, paikallisviranomaisten ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Tämän asetuksen perusteella myönnettävän rahoituksen on noudatettava näitä periaatteita sekä kansainvälisen oikeuden mukaisia unionin sitoumuksia.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  SEU-sopimuksen 2 ja 21 artiklan mukaisesti unionin sitoutuminen demokratiaan ja oikeusvaltioon sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojeluun perustuu ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, kansainväliseen ihmisoikeuslainsäädäntöön ja kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ihmisoikeusperiaatteiden integroimiseksi sovelletaan oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa, joka kattaa kaikki ihmisoikeudet, olipa kyse kansalais- ja poliittisista oikeuksista tai taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista, jotta voidaan tukea oikeudenhaltijoita, erityisesti köyhiä ja haavoittuvia ryhmiä, oikeuksiensa vaatimisessa ja avustaa kumppanimaita niiden kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanossa. Tällä asetuksella edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista.

2.  Ihmisoikeusperiaatteiden integroimiseksi sovelletaan oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa, joka kattaa kaikki ihmisoikeudet, olipa kyse kansalais- ja poliittisista oikeuksista tai taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista, jotta voidaan tukea oikeudenhaltijoita, erityisesti marginalisoituneita ja haavoittuvia ryhmiä, kuten vähemmistöjä, naisia, lapsia ja nuoria ikääntyneitä, alkuperäiskansoihin kuuluvia, hlbti-henkilöitä ja vammaisia henkilöitä, keskittyä, oikeuksiensa vaatimisessa, keskittyä olennaisiin työntekijöiden oikeuksiin ja sosiaaliseen osallisuuteen ja avustaa kumppanimaita niiden kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanossa. Tällä asetuksella edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten, nuorten ja lasten vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista, seksuaali- ja lisääntymisterveys ja siihen liittyvät oikeudet mukaan lukien.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Unioni edistää monenvälistä ja sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa globaaleihin hyödykkeisiin ja haasteisiin ja tekee tähän liittyvää yhteistyötä jäsenvaltioiden, kumppanimaiden, kansainvälisten järjestöjen ja muiden avunantajien kanssa.

Unioni edistää monenvälistä ja sääntöihin ja arvoihin perustuvaa lähestymistapaa globaaleihin hyödykkeisiin ja haasteisiin ja tekee tähän liittyvää yhteistyötä jäsenvaltioiden, kumppanimaiden, kansainvälisten järjestöjen, mukaan luettuna kansainväliset rahoituslaitokset sekä YK:n virastot, rahastot ja ohjelmat, ja muiden avunantajien kanssa.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Unioni edistää yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja muiden avunantajien kanssa.

Unioni edistää yhteistyötä kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen ja muiden avunantajien kanssa.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Suhteissa kumppanimaihin otetaan huomioon niiden tulokset sitoumusten, kansainvälisten sopimusten ja unionin kanssa luotujen sopimussuhteiden täytäntöönpanossa.

Suhteissa kumppanimaihin otetaan huomioon niiden tulokset sitoumusten, kansainvälisten sopimusten ja erityisesti Pariisin sopimuksen, ja unionin kanssa luotujen sopimussuhteiden, erityisesti assosiaatio-, kumppanuus- ja yhteistyösopimusten sekä kauppasopimusten, täytäntöönpanossa.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Unionin ja jäsenvaltioiden sekä kumppanimaiden yhteistyö perustuu kehitystoimien tuloksellisuuden periaatteille ja niiden edistämiselle soveltuvin osin; näitä periaatteita ovat kumppanimaiden ensisijaisten kehitystavoitteidensa omistajuus, tuloskeskeisyys, osallistavat kehityskumppanuudet, avoimuus ja keskinäinen vastuuvelvollisuus. Unioni edistää tuloksellista ja tehokasta resurssien hankintaa ja käyttöä.

Unionin ja jäsenvaltioiden sekä kumppanimaiden yhteistyö perustuu kehitystoimien tuloksellisuuden periaatteille ja niiden edistämiselle kaikissa muodoissa; näitä periaatteita ovat kumppanimaiden ensisijaisten kehitystavoitteidensa omistajuus, tuloskeskeisyys, osallistavat kehityskumppanuudet, avoimuus ja keskinäinen vastuuvelvollisuus sekä mukautuminen kumppanimaiden ensisijaisiin tavoitteisiin. Unioni edistää tuloksellista ja tehokasta resurssien hankintaa ja käyttöä.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio varmistaa osallistavan kumppanuuden periaatteen mukaisesti tarvittaessa, että kumppanimaan sidosryhmiä, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja paikallisviranomaiset, kuullaan asianmukaisesti ja että niiden saatavilla on hyvissä ajoissa tarvittavaa tietoa, jotta ne voivat osallistua mielekkäällä tavalla ohjelmien suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja seurantaan liittyviin prosesseihin.

Komissio varmistaa osallistavan kumppanuuden periaatteen mukaisesti, että kumppanimaan sidosryhmiä, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja paikallisviranomaiset, kuullaan asianmukaisesti ja että niiden saatavilla on hyvissä ajoissa tarvittavaa tietoa, jotta ne voivat osallistua mielekkäällä tavalla ohjelmien suunnitteluun, soveltamiseen ja seurantaan liittyviin prosesseihin.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Omistajuusperiaatteen mukaisesti komissio käyttää soveltuvin osin ensisijaisesti kumppanimaan järjestelmiä ohjelmien täytäntöönpanoon.

Omistajuusperiaatteen mukaisesti komissio käyttää soveltuvin osin ensisijaisesti kumppanimaan järjestelmiä ohjelmien soveltamiseen.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa ohjelmissa ja toimissa valtavirtaistetaan ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu ja sukupuolten tasa-arvo ja otetaan huomioon kestävän kehityksen tavoitteiden väliset kytkökset sellaisen yhdennetyn toiminnan edistämiseksi, jolla voidaan saada aikaan sivuhyötyjä ja saavuttaa useita tavoitteita johdonmukaisella tavalla. Näiden ohjelmien ja toimien on perustuttava riskien ja haavoittuvuustekijöiden analysointiin, niihin on sisällytettävä selviytymiskykyä tukeva lähestymistapa ja niiden on oltava konfliktisensitiivisiä. Niiden johtavana periaatteena on oltava, että ketään ei unohdeta.

6.  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa ohjelmissa ja toimissa valtavirtaistetaan ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu SEUT-sopimuksen 11 artiklan mukaisesti, katastrofiriskien vähentäminen ja katastrofivalmius, inhimillinen kehitys, konfliktien estäminen ja rauhan rakentaminen, sukupuolten tasa-arvo ja naisten, lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, syrjimättömyys, koulutus ja kulttuuri sekä digitalisaatio ja otetaan huomioon kestävän kehityksen tavoitteiden väliset kytkökset sellaisen yhdennetyn toiminnan edistämiseksi, jolla voidaan saada aikaan sivuhyötyjä ja saavuttaa useita tavoitteita johdonmukaisella tavalla. Näiden ohjelmien ja toimien on perustuttava valmiuksien, riskien ja haavoittuvuustekijöiden analysointiin, niihin on sisällytettävä ihmis- ja yhteisökeskeinen selviytymiskykyä tukeva lähestymistapa ja niiden on oltava konfliktisensitiivisiä. Niiden johtavina periaatteina on oltava, että ketään ei unohdeta ja vältetään haitan aiheuttamista.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Kumppaneiden kanssa pyritään koordinoidumpaan, kokonaisvaltaiseen ja jäsenneltyyn lähestymistapaan muuttoliikkeeseen, ja sen tuloksellisuutta arvioidaan säännöllisesti.

7.  Kumppaneiden kanssa pyritään koordinoidumpaan, kokonaisvaltaiseen ja jäsenneltyyn lähestymistapaan muuttoliikkeeseen, ja sen tuloksellisuutta arvioidaan säännöllisesti ilman, että kolmansien maiden kehitysavun ehdoksi asetetaan yhteistyötä muuttoliikkeen hallinnassa, ja siten että kunnioitetaan ihmisoikeuksia, myös kaikille kuuluvaa oikeutta lähteä kotimaastaan, tämän kuitenkaan vaikuttamatta unionin ulkoisten toimien muihin tavoitteisiin.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Komissio varmistaa, että tämän asetuksen mukaisesti hyväksytyt toimet, jotka liittyvät turvallisuuteen, vakauteen ja rauhaan, erityisesti sotilaallisten toimijoiden valmiuksien kehittämisen osalta tukena kehitykselle ja kehityksen mahdollistavalle turvallisuudelle tai terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan ja kyberturvallisuuden osalta, toteutetaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti, myös kunnioittaen kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja humanitaarista oikeutta. Komission voi laatia yhdessä edunsaajakumppanien kanssa etenemissuunnitelmia, joilla parannetaan avun sotilaallisten toimijoiden institutionaalista ja operatiivista kykyä noudattaa avoimuus- ja ihmisoikeusnormeja. Komissio seuraa ja arvioi huolellisesti tällaisten kuhunkin asiaankuuluvaan tavoitteeseen liittyvien toimien soveltamista ja raportoi siitä 31 artiklan mukaisesti sen varmistamiseksi, että ihmisoikeusvelvoitteita noudatetaan. Tällaisten toimien osalta komissio soveltaa konfliktinäkökohtien huomioon ottamista, myös perinpohjaista ja järjestelmällistä etukäteen suoritettavaa konfliktianalyysiä, johon sisältyy täysimääräisesti tasa-arvoanalyysi, 8 artiklan 8 kohdan b alakohdassa riskinhallinnasta esitettyjen säännösten lisäksi. Komissio antaa delegoidun säädöksen 34 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi ja perustaa olemassa oleviin ohjeisiin perustuvan toimintakehyksen varmistaakseen, että ihmisoikeudet otetaan huomioon tässä artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden suunnittelussa ja soveltamisessa, erityisesti siltä osin kuin on kyse kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun estämisestä ja asianmukaista oikeudenkäyntiä koskevien vaatimusten noudattamisesta, mukaan lukien syyttömyysolettama, oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeus puolustukseen.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Komissio antaa tietoja Euroopan parlamentille ja vaihtaa säännöllisesti näkemyksiä sen kanssa.

8.  Komissio antaa säännöllisesti tietoja Euroopan parlamentille ja käy sen kanssa mielekästä poliittista vuoropuhelua omasta aloitteestaan ja Euroopan parlamentin pyynnöstä.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Komissio vaihtaa säännöllisesti tietoja kansalaisyhteiskunnan sekä paikallisviranomaisten kanssa.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 b.  Komissio antaa delegoituja säädöksiä 34 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämistä varten säätämällä asianmukaisesta riskinhallintakehyksestä arviointia ja lieventämistä koskevat toimenpiteet mukaan luettuina asetuksen kunkin asiaankuuluvan tavoitteen osalta.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 8 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 c.  Koko välineen perustana ovat avoimuus ja vastuuvelvollisuus, ja siinä keskitytään vahvasti raportointiin ja valvontaan. Tähän sisältyy avoin seurantajärjestelmä, mukaan lukien raportointi varojen vastaanottajia koskevista tiedoista ja siitä, onko maksut suoritettu ajoissa.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän asetuksen mukaista unionin rahoitusta ei käytetä aseiden tai ampumatarvikkeiden hankinnan tai sellaisten operaatioiden, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, rahoittamiseen.

1.  Tämän asetuksen mukaista unionin rahoitusta ei käytetä aseiden tai ampumatarvikkeiden hankinnan tai sellaisten operaatioiden, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla, rahoittamiseen. Kaikkiin tämän asetuksen mukaisesti toimitettaviin laitteisiin, palveluihin tai teknologiaan on sovellettava tiukkaa siirtojen valvontaa noudattaen yhteisestä kantaa 944/YUTP, kaksikäyttöasetusta ja kaikkia voimassa olevia EU:n rajoittavia toimenpiteitä. Asetuksen (EU) .../... [tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon tai kidutukseen, annettu EU:n asetus] mukaisesti tätä asetusta ei käytetä minkään sellaisen laitteen toimittamiseen, jota voidaan käyttää kidutukseen, kaltoinkohteluun tai muihin ihmisoikeusloukkauksiin.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kestävän kehityksen edistämiseksi, mikä edellyttää sitä, että yhteiskunnat ovat vakaita, rauhanomaisia ja osallistavia, tämän asetuksen mukaista unionin apua voidaan käyttää laajemman turvallisuusalan uudistamisen yhteydessä tai kumppanimaiden sotilaallisten toimijoiden valmiuksien kehittämiseen 4 kohdassa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa kehitystoimien toteuttamiseksi ja kehitystoimet mahdollistavan turvallisuuden varmistamiseksi.

2.  Kestävän kehityksen edistämiseksi, mikä edellyttää sitä, että yhteiskunnat ovat vakaita, rauhanomaisia ja osallistavia, tämän asetuksen mukaista unionin apua voidaan käyttää laajemman turvallisuusalan uudistamisen yhteydessä tai kumppanimaiden sotilaallisten toimijoiden valmiuksien kehittämiseen 4 kohdassa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa kehitystoimien toteuttamiseksi ja kehitystoimet mahdollistavan turvallisuuden varmistamiseksi kestävän kehityksen yleistavoitteen mukaisesti.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kun kyseinen kumppanimaa ja unioni ovat yksimielisiä siitä, että sotilaalliset toimijat ovat avainasemassa kestävän kehityksen kannalta olennaisten olosuhteiden säilyttämisessä, luomisessa tai palauttamisessa, mukaan lukien kriisit ja hauraat tai epävakaat tilanteet.

b)  kun kyseinen kumppanimaa ja unioni ovat yksimielisiä siitä, että sotilaalliset toimijat ovat avainasemassa kestävän kehityksen kannalta olennaisten olosuhteiden säilyttämisessä, luomisessa tai palauttamisessa, ja siitä, että kyseiset sotilaalliset toimijat eivät ole syyllistyneet ihmisoikeusloukkauksiin tai muodosta uhkaa valtion instituutioiden toiminnalle, mukaan lukien kriisit ja hauraat tai epävakaat tilanteet.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Suunnitellessaan ja toteuttaessaan toimenpiteitä tämän artiklan nojalla komissio edistää kumppanimaan omistajuutta. Se kehittää myös tarpeellisia osatekijöitä ja hyviä käytäntöjä, jotka ovat tarpeen kestävän kehityksen varmistamiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, sekä edistää oikeusvaltioperiaatteen ja vakiintuneiden kansainvälisen oikeuden periaatteiden noudattamista.

6.  Suunnitellessaan ja soveltaessaan toimenpiteitä tämän artiklan nojalla komissio edistää kumppanimaan omistajuutta. Se kehittää myös tarpeellisia osatekijöitä ja hyviä käytäntöjä, jotka ovat tarpeen kestävän kehityksen ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, sekä edistää oikeusvaltioperiaatteen ja vakiintuneiden kansainvälisen oikeuden periaatteiden noudattamista. Komissio varmistaa, että nämä toimet luovat väestölle suoria inhimillistä turvallisuutta koskevia hyötyjä, ne integroidaan laajempaan turvallisuusalan uudistuspolitiikkaan, joka käsittää vahvan demokraattisen ja parlamentaarisen valvonnan sekä vastuuvelvollisuuden ja myös entistä paremman turvallisuuspalvelujen tarjonnan, ja ne sopivat pitkän aikavälin rauhan- ja kehitysstrategioihin, joiden tavoitteena on puuttua konfliktin perimmäisiin syihin. Komissio myös varmistaa, että asevoimien uudistamiseen tähtäävillä toimilla lisätään niiden avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja sitä, että ne noudattavat enemmän kaikkien niiden alaisuuteen tulevien henkilöiden ihmisoikeuksia. Sellaisten toimenpiteiden yhteydessä, joiden tavoitteena on toimittaa laitteita kumppaneina toimiville sotilasjoukoille, komissio ilmoittaa toimitettavan laitteen tyypin kunkin toimenpiteen yhteydessä. Komissio soveltaa 8–8 b artiklassa (uusi) tarkoitettuja säännöksiä varmistaakseen, että asianomaisia laitteita käyttävät vain niiden tarkoitetut edunsaajat.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Komissio vahvistaa asianmukaiset riskinarviointi-, seuranta- ja arviointimenettelyt tämän artiklan mukaisille toimenpiteille.

7.  Komissio toteuttaa 32 artiklan mukaisen arvioinnin yhteydessä ja erityisesti välivaiheen arviointia varten yhteiset arvioinnit jäsenvaltioiden kanssa. Tuloksia hyödynnetään ohjelmasuunnittelussa ja määrärahojen kohdentamisessa sekä unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden ja täydentävyyden parantamisessa edelleen.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

II osasto

Komission teksti

Tarkistus

ASETUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

ASETUKSEN SOVELTAMINEN

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Maantieteellisten ohjelmien soveltamisala

 

1.  Tämän artiklan mukaisia unionin yhteistyötoimia sovelletaan paikallisten, kansallisten, alueellisten, alueiden välisten ja maanosan laajuisten toimien osalta.

 

2.   Edellä 3 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi maantieteelliset ohjelmat perustuvat seuraaviin yhteistyöaloihin:

 

a)   hyvä hallinto, demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä kansalaisyhteiskunta;

 

b)   köyhyyden poistaminen, eriarvoisuuden torjunta ja inhimillinen kehitys;

 

c)   muuttoliike ja liikkuvuus;

 

d)   ympäristö ja ilmastonmuutos;

 

e)   osallistava ja kestävä talouskasvu ja ihmisarvoiset työpaikat;

 

f)   turvallisuus, vakaus ja rauha;

 

g)   kumppanuudet.

 

3.   Tarkemmat yksityiskohdat 2 kohdassa tarkoitetuista yhteistyöaloista sisältyvät liitteeseen II.

(Tämä uusi artikla lisätään II osaston I lukuun 10 artiklan edelle.)

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

9 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 b artikla

 

Temaattisten ohjelmien soveltamisala

 

1.   Temaattiset ohjelmat kattavat seuraavat toiminta-alat:

 

a)   ihmisoikeudet, perusvapaudet ja demokratia:

 

   ihmisoikeuksien ja ihmisoikeuksien puolustajien suojeleminen ja edistäminen valtioissa ja hätätilanteissa, joissa ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat eniten uhattuina, erityisesti vastaamalla ihmisoikeuksien puolustajien kiireelliseen suojelutarpeeseen joustavalla ja kattavalla tavalla;

 

  kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien puolustaminen yhteiskuntien kehittämiseksi sellaisiksi, että niille ovat ominaista osallistuminen, syrjimättömyys, tasa-arvo, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja vastuuvelvollisuus;

 

  demokratian vahvistaminen ja tukeminen käsitellen kaikenlaisia demokraattisen hallintotavan näkökohtia, mukaan lukien demokraattisen moniarvoisuuden lujittaminen, kansalaisten osallistumisen lisääminen, myös tukemalla kansalaisten vaalitarkkailujärjestöjä ja niiden alueellisia verkostoja koko maailmassa, kansalaisyhteiskunnan toiminnan mahdollistavan ympäristön luominen ja uskottavien, osallistavien ja läpinäkyvien vaaliprosessien tukeminen koko vaalikauden ajan erityisesti EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntien avulla;

 

  tehokkaan monenvälisyyden ja strategisen kumppanuuden edistäminen, millä edistetään valmiuksien kehittämistä kansainvälisissä, alueellisissa ja kansallisissa puitteissa, sekä paikallisten toimijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseksi ja suojelemiseksi;

 

  uusien alueiden välisten synergiaetujen ja verkostoitumisen edistäminen paikallisten kansalaisyhteiskuntien ja muiden asiaankuuluvien ihmisoikeuselinten ja ‑mekanismien kesken ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevien parhaiden käytäntöjen jakamisen maksimoimiseksi ja positiivisen vireen luomiseksi;

 

b)   kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja paikallisviranomaiset:

 

  kaikkia koskevan, osallistavan, vaikutusvaltaisen ja riippumattoman kansalaisyhteiskunnan tukeminen kumppanimaissa;

 

  vuoropuhelun edistäminen kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa ja niiden kesken;

 

   paikallisten viranomaisten valmiuksien kehittämisen tukeminen ja niiden asiantuntemuksen käyttäminen edistämään alueellista lähestymistapaa kehitykseen;

 

  kampanjointi, tiedon jakaminen ja unionin kansalaisten aktivoiminen tämän asetuksen 3 artiklassa täsmennettyjen tavoitteiden osalta;

 

   kansalaisyhteiskunnan tukeminen osallistumisessa julkiseen politiikkaan vaikuttamiseen ja vuoropuheluun hallintojen ja kansainvälisten elinten kanssa;

 

  kansalaisyhteiskunnan tukeminen kuluttajien ja kansalaisten tiedonsaannin parantamiseksi ja heidän tietojensa lisäämiseksi ympäristöystävällisestä ja reilun kaupan tuotannosta ja kulutuksesta, jotta heitä voidaan kannustaa omaksumaan kestävämpiä toimintatapoja;

 

c)   vakaus ja rauha:

 

   apu konfliktien estämiseen, rauhan rakentamiseen ja kriisivalmiuteen;

 

   apu maailmanlaajuisten ja alueiden rajat ylittävien sekä uusien uhkien torjumiseen;

 

d)   globaalit haasteet:

 

  terveys;

 

   koulutus;

 

   sukupuolten tasa-arvo;

 

   lapset ja nuoret;

 

   muuttoliike ja pakkosiirrot;

 

   ihmisarvoinen työ, sosiaalinen suojelu ja eriarvoisuus;

 

   kulttuuri;

 

   terveellisen ympäristön varmistaminen ja ilmastonmuutoksen torjunta;

 

   kestävä energiahuolto;

 

   kestävä ja osallistava kasvu, ihmisarvoiset työpaikat ja yksityisen sektorin osallistuminen;

 

   ruoka ja ravinto;

 

  osallistavien yhteiskuntien, hyvän taloushallinnon ja avoimen julkisen talouden hoidon edistäminen;

 

   turvallisen veden saatavuus, puhtaanapito ja hygienia;

 

e)    ulkopoliittiset tarpeet ja ensisijaiset tavoitteet;

 

  tuen tarjoaminen unionin kahdenvälisen, alueellisen ja alueidenvälisen yhteistyön kumppanuusstrategioille edistämällä eri politiikanaloja koskevaa vuoropuhelua ja kehittämällä yhteisiä lähestymistapoja ja vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin;

 

  tuki unionin kauppapolitiikalle;

 

   unionin sisäpolitiikan kansainvälisen ulottuvuuden täytäntöönpanon tukeminen ja unionia ja sen roolia maailmassa koskevan ymmärryksen ja näkyvyyden lisääminen.

 

2.    Tarkemmat yksityiskohdat 3 kohdassa tarkoitetuista yhteistyöaloista sisältyvät liitteeseen III.

(Tämä uusi artikla lisätään II osaston I lukuun 10 artiklan edelle.)

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ohjelma-asiakirjoilla määritetään johdonmukainen kehys unionin ja kumppanimaiden tai -alueiden yhteistyölle tämän asetuksen yleisen tarkoituksen ja soveltamisalan, tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti;

a)  ohjelma-asiakirjoilla määritetään johdonmukainen kehys unionin ja kumppanimaiden tai -alueiden yhteistyölle tämän asetuksen yleisen tarkoituksen ja soveltamisalan, tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti ja unionin kumppanimaata tai -aluetta koskevan strategian tai unionin temaattisten strategioiden perusteella;

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  unioni kuulee tarvittaessa myös muita avunantajia ja toimijoita, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan edustajat ja paikallisviranomaiset;

c)  unioni edistää varhaisessa vaiheessa ja koko ohjelmasuunnittelun säännöllistä monien sidosryhmien osallistavaa vuoropuhelua muiden unionin sekä unionin ulkopuolisten avunantajien ja toimijoiden kanssa, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan edustajat ja paikallisviranomaiset sekä yksityiset ja poliittiset säätiöt; Euroopan parlamentille on ilmoitettava näiden kuulemisten tuloksista.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  4 artiklan 3 kohdan a ja alakohdassa tarkoitetuista ihmisoikeuksia ja demokratiaa sekä kansalaisyhteiskuntaa koskevista temaattisista ohjelmista annetaan apua riippumatta kyseisten kolmansien maiden hallitusten tai muiden julkisten viranomaisten suostumuksesta. Näillä temaattisilla ohjelmilla tuetaan pääasiassa kansalaisyhteiskunnan organisaatioita.

d)  4 artiklan 3 kohdan a, b ja alakohdassa tarkoitetuista ihmisoikeuksia ja demokratiaa, kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja paikallisviranomaisia sekä vakautta ja rauhaa koskevista temaattisista ohjelmista annetaan apua riippumatta kyseisten kolmansien maiden hallitusten tai muiden julkisten viranomaisten suostumuksesta. Ihmisoikeuksia ja demokratiaa ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja paikallisviranomaisia käsittelevillä temaattisilla ohjelmilla tuetaan pääasiassa kansalaisyhteiskuntaa ja myös ihmisoikeuksien puolustajia ja paineen alla työskenteleviä toimittajia.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Maantieteellisten ohjelmien ohjelmasuunnittelun periaatteet

Ohjelmasuunnittelun periaatteet

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Tämän asetuksen mukaisessa ohjelmasuunnittelussa otetaan asianmukaisesti huomioon ihmisoikeudet, perusvapaudet, hyvä hallintotapa ja demokratia kumppanimaissa.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 a.  Kaikkien tässä artiklassa tarkoitettujen ohjelmointiasiakirjojen laatimisessa, soveltamisessa ja tarkistamisessa noudatetaan kehityspolitiikan johdonmukaisuutta ja avun tuloksellisuutta koskevia periaatteita.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – -1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 b.  Maantieteelliset ja temaattiset ohjelmat täydentävät toisiaan, ovat johdonmukaisia keskenään ja luovat lisäarvoa.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  toimien on perustuttava mahdollisuuksien mukaan unionin, jäsenvaltioiden ja kyseisten kumppanimaiden, mukaan lukien niiden kansalliset ja paikalliset viranomaiset, vuoropuheluun, johon osallistuvat kansalaisyhteiskunta, kansalliset ja paikalliset parlamentit ja muut sidosryhmät, jotta voidaan vahvistaa prosessin omistajuutta ja kannustaa tuen antamista kansallisille ja alueellisille strategioille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista;

a)  toimien on perustuttava unionin toimielinten, jäsenvaltioiden ja kyseisten kumppanimaiden, mukaan lukien niiden kansalliset ja paikalliset viranomaiset, osallistavaan vuoropuheluun, johon osallistuvat kansalaisyhteiskunnan järjestöt, alueelliset, kansalliset ja paikalliset parlamentit, yhteisöt ja muut sidosryhmät, jotta voidaan vahvistaa prosessin demokraattista omistajuutta ja kannustaa tuen antamista kansallisille ja alueellisille strategioille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista;

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ohjelmasuunnittelukausi yhdenmukaistetaan tarvittaessa kumppanimaiden strategioiden syklin kanssa;

b)  ohjelmasuunnittelukausi yhdenmukaistetaan aina kun se on mahdollista kumppanimaiden strategioiden syklin kanssa;

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Maantieteellisten ohjelmien ohjelmasuunnittelussa määritetään yhteistyölle tarkka räätälöity kehys, joka perustuu seuraaviin:

2.  Tämän vaikuttamatta 1 kohtaan maantieteellisten ohjelmien ohjelmasuunnittelussa määritetään yhteistyölle tarkka räätälöity kehys, joka perustuu seuraaviin:

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kumppaneiden tarpeet, jotka määritetään tarkkojen kriteerien mukaisesti ottaen huomioon väestön, köyhyyden, epätasa-arvon, inhimillisen kehityksen, talouden ja ympäristön haavoittuvuuden sekä valtion ja yhteiskunnan selviytymiskyvyn;

a)  kumppaneiden tarpeet, jotka määritetään tarkkojen kriteerien ja perinpohjaisen analyysin mukaisesti ottaen huomioon väestön, köyhyyden, epätasa-arvon, inhimillisen kehityksen, ihmisoikeuksien tilanteen, perusvapaudet, demokratian ja sukupuolten tasa-arvon, kansalaisyhteiskunnan toimintatilan, talouden ja ympäristön haavoittuvuuden sekä valtion ja yhteiskunnan selviytymiskyvyn;

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kumppaneiden valmiudet tuottaa, saada ja hyödyntää taloudellisia resursseja;

b)  kumppaneiden valmiudet kotimaisten resurssien tehokkaaseen käyttöönottoon kansallisten kehitystavoitteiden tukemiseksi ja valmiudet hyödyntää resursseja;

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kumppaneiden sitoumukset ja saavutukset, jotka määritetään esimerkiksi poliittisia uudistuksia ja taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskevien kriteerien perusteella;

c)  kumppaneiden sitoumukset, mukaan luettuna yhdessä unionin kanssa sovitut sitoumukset, ja pyrkimykset, jotka määritetään esimerkiksi poliittisia uudistuksia, oikeusvaltioperiaatteen kehittymistä, hyvää hallintotapaa, ihmisoikeuksia ja korruption torjuntaa sekä taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja ympäristökestävyyttä koskevien kriteerien ja tuen tehokkaan käytön perusteella;

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  kumppaneiden valmiudet ja sitoutuneisuus yhteisten etujen ja arvojen edistämiseen ja yhteisten tavoitteiden ja monenvälisten liittoutumien tukemiseen sekä unionin ensisijaisten tavoitteiden edistyminen.

e)  kumppaneiden valmiudet ja sitoutuneisuus yhteisten arvojen, periaatteiden ja keskeisten etujen edistämiseen ja yhteisten tavoitteiden ja monenvälisten liittoutumien tukemiseen sekä unionin ensisijaisten tavoitteiden edistyminen.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Yhteistyössä teollisuusmaiden kanssa keskitytään unionin ja yhteisten etujen edistämiseen.

4.  Yhteistyössä teollisuusmaiden kanssa keskitytään unionin ja yhteisten etujen sekä yhteisten keskeisten etujen ja arvojen, yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja monenvälisyyden edistämiseen. Tarvittaessa tällainen yhteistyö perustuu unionin, myös Euroopan parlamentin, ja jäsenvaltioiden väliseen vuoropuheluun, johon myös kansalaisyhteiskunta osallistuu.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Maantieteellisten ohjelmien ohjelma-asiakirjojen on perustuttava tuloksiin, ja niissä on otettava huomioon tarpeen mukaan kansainvälisesti sovitut, etenkin kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvät tavoitteet ja indikaattorit sekä maakohtaiset tuloskehykset, jotta voidaan arvioida unionin vaikutusta tuloksiin tuotosten, saavutusten ja vaikutuksen osalta ja viestittää siitä.

5.  Ohjelma-asiakirjojen on oltava tulossuuntautuneita ja sisällettävä mahdollisuuksien mukaan selkeät tavoitteet ja indikaattorit edistymisen sekä unionin avun vaikutuksen mittaamiseksi. Indikaattorit voivat tarvittaessa perustua kansainvälisesti sovittuihin normeihin, etenkin kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviin normeihin sekä maakohtaisiin tuloskehyksiin.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Laadittaessa ohjelma-asiakirjoja kriisissä tai kriisin jälkitilanteessa oleville maille ja alueille tai hauraille ja haavoittuvassa tilassa oleville maille ja alueille, kyseessä olevien maiden tai alueiden erityistarpeet ja olosuhteet otetaan asianmukaisesti huomioon.

6.  Laadittaessa ohjelma-asiakirjoja kriisissä tai kriisin jälkitilanteessa oleville maille ja alueille tai hauraille ja haavoittuvassa tilassa oleville maille ja alueille, kyseessä olevien maiden tai alueiden erityistarpeet ja olosuhteet sekä haavoittuvuustekijät, riskit ja valmiudet otetaan asianmukaisesti huomioon, jotta voidaan lisätä selviytymiskykyä. Myös konfliktin ehkäisyyn, valtiorakenteiden kehittämiseen ja rauhan rakentamiseen, konfliktin jälkeiseen sovinnontekoon ja jälleenrakennustoimenpiteisiin, katastrofivalmiuteen sekä naisten rooliin ja lasten oikeuksiin näissä prosesseissa olisi kiinnitettävä asianmukaista huomiota. On sovellettava ihmisoikeuksiin perustuvaa ja ihmiskeskeistä menettelytapaa.

Jos kumppanimaat tai -alueet ovat kriisissä, kriisin jälkeisessä tai epävakaassa tilanteessa tai jos tällainen tilanne vaikuttaa niihin, painotetaan erityisesti koordinoinnin tehostamista kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden kesken, jotta voidaan edistää siirtymistä hätätilanteesta kehitysvaiheeseen.

Jos kumppanimaat tai -alueet ovat kriisissä, kriisin jälkeisessä tai epävakaassa tilanteessa tai jos tällainen tilanne vaikuttaa niihin, painotetaan erityisesti koordinoinnin tehostamista kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden kesken, jotta voidaan auttaa torjumaan väkivaltaa ja edistää siirtymistä hätätilanteesta kehitysvaiheeseen.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Tällä asetuksella osallistutaan asetuksen (EU) N:o .../... (Erasmus) nojalla toteutettavien toimien rahoittamiseen. Tästä asetuksesta laaditaan seitsemänvuotinen yhtenäinen ohjelma-asiakirja, joka kattaa myös asetuksen (EU) N:o .../... (IPA III) mukaiset varat. Näiden varojen käyttöön sovelletaan asetusta (EU) N:o .../... (Erasmus).

7.  Tällä asetuksella osallistutaan tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen ohjelmien avulla asetuksen (EU) N:o .../... (Erasmus) nojalla toteutettavien toimien rahoittamiseen. Maantieteellisistä ohjelmista saatava suuntaa-antava 2 000 000 000 euron määrä olisi kohdennettava toimiin, jotka koskevat liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä kumppanimaiden viranomaisten, elinten ja järjestöjen välistä poliittista vuoropuhelua. Tästä asetuksesta laaditaan seitsemänvuotinen yhtenäinen ohjelma-asiakirja, joka kattaa myös asetuksen (EU) N:o .../... (IPA III) mukaiset varat. Näiden varojen käyttöön sovelletaan asetusta (EU) N:o .../... (Erasmus), ja samalla varmistetaan yhdenmukaisuus asetuksen (EU) N:o .../... (IPA III) kanssa.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Tällä asetuksella osallistutaan asetuksen (EU) N:o .../... (Luova Eurooppa) nojalla toteutettavien toimien rahoittamiseen. Tästä asetuksesta laaditaan seitsemänvuotinen yhtenäinen ohjelma-asiakirja, joka kattaa myös asetuksen (EU) N:o .../... (IPA III) mukaiset varat. Näiden varojen käyttöön sovelletaan asetusta (EU) N:o .../... (Luova Eurooppa).

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Siirretään komissiolle valta antaa 34 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia ottamalla käyttöön puitteet kutakin maakohtaista ja useita maita kattavaa monivuotista ohjelmaa varten. Näissä puitesäännöksissä

 

a)    täsmennetään 9 a artiklassa ja 15 b artiklassa määriteltyjen alojen joukosta painopistealat;

 

b)   vahvistetaan kunkin ohjelman erityiset täsmälliset ja mitattavissa olevat tavoitteet;

 

c)   esitetään odotetut tulokset mitattavine tavoitteineen sekä tavoitteisiin liittyvät selkeät ja täsmälliset tulosindikaattorit;

 

d)   esitetään ohjeelliset määrärahat sekä kokonaisuudessaan että painopistealoittain;

 

e)   vahvistetaan yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, myös osallistuminen ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn rahoittamiseen.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämä asetus pannaan maantieteellisten ohjelmien osalta täytäntöön suuntaa-antavilla monivuotisilla maaohjelmilla ja useita maita kattavilla ohjelmilla.

Poistetaan.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Suuntaa-antavissa monivuotisissa ohjelmissa on esitettävä unionin rahoitusta saaviksi valitut ensisijaiset alat, yksilöidyt tavoitteet, odotetut tulokset, selkeät ja yksilöidyt tulosindikaattorit sekä määrärahojen ohjeellinen kohdentaminen sekä kokonaisuudessaan ja kunkin ensisijaisen alan osalta.

Poistetaan.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Suuntaa-antavien monivuotisten ohjelmien lähtökohtana ovat seuraavat:

3.  Monivuotisten ohjelmien lähtökohtana ovat seuraavat:

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  raportti, jossa on 11 artiklan 2 kohdan mukainen analyysi asianomaisen kumppanimaan tai kumppanimaiden tarpeista, valmiuksista, sitoumuksista ja tuloksista ja unionin rahoituksen mahdollisesta vaikutuksesta sekä yksi tai useampi seuraavista:

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kansallinen tai alueellinen strategia kehityssuunnitelman tai vastaavan asiakirjan muodossa, jonka komissio on hyväksynyt perustaksi suuntaa-antavalle monivuotiselle ohjelmalle hyväksyessään jälkimmäisen asiakirjan;

a)  kansallinen tai alueellinen strategia kehityssuunnitelman tai vastaavan asiakirjan muodossa, joka perustuu paikallisväestön ja kansalaisyhteiskunnan merkitykselliseen kuulemiseen ja jonka komissio on hyväksynyt perustaksi monivuotiselle ohjelmalle hyväksyessään jälkimmäisen asiakirjan;

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  puiteasiakirja, jossa määritellään unionin politiikka kyseistä yhtä tai useampaa kumppania kohtaan, mukaan lukien unionin ja jäsenvaltioiden yhteinen asiakirja;

b)  asiakirja, jossa määritellään unionin politiikka kyseistä yhtä tai useampaa kumppania kohtaan, mukaan lukien unionin ja jäsenvaltioiden yhteinen asiakirja;

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Unionin kollektiivisten toimien vaikutuksen lisäämiseksi yhteisen ohjelma-asiakirjan olisi, milloin mahdollista, korvattava unionin ja jäsenvaltioiden ohjelma-asiakirjat. Yhteinen ohjelma-asiakirja voi korvata unionin suuntaa-antavan monivuotisen ohjelman, jos se on 10 ja 11 artiklan mukainen, sisältää tämän artiklan 2 kohdassa luetellut asiat ja siinä esitetään unionin ja jäsenvaltioiden välinen työnjako.

4.  Unionin kollektiivisten toimien vaikutuksen lisäämiseksi yhteisen ohjelma-asiakirjan olisi, milloin mahdollista, korvattava unionin ja jäsenvaltioiden ohjelma-asiakirjat. Yhteinen ohjelma-asiakirja voi korvata unionin monivuotisen ohjelman, jos se on hyväksytty 14 artiklan mukaisesti annetulla säädöksellä ja on 10 ja 11 artiklan mukainen, sisältää tämän artiklan 2 kohdassa luetellut asiat ja siinä esitetään unionin ja jäsenvaltioiden välinen työnjako.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Monivuotisissa ohjelmissa voidaan edellyttää, että jotakin määrää varoista, korkeintaan viittä prosenttia kokonaismäärästä, ei kohdenneta ensisijaiselle alalle tai kumppanimaalle tai kumppanimaiden ryhmälle. Nämä varat sidotaan 21 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Siirretään komissiolle valta antaa 34 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia ottamalla käyttöön puitteet kutakin temaattista monivuotista ohjelmaa varten. Näissä puitesäännöksissä

 

a)    täsmennetään 9 b artiklassa määriteltyjen alojen joukosta painopistealat;

 

b)    vahvistetaan kunkin ohjelman erityiset täsmälliset ja mitattavissa olevat tavoitteet;

 

c)    esitetään odotetut tulokset mitattavine tavoitteineen sekä tavoitteisiin liittyvät selkeät ja täsmälliset tulosindikaattorit;

 

d)    esitetään ohjeelliset määrärahat sekä kokonaisuudessaan että painopistealoittain;

 

e)    vahvistetaan yhteistyötä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämä asetus pannaan temaattisten ohjelmien osalta täytäntöön suuntaa-antavilla monivuotisilla ohjelmilla.

Poistetaan.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Temaattisten ohjelmien suuntaa-antavissa monivuotisissa ohjelmissa määritellään unionin strategia, unionin valitsemat rahoituksen painopistealat, yksilöidyt tavoitteet, odotetut tulokset, selkeät ja yksilöidyt tulosindikaattorit, kansainvälinen tilanne ja tärkeimpien kumppanien toimet kyseisellä alalla.

Poistetaan.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Temaattisten ohjelmien suuntaa-antavissa monivuotisissa ohjelmissa esitetään alustava määrärahojen kokonaismäärän jako yhteistyöaloittain ja painopisteittäin. Suuntaa-antavat määrärahat voidaan esittää myös vaihteluvälinä.

Poistetaan.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän asetuksen 12 ja 13 artiklassa tarkoitetut puitesäännökset perustuvat raporttiin, joka sisältää analyysin kansainvälisestä tilanteesta ja tärkeimpien kumppaneiden toimista kyseisen teeman osalta ja jossa esitetään ohjelman odotetut tulokset.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Monivuotisissa ohjelmissa voidaan edellyttää, että jotakin määrää varoista, korkeintaan viittä prosenttia kokonaismäärästä, ei kohdenneta ensisijaiselle alalle tai kumppanimaalle tai kumppanimaiden ryhmälle. Nämä varat sidotaan 21 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Suuntaa-antavien monivuotisten ohjelmien hyväksyminen ja mukauttaminen

Monivuotisten ohjelmien hyväksyminen ja mukauttaminen

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio hyväksyy 12 ja 13 artiklassa tarkoitetut suuntaa-antavat monivuotiset ohjelmat täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Samaa menettelyä sovelletaan myös tämän artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin tarkistuksiin, joiden vaikutuksesta suuntaa-antavat monivuotiset ohjelmat muuttuvat merkittävästi.

1.  Siirretään komissiolle valta antaa 34 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tämän asetuksen muita kuin olennaisia osia säännöksillä, joilla otetaan käyttöön puitteet 12 ja 13 artiklassa tarkoitettuja monivuotisia maaohjelmia varten. Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 34 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Samaa menettelyä sovelletaan myös tämän artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hyväksyttäessä 12 artiklassa tarkoitettuja yhteisiä monivuotisia ohjelma-asiakirjoja komission päätöstä sovelletaan ainoastaan unionin osuuteen yhteisestä monivuotisesta ohjelma-asiakirjasta.

2.  Hyväksyttäessä 12 artiklassa tarkoitettuja yhteisiä monivuotisia ohjelma-asiakirjoja delegoitua säädöstä sovelletaan ainoastaan unionin osuuteen yhteisestä monivuotisesta ohjelma-asiakirjasta.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Maantieteellisten ohjelmien suuntaa-antavia monivuotisia ohjelmia voidaan tarkistaa kun se on tarpeen niiden tuloksellisen täytäntöönpanon kannalta, etenkin jos 7 artiklassa tarkoitettu poliittinen kehys muuttuu huomattavasti tai kriisin tai kriisin jälkeisen tilanteen seurauksena.

3.  Maantieteelliset ja temaattiset ohjelmat päättyvät viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2025. Komissio hyväksyy uudet monivuotiset ohjelmat 30 päivään kesäkuuta 2015 mennessä 32 artiklassa tarkoitetun väliarvioinnin tulosten, havaintojen ja päätelmien perusteella.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Temaattisten ohjelmien suuntaa-antavia monivuotisia ohjelmia voidaan tarkistaa kun se on tarpeen niiden tuloksellisen täytäntöönpanon kannalta, etenkin jos 7 artiklassa tarkoitettu poliittinen kehys muuttuu huomattavasti.

4.  Monivuotisia ohjelmia voidaan muuttaa kun se on tarpeen niiden tuloksellisen soveltamisen kannalta, etenkin jos 7 artiklassa tarkoitettu poliittinen kehys muuttuu huomattavasti. Monivuotisia ohjelmia on muutettava, jos joustovaran käyttö uusia haasteita ja painopisteitä varten edellyttää asianomaisen ohjelman kehyssäännösten muuttamista.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Asianmukaisesti perustelluista erittäin kiireellisistä syistä, jollaisia ovat esimerkiksi kriisit sekä tilanteet, joissa demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet tai perusvapaudet ovat välittömästi uhattuina, komissio voi muuttaa tämän asetuksen 12 ja 13 artiklassa tarkoitettuja suuntaa-antavia monivuotisia ohjelmia 35 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä noudattaen annettavilla täytäntöönpanosäädöksillä.

5.  Asianmukaisesti perustelluista erittäin kiireellisistä syistä, jollaisia ovat esimerkiksi kriisit sekä tilanteet, joissa demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet tai perusvapaudet ovat välittömästi uhattuina, komissio voi muuttaa 12 ja 13 artiklassa tarkoitettuja monivuotisia ohjelmia 34 a artiklassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä noudattaen annettavilla delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määrä käytetään muun muassa siihen, että

1.  Edellä 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määrä käytetään asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa keskittyen ensisijaisesti eniten apua tarvitseviin maihin ja täydentäen tämän asetuksen mukaisesti annettuja säädöksiä ja yhdenmukaisesti niiden kanssa siten, että

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  varmistetaan unionin asianmukaiset toimet ennakoimattomissa olosuhteissa;

a)  varmistetaan unionin asianmukaiset toimet ennakoimattomissa tarpeissa, joita ohjelmat ja ohjelma-asiakirjat eivät kata;

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  vastataan uusiin tarpeisiin tai haasteisiin, kuten kriiseihin ja kriisien jälkitilanteisiin tai muuttoliikkeen aiheuttamiin paineisiin liittyviin haasteisiin unionin tai sen naapurimaiden rajoilla;

b)  vastataan uusiin tarpeisiin tai haasteisiin, kuten luonnon tai ihmisen aiheuttamiin kriiseihin ja kriisien jälkitilanteisiin tai muuttoliikeilmiöön, erityisesti pakkosiirtymisiin, liittyviin haasteisiin unionin tai sen naapurimaiden rajoilla tai kolmansissa maissa;

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  edistetään uusia unionin johtamia tai kansainvälisiä aloitteita tai painopistealoja.

c)  edistetään uusia kansainvälisiä aloitteita tai painopistealoja tai vastataan niihin.

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

15 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a artikla

 

Avun keskeyttäminen

 

1.    Jos kumppanimaa jatkuvasti jättää kunnioittamatta demokratiaa, oikeusvaltiota, hyvää hallintotapaa sekä ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevia periaatteita tai ydinturvallisuusvaatimuksia, komissiolla on valta antaa 34 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteen VII-a muuttamiseksi lisäämällä kumppanimaa niiden kumppanimaiden luetteloon, joiden osalta unionin apu on keskeytetty tai keskeytetty osittain, tämän vaikuttamatta kumppanimaiden ja ‑alueiden kanssa tehtyjen sopimusten tuen keskeyttämistä koskevien säännösten soveltamiseen. Jos tuki keskeytetään osittain, on ilmoitettava ohjelmat, joihin keskeyttäminen vaikuttaa.

 

2.    Siirretään komissiolle valta antaa 34 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteen VII-a muuttamiseksi, jotta unionin tuki voidaan palauttaa tapauksissa, joissa komissio havaitsee, että tuen keskeyttämiseen oikeuttavat syyt eivät enää päde.

 

3.    Tapauksissa, joissa tuki keskeytetään osittain, unionin tukea on käytettävä ensisijaisesti tukemaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja valtiosta riippumattomia toimijoita toimenpiteissä, joilla pyritään edistämään ihmisoikeuksia ja perusvapauksia sekä tukemaan demokratiakehitystä ja vuoropuheluprosesseja kumppanimaissa.

 

4.    Komissio ottaa päätöksenteossaan asianmukaisesti huomioon asiaan liittyvät Euroopan parlamentin päätöslauselmat

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

15 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 b artikla

 

Naapurialueita koskevat erityistavoitteet

 

1.    Tämän asetuksen nojalla myönnetyn unionin tuen tavoitteena naapurialueilla on 3 ja 4 artiklan mukaisesti

 

a)    vahvistaa poliittista yhteistyötä ja Euroopan naapuruuspolitiikan omistajuutta unionissa ja sen kumppanimaissa;

 

b)    tukea assosiaatiosopimusten tai muiden voimassa olevien ja tulevien sopimusten sekä yhdessä sovittujen assosiaatio-ohjelmien, kumppanuuden painopisteiden tai vastaavien asiakirjojen täytäntöönpanossa;

 

c)    lujittaa ja vakiinnuttaa demokratiaa, valtiorakenteiden kehittämistä, hyvää hallintoa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia sekä edistää entistä tehokkaampaa uudistusten toteuttamista yhdessä sovitussa muodossa;

 

d)    vakauttaa naapurialueet poliittisessa, taloudellisessa ja turvallisuutta koskevassa mielessä;

 

e)    lujittaa alueellista yhteistyötä etenkin itäisen kumppanuuden, Välimeren unionin ja Euroopan naapuruuspolitiikan toteuttamisalueen laajuisen yhteistyön sekä rajatylittävän yhteistyön puitteissa;

 

f)    tukea luottamuksen rakentamista, hyviä naapurisuhteita ja muita turvallisuutta kaikissa muodoissaan edistäviä toimenpiteitä sekä konfliktien ehkäisemistä ja ratkaisua, pitkittyneet konfliktit mukaan luettuna, ja antaa tukea konflikteista kärsivälle väestölle ja jälleenrakentamiselle sekä kunnioittaa monenkeskisyyttä ja kansainvälistä oikeutta;

 

g)    lujittaa lujittaminen unionin ja kumppanimaiden yhteiskuntien välillä muun muassa liikkuvuuden lisäämisen ja ihmisten välisten yhteyksien avulla, erityisesti kulttuuri-, koulutus-, ammatti- ja urheilutoiminnan yhteydessä;

 

h)    tehostaa laillista ja laitonta muuttoliikettä koskevaa yhteistyötä;

 

i)    saavuttaa asteittainen yhdentyminen unionin sisämarkkinoihin ja alakohtaisen ja monialaisen yhteistyön lisääminen muun muassa lähentämällä lainsäädäntöä ja sääntelyä unionin ja muihin kansainvälisiin normeihin ja parantamalla markkinoille pääsyä, myös pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden avulla, ja kehittämällä tähän liittyviä instituutioita ja investoimalla;

 

j)    tukea kestävää, osallistavaa ja yhteiskunnan kannalta hyödyllistä taloudellista ja sosiaalista kehitystä edistämällä työpaikkojen luomista ja työllisyyttä etenkin nuorten keskuudessa;

 

k)    edistää Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa vahvistamalla yhteistyötä energiavarmuuden alalla ja edistämällä uusiutuvien energialähteiden ja kestävän energian käyttöä sekä energiatehokkuuden tavoitteita;

 

l)    kannustaa aihekohtaisten puitteiden täytäntöönpanoa naapurimaiden ja kumppanimaiden kanssa yhteisiin haasteisiin vastaamiseksi muun muassa muuttoliikkeen, energian, turvallisuuden ja terveyden aloilla.

(Tämä uusi artikla lisätään II osaston II lukuun 16 artiklan edelle.)

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  sitoutuminen yhdessä sovittujen poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten uudistustavoitteiden täytäntöönpanoon ja edistyminen siinä;

b)  sitoutuminen yhdessä sovittujen poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten sekä ympäristöön liittyvien uudistustavoitteiden täytäntöönpanoon ja edistyminen siinä;

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  sitoutuminen syvän ja kestävän demokratian rakentamiseen ja edistyminen siinä;

c)  sitoutuminen syvän ja kestävän demokratian rakentamiseen ja edistyminen siinä, mukaan lukien ihmisoikeuksien edistäminen, hyvä hallintotapa, oikeusvaltion ylläpitäminen ja korruption torjunta;

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  sitoutuminen monenvälisyyteen;

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Unionin tukea liitteessä I luetelluille kumppanimaille sovelletaan varainhoitoasetuksen 190 artiklassa vahvistetun yhteisrahoitusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tulosperusteisen lähestymistavan soveltamiseksi liitteessä I luetelluille kumppanimaille osoitetaan alustavasti 10 prosenttia 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa vahvistetusta määrärahasta 12 artiklassa tarkoitettujen maakohtaisten määrärahojen täydennyksenä. Tulosperusteisista määrärahoista päätetään sen perusteella, miten kumppanimaat ovat edistyneet demokratian, ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, talouden hallinnan ja uudistusten sekä muuttoliikeyhteistyön osalta. Kumppanimaiden edistymistä arvioidaan vuosittain.

1.  Tulosperusteisen lähestymistavan soveltamiseksi liitteessä I luetelluille kumppanimaille osoitetaan vähintään 6 artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa vahvistetusta määrärahasta 12 artiklassa tarkoitettujen maakohtaisten määrärahojen täydennyksenä. Tulosperusteisista määrärahoista päätetään sen perusteella, miten kumppanimaat ovat edistyneet demokratian, ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, hyvän hallintotavan, turvalliseen, hallittuun ja lailliseen muuttoliikkeeseen liittyvän yhteistyön, talouden hallinnan ja sovittujen uudistusten toteuttamisen osalta. Kumppanimaiden edistymistä arvioidaan vuosittain kansalaisyhteiskunnan osallistuessa siihen aktiivisesti ja erityisesti maakohtaisissa edistymiskertomuksissa, joissa käsitellään myös suuntauksia aiempiin vuosiin verrattuna.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tämän asetuksen mukaisen tuloksellisuuteen perustuvan lähestymistavan soveltamisesta käydään säännöllistä näkemystenvaihtoa Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tulosperusteista lähestymistapaa ei sovelleta kansalaisyhteiskunnalle ja ihmisten väliseen kanssakäymiseen, mukaan lukien paikallisviranomaisten välinen yhteistyö, annettavaan tukeen, ihmisoikeuksien parantamiseksi annettavaan tukeen eikä kriiseihin liittyviin tukitoimenpiteisiin. Jos demokratian, ihmisoikeuksien tai oikeusvaltion tila heikkenee vakavalla tai pitkäaikaisella tavalla, tukea näille toimille voidaan lisätä.

2.  Tulosperusteista lähestymistapaa ei sovelleta kansalaisyhteiskunnalle ja ihmisten väliseen kanssakäymiseen, mukaan lukien paikallisviranomaisten välinen yhteistyö, annettavaan tukeen, ihmisoikeuksien parantamiseksi annettavaan tukeen eikä kriiseihin liittyviin tukitoimenpiteisiin. Jos demokratian, ihmisoikeuksien tai oikeusvaltion tila heikkenee vakavalla tai pitkäaikaisella tavalla, tukea näille toimille on tarvittaessa lisättävä.

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio ja EUH tarkastelevat tulosperusteista tukea uudelleen, jos demokratian, ihmisoikeuksien tai oikeusvaltion tilanne heikkenee vakavasti tai jatkuvasti.

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Komissio antaa 34 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen tämän asetuksen täydentämiseksi laatimalla tulosperusteisen lähestymistavan menettelykehyksen.

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 2 artiklan 3 kohdassa määritelty rajatylittävä yhteistyö kattaa yhteistyön maarajojen lähialueilla, monikansallisen yhteistyön laajoilla monikansallisilla alueilla, merialueyhteistyön merialueilla sekä alueidenvälisen yhteistyön.

1.  Edellä 2 artiklan 3 kohdassa määritelty rajatylittävä yhteistyö kattaa yhteistyön maa- ja merirajojen lähialueilla, monikansallisen yhteistyön laajoilla monikansallisilla alueilla, merialueyhteistyön merialueilla sekä alueidenvälisen yhteistyön. Rajatylittävällä yhteistyöllä pyritään johdonmukaisuuteen nykyisten ja tulevien makroaluestrategioiden ja alueellisen yhdentymisen prosessien tavoitteiden kanssa.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

II osasto – III luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Toimintasuunnitelmat, toimenpiteet ja täytäntöönpanomenetelmät

Toteutus

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio hyväksyy vuotuiset tai monivuotiset toimintasuunnitelmat tai toimenpiteet. Toimenpiteet voivat olla yksittäisiä toimenpiteitä, erityistoimenpiteitä, tukitoimenpiteitä tai poikkeuksellisia avustustoimenpiteitä. Toimintasuunnitelmissa ja toimenpiteissä yksilöidään kunkin toimen osalta tavoitteet, odotetut tulokset ja tärkeimmät toiminnot, täytäntöönpanomenetelmät, talousarvio ja niihin mahdollisesti liittyvät tukimenot.

1.  Komissio hyväksyy vuotuiset tai monivuotiset toimintasuunnitelmat tai toimenpiteet. Toimenpiteet voivat olla yksittäisiä toimenpiteitä, erityistoimenpiteitä, tukitoimenpiteitä tai poikkeuksellisia avustustoimenpiteitä. Toimintasuunnitelmissa ja toimenpiteissä yksilöidään kunkin toimen osalta tavoitteet, odotetut tulokset ja tärkeimmät toiminnot, soveltamismenetelmät, talousarvio ja niihin mahdollisesti liittyvät tukimenot.

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi hyväksyä erityistoimenpiteitä, jotka eivät sisälly ohjelma-asiakirjoihin, kun on kyse ennakoimattomista tarpeista tai olosuhteista ja jos rahoitus ei ole mahdollista sopivammista lähteistä.

Komissio voi hyväksyä erityistoimenpiteitä, jotka eivät perustu ohjelma-asiakirjoihin, kun on kyse ennakoimattomista tarpeista tai olosuhteista ja jos rahoitus ei ole mahdollista sopivammista lähteistä.

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Vuotuisia tai monivuotisia toimintasuunnitelmia ja yksittäisiä toimenpiteitä voidaan käyttää 4 artiklan 4 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen nopean vasteen toimien täytäntöönpanoon.

3.  Vuotuisia tai monivuotisia toimintasuunnitelmia ja yksittäisiä toimenpiteitä voidaan käyttää 4 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen nopean vasteen toimien suorittamiseen.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Poikkeuksellisen avustustoimenpiteen kesto voi olla enintään 18 kuukautta, ja sitä voidaan pidentää kahdesti enintään kuudella kuukaudella siten, että yhteenlaskettu enimmäiskesto on 30 kuukautta, jos toimenpiteen toteuttamisessa ilmenee objektiivisia ja odottamattomia esteitä ja edellyttäen, että toimenpiteen rahoitusta ei lisätä.

Poistetaan.

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Pitkittyneissä kriiseissä ja konflikteissa komissio voi toteuttaa toisen poikkeuksellisen avustustoimenpiteen, jonka kesto voi olla enintään 18 kuukautta. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa voidaan hyväksyä muita toimenpiteitä, jos unionin toiminnan jatkuvuus on olennaista eikä sitä voida varmistaa muilla tavoin.

Poistetaan.

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Tällaisten 19 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden kesto voi olla enintään 18 kuukautta, ja sitä voidaan pidentää kahdesti enintään kuudella kuukaudella siten, että yhteenlaskettu enimmäiskesto on 30 kuukautta, jos toimenpiteen toteuttamisessa ilmenee objektiivisia ja odottamattomia esteitä ja edellyttäen, että toimenpiteen rahoitusta ei lisätä.

 

Pitkittyneissä kriiseissä ja konflikteissa komissio voi toteuttaa toisen poikkeuksellisen avustustoimenpiteen, jonka kesto voi olla enintään 18 kuukautta. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa voidaan hyväksyä muita toimenpiteitä, jos unionin tämän kohdan mukaisen toiminnan jatkuvuus on olennaista eikä sitä voida varmistaa muilla tavoin.

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin rahoitus voi kattaa tukimenot välineen täytäntöönpanemiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien hallinnollinen tuki, joka liittyy täytäntöönpanon kannalta tarvittaviin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimiin, sekä päätoimipaikassa ja unionin edustustoissa aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät ohjelman tarvitsemaan hallinnolliseen tukeen, ja tämän asetuksen nojalla rahoitettujen toimien hallinnoimiseksi, mukaan lukien tiedotus- ja viestintätoimet sekä tietotekniikkajärjestelmät.

1.  Unionin rahoitus voi kattaa tukimenot välineen suorittamiseksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien hallinnollinen tuki, joka liittyy suorittamisen kannalta tarvittaviin valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimiin, sekä päätoimipaikassa ja unionin edustustoissa aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät ohjelman tarvitsemaan hallinnolliseen tukeen, ja tämän asetuksen nojalla rahoitettujen toimien hallinnoimiseksi, mukaan lukien tiedotus- ja viestintätoimet sekä tietotekniikkajärjestelmät.

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä.

1.  Toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet hyväksytään komission päätöksellä varainhoitoasetuksen mukaisesti.

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä ei tarvitse noudattaa seuraavia varten:

Poistetaan.

a)  toimintasuunnitelmat, yksittäiset toimenpiteet ja tukitoimenpiteet, joita unioni rahoittaa enintään 10 miljoonalla eurolla;

 

b)  nopean vasteen toimien toteuttamiseksi hyväksyttävät erityistoimenpiteet sekä toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet, joita unioni rahoittaa enintään 20 miljoonalla eurolla;

 

c)  tekniset muutokset edellyttäen, että tällaiset muutokset eivät merkittävällä tavalla vaikuta asianomaisen toimintasuunnitelman tai toimenpiteen tavoitteisiin, kuten:

 

i)  täytäntöönpanomenetelmän muutos;

 

ii)  varojen kohdentaminen uudelleen toimintaohjelmaan sisältyvien toimien välillä;

 

iii)  toimintasuunnitelmien tai toimenpiteiden talousarvion korottaminen tai supistaminen enintään 20 prosentilla niiden alkuperäisestä talousarviosta, ylittämättä kuitenkaan 10 miljoonan euron määrää.

 

Kun on kyse monivuotisista toimintasuunnitelmista ja toimenpiteistä, 2 kohdan a ja b alakohdassa sekä c alakohdan iii luetelmakohdassa tarkoitettuja rajoja sovelletaan vuositasolla.

 

Tämän kohdan nojalla hyväksytyistä toimintasuunnitelmista ja toimenpiteistä, lukuun ottamatta poikkeuksellisia avustustoimenpiteitä, sekä teknisistä muutoksista on ilmoitettava Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille 35 artiklassa tarkoitetun asiaankuuluvan komitean välityksellä kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä.

 

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ennen kustannuksiltaan enintään 20 miljoonan euron poikkeuksellisen avustustoimenpiteen hyväksymistä tai jatkamista komissio toimittaa neuvostolle tiedot toimenpiteen luonteesta, tavoitteista ja suunnitellusta rahoituksen määrästä. Komissio ilmoittaa neuvostolle ennakkoon merkittävistä muutoksista, joita se aikoo tehdä jo hyväksyttyihin poikkeuksellisiin avustustoimenpiteisiin. Unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden varmistamiseksi komissio ottaa tällaisia toimenpiteitä suunnitellessaan ja toteuttaessaan huomioon neuvoston poliittisen lähestymistavan asiaan.

Unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden varmistamiseksi komissio ottaa tällaisia toimenpiteitä suunnitellessaan ja soveltaessaan huomioon neuvoston ja Euroopan parlamentin poliittisen lähestymistavan asiaan.

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille asianmukaisesti ja hyvissä ajoin tämän artiklan mukaisten poikkeuksellisten avustustoimenpiteiden suunnittelusta ja täytäntöönpanosta, mukaan lukien suunnitellusta rahoituksen määrästä, ja ilmoittaa Euroopan parlamentille myös tehdessään kyseiseen apuun merkittäviä muutoksia tai jatkaessaan sen voimassaoloa.

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille välittömästi tämän artiklan mukaisten toimenpiteiden suunnittelusta, mukaan lukien suunnitellusta rahoituksen määrästä, ja ilmoittaa Euroopan parlamentille myös tehdessään kyseiseen apuun merkittäviä muutoksia tai jatkaessaan sen voimassaoloa. Mahdollisimman pian toimenpiteen hyväksymisen tai sen merkittävän muuttamisen jälkeen ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa sen hyväksymisestä komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleisesityksen hyväksytyn toimenpiteen luonteesta ja sen perusteluista, kestosta ja siihen liittyvistä olosuhteista sekä toimenpiteen täydentävyydestä käynnissä olevien ja suunniteltujen unionin avustustoimenpiteiden kanssa. Poikkeuksellisten avustustoimenpiteiden yhteydessä komission on myös ilmoitettava, varmistaako se poikkeuksellisella avulla toteutetun politiikan jatkuvuuden tämän asetuksen mukaisella keskipitkän tai pitkän aikavälin avulla ja miten ja missä laajuudessa se niin tekee.

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Ennen sellaisten toimintasuunnitelmien ja toimenpiteiden hyväksymistä, jotka eivät perustu 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin ohjelma-asiakirjoihin, lukuun ottamatta 19 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia, komissio antaa 34 artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla täydennetään tätä asetusta yksilöimällä näiden toimintasuunnitelmien ja toimenpiteiden erityistavoitteet, odotetut tulokset, käytettävät välineet, tärkeimmät toiminnot ja suuntaa-antavat määrärahat.

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Asianmukaisesti perustelluista erittäin kiireellisistä syistä, jollaisia ovat esimerkiksi kriisit mukaan lukien luonnon tai ihmisen aiheuttamat katastrofit tai tilanteet, joissa demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet tai perusvapaudet ovat välittömästi uhattuina, komissio voi 35 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksyä toimintasuunnitelmia ja toimenpiteitä tai muutoksia voimassa oleviin toimintasuunnitelmiin ja toimenpiteisiin välittömästi sovellettavilla täytäntöönpanosäädöksillä.

Poistetaan.

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asianmukainen ympäristönäkökohtien tarkastelu, mukaan lukien ilmastonmuutos ja vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen, tehdään toimien tasolla sovellettavien unionin säädösten mukaisesti, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU82 sekä neuvoston direktiivi 85/337/ETY83, ja siihen sisältyy ympäristön kannalta herkissä hankkeissa tarvittaessa tehtävä ympäristövaikutusten arviointi, etenkin kun on kyse mittavasta uudesta infrastruktuurista.

Asianmukainen ihmisoikeusnäkökohtien, sosiaalisten näkökohtien ja ympäristönäkökohtien tarkastelu, mukaan lukien ilmastonmuutos ja vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen, tehdään toimien tasolla sovellettavien unionin säädösten mukaisesti, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU82 sekä neuvoston direktiivi 85/337/ETY83, ja siihen sisältyy ympäristön kannalta herkissä hankkeissa tarvittaessa tehtävä ympäristövaikutusten arviointi, etenkin kun on kyse mittavasta uudesta infrastruktuurista.

__________________

__________________

82 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (kodifikaatio) (EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1).

82 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (kodifikaatio) (EUVL L 26, 28.1.2012, s. 1).

83 Neuvoston direktiivi, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40–48).

83 Neuvoston direktiivi, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40–48).

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Lisäksi toteutetaan ihmisoikeusnäkökohdat, sukupuoleen liittyvät kysymykset sekä sosiaaliset ja työvoimanäkökohdat kattavat ennakkoarvioinnit samoin kuin konfliktialanyysi ja riskinarviointi.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Alakohtaisten ohjelmien täytäntöönpanossa käytetään tarvittaessa strategisia ympäristöarviointeja. Asianomaisten sidosryhmien osallistuminen ympäristöarviointeihin ja tällaisten arviointien tulosten julkinen saatavuus on varmistettava.

Alakohtaisten ohjelmien toteuttamisessa käytetään tarvittaessa ihmisoikeuksia koskevia, sosiaalisia näkökohtia koskevia ja strategisia ympäristöarviointeja. Asianomaisten sidosryhmien osallistuminen näihin arviointeihin ja tällaisten arviointien tulosten julkinen saatavuus on varmistettava.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

21 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 a artikla

 

Euroopan parlamentin avustusohjelmat

 

Komissio käy vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa ja ottaa huomioon sen näkemykset, jotka koskevat aloja, joilla parlamentti panee täytäntöön omia avustusohjelmiaan, kuten valmiuksien kehittäminen ja vaalitarkkailu.

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  osallistuminen kustannuksiin, joita aiheutuu julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien perustamisesta ja hallinnoinnista;

c)  osallistuminen kustannuksiin, joita aiheutuu julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien perustamisesta ja hallinnoinnista, mukaan lukien laajan osallistumisen tukeminen perustamalla riippumaton kolmannen osapuolen kansalaisyhteiskunnan järjestön muodostama elin arvioimaan ja seuraamaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusjärjestelyjä;

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

EU:n rahoituksen muodot ja toteutustavat

Unionin rahoituksen muodot ja soveltamistavat

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Työskennellessään kumppanimaiden sidosryhmien kanssa komissio ottaa huomioon niiden erityispiirteet, mukaan lukien niiden tarpeet ja toimintaympäristön, määrittäessään rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, rahoitusmuodon, myöntämisedellytykset ja avustusten hallinnointiin sovellettavat hallinnolliset säännökset, jotta saavutettaisiin näistä sidosryhmistä mahdollisimman monet ja vastattaisiin mahdollisimman hyvin niiden tarpeisiin. Edistetään varainhoitoasetuksen mukaisesti erityismenettelyjä, kuten kumppanuussopimuksia, rahoitusavun myöntämistä kolmansille osapuolille, suoraa myöntämistä tai kelpoisuusehtojen perusteella rajattuja ehdotuspyyntöjä taikka varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kertakorvauksia, yksikkökustannuksiin perustuvaa rahoitusta, kiinteämääräistä rahoitusta sekä rahoitusta, joka ei perustu kustannuksiin.

2.  Työskennellessään kumppanimaiden sidosryhmien kanssa komissio ottaa huomioon niiden erityispiirteet, mukaan lukien niiden tarpeet ja toimintaympäristön, määrittäessään rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, rahoitusmuodon, myöntämisedellytykset ja avustusten hallinnointiin sovellettavat hallinnolliset säännökset, jotta saavutettaisiin näistä sidosryhmistä mahdollisimman monet ja vastattaisiin mahdollisimman hyvin niiden tarpeisiin. Tässä arvioinnissa on otettava huomioon ehdot, jotka koskevat kaikkien sidosryhmien, erityisesti paikallisen kansalaisyhteiskunnan, tarkoituksenmukaista osallistumista ja osallisuutta. Edistetään varainhoitoasetuksen mukaisesti erityismenettelyjä, kuten kumppanuussopimuksia, rahoitusavun myöntämistä kolmansille osapuolille, suoraa myöntämistä tai kelpoisuusehtojen perusteella rajattuja ehdotuspyyntöjä taikka varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kertakorvauksia, yksikkökustannuksiin perustuvaa rahoitusta, kiinteämääräistä rahoitusta sekä rahoitusta, joka ei perustu kustannuksiin. Näillä eri menettelyillä on varmistettava avoimuus, jäljitettävyys ja innovointi. Paikallisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä on edistettävä, jotta voidaan vahvistaa kansalaisyhteiskunnan valmiuksia osallistua täysimääräisesti kehitysohjelmiin.

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vähäiset avustukset ihmisoikeuksien puolustajille kiireellisten suojelutoimien rahoittamiseen, soveltuvissa tapauksissa ilman tarvetta yhteisrahoitukseen;

a)  vähäiset avustukset ihmisoikeuksien puolustajille ja mekanismeille, joilla suojellaan vaarassa olevia ihmisoikeuksien puolustajia, kiireellisten suojelutoimien rahoittamiseen, soveltuvissa tapauksissa ilman tarvetta yhteisrahoitukseen, sekä sovittelijoille ja muille kansalaisyhteiskunnan toimijoille, jotka osallistuvat kriisien ja aseellisten selkkausten yhteydessä käytävään vuoropuheluun, konfliktien ratkaisuun, sovintoon ja rauhan rakentamiseen;

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  avustukset, soveltuvissa tapauksissa ilman tarvetta yhteisrahoitukseen, toimien rahoittamiseksi kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa, joissa ehdotuspyynnön julkaiseminen ei tule kyseeseen, mukaan lukien tilanteet, joissa perusvapauksien puute on vakava, joissa ihmisten turvallisuus on eniten uhattuna tai joissa ihmisoikeusjärjestöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien toimintaolosuhteet ovat vaikeimmat. Tällaiset avustukset voivat olla määrältään enintään 1 000 000 euroa ja kestoltaan enintään 18 kuukautta, mitä on mahdollista jatkaa 12 kuukaudella, jos niiden täytäntöönpanossa on objektiivisia ja odottamattomia esteitä;

b)  avustukset, soveltuvissa tapauksissa ilman tarvetta yhteisrahoitukseen, toimien rahoittamiseksi kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa, joissa ehdotuspyynnön julkaiseminen ei tule kyseeseen, mukaan lukien tilanteet, joissa perusvapauksien puute on vakava, demokraattisiin instituutioihin kohdistuu uhkia tai kyseessä on kriisin laajeneminen tai aseellinen selkkaus, ja joissa ihmisten turvallisuus on eniten uhattuna tai joissa ihmisoikeusjärjestöjen, ihmisoikeuksien puolustajien, sovittelijoiden ja muiden kriisien ja aseellisten selkkausten yhteydessä käytävään vuoropuheluun, sovintoon ja rauhan rakentamiseen osallistuvien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden toimintaolosuhteet ovat vaikeimmat. Tällaiset avustukset voivat olla määrältään enintään 1 000 000 euroa ja kestoltaan enintään 18 kuukautta, mitä on mahdollista jatkaa 12 kuukaudella, jos niiden soveltamisessa on objektiivisia ja odottamattomia esteitä;

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  avustukset YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle ja Global Campukselle, ihmisoikeuksia ja demokratiakehitystä käsittelevälle Euroopan yliopistojen väliselle keskukselle, jossa on mahdollista suorittaa eurooppalainen ylempi korkeakoulututkinto ihmisoikeuksien ja demokratiakehityksen alalla, sekä keskukseen assosioituneelle yliopistojen verkostolle, jossa on mahdollista suorittaa ihmisoikeusalan jatkotutkintoja, mukaan lukien apurahat kolmansien maiden opiskelijoille ja ihmisoikeuksien puolustajille.

c)  avustukset YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle ja Global Campukselle, ihmisoikeuksia ja demokratiakehitystä käsittelevälle Euroopan yliopistojen väliselle keskukselle, jossa on mahdollista suorittaa eurooppalainen ylempi korkeakoulututkinto ihmisoikeuksien ja demokratiakehityksen alalla, sekä keskukseen assosioituneelle yliopistojen verkostolle, jossa on mahdollista suorittaa ihmisoikeusalan jatkotutkintoja, mukaan lukien apurahat kolmansien maiden opiskelijoille, tutkijoille, opettajille ja ihmisoikeuksien puolustajille.

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  23 a artiklassa (uusi) kuvaillut pienet hankkeet;

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu budjettituki, mukaan lukien alakohtaiset tulosperusteiset uudistamissopimukset, perustuu kyseisen maan omistajuuteen, molemminpuoliseen vastuuvelvollisuuteen ja yhteiseen sitoutumiseen yleismaailmallisiin arvoihin, demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen, ja sen tavoitteena on vahvistaa unionin ja kumppanimaiden välisiä kumppanuuksia. Siihen sisältyy tehostettu alakohtaista politiikkaa koskeva vuoropuhelu, valmiuksien kehittäminen ja hallinnon parantaminen täydentäen kumppaneiden pyrkimyksiä kerätä tuloja tehokkaammin ja käyttää varoja järkevämmin kestävän ja osallistavan talouskasvun ja työllisyyden tukemiseksi ja köyhyyden poistamiseksi.

Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu budjettituki, mukaan lukien alakohtaiset tulosperusteiset uudistamissopimukset, perustuu kyseisen maan omistajuuteen, molemminpuoliseen vastuuvelvollisuuteen ja yhteiseen sitoutumiseen yleismaailmallisiin arvoihin, demokratiaan, ihmisoikeuksiin, sukupuolten tasa-arvoon, sosiaaliseen osallisuuteen ja inhimilliseen kehitykseen ja oikeusvaltioperiaatteeseen, ja sen tavoitteena on vahvistaa unionin ja kumppanimaiden välisiä kumppanuuksia. Siihen sisältyy tehostettu alakohtaista politiikkaa koskeva vuoropuhelu, valmiuksien kehittäminen ja hallinnon parantaminen täydentäen kumppaneiden pyrkimyksiä kerätä tuloja tehokkaammin ja käyttää varoja järkevämmin kestävän, osallistavan ja kaikkia hyödyttävän sosioekonomisen kehityksen tukemiseksi ja ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseksi, kiinnittäen erityistä huomiota nuoriin, eriarvoisuuden vähentämiseksi ja köyhyyden poistamiseksi ottaen asianmukaisella tavalla huomioon paikallinen talous sekä ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset oikeudet.

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jokaisen päätöksen budjettituen myöntämisestä on perustuttava unionin hyväksymään budjettitukipolitiikkaan, selkeisiin tukikelpoisuusperusteisiin sekä riskien ja hyötyjen huolelliseen arvioimiseen.

Jokaisen päätöksen budjettituen myöntämisestä on perustuttava unionin hyväksymään budjettitukipolitiikkaan, selkeisiin tukikelpoisuusperusteisiin sekä riskien ja hyötyjen huolelliseen arvioimiseen. Yksi tällaisen päätöksen keskeinen tekijä on sen arviointi, miten sitoutuneita kumppanimaat ovat demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen toteuttamiseen, miten ne ovat niitä toteuttaneet ja miten ne ovat toteuttamisessa edenneet.

Tarkistus    223

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Myönnettäessä budjettitukea varainhoitoasetuksen 236 artiklan mukaisesti komissio määrittelee selkeästi budjettituen ehdollisuuden kriteerit, kuten edistymisen uudistuksissa ja avoimuuden, ja seuraa niiden noudattamista sekä tukee parlamentaarisen valvonnan ja kansallisten tarkastusvalmiuksien kehittämistä sekä avoimuuden lisäämistä ja tietojen julkista saatavuutta.

Myönnettäessä budjettitukea varainhoitoasetuksen 236 artiklan mukaisesti komissio määrittelee selkeästi budjettituen ehdollisuuden kriteerit, kuten edistymisen uudistuksissa ja avoimuuden, ja seuraa niiden noudattamista sekä tukee parlamentaarisen valvonnan ja kansallisten tarkastusvalmiuksien kehittämistä, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osallistumista seurantaan sekä avoimuuden lisäämistä, tietojen julkista saatavuutta sekä paikallista talouskehitystä ja paikallisia yrityksiä tukevien vakaiden julkisten hankintojen järjestelmien kehittämistä.

Tarkistus    224

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Mainittuja rahoitusvälineitä voidaan ryhmitellä eri välineiksi täytäntöönpanoa ja raportointia varten.

7.  Mainittuja rahoitusvälineitä voidaan ryhmitellä eri välineiksi soveltamista ja raportointia varten.

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto eivät toteuta uusia toimia tai jatka toimia sellaisten yhteisöjen kanssa, jotka on rekisteröity tai jotka ovat sijoittautuneet oikeudenkäyttöalueille, jotka on määritelty yhteistyöhaluttomiksi unionin asiaa koskevan politiikan yhteydessä tai jotka on yksilöity suuririskisiksi kolmansiksi maiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai jotka eivät tosiasiallisesti noudata avoimuutta ja tietojen vaihtoa koskevia unionin tai kansainvälisesti sovittuja veronormeja.

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

23 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

23 a artikla

 

Pienhankerahastot

 

1.    Tämän asetuksen nojalla voidaan antaa rahoitusta pienhankerahastoille, joilla valitaan ja pannaan täytäntöön hankkeita, joiden taloudellinen merkitys on pieni.

 

2.    Pienhankerahaston tuensaajia ovat kansalaisyhteiskunnan järjestöt.

 

3.    Pienhankerahaston lopulliset vastaanottajat saavat tukea tästä asetuksesta edunsaajan välityksellä, ja ne toteuttavat kyseisen pienhankerahaston pieniä hankkeita, jäljempänä ’pienhankkeet’.

 

4.    Jos pienhankkeen julkinen rahoitusosuus on enintään 50 000 euroa, rahoitusosuus myönnetään yksikkökustannuksina tai kertasuorituksina tai siihen voi sisältyä kiinteämääräistä rahoitusta.

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön jäsenmaat, kun on kyse virallisen kehitysavun vastaanottajamaiden luetteloon sisältyvässä vähiten kehittyneessä maassa tai voimakkaasti velkaantuneessa köyhässä maassa täytäntöön pantavista sopimuksista.

f)  Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön jäsenmaat, kun on kyse virallisen kehitysavun vastaanottajamaiden luetteloon sisältyvässä vähiten kehittyneessä maassa tai voimakkaasti velkaantuneessa köyhässä maassa sovellettavista sopimuksista.

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Toimissa, joiden rahoittamiseen osallistuu varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii–viii luetelmakohdassa tarkoitettu yhteisö tai jotka toteutetaan tällaisten yhteisöjen kanssa joko suoraan tai välillisesti hallinnoiden, sovelletaan myös kyseisten yhteisöjen kelpoisuussääntöjä.

5.  Toimissa, joiden rahoittamiseen osallistuu varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii–viii luetelmakohdassa tarkoitettu yhteisö tai joita sovelletaan tällaisten yhteisöjen kanssa joko suoraan tai välillisesti hallinnoiden, sovelletaan myös kyseisten yhteisöjen kelpoisuussääntöjä.

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Tässä artiklassa vahvistettuja kelpoisuussääntöjä voidaan rajoittaa hakijoiden kansalaisuuden, maantieteellisen sijainnin ja luonteen osalta, jos toimen erityisluonne, tavoitteet ja tehokas täytäntöönpano edellyttävät tällaisia rajoituksia.

9.  Tässä artiklassa vahvistettuja kelpoisuussääntöjä voidaan rajoittaa hakijoiden kansalaisuuden, maantieteellisen sijainnin ja luonteen osalta, jos toimen erityisluonne, tavoitteet ja tehokas soveltaminen edellyttävät tällaisia rajoituksia. Kansalaisuutta koskevia rajoituksia ei sovelleta kansainvälisiin järjestöihin.

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

11.  Paikallisen tuotantokyvyn sekä paikallisten markkinoiden ja hankintojen edistämiseksi paikalliset ja alueelliset toimeksisaajat asetetaan etusijalle, kun varainhoitoasetuksessa säädetään yhden ainoan tarjouksen perusteella tehtävästä hankinnasta. Kaikissa muissa tapauksissa paikallisten ja alueellisten toimeksisaajien osallistumista edistetään mainitun asetuksen asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

11.  Paikallisen tuotantokyvyn sekä paikallisten markkinoiden ja hankintojen edistämiseksi etusijalle asetetaan paikalliset ja alueelliset toimeksisaajat ottaen huomioon niiden ympäristön kestävyyden tai reilun kaupan alalla saavuttamat tulokset, kun varainhoitoasetuksessa säädetään yhden ainoan tarjouksen perusteella tehtävästä hankinnasta. Kaikissa muissa tapauksissa paikallisten ja alueellisten toimeksisaajien osallistumista edistetään mainitun asetuksen asiaa koskevien säännösten mukaisesti. Kaikissa tapauksissa on noudatettava kestävyyttä ja huolellisuusvelvollisuutta koskevia kriteereitä.

Tarkistus    231

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a.  Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä ei tueta toimia, jotka 21 artiklassa tarkoitetun ympäristönäkökohtien tarkastelun mukaan vahingoittavat ympäristöä tai ilmastoa. Määrärahojen on noudatettava täysimääräisesti Pariisin sopimusta, ja eurooppalaisen ulkoisen toiminnan rahoituksen on tuettava yleisesti Pariisin sopimuksen pitkän aikavälin tavoitteita. Välineestä ei tueta etenkään seuraavia toimia:

 

a)    toimet, jotka eivät ole yhdenmukaisia edunsaajamaiden Pariisin sopimuksessa määriteltyjen kansallisten panosten kanssa;

 

b)    investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin liittyvän toimintaketjun alku-, keski- tai loppupäähän.

Tarkistus    232

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle siirretyistä maksusitoumusmäärärahoista varainhoitoasetuksen 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietoja määrärahoista, jotka on siirretty varainhoitovuodelta toiselle ilman eri toimenpiteitä, mukaan lukien asianomaiset määrät, varainhoitoasetuksen 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    233

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla määrärahalla rahoitetaan Euroopan kestävän kehityksen rahasto plussaa (EKKR+) ja ulkosuhdetoimien takuujärjestelyä.

Edellä 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla maantieteellisiin ohjelmiin tarkoitetulla määrärahalla rahoitetaan Euroopan kestävän kehityksen rahasto plussaa (EKKR+) ja ulkosuhdetoimien takuujärjestelyä, ja samalla varmistetaan, ettei tämä rahoitus haittaa muita maantieteellisillä ohjelmilla tuettavia toimia.

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

EKKR+:n, joka on integroitu rahoituspaketti rahoituksen myöntämiseen 23 artiklan 1 kohdan a, e, f ja g alakohdassa tarkoitetuissa toteutusmuodoissa, tarkoituksena on tukea investointeja ja lisätä rahoituksen saantia keinona tukea kestävää ja osallistavaa taloudellista ja sosiaalista kehitystä, edistää kumppanimaiden sosioekonomista selviytymiskykyä kiinnittäen erityisesti huomiota köyhyyden poistamiseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun, ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen, taloudellisiin mahdollisuuksiin, osaamiseen ja yrittäjyyteen, sosioekonomisesti tärkeisiin sektoreihin, mikroyrityksiin, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä puuttua sääntelemättömän muuttoliikkeen tapauskohtaisiin sosioekonomisiin perimmäisiin syihin kulloinkin noudatettavien suuntaa-antavien ohjelma-asiakirjojen mukaisesti. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä maihin, joiden tilanne on todettu epävakaaksi tai joissa on käynnissä konflikti, vähiten kehittyneisiin maihin ja erittäin velkaantuneisiin köyhiin maihin.

EKKR+:n, joka on integroitu rahoituspaketti rahoituksen myöntämiseen 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen avustusten, takuiden ja muiden rahoitusvälineiden muodossa, tarkoituksena on tukea investointeja ja lisätä rahoituksen saantia maksimoiden samalla sen lisäyksen, tuottaen innovatiivisia tuotteita ja houkutellen varoja yksityiseltä sektorilta keinona tukea kestävää ja osallistavaa taloudellista, ympäristöön liittyvää ja sosiaalista kehitystä sekä teollistumista ja vakaata investointiympäristöä, jotta voidaan parantaa kumppanimaiden sosioekonomista ja ympäristöön liittyvää selviytymiskykyä kiinnittäen erityisesti huomiota köyhyyden poistamiseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillitsemiseen, ympäristönsuojeluun ja ympäristöasioiden hallintaan, ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen asiaa koskevien ILO:n normien mukaisesti, taloudellisiin mahdollisuuksiin, osaamiseen ja yrittäjyyteen sekä sosioekonomisesti tärkeisiin sektoreihin keskittyen sosiaalisiin yrityksiin ja osuuskuntiin, kun otetaan huomioon niiden mahdollisuudet vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja edistää ihmisoikeuksia ja toimeentuloa, ja mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen sekä puuttua sääntelemättömän muuttoliikkeen ja pakkomuuton tapauskohtaisiin sosioekonomisiin perimmäisiin syihin ja palautettujen maahanmuuttajien kestävään uudelleenkotouttamiseen kulloinkin noudatettavien suuntaa-antavien ohjelma-asiakirjojen mukaisesti. Rahoituksesta 45 prosenttia käytetään investointeihin, jotka edistävät ilmastotavoitteita, ympäristöasioiden hallintaa ja -suojelua, biologista monimuotoisuutta ja aavikoitumisen torjumista, ja 30 kokonaisrahoituksesta käytetään ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä maihin, joiden tilanne on todettu epävakaaksi tai joissa on käynnissä konflikti, vähiten kehittyneisiin maihin ja erittäin velkaantuneisiin köyhiin maihin, ja näille maille on tarjottava lisätukea instituutioiden valmiuksien kehittämisen, talouden hallinnan ja teknisen avun aloilla. Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyä on käytettävä täydentämään valtioiden investointia olennaisten julkisten palvelujen tarjoamiseen, joka kuuluu edelleen valtioiden vastuulle.

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Unioni voi taata ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä enintään 60 000 000 000 euron arvosta toimia, joista on allekirjoitettu sopimukset 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 välisenä aikana.

3.  Unioni voi taata ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä enintään 60 000 000 000 euron arvosta toimia, joista on allekirjoitettu sopimukset 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 välisenä aikana. Enimmäismäärää on tarkistettava väliarvioinnista laadittavan kertomuksen kehyksessä 32 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Rahoitusaste on 9–50 prosenttia riippuen toimen tyypistä.

4.  Rahoitusaste on 9–50 prosenttia riippuen toimen tyypistä. Unionin talousarviosta tähän tarkoitukseen osoitetaan rahoitusta enintään 10 miljardia euroa vuotuisessa talousarviomenettelyssä erillisen budjettikohdan tai määrärahasiirron kautta. Siirretään komissiolle valta antaa 34 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tarvittaessa tätä enimmäismäärää.

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Rahoitusasteita tarkistetaan kolmen vuoden välein 40 artiklassa vahvistetusta tämän asetuksen soveltamisen aloittamispäivästä. Komissiolle siirretään valta antaa 34 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan näitä asteita.

Rahoitusasteita tarkistetaan kahden vuoden välein alkaen 40 artiklassa vahvistetusta tämän asetuksen soveltamisen aloittamispäivästä. Komissiolle siirretään valta antaa 34 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan näitä asteita ja rahamääriä.

Tarkistus    238

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  EKKR+:sta ja ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä voidaan tukea rahoitus- ja investointitoimia kumppanimaissa, jotka sijaitsevat 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla maantieteellisillä alueilla. Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyä rahoitetaan 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritettyjen maantieteellisten ohjelmien talousarviosta, ja varat siirretään yhteiseen vararahastoon. EKKR+:sta ja ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä voidaan myös tukea toimia IPA III -asetuksen liitteessä I lueteltujen edunsaajien alueella. EKKR+:sta näitä toimia varten myönnettävä rahoitus samoin kuin ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn rahoittaminen perustuvat IPA-asetukseen. Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn rahoittaminen EINS-asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille maille myönnettäviä lainoja varten perustuu EINS-asetukseen.

6.  EKKR+:sta ja ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä voidaan tukea rahoitus- ja investointitoimia kumppanimaissa, jotka sijaitsevat 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla maantieteellisillä alueilla. Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyä rahoitetaan 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritettyjen maantieteellisten ohjelmien talousarviosta, ja varat siirretään yhteiseen vararahastoon. EKKR+ -toimien maantieteellisen jakautumisen on myös mahdollisimman laajasti kuvastettava määrärahojen suhteellista painoarvoa eri alueiden kannalta, kuten 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa esitetään. EKKR+:sta ja ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä voidaan myös tukea toimia IPA III ‑asetuksen liitteessä I lueteltujen edunsaajien alueella. EKKR+:sta näitä toimia varten myönnettävä rahoitus samoin kuin ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn rahoittaminen perustuvat IPA-asetukseen. Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn rahoittaminen EINS-asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille maille myönnettäviä lainoja varten perustuu EINS-asetukseen.

Tarkistus    239

Ehdotus asetukseksi

26 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

26 a artikla

 

EKKR+:n tavoitteet

 

1.    EKKR+ -toimilla, joita voidaan tukea ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä, edistetään erityisesti seuraavia painopistealoja:

 

a)    rahoituksen ja tuen antaminen yksityisen sektorin, osuustoiminta-alan ja yhteiskunnallisten yritysten sektorin kehittämiseen kestävän kehityksen edistämiseksi taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöön liittyen keskittyen erityisesti köyhyyden poistamiseen, ja tarvittaessa Euroopan naapuruuspolitiikan sekä asetuksen (EU) …/… [IPA III] 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden edistämiseksi;

 

b)    yksityisiä investointeja haittaavien pullonkaulojen poistaminen erityisesti takaamalla sijoitusten oikeusturva;

 

c)    yksityisen sektorin rahoituksen hankkiminen keskittyen erityisesti mikroyrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin;

 

d)    sosioekonomisesti tärkeiden alojen ja alueiden sekä niihin liittyvän julkisen ja yksityisen infrastruktuurin sekä kestävien yhteyksien ja kestävän tuotannon vahvistaminen osallistavan, kestävän ja ihmisoikeuksia ja ympäristöä kunnioittavan sosioekonomisen kehityksen edistämiseksi;

 

e)    ilmastotoimien ja ympäristönsuojelun sekä ympäristöasioiden hallinnan edistäminen;

 

f)    kestävää kehitystä edistämällä puuttuminen muuttoliikkeen erityisiin perimmäisiin syihin, sääntelemätön muuttoliike ja pakkomuutto mukaan lukien, ja turvallisen, hallitun ja säännellyn muuttoliikkeen ja liikkuvuuden edistäminen.

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Rahoitus- ja investointitoimien, joita voidaan tukea ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä, on oltava johdonmukaisia ja unionin politiikkojen mukaisia sekä kumppanimaiden strategioiden ja politiikkojen mukaisia. Niiden on erityisesti tuettava tämän asetuksen ja asiaan liittyvien suuntaa-antavien ohjelma-asiakirjojen tavoitteita, yleisiä periaatteita ja politiikkakehystä ottaen asianmukaisesti huomioon liitteessä V luetellut painopistealat.

1.  Rahoitus- ja investointitoimien, joita voidaan tukea ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä, on oltava johdonmukaisia ja unionin politiikkojen ja varsinkin sen kehitysyhteistyöpolitiikan ja Euroopan naapuruuspolitiikan mukaisia sekä kumppanimaiden strategioiden ja politiikkojen mukaisia, ja niillä on puututtava markkinoiden toimimattomuuteen ja optimaalista heikompiin investointitilanteisiin välttäen epäoikeudenmukaista kilpailua paikallisten talouden toimijoiden kanssa. Niiden on erityisesti tuettava tämän asetuksen ja asiaan liittyvien suuntaa-antavien ohjelma-asiakirjojen tavoitteita, yleisiä periaatteita ja politiikkakehystä ottaen asianmukaisesti huomioon 26 a artiklassa luetellut ja liitteessä V lähemmin kuvatut painopistealat.

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tuen myöntäminen ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä edellyttää, että komissio tekee unionin puolesta tukikelpoisen vastapuolen kanssa EKKR-takuusopimuksia.

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä tuetaan rahoitus- ja investointitoimia, jotka täyttävät varainhoitoasetuksen 209 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa esitetyt edellytykset ja jotka

2.  Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä tuetaan rahoitus- ja investointitoimia, joilla puututaan markkinoiden toimimattomuuteen tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin. Toimien on myös täytettävä varainhoitoasetuksen 209 artiklan 2 kohdan a–c alakohdassa esitetyt edellytykset ja niiden on oltava sellaisia, että ne

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – -a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a a)  varmistavat varojen täydentävyyden rahoituksen ja kehitysyhteistyön osalta;

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – -a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a b)  sisältävät ihmisoikeuksia, sosiaalisia sekä työvoima- ja ympäristönäkökohtia koskevan julkisesti saatavilla olevan ja osallistavan ennakkoarvioinnin, jossa kartoitetaan kyseisten alojen riskit ja puututaan niihin noudattaen asianmukaisesti vaikutuksen piiriin kuuluvilta yhteisöiltä hankittavan vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen periaatetta maata koskevissa investoinneissa;

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ovat teknisesti toteutuskelpoisia sekä sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestäviä.

c)  ovat teknisesti toteutuskelpoisia sekä ympäristön ja sosioekonomisten näkökohtien kannalta kestäviä.

Tarkistus    246

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  kohdistuvat aloihin ja kysymyksiin, joiden yhteydessä markkinoiden tai toimielinten toimimattomuus estää selvästi yksityisen sektorin rahoituksen;

Tarkistus    247

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  on jäsennelty siten, että edistetään markkinoiden kehitystä ja käytetään yksityisen sektorin varoja investointivajeen korjaamiseksi;

Tarkistus    248

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c c)  keskittyvät hankkeisiin, joihin liittyy suurempi riski kuin yksityiset luotonantajat ovat valmiita hyväksymään yksinomaan kaupalliselta pohjalta;

Tarkistus    249

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c d)  eivät vääristä markkinoita kumppanimaissa ja -alueilla;

Tarkistus    250

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c e)  saavat mahdollisuuksien mukaan liikkeelle mahdollisimman paljon pääomaa paikalliselta yksityiseltä sektorilta;

Tarkistus    251

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – c f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c f)  noudattavat kehitysyhteistyön tuloksellisuutta koskevia periaatteita, sellaisina kuin ne on vahvistettu tuloksellista kehitysyhteistyötä koskevassa Busanin kumppanuudessa ja uudelleen Nairobissa vuonna 2016, joita ovat muun muassa omavastuullisuus, mukautuminen, tuloshakuisuus, avoimuus ja keskinäinen vastuu sekä avun sidonnaisuuksien purkamisen tavoite;

Tarkistus    252

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – c g alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c g)  on suunniteltu täyttämään virallista kehitysapua koskevat OECD-DAC:n vahvistamat arviointiperusteet ottaen huomioon yksityisen sektorin kehityksen erityispiirteet, lukuun ottamatta toimia, joita toteutetaan virallisen kehitysavun piiriin kuulumattomissa teollisissa maissa;

Tarkistus    253

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta – c h alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c h)  toteutetaan noudattaen kaikilta osin ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta sekä kansainvälisesti sovittuja suuntaviivoja, periaatteita ja yleissopimuksia, joihin kuuluvat vastuullisen sijoittamisen periaatteet, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat, OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, vastuullista investointia maatalouteen ja elintarvikejärjestelmiin koskevat YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) periaatteet sekä Kansainvälisen työjärjestön yleissopimukset ja normit, YK:n yleissopimus kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamisesta, Maastrichtin periaatteet valtioiden ekstraterritoriaalisista velvoitteista taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien alalla ja FAO:n vapaaehtoiset suuntaviivat maa- ja luonnonvaraoikeuksien vastuullisesta hallinnasta kansallisen elintarviketurvan yhteydessä;

Tarkistus    254

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyssä tukikelpoisia vastapuolia ovat ne, jotka mainitaan varainhoitoasetuksen 208 artiklan 4 kohdassa, mukaan lukien osapuolet ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn rahoittamiseen osallistuvista kolmansista maista, jotka komissio on hyväksynyt tämän asetuksen 28 artiklan mukaisesti. Lisäksi ja poiketen siitä, mitä säädetään varainhoitoasetuksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohdassa, takuujärjestelyssä tukikelpoisia ovat jäsenvaltion tai kolmannen maan yksityisoikeuden soveltamisalaan kuuluvat elimet, jotka ovat osallistuneet ulkosuhteiden takuujärjestelyn rahoittamiseen 28 artiklan mukaisesti ja antaneet riittävän varmuuden taloudellisista valmiuksistaan.

4.  Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyssä tukikelpoisia vastapuolia ovat ne, jotka mainitaan varainhoitoasetuksen 208 artiklan 4 kohdassa, mukaan lukien osapuolet ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn rahoittamiseen osallistuvista kolmansista maista, jotka komissio on hyväksynyt tämän asetuksen 28 artiklan ja strategisen johtokunnan lausunnon mukaisesti. Lisäksi ja poiketen siitä, mitä säädetään varainhoitoasetuksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohdassa, takuujärjestelyssä tukikelpoisia ovat jäsenvaltion tai kolmannen maan yksityisoikeuden soveltamisalaan kuuluvat elimet, jotka ovat osallistuneet ulkosuhteiden takuujärjestelyn rahoittamiseen 28 artiklan mukaisesti ja antaneet riittävän varmuuden taloudellisista valmiuksistaan.

Tarkistus    255

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Euroopan investointipankkiryhmän on muun muassa

 

a) osallistuttava EKKR+:n riskinhallintaan yhdessä muiden eurooppalaisten rahoituslaitosten kanssa ottaen asianmukaisesti huomioon tarve välttää mahdolliset eturistiriidat;

 

b)   pantava täytäntöön yksinomaan se osa investointi-ikkunasta, joka kattaa maantieteellisten ohjelmien määrärahoista valtioille myönnettävät vähintään 1 000 000 000 euron lainat, tämän osaston 1 ja 3 luvussa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti;

 

c)    oltava vaatimukset täyttävä vastapuoli muihin investointi-ikkunoihin kuuluvien toimien täytäntöönpanossa.

Tarkistus    256

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tukikelpoisten vastapuolten on noudatettava varainhoitoasetuksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjä sääntöjä ja edellytyksiä. Kun on kyse jäsenvaltion tai kolmannen maan yksityisoikeuden soveltamisalaan kuuluvista elimistä, jotka ovat osallistuneet ulkosuhteiden takuujärjestelyn rahoittamiseen tämän asetuksen 28 artiklan mukaisesti, etusijalle asetetaan ne elimet, jotka antavat ympäristöä, sosiaalinäkökohtia ja yrityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeviin kriteereihin liittyviä tietoja.

Tukikelpoisten vastapuolten on noudatettava varainhoitoasetuksen 62 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjä sääntöjä ja edellytyksiä. Kun on kyse jäsenvaltion tai kolmannen maan yksityisoikeuden soveltamisalaan kuuluvista elimistä, jotka ovat osallistuneet ulkosuhteiden takuujärjestelyn rahoittamiseen tämän asetuksen 28 artiklan mukaisesti, etusijalle asetetaan ne elimet, jotka antavat ympäristöä, sosiaalinäkökohtia, verotusta ja yrityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeviin kriteereihin liittyviä tietoja.

Tarkistus    257

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio varmistaa kaikkien tukikelpoisten vastapuolten oikeudenmukaisen kohtelun sekä varmistaa, että eturistiriidat vältetään EKKR+:n täytäntöönpanokauden aikana. Täydentävyyden varmistamiseksi komissio voi pyytää tukikelpoisia vastapuolia antamaan kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot muista toimistaan, jotka eivät kuulu EKKR+:n piiriin.

Komissio varmistaa kaikkien tukikelpoisten vastapuolten oikeudenmukaisen kohtelun ja mahdollisuuden saada rahoitusta sekä varmistaa, että eturistiriidat vältetään EKKR+:n soveltamiskauden aikana. Täydentävyyden varmistamiseksi komissio voi pyytää tukikelpoisia vastapuolia antamaan kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot muista toimistaan, jotka eivät kuulu EKKR+:n piiriin.

Tarkistus    258

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi kutsua tukikelpoiset vastapuolet, kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja paikallisyhteisöt keskustelemaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista rahoitus- ja investointitoimista.

Tarkistus    259

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 6 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  julkisia hankintamenettelyjä koskevat tasapuolisuuden ja avoimuuden periaatteet.

Tarkistus    260

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Komissio perustaa tämän asetuksen nojalla rahoitettavia ja tiettyyn määrään asti ulkosuhteiden takuujärjestelystä katettavia investointi-ikkunoita alueita, tiettyjä kumppanimaita tai näitä molempia varten taikka tiettyjä aloja, tiettyjä hankkeita, tiettyjä lopullisten edunsaajien luokkia tai näitä molempia varten. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle, miten nämä investointi-ikkunat täyttävät tämän artiklan vaatimukset ja mitkä ovat niiden tarkat ensisijaiset rahoituskohteet. Kaikki investointi-ikkunoihin liittyvät rahoitustukea koskevat pyynnöt on esitettävä komissiolle.

Poistetaan.

Investointi-ikkunoiden valinta on perusteltava asianmukaisesti markkinoiden toimimattomuuden tai optimaalista heikompien investointitilanteiden analyysillä. Komissio suorittaa tämän analyysin yhteistyössä mahdollisesti tukikelpoisten vastapuolten ja sidosryhmien kanssa.

 

Tukikelpoiset vastapuolet voivat tarjota 3 kohdassa tarkoitettuja välineitä investointi-ikkunan tai tukikelpoisen vastapuolen hallinnoiman yksittäisen hankkeen puitteissa. Näitä välineitä voidaan tarjota kumppanimaille, mukaan lukien maat, joiden tilanne on epävakaa tai joissa on käynnissä konflikti tai maat, joissa on ilmennyt jälleenrakentamiseen ja konfliktien jälkeiseen olojen ennalleen palauttamiseen liittyviä haasteita, ja kyseisten kumppanimaiden instituutioille, muun muassa niiden julkisille kansallisille ja yksityisille paikallisille pankeille ja rahoituslaitoksille, sekä näiden kumppanimaiden yksityisen sektorin toimijoille.

 

Tarkistus    261

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Komissio arvioi, täyttävätkö ulkosuhteiden takuujärjestelyllä tuettavat toimet 2 ja 3 kohdassa säädetyt kelpoisuusvaatimukset, hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan tukikelpoisten vastapuolten olemassa olevia tulosten mittausjärjestelmiä. Komissio julkaisee vuosittain kutakin investointi-ikkunaa koskevan arviointinsa tuloksen.

8.  Komissio arvioi, täyttävätkö ulkosuhteiden takuujärjestelyllä tuettavat toimet 2 ja 3 kohdassa säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Komissio laatii tulostaulun hankkeiden valintaa varten. Täytäntöönpanokumppanit täyttävät tulostaulun kaikkien EKKR+:n alaisten toimintojen osalta. Komissio arvioi, täyttävätkö takuujärjestelyllä tuettavat toimet 27 artiklassa luetellut kelpoisuusvaatimukset, ja se käyttää tulostaulua suorittaessaan huolellisuusvelvollisuuden laatua ja täytäntöönpanokumppaneiden tekemää arviointia koskevan hanketason riippumattoman arvioinnin. Tarvittaessa komissio pyytää täytäntöönpanokumppaneita antamaan selvennyksiä ja tekemään muutoksia. Komissio julkaisee kutakin investointi-ikkunaa koskevassa arvioinnissaan vuosittain tulostaulun kaikkien hankkeiden osalta sen jälkeen, kun komissio ja täytäntöönpanokumppanit ovat hyväksyneet takauksen käytön, ja kaikki takausvälineiden ja yksittäisten hankkeiden tulokset.

Tarkistus    262

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Siirretään komissiolle valta antaa 34 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteessä V lueteltujen painopistealojen ja EKKR+:n hallintoa koskevan liitteen VI täydentämiseksi tai muuttamiseksi.

9.  Siirretään komissiolle valta antaa 34 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä liitteessä V lueteltujen painopistealojen ja investointi-ikkunoiden täydentämiseksi tai muuttamiseksi. Kun komissio täydentää tai muuttaa tällä asetuksella rahoitettavia ja ulkosuhteiden takuujärjestelyllä tiettyyn määrään asti katettavia investointi-ikkunoita tiettyjä alueita tai kumppanimaita tai näitä molempia varten, tiettyjä aloja varten tai tiettyjä hankkeita tai tiettyjä lopullisten edunsaajien luokkia tai näitä molempia varten, komissio ottaa asianmukaisesti huomioon strategiselta johtoryhmältä saamansa neuvot ja kuulee operatiivista johtoryhmää.

 

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle, miten nämä investointi-ikkunat täyttävät 26 a artiklan ja tämän artiklan vaatimukset ja mitkä ovat niiden tarkat ensisijaiset rahoituskohteet. Kaikki investointi-ikkunoihin liittyvät rahoitustukea koskevat pyynnöt on esitettävä komissiolle.

 

Investointi-ikkunoiden valinta on perusteltava asianmukaisesti markkinoiden toimintapuutteiden tai optimaalista heikompien investointitilanteiden analyysillä. Komissio suorittaa tämän analyysin yhteistyössä mahdollisesti tukikelpoisten vastapuolten ja sidosryhmien kanssa.

 

Tukikelpoiset vastapuolet voivat tarjota 3 kohdassa tarkoitettuja välineitä investointi-ikkunan tai tukikelpoisen vastapuolen hallinnoiman yksittäisen hankkeen puitteissa. Näitä välineitä voidaan tarjota kumppanimaille, mukaan lukien maat, joiden tilanne on epävakaa tai joissa on käynnissä konflikti tai maat, joissa on ilmennyt jälleenrakentamiseen ja konfliktien jälkeiseen olojen ennalleen palauttamiseen liittyviä haasteita, ja kyseisten kumppanimaiden instituutioille, muun muassa niiden julkisille kansallisille ja yksityisille paikallisille pankeille ja rahoituslaitoksille, sekä näiden kumppanimaiden yksityisen sektorin toimijoille. Maissa, joiden tilanne on epävakaa tai joissa on käynnissä konflikti, sekä muissa maissa silloin, kun se on perusteltua, tukea voidaan antaa julkisen sektorin investointeihin, joilla on oleellinen vaikutus yksityisen sektorin kehitykseen.

Tarkistus    263

Ehdotus asetukseksi

27 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

27 a artikla

 

EKKR+:n hallinto ja rakenne

 

1.  EKKR+ koostuu alueellisista investointijärjestelyistä, jotka perustetaan unionin nykyisten ulkoisten rahoitusta yhdistävien välineiden työmenetelmien, menettelyjen ja rakenteiden pohjalta ja joissa voidaan yhdistää niiden rahoitusta yhdistävät toimet sekä EKKR+:n kattamat ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn toimet.

 

2.  Komissio vastaa EKKR+:n ja ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn yleisestä hallinnoinnista. Tämän lisäksi komissio ei saa pyrkiä toteuttamaan yleisiä pankkitoimintoja. Komissio tiedottaa säännöllisesti Euroopan parlamentille, jotta voidaan varmistaa avoimuutta ja taloudellista vastuuta koskevat mahdollisimman korkeat vaatimukset.

 

3.  Komissiota neuvoo EKKR+:n hallinnoinnissa strateginen johtoryhmä lukuun ottamatta toimia, jotka kattavat unionin laajentumispolitiikan ja joita rahoitetaan [IPA III -asetuksen] nojalla, jolloin komissiota neuvoo Länsi-Balkanin investointikehyksen strateginen johtoryhmä. Komissio tekee myös tiivistä yhteistyötä kaikkien tukikelpoisten vastapuolten kanssa ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn operatiivisen hallinnoinnin osalta. Tätä varten perustetaan komission asiantuntijoista ja tukikelpoisista vastapuolista koostuva tekninen työryhmä arvioimaan riskejä ja siihen liittyvää hinnoittelua.

 

4.  Strateginen johtoryhmä neuvoo komissiota EKKR+:n kattamien ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn investointien strategisessa linjauksessa ja painopisteissä ja myötävaikuttaa siihen, että ne ovat yhteneviä unionin ulkoisen toiminnan, kehityspolitiikan ja Euroopan naapuruuspolitiikan pääperiaatteiden ja ‑tavoitteiden sekä 3 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden ja 26 artiklassa vahvistetun EKKR+:n tarkoituksen kanssa. Lisäksi se antaa komissiolle tukea asetettaessa yleisiä investointitavoitteita ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn käytölle, jolla tuetaan EKKR+ -toimia, sekä seuraa investointi-ikkunoiden asianmukaista ja monipuolista maantieteellistä ja aihekohtaista kattavuutta kiinnittäen erityistä huomiota maihin, joiden tilanne on todettu epävakaaksi tai joissa on käynnissä konflikti, sekä vähiten kehittyneisiin maihin ja erittäin velkaantuneisiin köyhiin maihin.

 

5.  Strateginen johtoryhmä tukee myös alueellisten investointijärjestelyjen välistä, Euroopan investointiohjelman kolmen pilarin välistä sekä Euroopan investointiohjelman ja unionin muiden muuttoliikkeeseen ja Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanoon liittyvien toimien välistä yleistä koordinointia, täydentävyyttä ja johdonmukaisuutta sekä yleistä koordinointia, täydentävyyttä ja johdonmukaisuutta muiden tällä asetuksella perustettujen ohjelmien, muiden unionin rahoitusvälineiden ja erityisrahastojen kanssa.

 

6.  Strateginen johtoryhmä koostuu komission ja korkean edustajan, kaikkien jäsenvaltioiden ja Euroopan investointipankin edustajista. Euroopan parlamentilla on tarkkailijan asema. Rahoittajille, tukikelpoisille vastapuolille, kumppanimaille, asianomaisille alueellisille järjestöille ja muille sidosryhmille voidaan tarvittaessa myöntää tarkkailijan asema. Strategista johtoryhmää on kuultava ennen uusien tarkkailijoiden mukaan ottamista. Strategisen johtoryhmän puheenjohtajina toimivat komissio ja korkea edustaja.

 

7.  Strateginen johtoryhmä kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa ja mahdollisuuksien mukaan antaa lausuntoja yksimielisesti. Puheenjohtaja voi milloin tahansa järjestää ylimääräisiä kokouksia, tai niitä voidaan pitää myös jäsenten kolmasosan pyynnöstä. Jos yksimielisyyteen ei päästä, sovelletaan sitä äänestysoikeutta, josta on sovittu strategisen johtoryhmän ensimmäisessä kokouksessa ja joka on vahvistettu sen työjärjestyksessä. Kyseisessä äänestysoikeudessa on asianmukaisesti huomioitava rahoituslähde. Työjärjestyksessä vahvistetaan tarkkailijoiden tehtävää koskevat puitteet. Strategisen johtoryhmän kokousten pöytäkirjat ja esityslistat julkistetaan niiden hyväksymisen jälkeen.

 

8.  Komissio antaa strategiselle johtoryhmälle vuosittain kertomuksen EKKR+:n soveltamisen edistymisestä. Länsi-Balkanin investointikehyksen strateginen johtoryhmä antaa tiedot edistymisestä takuujärjestelyn soveltamisessa laajentumisalueella mainitun kertomuksen täydentämiseksi. Strateginen johtoryhmä kuulee säännöllisesti asiaankuuluvia sidosryhmiä EKKR+:n strategisista linjauksista ja soveltamisesta.

 

9.  Kahden strategisen johtoryhmän olemassaolo ei vaikuta siihen, että tarvitaan yksi yhtenäinen EKKR+:n riskienhallintajärjestelmä.

 

10.  EKKR+:n soveltamiskauden aikana strateginen johtoryhmä hyväksyy ja julkaisee mahdollisimman pian suuntaviivat, joissa vahvistetaan, miten EKKR+ -toimien yhdenmukaisuus 26 a ja 27 artiklassa säädettyjen tavoitteiden ja kelpoisuusvaatimusten kanssa on tarkoitus varmistaa.

 

11.  Antaessaan strategisia ohjeita strateginen johtoryhmä ottaa asianmukaisesti huomioon asiaankuuluvat Euroopan parlamentin päätöslauselmat sekä neuvoston päätökset ja päätelmät.

 

12.  Alueellisten investointijärjestelyjen operatiiviset johtoryhmät tukevat komissiota soveltamistasolla määritettäessä alueellisia ja alakohtaisia investointitavoitteita sekä alueellisia, alakohtaisia ja temaattisia investointi-ikkunoita, ja ne laativat lausuntoja rahoitusta yhdistävistä toimista ja ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn käytöstä EKKR+ -toimissa.

Tarkistus    264

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Muut kolmannet maat kuin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolet ja muut kolmannet osapuolet voivat osallistua käteisellä rahalla edellyttäen komission hyväksyntää.

Muut kolmannet maat kuin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolet ja muut kolmannet osapuolet voivat osallistua käteisellä rahalla edellyttäen strategisen johtoryhmän lausuntoa ja komission hyväksyntää.

Tarkistus    265

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden pyynnöstä niiden rahoitusosuudet voidaan korvamerkitä toimiin, jotka käynnistetään tietyillä alueilla tai sektoreilla taikka tietyissä maissa tai investointi-ikkunoissa.

Poistetaan.

Tarkistus    266

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikkia rahoitusosuuksia voidaan käyttää takuun perusteella vaadittujen maksujen suorittamiseen korvamerkinnästä riippumatta.

Kaikkia rahoitusosuuksia voidaan käyttää takuun perusteella vaadittujen maksujen suorittamiseen.

Tarkistus    267

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn takuusopimusten täytäntöönpano

Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn takuusopimusten soveltaminen

Tarkistus    268

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tekee unionin puolesta 27 artiklan mukaisesti valittujen tukikelpoisten vastapuolten kanssa ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn takuusopimukset. Sopimuksia voidaan tehdä kahden tai useamman tukikelpoisen vastapuolen muodostaman yhteenliittymän kanssa.

1.  Komissio tekee unionin puolesta 27 artiklan mukaisesti valittujen tukikelpoisten vastapuolten kanssa ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn takuusopimukset. Sopimusten on oltava ehdottomia, peruuttamattomia, vaadittaessa toimeen pantavia ja valittujen vastapuolten edun mukaisia. Sopimuksia voidaan tehdä kahden tai useamman tukikelpoisen vastapuolen muodostaman yhteenliittymän kanssa.

Tarkistus    269

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikki ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn takuusopimukset on asetettava pyynnöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston saataville ottaen huomioon luottamuksellisten ja kaupallisesti arkaluonteisten tietojen suojelun.

Kaikki ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn takuusopimukset on asetettava Euroopan parlamentin ja neuvoston saataville ottaen huomioon luottamuksellisten ja kaupallisesti arkaluonteisten tietojen suojelun.

Tarkistus    270

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  maininta tämän asetuksen tavoitteista ja tarkoituksesta, tarvearvio ja maininta odotetuista tuloksista, ottaen huomioon yritysten yhteiskuntavastuu ja vastuullisen yritystoiminnan edistäminen;

c)  maininta tämän asetuksen tavoitteista ja tarkoituksesta, tarvearvio ja maininta odotetuista tuloksista, ottaen huomioon yritysten yhteiskuntavastuu ja vastuullisen yritystoiminnan edistäminen erityisesti noudattamalla 27 artiklan 2 kohdan c h alakohdassa tarkoitettuja kansainvälisesti sovittuja suuntaviivoja, periaatteita ja oikeudellisia asiakirjoja;

Tarkistus    271

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  takuusta maksettava korvaus, jonka on vastattava riskitasoa, ja mahdollisuus osittain tuettuun korvaukseen, jotta voidaan tarjota edullisempia ehtoja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa;

d)  takuusta maksettava korvaus, jonka on vastattava riskitasoa, ja mahdollisuus osittain tuettuun korvaukseen, jotta voidaan tarjota edullisempia ehtoja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, erityisesti maille, joiden tilanne on todettu epävakaaksi tai joissa on käynnissä konflikti, sekä vähiten kehittyneille maille ja erittäin velkaantuneille maille;

Tarkistus    272

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  seurantaa, raportointia ja arviointia koskevat velvoitteet;

g)  avointa seurantaa, raportointia ja arviointia koskevat velvoitteet;

Tarkistus    273

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  selkeät ja helposti saatavilla olevat valitusmenettelyt sellaisia kolmansia osapuolia varten, joihin ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä tuettujen hankkeiden toteuttaminen voi vaikuttaa.

h)  selkeät ja helposti saatavilla olevat valitusmenettelyt sellaisia kolmansia osapuolia varten, joihin ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä tuettujen hankkeiden soveltaminen voi vaikuttaa.

Tarkistus    274

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Komissio ottaa seuraavat seikat asianmukaisesti huomioon tehdessään tukikelpoisten vastapuolten kanssa EKKR-takuusopimuksia:

 

a)   strategisten ja alueellisten johtoryhmien neuvonta ja ohjeet;

 

b)   investointi-ikkunan tavoitteet;

 

c)   tukikelpoisen vastapuolen kokemus sekä toiminta-, rahoitus- ja riskinhallintakapasiteetti;

 

d)   omien varojen määrän sekä yksityisen sektorin yhteisrahoitusosuuden, jonka tukikelpoinen vastapuoli on valmis käyttämään investointi-ikkunan rahoittamiseen.

Tarkistus    275

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Tukikelpoisten vastapuolten on toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki lisätiedot, jotka komissio tarvitsee täyttääkseen tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa.

7.  Tukikelpoisten vastapuolten on toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki lisätiedot, jotka komissio tarvitsee täyttääkseen tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa, ja erityisesti tiedot ihmisoikeuksien, sosiaalisten ja työvoimanäkökohtien sekä ympäristövaikutusten ennakkoarviointiin perustuvien suositusten toteuttamisesta ja muiden 27 artiklassa säädettyjen valintakriteerien täyttämisestä.

Tarkistus    276

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Komissio raportoi rahoitusvälineistä, talousarviotakuista ja rahoitusavusta varainhoitoasetuksen 241 ja 250 artiklan mukaisesti. Tätä varten tukikelpoisten vastapuolten on toimitettava vuosittain komissiolle kaikki tiedot, jotka komissio tarvitsee täyttääkseen raportointivelvoitteensa.

8.  Komissio raportoi rahoitusvälineistä, talousarviotakuista ja rahoitusavusta varainhoitoasetuksen 241 ja 250 artiklan mukaisesti. Tätä varten tukikelpoisten vastapuolten on toimitettava vuosittain komissiolle kaikki tiedot, jotka komissio tarvitsee täyttääkseen raportointivelvoitteensa. Lisäksi komissio toimittaa vuosikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 31 artiklan 6 a kohdassa mainitulla tavalla.

Tarkistus    277

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Jos komissiolla tai tukikelpoisilla vastapuolilla on tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien rahoitus- ja investointitoimien valmistelun, toteuttamisen tai päättämisen missään vaiheessa syytä epäillä petosta, lahjontaa, rahanpesua tai muuta laitonta toimintaa, joka saattaa vahingoittaa unionin taloudellisia etuja, ne ilmoittavat asiasta välittömästi OLAFille. Komissio tai tukikelpoiset vastapuolet antavat OLAFille kaikki tarvittavat tiedot, jotta se voi suorittaa täydellisen ja perusteellisen tutkinnan.

Tarkistus    278

Ehdotus asetukseksi

29 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

29 a artikla

 

Valitus- ja oikeussuojamekanismi

 

Kumppanimaissa olevien kolmansien osapuolten, esimerkiksi niiden yhteisöjen ja luonnollisten henkilöiden, joihin EKKR+:lla ja ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä tuettavat hankkeet vaikuttavat, mahdollisesti tekemiä valituksia varten komissio ja Euroopan unionin edustustot julkaisevat verkkosivustoillaan suoria viittauksia komission kanssa sopimuksia tehneiden asianomaisten vastapuolten valitusmekanismeihin. Komissio tarjoaa myös kaikille tämän asetuksen IV luvun mukaisille hankkeille tarkoitetun unionin keskitetyn valitusmekanismin, joka antaa mahdollisuuden vastaanottaa suoraan valituksia, jotka liittyvät tukikelpoisille vastapuolille esitettyjen valitusten käsittelyyn. Komissio ottaa nämä tiedot huomioon tulevassa yhteistyössä kyseisten vastapuolten kanssa.

Tarkistus    279

Ehdotus asetukseksi

29 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

29 b artikla

 

Poissuljetut toimet ja yhteistyöhaluttomat oikeudenkäyttöalueet

 

1.   Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyillä ei tueta rahoitus- ja investointitoimia,

 

a)   jotka liittyvät sotilas- tai turvallisuusalaan

 

b)   joilla tuetaan ydinenergian kehittämistä, lukuun ottamatta EINS-asetuksen mukaisesti myönnettyjä lainoja, ja fossiilisten polttoaineiden kehittämistä sekä edistetään hiililukkiutumaa talouksissa ja yhteiskunnissa

 

c)   joilla on ympäristöalaan liittyviä merkittäviä ulkoisia kustannuksia, kuten ne, joihin liittyy suojelualueiden, uhanalaisten elinympäristöjen ja perintökohteiden tuhoaminen ilman kestävän kehityksen mukaisen hoitosuunnitelman laatimista

 

d)   joista seuraa ihmisoikeusloukkauksia kumppanimaissa, kuten se, että yhteisöiltä evätään niille kuuluva oikeus käyttää ja valvoa maan kaltaisia luonnonvaroja tai joilla edistetään väestön pakkomuuttoa tai joihin liittyy pakkotyötä tai lapsityötä.

 

2.   Tukikelpoisten vastapuolten on rahoitus- ja investointitoimissaan noudatettava sovellettavaa unionin oikeutta ja sovittuja kansainvälisiä ja unionin normeja, eivätkä ne näin ollen saa tukea tämän asetuksen nojalla hankkeita, jotka edistävät rahanpesua, terrorismin rahoitusta, veronkiertoa, veropetoksia ja verovilppiä. Lisäksi tukikelpoiset vastapuolet eivät saa toteuttaa uusia toimia tai jatkaa toimia sellaisten yhteisöjen kanssa, jotka on rekisteröity tai jotka ovat sijoittautuneet oikeudenkäyttöalueille, jotka sisältyvät yhteistyöhaluttomia oikeudenkäyttöalueita koskevan unionin toimintaperiaatteiden puitteissa laadittuun asianomaiseen luetteloon tai jotka on yksilöity suuririskisiksi kolmansiksi maiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai jotka eivät tosiasiallisesti noudata avoimuutta ja tietojen vaihtoa koskevia unionin tai kansainvälisesti sovittuja veronormeja. Tukikelpoiset vastapuolet saavat poiketa tästä periaatteesta vain, jos hanke toteutetaan fyysisesti jollakin näistä oikeudenkäyttöalueista eikä siihen liity mitään viitteitä siitä, että asianomainen toimi kuuluu johonkin tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa luetelluista luokista. Tehdessään sopimuksia rahoituksen välittäjien kanssa tukikelpoisten vastapuolten on sisällytettävä tässä artiklassa tarkoitetut vaatimukset asianomaisiin sopimuksiin ja pyydettävä rahoituksen välittäjiä raportoimaan vaatimusten noudattamisesta.

 

3.   Tukikelpoisen vastapuolen on noudatettava rahoitus- ja investointitoimissaan unionin oikeuden mukaisia periaatteita ja vaatimuksia, joilla estetään rahoitusjärjestelmän käyttöä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen, ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2015/847 ja direktiiviä (EU) 2015/849. Tukikelpoisten vastapuolten on asetettava sekä suoran rahoituksen että tämän asetuksen nojalla välittäjien kautta tapahtuvan rahoituksen ehdoksi todellista omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen ilmoittaminen direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti ja julkaistava maakohtaiset raportointitiedot Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    280

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamista mitataan tarkoituksenmukaisella, avoimella ja vastuuvelvollisella seuranta-, raportointi- ja arviointijärjestelmällä, jolla varmistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asianmukainen osallisuus ja edistetään kaikkien unionin kumppanien, kuten kansalaisyhteiskunnan, osallistuminen ohjelmien soveltamiseen.

Tarkistus    281

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Indikaattorit, joiden avulla raportoidaan tämän asetuksen nojalla tapahtuneesta edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä VII yhdenmukaisesti kestävän kehityksen tavoitteiden indikaattoreiden kanssa. Indikaattoreissa käytetään perustana 1 päivän tammikuuta 2021 arvoja arvioitaessa, missä määrin tavoitteet on saavutettu.

1.  Indikaattorit, joiden avulla raportoidaan tämän asetuksen nojalla tapahtuneesta edistymisestä 3 artiklan 2 kohdassa säädettyjen erityistavoitteiden saavuttamisessa, esitetään liitteessä VII yhdenmukaisesti kestävän kehityksen tavoitteiden indikaattoreiden kanssa. Indikaattoreissa käytetään perustana 1 päivän tammikuuta 2021 arvoja arvioitaessa, missä määrin tavoitteet on saavutettu.

Tarkistus    282

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio huolehtii toimiensa säännöllisestä seurannasta ja tarkastelee edistymistä odotettujen tulosten, tuotokset mukaan lukien, saavuttamisessa.

Komissio huolehtii toimiensa säännöllisestä seurannasta ja tarkastelee edistymistä 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden sekä odotettujen tulosten, tuotokset mukaan lukien, saavuttamisessa.

Tarkistus    283

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edistymistä odotettujen tulosten saavuttamisessa olisi seurattava selkeiden, läpinäkyvien ja tarvittaessa mitattavissa olevien indikaattoreiden pohjalta. Indikaattoreiden määrä on pidettävä kohtuullisena, jotta ajoissa raportoiminen olisi helpompaa.

Edistymistä odotettujen tulosten saavuttamisessa seurataan liitteessä VII vahvistettujen selkeiden, läpinäkyvien ja tarvittaessa mitattavissa olevien indikaattoreiden pohjalta sekä 9 kohdan nojalla hyväksyttyjen seuranta- ja arviointipuitteiden ja unionin talousarvion toteuttamista koskevia säännösten mukaisesti. Indikaattoreiden määrä on pidettävä kohtuullisena, jotta ajoissa raportoiminen olisi helpompaa, ja ne on vähintään jaoteltava sukupuolen ja iän mukaan.

Tarkistus    284

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Yhteisiin ohjelma-asiakirjoihin sisältyvät yhteiset tuloskehykset, jotka täyttävät 12 artiklan 4 kohdassa esitetyt vaatimukset, muodostavat perustan unionin ja jäsenvaltioiden yhteiselle seurannalle, joka koskee niiden tietylle kumppanimaalle antaman kollektiivisen tuen täytäntöönpanoa.

Yhteisiin ohjelma-asiakirjoihin sisältyvät yhteiset tuloskehykset, jotka täyttävät 12 artiklan 4 kohdassa esitetyt vaatimukset, muodostavat perustan unionin ja jäsenvaltioiden yhteiselle seurannalle, joka koskee niiden tietylle kumppanimaalle antaman kollektiivisen tuen soveltamista.

Tarkistus    285

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman toteuttamisen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja ajoissa. Sitä varten unionin varojen saajille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

Tulosraportointijärjestelmällä on varmistettava, että ohjelman soveltamisen ja tulosten seurannassa käytettävät tiedot kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja ajoissa. Sitä varten unionin varojen saajille on asetettava oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

Tarkistus    286

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio tarkastelee tämän asetuksen täytäntöönpanon edistymistä. Komissio toimittaa vuodesta 2022 alkaen Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosikertomuksen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisesta käyttäen indikaattoreita, joilla mitataan saavutettuja tuloksia ja asetuksen tehokkuutta. Tämä kertomus toimitetaan myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

4.  Komissio tarkastelee tämän asetuksen soveltamisen edistymistä. Komissio toimittaa vuodesta 2022 alkaen Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosikertomuksen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisesta käyttäen indikaattoreita, mukaan lukien mutta ei ainoastaan liitteessä VII määritetyt indikaattorit sekä unionin talousarvion toteuttaminen, joilla mitataan saavutettuja tuloksia ja asetuksen tehokkuutta. Tämä kertomus toimitetaan myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

Tarkistus    287

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Vuosikertomus sisältää edellistä vuotta koskevia tietoja rahoitetuista toimenpiteistä, seurannan ja arvioinnin tuloksista, kumppaneiden osallistumisesta sekä talousarviositoumusten ja maksumäärärahojen toteuttamisesta maittain, alueittain ja yhteistyöaloittain esitettyinä. Siinä arvioidaan unionin rahoituksen tuloksia käyttäen mahdollisuuksien mukaan yksilöityjä ja mitattavissa olevia indikaattoreita, joilla tarkastellaan rahoituksen merkitystä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Kun on kyse kehitysyhteistyöstä, kertomuksessa arvioidaan myös, aina kun se on mahdollista ja asianmukaista, kehitysyhteistyön tuloksellisuuden periaatteiden noudattamista, mukaan lukien innovatiivisten rahoitusvälineiden osalta.

5.  Vuosikertomus sisältää edellistä vuotta koskevia tietoja rahoitetuista toimenpiteistä, seurannan ja arvioinnin tuloksista, kumppaneiden osallistumisesta sekä talousarviositoumusten ja maksumäärärahojen soveltamisesta maittain, alueittain ja yhteistyöaloittain esitettyinä. Se sisältää arvioinnin edistymisestä 8 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen odotettujen tulosten saavuttamisessa ja monialaisten aiheiden käsittelyssä. Siinä arvioidaan unionin rahoituksen tuloksia käyttäen yksilöityjä ja mitattavissa olevia indikaattoreita, joilla tarkastellaan rahoituksen merkitystä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Kun on kyse kehitysyhteistyöstä, kertomuksessa arvioidaan myös kehitysyhteistyön tuloksellisuuden periaatteiden noudattamista, mukaan lukien innovatiivisten rahoitusvälineiden osalta.

Tarkistus    288

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Vuonna 2021 laadittavassa vuosikertomuksessa esitetään vuosia 2014–2020 koskevien vuosikertomusten konsolidoidut tiedot kaikesta 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin asetuksiin perustuvasta rahoituksesta, mukaan lukien ulkoiset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja rahoitusosuudet erityisrahastoihin, sekä eritellään menot edunsaajamaan, käytettyjen rahoitusvälineiden, sitoumusten ja maksujen mukaan. Kertomuksessa on otettava huomioon tärkeimmät kokemukset ja aiempina vuosina suoritetuissa ulkoisissa arvioinneissa esitettyjen suositusten jatkotoimet.

6.  Vuonna 2021 laadittavassa vuosikertomuksessa esitetään vuosia 2014–2020 koskevien vuosikertomusten konsolidoidut tiedot kaikesta 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin asetuksiin perustuvasta rahoituksesta, mukaan lukien ulkoiset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja rahoitusosuudet erityisrahastoihin, sekä eritellään menot edunsaajamaan, käytettyjen rahoitusvälineiden, sitoumusten ja maksujen mukaan. Kertomuksessa on otettava huomioon tärkeimmät kokemukset ja aiempina vuosina suoritetuissa ulkoisissa arvioinneissa esitettyjen suositusten jatkotoimet. Kertomus sisältää arvioinnin päätoimipaikan ja unionin edustustojen henkilöstökapasiteetista kaikkien tässä asetuksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Tarkistus    289

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Komissio toimittaa vuosittain osana vuosittaista kertomusta yksityiskohtaiset tiedot ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn piiriin kuuluvista rahoitus- ja investointitoimista sekä EKRR+:n toiminnasta, hallinnoinnista ja todellisesta panoksesta tavoitteiden saavuttamiseksi. Kyseiseen vuosittaisen kertomuksen osaan liitetään tilintarkastustuomioistuimen lausunto. Siihen on sisällytettävä seuraavat tiedot:

 

a)   arvio tässä asetuksessa vahvistettuihin EKKR+:n tarkoitukseen ja tavoitteisiin vaikuttavista tuloksista;

 

b)   arvio nykyisistä ja ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn kattamista rahoitus- ja investointitoimista alojen, maiden ja alueiden tasolla ja niiden yhdenmukaisuudesta tämän asetuksen kanssa, mukaan lukien riskitoimenpiteet ja niiden vaikutus kumppanien rahoituksen ja talouden vakauteen;

 

c)   arvio ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn kattamien rahoitus- ja investointitoimien täydentävyydestä ja lisäarvosta, niihin yksityiseltä sektorilta saaduista varoista sekä niiden arvioiduista ja toteutuneista tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista kootusti esitettynä, mukaan lukien vaikutus ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen, toimeentulon turvaavan palkan tarjoamiseen, köyhyyden poistamiseen ja eriarvoisuuden vähentämiseen; Tähän arvioon sisältyy katettuja toimia koskeva tasa-arvoanalyysi, joka perustuu mahdollisuuksien mukaan näyttöön ja sukupuolen mukaan eriytettyihin tietoihin, sekä analyysi tuetuista yksityisen sektorin toimijoista, osuuskunnat ja yhteiskunnalliset yritykset mukaan lukien;

 

d)   arvio ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn käytön edellytysten ja kullekin toimitetulle ehdotukselle määritettyjen keskeisten tulosindikaattorien toteutumisesta;

 

e)  arvio ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn ja EKKR+:n kattamien toimien vipuvaikutuksesta;

 

f)   edunsaajille siirrettyjen varojen määrä ja arvio tukikelpoisten vastapuolten rahoitus- ja investointitoimista kootusti esitettynä;

 

g)   arvio tukikelpoisten vastapuolten rahoitus- ja investointitoimien täydentävyydestä ja lisäarvosta ja kyseisiin toimiin liittyvästä kokonaisriskistä;

 

h)   yksityiskohtaiset tiedot tapauksista, joissa on esitetty ulkosuhdetoimien takuujärjestelyyn perustuvia vaatimuksia, tappioista, tuotoista, takaisinperityistä määristä ja muista saaduista maksusuorituksista samoin kuin kokonaisriskistä;

 

i)   tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tukikelpoisten vastapuolten rahoitus- ja investointitoimia koskevat tilinpäätösraportit, jotka riippumaton ulkopuolinen tarkastaja on tarkastanut;

 

j)   jo laadittuihin asiaankuuluviin kertomuksiin perustuva arvio ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn kattamien toimien ja ulkoisen investointiohjelman toisen ja kolmannen pilarin piiriin kuuluvien toimien välisistä synergioista ja niiden keskinäisestä täydentävyydestä siten, että kiinnitetään erityistä huomiota hyvään hallintoon liittyvään edistykseen, jota on tapahtunut muun muassa lahjonnan ja laittomien rahavirtojen torjunnassa, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisessa, sukupuolinäkökohdat huomioon ottavien politiikkojen noudattamisessa sekä yrittäjyyden, paikallisen liiketoimintaympäristön ja paikallisten rahoitusmarkkinoiden edistämisessä;

 

k)   arvio siitä, miten ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn kattamissa toimissa noudatetaan kehitysyhteistyön tuloksellisuutta koskevia kansainvälisesti sovittuja periaatteita;

 

l)   arvio takuista maksettavasta korvauksesta;

 

m)   arvio poissuljettuja toimia ja yhteistyöhaluttomia oikeudenkäyttöalueita koskevien säännösten täytäntöönpanosta.

Tarkistus    290

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Ilmastotoimiin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä kokonaismenoista tehdään vuotuinen arvio hyväksyttyjen suuntaa-antavien ohjelma-asiakirjojen perusteella. Tämän asetuksen nojalla myönnettyyn rahoitukseen sovelletaan, mahdollisesti saatavilla olevia täsmällisempiä menetelmiä poissulkematta, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön menetelmiin (nk. Rion tunnusluvut) perustuvaa, unionin ohjelmien tulosohjausmenetelmiin integroitua vuotuista seurantajärjestelmää, jolla kvantifioidaan ilmastotoimiin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät menot 19 artiklassa tarkoitettujen toimintasuunnitelmien ja toimenpiteiden tasolla ja jota käytetään arvioinneissa ja vuosikertomuksissa.

7.  Tässä asetuksessa vahvistettuihin tavoitteisiin liittyvistä kokonaismenoista tehdään vuotuinen arvio hyväksyttyjen suuntaa-antavien ohjelma-asiakirjojen perusteella. Tämän asetuksen nojalla myönnettyyn rahoitukseen sovelletaan, mahdollisesti saatavilla olevia täsmällisempiä menetelmiä poissulkematta, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön menetelmiin, mukaan lukien ”Rion tunnusluvut”, perustuvaa, unionin ohjelmien tulosohjausmenetelmiin integroitua vuotuista seurantajärjestelmää, jolla kvantifioidaan ilmastotoimiin, luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristöön, inhimilliseen kehitykseen ja sosiaaliseen osallisuuteen, sukupuolten tasa-arvoon ja viralliseen kehitysapuun liittyvät menot 19 artiklassa tarkoitettujen toimintasuunnitelmien ja toimenpiteiden tasolla ja jota käytetään arvioinneissa ja vuosikertomuksissa. Komissio toimittaa arvion Euroopan parlamentille osana vuotuista raporttia.

Tarkistus    291

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Komissio antaa tietoa kehitysyhteistyöstä tunnustettujen kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti.

8.  Komissio antaa tietoa kehitysyhteistyöstä tunnustettujen kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti, mukaan lukien Kansainvälisen työjärjestön käytännöt, käyttäen kansainvälisen avun läpinäkyvyyttä koskevan aloitteen kehittämää yhteisten normien kehystä.

Tarkistus    292

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen täytäntöönpanon edistymisen tehokas arviointi suhteessa tavoitteisiin, komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 34 artiklan mukaisesti, jotta voidaan muuttaa liitettä VII tarkistamalla tai täydentämällä indikaattoreita tarpeen mukaan sekä täydentää tätä asetusta säännöksillä, jotka koskevat seuranta- ja arviointikehyksen perustamista.

9.  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen täytäntöönpanon edistymisen tehokas arviointi suhteessa tavoitteisiin, komissio antaa delegoituja säädöksiä 34 artiklan mukaisesti, jotta voidaan muuttaa liitettä VII tarkistamalla tai täydentämällä indikaattoreita tarpeen mukaan, myös 32 artiklan mukaisen väliarvioinnin yhteydessä, sekä täydentää tätä asetusta säännöksillä, jotka koskevat seuranta- ja arviointikehyksen perustamista, mihin voi sisältyä muita tulosindikaattoreita, joita voidaan soveltaa tämän asetuksen kuhunkin erityistavoitteeseen.

Tarkistus    293

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Arviointi

Väliarviointi ja arviointi

Tarkistus    294

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen väliarviointi on suoritettava heti kun sen täytäntöönpanosta on saatavilla riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua siitä, kun välineen täytäntöönpano on aloitettu.

Komissio toimittaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2024 väliarvioinnista laadittavan kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. Väliarvioinnista laadittavassa kertomuksessa katetaan 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2023 välinen ajanjakso ja tarkastellaan unionin osuutta tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa hyödyntäen indikaattoreita, joilla mitataan saatuja tuloksia, sekä kaikkia havaintoja ja päätelmiä, jotka koskevat tämän asetuksen vaikutusta, myös Euroopan kestävän kehityksen rahasto plussan sekä ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn vaikutusta,

Tarkistus    295

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Euroopan parlamentti voi osallistua arviointiin. Komissio ja EUH järjestävät keskeisten sidosryhmien ja edunsaajien, myös kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, kuulemisen. Komissio ja EUH kiinnittävät erityistä huomiota sen varmistamiseen, että kaikkein syrjäytyneimmät ovat edustettuina.

Tarkistus    296

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Arvioinneissa on soveltuvissa tapauksissa hyödynnettävä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön kehitysapukomitean hyvien käytäntöjen periaatteita, ja niiden avulla olisi pyrittävä selvittämään, onko tavoitteet saavutettu, ja laatimaan suosituksia tulevien toimien parantamiseksi.

Komissio arvioi myös toimiensa vaikutusta ja tehokkuutta kullakin toiminta-alalla ja ohjelmasuunnittelun tehokkuutta ulkoisten arviointien välityksellä. Komissio ja EUH ottavat asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotukset ja näkemykset, jotka koskevat riippumattomia ulkoisia arviointeja. Arvioinneissa on soveltuvilta osin hyödynnettävä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön kehitysapukomitean hyvien käytäntöjen periaatteita, ja niiden avulla olisi pyrittävä selvittämään, onko tavoitteet saavutettu, ja laatimaan suosituksia tulevien toimien parantamiseksi. Väliarvioinnissa on arvioitava, miten unioni on edistynyt tässä asetuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus    297

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio suorittaa asetuksen täytäntöönpanon päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson päättymisestä, asetuksen lopullisen arvioinnin. Arvioinnissa tarkastellaan unionin osuutta tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa ottaen huomioon indikaattorit, joilla mitataan saatuja tuloksia, sekä kaikki havainnot ja päätelmät, jotka koskevat tämän asetuksen vaikutusta.

Väliarvioinnista laadittavassa kertomuksessa tarkastellaan lisäksi tämän asetuksen tehokkuutta, lisäarvoa, yksinkertaistetun ja virtaviivaistetun ulkoisen rahoitusarkkitehtuurin toimintaa, sisäistä ja ulkoista johdonmukaisuutta ja sitä, ovatko asetuksen tavoitteet edelleen asianmukaisia, rahoitettujen toimien välistä täydentävyyttä ja niiden välisiä synergioita, toimien vaikutusta unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuteen ja sitä, missä määrin vastaanottajamaiden kansalaiset ovat tietoisia unionin rahoitustuesta. Tarvittaessa väliarviointikertomukseen on sisällytettävä 31 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kertomusten tulokset.

Tarkistus    298

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Lopullisesta arvioinnista laadittavassa kertomuksessa tarkastellaan lisäksi tämän asetuksen tehokkuutta, lisäarvoa, yksinkertaistamismahdollisuuksia, sisäistä ja ulkoista johdonmukaisuutta sekä sitä, ovatko sen tavoitteet edelleen asianmukaisia.

Poistetaan.

Tarkistus    299

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Lopullisesta arvioinnista laadittavan kertomuksen nimenomaisena tarkoituksena on parantaa unionin rahoituksen täytäntöönpanoa. Siihen sisältyy tietoja asetuksen nojalla täytäntöön pantujen eri toimien jatkamista, muuttamista tai keskeyttämistä koskevia päätöksiä varten.

Väliarvioinnista laadittavan kertomuksen nimenomaisena tarkoituksena on parantaa unionin rahoituksen soveltamista. Siihen sisältyy tietoja asetuksen nojalla täytäntöön pantujen eri toimien jatkamista, muuttamista tai keskeyttämistä koskevia päätöksiä varten.

Tarkistus    300

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Lopullisesta arvioinnista laadittava kertomus sisältää myös asiaankuuluvien vuosikertomusten konsolidoidut tiedot kaikesta tämän asetuksen nojalla hallinnoidusta rahoituksesta, mukaan lukien ulkoiset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja rahoitusosuudet erityisrahastoihin, ja siinä eritellään menot edunsaajamaan, käytettyjen rahoitusvälineiden, sitoumusten ja maksujen mukaan.

Väliarvioinnista laadittava kertomus sisältää myös asiaankuuluvien vuosikertomusten konsolidoidut tiedot kaikesta tämän asetuksen nojalla hallinnoidusta rahoituksesta, mukaan lukien ulkoiset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja rahoitusosuudet erityisrahastoihin, ja siinä eritellään menot edunsaajamaan, käytettyjen rahoitusvälineiden, sitoumusten ja maksujen sekä maantieteellisen ja temaattisen ohjelman ja nopean toiminnan toimien mukaan ja otetaan huomioon kehittymässä olevista haasteista ja prioriteettien puskurista saadut varat.

Tarkistus    301

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja jäsenvaltioille 35 artiklassa tarkoitetun komitean välityksellä. Yksittäisistä arvioinneista voidaan keskustella kyseisessä komiteassa jäsenvaltioiden pyynnöstä. Tuloksia hyödynnetään ohjelmien suunnittelussa ja resurssien kohdentamisessa.

Komissio toimittaa arviointien päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja jäsenvaltioille. Tuloksia hyödynnetään ohjelmien suunnittelussa ja resurssien kohdentamisessa.

Tarkistus    302

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio ottaa tämän asetuksen nojalla myönnetyn unionin rahoituksen arviointiprosessiin mukaan kaikki sidosryhmät siinä määrin kuin se on tarkoituksenmukaista ja voi tarvittaessa pyrkiä tekemään yhteisiä arviointeja jäsenvaltioiden ja kehityskumppanien kanssa siten, että myös kumppanimaat osallistuvat siihen tiiviisti.

Komissio ottaa tämän asetuksen nojalla myönnetyn unionin rahoituksen arviointiprosessiin mukaan kaikki sidosryhmät ja edunsaajat, kansalaisyhteiskunnan organisaatiot mukaan lukien, ja voi tarvittaessa pyrkiä tekemään yhteisiä arviointeja jäsenvaltioiden ja kehityskumppanien kanssa siten, että myös kumppanimaat osallistuvat siihen tiiviisti.

Tarkistus    303

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio toimittaa 2 kohdassa tarkoitetun väliarvioinnista laadittavan kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia tähän asetukseen tehtävistä tarvittavista tarkistuksista.

Tarkistus    304

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Komissio suorittaa tämän asetuksen soveltamisjakson päätyttyä, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun jakson päättymisestä, asetuksen lopullisen arvioinnin samoin perustein kuin tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun väliarvioinnin.

Tarkistus    305

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja jos toteutettava toimi on luonteeltaan maailmanlaajuinen, alueiden välinen tai alueellinen, komissio voi unionin rahoituksen johdonmukaisuuden ja tuloksellisuuden varmistamiseksi taikka alueellisen tai alueiden välisen yhteistyön edistämiseksi päättää asiaankuuluvien suuntaa-antavien monivuotisten ohjelmien, toimintasuunnitelmien tai toimenpiteiden puitteissa laajentaa toimien soveltamisalaa maihin tai alueisiin, jotka eivät 4 artiklan mukaan kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

1.  Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja jos sovellettava toimi on luonteeltaan maailmanlaajuinen, alueiden välinen tai alueellinen, komissiolle siirretään valta antaa 34 artiklan mukaisesti delegoitu säädös tämän asetuksen täydentämiseksi siten, että lisätään maat tai alueet niiden joukkoon, jotka 4 artiklan mukaan kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan, kyseisten toimien toteuttamista varten.

Tarkistus    306

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio voi sisällyttää tähän erillisen määrärahan, jolla autetaan kumppanimaita ja -alueita lisäämään yhteistyötään niiden naapureina sijaitsevien unionin syrjäisimpien alueiden sekä neuvoston MMA-päätöksen soveltamisalaan kuuluvien merentakaisten maiden ja alueiden kanssa. Tämän vuoksi tällä asetuksella voidaan rahoittaa tarvittaessa ja vastavuoroisuuden pohjalta ja kohtuullisessa suhteessa MMA-päätöksen ja/tai ETC-asetuksen nojalla myönnetyn rahoituksen määrään toimia, joita toteuttaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva kumppanimaa tai -alue tai muu toimija, MMA-päätöksen soveltamisalaan kuuluva maa tai alue tai muu toimija tai jokin unionin syrjäisimmistä alueista yhteisen toimintaohjelman tai ETC-asetuksen nojalla perustetun ja toteutetun alueiden välisen yhteistyöohjelman tai toimenpiteen puitteissa.

Poistetaan.

Tarkistus    307

Ehdotus asetukseksi

33 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

33 a artikla

 

Kumppanimaiden ja -alueiden ja niiden naapureina sijaitsevien unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden välinen yhteistyö

 

1.   Komissio voi sisällyttää tähän erillisen määrärahan, jolla autetaan kumppanimaita ja -alueita lisäämään yhteistyötään niiden naapureina sijaitsevien unionin syrjäisimpien alueiden sekä neuvoston MMA-päätöksen soveltamisalaan kuuluvien merentakaisten maiden ja alueiden kanssa. Tämän vuoksi tällä asetuksella voidaan rahoittaa tarvittaessa ja vastavuoroisuuden pohjalta ja kohtuullisessa suhteessa MMA-päätöksen ja/tai ETC-asetuksen nojalla myönnetyn rahoituksen määrään toimia, joita soveltaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva kumppanimaa tai -alue tai muu toimija, MMA-päätöksen soveltamisalaan kuuluva maa tai alue tai muu toimija tai jokin unionin syrjäisimmistä alueista yhteisen toimintaohjelman tai ETC-asetuksen nojalla perustetun ja sovelletun alueiden välisen yhteistyöohjelman tai toimenpiteen puitteissa.

 

2.   Unionin yhteisrahoitusosuus ei voi olla suurempi kuin 90 prosenttia ohjelman tai toimen tukikelpoisista menoista. Teknisen avun osalta yhteisrahoitusosuus on 100 prosenttia.

Tarkistus    308

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään 4 artiklan 6 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa, 27 artiklan 9 kohdassa sekä 31 artiklan 9 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle tämän asetuksen voimassaoloajaksi.

2.  Siirretään 4 artiklan 6 kohdassa, 8 artiklan 7 a kohdassa, 8 artiklan 8 b kohdassa, 14 artiklan 1 kohdassa, 15 artiklan a alakohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 21 artiklan 3 a kohdassa, 26 artiklankohdassa, 27 artiklan 9 kohdassa, 31 artiklan 9 kohdassa ja 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle tämän asetuksen voimassaoloajaksi. Komission antaa nämä delegoidut säädökset mahdollisimman pian, kuitenkin niin, että 8 artiklan 7 a kohdassa, 8 artiklan 8 b kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa ja 31 artiklan 9 kohdassa tarkoitetut delegoidut säädökset annetaan viimeistään [kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivän jälkeen].

Tarkistus    309

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 6 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa, 27 artiklan 9 kohdassa ja 31 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan kyseisessä päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 6 kohdassa, 8 artiklan 7 a kohdassa, 8 artiklan 8 b kohdassa, 14 artiklan 1 kohdassa, 15 artiklan a alakohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 21 artiklan 3 a kohdassa, 26 artiklankohdassa, 27 artiklan 9 kohdassa, 31 artiklan 9 kohdassa ja 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan kyseisessä päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    310

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 4 artiklan 6 kohdan, 26 artiklan 3 kohdan, 27 artiklan 9 kohdan tai 31 artiklan 9 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevien 4 artiklan 6 kohdan, 8 artiklan 7 a kohdan, 8 artiklan 8 b kohdan, 14 artiklan 1 kohdan, 15 artiklan a alakohdan, 17 artiklan 4 kohdan, 21 artiklan 3 a kohdan, 26 artiklankohdan, 27 artiklan 9 kohdan, 31 artiklan 9 kohdan ja 33 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    311

Ehdotus asetukseksi

34 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

34 a artikla

 

Kiireellinen menettely

 

1.   Erittäin kiireellisistä syistä, jollaisia ovat esimerkiksi luonnon tai ihmisen aiheuttamat katastrofit tai tilanteet, joissa demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet tai perusvapaudet ovat välittömästi uhattuina, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä ja sovelletaan tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

 

2.   Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 3 kohdan mukaisesti.   Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

 

3.   Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 34 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

Tarkistus    312

Ehdotus asetukseksi

34 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

34 b artikla

 

Demokraattinen vastuuvelvollisuus

 

1.   Unionin toimielinten, kuten erityisesti Euroopan parlamentin, komission ja EUH:n, välisen vuoropuhelun edistämiseksi, avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden laajentamisen varmistamiseksi ja komissiossa toteutettavan säädösten ja toimien hyväksymisen nopeuttamiseksi Euroopan parlamentti voi kutsua komission ja EUH:n keskustelemaan strategisista linjauksista ja suuntaviivoista, jotka koskevat tämän asetuksen mukaista ohjelmasuunnittelua. Vuoropuhelulla on myös lisättävä kaikkien ulkosuhteiden rahoitusvälineiden yleistä johdonmukaisuutta 5 artiklan mukaisesti. Vuoropuhelua voidaan käydä ennen komission toteuttamia delegoitujen säädösten antamista ja vuotuisen talousarvioesityksen hyväksymistä. Vuoropuhelua voidaan myös käydä tapauskohtaisesti merkittävien poliittisten tapahtumien johdosta Euroopan parlamentin tai Euroopan komission pyynnöstä.

 

2.   Komissio ja EUH esittävät Euroopan parlamentille kaikki tässä yhteydessä merkitykselliset asiakirjat vähintään kuukausi ennen vuoropuhelua. Vuotuiseen talousarvioon liittyvässä vuoropuhelussa komissio ja EUH antavat konsolidoituja tietoja kaikista 21 artiklassa tarkoitetuista hyväksytyistä tai suunnitelluista toimintasuunnitelmista ja toimenpiteistä, maittain, alueittain ja eri temaattisten toimien kehyksessä tehdystä yhteistyöstä sekä nopean vasteen toimien, uusia haasteita ja painopisteitä varten tarkoitetun joustovaran ja ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn käytöstä.

 

3.   Komissio ja EUH ottavat Euroopan parlamentin kannan tarkoin huomioon. Komission ja EUH:n on esitettävä asianmukaiset perustelut siinä tapauksessa, että se ei ota Euroopan parlamentin kantoja huomioon.

 

4.   Komission ja EUH:n tehtävänä on erityisesti 38 artiklassa tarkoitetun ohjausryhmän kautta tiedottaa Euroopan parlamentille tämän asetuksen soveltamisesta ja erityisesti käynnissä olevista toimenpiteistä, toimista ja tuloksista.

Tarkistus    313

Ehdotus asetukseksi

35 artikla

Komission teksti

Tarkistus

35 artikla

Poistetaan.

Komitea

 

1.  Komissiota avustaa naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

3.  Kun komitean lausunto on tarkoitus hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä pyytää.

 

4.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

 

5.  Annettu päätös pysyy voimassa hyväksytyn tai muutetun asiakirjan, toimintaohjelman tai toimenpiteen keston ajan.

 

6.  Euroopan investointipankin tarkkailija osallistuu komitean työskentelyyn Euroopan investointipankkia koskevissa asioissa.

 

Tarkistus    314

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tiedotus, viestintä ja julkisuus

Avoimuus, viestintä ja tietojen julkistaminen

Tarkistus    315

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien.

1.  Unionin rahoituksen saajien on ilmaistava rahoituksen alkuperä ja varmistettava unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan lukien. Komission tehtävänä on valvoa, että rahoituksen saajat noudattavat näitä vaatimuksia.

Tarkistus    316

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat tätä asetusta ja siihen liittyviä toimia ja tuloksia. Tälle asetukselle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

2.  Komissio soveltaa tiedotus- ja viestintätoimia, jotka koskevat tätä asetusta ja siihen liittyviä toimia ja tuloksia. Tälle asetukselle osoitetuilla taloudellisilla resursseilla tuetaan myös unionin poliittisia painopisteitä koskevaa komission tiedottamista sikäli kuin painopisteet liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin.

Tarkistus    317

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio toteuttaa toimia vahvistaakseen strategista viestintää ja julkisuusdiplomatiaa unionin arvojen ja lisäarvon välittämiseksi.

Tarkistus    318

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Komissio perustaa yhtenäisen kattavan julkisen sähköisen keskusrekisterin kaikista tämän asetuksen mukaisesti rahoitetuista toimista, mukaan lukien kriteerit, joilla kumppaneiden tarpeet on määritetty varoja kohdennettaessa, ja varmistaa sen säännöllisen päivittämisen, lukuun ottamatta toimia, joihin katsotaan liittyvän 37 artiklassa tarkoitettuja turvallisuusseikkoja tai paikallisia poliittisia herkkyystekijöitä.

Tarkistus    319

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Keskusrekisteriin sisällytetään myös tietoja kaikista rahoitus- ja investointitoimista, myös yksittäisellä ja hanketasolla, sekä kaikkien EKKR+ ‑takuusopimusten olennaiset osat, mukaan lukien tiedot tukikelpoisten vastapuolten oikeushenkilöllisyydestä, odotetuista kehityshyödyistä ja valitusmenettelyistä, ottaen huomioon luottamuksellisten ja kaupallisesti arkaluonteisten tietojen suojan.

Tarkistus    320

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 d.  Tukikelpoisten EKKR+ ‑vastapuolten on avoimuuspolitiikkansa ja unionin tietosuojaa sekä asiakirjojen ja tietojen saatavuutta koskevien sääntöjen mukaisesti ennakoivasti ja järjestelmällisesti julkaistava verkkosivustoillaan tietoja kaikista ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn kattamista rahoitus- ja investointitoimista ja erityisesti siitä, miten kyseisillä toimilla tuetaan tämän asetuksen tavoitteiden toteutumista ja vaatimusten täyttymistä. Nämä tiedot on esitettävä eriteltyinä hankkeen mukaan. Näissä tiedoissa on aina otettava huomioon luottamuksellisten ja kaupallisesti arkaluonteisten tietojen suojelu. Tukikelpoisten vastapuolten on myös tiedotettava unionin tuesta kaikissa tiedoissa, jotka ne julkaisevat ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn kattamista rahoitus- ja investointitoimista tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus    321

Ehdotus asetukseksi

38 artikla

Komission teksti

Tarkistus

38 artikla

Poistetaan.

Euroopan ulkosuhdehallintoa koskeva lauseke

 

Tätä asetusta sovelletaan päätöksen 2010/427/EU mukaisesti.

 

Tarkistus    322

Ehdotus asetukseksi

38 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

38 a artikla

 

Hallinto

 

Asiaankuuluvista komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yksiköistä koostuva horisontaalinen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii komission puheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja tai hänen edustajansa, on vastuussa tämän välineen ohjauksesta, koordinoinnista ja hallinnasta koko hallintosyklin ajan, jotta varmistetaan kaiken unionin rahoituksen johdonmukaisuus, tehokkuus, avoimuus ja vastuuvelvollisuus. Varapuheenjohtaja / korkea edustaja varmistaa unionin ulkoisen toiminnan yleisen poliittisen koordinoinnin. Kaikissa toimissa, mukaan luettuina nopean vasteen toimet ja poikkeukselliset avustustoimenpiteet, ja koko välineen ohjelmoinnin, suunnittelun ja soveltamisen koko syklissä EUH:n korkea edustaja tekee yhteistyötä komission asiaankuuluvien jäsenten ja yksiköiden kanssa, jotka nimetään suunnitellun toiminnan luonteen ja tavoitteiden pohjalta näiden asiantuntemus huomioon ottaen. Kaikki päätösehdotukset laaditaan komission menettelyjä noudattaen ja ne toimitetaan komission hyväksyttäviksi.

 

Euroopan parlamentti otetaan täysimääräisesti mukaan välineiden suunnittelu-, ohjelmasuunnittelu-, seuranta- ja arviointivaiheisiin, jotta taataan unionin ulkoisten toimien alan rahoituksen poliittinen valvonta, demokraattinen valvonta ja vastuuvelvollisuus.

Tarkistus    323

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 31 päivään joulukuuta 2027.

Tarkistus    324

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 17 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Unionin tukea tällä alueella voidaan myös käyttää mahdollistamaan Venäjän federaation osallistuminen rajatylittäviin yhteistyöohjelmiin ja muihin soveltuviin useita maita kattaviin ohjelmiin.

Unionin tukea tällä alueella voidaan myös käyttää mahdollistamaan Venäjän federaation osallistuminen rajatylittäviin yhteistyöohjelmiin ja muihin soveltuviin useita maita kattaviin ohjelmiin, kuten koulutusyhteistyöhön ja erityisesti opiskelijavaihtoihin.

Tarkistus    325

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Demokratian ja demokraattisten prosessien, hallintotavan ja hallinnon valvonnan kehittäminen, mukaan lukien avoimet ja uskottavat vaaliprosessit

a)  Demokratian ja osallistavien demokraattisten prosessien, hallintotavan ja hallinnon valvonnan kehittäminen, mukaan lukien riippumaton oikeuslaitos, oikeusvaltion periaate ja avoimet, rauhanomaiset ja uskottavat vaaliprosessit

Tarkistus    326

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojan lujittaminen

b)  Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen perustuvien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämisen ja suojan lujittaminen ja niihin liittyvien kansainvälisten välineiden toteutumisen edistäminen. ihmisoikeuksien puolustajien tukeminen ja suojelu, maailmanlaajuisten ja alueellisten sopimusten ja kehysten täytäntöönpanon edistäminen, niiden täytäntöönpanoon ja seurantaan liittyvien kansalaisyhteiskunnan valmiuksien kehittäminen ja sellaisen oikeudellisen kehyksen perustan luominen, jolla suojataan ilmastonmuutoksen vuoksi kotinsa jättämään joutuneita henkilöitä

Tarkistus    327

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Syrjinnän kaikkien muotojen torjunnan tukeminen ja tasa-arvon periaate, erityisesti sukupuolten tasa-arvo ja vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet

c)  Syrjinnän kaikkien muotojen torjunnan tukeminen ja tasa-arvon periaate, erityisesti sukupuolten tasa-arvo, naisten ja tyttöjen oikeudet ja vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen sekä lasten, nuorten, vammaisten ja vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden, hlbti-henkilöiden ja alkuperäisväestöjen oikeudet

Tarkistus    328

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Vireän kansalaisyhteiskunnan ja sen aseman tukeminen uudistusprosesseissa ja demokratiakehityksessä ja suotuisien edellytysten edistäminen, jotta kansalaisyhteiskunta ja kansalaiset voisivat osallistua poliittiseen päätöksentekoon

d)  Vireän kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja sen aseman vahvistaminen poliittisissa siirtymissä, uudistusprosesseissa ja demokratiakehityksessä ja suotuisien edellytysten edistäminen, jotta kansalaisyhteiskunta ja kansalaiset voisivat osallistua poliittiseen elämään ja päätöksenteon valvontaan

Tarkistus    329

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  Valtioiden, yhteiskuntien, yhteisöjen ja yksilöiden selviytymiskyvyn parantaminen poliittisissa, taloudellisissa, yhteiskunnallisissa sekä ympäristöön, elintarvikkeisiin ja väestömuutoksiin liittyvissä paineissa ja häiriötiloissa

f)  Valtioiden, yhteiskuntien, yhteisöjen ja yksilöiden selviytymiskyvyn parantaminen, jotta ne pystyvät varautumaan ympäristöön liittyviin ja talouden häiriötiloihin, luonnon tai ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin, konflikteihin ja terveydenhuoltoon ja elintarviketurvaan liittyviin kriiseihin, mukautumaan näihin tilanteisiin ja toipumaan niistä nopeasti

Tarkistus    330

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  Demokraattisten julkisten instituutioiden kehityksen vahvistaminen kansallisella ja sitä alemmilla tasoilla, mukaan lukien riippumaton, tuloksia tuottava, tehokas ja vastuuvelvollinen oikeusjärjestelmä, oikeusvaltioperiaatteen edistäminen ja oikeussuojan saatavuus kaikille

g)  Demokraattisten julkisten instituutioiden kehityksen vahvistaminen kansainvälisellä, kansallisella ja sitä alemmilla tasoilla, mukaan lukien riippumaton, tuloksia tuottava, tehokas ja vastuuvelvollinen oikeusjärjestelmä, oikeusvaltioperiaatteen edistäminen, kansainvälinen oikeus, vastuuvelvollisuus ja oikeussuojan saatavuus kaikille

Tarkistus    331

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  Julkishallinnon uudistusprosessien tukeminen, mukaan lukien kansalaiskeskeinen sähköinen viranomaisasiointi, oikeudellisten kehysten ja institutionaalisen rakenteen, kansallisen tilastoinnin, valmiuksien ja moitteettoman julkisten varojen hoidon kehittäminen ja korruption torjunnan edistäminen

h)  Julkishallinnon uudistusprosessien tukeminen, mukaan lukien kansalaiskeskeinen sähköinen viranomaisasiointi, oikeudellisten kehysten ja institutionaalisen rakenteen, kansallisen tilastoinnin, valmiuksien ja moitteettoman julkisten varojen hoidon kehittäminen ja korruption, veronkierron, veropetosten ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunnan edistäminen

Tarkistus    332

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  Julkisten instituutioiden avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisääminen, julkisten hankintojen menettelyn ja julkisten varojen hoidon parantaminen, sähköisen viranomaisasioinnin kehittäminen ja palvelujen tarjonnan lisääminen

j)  Julkisten instituutioiden avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisääminen, julkisten hankintojen menettelyn, mukaan lukien (ympäristö- ja sosiaalisten ja taloudellisten) kestävyyskriteereiden ja -tavoitteiden kehittämisen kannustaminen, ja julkisten varojen hoidon parantaminen, sähköisen viranomaisasioinnin kehittäminen ja palvelujen tarjonnan lisääminen

Tarkistus    333

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a)  Parlamentaarisen demokratian edistäminen

Tarkistus    334

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Kaikenlaisen köyhyyden poistaminen sekä syrjinnän ja eriarvoisuuden torjuminen ketään unohtamatta

a)  Kaikenlaisen köyhyyden poistaminen sekä syrjinnän ja eriarvoisuuden torjuminen ketään unohtamatta ja pyrkien tavoittamaan heikoimmassa asemassa olevat ensimmäisenä asettamalla etusijalle investoinnit terveyden, ravitsemuksen, koulutuksen ja sosiaalisen suojelun julkisiin palveluihin

Tarkistus    335

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Toimien tehostaminen, jotta otettaisiin käyttöön politiikkoja ja tarkoituksenmukaisia investointeja, joilla edistetään naisten ja nuorten oikeuksia, helpotetaan heidän osallistumistaan yhteiskunta- ja talouselämään ja kansalaistoimintaan sekä varmistetaan heidän täysi panoksensa osallistavaan kasvuun ja kestävään kehitykseen

b)  Toimien tehostaminen, jotta otettaisiin käyttöön politiikkoja ja tarkoituksenmukaisia investointeja, joilla edistetään, suojellaan ja toteutetaan naisten, nuorten ja lasten sekä vammaisten henkilöiden oikeuksia, helpotetaan heidän tarkoituksenmukaista osallistumistaan yhteiskunta- ja talouselämään ja kansalaistoimintaan sekä varmistetaan heidän täysi panoksensa osallistavaan kasvuun ja kestävään kehitykseen

Tarkistus    336

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Naisten ja tyttöjen oikeuksien suojelun ja toteutumisen edistäminen, mukaan lukien taloudelliset, sosiaaliset ja työelämän oikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niihin liittyvät oikeudet, ja seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan kaikkien muotojen torjuminen

c)  Naisten ja tyttöjen oikeuksien suojelun ja toteutumisen edistäminen ja vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen, mukaan lukien taloudelliset, sosiaaliset ja työelämän oikeudet, maaoikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niihin liittyvät oikeudet, ja seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan kaikkien muotojen torjuminen ja niiltä suojeleminen; tähän sisältyy se, että edistetään kaikkien mahdollisuuksia saada kattavaa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvää tietoa ja kattavaa seksuaalikasvatusta, sekä uusien ja parempien seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon välineiden tutkimuksen ja innovoinnin yhteistyön edistäminen, mukaan lukien perhesuunnittelu erityisesti vähävaraisissa oloissa

Tarkistus    337

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Erityisen huomion kiinnittäminen heikommassa tai haavoittuvassa asemassa oleviin ja syrjäytyneisiin, kuten lapsiin, iäkkäisiin, vammaisiin, hlbti-henkilöihin ja alkuperäiskansoihin; tähän kuuluu myös sen edistäminen, että siirrytään lasten laitoshoidosta yhteisöllisiin hoitomuotoihin

d)  Erityisen huomion kiinnittäminen heikommassa tai haavoittuvassa asemassa oleviin ja syrjäytyneisiin, kuten lapsiin, iäkkäisiin, vammaisiin, hlbti-henkilöihin ja alkuperäiskansoihin; tähän kuuluu myös sen edistäminen, että siirrytään lasten, sekä vammaisten että vammattomien lasten, laitoshoidosta yhteisöllisiin hoitomuotoihin

Tarkistus    338

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  Yhdennetyn lähestymistavan edistäminen tuettaessa yhteisöjä, etenkin köyhimpiä yhteisöjä, perustarpeiden täyttämisen ja palvelujen tarjonnan parantamisessa

e)  Yhdennetyn lähestymistavan edistäminen tuettaessa yhteisöjä, etenkin köyhimpiä ja vaikeimmin saavutettavia yhteisöjä, parantamalla perustarpeiden yleistä täyttämistä ja palvelujen tarjontaa, erityisesti terveydenhuoltoa, seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät palvelut mukaan lukien, tiedotusta ja tarvikkeiden toimittamista, koulutusta, ravitsemusta ja sosiaalista suojelua

Tarkistus    339

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  Tukeminen turvallisen ja hoivaavan ympäristön luomisessa lapsille, sillä se on tärkeä tekijä huolehdittaessa terveen nuoren väestön kehittymisestä täyteen potentiaaliinsa

f)  Mahdollisimman hyvän alun tarjoaminen elämään lapsille, erityisesti syrjäytyneimmille lapsille, investoimalla varhaiskasvatukseen ja varmistamalla, että köyhyyttä tai eriarvoisuutta kokevilla lapsilla on käytössään peruspalvelut, kuten terveydenhuolto, ravitsemus, koulutus ja sosiaalinen suojelu; tukeminen turvallisen ja hoivaavan ympäristön luomisessa lapsille, sillä se on tärkeä tekijä huolehdittaessa terveen nuoren väestön kehittymisestä täyteen potentiaaliinsa, kiinnittäen erityisesti huomiota tyttöjen tarpeisiin

Tarkistus    340

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  Riittävän, kohtuuhintaisen, turvallisen ja ravitsevan ravinnon yleisen saatavuuden tukeminen etenkin haavoittuvimmassa asemassa olevien keskuudessa, ja elintarviketurvan ja ravitsemustilanteen parantaminen etenkin maissa, joita koettelevat pitkittyneet tai toistuvat kriisit

g)  Riittävän, kohtuuhintaisen, turvallisen ja ravitsevan ravinnon yleisen saatavuuden tukeminen etenkin haavoittuvimmassa asemassa olevien keskuudessa, kuten alle 5-vuotiaat lapset, nuoret, sekä tytöt että pojat, ja naiset etenkin raskauden ja imetyksen aikana, elintarviketurvan ja ravitsemustilanteen parantaminen etenkin maissa, joita koettelevat pitkittyneet tai toistuvat kriisit, ja ravitsemukseen liittyvien monialaisten maataloutta koskevien lähestymistapojen edistäminen

Tarkistus    341

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  Turvallisen ja riittävän juomaveden yleisen saatavuuden, puhtaanapidon ja yleisen hygienian tukeminen sekä kestävä ja integroitu vesihuolto

h)  Turvallisen ja riittävän juomaveden yleisen saatavuuden, puhtaanapidon ja yleisen hygienian tukeminen sekä kestävä ja integroitu vesihuolto, jotka ovat terveyden, koulutuksen, ravitsemuksen, ilmastonmuutoksen sietämisen ja sukupuolten tasa-arvon kannalta ratkaisevia tekijöitä

Tarkistus    342

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  Yleiskattavan terveydenhuollon saavuttaminen siten, että laadukkaita ja kohtuuhintaisia terveyspalveluja on saatavilla tasapuolisesti, muun muassa tukemalla vahvojen, laadukkaiden ja selviytymiskykyisten terveydenhuoltojärjestelmien kehittämistä ja parantamalla valmiuksia varhaiseen varoittamiseen, riskien vähentämiseen ja hallitsemiseen sekä toimintakyvyn palauttamiseen

i)  Yleiskattavan terveydenhuollon saavuttaminen siten, että laadukkaita ja kohtuuhintaisia terveyspalveluja on saatavilla tasapuolisesti, muun muassa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät palvelut, ja tukemalla osallistavien, vahvojen, laadukkaiden, selviytymiskykyisten ja kaikille avointen terveydenhuoltojärjestelmien kehittämistä ja parantamalla valmiuksia varhaiseen varoittamiseen, riskien vähentämiseen ja hallitsemiseen sekä toimintakyvyn palauttamiseen; täydennetään toimia EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman välityksellä, jotta torjutaan maailmanlaajuisia uhkia, kehitetään turvallisia, tehokkaita ja edullisia rokotteita ja hoitomuotoja köyhyyteen liittyviä ja laiminlyötyjä sairauksia vastaan ja parannetaan terveyteen liittyviin haasteisiin vastaamista, mukaan lukien tartuntataudit, mikrobilääkeresistenssi ja uudet sairaudet ja epidemiat

Tarkistus    343

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  Yksilöiden ja yhteisöjen selviytymiskyvyn vahvistaminen, myös lisäämällä investointeja yhteisölähtöisiin katastrofiriskien vähentämistä koskeviin hankkeisiin ja valmiushankkeisiin

Tarkistus    344

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j b)  Kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallitusten ja hallintojen tukeminen tarvittavan ja viimeisintä teknistä ja hallinnollista kehitystä hyödyntävän infrastruktuurin luomiseksi muun muassa fyysisten, teknisten ja henkilöresurssien osalta, jotta mahdollistetaan kaikkien väestötietojen täsmällinen rekisteröinti (syntymästä kuolemaan) ja virallisesti hyväksyttyjen asiakirjojen kaksoiskappaleiden julkaisu tarvittaessa ja varmistetaan näin, että kaikki kansalaiset ovat virallisesti olemassa ja että he voivat käyttää perusoikeuksiaan

Tarkistus    345

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  Osallistavan ja kestävän kaupunkikehityksen edistäminen eriarvoisuuden korjaamiseksi kaupungeissa keskittyen erityisesti eniten apua tarvitseviin

k)  Osallistavan ja kestävän kaupunkikehityksen edistäminen eriarvoisuuden korjaamiseksi kaupungeissa keskittyen erityisesti eniten apua tarvitseviin ja sukupuolinäkökulman huomioon ottaen

Tarkistus    346

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  Paikallisviranomaisten tukeminen toimissa, joilla parannetaan peruspalvelujen tarjontaa, tasapuolista elintarveturvaa, ihmisarvoisten ja kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa ja elämänlaatua kaupungeissa kiinnittäen erityistä huomiota ihmisiin, jotka asuvat epävirallisilla asuinalueilla ja slummeissa

Poistetaan.

Tarkistus    347

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m)  Kaikille tarjottavan osallistavan, tasapuolisen ja laadukkaan virallisen ja epävirallisen koulutuksen sekä arkioppimisen, myös teknisen ja ammatillisen koulutuksen, edistäminen kaikilla tasoilla, mukaan lukien hätä- ja kriisitilanteissa, hyödyntäen muun muassa digitaaliteknologiaa koulutuksen, opetuksen ja oppimisen parantamiseksi

m)  Kansainvälisesti sovittujen koulutustavoitteiden saavuttamisen edistäminen painottaen erityisesti ilmaisia julkisia koulutusjärjestelmiä, siten, että edistetään kaikille tarjottavaa osallistavaa, tasapuolista ja laadukasta virallista ja epävirallista koulutusta sekä arkioppimista ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, mukaan lukien lapsen varhaiskehitys sekä tekninen ja ammatillinen koulutus, kaikilla tasoilla, mukaan lukien hätä- ja kriisitilanteissa, hyödyntäen muun muassa digitaaliteknologiaa koulutuksen, opetuksen ja oppimisen parantamiseksi

Tarkistus    348

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

m a)  Koulutuskäytävien tukeminen sen varmistamiseksi, että sotaa käyvistä maista tulevat opiskelijat voivat opiskella unionin yliopistoissa

Tarkistus    349

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – n alakohta

Komission teksti

Tarkistus

n)  Valmiuksien kehittämiseen tähtäävien toimien tukeminen, oppimiseen liittyvä liikkuvuus kumppanimaihin, näistä maista tai niiden välillä sekä yhteistyö ja politiikkaa koskeva vuoropuhelu näiden maiden instituutioiden, organisaatioiden ja viranomaisten kanssa

n)  Kolmansiin maihin suuntautuvaa, kolmansista maista tulevaa tai kumppanimaiden välistä oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, valmiuksien kehittämistä ja kulttuuriyhteistyötä koskevien toimien tukeminen sekä yhteistyö ja politiikkaa koskeva vuoropuhelu näiden maiden instituutioiden, organisaatioiden ja viranomaisten kanssa

Tarkistus    350

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

n a)  Valmiuksien kehittämisen ja yhteistyön edistäminen tieteen, teknologian ja tutkimuksen aloilla, erityisesti sellaisiin köyhyyteen liittyviin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen, jotka vaikuttavat kohtuuttomasti kumppanimaihin, ja erityisesti aloilla, joilla tutkimus- ja innovointitoiminta on vähäistä ja yksityisen sektorin investoinnit rajallisia, sekä avoimen datan alalla ja sosiaalisten innovointien edistäminen

Tarkistus    351

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – o alakohta

Komission teksti

Tarkistus

o)  Yhteistyön edistäminen tieteen, teknologian ja tutkimuksen sekä avoimen datan ja innovoinnin aloilla

o)  Valmiuksien kehittämisen ja yhteistyön edistäminen tieteen, teknologian ja tutkimuksen sekä avoimen datan, massadatan, tekoälyn ja innovoinnin aloilla koordinoiden toimia EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman kanssa aivoviennin torjumiseksi

Tarkistus    352

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – q alakohta

Komission teksti

Tarkistus

q)  Kulttuurien välisen vuoropuhelun ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen sen kaikissa muodoissa, kulttuuriperinnön säilyttäminen ja edistäminen sekä luovien alojen potentiaalin vapauttaminen kestävän sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen tueksi

q)  Kulttuurien välisen vuoropuhelun ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen sen kaikissa muodoissa, kulttuuriperinnön säilyttäminen ja edistäminen sekä kulttuurialan ja luovien alojen potentiaalin vapauttaminen kestävän sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen tueksi

Tarkistus    353

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 2 kohta – q a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

q a)  Toiminnan tukeminen ja yhteistyön edistäminen urheilualalla, jotta edistetään naisten ja nuorten sekä yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista ja tuetaan Agenda 2030 -toimintaohjelman terveyteen, koulutukseen ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyviä tavoitteita

Tarkistus    354

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 3 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

3.  Muuttoliike ja liikkuvuus

3.  Muuttoliike, liikkuvuus ja pakkomuutto

Tarkistus    355

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 3 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  Toimivien ja ihmisoikeuksiin perustuvien muuttoliikepolitiikkojen, mukaan lukien suojeluohjelmat, tukeminen kaikilla tasoilla, jotta helpotetaan turvallista, järjestynyttä ja säänneltyä muuttoliikettä

Tarkistus    356

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Kumppanuuksien lujittaminen muuttoliikkeeseen ja liikkuvuuteen liittyvissä asioissa noudattaen yhdennettyä ja tasapainoista lähestymistapaa ja ottaen huomioon muuttoliikkeen kaikki eri näkökulmat, myös auttaminen unionin kahdenvälisten tai alueellisten sopimusten ja järjestelyjen, mukaan lukien liikkuvuuskumppanuudet, täytäntöönpanossa

a)  Kahdenvälisten, alueellisten, myös etelä–etelä-suuntaisten, ja kansainvälisten kumppanuuksien lujittamisen edistäminen muuttoliikkeeseen ja liikkuvuuteen liittyvissä asioissa noudattaen yhdennettyä ja tasapainoista lähestymistapaa ja ottaen huomioon muuttoliikkeen kaikki eri näkökulmat sekä noudattaen kansainvälistä ja unionin oikeutta ja ihmisoikeusvelvoitteita

Tarkistus    357

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Auttaminen kolmansien maiden kanssa tehtyjen unionin kahdenvälisten tai alueellisten sopimusten ja järjestelyjen täytäntöönpanossa, mukaan lukien liikkuvuuskumppanuuksien, turvallisten ja laillisten muutto- ja turvapaikkaväylien kehittäminen, myös laatimalla viisumihelpotus- sekä uudelleensijoittamissopimuksia, ja perustuen molemminpuoliseen vastuuvelvollisuuteen sekä humanitaaristen velvoitteiden ja ihmisoikeusvelvoitteiden kunnioittamiseen kaikilta osin

Tarkistus    358

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Paluumuuttajien kestävän uudelleenkotouttamisen tukeminen

b)  Paluumuuttajien kestävän ja menestyksellisen sosioekonomisen uudelleenkotouttamisen tukeminen

Tarkistus    359

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Sääntelemättömän muuttoliikkeen, ihmiskaupan ja siirtolaisten salakuljetuksen torjuminen tehostamalla yhdennettyyn rajaturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä

d)  Muuttoliikkeen haavoittuvuustekijöiden vähentäminen, myös puuttumalla sääntelemättömään muuttoliikkeeseen, ja tehostamalla kansainvälistä vastausta ihmiskauppaan ja siirtolaisten salakuljetukseen kansainvälisen oikeuden ja unionin oikeuden mukaisesti

Tarkistus    360

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  Tieteellisten, teknisten, inhimillisten ja institutionaalisten valmiuksien kehittäminen muuttoliikkeen hallintaa varten

e)  Tieteellisten, teknisten, inhimillisten ja institutionaalisten valmiuksien kehittäminen muuttoliikkeen hallintaa varten, mukaan lukien tarkkojen ja jaoteltujen tietojen kerääminen ja käyttö näyttöön perustuvien politiikkojen perustana, jotta edistetään turvallista, hallittua ja vastuullista muuttoliikettä

Tarkistus    361

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  Toimivien ja ihmisoikeuksiin perustuvien muuttoliikepolitiikkojen, mukaan lukien suojeluohjelmat, tukeminen

Poistetaan.

Tarkistus    362

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  Laillisen muuton ja hallitun liikkuvuuden sekä ihmisten välisten yhteyksien helpottaminen maksimoiden muuttoliikkeen hyöty kehitykselle

g)  Laillisen muuton ja hallitun liikkuvuuden sekä ihmisten välisten yhteyksien helpottaminen, myös antamalla tarkkaa ja oikea-aikaista tietoa kaikissa muuttoliikkeen vaiheissa

Tarkistus    363

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  Muuttoliikkeen kehitykselle tuottaman hyödyn maksimoiminen ja muuttoliikkeen ja kehityksen välistä yhteyttä koskevan yhteisymmärryksen parantaminen

Tarkistus    364

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  Muuttajien ja pakkosiirtolaisten suojelu

h)  Muuttajien ja pakkosiirtolaisten suojelu kiinnittäen erityistä huomiota haavoittuviin ryhmiin ja soveltaen oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa; ja erilaisista ryhmistä koostuvien muuttovirtojen yhteydessä kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden tunnistamisen ja suojeluaseman määrittämisen varmistaminen

Tarkistus    365

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  Tuki kehitykseen perustuville ratkaisuille pakkosiirtolaisia ja heidän vastaanottajayhteisöjään varten

i)  Tuki kehitykseen perustuville ratkaisuille pakkosiirtolaisia ja heidän vastaanottajayhteisöjään varten, myös koulutusmahdollisuuksien ja ihmisarvoisen työn välityksellä, jotta edistetään kotinsa jättämään joutuneiden henkilöiden arvokkuutta, selviytymiskykyä ja omaehtoista kehitystä sekä heidän ottamistaan mukaan vastaanottajamaiden talouteen ja yhteiskuntaan

Tarkistus    366

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  Maastamuuttajayhteisöjen kannustaminen osallistumaan lähtömaidensa kehittämiseen

j)  Maastamuuttajayhteisöjen kannustaminen osallistumaan lähtömaidensa kehittämiseen, jotta edistetään kattavasti kestävää kehitystä

Tarkistus    367

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 3 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a)  Muuttajien ja yhteiskuntien valmiuksien kehittämisen edistäminen heidän täysimääräisen osallisuutensa ja sosiaalisen koheesion täytäntöön panemiseksi

Tarkistus    368

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 3 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tällä alalla tehtävää yhteistyötä hallinnoidaan johdonmukaisesti [turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston] kanssa noudattaen kaikilta osin kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden periaatetta.

Tarkistus    369

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Kumppaneiden avustaminen niiden pyrkiessä täyttämään ilmastonmuutokseen liittyvät sitoumuksensa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti, mukaan lukien kansallisesti määriteltyjen panosten sekä ilmastonmuutoksen lievittämistä ja siihen sopeutumista koskevien toimintasuunnitelmien täytäntöönpano ja lievittämis- ja sopeutumistoimien yhteisvaikutus

b)  Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tukeminen painottaen erityisen haavoittuvassa asemassa olevia valtioita ja asukkaita, joilla ei ole resursseja tarvittavien toimien toteuttamiseksi. Kumppaneiden avustaminen niiden pyrkiessä täyttämään ilmastonmuutokseen liittyvät sitoumuksensa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti, mukaan lukien kansallisesti määriteltyjen panosten sekä ilmastonmuutoksen lievittämistä ja siihen sopeutumista koskevien toimintasuunnitelmien täytäntöönpano ja lievittämis- ja sopeutumistoimien yhteisvaikutus, ja muiden monenvälisten ympäristösopimusten, kuten biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja YK:n aavikoitumissopimuksen, mukaisesti

Tarkistus    370

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Yhteistyön lisääminen kestävän energian alalla; yhteistyön edistäminen ja lisääminen energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön aloilla

d)  Kestävän energian saannin edistäminen kehitysmaissa, jotta kunnioitetaan unionin vuonna 2012 tekemää sitoumusta taata kestävän energian saanti vielä 500 miljoonalle ihmiselle vuoteen 2030 mennessä, asettaen etusijalle pienimuotoiset mikroverkkoratkaisut ja verkon ulkopuoliset ratkaisut, jotka tuottavat merkittävästi ympäristöön ja kehitykseen liittyvää arvoa. Yhteistyön lisääminen kestävän energian alalla; yhteistyön edistäminen ja lisääminen energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön aloilla luotettavien, turvallisten, kohtuuhintaisten, puhtaiden ja kestävien energiapalvelujen saatavuuden ja erityisesti sellaisten paikallisten ja hajautettujen ratkaisujen edistäminen, joilla varmistetaan köyhien ja syrjäisillä alueilla elävien henkilöiden energiahuolto

Tarkistus    371

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Valmiuksien kehittäminen ympäristön kestävyyden ja ilmastonmuutostavoitteiden valtavirtaistamiseksi sekä vihreän kasvun tavoittelun sisällyttäminen kansallisiin ja alueellisiin kehitysstrategioihin, mukaan lukien kestävyyskriteereiden käytön tukeminen julkisissa hankintamenettelyissä

Tarkistus    372

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  Yritysten yhteiskuntavastuun ja toimitusketjujen huolellisuusvelvollisuuden noudattamisen edistäminen sekä ennalta varautumisen periaatteen ja saastuttaja maksaa ‑periaatteen johdonmukainen soveltaminen

Tarkistus    373

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d c)  Sellaisten ympäristön kannalta kestävien maatalouskäytäntöjen edistäminen, agroekologia mukaan lukien, joiden on todettu edistävän ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden suojelua sekä parantavan ympäristön ja yhteiskuntien kykyä selviytyä ilmastonmuutoksesta pitkällä aikavälillä

Tarkistus    374

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  Paikallisyhteisöjen osallistumisen lisääminen ilmastotoimissa, ekosysteemien säilyttämisessä ja luonnonvarojen hallinnoinnissa; kestävän kaupunkikehityksen ja kaupunkialueiden selviytymiskyvyn edistäminen

f)  Paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen osallistumisen lisääminen ilmastotoimissa, luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ja luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvan rikollisuuden torjunnassa, ekosysteemien säilyttämisessä ja luonnonvarojen hallinnoinnissa, myös parantamalla maan käyttö- ja hallintaoikeutta ja vesivarojen hoitoa; kestävän kaupunkikehityksen ja kaupunkialueiden selviytymiskyvyn edistäminen

Tarkistus    375

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  Konfliktimineraalikaupan ja kaivostyöntekijöiden hyväksikäytön lopettaminen ja paikallisyhteisöjen kehityksen tukeminen toimitusketjun due diligence -velvoitteista ja liitännäistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2017/821 mukaisesti sekä vastaavan menettelytavan laatiminen sellaisia mineraaleja varten, jotka eivät nykyisellään kuulu asetuksen soveltamisalaan

Tarkistus    376

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f b)  Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen tukeminen, jotta lisätään ihmisten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnan muutosprosessissa ja rakennetaan kestävää tulevaisuutta

Tarkistus    377

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  Luonnonvarojen ja terveiden ekosysteemien säilyttämisen, kestävän hoidon ja käytön edistäminen, biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen sekä luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelu

g)  Luonnonvarojen ja terveiden ekosysteemien säilyttämisen, kestävän hoidon ja käytön edistäminen, biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen sekä luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelu, salametsästyksen ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjunta mukaan lukien

Tarkistus    378

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  Luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen puuttuminen ja siihen liittyvien kansainvälisten ja unionin aloitteiden täytäntöönpano, erityisesti edistämällä maa- ja vesiekosysteemien ja niihin liittyvän luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, kestävää käyttöä ja hallintaa

Tarkistus    379

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  Yhdennetyn ja kestävän vesivarojen hoidon sekä valtioiden rajojen yli ulottuvia vesistöjä koskevan yhteistyön edistäminen

h)  Yhdennetyn ja kestävän vesivarojen hoidon sekä valtioiden rajojen yli ulottuvia vesistöjä koskevan yhteistyön edistäminen kansainvälistä lainsäädäntöä noudattaen

Tarkistus    380

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  Hiilivarantojen säilyttämisen ja kartuttamisen edistäminen hallinnoimalla kestävästi maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta, sekä ympäristön pilaantumisen, aavikoitumisen ja maaperän huonontumisen torjuminen

i)  Hiilivarantojen säilyttämisen ja kartuttamisen edistäminen hallinnoimalla kestävästi maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta, sekä ympäristön pilaantumisen, aavikoitumisen ja maaperän ja metsien huonontumisen sekä kuivuuden torjuminen

Tarkistus    381

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  Metsäkadon hillitseminen, metsälainsäädännön noudattamisen, metsähallinnon ja puukaupan edistäminen (FLEGT) sekä laittomien hakkuiden ja laittoman puutavaran ja laittomien puutuotteiden kaupan torjuminen

j)  Metsäkadon hillitseminen, metsälainsäädännön noudattamisen, metsähallinnon ja puukaupan edistäminen (FLEGT) sekä laittomien hakkuiden ja laittoman puutavaran ja laittomien puutuotteiden kaupan torjuminen. Hallintotavan parantamisen ja valmiuksien kehittämisen tukeminen luonnonvarojen kestävää hoitoa varten vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia koskevien neuvottelujen ja täytäntöönpanon tukeminen

Tarkistus    382

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  Valtamerten hallinnoinnin tukeminen, mukaan lukien rannikko- ja merialueiden kaikenlainen, myös ekosysteemien, suojelu, merien roskaantumisen torjunta, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän (LIS) kalastuksen torjunta ja merten biologisen monimuotoisuuden suojelu

k)  Valtamerten hallinnoinnin tukeminen, mukaan lukien rannikko- ja merialueiden kaikenlainen, myös ekosysteemien, suojelu, merien roskaantumisen torjunta, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän (LIS) kalastuksen torjunta ja merten biologisen monimuotoisuuden suojelu YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) mukaisesti

Tarkistus    383

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  Alueellisen katastrofiriskin vähentämisen ja selviytymiskyvyn parantaminen synergiassa ilmastonmuutokseen sopeutumisen politiikkojen ja toimien kanssa

l)  Alueellisen katastrofiriskin vähentämisen ja valmistautumisen ja selviytymiskyvyn parantaminen yhteisöllisen ja ihmiskeskeisen lähestymistavan välityksellä synergiassa ilmastonmuutokseen sopeutumisen politiikkojen ja toimien kanssa

Tarkistus    384

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m)  Resurssitehokkuuden ja kestävien kulutus- ja tuotantotapojen edistäminen, mukaan lukien saastumisen torjuminen sekä kemikaalien ja jätteiden toimiva hallinnointi

m)  Resurssitehokkuuden ja kestävien kulutus- ja tuotantotapojen edistäminen (myös kaikkialla toimitusketjussa), myös rajoittamalla luonnonvarojen käyttöä konfliktien rahoittamisessa ja tukemalla sidosryhmiä Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän kaltaisten aloitteiden noudattamisessa; saastumisen torjuminen sekä kemikaalien ja jätteiden toimiva hallinnointi

Tarkistus    385

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – n alakohta

Komission teksti

Tarkistus

n)  Talouden kestävän monipuolistamisen, kilpailukyvyn ja kaupan lisäämisen ja yksityisen sektorin kehittämisen tukeminen painottaen erityisesti vähähiilistä ja ilmastonmuutosta kestävää vihreää kasvua, mikro- ja pk-yrityksiä ja osuuskuntia ja hyödyntäen voimassa olevia kauppasopimuksia EU:n kanssa

n)  Talouden kestävän monipuolistamisen, kilpailukyvyn, arvoa jakavien toimitusketjujen ja oikeudenmukaisen kaupan lisäämisen ja yksityisen sektorin kehittämisen tukeminen painottaen erityisesti vähähiilistä ja ilmastonmuutosta kestävää vihreää kasvua, mikro- ja pk-yrityksiä, yhteisötalouden yrityksiä ja osuuskuntia ja hyödyntäen etuja EU:n kanssa tehtyjen voimassa olevien kauppasopimusten kehittämisestä

Tarkistus    386

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

n a)  Sellaisten biologisen monimuotoisuuden suojelemista koskevien kansainvälisten sitoumusten saavuttaminen, jotka sisältyvät biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen, villieläimistön ja ‑kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES-sopimus) ja muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan yleissopimuksen kaltaisin sopimuksiin ja muihin biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin sopimuksiin

Tarkistus    387

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – n b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

n b)  Ilmastonmuutos- ja ympäristötavoitteiden yhdentämisen ja valtavirtaistamisen lisääminen unionin kehitysyhteistyössä tukemalla metodologiaan ja kehitysmaita koskevaan ja kehitysmaissa suoritettavaan tutkimukseen liittyvää työtä, muun muassa valvonta-, raportointi- ja todentamismekanismeja, ekosysteemikartoitusta, arviointia ja seurantaa, ympäristöasiantuntemuksen lisäämistä ja innovatiivisten toimien ja politiikan johdonmukaisuuden edistämistä

Tarkistus    388

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 4 kohta – n c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

n c)  Ilmastonmuutoksen sellaisten maailmanlaajuisten ja alueiden rajat ylittävien vaikutusten torjuminen, jotka saattavat horjuttaa kehitystä, rauhaa ja turvallisuutta

Tarkistus    389

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Yrittäjyyden, ihmisarvoisten työpaikkojen ja työllisyyden tukeminen kehittämällä osaamista ja taitoja, muun muassa koulutuksen avulla, työelämän normien ja työolojen parantaminen ja mahdollisuuksien luominen etenkin nuorille

a)  Yrittäjyyden tukeminen, myös mikrorahoituksen välityksellä, ja ihmisarvoisten työpaikkojen ja työllisyyden tukeminen kehittämällä osaamista ja taitoja, muun muassa koulutuksen avulla, ILO:n työelämän normien kattavan soveltamisen parantaminen, työmarkkinavuoropuhelu ja lapsityövoiman torjunta mukaan lukien, ja terveellisessä ympäristössä taattavien työolojen parantaminen, toimeentuloon riittävä palkka ja mahdollisuuksien luominen etenkin nuorille

Tarkistus    390

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Sellaisten kansallisten kehityspolkujen tukeminen, joissa maksimoidaan positiiviset sosiaaliset tulokset ja vaikutukset, progressiivisen verotuksen ja uudelleenjakoon perustuvien julkisten politiikkojen tukeminen

b)  Sellaisten kansallisten kehityspolkujen tukeminen, joissa maksimoidaan positiiviset sosiaaliset tulokset ja vaikutukset, tehokkaiden ja kestävien verotuksen ja uudelleenjakoon perustuvien julkisten politiikkojen tukeminen sekä kestävien sosiaalisen suojelun järjestelmien ja sosiaalivakuutusjärjestelmien luominen ja vahvistaminen veropetosten ja veroparatiisien torjumiseen tähtäävien kansallisten ja kansainvälisten toimien tukeminen

Tarkistus    391

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Liiketoiminta- ja investointiolosuhteiden parantaminen, talouskehitykselle suotuisan sääntely-ympäristön luominen ja yritysten, etenkin mikro- ja pk-yritysten tukeminen liiketoiminnan laajentamisessa ja työnpaikkojen luomisessa

c)  Vastuullisten liiketoiminta- ja investointiolosuhteiden parantaminen, talouskehitykselle suotuisan sääntely-ympäristön luominen ja yritysten, etenkin mikro- ja pk-yritysten, osuuskuntien ja yhteisötalouden yritysten tukeminen liiketoiminnan laajentamisessa ja työpaikkojen luomisessa, solidaarisen talouden kehittämisessä sekä yksityisen sektorin vastuuvelvollisuuden lisäämisessä

Tarkistus    392

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Yritysten vastuuvelvollisuuden ja oikeussuojamekanismien edistäminen yksityisen sektorin toimintaan liittyvien ihmisoikeusrikkomusten alalla; sellaisten paikallisten, alueellisten ja maailmanlaajuisten toimien tukeminen, joilla varmistetaan, että yritys noudattaa ihmisoikeusnormeja ja sääntelyn kehitystä myös pakollisten due diligence ‑velvoitteiden alalla sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti koskevaa oikeudellisesti sitovaa kansainvälistä välinettä

Tarkistus    393

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden, yritysten sosiaalisen vastuun ja liiketoiminnan vastuullisuuden lujittaminen arvoketjujen kaikissa osissa

d)  Sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden, yritysten sosiaalisen vastuun ja liiketoiminnan vastuullisuuden lujittaminen arvoketjujen kaikissa osissa varmistaen arvon jakamisen, oikeudenmukaiset hinnat ja tasapuoliset kaupankäyntiedellytykset

Tarkistus    394

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  Julkisten varojen käytön tuloksellisuuden parantaminen ja niiden strategisemman käytön edistäminen muun muassa rahoituslähteitä yhdistämällä, jotta saadaan houkuteltua julkisia ja yksityisiä lisäinvestointeja

e)  Julkisten varojen käytön tuloksellisuuden ja kestävyyden parantaminen, myös edistämällä kestäviä julkisia hankintoja, ja julkisen rahoituksen strategisemman käytön edistäminen muun muassa rahoituslähteitä yhdistämällä, jotta saadaan houkuteltua julkisia ja yksityisiä lisäinvestointeja

Tarkistus    395

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  Sisäisen taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion parantaminen lujittamalla kaupunki- ja maaseutualueiden yhteyksiä ja helpottamalla matkailualan kehittämistä kestävän kehityksen edistäjänä

g)  Sisäisen taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion parantaminen lujittamalla kaupunki- ja maaseutualueiden yhteyksiä ja helpottamalla sekä luovien alojen että kulttuurimatkailualan kehittämistä kestävän kehityksen edistäjinä

Tarkistus    396

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  Maatalous- ja elintarvikealan arvoketjujen tukeminen ja monipuolistaminen, talouden monipuolistamisen ja arvonlisäyksen, alueellisen yhdentymisen, kilpailukyvyn ja kaupan edistäminen sekä kestävien, vähähiilisten ja ilmastonmuutosta kestävien innovaatioiden edistäminen

h)  Maatalouden ja elintarvikealan kestävien ja osallistavien arvoketjujen tukeminen ja monipuolistaminen, elintarviketurvan ja talouden monipuolistamisen ja arvonlisäyksen, alueellisen yhdentymisen, kilpailukyvyn ja oikeudenmukaisen kaupan edistäminen sekä kestävien, vähähiilisten ja ilmastonmuutosta kestävien innovaatioiden edistäminen

Tarkistus    397

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  Pienviljelijöiden, erityisesti naisten, harjoittaman maatalouden tehostamiseen keskittyminen ekologisesti kestävällä tavalla tukemalla kansallisia politiikkoja, strategioita ja lainsäädäntöjä, jotka ovat tuloksellisia ja kestäviä, sekä edistämällä luonnonvarojen (mm. maa ja vesi), (mikro)luottojen ja muiden maatalouden tuotantopanosten jakamista oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla.

Tarkistus    398

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h b)  Kansalaisjärjestöjen ja maataloustuottajien järjestöjen aktiivinen tukeminen osallistumaan entistä enemmän politiikantekoon, tutkimusohjelmiin sekä hallitusohjelmien täytäntöönpanoon ja arviointiin.

Tarkistus    399

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  Kestävän energian yleisen saatavuuden turvaaminen sekä vähähiilisen, ilmastonmuutosta kestävän ja resurssitehokkaan kiertotalouden edistäminen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti

j)  Turvallisen, edullisen ja kestävän energian yleisen saatavuuden turvaaminen sekä vähähiilisen, ilmastonmuutosta kestävän ja resurssitehokkaan kiertotalouden edistäminen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti

Tarkistus    400

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l)  Kohtuuhintaisen, osallistavan ja luotettavan digitaalisen liitettävyyden edistäminen ja digitaalitalouden kehittäminen

l)  Kohtuuhintaisen, osallistavan, luotettavan ja turvallisen digitaalisen liitettävyyden edistäminen ja digitaalitalouden kehittäminen; digitaalisen lukutaidon ja osaamisen edistäminen; digitaalisen yrittäjyyden ja työpaikkojen luomisen edistäminen; digitaaliteknologian käytön edistäminen kestävän kehityksen mahdollistavana tekijänä; kyberturvallisuuteen, tietosuojaan ja digitalisointiin liittyviin muihin sääntelykysymyksiin vastaaminen

Tarkistus    401

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m)  Markkinoiden ja alojen kehittäminen ja lujittaminen siten, että edistetään osallistavaa ja kestävää kasvua

m)  Markkinoiden ja alojen kehittäminen ja lujittaminen siten, että edistetään osallistavaa ja kestävää kasvua ja oikeudenmukaista kauppaa

Tarkistus    402

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – n alakohta

Komission teksti

Tarkistus

n)  Alueellisen yhdentymisen ja optimaalisten kauppapolitiikkojen tukeminen sekä EU:n ja sen kumppaneiden kauppasopimusten lujittamisen ja täytäntöönpanon tukeminen

n)  Alueellisen yhdentymisen ja optimaalisten kauppapolitiikkojen tukeminen osallistavan ja kestävän kehityksen edistämiseksi sekä unionin ja sen kumppaneiden oikeudenmukaisten kauppasopimusten lujittamisen ja täytäntöönpanon tukeminen, mukaan lukien kehitysmaiden kumppanien kanssa tehtävät kokonaisvaltaiset ja epäsymmetriset sopimukset; monenvälisyyden ja kestävän taloudellisen yhteistyön edistäminen ja vahvistaminen sekä Maailman kauppajärjestön säännöt ja periaatteet

Tarkistus    403

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – o alakohta

Komission teksti

Tarkistus

o)  Yhteistyön edistäminen tieteen, teknologian ja tutkimuksen sekä avoimen datan ja innovoinnin aloilla

o)  Yhteistyön edistäminen tieteen, teknologian ja tutkimuksen, digitalisaation, avoimen datan, massadatan ja tekoälyn sekä innovoinnin aloilla, mukaan luettuna tiedediplomatian kehittäminen

Tarkistus    404

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – p alakohta

Komission teksti

Tarkistus

p)  Kulttuurien välisen vuoropuhelun ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen sen kaikissa muodoissa sekä kulttuuriperinnön säilyttäminen ja edistäminen

p)  Kulttuurien välisen vuoropuhelun ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen sen kaikissa muodoissa, paikallisen käsityöläisyyden, nykytaiteiden ja kulttuuri-ilmaisujen kehittäminen sekä kulttuuriperinnön säilyttäminen ja edistäminen

Tarkistus    405

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – r alakohta

Komission teksti

Tarkistus

r)  Ihmisarvoisten työpaikkojen saatavuuden lisääminen ja työmarkkinoiden ja työllisyyspolitiikkojen kehittäminen osallistavammiksi ja toimiviksi, jotta kaikille, etenkin nuorille, saataisiin ihmisarvoista työtä

r)  Ihmisarvoisten työpaikkojen saatavuuden lisääminen kaikille terveellisessä ympäristössä ja sellaisten työmarkkinoiden ja työllisyyspolitiikkojen kehittäminen osallistavammiksi ja toimiviksi, joilla pyritään ihmisarvoiseen työhön, ihmisoikeuksien ja työoikeuksien kunnioittamiseen, mukaan lukien toimeentuloon riittävät palkat kaikille, etenkin naisille ja nuorille

Tarkistus    406

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – r a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

r a)  Oikeudenmukaisen ja kestävän pääsyn varmistaminen kaivos- ja kaivannaisteollisuuden alalle samalla kuin vältetään konflikteja tai korruptiota

Tarkistus    407

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 5 kohta – s alakohta

Komission teksti

Tarkistus

s)  Oikeudenmukaisen, kestävän ja häiriöttömän pääsyn tarjoaminen kaivos- ja kaivannaisteollisuuden alalle

s)  Oikeudenmukaisen, kestävän ja häiriöttömän pääsyn tarjoaminen kaivos- ja kaivannaisteollisuuden alalle; avoimuuden lisäämisen, asianmukaisen huolellisuuden ja sijoittajien vastuun varmistaminen edistäen samalla yksityisen sektorin vastuuvelvollisuutta; sellaisten toimenpiteiden toteuttaminen, jotka liittyvät 17 päivänä toukokuuta 2017 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/82 unionin tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja sekä kultaa, sovellettavien toimitusketjun due diligence -velvoitteiden vahvistamisesta

Tarkistus    408

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

6.  Turvallisuus, vakaus ja rauha

6.  Rauha, turvallisuus ja vakaus

Tarkistus    409

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Rauhan ja vakauden edistäminen parantamalla valtioiden, yhteiskuntien, yhteisöjen ja yksilöiden selviytymiskykyä poliittisissa, taloudellisissa, yhteiskunnallisissa sekä ympäristöön ja väestömuutoksiin liittyvissä paineissa ja häiriötiloissa

a)  Rauhan edistäminen, konfliktien estäminen ja siten vakauden edistäminen parantamalla valtioiden, yhteiskuntien, yhteisöjen ja yksilöiden selviytymiskykyä poliittisissa, taloudellisissa, yhteiskunnallisissa sekä ympäristöön ja väestömuutoksiin liittyvissä paineissa ja häiriötiloissa, myös tukemalla kestävyysarviointeja, jotka on suunniteltu tunnistamaan yhteiskuntien omat valmiudet, joiden avulla ne voivat kestää näitä paineita ja häiriötiloja, sopeutua niihin ja toipua niistä nopeasti

Tarkistus    410

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 6 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Väkivallattoman kulttuurin edistäminen myös tukemalla virallista ja epävirallista rauhankasvatusta

Tarkistus    411

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Konfliktien ehkäisemisen, varhaisen varoittamisen ja rauhan rakentamisen tukeminen rauhanvälityksen, kriisinhallinnan ja vakauttamistoimien avulla

b)  Konfliktien ehkäisemisen, varhaisen varoittamisen ja rauhan rakentamisen tukeminen rauhanvälityksen, kriisinhallinnan ja vakauttamistoimien avulla sekä konfliktin jälkeinen jälleenrakentaminen, mukaan lukien naisten roolin laajentaminen kaikissa näissä vaiheissa; luottamusta rakentavien toimien, välitystoimien, vuoropuhelun ja sovinnon, hyvien naapurisuhteiden ja muiden konfliktienestoon ja -ratkaisuun pyrkivien toimenpiteiden edistäminen, helpottaminen ja niitä koskevien valmiuksien parantaminen erityisesti tilanteissa, joissa kansanryhmien välille on syntymässä jännitteitä ja kun tarvitaan sovittelutoimia yhteiskunnan osien välillä sekä pitkittyneissä konflikteissa ja kriiseissä

Tarkistus    412

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Aseellisten konfliktien uhrien kuntouttamisen ja uudelleensopeuttamisen tukeminen sekä entisten taistelijoiden ja heidän perheidensä aseistariisunta, kotiuttaminen ja uudelleensopeuttaminen kansalaisyhteiskuntaan, ottaen huomioon naisten erityistarpeet

Tarkistus    413

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 6 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  Naisten ja nuorten aseman parantaminen rauhanrakentamisessa ja konfliktinestossa ja heidän tarkoituksenmukainen yhteiskunnallinen ja poliittinen osallistumisensa ja sosiaalinen tunnustuksensa; YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 täytäntöönpanon tukeminen erityisesti epävakaissa, konfliktitilanteessa olevissa tai konfliktin jälkeisessä tilanteessa olevissa maissa

Tarkistus    414

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Tuki turvallisuusalan uudistamiselle, jonka ansiosta ihmiset ja valtio saavat vähitellen tehokkaampia ja vastuullisempia turvallisuuspalveluja kestävän kehityksen tueksi

c)  Tuki konfliktisensitiiviselle turvallisuusalan uudistamiselle, jonka ansiosta ihmiset ja valtio saavat vähitellen tehokkaampia, demokraattisempia ja vastuullisempia turvallisuuspalveluja kestävän kehityksen ja rauhan tueksi

Tarkistus    415

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 6 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Sotilaallisten toimijoiden valmiuksien kehittäminen tukena kehitykselle ja kehityksen mahdollistavalle turvallisuudelle

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    416

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 6 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Alueellisten ja kansainvälisten aseriisunta-aloitteiden sekä aseviennin valvontajärjestelyiden ja -mekanismien tukeminen

Tarkistus    417

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 6 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  Turvallisuutta, vakautta ja rauhaa edistävien alueellisten ja kansainvälisten aloitteiden tukeminen

e)  Turvallisuutta, vakautta ja rauhaa edistävien paikallisten, alueellisten ja kansainvälisten aloitteiden tukeminen sekä yhteyksien luominen näiden eri aloitteiden välille

Tarkistus    418

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 6 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  Väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ja terrorismiin johtavan radikalisoitumisen ehkäiseminen ja torjuminen

f)  Väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ja terrorismiin johtavan radikalisoitumisen ehkäiseminen ja torjuminen tilannekohtaisilla, konfliktisensitiivisillä ja ihmiskeskeisillä ohjelmilla ja toimenpiteillä

Tarkistus    419

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 6 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  Henkilömiinojen, räjähtämättömien taisteluvälineiden ja sodan muiden räjähtämättömien jäänteiden siviiliväestölle aiheuttamiin sosioekonomisiin vaikutuksiin puuttuminen ottaen huomioon myös naisten tarpeet

Tarkistus    420

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 6 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f b)  Asevoimien uudelleenjärjestelyn sosiaalisten vaikutusten käsitteleminen ottaen huomioon myös naisten tarpeet

Tarkistus    421

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 6 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f c)  Tapauskohtaisesti koolle kutsuttavien paikallisten, kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten tuomioistuinten, totuus- ja sovintokomissioiden ja mekanismien tukeminen

Tarkistus    422

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 6 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  Lähialueyhteistyön edistäminen yhteisten luonnonvarojen kestävän hoidon alalla

h)  Lähialueyhteistyön edistäminen yhteisten luonnonvarojen kestävän hoidon alalla kansainvälisen ja unionin oikeuden mukaisesti

Tarkistus    423

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 6 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  Ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskeva yhteistyö kolmansien maiden kanssa etenkin kehittämällä kolmansien maiden valmiuksia ja infrastruktuuria terveyden, maatalouden ja elintarviketurvallisuuden aloilla; sellaisten sosiaalisten toimien tukeminen, joilla hoidetaan kaikenlaisten säteilyonnettomuuksien seurauksia kaikkein heikoimmassa asemassa olevalle altistuneelle väestöryhmälle ja pyritään parantamaan heidän elinolojaan; ydinalaan liittyvien alojen tietämyksenhallinnan ja koulutuksen edistäminen

i)  Ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskeva yhteistyö kolmansien maiden kanssa etenkin kehittämällä kolmansien maiden valmiuksia ja infrastruktuuria terveyden, maatalouden ja elintarviketurvallisuuden aloilla; sellaisten sosiaalisten toimien tukeminen, joilla hoidetaan kaikenlaisten säteilyonnettomuuksien seurauksia kaikkein heikoimmassa asemassa olevalle altistuneelle väestöryhmälle ja pyritään parantamaan heidän elinolojaan; ydinalaan liittyvien alojen tietämyksenhallinnan ja koulutuksen edistäminen; Näitä toimia kehitetään rinnakkain toimien kanssa, jotka kuuluvat asetuksessa (EU) .../... [EINS-asetus] perustetun eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen puitteissa toteutettaviin toimiin

Tarkistus    424

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 6 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  Meriturvallisuuden parantaminen turvallisten, turvattujen, puhtaiden ja kestävästi hoidettujen valtamerten mahdollistamiseksi

j)  Meriturvallisuuden ja merten vaarattomuuden parantaminen turvallisten, turvattujen, puhtaiden ja kestävästi hoidettujen valtamerten mahdollistamiseksi

Tarkistus    425

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 7 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Kumppanimaiden ja -alueiden auttaminen lisäämään yhteistyötään niiden naapureina sijaitsevien unionin syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta [...] päivänä [...] annetun neuvoston päätöksen soveltamisalaan kuuluvien merentakaisten maiden ja alueiden kanssa

Tarkistus    426

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 7 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, mukaan lukien säätiöt, suotuisien toimintaedellytysten edistäminen, millä edistetään niiden mielekästä ja jäsenneltyä osallistumista kotimaanpolitiikkaan sekä niiden valmiuksia hoitaa tehtäväänsä riippumattomina toimijoina kehitys- ja hallintotapa-asioissa; uudenlaisen kumppanuuden lujittaminen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa, millä edistetään asiapitoista ja jäsenneltyä vuoropuhelua unionin kanssa ja maakohtaisten etenemissuunnitelmien tehokasta hyödyntämistä EU:n ja kansalaisyhteiskunnan suhteissa

d)  Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, mukaan lukien säätiöt, suotuisien toimintaedellytysten edistäminen, millä edistetään niiden osallistumista kotimaanpolitiikkaan sekä niiden valmiuksia hoitaa tehtäväänsä riippumattomina toimijoina kehitys- ja hallintotapa-asioissa; uudenlaisen kumppanuuden lujittaminen kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa, millä edistetään asiapitoista ja jäsenneltyä vuoropuhelua unionin kanssa ja maakohtaisten etenemissuunnitelmien tehokasta hyödyntämistä ja täytäntöönpanoa unionin ja kansalaisyhteiskunnan suhteissa

Tarkistus    427

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa – 7 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  Tehokkaampi yhteyksien ylläpito kolmansien maiden kansalaisiin muun muassa hyödyntämällä täysimääräisesti talous-, kulttuuri- ja julkisuusdiplomatiaa

f)  Tehokkaampi yhteyksien ylläpito kolmansien maiden kansalaisiin ja ihmisoikeuksien puolustajiin muun muassa hyödyntämällä täysimääräisesti talous-, kulttuuri-, urheilu- ja julkisuusdiplomatiaa

Tarkistus    428

Ehdotus asetukseksi

Liite II – B osa

Komission teksti

Tarkistus

B.  Erityisesti naapurialueet

Poistetaan.

a)  Tehostetun poliittisen yhteistyön edistäminen

 

b)  Tukeminen assosiaatiosopimusten tai muiden voimassa olevien ja tulevien sopimusten sekä yhdessä sovittujen assosiaatio-ohjelmien, kumppanuuden painopisteiden tai vastaavien asiakirjojen täytäntöönpanossa

 

c)  Kumppanuuden lujittaminen unionin ja kumppanimaiden yhteiskuntien välillä muun muassa ihmisten välisten yhteyksien avulla

 

d)  Alueellisen yhteistyön lujittaminen, etenkin itäisen kumppanuuden, Välimeren unionin ja Euroopan naapuruuspolitiikan toteuttamisalueen laajuisen yhteistyön sekä rajatylittävän yhteistyön puitteissa

 

e)  Asteittainen yhdentyminen unionin sisämarkkinoihin ja alakohtaisen ja monialaisen yhteistyön lisääminen muun muassa lähentämällä lainsäädäntöä ja sääntelyä unionin ja muihin kansainvälisiin normeihin ja parantamalla markkinoille pääsyä, myös pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alueiden avulla, ja kehittämällä tähän liittyviä instituutioita ja investoimalla

 

Tarkistus    429

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  Tuki perusarvojen eli demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden, ihmisarvon kunnioittamisen, syrjimättömyyden, tasa-arvon ja yhteisvastuun periaatteiden sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamisen edistämiselle.

Poistetaan.

Tarkistus    430

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  Mahdollisuuden tarjoaminen yhteistyöhön ja kumppanuuteen kansalaisyhteiskunnan kanssa ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksissä, mukaan lukien sensitiivisissä ja kiireellisissä tilanteissa. Jäljempänä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi laaditaan johdonmukainen ja kokonaisvaltainen strategia kaikkia tasoja varten.

Poistetaan.

Tarkistus    431

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  Kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien puolustaminen yhteiskuntien kehittämiseksi sellaisiksi, että niille ovat ominaista osallistuminen, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeus ja vastuuvelvollisuus, yhteisvastuu ja tasa-arvo. Kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista ja noudattamista seurataan, edistetään ja lujitetaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden, jakamattomuuden ja keskinäisen riippuvuuden periaatteiden mukaisesti. Ohjelman soveltamisalaan kuuluvat kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet. Ihmisoikeushaasteita käsiteltäessä vireytetään kansalaisyhteiskuntaa ja suojellaan ja voimaannutetaan ihmisoikeuksien puolustajia kiinnittäen huomiota myös heidän kapeneviin toimintamahdollisuuksiinsa.

Poistetaan.

Tarkistus    432

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  Demokratian kehittäminen, tukeminen ja suojeleminen käsitellen kattavasti kaikenlaisia demokraattisen hallintotavan näkökohtia, mukaan lukien demokraattisen moniarvoisuuden lujittaminen, kansalaisten osallistumisen lisääminen ja uskottavien, osallistavien ja läpinäkyvien vaaliprosessien tukeminen. Demokratiaa lujitetaan puolustamalla demokraattisten järjestelmien tukipilareita, joihin kuuluvat oikeusvaltioperiaate, demokraattiset normit ja arvot, riippumaton media, vastuuvelvolliset ja osallistavat instituutiot, mukaan lukien puolueet ja parlamentit, sekä korruption torjunta. Vaalitarkkailulla on keskeinen osa demokraattisten prosessien tukemisessa laajemmin. Tähän liittyen EU:n vaalitarkkailu on jatkossakin merkittävä osa ohjelmaa samoin kuin EU:n vaalitarkkailutehtävien perusteella laadittujen suositusten seuranta.

Poistetaan.

Tarkistus    433

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  Tehokkaan monenvälisyyden ja strategisen kumppanuuden edistäminen, millä edistetään valmiuksien kehittämistä kansainvälisissä, alueellisissa ja kansallisissa puitteissa ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseksi ja suojelemiseksi. Strategisia kumppanuuksia tehostetaan painottaen erityisesti YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistoa, Kansainvälistä rikostuomioistuinta (ICC) ja asiaankuuluvia alueellisia ja kansallisia ihmisoikeusmekanismeja. Lisäksi ohjelmassa edistetään ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvää koulutusta ja tutkimusta muun muassa Global Campus for Human Rights and Democracy -verkostolle.

Poistetaan.

Tarkistus    434

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Unioni avustaa kumppanisuhteessa kansalaisyhteiskunnan kanssa ja tämän ohjelman kehyksessä maailmanlaajuisiin, alueellisiin, kansallisiin ja paikallisiin ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksiin puuttumisessa seuraavilla strategisilla toiminta-aloilla:

 

1 a.  Ihmisoikeuksien ja ihmisoikeuksien puolustajien suojeleminen ja edistäminen valtioissa ja hätätilanteissa, joissa ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat eniten uhattuina, myös vastaamalla ihmisoikeuksien puolustajien kiireelliseen suojelutarpeeseen joustavalla ja kattavalla tavalla.

 

Painopisteenä ovat ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevat kysymykset, joihin ei voida vastata maantieteellisten tai muiden temaattisten ohjelmien avulla johtuen niiden sensitiivisestä tai kiireellisestä luonteesta. Näissä tapauksissa on ensisijaisen tärkeää edistää asiaa koskevan kansainvälisen oikeuden kunnioittamista ja antaa konkreettista apua ja toimintakeinoja paikalliselle kansalaisyhteiskunnalle hyvin vaikeissa olosuhteissa. On myös kiinnitettävä erityistä huomiota ihmisoikeuksien puolustajien suojelumekanismin vahvistamiseen.

 

1 b.  Kaikkien ihmisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien puolustaminen yhteiskuntien kehittämiseksi sellaisiksi, että niille ovat ominaista osallistuminen, syrjimättömyys, tasa-arvo, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kansainvälinen oikeus ja vastuuvelvollisuus;

 

Unionin avun myötä on voitava puuttua kaikkein sensitiivisimpiin politiikkaa koskeviin kysymyksiin, kuten kuolemanrangaistus, kidutus, ilmaisunvapaus rajoitetussa asiayhteydessä ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien syrjintä, sekä lasten oikeuksien suojelu ja edistäminen (esimerkiksi lapsityön, lapsikaupan, lapsiprostituution ja lapsisotilaiden osalta) ja vastattava uusiin monimutkaisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen vuoksi kotinsa jättämään joutuneiden henkilöiden suojelu, hyödyntäen unionin avustustoimien riippumattomuutta ja yhteistyömenettelyihin liittyvää merkittävää joustoa.

 

1 c.  Demokratian vahvistaminen ja tukeminen käsitellen kaikenlaisia demokraattisen hallintotavan näkökohtia, mukaan lukien demokraattisen moniarvoisuuden lujittaminen, kansalaisten osallistumisen lisääminen, kansalaisyhteiskunnan toiminnan mahdollistavan ympäristön luominen ja uskottavien, osallistavien ja läpinäkyvien vaaliprosessien tukeminen erityisesti EU:n vaalitarkkailuvaltuuskuntien avulla.

 

Demokratiaa lujitetaan puolustamalla demokraattisten järjestelmien tukipilareita, joihin kuuluvat oikeusvaltioperiaate, demokraattiset normit ja arvot, riippumaton media, vastuuvelvolliset ja osallistavat instituutiot, mukaan lukien puolueet ja parlamentit, sekä vastuuvelvollinen turvallisuussektori ja korruption torjunta. Painopisteenä on oltava konkreettisen avun ja toimintakeinojen tarjoaminen erittäin vaikeissa olosuhteissa toimiville poliittisille toimijoille. Vaalitarkkailulla on keskeinen osa demokraattisten prosessien tukemisessa laajemmin. Tähän liittyen EU:n vaalitarkkailu on jatkossakin merkittävä osa ohjelmaa samoin kuin EU:n vaalitarkkailutehtävien perusteella laadittujen suositusten seuranta. Toisena painopisteenä on tukea kansalaisia edustavia vaalitarkkailijoita ja niiden alueellisia verkostoja kaikkialla maailmassa.

 

Kansalaisista muodostuvien vaalitarkkailuorganisaatioiden sekä vastaavien alueellisten foorumeiden kapasiteettia ja näkyvyyttä Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvissa unionin itä- ja eteläpuolella sijaitsevissa maissa vahvistetaan erityisesti edistämällä kestävää vertaisoppimisohjelmaa riippumattomille ja puolueettomille kansalaisista muodostuville vaalitarkkailuorganisaatioille. Unioni pyrkii parantamaan kansalaisista muodostuvien kotimaisten vaalitarkkailuorganisaatioiden valmiuksia, tarjoamaan äänestystietoutta, medialukutaitoa, ohjelmia kotimaisten ja kansainvälisten vaalitarkkailuvaltuuskuntien suosituksien toteutuksen seuraamiseksi sekä puolustamaan vaalielinten ja vaalitarkkailuorganisaatioiden uskottavuutta ja niihin luottamista.

 

1 d.  Tehokkaan monenvälisyyden ja strategisten kumppanuuksien edistäminen, millä edistetään valmiuksien kehittämistä kansainvälisissä, alueellisissa ja kansallisissa puitteissa ja kasvatetaan paikallisten toimijoiden vaikutusmahdollisuuksia ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen edistämiseksi ja suojelemiseksi.

 

Ihmisoikeuskumppanuudet, joissa keskitytään kansallisen ja kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän vahvistamiseen, myös tukemalla monenvälisyyttä, koska YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston, Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) sekä asiaankuuluvien alueellisten ja kansallisten ihmisoikeusmekanismien riippumattomuus ja tehokkuus ovat keskeisessä asemassa. Ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvän koulutuksen ja tutkimuksen sekä akateemisen vapauden tukemisen jatkaminen muun muassa tukemalla Global Campus for Human Rights and Democracy -verkostoa.

 

1 e.  Uusien aluerajat ylittävien synergioiden ja verkostoitumisen edistäminen paikallisen kansalaisyhteiskunnan keskuudessa ja kansalaisyhteiskunnan ja muiden asiaankuuluvien ihmisoikeuselinten ja -mekanismien välillä, jotta maksimoidaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevien parhaiden käytäntöjen vaihto ja luodaan positiivista dynamiikkaa.

 

Painopisteenä on yleiskatteisuusperiaatteen suojelu ja edistäminen, kaikkia ihmisoikeuksia – kuten kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet tai taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet ja perusvapaudet – koskevien parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja jakaminen vastattaessa merkittäviin haasteisiin, kuten kestävä turvallisuus, terrorismin torjunta, laiton muuttoliike ja kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksien väheneminen. Tarvitaan merkittävämpiä ponnisteluja saattamaan yhteen eri maiden ja maanosien monenlaisia ihmisoikeuksien alan sidosryhmiä (esim. paikallinen kansalaisyhteiskunta ja ihmisoikeusaktivistit, asianajajat, korkeakoulut, kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ja naisten oikeuksien instituutiot, yhteenliittymät), jotka voivat luoda yhdessä ihmisoikeuksia koskevan myönteisen kehityssuunnan, jonka vaikutus moninkertaistuu.

 

1 f.  Unioni edistää edelleen välineen mukaisissa suhteissaan kolmansiin maihin kansainvälisiä pyrkimyksiä saada aikaan monenvälinen sopimus sellaisten välineiden kaupan kieltämisestä, joita voidaan käyttää kidutukseen ja kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon.

Tarkistus    435

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

2.  KANSALAISYHTEISKUNNAN ORGANISAATIOIHIN LIITTYVÄT TOIMINTA-ALAT

2.  KANSALAISYHTEISKUNTAAN JA PAIKALLISVIRANOMAISIIN LIITTYVÄT TOIMINTA-ALAT

Tarkistus    436

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – 1 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kaikkia koskeva, osallistava, vaikutusvaltainen ja riippumaton kansalaisyhteiskunta ja kansalaistoiminta kumppanimaissa

1.  Kaikkia koskeva, osallistava, vaikutusvaltainen ja riippumaton kansalaisyhteiskunta ja paikallisviranomaiset kumppanimaissa

Tarkistus    437

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Suotuisien olosuhteiden luominen kansalaisten osallistumiselle ja kansalaisyhteiskunnan toiminnalle, myös säätiöiden kautta

a)  Suotuisien olosuhteiden luominen kansalaisten osallistumiselle ja kansalaisyhteiskunnan toiminnalle, myös tukemalla kansalaisyhteiskunnan aktiivista osallistumista politiikkaa koskevaan vuoropuheluun säätiöiden kautta

Tarkistus    438

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, mukaan lukien säätiöt, valmiuksien kehittäminen, jotta ne voivat toimia aktiivisesti kehitys- ja hallintotapa-asioissa

b)  Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, mukaan lukien säätiöt, tukeminen ja valmiuksien kehittäminen, jotta ne voivat toimia aktiivisesti kehitys- ja hallintotapa-asioissa

Tarkistus    439

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Kansalaisyhteiskunnan ja paikallisviranomaisten valmiuksien kehittäminen, koordinointi ja institutionaalinen vahvistaminen, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja paikallisviranomaisten ja kattojärjestöjen eteläiset verkostot, niiden organisaatioiden sisällä sekä erityyppisten, julkiseen kehityskeskusteluun aktiivisesti osallistuvien sidosryhmien välillä, ja vuoropuhelu hallitusten kanssa hallituksen politiikasta ja vaikuttava osallistuminen kehitysprosessiin

Tarkistus    440

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – 2 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kehityspolitiikkaa koskeva vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa ja välillä

2.  Vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa ja välillä

Tarkistus    441

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Muiden osallistavien, usean sidosryhmän vuoropuhelufoorumien edistäminen kattaen myös vuorovaikutuksen kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, paikallisten viranomaisten, jäsenvaltioiden, kumppanimaiden ja muiden keskeisten kehitykseen liittyvien sidosryhmien välillä

a)  Osallistavien, usean sidosryhmän vuoropuhelufoorumien edistäminen ja kansalaisyhteiskunnan ja paikallisviranomaisten verkostojen institutionaalinen vahvistaminen kattaen myös vuorovaikutuksen ja koordinoinnin kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, paikallisten viranomaisten, jäsenvaltioiden, kumppanimaiden ja muiden keskeisten kehitykseen liittyvien sidosryhmien välillä

Tarkistus    442

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Unionin, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokkaiden kansalaisten tuen hankinta kestävän ja osallistavan kehityksen strategioille kumppanimaissa

b)  Unionin, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokkaiden kansalaisten tuen hankinta köyhyyden vähentämiselle ja kestävän ja osallistavan kehityksen strategioille kumppanimaissa

Tarkistus    443

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Tietoisuuden lisääminen kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta sekä tietoisuus toimitusketjuista ja unionin kansalaisten ostovoiman vaikutuksista kestävän kehityksen mahdollistamiseen

Tarkistus    444

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Sosiaalisten peruspalvelujen tarjoaminen apua tarvitseville väestönosille;

 

Kansalaisyhteiskuntaa edustavat järjestöt ja paikallisviranomaiset toteuttavat kumppanimaissa toimia, joilla tuetaan haavoittuvassa asemassa olevia ja syrjäytyneitä ryhmiä tarjoamalla sosiaalisia peruspalveluja, kuten terveydenhuolto, mukaan lukien ravitsemus, koulutus, sosiaalinen suojelu, turvallisen veden saanti, sanitaatio ja hygienia

Tarkistus    445

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Paikallisviranomaisten roolin vahvistaminen kehitysasioissa seuraavin tavoin:

 

a)  unionin ja kehitysmaiden paikallisviranomaisten verkostojen, foorumien ja liittoutumien valmiuksien lisääminen, jotta ne voivat käydä asiapitoista ja jatkuvaa politiikkavuoropuhelua kehityksestä ja osallistua vaikuttavasti kehitykseen ja jotta voidaan edistää demokraattista hallintotapaa, etenkin noudattaen alueellista lähestymistapaa paikalliseen kehitykseen (Territorial Approach to Luca Development)

 

b)  kehitysasioita koskevan vuorovaikutuksen lisääminen unionin kansalaisten kanssa, (tietoisuuden lisääminen, tiedon jakaminen, aktivointi, myös ottamalla julkisissa hankinnoissa käyttöön kestävyyskriteerit) unionin, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokkaiden alueella kiinnittäen erityisesti huomiota kestävän kehityksen tavoitteisiin

 

c)   avun omistajuuden ja hyödyntämisen lisääminen paikallisviranomaisten virkamiehille suunnatuilla koulutusohjelmilla, jotka käsittelevät unionin rahoituksen hakemista ja jotka järjestetään paikan päällä;

Tarkistus    446

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

3.  VAKAUTEEN JA RAUHAAN LIITTYVÄT TOIMINTA-ALAT

3.  RAUHANRAKENTAMISEEN, KONFLIKTINESTOON JA VAKAUTEEN LIITTYVÄT TOIMINTA-ALAT

Tarkistus    447

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

Unioni antaa teknistä ja taloudellista apua tukeakseen toimenpiteitä, joilla pyritään kehittämään ja lujittamaan kumppaneiden valmiuksia ehkäistä konflikteja, rakentaa rauhaa ja vastata kriisiä edeltäviin ja kriisin jälkeisiin tarpeisiin läheisessä yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien ja muiden kansainvälisten sekä laajempien ja suppeampien alueiden organisaatioiden sekä valtiollisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Unioni tukee kumppaneiden toimia pääasiassa seuraavilla aloilla kiinnittäen erityistä huomiota naisten osallistumiseen:

Unioni antaa teknistä ja taloudellista apua tukeakseen toimenpiteitä, joilla pyritään kehittämään ja lujittamaan unionin ja kumppaneiden valmiuksia ehkäistä konflikteja, rakentaa rauhaa ja vastata kriisiä edeltäviin ja kriisin jälkeisiin tarpeisiin läheisessä yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien ja muiden kansainvälisten sekä laajempien ja suppeampien alueiden organisaatioiden sekä valtiollisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Unioni tukee kumppaneiden toimia pääasiassa seuraavilla aloilla kiinnittäen erityistä huomiota sukupuolten tasa-arvoon, naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen ja nuorten osallistumiseen:

Tarkistus    448

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  varhainen varoittaminen ja konfliktisensitiivinen riskianalyysi; luottamusta lisäävät toimenpiteet, rauhanvälitys, vuoropuhelu ja sovittelu;

a)  ennakkovaroittamisen edistäminen ja konfliktiriskianalyysit politiikanteossa ja politiikan täytäntöönpanossa;

Tarkistus    449

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  luottamusta lisäävien toimenpiteiden helpottaminen ja niitä koskevien valmiuksien parantaminen, rauhanvälitys, vuoropuhelu ja sovittelu erityisesti tilanteissa, joissa kansanryhmien välille on syntymässä jännitteitä, ja varsinkin kun pyritään ehkäisemään kansanmurhan ja ihmisyyttä vastaan tehdyt rikokset;

Tarkistus    450

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  siviilialan vakauttamisoperaatioihin osallistumista ja niiden toimintaa koskevien valmiuksien lisääminen; unionin, kansalaisyhteiskunnan ja unionin kumppanien valmiuksien vahvistaminen rauhanturva- ja rauhanrakennustoiminnan siviilioperaatioihin osallistumiseksi ja niiden käyttöönottamiseksi; rauhanrakentamista, konfliktianalyysiä, varhaisvaroitusta tai koulutusta ja palvelujen tarjontaa koskevien tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto;

Tarkistus    451

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  konfliktien ja katastrofien jälkeinen olojen ennalleen palauttaminen;

b)  konfliktien jälkeinen olojen ennalleen palauttaminen, mukaan lukien kadonneita henkilöitä koskevaan kysymykseen puuttuminen konfliktien jälkeisissä tilanteissa ja asianomaisten monenvälisten sopimusten täytäntöönpanon tukeminen niin, että voidaan käsitellä maamiinojen ja sodan räjähtämättömien jäänteiden aiheuttamia ongelmia, sekä katastrofien jälkeinen poliittisen ja turvallisuustilanteen kannalta merkityksellinen olojen ennalleen palauttaminen;

Tarkistus    452

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  rauhanrakentamisen ja valtiorakenteiden kehittämisen tukitoimet;

c)  rauhanrakentamisen ja valtiorakenteiden kehittämisen tukeminen, mukaan lukien paikalliset ja kansainväliset kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, valtiot ja kansainväliset organisaatiot, ja useilla eri tasoilla käytävän rakenteellisten vuoropuhelujen kehittäminen paikallisen kansalaisyhteiskunnan, kumppanimaiden ja unionin välillä;

Tarkistus    453

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  konfliktien rahoittamiseen liittyvän luonnonvarojen käytön estäminen ja sidosryhmien kannustaminen noudattamaan eri aloitteita, kuten Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmää, mukaan lukien aloitteet, jotka liittyvät 17 päivänä toukokuuta 2017 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/821 a unionin tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevia tinaa, tantaalia ja volframia, niiden malmeja sekä kultaa, sovellettavien toimitusketjun due diligence -velvoitteiden vahvistamisesta, etenkin luonnonvarojen tuotantoa ja kauppaa koskevien tehokkaiden sisäisten valvontatoimien täytäntöön panemiseksi;

 

__________________

 

1 a EUVL L 130, 19.5.2017, s. 1.

Tarkistus    454

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  turvallisuutta ja kehitystä tukevien valmiuksien kehittäminen.

e)  sotilaallisten toimijoiden valmiuksien kehittäminen tukena kehitykselle ja kehityksen mahdollistavalle turvallisuudelle;

Tarkistus    455

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten vaikutusmahdollisuuksia edistävien toimien tukeminen, erityisesti panemalla täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1325 ja 2250, sekä edistämällä naisten ja nuorten osallistumista ja edustusta virallisissa ja epävirallisissa rauhanprosesseissa;

Tarkistus    456

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e b)  väkivallattomuuden kulttuurin edistäminen myös tukemalla virallista ja epävirallista sekä arkipäivän rauhankasvatusta;

Tarkistus    457

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e c)  tuki toimille, joilla vahvistetaan valtioiden, yhteiskuntien, yhteisöjen ja yksilöiden kestävyyttä, mukaan lukien kestävyysarvioinnit, jotka on suunniteltu tunnistamaan yhteiskuntien omat valmiudet, joiden avulla ne voivat kestää näitä paineita ja häiriötiloja, mukautua näihin tilanteisiin ja toipua niistä nopeasti;

Tarkistus    458

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e d)  tuki kansainvälisille rikostuomioistuimille, kansallisille erityistuomioistuimille, totuus- ja sovintokomissioille, siirtymäkauden oikeusjärjestelyille sekä muille mekanismeille, jotka on perustettu ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevien kansainvälisten normien mukaisesti ihmisoikeusrikkomusten tuomioistuinkäsittelyä sekä omistusoikeuksien vaatimista ja vahvistamista varten;

Tarkistus    459

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – e e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e e)  toimet ampuma-aseiden, pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman käytön ja saatavuuden torjumiseksi;

Tarkistus    460

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 1 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tällä alalla

 

a)  toteutettaviin toimenpiteisiin kuuluvat taitotiedon siirtäminen, tietojen ja parhaiden toimintatapojen vaihtaminen, riskien tai uhkien arviointi, tutkimus ja analyysi, ennakkovaroitusjärjestelmät, koulutus ja palvelujen tarjoaminen

 

b)   toteutettavilla toimenpiteillä edistetään rauhanrakentamiskysymyksissä käytävän rakenteellisen vuoropuhelun edelleen kehittämistä

 

c)   toteutettaviin toimenpiteisiin voi sisältyä tekninen apu ja rahoitusapu rauhan rakentamista ja valtiorakenteiden kehittämistä koskevien tukitoimien soveltamiselle.

Tarkistus    461

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

Unioni antaa teknistä ja taloudellista apua tukeakseen kumppaneiden ja unionin toimia, joilla vastataan maailmanlaajuisiin ja alueiden rajat ylittäviin uhkiin sekä uusiin uhkiin pääasiassa seuraavilla aloilla:

Unioni antaa teknistä ja taloudellista apua tukeakseen kumppaneiden ja unionin toimia, joilla vastataan maailmanlaajuisiin ja alueiden rajat ylittäviin uhkiin sekä uusiin uhkiin seuraavilla aloilla:

Tarkistus    462

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  lakiin ja järjestykseen sekä ihmisten turvallisuuteen kohdistuvat uhat, kuten terrorismi, väkivaltaiset ääriliikkeet, järjestäytynyt rikollisuus, kyberrikollisuus, hybridiuhat sekä salakuljetus, laiton kauppa ja kauttakulku;

a)  lakiin ja järjestykseen sekä ihmisten turvallisuuteen kohdistuvat uhat, kuten terrorismi, väkivaltaiset ääriliikkeet, järjestäytynyt rikollisuus, kyberrikollisuus, hybridiuhat sekä salakuljetus, laiton kauppa ja kauttakulku, erityisesti terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden, kyberrikollisuuden, ja kaikkien salakuljetuksen muotojen torjuntaan ja laittoman kaupan ja kauttakulun tehokkaaseen valvontaan osallistuvien lainvalvontaviranomaisten ja oikeus- ja siviilialan viranomaisten valmiuksien kehittäminen.

 

Etusijalle asetetaan alueiden rajat ylittävä yhteistyö, johon osallistuu vähintään kaksi sellaista kolmatta maata, jotka ovat osoittaneet selvää poliittista tahtoa ilmaantuvien ongelmien ratkaisemiseksi.

 

Toimissa on painotettava erityisesti hyvää hallintotapaa ja toimenpiteiden on oltava kansainvälisen oikeuden mukaisia. Yhteistyötä terrorismin torjumiseksi voidaan tehdä myös yksittäisten maiden ja alueiden sekä kansainvälisten, alueellisten ja osa-alueellisten järjestöjen kanssa.

 

Terrorismin torjumiseen osallistuville viranomaisille myönnettävässä avussa etusijalle asetetaan sellaisten toimenpiteiden tukeminen, jotka koskevat terrorisminvastaisten lakien laatimista ja vahvistamista, rahoitus-, tulli- ja maahanmuuttolainsäädännön täytäntöönpanoa ja soveltamista, tiukimpien kansainvälisten normien ja kansainvälisen oikeuden mukaisten lainvalvontamenettelyjen kehittämistä, demokraattisten ja institutionaalisten valvontamekanismien vahvistamista ja väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisemistä.

 

Huumeiden muodostamaan ongelmaan liittyvässä avussa kiinnitetään asianmukaista huomiota kansainväliseen yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on edistää kysynnän, tuotannon ja haittojen vähentämiseen liittyviä parhaita toimintatapoja;

Tarkistus    463

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  julkisiin tiloihin, kriittiseen infrastruktuuriin, kyberturvallisuuteen, kansanterveyteen tai ympäristön vakauteen kohdistuvat uhat, meriturvallisuuden uhat ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista aiheutuvat uhat;

b)  julkisiin tiloihin, kriittiseen infrastruktuuriin, johon voivat kuulua kansainvälinen henkilö- ja rahtiliikenne, energiansiirto ja -jakelu, kyberturvallisuuteen, kansanterveyteen, kuten äkillisiin epidemioihin, joilla saattaa olla valtioiden rajat ylittävä vaikutus, tai ympäristön vakauteen kohdistuvat uhat, meriturvallisuuden uhat ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista aiheutuvat maailmanlaajuiset ja aluerajat ylittävät uhat, jotka saattavat horjuttaa rauhaa ja turvallisuutta;

Tarkistus    464

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kemiallisia, biologisia, radiologisia ja ydinaineita ja -tekijöitä sekä niihin liittyviä laitoksia tai paikkoja koskevien riskien lieventäminen ja niihin valmistautuminen riippumatta siitä, ovatko ne tahallisia, tahattomia vai luonnon aiheuttamia;

c)  kemiallisia, biologisia, radiologisia ja ydinaineita ja -tekijöitä sekä niihin liittyviä laitoksia tai paikkoja koskevien riskien lieventäminen ja niihin valmistautuminen riippumatta siitä, ovatko ne tahallisia, tahattomia vai luonnon aiheuttamia, erityisesti seuraavilla aloilla:

 

1)   siviilitutkimuksen tukeminen ja edistäminen vaihtoehtona puolustusalan tutkimukselle

 

2)   turvallisuuskäytäntöjen parantaminen siviilikäytössä olevissa tiloissa, joissa säilytetään tai käsitellään arkaluonteisia kemiallisia, biologisia, radiologisia ja ydinaineita ja -tekijöitä osana siviilitutkimusohjelmia

 

3)   unionin yhteistyöpolitiikkojen ja niiden tavoitteiden puitteissa sellaisen siviili-infrastruktuurin luomisen ja siihen liittyvän siviilitutkimuksen käynnistämisen tukeminen, joita tarvitaan aseisiin liittyvien laitosten ja kohteiden purkamiseksi, saneeraamiseksi tai muuntamiseksi silloin, kun ilmoitetaan, että ne eivät enää ole osa jotakin puolustusalan ohjelmaa

 

4)   niiden toimivaltaisten siviiliviranomaisten valmiuksien vahvistaminen, jotka osallistuvat kemiallisten, biologisten, radiologisten ja ydinaineiden ja -tekijöiden laittoman kaupan tehokkaan valvonnan kehittämiseen ja täytäntöönpanoon (mukaan lukien niiden tuotantoon tai toimittamiseen käytettävä laitteisto)

 

5)   tehokkaan vientivalvonnan käyttöönoton ja täytäntöönpanon edellyttämien oikeudellisten puitteiden ja institutionaalisten valmiuksien kehittäminen erityisesti kaksikäyttötuotteiden osalta, mukaan lukien alueelliset yhteistyötoimet, ja kun kyse on asekauppasopimuksen säännöksien täytäntöönpanosta ja sen noudattamisen edistämisestä

 

6)   tehokkaan siviilipuolen katastrofivalmiuden, valmiussuunnittelun, kriisitoiminnan ja puhdistusvalmiuksien kehittäminen.

 

Näitä toimia kehitetään rinnakkain toimien kanssa, jotka kuuluvat asetuksessa (EU) .../... [EINS-asetus] perustetun eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen puitteissa toteutettaviin toimiin

Tarkistus    465

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 3 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  turvallisuutta ja kehitystä tukevien valmiuksien kehittäminen.

d)  sotilaallisten toimijoiden valmiuksien kehittäminen tukena kehitykselle ja kehityksen mahdollistavalle turvallisuudelle;

Tarkistus    466

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Tehokkaiden ja kattavien terveydenhuoltojärjestelmien sellaisten keskeisten osien kehittäminen, joita on parasta käsitellä ylikansallisella tasolla, jotta voidaan turvata tasapuolinen terveyspalvelujen saatavuus ja seksuaali- ja lisääntymisterveys ja siihen liittyvät oikeudet

a)  Tehokkaiden ja kattavien terveydenhuoltojärjestelmien sellaisten keskeisten osien kehittäminen, joita on parasta käsitellä ylikansallisella tasolla, jotta voidaan turvata tasapuolinen, edullinen, osallistava ja yleinen terveyspalvelujen saatavuus ja seksuaali- ja lisääntymisterveys ja siihen liittyvät oikeudet

Tarkistus    467

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Väkivallan uhrien, erityisesti naisten ja lasten, olennaisten palvelujen ja psykologisen tuen edistäminen, tarjoaminen ja laajentaminen

Tarkistus    468

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Maailman terveysturvallisuuden kohentaminen tutkimalla tartuntatauteja ja hallitsemalla tartuntatautitilannetta, muuntamalla tieto tuotteiksi ja politiikoiksi, joilla voidaan vastata tautitaakan muutoksiin (ei-tarttuvat taudit, kaikenlainen virheravitsemus ja ympäristöriskitekijät) ja muovaamalla maailmanmarkkinoita siten, että terveyden kannalta keskeisten hyödykkeiden ja palveluiden saatavuus paranee, etenkin seksuaali- ja lisääntymisterveyden alalla

c)  Maailman terveysturvallisuuden kohentaminen tutkimalla ja kontrolloimalla tartuntatauteja, myös köyhyyteen liittyviä ja laiminlyötyjä sairauksia, torjumalla tällaisia tauteja ja valelääkkeitä, muuntamalla tieto turvallisiksi, saatavilla oleviksi ja kohtuuhintaisiksi tuotteiksi ja politiikoiksi, joilla voidaan vastata immunisaatioon, monenlaisten tulehdusten, uusien ja uusiutuvien tautien ja epidemioiden jatkuvaan taakkaan sekä mikrobilääkeresistenssiin (ei-tarttuvat taudit, kaikenlainen virheravitsemus ja ympäristöriskitekijät) ja muovaamalla maailmanmarkkinoita siten, että terveyden kannalta keskeisten hyödykkeiden ja palveluiden saatavuus paranee, etenkin seksuaali- ja lisääntymisterveyden alalla

Tarkistus    469

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Sellaisten aloitteiden tukeminen, joilla lisätään turvallisten, tehokkaiden ja kohtuuhintaisten lääkkeiden saatavuutta, mukaan lukien rinnakkaisvalmisteet, diagnostiikka ja asiaankuuluva terveystekniikka, ja käytetään kaikkia saatavilla olevia välineitä elintärkeiden lääkkeiden ja diagnostiikan hinnan alentamiseksi

Tarkistus    470

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 1 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  Hyvän terveyden edistäminen ja tartuntatautien torjuminen vahvistamalla terveydenhuoltojärjestelmiä ja saavuttamalla kestävän kehityksen tavoitteet, myös lisäämällä ennaltaehkäisyn ja rokotteilla estettävien tautien torjunnan painottamista

Tarkistus    471

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Yhteisten maailmanlaajuisten toimien edistäminen osallistavan, tasapuolisen ja laadukkaan koulutuksen tarjoamiseksi kaikilla tasoilla, mukaan lukien hätä- ja kriisitilanteissa

a)  Kansainvälisesti sovittujen koulutustavoitteiden saavuttamisen edistäminen ja koulutusköyhyyden torjuminen yhteisillä maailmanlaajuisilla toimilla osallistavan, tasapuolisen ja laadukkaan koulutuksen tarjoamiseksi kaikilla tasoilla ja kaiken ikäisille oppijoille, myös varhaislapsuuden kehityksen aikana ja hätä- ja kriisitilanteissa, ja asettaen ilmaisten julkisten koulutusjärjestelmien vahvistaminen erityiseksi painopisteeksi

Tarkistus    472

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Tiedon, osaamisen ja arvojen vahvistaminen kumppanuuksilla ja liittoutumilla kansalaisaktiivisuuden ja yhteiskuntien tuottavuuden, osallistavuuden ja selviytymiskyvyn edistämiseksi

b)  Tiedon, tutkimuksen ja innovoinnin, osaamisen ja arvojen vahvistaminen kumppanuuksilla ja liittoutumilla kansalaisaktiivisuuden ja yhteiskuntien tuottavuuden, kouluttautuneisuuden, demokraattisuuden, osallistavuuden ja selviytymiskyvyn edistämiseksi

Tarkistus    473

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Maailmanlaajuisten toimien edistäminen kaikenlaisen epätasa-arvon vähentämiseksi esimerkiksi tyttöjen/naisten ja poikien/miesten välillä, jotta kaikilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet osallistua talouselämään ja yhteiskuntaan

c)  Maailmanlaajuisten toimien edistäminen kaikenlaisen syrjinnän ja epätasa-arvon vähentämiseksi esimerkiksi tyttöjen/naisten ja poikien/miesten välillä, jotta kaikilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet osallistua taloudelliseen, poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen elämään

Tarkistus    474

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  Kansalaisyhteiskunnan käynnistämien toimien tukeminen ja niiden toteuttamien parhaiden käytäntöjen parantaminen osallistavan ja laadukkaan koulutuksen takaamiseksi haavoittuvissa ympäristöissä, joissa hallintorakenteet ovat heikot.

Tarkistus    475

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 2 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  Toiminnan tukeminen ja yhteistyön edistäminen urheilualalla, jotta edistetään naisten ja nuorten sekä yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista ja tuetaan Agenda 2030 ‑toimintaohjelman terveyteen, koulutukseen ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyviä tavoitteita

Tarkistus    476

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 3 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

3.  Naiset ja lapset

3.  Naiset

Tarkistus    477

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Maailmanlaajuisten toimien, kumppanuuksien ja liittoutumien johtaminen ja tukeminen kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi; tämä kattaa ruumiillisen, henkisen, seksuaalisen, taloudellisen ja muun väkivallan ja syrjinnän, mukaan lukien naisten syrjinnän yksityisen ja julkisen elämän eri aloilla

a)  Paikallisten, kansallisten ja alueellisten aloitteiden sekä maailmanlaajuisten toimien, kumppanuuksien ja liittotumien, joilla edistetään kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa YK:n yleissopimuksessa ja sen valinnaisessa pöytäkirjassa tarkoitettuja naisten oikeuksia, johtaminen ja tukeminen, jotta voidaan poistaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja haitallisten käytäntöjen kaikki muodot ja kaikenlainen syrjintä; tämä kattaa ruumiillisen, henkisen, seksuaalisen, taloudellisen, poliittisen ja muun väkivallan ja syrjinnän, mukaan lukien naisten syrjinnän yksityisen ja julkisen elämän eri aloilla

Tarkistus    478

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 3 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  sukupuolten eriarvoisuuden perimmäisiin syihin puuttuminen keinona tukea konfliktinestoa ja rauhanrakentamista; naisten vaikutusmahdollisuuksien tukeminen, mukaan lukien heidän roolissaan kehitysalan toimijoina ja rauhan rakentajina; naisten ja tyttöjen edustuksen, heidän äänensä kuuluville saamisen ja osallistumisen mahdollistaminen yhteiskunnallisessa, taloudellisessa, poliittisessa ja siviilielämässä

Tarkistus    479

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 3 alakohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  Naisten ja tyttöjen oikeuksien suojelun ja toteutumisen edistäminen, mukaan lukien taloudelliset, työelämän, sosiaaliset ja poliittiset oikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niihin liittyvät oikeudet, mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon palvelut, koulutus ja tarvikkeet

Tarkistus    480

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Uusien aloitteiden edistäminen lastensuojelujärjestelmien lujittamiseksi kolmansissa maissa, jotta lapsia voidaan suojella kaikilla alueilla väkivallalta, kaltoinkohtelulta ja laiminlyönneiltä, muun muassa edistämällä siirtymistä lasten laitoshoidosta yhteisöllisiin hoitomuotoihin

Poistetaan.

Tarkistus    481

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Lapset ja nuoret

 

a)   Uusien aloitteiden edistäminen lastensuojelujärjestelmien lujittamiseksi kolmansissa maissa, jotta lapset saavat parhaan mahdollisen alun elämälle ja jotta heitä voidaan suojella kaikilla alueilla väkivallalta, kaltoinkohtelulta ja laiminlyönneiltä, muun muassa edistämällä siirtymistä lasten laitoshoidosta yhteisöllisiin hoitomuotoihin

 

b)   Lasten, syrjäytyneimmät lapset mukaan luettuina, perussosiaalipalvelujen saatavuuden edistäminen keskittymällä terveyteen, ravintoon, koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja sosiaaliseen suojeluun, ja sisällyttämällä tähän seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevat palvelut, tiedottaminen ja tarvikkeet, nuorisoystävälliset palvelut ja kattava seksuaalikoulutus, ravinto, kasvatus ja sosiaaliturva

 

c)   Toimien toteuttaminen, jotta edistetään nuorten mahdollisuuksia hankkia taitoja sekä ihmisarvoisia ja laadukkaita työpaikkoja koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja teknisen koulutuksen välityksellä, ja digitaalitekniikan käyttöä; nuorten yrittäjyyden tukeminen ja kestävien työpaikkojen ja ihmisarvoisten työolojen luomisen edistäminen

 

d)   Sellaisten hankkeiden edistäminen, jotka voimaannuttavat nuoria ja lapsia ja tukevat politiikkaa ja toimia, joilla taataan heidän osallisuutensa, tarkoituksenmukainen osallistumisensa kansalaisyhteiskuntaan ja politiikkaan sekä heille annettu yhteiskunnallinen tunnustus, heidän todellisen potentiaalinsa tunnustaminen muutoksen myönteisinä toimijoina sellaisilla aloilla kuin rauha, turvallisuus, kestävä kehitys, ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu ja köyhyyden vähentäminen

Tarkistus    482

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 4 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

4.  Muuttoliike ja pakkomuutto

4.  Muuttoliike, liikkuvuus ja pakkomuutto

Tarkistus    483

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  EU:n johtoaseman jatkon varmistaminen muuttoliikeasioita ja pakkomuuton hallintaa koskevan maailmanlaajuisen asialistan muovaamisessa sen kaikilta osin

a)  EU:n johtoaseman jatkon varmistaminen muuttoliikeasioita ja pakkomuuton hallintaa koskevan maailmanlaajuisen asialistan muovaamisessa sen kaikilta osin, jotta helpotetaan turvallista, järjestynyttä ja säänneltyä muuttoliikettä

Tarkistus    484

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Maailmanlaajuisen ja aluerajat ylittävän politiikkavuoropuhelun ohjaaminen ja tukeminen, mukaan lukien vuorovaikutus ja yhteistyö muuttoliikkeeseen ja pakkomuuttoon liittyvissä asioissa

b)  Maailmanlaajuisen ja aluerajat ylittävän, myös etelä–etelä-suuntaisen muuttoliikkeen alalla käytävän politiikkavuoropuhelun ohjaaminen ja tukeminen, mukaan lukien vuorovaikutus ja yhteistyö muuttoliikkeeseen ja pakkomuuttoon liittyvissä asioissa

Tarkistus    485

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 4 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Tällä alalla tehtävässä yhteistyössä on noudatettava ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa ja sitä on hallinnoitava johdonmukaisesti [turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston] kanssa kunnioittaen täysimääräisesti ihmisen arvokkuutta ja noudattaen kaikilta osin kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden periaatetta.

Tarkistus    486

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 5 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Ihmisarvoista työtä koskevan maailmanlaajuisen asialistan edistäminen etenkin maailmanlaajuisissa arvoketjuissa ja lisätiedon hankkiminen toimivista työllisyyspolitiikoista, jotka vastaavat työmarkkinoiden tarpeisiin, mukaan lukien ammatillinen koulutus ja elinikäinen oppiminen

b)  Ihmisarvoista työtä koskevan maailmanlaajuisen asialistan edistäminen kaikille terveellisessä ympäristössä perustuen ILO:n työelämän perusnormeihin, mukaan lukien työmarkkinavuoropuhelu, toimeentuloon riittävät palkat ja lapsityön torjunta, etenkin tekemällä maailmanlaajuisista arvoketjuista kestäviä ja vastuullisia horisontaalisten due diligence ‑velvoitteiden perustella ja hankkimalla lisätietoa toimivista työllisyyspolitiikoista, jotka vastaavat työmarkkinoiden tarpeisiin, mukaan lukien ammatillinen koulutus ja elinikäinen oppiminen

Tarkistus    487

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 5 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Liiketoiminnan ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuisten aloitteiden tukeminen, mukaan lukien yritysten vastuuvelvollisuus oikeuksien rikkomisesta ja oikeussuojakeinojen saatavuus

Tarkistus    488

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 5 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Tuki yleistä sosiaalista suojelua koskeville kansainvälisille aloitteille, joissa noudatetaan tehokkuuden, kestävyyden ja tasapuolisuuden periaatteita, mukaan lukien epätasa-arvon korjaamisen ja sosiaalisen koheesion varmistamisen tukeminen

c)  Tuki yleistä sosiaalista suojelua koskeville kansainvälisille aloitteille, joissa noudatetaan tehokkuuden, kestävyyden ja tasapuolisuuden periaatteita, mukaan lukien epätasa-arvon korjaamisen ja sosiaalisen koheesion varmistamisen tukeminen erityisesti, kun perustetaan ja vahvistetaan kestäviä sosiaalisen suojelun järjestelmiä ja sosiaalivakuutusjärjestelmiä, uudistetaan verotusta, vahvistetaan verojärjestelmien valmiuksia ja torjutaan petoksia, verovilppiä ja aggressiivista verosuunnittelua

Tarkistus    489

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 6 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua koskevien aloitteiden edistäminen eri yhteisöjen välisten rauhanomaisten suhteiden tukemiseksi

a)  Kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua koskevien aloitteiden edistäminen eri yhteisöjen välisten rauhanomaisten suhteiden tukemiseksi

Tarkistus    490

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 6 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Kulttuurin tukeminen kestävän sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistäjänä, ja kulttuuriperintöä koskevan yhteistyön lujittaminen

b)  Kulttuurin ja luovan ja taiteellisen ilmaisun tukeminen kestävän sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen moottoreina sekä kulttuuriperinnön ja nykytaiteen ja muiden kulttuuri-ilmaisujen säilyttäminen ja niitä koskevan yhteistyön lujittaminen

Tarkistus    491

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 6 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Paikallisen käsityöläisyyden kehittäminen paikallisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi

Tarkistus    492

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 6 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  Vahvistetaan yhteistyötä kulttuuriperinnön suojelemiseksi, säilyttämiseksi ja lujittamiseksi, mukaan lukien erityisen haavoittuvan kulttuuriperinnön, erityisesti vähemmistö- ja eristyneiden yhteisöjen ja alkuperäiskansojen kulttuuriperinnön suojelu, säilyttäminen ja lujittaminen

Tarkistus    493

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 6 alakohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b c)  Kulttuuriomaisuuden palauttamista alkuperämaahan tai sen palauttamista anastamisen vuoksi koskevien aloitteiden tukeminen

Tarkistus    494

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 6 alakohta – b d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b d)  Kulttuurisen yhteistyön tukeminen unionissa esimerkiksi vaihto-ohjelmien, kumppanuuksien ja muiden aloitteiden avulla ja tunnustamalla tekijöiden, taiteilijoiden sekä kulttuurialan ja luovien alojen toimijoiden ammatillisuus

Tarkistus    495

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – A osa – 6 alakohta – b e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b e) Urheiluorganisaatioiden yhteistyön ja kumppanuuksien tukeminen

Tarkistus    496

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – B osa – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Unionin ympäristö- ja ilmastopolitiikkojen ulkoisen ulottuvuuden edistäminen

b)  Unionin ympäristö- ja ilmastopolitiikkojen ulkoisen ulottuvuuden edistäminen noudattaen kaikilta osin kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden periaatetta

Tarkistus    497

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – B osa – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Ympäristöön, ilmastonmuutokseen ja katastrofiriskien vähentämiseen liittyvien tavoitteiden sisällyttäminen politiikkoihin, suunnitelmiin ja investointeihin muun muassa hankkimalla niistä parempaa tietoa ja ymmärrystä

c)  Ympäristöön, ilmastonmuutokseen ja katastrofiriskien vähentämiseen liittyvien tavoitteiden sisällyttäminen politiikkoihin, suunnitelmiin ja investointeihin muun muassa hankkimalla niistä parempaa tietoa ja ymmärrystä, mukaan lukien ohjelmat ja toimenpiteet yhtäältä yhteistyötä tekevien valtioiden ja alueiden välillä ja toisaalta niiden naapureina sijaitsevien syrjäisimpien alueiden ja merentakaisten maiden ja merentakaisten alueiden (MMA) välillä

Tarkistus    498

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – B osa – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Sellaisten kansainvälisten ja EU:n aloitteiden täytäntöönpano, joilla edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä sekä ilmastonmuutosta kestävää vähäpäästöistä kehitystä, muun muassa panemalla täytäntöön kansallisesti määritellyt panokset ja vähäpäästöiset ja ilmastonmuutosta kestävät strategiat, edistämällä katastrofiriskien vähentämistä, puuttumalla ympäristön pilaantumiseen ja pysäyttämällä biologisen monimuotoisuuden väheneminen, edistämällä maa- ja meriekosysteemien ja uusiutuvien luonnonvarojen – mukaan lukien maa, vesi, valtameret, kalakannat ja metsät – säilyttämistä ja kestävää käyttöä ja hoitoa, puuttumalla metsäkatoon, maaperän huonontumiseen, laittomiin hakkuisiin ja luonnonvaraisten kasvien ja eläinten laittomaan kauppaan, torjumalla saastumista ja huolehtimalla terveellisestä ympäristöstä, tarttumalla ilmeneviin uusiin ilmasto- ja ympäristöongelmiin, edistämällä resurssitehokkuutta, kestävää kulutusta ja tuotantoa sekä kemikaalien ja jätteiden toimivaa hallinnointia sekä tukemalla siirtymistä vähäpäästöiseen ja ilmastonmuutosta kestävään vihreään talouteen ja kiertotalouteen.

d)  Sellaisten kansainvälisten ja EU:n aloitteiden täytäntöönpano, joilla edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä sekä ilmastonmuutosta kestävää vähäpäästöistä kehitystä, muun muassa panemalla täytäntöön kansallisesti määritellyt panokset ja vähäpäästöiset ja ilmastonmuutosta kestävät strategiat, edistämällä katastrofiriskien vähentämistä, puuttumalla ympäristön pilaantumiseen ja pysäyttämällä biologisen monimuotoisuuden väheneminen, toteuttamalla toimia maa- ja meriekosysteemien ja uusiutuvien luonnonvarojen – mukaan lukien maa, vesi, valtameret, kalakannat ja metsät – säilyttämistä ja kestävää käyttöä ja hoitoa varten, puuttumalla metsäkatoon, aavikoitumiseen, maaperän huonontumiseen, laittomiin hakkuisiin ja luonnonvaraisten kasvien ja eläinten laittomaan kauppaan, torjumalla saastumista ja huolehtimalla terveellisestä ympäristöstä, tarttumalla ilmeneviin uusiin ilmasto- ja ympäristöongelmiin, edistämällä resurssitehokkuutta, kestävää kulutusta ja tuotantoa, yhdennettyä vesivarojen hallintaa sekä kemikaalien ja jätteiden toimivaa hallinnointia sekä tukemalla siirtymistä vähäpäästöiseen ja ilmastonmuutosta kestävään vihreään talouteen ja kiertotalouteen.

Tarkistus    499

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – B osa – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Ympäristön kannalta kestävien maatalouskäytäntöjen edistäminen, mukaan lukien maatalousekologia, jotta suojellaan ekosysteemejä ja biologista monimuotoisuutta sekä parannetaan ympäristön ja yhteiskuntien kykyä selviytyä ilmastonmuutoksesta, kiinnittäen erityistä huomiota pienviljelijöiden, työntekijöiden ja käsityöläisten tukemiseen

Tarkistus    500

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – B osa – 1 alakohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  Kansainvälisten ja unionin aloitteiden toteuttaminen biologisen monimuotoisuuden häviämisen torjumiseksi, maa- ja meriekosysteemien säilyttämisen, kestävän käytön ja hoidon sekä siihen liittyvän biologisen monimuotoisuuden edistämiseksi

Tarkistus    501

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – B osa – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Maailmanlaajuisten toimien, sitoumusten, kumppanuuksien ja liittoutumien tukeminen muun muassa siirtymisessä kestävään energiaan

a)  Maailmanlaajuisten toimien, sitoumusten, kumppanuuksien ja liittoutumien tukeminen erityisesti siirtymisessä kestävään energiaan

Tarkistus    502

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – B osa – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  Kumppanivaltioiden ja paikallisyhteisöjen energiavarmuuden edistäminen esimerkiksi monipuolistamalla energian lähteitä ja reittejä, käsittelemällä hintojen epävakautta koskevia kysymyksiä ja mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen, parantamalla markkinoita ja edistämällä energia- ja erityisesti sähköverkkojen yhteenliittämistä ja kauppaa

Tarkistus    503

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – B osa – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Kumppanihallitusten kannustaminen toteuttamaan sellaista energia-alan politiikkaa ja sellaisia markkinoiden uudistuksia, joilla saadaan suotuisat olosuhteet investoimiselle kohtuuhintaisten, nykyaikaisten, luotettavien ja kestävien energiapalvelujen tarjonnan lisäämiseen painottaen voimakkaasti uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta

b)  Kumppanihallitusten kannustaminen toteuttamaan sellaista energia-alan politiikkaa ja sellaisia markkinoiden uudistuksia, joilla saadaan suotuisat olosuhteet osallistavalle kasvulle ja investoimiselle ilmastoystävällisten, kohtuuhintaisten, nykyaikaisten, luotettavien ja kestävien energiapalvelujen tarjonnan lisäämiseen asettaen etusijalle uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden

Tarkistus    504

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – C osa – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Kestävän yksityisen investoimisen edistäminen innovatiivisilla rahoitusmekanismeilla ja jakamalla riskejä

a)  Kestävän yksityisen investoimisen edistäminen innovatiivisilla rahoitusmekanismeilla myös silloin, kun kyse on sellaisista vähiten kehittyneistä maista ja epävakaista valtioista, jotka muuten eivät houkuttelisi tällaisia investointeja ja joiden osalta täydentävyys voidaan todistaa

Tarkistus    505

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – C osa – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Liiketoimintaympäristön ja investointiolosuhteiden parantaminen, julkisen ja yksityisen sektorin vuoropuhelun tehostaminen sekä mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten valmiuksien kehittäminen

b)  Sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisen paikallisen yksityisen sektorin kehittäminen, liiketoimintaympäristön ja investointiolosuhteiden parantaminen, julkisen ja yksityisen sektorin vuoropuhelun tehostaminen sekä paikallisten mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten, osuuskuntien ja yhteisötalouden yritysten valmiuksien, kilpailukyvyn ja selviytymiskyvyn kehittäminen ja niiden integroiminen paikalliseen, alueelliseen ja maailmanlaajuiseen talouteen

Tarkistus    506

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – C osa – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Taloudellisen osallisuuden edistäminen tukemalla rahoituspalvelujen, kuten mikroluottojen ja -säästöjen, mikrovakuutusten ja tilisiirtojen saatavuutta ja tehokasta käyttöä mikroyritysten, pk-yritysten ja kotitalouksien ja erityisesti heikommassa ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien keskuudessa

Tarkistus    507

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – C osa – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Unionin kauppapolitiikan, kauppasopimusten ja niiden täytäntöönpanon tukeminen, sekä kumppanimaiden markkinoille pääsyn parantaminen ja unionin yritysten kaupankäynti-, investointi- ja liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen ja samalla markkinoillepääsyn ja investointitoiminnan esteiden poistaminen

c)  Unionin kauppapolitiikan täytäntöönpano ja kestävään kehitykseen pyrkivien kauppasopimusten täytäntöönpano, kumppanimaiden markkinoille pääsyn parantaminen ja unionin yritysten oikeudenmukaisen kaupankäynnin mahdollisuuksien, vastuullisten ja tilivelvollisten investointi- ja liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen ja samalla markkinoillepääsyn ja investointitoiminnan esteiden poistaminen ja pyritään helpottamaan ilmastoystävällisten teknologioiden ja teollis- ja tekijänoikeuksien saatavuutta samalla, kun varmistetaan mahdollisuuksien mukaan arvon jakaminen ja ihmisoikeuksia koskevan due diligence -periaatteen noudattaminen toimitusketjussa, noudattaen kaikilta osin kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta kehitysmaihin nähden

Tarkistus    508

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – C osa – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Merkittäviä maailmanlaajuisia elintarvike- ja ravitsemusturvaan liittyviä poliittisia kysymyksiä ja puitteita levittävien kansainvälisten strategioiden, järjestöjen, mekanismien ja toimijoiden tukeminen ja niihin vaikuttaminen

a)  Merkittäviä maailmanlaajuisia kestävään elintarvike- ja ravitsemusturvaan liittyviä poliittisia kysymyksiä ja puitteita levittävien kansainvälisten strategioiden, järjestöjen, mekanismien ja toimijoiden tukeminen ja niihin vaikuttaminen sekä elintarviketurvaa, ravitsemusta ja kestävää maataloutta koskeviin kansainvälisiin sitoumuksiin liittyvän vastuuvelvollisuuden edistäminen, mukaan lukien kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin sopimus

Tarkistus    509

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – C osa – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Globaalien julkishyödykkeiden parantaminen tavoitteena päästä eroon nälästä ja virheravitsemuksesta; elintarvikekriisiä käsittelevän maailmanlaajuisen verkoston (Global Network against Food Crises) kaltaisilla välineillä voidaan tehostaa valmiuksia vastata asianmukaisesti elintarvike- ja ravitsemuskriiseihin tilanteissa, joissa on kyse humanitaarisen hätätilan, kehityksen ja rauhan välisistä yhteyksistä (jolloin apua voidaan antaa kolmannen pilarin varoista)

b)  Tasapuolisen elintarviketurvan varmistaminen, mukaan lukien apu, jolla puututaan ravinnonsaantiin liittyvään rahoitusvajeeseen; globaalien julkishyödykkeiden parantaminen tavoitteena päästä eroon nälästä ja virheravitsemuksesta; elintarvikekriisiä käsittelevän maailmanlaajuisen verkoston (Global Network against Food Crises) kaltaisilla välineillä voidaan tehostaa valmiuksia vastata asianmukaisesti elintarvike- ja ravitsemuskriiseihin tilanteissa, joissa on kyse humanitaarisen hätätilan, kehityksen ja rauhan välisistä yhteyksistä (jolloin apua voidaan antaa kolmannen pilarin varoista)

Tarkistus    510

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – C osa – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Sellaisten koordinoitujen, nopeampien ja monialaisten toimien parantaminen, joiden tavoitteena on lisätä monipuolisia paikallisia ja alueellisia ruoantuotantovalmiuksia, varmistaa ruokaturva, ravitsemus ja juomaveden saatavuus, parantaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien selviytymiskykyä, varsinkin pitkittyneistä tai toistuvista kriiseistä kärsivissä maissa

Tarkistus    511

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – C osa – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  Kestävän maatalouden, kalastuksen ja vesiviljelyn keskeisen roolin vahvistaminen maailmanlaajuisella tasolla elintarviketurvan parantamisessa, köyhyyden poistamisessa, työpaikkojen luomisessa, ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa sekä selviytymiskyvyn ja terveiden ekosysteemien ylläpitämisessä

c)  Kestävän maatalouden, kalastuksen ja vesiviljelyn, mukaan lukien pientiloilla harjoitettu viljely, karjanhoito ja laiduntaminen, keskeisen roolin vahvistaminen maailmanlaajuisella tasolla elintarviketurvan parantamisessa, köyhyyden poistamisessa, työpaikkojen luomisessa, resurssien tasapuolisessa ja kestävässä saatavuudessa ja hallinnassa, mukaan lukien maa ja maaoikeudet, vesi, (mikro)luotot, open source -siemenet ja muut maatalouden tuotantopanokset, ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa sekä selviytymiskyvyn ja terveiden ekosysteemien ylläpitämisessä

Tarkistus    512

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – C osa – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  Innovointi kansainvälisen tutkimuksen avulla ja maailmanlaajuisen tietämyksen ja asiantuntemuksen lisääminen etenkin ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta, maatalouden biologisesta monimuotoisuudesta, maailmanlaajuisista ja osallistavista arvoketjuista, elintarvikkeiden turvallisuudesta, vastuullisesta investoimisesta, maanhallinnasta ja luonnonvarojen omistajuudesta

d)  Innovointi kansainvälisen tutkimuksen avulla ja maailmanlaajuisen tietämyksen ja asiantuntemuksen lisääminen, paikallisten ja riippumattomien sopeutumisstrategioiden edistäminen ja vahvistaminen etenkin, kun on kyse ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta, maatalouden biologisesta monimuotoisuudesta, maailmanlaajuisista ja osallistavista arvoketjuista, oikeudenmukaisesta kaupasta, elintarvikkeiden turvallisuudesta, vastuullisesta investoimisesta, maanhallinnasta ja luonnonvarojen omistajuudesta

Tarkistus    513

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – C osa – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Kansalaisjärjestöjen ja maataloustuottajien järjestöjen aktiivinen tukeminen osallistumaan entistä enemmän politiikantekoon, tutkimusohjelmiin sekä hallitusohjelmien täytäntöönpanoon ja arviointiin.

Tarkistus    514

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 kohta – D osa – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Osallistavien yhteiskuntien ja hyvän talouden ohjausjärjestelmän edistäminen, mukaan lukien oikeudenmukainen ja kaikki huomioon ottava valtion tulonhankinta, avoin julkisen talouden hoito sekä tehokas ja osallistava julkisten varojen käyttö

2.  Osallistavien yhteiskuntien ja hyvän talouden ohjausjärjestelmän edistäminen, mukaan lukien oikeudenmukainen ja kaikki huomioon ottava valtion tulonhankinta ja veronkierron torjuminen, avoin julkisen talouden hoito sekä tehokas ja osallistava julkisten varojen käyttö

Tarkistus    515

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  ULKOPOLITTISIIN TARPEISIIN JA ENSISIJAISIIN TAVOITTEISIIN LIITTYVÄT TOIMINTA-ALAT

 

Edellä 4 artiklan 3 kohdan d a alakohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavilla toimilla tuetaan unionin ulkopolitiikkaa kaikenlaisissa poliittisissa, kehitysalan, taloudellisissa ja turvallisuusasioissa. Toimien ansiosta unioni voi toimia silloin kun ulkopoliittinen etu sitä edellyttää tai sille tarjoutuu tilaisuus saavuttaa tavoitteita, joita on vaikea saavuttaa muilla tavoin. Toimiin voi kuulua seuraavia:

 

a)   unionin kahdenvälisten, alueellisten ja alueidenvälisten yhteistyöstrategioiden tukeminen, eri politiikanaloja koskevan vuoropuhelun edistäminen ja yhteisten lähestymistapojen ja vastausten kehittäminen maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten muuttoliike, ilmastonmuutos ja turvallisuuskysymykset, erityisesti seuraavilla aloilla:

 

  kumppanuus- ja yhteistyösopimusten, toimintasuunnitelmien ja vastaavanlaisten kahdenvälisten välineiden tukeminen;

 

  poliittisen ja taloudellisen vuoropuhelun syventäminen sellaisten kolmansien maiden kanssa, joilla on keskeinen rooli kansainvälisissä asioissa, muun muassa ulkopolitiikan alalla;

 

  sitoutumisen tukeminen asiaankuuluvien kolmansien maiden kanssa yhteiseen etuun liittyvissä kahdenvälisissä ja globaaleissa kysymyksissä;

 

  asiaankuuluvilla kansainvälisillä foorumeilla tehtyjen päätelmien ja sitoumusten perusteella toteutettavien riittävien jatkotoimien tai koordinoidun täytäntöönpanon edistäminen;

 

b) unionin kauppapolitiikan tukeminen:

 

  unionin kauppapolitiikan ja kauppasopimusneuvotteluiden sekä kauppasopimusten täytäntöönpanon ja valvonnan tukeminen noudattaen täysimääräisesti kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta kehitysmaiden osalta ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti;

 

  tuki kumppanimaiden markkinoille pääsemisen parantamiselle ja unionin yritysten, etenkin pk-yritysten, kaupankäynti-, investointi- ja liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen ja samalla markkinoillepääsyn ja investointitoiminnan esteiden poistaminen ja immateriaalioikeuksien suojeleminen talousdiplomatian sekä liiketoiminta- ja sääntely-yhteistyön avulla niin, että kehitysmaiden osalta tehdään tarvittavat mukautukset;

 

c)   unionin sisäisten politiikkojen kansainvälisen ulottuvuuden täytäntöönpanon edistäminen:

 

  unionin sisäisten politiikkojen kansainvälisen ulottuvuuden täytäntöönpanon edistäminen esimerkiksi ympäristöön, ilmastonmuutokseen, energiaan, tieteeseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa sekä valtamerten hoitoa ja hallintoa koskevassa yhteistyössä;

 

  unionin sisäisten politiikkojen edistäminen keskeisten kumppanimaiden kanssa ja sääntelyn lähentämisen tukeminen tämän osalta;

 

d)   unionia ja sen roolia maailmassa koskevan ymmärryksen ja näkyvyyden lisääminen:

 

  unionia ja sen roolia maailmassa koskevan ymmärryksen ja näkyvyyden lisääminen strategisella viestinnällä, julkisuusdiplomatialla, ihmisten välisillä yhteyksillä, kulttuuridiplomatialla, koulutus- ja akateemisen alan yhteistyöllä ja ulkopuolisiin maihin kohdistuvilla toimilla unionin arvojen ja etujen edistämiseksi;

 

  opiskelijoiden ja akateemisen henkilöstön liikkuvuuden edistäminen, mikä tukee korkeakoulutuksen laadun parantamiseen tähtäävien kumppanuuksien luomista ja akateemiseen tunnustamiseen johtavien yhteisten tutkintojen perustamista (Erasmus+-ohjelma).

 

Näillä toimilla toteutetaan innovatiivisia politiikkoja tai aloitteita, jotka vastaavat senhetkisiä tai muuttuvia lyhyen tai keskipitkän aikavälin tarpeita, tilaisuuksia ja ensisijaisia tavoitteita, ja niistä saatetaan myös saada tietopohjaa maantieteellisten tai temaattisten ohjelmien tuleville toimille. Niissä painotetaan unionin suhteiden ja vuoropuhelun syventämistä sekä kumppanuuksien ja liittoutumien kehittämistä strategisen edun kannalta keskeisten maiden kanssa, etenkin kehittyvien talouksien ja keskitulotason maiden kanssa, joilla on yhä tärkeämpi rooli maailmanpolitiikassa, globaalihallinnassa, ulkopolitiikassa, kansainvälisessä taloudessa ja monenvälisillä foorumeilla.

Tarkistus    516

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimet, joilla edistetään vakautta ja konfliktien ehkäisyä kiireellisissä tilanteissa, syntymäisillään olevissa kriiseissä, kriisitilanteissa ja kriisien jälkeen

1.  Toimet, joilla edistetään rauhaa, vakautta ja konfliktien ehkäisyä kiireellisissä tilanteissa, syntymäisillään olevissa kriiseissä, kriisitilanteissa ja kriisien jälkeen

Tarkistus    517

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kiireellinen tilanne, kriisi, syntymäisillään oleva kriisi tai luonnonkatastrofi;

a)  vakauden, rauhan ja turvallisuuden kannalta merkittävä kiireellinen tilanne, kriisi, syntymäisillään oleva kriisi tai luonnonkatastrofi;

Tarkistus    518

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tilanne, joka uhkaa demokratiaa, yleistä järjestystä, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelua tai ihmisten turvallisuutta, etenkin niiden henkilöiden osalta, jotka ovat alttiina sukupuoleen perustuvalle väkivallalle epävakaissa tilanteissa;

b)  tilanne, joka uhkaa rauhaa, demokratiaa, yleistä järjestystä, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelua tai ihmisten turvallisuutta, etenkin niiden henkilöiden osalta, jotka ovat alttiina sukupuoleen perustuvalle väkivallalle epävakaissa tilanteissa;

Tarkistus    519

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua teknistä apua ja rahoitusapua voidaan antaa seuraavilla aloilla:

 

a)   tekninen ja logistinen tuki kansainvälisten, alueellisten ja paikallisten järjestöjen sekä valtiollisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden toteuttamille toimille, joilla edistetään luottamuksen rakentamista, välitystoimia, vuoropuhelua ja sovinnontekoa, siirtymäkauden oikeusjärjestelyjä sekä naisten ja nuorten voimaannuttamista erityisesti silloin, kun on kyse yhteisöjen jännitteistä ja pitkittyneistä konflikteista;

 

b)   tuki erityisesti naisia, rauhaa ja turvallisuutta sekä nuoria, rauhaa ja turvallisuutta koskevien Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien täytäntöönpanolle erityisesti epävakaissa, kriisitilanteessa olevissa tai kriisin jälkeisessä tilanteessa olevissa maissa;

 

c)   tuki kansainvälisen oikeuden mukaisesti valtuutettujen väliaikaishallintojen perustamista ja toimintaa varten;

 

d)   tuki, jolla kehitetään demokraattisia ja moniarvoisia valtioelimiä, mukaan lukien toimenpiteet, joilla parannetaan naisten asemaa kyseisissä elimissä, tehokasta siviilihallintoa ja turvajärjestelmän siviilivalvontaa, sekä toimenpiteet, joilla vahvistetaan terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman kaupan kaikkien muotojen torjumiseen osallistuvien lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten valmiuksia;

 

e)   tuki kansainvälisille rikostuomioistuimille, kansallisille erityistuomioistuimille, totuus- ja sovintokomissioille, siirtymäkauden oikeusjärjestelyille sekä muille mekanismeille, jotka on perustettu ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta koskevien kansainvälisten normien mukaisesti ihmisoikeusrikkomusten tuomioistuinkäsittelyä sekä omistusoikeuksien vaatimista ja vahvistamista varten;

 

f)   tuki valtion valmiuksien parantamista varten, jotta ne voivat merkittävissä paineissa nopeasti perustaa tai palauttaa keskeiset toimintonsa tai saavuttaa tai palauttaa sosiaalisen ja poliittisen koheesion perustason taikka ylläpitää näitä;

 

g)   tuki toimenpiteille, jotka ovat tarpeen keskeisen infrastruktuurin, asuntojen, julkisten rakennusten, taloudellisten varojen ja keskeisen tuotantokapasiteetin ennalleen palauttamisen ja jälleenrakentamisen aloittamiseksi, sekä muille toimenpiteille taloudellisen toiminnan uudelleen käynnistämiseksi, työpaikkojen luomiseksi ja kestävän sosiaalisen kehityksen mahdollistavien vähimmäisedellytysten luomiseksi;

 

h)   tuki siviilitoimenpiteille, jotka liittyvät entisten taistelijoiden ja heidän perheidensä demobilisaatioon, kansalaisyhteiskuntaan sopeuttamiseen ja tarvittaessa kotimaahan palauttamiseen, sekä toimenpiteille lapsi- ja naissotilaiden tilanteen ratkaisemiseksi;

 

i)   tuki toimenpiteille, joilla lievitetään asevoimien uudelleenjärjestelyistä aiheutuvia yhteiskunnallisia vaikutuksia;

 

j)   tuki toimenpiteille, joilla puututaan unionin yhteistyöpolitiikkojen ja niiden tavoitteiden puitteissa jalkaväkimiinoista, räjähtämättömistä räjähteistä tai sodan räjähtämättömistä jäänteistä siviiliväestölle aiheutuviin sosioekonomisiin vaikutuksiin. Tämän asetuksen mukaista rahoitusta saavia toimia voivat olla muun muassa vaaroja koskeva valistus, miinojen havaitseminen ja raivaus, sekä näihin liittyvä varastojen tuhoaminen;

 

k)   tuki toimenpiteille, joilla unionin yhteistyöpolitiikkojen ja niiden tavoitteiden puitteissa torjutaan ampuma-aseiden, pienaseiden ja kevyiden aseiden laitonta käyttöä ja saatavuutta;

 

l)   tuki toimenpiteille, joiden tarkoituksena on varmistaa, että naisten ja lasten erityistarpeisiin, mukaan luettuna sen estäminen, että he eivät altistu sukupuoleen perustuvalle väkivallalle, vastataan asianmukaisesti kriisi- ja konfliktitilanteissa;

 

m)   tuki aseellisten konfliktien uhrien kuntouttamiselle ja yhteiskuntaan sopeuttamiselle, mukaan lukien toimenpiteet, joilla vastataan naisten ja lasten erityistarpeisiin;

 

n)   tuki toimenpiteille, joilla edistetään ja puolustetaan ihmisoikeuksien, perusvapauksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen sekä niitä koskevien kansainvälisten asiakirjojen kunnioittamista;

 

o)   tuki sosioekonomisille toimenpiteille, joilla edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia käyttää luonnonvaroja sekä luonnonvarojen avointa hallintaa vallitsevissa ja puhkeamaisillaan olevissa kriisitilanteissa, mukaan lukien rauhanrakentaminen;

 

p)   tuki toimenpiteille, joilla lievitetään äkillisten väestöliikkeiden mahdollisia vaikutuksia, jotka liittyvät poliittiseen tai turvallisuustilanteeseen, mukaan lukien toimenpiteet, joilla vastataan vastaanottavien yhteisöjen tarpeisiin vallitsevissa tai puhkeamaisillaan olevissa kriisitilanteissa, mukaan lukien rauhanrakentaminen;

 

q)   tuki toimenpiteille, joilla edistetään kansalaisyhteiskunnan kehittymistä ja järjestäytymistä sekä sen osallistumista poliittiseen prosessiin, mukaan lukien toimenpiteet, joilla parannetaan naisten asemaa näissä prosesseissa ja edistetään riippumatonta, moniarvoista ja ammattimaista mediaa;

 

r)   sotilaallisten toimijoiden valmiuksien kehittäminen tukena kehitykselle ja kehityksen mahdollistavalle turvallisuudelle.

Tarkistus    520

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen 4 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut nopean vasteen toimet suunnitellaan siten, että niillä voidaan tuloksellisesti parantaa selviytymiskykyä ja niveltää humanitaarinen apu ja kehitystoimet toisiinsa silloin kun tätä ei voida toteuttaa nopeasti maantieteellisten ja temaattisten ohjelmien avulla.

Asetuksen 4 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut nopean vasteen toimet suunnitellaan siten, että niillä voidaan tuloksellisesti parantaa selviytymiskykyä ja niveltää humanitaarinen apu ja kehitystoimet toisiinsa silloin kun tätä ei voida toteuttaa nopeasti maantieteellisten ja temaattisten ohjelmien avulla, varmistaen johdonmukaisuus, yhdenmukaisuus ja täydentävyys 5 artiklassa määritellyn humanitaarisen avun kanssa.

Tarkistus    521

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  selviytymiskyvyn parantaminen tukemalla yksilöiden, yhteisöjen, instituutioiden ja maiden varautumista paremmin kestämään poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia paineita ja häiriötiloja, luonnon tai ihmisen aiheuttamia katastrofeja, konflikteja ja maailmanlaajuisia uhkia, mukautumaan näihin tilanteisiin ja toipumaan niistä nopeasti; tähän kuuluu myös valtion valmiuksien parantaminen, jotta ne voivat merkittävissä paineissa nopeasti perustaa tai palauttaa keskeiset toimintonsa tai saavuttaa tai palauttaa sosiaalisen ja poliittisen koheesion perustason taikka ylläpitää näitä, sekä yhteiskuntien, yhteisöjen ja yksilöiden valmiuksien parantaminen, jotta ne voivat hallita mahdollisuuksia ja riskejä rauhanomaisella ja vakaalla tavalla sekä luoda, ylläpitää tai palauttaa elinkeinoja merkittävissä paineissa;

a)  selviytymiskyvyn parantaminen tukemalla yksilöiden, yhteisöjen, instituutioiden ja maiden varautumista paremmin kestämään poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia paineita ja häiriötiloja, luonnon tai ihmisen aiheuttamia katastrofeja, konflikteja ja maailmanlaajuisia uhkia, mukautumaan näihin tilanteisiin ja toipumaan niistä nopeasti; tähän kuuluu myös yhteiskuntien, yhteisöjen ja yksilöiden valmiuksien parantaminen, jotta ne voivat hallita mahdollisuuksia ja riskejä rauhanomaisella, konfliktisensitiivisellä ja vakaalla tavalla sekä luoda, ylläpitää tai palauttaa elinkeinoja merkittävissä paineissa, ja jotta ne voivat tukea yksilöitä, yhteisöjä ja yhteiskuntia tunnistamaan ja vahvistamaan omia valmiuksiaan, joiden avulla ne voivat kestää näitä paineita ja häiriötiloja, mukautua näihin tilanteisiin ja toipua niistä nopeasti, mukaan lukien paineet ja häiriötilat, jotka voivat johtaa väkivallan lisääntymiseen

Tarkistus    522

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  lyhyen aikavälin kunnostus- ja jälleenrakennustoimet, jotta luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien, konfliktien ja maailmanlaajuisten uhkien uhrit hyötyisivät edes vähimmäistason sosioekonomisesta integroinnista, ja olosuhteiden luominen mahdollisimman pian kehityksen käynnistämiselle uudelleen kyseisten maiden ja alueiden pitkän aikavälin tavoitteiden pohjalta; tähän sisältyy luonnon tai ihmisen aiheuttamista katastrofeista johtuvan pakkomuuton aiheuttamiin (pakolaisten, kotinsa jättämään joutuneiden ja palanneiden) kiireellisiin ja välittömiin tarpeisiin vastaaminen; ja

(c)  lyhyen aikavälin kunnostus- ja jälleenrakennustoimet, jotta luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien, konfliktien ja maailmanlaajuisten uhkien uhrit hyötyisivät edes vähimmäistason sosioekonomisesta integroinnista, ja olosuhteiden luominen mahdollisimman pian kehityksen käynnistämiselle uudelleen kyseisten maiden ja alueiden pitkän aikavälin tavoitteiden pohjalta; tähän sisältyy luonnon tai ihmisen aiheuttamista katastrofeista johtuvan pakkomuuton aiheuttamiin kiireellisiin ja välittömiin tarpeisiin vastaaminen; ja

Tarkistus    523

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  valtion tai alueen avustaminen katastrofien ennaltaehkäisyn ja niihin varautumisen lyhyen aikavälin järjestelmien, kuten ennustus- ja varhaisvaroitusjärjestelmien, luomisessa katastrofien seurausten lieventämiseksi.

d)  valtion, alueen, paikallisten viranomaisten tai asianomaisten kansalaisjärjestöjen avustaminen katastrofien ennaltaehkäisyn ja niihin varautumisen lyhyen aikavälin järjestelmien, kuten ennustus- ja varhaisvaroitusjärjestelmien, luomisessa katastrofien seurausten lieventämiseksi.

Tarkistus    524

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimet ulkopoliittisten tarpeiden ja ensisijaisten tavoitteiden vuoksi

Poistetaan.

Nopean vasteen toimilla 4 artiklan 4 kohdan c alakohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tuetaan unionin ulkopolitiikkaa kaikenlaisissa poliittisissa, taloudellisissa ja turvallisuusasioissa. Niiden ansiosta unioni voi toimia silloin kun kiireellinen tai pakottava ulkopoliittinen etu sitä edellyttävät tai sille tarjoutuu tilaisuus saavuttaa tavoitteita, jotka edellyttävät nopeaa toimintaa ja joita on vaikea saavuttaa muilla tavoin.

 

Näihin toimiin voi kuulua seuraavia:

 

a)  unionin kahdenvälisten, alueellisten ja alueiden välisten yhteistyöstrategioiden tukeminen, politiikkaa koskevan vuoropuhelun edistäminen, yhteisten lähestymistapojen ja vastausten kehittäminen maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten muuttoliike- ja turvallisuuskysymyksiin, ja näihin liittyvien tilaisuuksien hyödyntäminen;

 

b)  unionin kauppapolitiikan, kauppasopimusten ja niiden täytäntöönpanon tukeminen, kumppanimaiden markkinoille p